of 84/84
Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi

Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi II

 • View
  226

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi II

 • Ekosustavi u ekolokojpoljoprivredi

 • Uloga poljoprivrede

  Uvjeti okolia Socijalna odrivostKapital i stabilnostSigurnost prehrane

  SiromatvoUloga kultureSpol i batina

  Globalno:Otpornost ekosustavaUblaavanje klimatskih promjena (biljni pokrov)Bioloke raznolikosti

  Globalno:Socijalna stabilnostUblaavanje siromatva

  Globalno:Gospodarski rastUblaavanje siromatvaSvjetska sigurnost prehrane

  Globalno:Kulturna raznolikostAutohtona znanja

  Regionalno i nacionalno:Otpornost ekosustavaUreenost sliva (spreavanje erozije tla i neokolinihutjecaja)Voda (stabilan reim, spreavanje poplava)Bioloke raznolikosti (biljni + animalni genetski resursi; usluge)Ouvanje divljih vrsta biljaka i ivotinjaKakvoa zraka

  Regionalnao i nacionalno:Ruralno-urbane migracije (socijalne implikacije)Sustav skrbiSocijalni kapitalBioraznolikost: raznolika sredstva za ivot

  Regionalno i nacionalno:Pristup hraniNacionalna sigurnostSigurnost hranePodrka u kriznim situacijama (doznake, migracije, fiskalne potpore, pomo u hrani)

  Regionalno i nacionalno:Kulturna batinaKulturni identitetPercepcija uloge poljoprivrede

  Lokalno:Otpornost ekosustavaBioloka raznolikost (usjevi i povezane vrste, funkcije ekosustava)Konzervacija tla i ouvanjevodeKontrola oneienja

  Lokalno:Socijalna stabilnost ruralne zajedniceRuralna zaposlenostObiteljske vrijednosti, utjecaj spolovaBioraznolikost - strategije suoavanja; upravljanje rizicima

  Lokalno:Lokalna i sigurnost hrane u domuBioraznolikost: prehrana, tetoina i kontrola bolesti, mogunostiOdrivostZaposlenjePrihodi i usluge

  Lokalno:Pejza, rekreacija, turizamAutohtona znanja (spreavanja katastrofa, bioraznolikost, medicinsko znanje)Tradicionalne tehnologije

 • Budunost poljoprivrede

  Globalna proizvodnja hrane

  50% do 2030. (Rosegrant et al., 2006 Future scenarios for agriculture: Plausible futures to 2030 and key trends in agricultural growth)

  100% do 2050. (FAO, 2006 World agriculture: towards 2030/2050 )

  Vertikalne farme

 • Promjene u koritenju zemljita

  Stanovanje i industrija

  Mogunosti zapoljavanja

  Ljudsko zdravlje i rekreacija

  Identitet krajolika

  Infrastruktura

  Abiotiki resursi

  Stanite za razliite organizme

  Razvoj usluga ekosustava

  Funkcije koritenja zemljita

  Indikatori

  Poljoprivreda i umarstvo

  Koji su uinci koritenja zemljita?

 • Zatita ekolokih sustava se prema Zakonu o zatiti prirode (NN

  70/05) ostvaruje provoenjem mjera ouvanja bioloke raznolikosti u

  koritenju prirodnih dobara i ureenju prostora te zatitom staninih

  tipova.

  Ouvanje bioloke raznolikosti uma u gospodarenju umama

  osigurava se na naelima odrivog razvitka i odravanja prirodnog

  sastava vrsta i njihove prirodne obnove. Poumljavanje, gdje to

  doputaju uvjeti stanita, obavlja se autohtonim vrstama drvea u

  sastavu koji odraava prirodni sastav, koristei prirodi prilagoene

  metode uz doputenje Ministarstva.

  Ekologija Ekos (grki oikos) = dom, staniteLogos = znanje, govor, smisao

 • Krki ekoloki sustavi predstavljaju prirodne vrijednosti od

  meunarodnog znaenja. Planovima gospodarenja prirodnim

  dobrima u krkom podruju utvruje se mogui utjecaj na krki

  ekoloki sustav uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

  Speleoloki objekti su u vlasnitvu Republike Hrvatske. Otkrie

  svakog speleolokog objekta ili njegovog dijela prijavljuje se

  Ministarstvu u roku od 15 dana. Zabranjeno je oteivati, unitavati

  i odnositi sirovine, ivi svijet speleolokih objekata, fosilne,

  arheoloke i druge nalaze te mijenjati stanine uvjete u objektu,

  njegovom nadzemlju i neposrednoj blizini. Za sve aktivnosti u

  speleolokom objektu potrebno je prethodno ishoditi doputenje

  Ministarstva.

 • Vlana stanita, ukljuujui vode, predstavljaju prirodne vrijednosti

  u smislu ovoga Zakona, te ih treba ouvati u prirodnom ili

  doprirodnom stanju.

  U vlanim stanitima nije doputeno pregraivanje vodotokova,

  isuivanje, zatrpavanje ili mijenjanje izvora i ponora, bara i dr. ako

  se time ugroava opstanak prirodnih vrijednosti i ouvanje bioloke

  raznolikosti.

  Aktivnostima na moru i u podmorju ne smiju se ugroavati,

  oteivati niti unitavati morska stanita. Radi ouvanja bioloke

  raznolikosti travnjacima se gospodari putem ispae i reimom

  konje, prilagoenim vrsti travnjaka, uz prirodi prihvatljivo

  koritenje sredstava za zatitu bilja i mineralnih gnojiva.

