of 8 /8
Menyiasat fakton faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut dalam suatu pelarut  i 6 l\lgl{i} riMtr}rsrf $rfi h}i.ers Ei<spsnrrurru Inx Tsnsl/He,NG > d|l3::y* ,,,,-r$.?,.f,i.H.il,,, o,; Pemboleh dimanipulasikan I ', ' 'ttbdh" l, . Pemboleh ubah bergerak balas Pemboleh ubah dimalarkan @''P Prosedur ekperimen anda mesti diperakukan oleh guru anda sebelum menjalankan eksperimen. Garam biasa, serbuk glukosa, kalium sulfat Silinder penyukat, 3 buah bikar, spatula, rod kaca i ' 50 crnr air disukat dengara menggunakan silinder penyukat. Air dituang ke dalam suatu bikar kosong. Dalam aktiviti ini, anda akan belajar: . mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi : " keterlarutan zat terlarut dalam suatu pelarut. -.1 . memahami bagaimana faktor-faktor itu ffi fU."yiasat bagaimana kelarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifatzatterlarut itu Anda perlu merancang prosedur uirtuk menyiasat sama ada kelarutan suatu zat terlarut dipengaruh i oleh sifat zat terlarut itu dengan menggunakan radas seperti yang ditunjukkan dalam r,1jah. l liitliii'. ffiil'l Menyiasat bagaimana keterlarutan suatu terlarut dipengaruhi oleh sifat zat terlarut itu Pernydaan '' nrasat*lr' - I Adakah keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifat zatterlarut? Keterlarutan suatu zatterlarutdipengaruhi oleh ,i1u1 zat terlarut i6. ;'t Jenis zat terlarut . Keterlarutan zat terlarut . Jenis zat terlarut, isi padu pelarut, pengacauan. suhu larutan lMerantrang Eksperimen garam biasa atau serbuk glukosa atau kalium sulfat cm3 air suling iF-i. menerangkan bagaimana keterlarutan zat terlarut :th dalam suatu pelarut digunakan dalam aktiviti harian.

EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

Embed Size (px)

Text of EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

Page 1: EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keterlarutan-sains-f2 1/7

Menyiasat fakton faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarutdalam suatu pelarut

!!i!6!l\lgl{i}!riMtr}rsrf $rfi h}i.ers

Ei<spsnrrurru Inx Tsnsl/He,NG > d|l3::y*

,,,,-r$.?,.f,i.H.il,,, o,; Pemboleh ubah dimanipulasikanI ', ' 'ttbdh" l,

.

Pemboleh ubahbergerak balas

Pemboleh ubah dimalarkan

@''P

Prosedur ekperimen anda mesti diperakukan oleh guru anda

sebelum menjalankan eksperimen.

Garam biasa, serbuk glukosa, kalium sulfat

Silinder penyukat, 3 buah bikar, spatula, rod kaca

i ' 50 crnr air disukat dengara menggunakan silinder penyukat. Air dituang ke

dalam suatu bikar kosong.

Dalam aktiviti ini, anda akan belajar:. mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi

: " keterlarutan zat terlarut dalam suatu pelarut.

-.1. memahami bagaimana faktor-faktor itu

ii mempengaruhi keterlarutan zat terlarut dalam,tiri,i suatu pelarut.

ffi fU."yiasat bagaimana kelarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifatzatterlarut itu

Anda perlu merancang

prosedur uirtuk menyiasat

sama ada kelarutan suatu

zat terlarut dipengaruh i

oleh sifat zat terlarut itu

dengan menggunakan radas

seperti yang ditunjukkan

dalam r,1jah. l

liitliii'. ffiil'l Menyiasat bagaimana keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifat zatterlarut ituPernydaan

'' nrasat*lr' - I Adakah keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifat zatterlarut?

Keterlarutan suatu zatterlarutdipengaruhi oleh ,i1u1 zat terlarut i6.;'t

Jenis zat terlarut

. Keterlarutan zat terlarut

. Jenis zat terlarut, isi padu pelarut, pengacauan.

suhu larutan

lMerantrang Eksperimen

garam biasa atau serbuk glukosa

atau kalium sulfat

50 cm3 air suling

$i sr .&

iF-i. menerangkan bagaimana keterlarutan zat terlarut:th dalam suatu pelarut digunakan dalam aktiviti harian.

Page 2: EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keterlarutan-sains-f2 2/7

2. Satu spatula garam biasa ditambah kepada air dalam bikar. Campuran dalam

(Berdasarkan

jawapan

pelajar)

bikar dikacau dengan menggunakan rod kaca.

