9
ELABORAT REKONSTRUKCIJE VODOVODA HAJVAZI ELABORAT REKOSTRUKCIJE VODOVODA HAJVAZI Hajvazi, septemba !"#$ E%ab&at 'a(i&)  Kai* A(em, i+-ma.- "

Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

7/23/2019 Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

http://slidepdf.com/reader/full/elaborat-rekonstrukcije-vodovoda-hajvazi 1/9

ELABORAT REKONSTRUKCIJE VODOVODA HAJVAZI

ELABORAT REKOSTRUKCIJE VODOVODAHAJVAZI

Hajvazi, septemba !"#$ E%ab&at'a(i&)  Kai* A(em, i+-ma.-

"

Page 2: Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

7/23/2019 Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

http://slidepdf.com/reader/full/elaborat-rekonstrukcije-vodovoda-hajvazi 2/9

ELABORAT REKONSTRUKCIJE VODOVODA HAJVAZI

#- UVOD /p&st&je*e sta+je0

U 1i%j' &bezbje2e+ja v&(e za p&tebe +ase%je+& mjestaHajvazi &p*i+a Ka%esija3Osma1i !""4 &(- iz+a( se%a +a '(a%je+&sti

11a 5!" m iza2e+ je avita1i&+i ezev&a V67"m8 sa +amje&mp&9iva+ja vaija1ija p&t&.+je v&(e za p&tebe sta+&v+i.tva, sit+e i9'p+e st&9e-V&(&v&( je je pv&bit+& saa2e+ #47$-&(- -

V&(a se avita1i&+& 1jev&v&(&m 11a !!""m (istib'ia (&p&je(i+i: 9'*a-U vi.e +avata v.e+a je (je%imi;+a e9&+st'91ija 1ijev+e me<e/+ajve*a #444 &(i+e ' p&s%eat+&j &b+&vi (je je (&.%& (& +ajve*emia1ije 9'*a0, me2'tim e9&+st'91ije v.e+e s' i zb& piastab&ja sta+&v+i9a &(+&s+& b&ja 9'*a 9a& i p&tebe i +avi9asta+&v+i.tva-=i%i9&m iza(+je v&(&v&(a +ije izv.e+& e&(ets9& s+ima+je tase1jev&v&(a +iti je a2e+ p&je9at a pi9%j';iva+je +a me<' je v.e+&pema te+'t+&j p&tebi-Sve pomenuto je uzrok nedovojno! "n#d$%jev#nj#"t#novn%&tv# vodom p# '#k pojed%ne d%on%(e u jetnomper%odu "u u potpuno"t% $ez vode)

 TEHNI>KI =RORA>UN

=RORA>UN TRENUTNO =OTREBNIH KOLI>INA VODE VODOVODA

HAJVAZI

BROJ STANOVNIKA =O ZASEOCI?A KOJA JOJ =RI=ADAJU A KOJA @EBITI =OVEZANA NA VODOVODNI SISTE? HAJVAZI-

RED-BROJ

NAZIV  Zase&1i B-9'*a

BROJ STANOVNIKA

#- Hajvazi #0 Baj!0 Ome&vi*i50 ?e9teb0Bezi9$0L'

UKU=NO) *+, -.,

?&<em& 'sv&jiti (a *e ' azv&j+&m pei&(' &( !" &(i+a b&jsta+&v+i9a biti &9& 7""-

=RORA>UN =OTREBNIH KOLI>INA =ITKE VODE ZA STANOVNITVO36#""3!""%st(a+Usvaja se)

3mi+6#""%st(a+3 F#6#""G"6"""%(a+ /m80

#

Page 3: Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

7/23/2019 Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

http://slidepdf.com/reader/full/elaborat-rekonstrukcije-vodovoda-hajvazi 3/9

ELABORAT REKONSTRUKCIJE VODOVODA HAJVAZI

3+6#!"%st(a+

Iz &v&a p&izi%azi (a bi za p&tebe sta+&v+i.tva za !" &(i.+jip%a+s9i pei&( bi%& p&teb+& &9& !""" %(a+ 9va%itet+e pit9e v&(e-

=RORA>UN =OTREBNIH KOLI>INA =ITKE VODE ZA SITNU I KRU=NUSTOKU-

=&1je+a b&j+& sta+ja &+(a +a p&(';j' Hajvaza p& zase&1ima

REDNIBROJ

?JESTO OVEDA OVCE KOZE SVINJE KONJI

#- #0 Baj 3 3

!-!0Ome&vi*i

3 3

5-50?e9teb

3 3

- 0Bezi9 3 3$- $0L' 3 3

3 3

UKU=NO)

/, */, 0, 1 1

O;e9iva+i pia.taj st&9e #"" 5"" 7"Iz &v&a p&izi%azi (a bi za p&tebe 9'p+e i sit+e st&9e za !"&(i.+ji p%a+s9i pei&( bi%& p&teb+& &9& #""" %(a+ 9va%itet+epit9e v&(e-

KRU=NA STOKA36$"(a+3 F

!6$"G$"6!$""%(a+ /!,$m80

SITNA STOKA36#$(a+3 F56$"G#"6!""(a+ /!,m80

2uk 3-.4+5/4+563/05+ m78d#n)

U9'p+& za !" &(i.+ji p%a+s9i pei&( bi%& bi p&teb+& &9&!"""#"""6!"" 9va%itet+e pit9e v&(e i%i !,m8(a+0

Iz p&a;'+a se m&<e za9%j';iti (a ezev&a V67"m8m&<e te+'t+&p&(miit p&tebe sta+&v+i9a Hajvaza za p&t&.+&m v&(&m stim (a '

!