 • Na oranicama treba ouvati vrijedna i ugroena rubna stanita

  (ivice, pojedinana stabla, skupine stabala, bare i livadne pojaseve).

  Ekoloka mrea je sustav meusobno povezanih ili prostorno bliskih

  ekoloki znaajnih podruja, koja uravnoteenom biogeografskom

  rasporeenou znaajno pridonose ouvanju prirodne ravnotee i

  bioloke raznolikosti. Njezini dijelovi povezuju se prirodnim ili

  umjetnim ekolokim koridorima. Ekoloku mreu na prijedlog

  Ministarstva proglaava Vlada.

 • Zakoni i zakonski propisi za zatitu zraka: Zakon o zatiti zraka (NN br. 178/04); Uredba o graninim vrijednostima emisije oneiujuih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

  (NN br. 140/97, 105/02, 108/03, 100/04); Uredba o preporuenim i graninim vrijednostima kakvoe zraka (NN br. 101/96, 2/97).

  Zakon i zakonski propis koji reguliraju podruje zatite voda: Zakon o vodama NN(107/959 Dravni plan za zatitu voda (NN 8/999 Uredba o kategorizaciji vodotoka (NN 15/81 i 107/95) Uredba o maksimalno dozvoljenim koncentracijama opasnih tvari u vodama i obalnom

  moru (NN 2/84,52/90 i 107/95) Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pie (NN 46/94)

  Zakoni i zakonski propis koji se odnose na zatitu tla: Zakon o poljoprivrednom zemljitu (NN br. 66/01 i 87/02) Zakon o ekolokoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 12/01) Pravilnik o zatiti poljoprivrednog zemljita od oneienja tetnim tvarima (NN br. 15/92)

  Zakoni i zakonski propisi: Zakon o rudarstvu (NN br. 35/95) Zakon o koncesijama (NN br. 89/92) Zakon o vodama (NN br. 107/95)

 • Ekoloki znaajna podruja su:

  podruja koja su bioloki iznimno raznovrsna ili dobro ouvana, a koja su

  meunarodno znaajna po mjerilima meunarodnih ugovora kojih je Republika

  Hrvatska stranka,

  podruja koja bitno doprinose ouvanju bioloke i krajobrazne raznolikosti u

  Republici Hrvatskoj,

  podruja staninih tipova koji su ugroeni na svjetskoj, europskoj ili dravnoj

  razini,

  stanita vrsta koje su ugroene na svjetskoj, europskoj ili dravnoj razini,

  stanita endeminih svojti za Republiku Hrvatsku,

  podruja koja bitno pridonose genskoj povezanosti populacija biolokih vrsta

  (ekoloki koridori),

  selidbeni putevi ivotinja,

  ouvane umske cjeline.

 • Nisu doputene radnje koje mogu dovesti do unitenja ili neke

  druge znatne ili trajne tete na ekoloki znaajnom podruju.

  Meunarodno ekoloki znaajno podruje je ono podruje koje na

  temelju meunarodnih standarda utvrdi Vlada uredbom te

  osigura zatitu odreenim reimom zatite, sukladno odredbama

  Zakona.

  Dravni zavod za zatitu prirode vodi katastar ekolokih sustava te

  prati stanje i ugroenost stanita.

 • Ekologija je znanost o meusobnim odnosima i utjecajima ive i

  neive prirode, o meusobnim ovisnostima ivih bia i njihove ivotne

  sredine.

  Ekologija je multidisciplinarna i ne moe se prouavati samo na

  jednoj razini bez prouavanja drugih prirodnih i drutvenih znanosti.

  Za razumijevanje ekologije potrebna su znanja iz fizike, kemije,

  matematike, biologije botanike, zoologije, antropologije, geologije,

  pedologije, klimatologije, hidrologije, ekonomike, sociologije, etike,

  politike, molekularne biologije i gentehnologija.

 • Globalne promjene okolia su promjene koje ekosferu ili

  ekosustav (Zemlju) nepovratno mijenjaju te utjeu na ivot

  velikog dijela svjetskog puanstva, a mogu biti prirodne ili

  antropogene.

  Promjene koje mijenjaju ili optereuju ivotni okoli mogu se

  opisati slijedeom jednadbom:

  Optereenje okolia = populacija x tehnologija x ivotni standard

 • Vano obiljeje ekoloke poljoprivrede je holizam, odnosno

  integrirani pristup poljoprivrednoj proizvodnji, pristup koji pored

  ekoloke, gospodarske, socijalne, zdravstvene ili fizike dimenzije

  podrazumijeva i odreeni duhovni koncept.

  Spiritualna dimenzija ekoloke poljoprivrede uvaava traginost

  suvremene civilizacije koja je ovjeka iz sfere Prirode gotovo u

  potpunosti smjestila u sferu Kulture.

 • Ekoloka poljoprivreda je praksa koja spaja prekinute veze izmeu

  ovjeka i prirode, podrazumijeva direktni fiziki kontakt ovjeka i

  zemlje koji nas vraa u prirodne cikluse koji pokreu iscjeliteljske

  procese.