3. Langkah 2 diuiang sehingga garam biasa tidak melarut sepenuhnya dalam air.

Bilangan spatula gararn biasa ),ang ditambahkan kepada air direkodkan.

4. Langkah t hingga 3 diulang dengan menggantikan garam biasa dengan

(a) serbuk glukosa (b) kalium sulfat

.*&q"le

qEl6t.s #+1. Adakahketerlarutanbahan-bahan yang ditambahkankepadaairdalam aktiviti

ini sama atatberbeza?Keterlarutan bahan-bahan yang ditambahkan kepada air adalah

berbeza

2. Namakan bahan-bahan yang mempunyai(a) keterlarutan yang tertinggi,

Serbuk glukosa

Garam biasa

Serbuk glukosa

Kalium sulfat

(b) keterlarutan yang paling rendah.

Kaliurn sulfat

aJ. Namakan pelarut yang digunakan dalam aktiviti ini.

Air

4. Apakah tujuan mengacau campuran itu?

Untuk meningkatkan kadar keterlarutan zatterlarut dalam air

1. Adakah hipotesis itu diterima atau ditolak?

diterimaHipotesis itu

2. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

Keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifat

itu.

zat terlarut

€; s2 ,',w

'q*ste,

Page 3: EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keterlarutan-sains-f2 3/7

ffi fU.tryiasat bagaimana keterlarutanzatterlarut dipengaruhi oleh sifat pelarut

Menyiasat bagaimana keterlarutan suatu zat terlantt dipengaruhi oleh sifat

pelarut

Adakah keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifat zat terlarut?

Keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifat suatupelarut

@JJ.'Pemboleh

I '' I,'{$Fii ' I

'Pemboleh ubah dimanipulasikan:

Pemboleh ubah bergerak balas :

Jenis pelarut

Keterlarutan zat terlarut

Jenis zat terlarttt, isi padu pelarut, pengacauan'

suhu larutanPemboleh ubah dimalarkan

Anda perlu merancang

prosedur unflk menyiasat

sama ada keterlarutan

suatu zat terlarut

dipengaruhioleh sifat

zat terlarut itu dengan

menggunakan radas

seperti yang dituniukkan

dalam rajah. Prosedur eksperimen anda mesti diperakukan oleh guru anda

sebelum rnenjalankan eksperimen.

Garam biasa, air suling, etanol, minyak masak

Silinder penyukat, 3 buah bikar, spatula, rod kaca

l. 50 cm3 air disukat dengan menggunakan silinder penyukat. Ai

rillil,ffiii{,iitil{iiiiitini'l,l',i',i. ,:,i:,.,ii,s,,,,rsirxrixriiii1irs:,rtr,i,r,!g,,,ri.1i!,i:r

Meramtrang EksPerimen

+air atau etanol atau

minyak masak

2,

dalarn suatu bikar kosong.

Satu spatula garam

bikar dikacau dengan menggunakan rod kaca'

a1 Langkah 2 diulang

Bilangan spatula garam biasa yang ditambahkan kepada air direkodkan'

4l 83l$

Page 4: EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keterlarutan-sains-f2 4/7

Langkah I hingga 3 diulang menggantikan garam biasa dengan

(Berdasarkan

jawapan

pelajar)

(a) etanol (b) min ak masak.

1. Adakah keterlarutan bahan-bahan yang ditambahkan kepada air dalam aktivitiini sama ataluberbeza?

Keterlarutan bahan-bahan yang ditambahkan kepada air adalah

berbeza

2. Namakan bahan-bahan yang mempunyai(c) keterlarutan yang tertinggi,

Air

Garam biasa

Minyak masak

(d) keterlarutan yang paling rendah.

Minyak masak

aJ. Namakan pelarut yang digunakan dalam aktiviti ini.

Garam biasa

4. Namakan satu bahan yang tidak patut digunakandalam aktiviti ini. Berikan satu sebab mengapa bahandigunakan.

sebagai zat terlaruttersebut tidak patut

flffi/uen*nesirr<on

yang lain). Keranaalsium karbonat (atau sebarang larutan tak terlarut

larutan tersebut tidak melarut dalam pelarut.

1. Adakah hiporesis itu diterima atau dirolak?

Hipotesis itu diterima

2. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

Keterlarutansuatuzatterlarutdipengaruhiol"hrllul pelarut

itu.