Page 4: Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

7/23/2019 Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

http://slidepdf.com/reader/full/elaborat-rekonstrukcije-vodovoda-hajvazi 4/9

ELABORAT REKONSTRUKCIJE VODOVODA HAJVAZI

+ae(+&m pei&(' je p&teb+& (&a(iti je(a+ ezev&a V65" m8 'zve* p&st&je*i &( V67" m8, ta9& (a se sp&je i (a a(e 9a& je(+a je(i+stve+a 1je%i+a-

DOTOK VODE IZ =OJEDINIH IZVORITA /KA=ITAMA0

=&s%e(+je mjee+je izv.e+& av'sta !"#" &(-p&9aza%& s%e(e*e)U9'p+i (&t&9 v&(e 5!,! %mi+6#45! %:6757 %(a+,t& p&9az'je p&teb' za j&. &9& 75! %(a+- T& se m&<e +a(&9+a(iti mi+ima%+&m .te(+j&m v&(e i%i (&v&(je+jemzap&;et& a +e(&v.e+& izv&i.ta ORLI@3BIJELA BARA 11a $$" m'(a%je+& &( ezev&aa-!- =RIJEDLO ?JERA?jee za e9&+st'91ij' v&(&v&(a sast&je se &( ti aze)

9RVA :AZA3Na pi9%j';+im mjestima 'a(iti mjea;e p&t&9a 9a9& +ebi (&.%&(& +ee9&+&mi;+& t&.e+ja v&(e-SVAKI 9OTRO;A< ILI =RU9A 9OTRO;A<A >A SVOJI?9RIKLJU<>I? ?JESTI?A KU9UJU U=RA@UJU OD=OVARAJUI

?JERA< 9ROTOKA VODE)

DRU=A :AZA3Iza(iti %av+i p&je9at v&(&v&(+& sistema-3 Za p&tebe p&je9ta izv.iti e&(ets9& s+ima+je tase 1jev&v&(a, teiza(iti 'z('<+e p&%e, sit'a1ije 1jev&v&(a i svi: &sta%i: &bje9ata +a+j&j ' '&bi;aje+im azmjeama-=i%i9&m s+ima+ja tase v&(&v&(a v&(iti a;'+a (a iste p&%aze 9&ze&%&.9i stabi%+a p&(';ja i (a p&%aze 9&z 1e+te p&t&.+je, 9a& i (as' .t& b%i<e p&st&je*im sa&ba*aj+i1ama-

3 =ist'piti ea%iza1iji p&je9ta tj- Izv.iti zamje+' p&st&je*e 1ijev+eme<e-

5

Page 5: Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

7/23/2019 Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

http://slidepdf.com/reader/full/elaborat-rekonstrukcije-vodovoda-hajvazi 5/9

ELABORAT REKONSTRUKCIJE VODOVODA HAJVAZI

1 D&v&(je+je zap&;et& a +e(&v.e+& izv&i.ta ORLI@3BIJELA BARA11a $$" m '(a%je+& &( ezev&aa-

TREA :AZA3Ra(iti +a pi9%j';iva+j' +&vi: izv&i.ta-

3 D&a(iti je(a+ ezev&a V65" m8 'z ve* p&st&je*i &( V67" m8,ta9& (a se sp&je i (a a(e 9a& je(+a je(i+stve+a 1je%i+a-

>#'%n n#n"%r#nj#1Od "t#nov%k# H#jv#z#51Apk#(%j# n# projekte51Don#(%je)

Page 6: Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

7/23/2019 Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

http://slidepdf.com/reader/full/elaborat-rekonstrukcije-vodovoda-hajvazi 6/9

ELABORAT REKONSTRUKCIJE VODOVODA HAJVAZI

EORASKI =OLOMAJ HAJVAZA I =OSTOJE@E REZERVOARA 

I>VESTITOR

OBJEKAT VODOVODNI SISTE?HAJVAZI

?JESTO HAJVAZI

$

Page 7: Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

7/23/2019 Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

http://slidepdf.com/reader/full/elaborat-rekonstrukcije-vodovoda-hajvazi 7/9

ELABORAT REKONSTRUKCIJE VODOVODA HAJVAZI

9RED?JER I 9REDRA<U>REKOSTRUKCIJE VODOVODA

HAJVAZI

  9RED?JER URADIO  K#r% Adem5%n!)m#&)

  111111111111111111

 

Hajvazi, septemba !"#$- &(-

=RED?JER I =REDRA>UN

=va aza p&je9ta URADNJA ?JERA>A =ROTOKA IDE NA TROAKSVAKO =OJEDINCA I NE ULAZI U SASTAVNI DIO OVO=RED?JERA I =REDRA>UNA KAO I TRE@A AZA P D&a(+a

 je(a+& ezev&a V65" m8, 9&ji *e biti azmata+ ' +ae(+&mpei&(' zb& visi+e i+vesti1ije i &a+i;e+&sti +&v;a+i:se(stava-

RED>I

BROJ

O9IS STAVKI

 JEDI>ICA

?JERE

KOLI<I

>A

 JEDI><>A

CIJE>A

CIJE>A

K?