  Bez obzira na spiritualnu dimenziju ekoloke poljoprivrede, a koja

  moe odbiti skeptine racionaliste, i oni koji vjeruju u znanstvenu

  paradigmu, treba imati na umu da ekoloka poljoprivreda nema

  alternative. Naime, konvencionalna poljoprivreda u Hrvatskoj je

  drugi najvei uzronik zagaenja tla, vode i zraka (iza prometa). To

  danas znaju i politiki odluitelji.

  http://www.zamirzine.net/spip.php?article3350

 • Organizacijske razine prirode

  iva i neiva prirodaiva priroda:Jedinka pojedinani organizam koji ivi u svom stanituPopulacija svi predstavnici iste vrste koji ive na istom stanitu i vezani su

  meusobnim odnosima, u prvom redu razmnoavanjemStanite ivotni prostor sa ivotnim uvjetima (ekolokim imbenicima), u

  kojem jedinka ivi i na koji je prilagoenaVrsta skupina srodnih organizama koji:

  1. imaju slina obiljeja2. imaju jednake ili sline ivotne potrebe3. mogu se meusobno razmnoavati, dajui plodno potomstvo.

  Pokazatelji populacije:1) rodnost (natalitet): broj novoroenih jedinki u odnosu na ukupan broj jedinki u

  jedinici vremena2) smrtnost (mortalitet): broj uginulih jedinki u odnosu na ukupan brpj jedinki u

  jedinici vremena.

 • Biocenoza je skup svih populacija biljnih (autotrofi - fotosinteza) ivotinjskih (heterotrofi) bakterijskih (heterotrofi ili autotrofi - kemosinteza) ive na istom stanitu u isto vrijeme.

  Ekosustav = biocenoza + njeno stanite

  Ekosustav je osnovna nedjeljiva, samoodriva i samoobnovljiva organizacijska jedinica prirode u kojoj su iva bia i njihovo stanite ujedinjeni:

  a) kruenjem tvarib) protokom energije

  Razliiti ekosustavi:a) umab) jezeroc) mored) pustinjae) livadaf) travnjakg) movarah) bara

 • Bioloka raznolikost (biodiverzitet):Mjera koja opisuje svekoliku raznolikost ivog svijeta nekog podruja na razini:a) vrsta i ostalih taksonomskih jedinicab) njihovih stanitac) njihovih genaRazlike izmeu ivih organizama, ukljuujui kopnene, morske i druge vodene

  ekosisteme i ekoloke komplekse iji su oni dio te ukljuuje raznolikost unutar vrsta, izmeu vrsta i ekosustava.

  Agrosfera je sav poljoprivredni prostor na ZemljiAgrosfera se sastoji od agroekosustava.Agroekosustav = agrobiotop + agrobiocenozaBiocenoza: a) proizvoai, b) potroai i c) razgraivai.

  Poljoprivredna bioloka raznolikost (agrobiodiverzitet):Raznolikost i varijabilnost ivotinja, biljaka i mikroorganizama koji su neophodni

  za odravanje kljunih funkcija u agroekosustavu, njegove strukture i procesa uproizvodnji i sigurnosti hrane.

  Pojam poljoprivredne bioloke raznolikosti obuhvaa raznolikost vrsta, unutariste vrste i ekosustava.

 • Komponente agrobioloke raznolikosti

  Raznolikost stanita (tip koritenja zemljita i variranja s promjenom tipa tla i terena, ivice, granice, drvee u krajoliku; tip farmi)

  Raznolikost vrsta (biljaka, ivotinja i mikroorganizama)Vrlo vano za argrobiodivergentnost genetskih resursa: jedinstvene osobine, otpornost na suu, hladnou, bolesti, itd, ukorjenjivanje, aspekt, okus, skladitenje, itd.

  etva razliitih kultivara i pridruene vrste (opraivai, korisni/tetnipredatori, organizmi tla, zdravlje/bolest, ...)

  Kulturne raznolikosti (vrste farmera i farmi, propisi; zajednikiresursi/vlasnitva)

  Razumjevanje implikacija agrobiodivergentnosti na funkcije ekosustava/procese i usluge

 • Biofizikalna raznolikost:Inherentna svojstva tla: prirodna plodnost,struktura, retencija vode, sklonost eroziji i dr.

  Organizacijska raznolikost:Zemljini fond, izbor usjeva prema tiputla, rajonizacija, ekonomski model i dr.

  Raznolikost managementa:Poznavanje tla, agrokemijska laboratorija,magement gnojidbe, poboljanje kvalitete tla,tehnologija, mehanizacija i dr.

  Utjecaj okolia:Promjene u okoliu, sua,poplave, antropogeni utjecaji i dr.

  Agrobio raznolikost:Tip koritenje tla i management ouvanja tla.

  Agrarnaraznolikost

  tla

 • Kompleks agrikulturne biorazliitosti

  RAZNOLIKOST EKOSUSTAVAraznoliki proizvodni sustavi +

  razliita stanita i krajolik

  Upravljanje, praksa i odluke

  Biljni sustavi temeljeni na:

  usjevi, panjaci, ume i dr.

  (planirano + poeto)

  Mjeoviti sustavii pratea bioloka

  raznolikost:organizmi tla,

  polinatori, predatori i dr.

  Sustavi stoarstvatemeljeni na:

  panjaci, ispaa, goveda, mali

  preivari, perad i dr.