$. eo ,b

Page 5: EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keterlarutan-sains-f2 5/7

ffi Vf."yiasat bagaimana keterlhrutan zat terlarut dipengaruhi oleh suhu pelarut atau

larutannya

Menyiasat bagaimana keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh suhu pelarut

atau larutannya

Adakah keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh suhu pelarut atau

larutannya?

suhu pelarut

4$tt'

Pemboleh ubah dimanipulasikan :

Pemboleh ubah bergerak balas :

Suhu larutan

Pemboleh ubah dimalarkan Jenis dan jumlah zat terlarut, jenis dan isi padu

Anda perlu merancang

prosedur: upi$ menlliasat

sama, ada kblAr,uun suatutIl

zatr terlarrut dipengaruhi r

r ohh: sifat,zat terlarut itu

dengan menggunakan

radas seperti yang

ditunjukkan dalam rajah.

Keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh

atau larutannya.

Keterlarutan zat teriarut

Merantrang Eksperirnen

Prosedur eksperimen anda mesti diperakukan oleh guru anda

Kuprum sulfat, air suling

Silinder penyukat, bikar, rod kaca, termometer

. Kendalikan termometer dengan berhati-hati.

. Hati-hati ketika memanaskan air.

l. 50 cm3 air disukat dengan menggunakan silinder penyukat. Air dituang ke

dalam suatu bikar kosong.

$iBs,

Page 6: EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keterlarutan-sains-f2 6/7

2. Terrnometer dirnasukkan ke dalarn air dalarn bikar untuk mengukur suhunya.

Suhu air direkodkan. Termometer dialihkan daripada bikar.

3. Satu spatula kuprum sutrfat ditambah kepada air dalam bikar. Campuran

dalam bikar dikacau dengan menggunakan rod kaca.

4. Langkah 3 diulang sehingga kuprurn sultat tidak melarut sepenuhnya dalam air.

Bilangan spatula kuprum sr-rifat yang ditambahkan kepada air direkodkan.

5. Radas seperti yang ditunjukkan di bawah disediakan. Air dalam bikar

dipanaskan sehingga suhunya mencecah 70 "C.

termometer

6. Langkah3dan4diulang.

ii,iijlilifitiffii,iiii;fi1iii",ii r';1,i1

6

10

11

iiitskdf.iit rilii,i.it':

(Suhu bilik)

(B erdasarkan j awapan peiaj ar)

Namakan pelarut yang digunakan dalam aktiviti ini.

Air

q€&kat+

Apakah yang berlaku kepada keterlarutan kuprum sulfat

pelarutnya meningkat?

Keterlarutan kuprum sulfat meningkat dengan peningkatan suhu pelarutnya

apabila

W,IIsuhu

6.es$

Page 7: EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLARUTAN( SAINS F2)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keterlarutan-sains-f2 7/7

J. Jelaskan mengapa detergen yang dicampur dengan air panas sering digunakan

untuk membasuh pinggan yang berminyak? ffi/,i4k+l '

Keterlarutan detergen lebih tinggi dalam air panas berbanding dengan air

seirrk'Makaiarutandetergenyanglebihpekatmemb@

inssan iebih mudah ditanggalkan daripada pinggan benni

1. Adakah hipotesis itu diterima atau ditolak?

Hipotesis itu diterima

2. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

Keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh

pelarut atau larutannYa.

Baja dengan keterlarutan yangdalam air.

suhu

&qJP

melarut lebih mudahinggi

Tukang cat menggunakan petrol dan bukan air

tangannya kerana keterlarutan cat dalam petrol

keterlarutan cat dalam air.

untuk menanggalkan cat daripada

lebih tinggi daripada

t',,, 1*1;ii 'r ii

t2

T4

15

l6

','$kO$lrtuLi,rl,"lii

Menyiasat faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan

Ersprnrrrrrru Tnr Tens,MBtNG >

ffi U."Viasat bagaimana kadar keterlarutan dipengaruhi oleh suhu pelarut

Menyiasat bagaimana kadar keterlarutan dipengaruhi oleh suhu pelarut

Adakah kadar keterlarutan dipengaruhi oleh suhu pelarut?

itili{f$iiffiffi.$- ,i Kadar keterlarutan dipengaruhi oleh suhu pelarut

Pemboleh ubah dimanipulasikan :

Pemboleh ubah bergerak balas :

Suhu pelarut

Pemboleh ubah dimalarkan

Masa yang diambil oleh zat pelarut untuk

melarut

Jenis dan isi padu pelarut. jenis dan jumlah zat

terlarut

"*M;,'

.H Dalam aktiviti ini, anda akan belaiar:

.ffi. menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar

{Y, keterlarutan.

@*P