of 6 /6
2. --) , 4, Bagaimana asid sulfurik cair apabila ditambahkan kepada air memberi kesan kepada kadar elektrolisis air? M.niqg4q K1n_ kadar elektrolisis air yang telah diasidkan. Berdasarkan keputusan anda, apakah nisbah isi padu gas yang dikumpulkan dalam silinder penyukat P kepada isi padu gas yang dikumpulkan dalam silinder penyukat Q? l:2 Diberi apakah 2:l isi padu gas Yang sama mengandungi nisbah hidrogen kepada oksigen dalam bilangan atom Yang sama- satu molekul air? 5. Simbol kimia bagi hidrogen dan Tuliskan simbol kimia bagi air. oksigen adalah masing-masing H dan O' HrO ffil*er*erup- hidrogen dan 'ti\ffiffi"ffitffi[ Elektrolisis air menguraikan air kepada oksigen Nisbah atom oksigen dalam satu molekul air ialah 2:1. hidrogen kepada OBJ EKTI F PEMBELAJARAN: Menyiasat faktor yang mempengaruhi kadar penyeiatan air ffifi BhgA I s5J ffi fnf."yiasat bagaimana kelembapan udara mempengaruhi kadar penyejatan air Menyiasat bagaimana kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaa-n terdedah dan pergerakan udara mempengaruhi kadar penyejatan air Air, sekeping kertas turas yang dipotong kepada dua bahagian yang sama' kalsiur- klorida kontang, gris Picagari, serkup kaca berlabel A dan B, piring petri 1. Isi suatu picagari dengan air dan sebuah bikar dengan kalsium klorirj: kontang. 2. Titiskan 1 ml air kepada bahagian tengah setiap keping kertas turas den-ee: menggunakan Picagari' $'*l1i.ll$$ffi.ffiiii,\, $,ilttiil$$lffi',ffi ffi ri.i.il Dalam aktiviti ini, anda akan belaiar: . mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar iff{ . menerangkan aplikasi dan akibat daripada perbez-" fr kadar penyejatan air dalam hidup seharian'

EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

Embed Size (px)

Text of EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

Page 1: EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-yang-mempengaruhi-penyejatan-sains-pmr 1/5

2.

--) ,

4,

Bagaimana asid sulfurik cair apabila ditambahkan kepada air memberi kesan

kepada kadar elektrolisis air?

M.niqg4q!K1n_ kadar elektrolisis air yang telah diasidkan.

Berdasarkan keputusan anda, apakah nisbah isi padu gas yang dikumpulkan

dalam silinder penyukat P kepada isi padu gas yang dikumpulkan dalam

silinder penyukat Q?

l:2

Diberiapakah

2:l

isi padu gas Yang sama mengandungi

nisbah hidrogen kepada oksigen dalam

bilangan atom Yang sama-

satu molekul air?

5. Simbol kimia bagi hidrogen dan

Tuliskan simbol kimia bagi air.

oksigen adalah masing-masing H dan O'

HrOffil*er*erup-

hidrogen dan

'ti\ffiffi"ffitffi[Elektrolisis air menguraikan air kepada

oksigen Nisbah atom

oksigen dalam satu molekul air ialah 2:1.

hidrogen kepada

OBJ EKTI F PEMBELAJARAN:

Menyiasat faktor yang mempengaruhi kadar penyeiatan air

ffifiBhgA

I

s5J

ffi fnf."yiasat bagaimana kelembapan udara mempengaruhi kadar penyejatan air

Menyiasat bagaimana kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaa-n

terdedah dan pergerakan udara mempengaruhi kadar penyejatan air

Air, sekeping kertas turas yang dipotong kepada dua bahagian yang sama' kalsiur-

klorida kontang, gris

Picagari, serkup kaca berlabel A dan B, piring petri

1. Isi suatu picagari dengan air dan sebuah bikar dengan kalsium klorirj:kontang.

2. Titiskan 1 ml air kepada bahagian tengah setiap keping kertas turas den-ee:

menggunakan Picagari'

$'*l1i.ll$$ffi.ffiiii,\,

$,ilttiil$$lffi',ffi ffi ri.i.il

Dalam aktiviti ini, anda akan belaiar:. mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar

penyejatan air.. meneiangkan bagaimana setiap faktor memPengaruhi * aa .rh

kadarpenyejatanair. q ,r P

iff{ . menerangkan aplikasi dan akibat daripada perbez-"

fr kadar penyejatan air dalam hidup seharian'

Page 2: EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-yang-mempengaruhi-penyejatan-sains-pmr 2/5

3. Letakkan sekeping kertas turas dan suatu bikar mengandungi kalsium klorida

kontang ke dalam serkup kaca A dan sekeping lagi kertas turas ke dalam

serkup kaca B seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5'4'l'

IApenitis --Faz

/6- air

a-l-----\\--\ _>- kertas turas

Rajah 5.4.1

4. Perhatikan dan rekodkan antara dua keping kertas turas tersebut, yang mana

mengering paling cePat.

Air, dua keping kertas turas

Picagari, dua keping jubin, lampu meja

1. Isi picagari dengan air.

2. Titiskan 1 ml air pada bahagian tengah setiap bahagian kertas turas dengan

menggunakan picagari.