  Genetska raznolikostdivljih i kultiviranih vrsta Kulturna raznolikost

  Razmjena studija i iskustava osustavima biljne proizvodnje

 • POBOLJANJA:

  Polinatori Predatorii paraziti Herbivori

  Vegetacija(korovi) Zemljini crvi

  Zemljinamezofauna

  Zemljinamikrofauna

  Polinacija igenetska

  introgresija

  Regulacijapopulacijei biolokakontrola

  Usvajanjebiomasom,

  kruenjehraniva

  Kompeticija,alelopatija,

  izvori prirodnihneprijatelja usjeva

  i divlji srodnici

  Struktura tla,ciklusi hraniva

  Dekompozicija,predacija,

  ciklusi hraniva

  Ciklusi hraniva,bolesti isupresija

  AGROEKOSUSTAVBIODIVERGENTNOST

  FUNKCIJE:

  KOMPONENTE:

  Altieri, M.A. (1994): Biodiversity and pest management Agro-ecosystems, Haworth Press, New York

  Upravljanje biolokom raznolikosti agroekosustava

  Zdrueni usjevi Rotacija No-Tillage Sideracija Vjetrozatita

  Agroumarstvo Pokrovni usjevi Komposti Humizacija

 • Sukob u prostoru?

 • Jesu li visok prinos i neprikladnost stanita inkompatibilni?

 • Klimatske promjene e utjecati na poljoprivrednu proizvodnju preko procesa koji reguliraju razliite dijelove agroekosustava:

  Osjetljivost agroekosustava na budue klimatske promjene

  Komponente CO2Faktori

  Temperatura Kia/vjetar

  Biljke Akumulacija suhe tvari Koritenje vode Trajanje vegetacijske

  sezone Akumulacija suhe tvari

  ivotinje Prinos krmnih kultura Rast i reprodukcija Zdravlje

  Voda Akumulacija vode u tlu Najvea potreba za

  navodnjavanjem Zaslanjivanje tla

  Podzemna voda

  Tlo Dekompozicija organske

  tvari Ciklusi hraniva

  Erozija vjetrom i vodom

  tetoine, bolesti Kvalitet biljke domaina irenje bolesti i insekata irenje bakterija i gljivica

  Korovi Kompeticija usjeva Efikasnost herbicida

 • Okvir za integriranu ocijenu klimatskih promjena

  Drutvo i ekonomija

  Stakleniki plinovi Aerosoli & prekurzori

  Pokretai su: ekonomski rast tehnologija populacija i uprava

  Temperatura zraka i mora Oborine Snijeg i ledeni pokrov

  Koritenje tla Proizvodni i vodeni sistemi Ekosistem & birazliitost ivotinjsko i biljno zdravlje

  Klimatski sistem

  Priroda

  Pojaanje efekta staklenika

  Povr

  atni

  efe

  kt

  Klimatski stresovi

  Neklimatski stresovi

  Emisija

  Atmosferska koncentracija

  Antropogene emisije Okolini faktori

  Adaptacija

  Povratni efekt

 • Vodena bilanca

  Zona korijena

  Podzemna voda

  Nesaturirana zonaIspiranje

  Lateralni tok

  Lateralni tok

  Oborine

  Infiltracija

  Evaporacija

  UsvajanjeRun off

  Transpiracija

  Usvajanje vode korijenom

  Kapilare

 • N-bilanca

  Zona korijena

  Podzemna Voda

  Nesaturirana zona

  N-fiksacija

  organska gnojivamineralna gnojiva

  nitrifikacija

  NH4+ NO2- NO3-

  organski N

  mineralizacija

  imobilizacija

  Odnoenje N etvom

  NH3, N2, N2O, NOx

  volatilizacijadenitrifikacija

  NO3- - ispiranje

  lateralni transport

  lateralni transport

  N-depozicija

 • Atmosfera

  Kopneni ekosistemi

  Vodeni ekosustavi

  Ljudska aktivnostPodzemna voda

  Povrinskavoda

  Mora

  Stratosfera

  Proizvodnja energije

  vidljivostOzon

  AgroekosistemNHxProizvodnja

  hrane

  NOx

  NOx

  Usjevi ivotinje

  LJUDI(hrana; vlakna)

