Exp Faktor Pengaruhi Kadar Keterlarutan

Embed Size (px)

Text of Exp Faktor Pengaruhi Kadar Keterlarutan

 • seiuk. Maka larutan d"t.tg*n yung l*bih p.kut *.pinggan lebih rnuc]ah ditanggalkan daripada pinggan berminyak itu.

  2.

  1. Adakah hipotesis itu diterima atau ditolak?

  Hipotesis itu diterima

  Baja dengan keterlarutan Yangdalam air.

  Apakah kesimpulan yang boleh

  Keterlarutan suatu zat tetlatutpelarut atau larutannYa.

  dibuat?

  dipengaruhi oleh

  tinggi

  suht"t

  4**g.Lq

  melarut lebih mudah

  iebih tinggi daripadaTukang cat menggunakan petrol dan bukan air untuk menanggalkan cat daripada

  tangannya kerana keterlarutan cat dalam petrolketerlarutan cat dalam air.

  Menyiasat faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan

  Erspenl/r4rr', Tnr Tgne,/raBtNc >

  suhu pelarutffi fnf."yiasat bagaimana kadar keterlarutan dipengaruhi oleh suhu pelarut

  Menyiasat bagaimana kadar keterlarutan dipengaruhi oleh

  Adakah kadar keterlarutan dipengaruhi oleh suhu pelarut?

  Kadar keterlarutan dipengaruhi oleh suhu pelarut

  Pemboleh ubah dimanipulasikan :

  Pemboleh ubah bergerak balas :

  Pemboleh ubah dimalarkan

  W-u"Suhu pelarut

  Masa yang diambil oleh zat pelarut untukrnelarut rJenis dan isi padu pelarut. jenis dan jumlah zatterlarut

  , Dalam aktiviti ini, anda akan belaiar:S.. menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi kadariil keterlarutan.

  4l s7 :l..b

  @'"t,P

 • jisim serbuk kuprum sulfat yang sama

  termometer

  air sejuk

  Kuprum sulfat, air panas, 2 keping kertas turas

  Silinder penyukat, bikar, spatula, neraca palang, termometer

  @ . Kendalikan termometer dengan berhati-hati.. Hati-hati ketika memanaskan air.l. Dua jisim msulfat5gyang ditimbang unakan neraca

  palang.dalam2. 50 cm3 air disukat men unakan silinder penyukat. Air

  suatu bikar koson

  Radas seperti yan dituniukkan dalam iah 5.8.1 disediakan. 50 cm3 air

  dalam bikar di kan sehingga suhun a mencecah 70 "C.

  termometer

  bikar

  50 cmr air suling

  penunu Bunsen

  $l es ,,ffi

  Rajah 5.8.1

 • 4. Sebuah lagi bikar yang lain diisi dengan 50 cm3 air.5. Dua jisim kuprum sulfat 5 g yang sama dituang ke dalam kedua-dua bikar

  mengandungi air pada suhu berbeza seperti yang ditunjukkan dalamRaiqh 5 R ?

  jisim serbuk kuprum sulfat yang sama

  air seiuk air panas

  Rajah 5.8.2

  6. Kuprum sulfat diperhatikan'dan direkodkan sama ada melarut dengan cepatdalam air panas atau dalam air sejuk.

  Kuprum sulfat melarut lebih cepat dalam air panas daripada airseiuk

  r9S"Ss1. B agaimana anda menghubungkaitkan kadar keterlarutan dengan pemerhat lan

  anda?Semakin cepat kuprum sulfat lenyap dalam air, semakin tinggi kadarketerlarutannya.

  Apakah faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan kuprum sulfat dalameksperimen ini?Suhu air atau pelarut

  Berdasarkan keputusan anda, buat satu inferefrs tentang bagaimana kadarketerlarutan suatu zatterlantt dipengaruhi oleh suhu pelarutnya.Semakin tinggi suhu pelarut, semakin cepat zat terlarut melarut.

  1. Adakah hipotesis itu diterima atau ditolak?Hipotesis 16 diterima

  2. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

  Kadar keterlarutan dipengaruhi oleh

  \FV\ "(|-=_=-]t____tt-----lt+t------,

  \./ ):(t=-Jr_-_-_-_-1t-----lt----lk-:-:J

  2.

  3.

  pelarut.

  rEIbglE.

  8eb

  suhu

 • ffi Vf""yiasat bagaimana kadar keterlarutan dipengaruhi oleh saizzarahzat terlarutMenyiasat bagaimana kadar keterlarutan dipengaruhi oleh saiz zaruh zat terlarut

  Adakah kadar keterlarutan dipengaruhi oleh saiz zanh zatterlarut?

  i Kadar keterlarutan dipengaruhi oleh saiz zarah zat terlarut

  Saiz zarah zat terlarut

  pemboleh ubah bergerak balas . " fu{asa yang d'iarnbil r:leh zat pelarut untukmelarut

  Pemboleh ubah dimalarkan Jer"lis dan isi padu pelarut, jenis dan jumlah zatterlarut

  @lP

  Anda perlu merancangcara kerja untukmenyiasat sama adakadar keterlarutandipengaruhi olehsuhu pelarut denganmenggunakan radasseperti yang ditunjukkandi bawah.

  jisim yang sama

  hablur kuprumsulfat

  Cara kerja eksperimen anda mestilah diperakukan oleh gurusebelum menjalankan eksperimen.