/i;-

F.//a- air

kalsiumkontang

serkup

kaca A

serkup

kaca B

@fU""Viasat bagaimana suhu persekitaran mempengaruhi kadar penyejatan air

----'-..-.\( o \\--- _7- kertas turas

3. Letakkan sebahagian kertas turas berdekatan dengan objek yang panas sepertl

lampu elektrik pada persekitaran suhu yang panas manakala sebahagian lagi

kertas turas diletakkan di tempat lapang pada persekitaran suhu normal seperti

yang ditunjukkan dalam Rajah 5.4-2.

lampu meja

kertas turasmeja

' Rajah5.4.2

Perhatikan dan rekodkan kertas turas yang mana.

€r,,b

mengering lebih cepat.

Page 3: EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-yang-mempengaruhi-penyejatan-sains-pmr 3/5

Menyiasatbagaimanaluaspermukaanairyangterdedahmempengaruhikadarpenyejatan

air

Air, 3 keping kertas turas

Picagari, tali ampaian, 3 penyepit baju

1. Isikan picagari dengan air.

2. Titiskan 1 ml air pad-a bahagian tengah setiap kertas turas dengan menggunakanpicagari. 1 -_1_^^:^- r^.

3. Sekeping kertas turas dilipat 4, sekeping lagi dilipat 2 dan sekeping lagi

tidak dilipat. Gantungkan kesemua tiga keping kertas turas pada tali ampaian

dengan menggunakaln penyepit paju seperti yang ditunjukkan dalam Rajah

5.4.3.

Rajah 5.4.3

turas yang mana mengering paling cepat dan

kipas yang

berputar

air air ffitI I l-a;

**$.l)Ouras \--l \--l

4. Perhatikan dan rekodkan kertas

yang paling lambat.

@vr.rrviasat bagaimana pergerakan udara mempengaruhi kadar penyejatan air

Air, 3 keping kertas turas

Picagari, kipas, bikar besar

1. Isi picagari dengan air.

2. Titiskan 1 ml air Pada bahagian tengah setiap keping kertas turas dengan

menggunakan Picagari.

3. Sekeping kertas turas diletakkan pada udara tenang di dalam suatu bikar

besar, sekeping lagi diletakkan secara terbuka di atas meja dan sekeping lagr

diletakkan dalam irduru bergerak di bawah kipas yang berputar seperti yang

ditunjukkan dalam Rajah 5.4.4.

Rajah 5.4.4

bikar besar

€73P

Page 4: EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-yang-mempengaruhi-penyejatan-sains-pmr 4/5

, iii, ii il i ii i l ii. I,r:_rI . i i

4. Perhatikan dan rekodkan mana antata tiga keping kertas turas tersebut yang

mana mengering paling cepat dan paling lambat.

Kertas turas dalam serkup

Bkaca

1" Apakah tujuan kalsium klorida kontang dalam serkup kaca A?

Mengurangkan udara yang terperangkap dalam serkup kaca A dengan

menyerap wap air dari udara"

Kertas turas dalam serkup

kaca A

Kelembapan udara

Kertas turas pada

suhu persekitaran

normal

Kertas turas pada suhu

persekiiaran yang

panas

Suhu persekitaran

Kertas turas yang

dilipat 4

Kertas turas yang

tidak dilipat

Luas permukaan air

yang terdedah

Kertas turas yang

diletakkan dalam udara

tenang

Kertas turasyang

diletakkan dalam udara

yang bergerak

Pergerakan udara

2.

a

4.

5.

Apakah fungsi lampu elektrik?Meningkatkan suhu udara persekitaran.

Bagaimanakah kertas turas yang dilipat mempengaruhi luas permukaan

terdedah yang basah?

Melipat kertas turas mengurangkan luas permukaan terdedah yang basah.

Apakah fungsi kipas yang berputar?

Menyebabkan udara bergerak lebih pantas.

Berdasarkan keputusan anda, jelaskan

(a) bagaimana kelembapan udara mempengaruhi kadar penyejatan air.

Semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi kadar

penyejatan air.

(b) bagaimana suhu persekitaran mempengaruhi kadar penyejatan air.

Semakin finggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar

penyejatan air.

$: z+ ,F

Page 5: EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

7/16/2019 EKSPERIMEN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEJATAN (SAINS PMR)

http://slidepdf.com/reader/full/eksperimen-faktor-yang-mempengaruhi-penyejatan-sains-pmr 5/5

(c) bagaimana luas

penyejatan air.

Semakin besar

tinggi

permukaan air yang terdedah mempengaruhi kadar

luas permukaan air yang terdedah, semakin

kadar penyejatan.

(d) bagaimana pergerakan udara mempengaruhi kadar penyejatan air.

Semakin cepat pergerakan udara, semakin tinggi kadar

penyejatan.

6. Mengapa pakaian basah yalg digantung di bawah matahari dengan

menggunakan penyangkut baju pada ampaian mengering lebih cepat pada

hari yang kering, panas dan berangin? @-ffiKerana air daripada baju basah menyejat lebih cepat pada kadar penyejatan

yang lebih

yang lebih

tmggr disebabkan oleh luas permukaan terdedah

pada baju basah yang digantung padaesar

penyangkut baju, semakin rendah kelembapan udara kering,

semakin tinggi suhu pada persekitaran yang panas dan semakin

cePat pergerakan air dalam udara.

7. Bagaimana suatu pengering rambut membantu mengeringkan rambut yang

basah dengan lebih cepat? lffiE[7ffiPengering rambut mengalirkan udara panas yang bergerak. Udara panas

meningkatkan suhu persekitaran dan bersama dengan pergerakan udara

meningkatkan kadar penyejatan air daripada rambut yang basah menyebabkan

rambut kering lebih cepat.

Kelembapanudara,

suhu persekitaran,

luas permukaan air yang terdedah danpergerakan

udara mempengaruhi kadar penyejatan air.

€ttb