  TLO

  NO3

  N kaskada

  NH3

  --Indicira na denitrifikacijski potencijal

  Norg

  ume i panjaci

  TLO

  Oceani

  N2O

  N2O

 • ORGANSKA TVAR

  RHISOBIUMLUCERNA

  SOJA

  PLAVOZELENEALGE

  AZOTOBACTERCLOSTRIDIUM

  BILJNI I IVOTINJSKI

  OSTACI

  R-NH2 + ENERGIJA + CO2

  R-NH2 + H2O

  R-OH + ENERGIJA + 2NH3

  Atmosfera

  ET. OSTACI < 1,5%ORG. GNOJ > 1.5% N

  HETEROTROFIAMINIZACIJA

  BAKTERIJE (pH>6.0)GLJIVE (pH7,0

  2NH4+ + 2OH-

  FIKSACIJA USEK. MINERALIMA +O2

  2NO2- + H2O + 4H+

  NH3 AMONIJAK -3NH4+ AMONIJ -3N2 MOLEKULARNI N 0N2O DUIK OKSID 1NO DUIK II OKSID 2NO2- NITRIT 3NO3- NITRAT 5

  OKSIDACIJSKI BROJ

  N2ONON2

  N2O2-

  NH3

  SIMBIOTSKI NESIMBIOTSKI

  + O2Nitrobacter

  GNOJIDBA

  SUNCE,KIA

  N2 FIKSACIJA

  N ODNOENJE

  AMINOKISELINE

  NO3-POOL

  ISPIRANJE

  AMMONIJAKVOLATILIZACIJA

  NITRIFIKACIJA

  NH2OH

  Pseudomonas, Bacillus,Thiobacillus denitrificans,

  Thiobacillus thioparusMINERALIZACIJA+ NITRIFIKACIJA

  IMOBILIZACIJA

  NO2-

  MIKROBIOLOKII BILJNI SINK

  t = 10C

  pH 7,0

  ISPIRANJE ISPIRANJE

  DENITRIFIKACIJAISPIRANJE

  ISPIRANJEVOLATIZACIJANITRIFIKACIJA UNOS

  GUBITAK

  OKSIDACIJSKE REAKCIJEREDUKCIJSKE REAKCIJE

  HABER BOSCH

  3H2 + N2 2NH3(1200C, 500 atm)

  Joanne LaRuffa Robert MullenWade Thomason Susan MullinsShannon TaylorHeather Lees

  Department of Plant and Soil SciencesOklahoma State University

  INDUSTRIJSKAFIKSACIJA

 • Ciklus fosfora

  Biljke

  ivotinjeFosfati u tlu

  Ispiranje

  Troenje stijenakoje sadre fosfor

  Kia Geoloko izdizanje

  Runoff

  Fosfati u vodenim sredinama

  Kemijsko taloenje

  Taloenje detritusana dnu

  Sedimentacija i nove stijeneRazarai org. tvari

 • to sve utjee na visinu prinosa?

  Prinos

  KlimaManagement

  Kultivar

  Tip tla

  PlodnostKorovi

  Bolesti

  ZnanjeInsekti

  Herbicidi

 • Putovi materije i energije

  Izgaranje, stanino disanje

  Fotosinteza

  CO2, H2O i minerali Organska tvar i O2

  Biosinteza, razgradnja, hrana, fosilna gorivaKretanje CO2, H2O i

  mineralnih tvari

  Kemijskapotencijalna energija

  Rad itoplina

  Sunce

  PresenterPresentation NotesOne final note about intermediate stages. Note that --Level 2 accounts make no attempt to trace matter and energy through these processes--Level 5 accounts interpret these processes as part of matter cycling and energy flow in environmental systemsWhats in between?

 • Primarna organska produkcija

  Priroda zna najbolje!

 • Osnovna relacija tlo-biljka

  Organska tvar,ivi organizmi

  Sorpcija, fiksacija

  Kruta faza, minerali

  Usvajanje hraniva

  Vodena faza

  Voda, zrak tla

  Oborine, evapotranspiracijadrenaa, gnojidba

 • Odrivost kao dinamika ravnotea izmeu drutva i prirode

  Povjesni preduvjeti

  prirode

  Nain proizvodnje i

  ivotni stil (npr. kultura)

  Resursidinamika ravnotea

  Raspoloivost

  Kapacitetbiodegradacije

  Prirodnaprodukcija

  Troenje

  Produkcijasmea

  Noviizvori

  PresenterPresentation NotesAdapted from Winiwarter 2001 and Fischer-Kowalski et al. 1997

 • Odrivost poljoprivrede

  Jesmo li sposobni prehraniti ljudsku populaciju?

  Kakve su mjere nae ekonomske politike u odnosu na odrivost?

  1. Okoli

  2. Ekosustav

  3. Drutvo

  4. Ekonomija

 • Stari nasuprot novog koncepta produkcije hrane

 • Indikatori kakvoe tla

  Fizikalni indikatori: (1) teksturu tla, (2) dubinu tla, oranini sloj

  (zona ukorijenjivanja), (3) infiltracija, (4) gustou tla i (5)

  retencijski kapacitet za vodu.

  Kemijski indikatori: (1) organska tvar (humus) ili C i N sadraj,

  (2) pH tla, (3) elektrini konduktivitet (EC) i (4) bioraspoloivi N,

  P i K.

  Bioloki indikatori: (1) Mikrobioloki C i N, (2) potencijal N-

  mineralizacije (anaerobna i aerobna inkubacija), (3) disanje tla,

  sadraj vode i temperatura tla.

 • PRODU

  KTIVNO

  ST TLA

  Funkcije tla Indikatori

  Biol. raznolikost, produktivnost

  Tok vode i otopina u tlu

  Organski C, N InkrustacijeElek. konduktivnost Erozija/sedimentacijaRaspoloivost vode pH, Al, bazeRast korijena Vrste korova/gustoa

  Obrada Zemljini crviStruktura Stabilnost agregataPorozitet Volumna masa

  Filtracija i puferovanje

  Bazalno disanje tla TeksturaKIK Rezidue herbicidaOrganski C Mikrobioloka masaUnos kemikalija

  Ciklus hraniva

  Organski C i N Bazalno disanje tlaSvojstva org. tvari Potencijal miner. NNain koritenja tla KIKMikrobioloka masa

  Strukturnost tlaStruktura tla Volumna masaStabilnost agregata TeksturaPoloaj stanita

 • Utjecaj limitirajuih faktora na biljnu proizvodnju

  Gustoa usjeva Svojsva tla Bilanca vode Dreniranost Razina zatite Plodnost tla Drugo

 • Prirodni resursi vitalni za ljudski opstanak

  Obnovljivi izvori:

  Suneva radijacija Energija

  vjetra Energija

  valova Geotermaln

  a energija

  Usjevi Svjea voda ume Zemljite

  Neobnovljivi izvori:

  Nafta Prirodni plin Ugalj Bakar, aluminij

  i drugi metali

 • Obnovljivi prirodni resursi - mogu biti uniteni

  Neprestano na raspolaganju: sunce, vjetar, energija valova

  Obnovljivi, ali ne u kratkom periodu: drvo, voda, tlo

  Neobnovljivi prirodni resursi - mogu biti iscrpljeni

  Nafta, ugalj, minerali itd.