A)IZRADA 9ROJEKT>E DOKU?E>TACIJE#- 3Iza(a i(ej+& i %av+&

p&je9ta, e&(ets9&s+ima+jetase 1jev&v&(a

=a'.a%+& """," """,""

UKU9>O .,,,5,,

=RAVITACIO>I CJEVOVOD % zvor%&te ORLI1BIJELA BARAI) 9RI9RE?>I RADOVI

#- Is9&%;e+je tase zaavita1i&+i 1jev&v&( Hajvazi-

mQ 5"!,""

",! 7"$,7"

7

Page 8: Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

7/23/2019 Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

http://slidepdf.com/reader/full/elaborat-rekonstrukcije-vodovoda-hajvazi 8/9

ELABORAT REKONSTRUKCIJE VODOVODA HAJVAZI

Oba;'+ p& # mQ-

UKU9>O ,/5,

II) ZE?LJA>I RADOVI

#- Is9&p &va ' t%' III, IV, V9ate&ije ma.i+s9im p'temza p&%aa+je 1ijevi- Is9&pteba v.iti sa pavi%+im&(sje1a+jem b&;+i: sta+a i(+a &va a(i %a9.e9&m'+i9a1ije 'z &v-",G",G5"!6,"m5Oba;'+ p& #m5-U9'p+& 6 ," m5, &( t&a

 je)III 9ate&ije $" m5 !," 5," #!!,""IV 9ate&ije " m5 5"," 5,$" ##4",""V 9ate&ije #" m5 ," !," !"#7,""/STVARNE KATEORIJE

 TERENA TREBA ODREDITI=RILIKO? IZVOENJARADOVA0

!- R';+& p%a+ia+je (+a &va sata;+&.*' 5 1m-Oba;'+ p& # m m 5"! #," 5"!,""

5- Nabav9a, ta+sp&t,az+&.e+je ('< &va i

iza(+ja p&ste%ji1e &( sit+&pijes9a ' s%&j' &( !,$ 1m sap%a+ia+jem i +abija+jem-Oba;'+ p& # m5- m5 5"," $," !!$",""

- Zatpava+je pe&sta%& (ije%a&va p&ba+im mateija%&miz is9&pa m5 ," #,$ !$,""

UKU9>O *+0,,5,,

III) BETO>SKI I A)B) RADOVI

#- Iza(a 9&mp%et .a:ta im'%j+i: isp'sta, t%&1t+i:(ime+zija &( #!"#!"#71m #"#"#7 1m-3 D&9&pava+je za .a:t ' t%'III, IV, V, VI 9ate&ije-3 Nabav9a i p&stav%ja+jep&teb+e &p%ate za iza('.a:ta -3 Nabav9a i p&stav%ja+jeme<aste amat'e-3 Iza(a i p&stav%ja+jepe+je%i1a &( amat'+e <i1e φ !" mm, .ii+e azi.ta 5" 1m-

9&m- ! #!""," !"",""

Page 9: Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

7/23/2019 Elaborat Rekonstrukcije Vodovoda Hajvazi

http://slidepdf.com/reader/full/elaborat-rekonstrukcije-vodovoda-hajvazi 9/9

ELABORAT REKONSTRUKCIJE VODOVODA HAJVAZI

3 Nabav9a i p&stav%ja+jep&9%&p1a sa am&m(ime+zija 7"7" 1m-3 D&bava i '(+ja bet&+a?B3!"-

3 Za%a2iva+je '+'ta.+ji:p&v.i+a .a:ta (& 1+& sjaja-3 Zatpava+je &9& .a:ta+a9&+ iza(+je iste- Oba;'+p& # 9&ma('-

UKU9>O +-,,5,,

IV) >ABAVKA I U=RAD>JA ?ATERIJALA#- Nabav9a i 'a(+ja 1ijev&(a

&(W5X35Xsa pate*ime%eme+tima 9a& .t& s')3Ve+ti%i, Sp&j+i1e,=&%'sp&j+i1e, T9&ma(i,?jea;i p&t&9a +a %av+&mv&(' i p&je(i+im a+ama,3Sit+i p&t&.+i mateija% mQ

5"!,"" #!," 57557,""

!- Osta%i t&.9&vi =a'.a%+& $""," $"",""

UKU9>O 0.05,, 

V)>ADZOR >AD IZV@E>JE? RADOVA#- 3St';+i +a(z& +a(

izv&2e+jem a(&va

=a'.a%

+& !"""," !""",""UKU9>O +,,,5,,SVE UKU9>O +*-*5,

Hajvazi, septemba !"#$- &(-

  K#r% Adem5%n!)m#&)