  Hablur kuprum sulfat, serbuk kuprum sulfat, 2 keping kertas turas

  Silinder penyukat, bikar, spatula, neraca palang

  1. 5 g h;lblur kuprunl sulfat clan 5 g serbuk kupr"um sulfat clitimbansrnenggunakan neraca paiang.

  2. 5{i ctnr air disLikat menggr.rn*kan si}inder penyukat. Air ditliang ke dillanrsua"tu hikar kosong.

  3. I-angkuh 2 ciiniiing untuk nlengir;i sr:huah lagi hikar de ngan 5{} cmr air,

  fu[enamtrang EksperEnslen

  $i go$

 • irrlliiiriirriiiirihiiilii'ii'ir:;ii!1,''1.r,: iii:iitt'liiriril':rii 4. Hablur kuprum sulfat dan serbuk kuprum sulfat yang sama jisimnya dituangke dalam kedua-dua bikar.

  5. Hablur kuprum sulfat dan serbuk kuprum sulfat diperhatikan dan direkodkan

  sama ada melarut dengan cepat dalam air panas.

  Serbuk kuprum sulfat melarutsulfat dalam air.

  lebih cepat daripada hablur kuprum

  *l&'*-c.o1. Ap.akah faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan kuprum sulfat dalam

  eksperimen ini?Saiz zarah kuprum sulfat

  2.

  3.

  Adakah hablur kuprum sulfat atausama mempunyai luas permukaanSerbuk kuprum sulfat

  serbuk kuprum sulfat dengan jisim yangyang sama?

  4.

  Berdasarkan keputusan anda, buat satu inferens tentang bagaimana kadarketerlarutan suatu zat terlarat dipengaruhi oleh saiz zatah zattetlarut.Semakin kecil saiz zarah zat terlarut, semakin cepat zat terlarut melafut.

  / Semakin besar luas permukaan jisim zat terlarut yang diberikan, lebih cepalzat terlarut melaruL ( M ana- mana I)

  Mengapakah gula halus digunakan dalam produk makanan contohnya donatllMT,WGula halus mempunyai kadar keterlarutan yang tinggi dalam air liur makakita dapat merasa makanan yang manis yang mengandungi gula halus itu

  serta-merta.

  1. Adakah hipotesis itu diterima atau ditolak?Hipotesis itu diterima

  2. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

  Kadar keterlarutan dipengaruhi oleh SAIZ zarah zatterlarut.We,

  ffi fvf."yiasat bagaimana kadar keterlarutan dipengaruhi oleh pengacauan campuranMenyiasat bagaimana kadar keterlarutan dipengaruhi oleh pengacauan campuran

  Adakah kadar keterlarutan dipengaruhi oleh pengacauan campuran?

  4rg1 $

 • Kadar keterlarutan dipengaruhi oleh pengacauan campuran @#tMengacau atau tidak inengacauPemboleh ubah dimanipulasikan :

  Pemboleh ubah bergerak balas :

  Pemboleh ubah dimalarkan

  Masa yang diarnhil oletr zat pelmut r"intlLi.melarut

  -f enis dan isi padu pelarut, jenis dan jurnlah zarterlarut

  "q#fu$*,0

  Merancetng Eksperinnen

  Anda perlu merancang cara ker:ja untuk menyiasat sama ada kadar,keterlarutan dipengaruhi olehsuhu pelarut dengan menggunakan radas sepertiyang ditunjukkan di bawah.

  jisim serbuk kuprum sulfat yang sama\JV---------)

  suhu yang sama

  __l

  Cara kerja eksperimen anda mestilah diperakukan oleh guru sebelummenjalankan eksperimen.

  Serbuk kuprum sulfat, 2 keping kertas turas

  Silinder penyukat, bikar, spatula, neraca palang, rod kaca

  l. Dua jisirn kupruni sulfat 5 e .vang sarna ditirnbang menggunakan nela.

  palang.

  7. 50 crn3 air disukat menggunakan siiinder penyukat. Air dituang ke dala::bikar kosong. Suatu bikar lain,iuga diisi dengan 50 cm.1 air"

  -?" Serbuk kuprum sulfat dengan jisim yang sama dituang ke dalam setiap bik;,Campuran dikacau dalam salah satu bikar menggunakan rod kaca.

  4. Serbuk kuprum suilfirt diperhatikan dan direkodkan jika inelarut dengan cep:dalam air apabila dikacau atau tidak dikacau.

  $i s2 ,ift

 • Serbuk kuprum sulfat melarut lebih cepat dalam air apabila dikacau

  @"*Q61. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan kuprum sulfat dalam

  eksperimen ini?Pengacauan kepada air atau pelarutft riiriiiti'i$s.i .ffi iiii

  1

  461011

  2.

  a

  Mengapa kita perlu selalu mengacau kopi selepas ditambah gula kepadanya.1

  Berdasarkan keputusan anda, buat satu inferens tentang bagaimana kadarketerlarutan suatu zat terlarttt dipengaruhi dengan mengacau campurantersebut.Kadar keterlarutan suatu zat tetlatut dalam t meningkat dennengacau campuran itu.

  Adakah hipotesis itu diterima atau ditolak?

  Hipotesis itu diterima

  Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

  Kadar keterlarutan dipengaruhi oleh pengacauan

  Gula melarut lebih cepat dalam air dengan pengacauan danmenggunakan serbuk gula dan air panas

  Zatterlarut dalam bentuk serbuk melarut lebih cepat daripada suatuketul yang besar. Hal ini kerana ketulan kecil zat terlarut mempunyai permukaan

  yang lebih besar yang bersentuhan dengan pelarut.

  @*

  {9tffi1,,F-

  campuran.

  igs,.$