 • Regionalna razliitost i demografija, 1700. 1990.

 • irenje poljoprivrednog zemljita 1700.-1990.

 • ovjekPriroda

 • Razumijevanje antropogenih pritisakana poljoprivrednu bioraznolikost

  Poveanje pritiska na vrste i njihova okruenja

  Oneienje

  Prijetnje i rizici

  Smanjena otpornost

 • Razumijevanje antropogenih pritisakana poljoprivrednu bioraznolikost

  Poveanje pritiska na vrste i njihova okruenja:

  1. Rast stanovnitva i siromatva (poveanje potranje),

  2. Prekomjerno koritenje, loe upravljanje,

  3. irenje poljoprivredne proizvodnje u movare i druga osjetljiva

  podruja,

  4. Intenziviranje i specijalizacija poljoprivrede kao i trine moi.

  Oneienje:

  Urbanizacija i promijena obrazaca potronje, globalizacija.

 • Prijetnje i rizici:

  1. gubitak biljnih i ivotinjskih vrsta,

  2. gubitak biljnih sorti, hibrida i ivotinjskih pasmina,

  3. gubitak ili pad bitnih prirodnih procesa kao to su:

  a) opraivanje insektima, pticama, imiima itd.

  b) regeneracija mikroorganizama u tlu.

  Smanjena otpornost: potreba za poveanjem otpornosti poljoprivrede i

  unaprijeenje prilagodbe ljudi (razdoblja ekstremnih uvjeta kao to su

  sua, poplave, klimatske promjene, tetnici, bolesti i dr.) odravanjem

  iroke lepeze oblika ivota s jedinstvenim osobinama (npr. biljaka koja

  preive suu, nisku temperaturu ili reprodukcija goveda u tekim

  uvjetima i sl.).

 • Sprjeavanje degradacije tla konzervacijom

 • Restauracija tla

  Organska i mikrobioloka gnojiva

  Stajski gnoj

  Sideracija, pokrovni usjevi, mal

  Kondicioniranje (humizacija, kalcizacija i dr.)

  Komposti

  Rotacija usjeva

  Uzgoj leguminoza

  Komercijalna neorganska gnojiva

  IPN (Integrated Plant Nutrient)

  IPM (Integrated Pest Management)

  Odriva poljoprivreda (Sustainable Agriculture)

 • Gnojidba mora biti ekoloki prihvatljiva i ekonomski isplativa to

  podrazumijeva primjenu gnojiva u koliinama koje odgovaraju

  potrebama i stanju biljaka (usjeva, povra, nasada), plodnosti tla,

  profitabilnosti rada i uloenih sredstava te istovremeno vodi rauna

  o vremenskim uvjetima, okoliu i moguem prinosu.

  Integrirana biljna proizvodnja (odriva) razuman je kompromis

  izmeu konvencionalne i ekoloke.

  To je sustav uzgoja koji primjenu agrotehnikih mjera usklauje s

  ekonomskim i ekolokim principima i najlake se da opisati izrazom

  dobra poljoprivredna praksa

  Integrirana Ishrana bilja i gnojidba

 • Kod dobre poljoprivredne prakse (GAP good agricultural

  practice) proklamirani su slijedei ciljevi integrirane proizvodnje:

  prihvatljivo ekoloko optereenje okolia uz visok prinos i kakvou

  proizvedene hrane,

  ouvanje i podizanje plodnosti tla prirodnim putem

  uvanje i poticanje bioloke raznolikosti.

  Integrirana Ishrana bilja i gnojidba

 • Integrirana biljna proizvodnja temelji se na sljedeim praktinim

  agrotehnikim mjerama:

  Planska rotacija usjeva i obvezatno uvoenje leguminoza u plodored.

  Rotacijom usjeva smanjuje se zakorovljenost, pojava bolesti, insekata i

  drugih zatitarskih problema:

  Nakon leguminoza uzgaja se usjev s visokim potrebama prema duiku,

  a nakon usjeva slabijeg i sporog rasta uzgajaju se usjevi koji snanije

  suzbijaju korove.

  U plodoredu se takoer naizmjenino kombiniraju usjevi slabije i jae

  razvijenog korijenovog sustava, a ako je izvor vode ogranien i usjevi s

  visokim i niskim zahtjevima prema vodi.

 • Ponavljanje pojedinih usjeva u plodoredu moe uslijediti tek nakon

  dovoljno dugog razdoblja s aspekta osjetljivosti usjeva na bolesti i

  tetnike,

  Uvode se siderati i pokrovni usjevi kako bi to krae vrijeme tlo bilo

  golo

  U plodored se uvode usjevi koji suzbijaju korove alelopatskim

  djelovanjem (npr. zob i sirak).

  Plan gnojidbe, pored obvezatnog uvoenja leguminoza u plodored

  predvia:

  Veu uporabu biolokih (bioloka gnojiva, doputeni bioloki agensi i

  mikoriza) i organskih gnojiva za ishranu bilja i popravljanje strukture

  tla uz smanjivanje koliina mineralnih gnojiva.

 • Time se smanjuju erozija i oneienja podzemnih voda s prvenstvenom

  namjerom popravljanja fizikalnih, mehanikih i agrokemijskih svojstava tla,

  Obvezantno se utvruje budget (bilanca) hraniva i

  Uvodi se planski petogodinji management hraniva

  Strategija zatite usjeva je:

  Prirodna i nekodljiva za farmera, susjede ili konzumente, odnosno

  ograniena je koliinom i vremenom primjene,

  Uvodi se monitoring, odnosno praenja i predvianja pojave napada

  bolesti i tetnika, sjetvom otpornih kultivara, podeenim vremenom

  sjetve i koritenjem biolokih mjera zatite,

  Mehanike i bioloke mjere zatite su uz rotacija usjeva uinkovita zatita,

  a doputena je i uporaba, kada je to nuno (krajnje rjeenje), sintetskih tvari

  niskog rizika za ljude, ivotinje ili okoli.

 • Budet hraniva

  Integrirana biljna proizvodnja doputa primjenu mineralnih gnojiva, ali uz

  obvezatnu:

  Analizu tla,

  Gnojidbenu preporuku i

  Planiranje gnojidbe to podrazumijeva

  praenje budgeta i bilance hraniva (tab. 1.),

  izbor vrste gnojiva i kemijskog oblika hraniva u njemu te

  zabranu primjene gnojiva (mineralnog i organskog) bez vegetacije ili

  tijekom zime kad je povean rizik od ispiranja.

 • Budet hraniva

  pozitivna [A + B] > [C + D + E] F > 0 akumulacija hranivanegativna [A + B] < [C + D + E] F < 0 isrpljivanje hranivaneutralna [A + B] = [C + D + E] F = 0 bez promjene

  Budget hraniva je tijek hraniva unutar jednog gospodarstva (farme)

  kojeg ine:

  Input hraniva (primjena gnojiva, kondicionera tla, rezidue prethodnog

  usjeva, leguminoze, organski gnoj i dr.) i

  Output hraniva (iznoenje, ispiranje, erozija itd.) koje zajedno

  oznaavamo kao bilanca hraniva.

  Budget ili bilanca hraniva:

  F = promjena rezerve hraniva u tlu,A = primjena gnojiva,B = unos organske mase i drugi naini inputa hraniva,C = iznoenje hraniva,D = odnoenje hraniva iE = ispiranje, imobilizacija, erozija i drugi gubici iz tla.

 • Planski management hraniva

  Planski management hraniva ini niz komponenata koje su zapravo

  sutina integrirane biljne proizvodnje bez kojih nije mogua integrirana

  gnojidba bilja:

  1) Karta tla s opim podacima kao to su veliina parcele, tip tla i dr.,

  2) Obavezna fizikalno-kemijska analiza tla kao kljuna komponenta za

  utvrivanje doze, vremena i naina gnojidbe,

  3) Rotacija (plodosmjena) usjeva uz procjenu rezidualnih hraniva iz

  etvenih ostataka pojedinih usjeva ili simbiozne fiksacije duika

  leguminozama,

  4) Realna procjena oekivanog prinosa na koji utjeu vremenske prilike,

  obrada tla, rok sjetve, sorta, bolesti, tetnici, korovi, rotacija usjeva itd.

  pa je dobro uzeti prosjek prinosa u posljednjih 7-10 godina,

 • 5) Izvor i oblik hraniva koji moe znatno varirati kod organskih gnojiva

  ovisno od naina dranja stoke, prehrane i dr., te je potrebna njegova

  kemijska analiza,

  6) Specifinost podruja (navodnjavanje, blizina vodocrpilita, plitka tla na

  pjesku, vei nagib parcele, kanalska mrea, drenaa i dr.),

  7) Preporuena doza mora uvaiti tehniko-tehnoloke i struno-

  znanstvene norme (npr.: sadraj hraniva u biljci za ciljni prinos,

  dinamika usvajanja, kalcizacija i dr.).

  8) Raspodjela na osnovnu gnojidbu, startnu i prihranu, te oblik hraniva

  (npr. nitratni) zavisno od duine vegetacije, potrebe biljaka,

  temperature, vlanosti tla i dr.,

 • 9) Preporuka naina primjene (omake, inkorporacija, trake), ovisno o

  vrsti gnojiva, tehnikim mogunostima, nagibu tla, oborinama, tipu tla,

  rotaciji usjeva i dr., kako bi se postigla najvea mogua efikasnost i

  10) Godinji pregled, ocjena i nadopuna plana managementa hranivima (za

  cijeli proizvodni sustav) kako bi bio aktualan, bolje prilagoen stvarnoj

  situaciji i postignutim rezultatima.

 • Silazna spirala zamke siromatva

  visok prinos

  odnoenje hraniva

  degradacija tla

  nizak prinos

 • Agroeekoloke zone (AEZ, FAO)Metodologija geografskih podatkovnih slojeva

  Mjesena klimatologija

 • Temelj odrive poljoprivrede

  Socijalnapravednost

  Ekonomska izvedivost

  Optereenjeokolia

 • Ameriki Kongres utvrdio je prihvatljivu definiciju za odrivu

  poljoprivredu (Stuart i Robinson, 1997.) i to nakon opsene nacionalne

  rasprave. Definicija omoguava rjeavanje problema za sustave u razliitim

  razinama sve do agroekosustava:

  Sustav poljoprivredne proizvodnje je odriv ako na dugi rok poveava ili

  odrava produktivnost i profitabilnost proizvodnje u regiji, uva ili

  poboljava integritet, raznolikost i sustav poljoprivredne proizvodnje kao i

  okolnih prirodnih ekosustava, a takoer poboljava zdravlje ljudi, njihovu

  sigurnost i zadovoljava u estetskom pogledu.

 • EKOLOKA PROIZVODNJA

  "Ekoloka proizvodnja" ("organska", "bioloka") poseban je sustav

  odrivoga gospodarenja u poljoprivredi i umarstvu koji obuhvaa uzgoj bilja

  i ivotinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu

  primarnih proizvoda, a ukljuuje sve ekoloki, gospodarski i drutveno

  opravdane proizvodno-tehnoloke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije

  koristei plodnost tla i raspoloive vode, prirodna svojstva biljaka, ivotinja i

  krajobraza, poveanje prinosa i otpornosti biljaka s pomou prirodnih sila i

  zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zatitu bilja i ivotinja,

  sukladno s meunarodno usvojenim normama i naelima.

  Ekoloki proizvod" je onaj proizvod, koji je proizveden i oznaen

  sukladno s odredbama Zakona o ekolokoj proizvodnji poljoprivrednih i

 • EKOLOKA PROIZVODNJA

  Ekoloki proizvod" je onaj proizvod, koji je proizveden i oznaen

  sukladno s odredbama Zakona o ekolokoj proizvodnji poljoprivrednih i

  prehrambenih proizvoda i propisa donesenih na temelju njega.

  Ekoloka poljoprivreda definirana je od strane Meunarodnog udruenja

  za razvoj organske poljoprivrede International Federation of Organic

  Agriculture Movements (IFOAM), te prihvaena u programima Organizacije

  ujedinjenih naroda (WHO i FAO), te Vijea Europske unije (Uredba vijea

  2092/91 od 24. lipnja 1991), gdje se provodi prema posebnim standardima i

  pravnim propisima, a zajednika radna skupina FAO/WHO pri UN-u radi na

  smjernicama za proizvodnju ekoloke hrane (Pravilnik o prehrani).

 • Faktori proizvodnjekonvecionalne i ekoloke proizvodnje

  Faktor Konvencionalna Ekoloka (Organska)

  Sjeme dorada, (GMO) Ekoloki proizvodeno, neGMO, ne dorada

  GnojidbaUglavnom mineralna gnojiva, visoki energetski imputi, rizici od oneienja okolia

  Stajski gnoj, kompost, zelena gnojidba, odobreni proizvodi

  ZatitaKemijska, visoki energetski imputi, rizici od oneienja okolia

  IPM, rotacija usjeva, raznolikost ekosustava, odobreni proizvodi

  Navodnjavanje Oborine, navodnjavanje, utjecaj nizvodnoOborine, navodnjavanje, reducirani utjecaj nizvodno

  Rad Minimizirani zahtjev za radnom snagomVeliki zahtjev za radnom snagom

  Mehanizacija Teka i skupa Specijalizirana, primjerena

 • Terenska istraivanjaZavod za kemiju biologiju i fiziku tla PFOS

 • Terenska istraivanjaZavod za kemiju biologiju i fiziku tla PFOS

 • Dijagram toka interpretacijske baze tala Osjeko-baranjske upanije (Vladimir Vukadinovi)

  ProgramALRxpd

  GeoprikazArkodKatastar

  ParcelaUzorkovanjetla

  Primjena&

  Nadzor

  Rel. bazaGIS

  Laboratorij

  Klimatskipodaci

  Baza znanjaPravila

  Vizualizacija Geostatistika Predikcija Rajonizacija Melioracije Gnojid. preporuka

 • Predikcija pH-KCl Osjeko-baranjske upanije(ArcMap 10, kriging na bazi ~17.500 uzoraka)

  75

 • Potreba kalcizacije Osjeko-baranjske upanije

  ( ) -1 v+ -1t ha cmol kg

  TBS% - BS%Ca = KIK 20 30100000

 • Relativna pogodnost zemljita za usjeve(Model, ArcMap 10, kriging na bazi ~17.500 uzoraka)

  Relativna pogodnost zemljita za usjeve(Testni model 1, ArcMap 10, kriging na bazi ~17.500 uzoraka)

  77

 • umska zemljita zemljita Osjeko-baranjske upanije (~115.000 ha)

  78

 • Mreno i nasumino uzorkovanje vinogorja

 • Koncentracija bakra na Baranjskoj planini (ppm)

 • DEM kartaakovako vinogorje

 • Mreno uzorkovanje Baranjske planine

 • Penica

  Vinograd

  Vinograd

  Vizualizacija: Google Earth

 • Poguban utjecaj pH reakcije tla na prinos

  pHKCl