of 20/20
Izvor: Internet, 2013. Izvor: Internet, 2013. Agronomski fakultet Agronomski fakultet Sveu Sveu č č ili ili š š te u Zagrebu te u Zagrebu Zavod za Zavod za specijalnu proizvodnju bilja specijalnu proizvodnju bilja Doc. Doc. dr. dr. sc sc . Darko . Darko Uher Uher Primjena prirodnih zeolita u poljoprivredi

Primjena prirodnih zeolita u poljoprivredi

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Primjena prirodnih zeolita u poljoprivredi

Microsoft PowerPoint - Gundici-mikotoksini-zeoliti [Read-Only]Agronomski fakultet Agronomski fakultet SveuSveuiliiliššte u Zagrebute u Zagrebu
Zavod za Zavod za specijalnu proizvodnju biljaspecijalnu proizvodnju bilja
Doc.Doc. dr.dr. scsc. Darko . Darko UherUher
Primjena prirodnih zeolita u poljoprivredi
ZeolitZeolit ((““kamenjekamenje kojekoje vrijevrije””)) zbogzbog vizualnogvizualnog uuinkainka primjeprimjeenogenog pripri zagrijavanjuzagrijavanju zeolitazeolita..
PrviPrvi prirodniprirodni mineral mineral zeolitazeolita ((stilbitstilbit)) otkriootkrio jeje ššvedskivedski minerologminerolog FreiherrFreiherr Axel Axel Fredrick Fredrick CronstendCronstend 1756.1756.
U U svijetusvijetu jeje poznatopoznato 276 276 vrstavrsta prirodnihprirodnih zeolitazeolita..
PrviPrvi sintetskisintetski zeolitzeolit -- levinitlevinit, H. de St. Claire Deville, 1862. , H. de St. Claire Deville, 1862. godinegodine Danas Danas 150 150 vrstavrsta sintetskihsintetskih zeolitazeolita
ZeolitiZeoliti iliili molekularnamolekularna sitasita susu hidratiziranihidratizirani alumosilikatialumosilikati,, jedninstvenejedninstvene trodimenzionalnetrodimenzionalne strukturestrukture sastavljenesastavljene odod SiOSiO44
uzspecifiuzspecifinunu strukturustrukturu ššupljinaupljina memeusobnousobno povezanihpovezanih kanalimakanalima odreodreenogenog oblikaoblika i i veliveliineine ((urkoviurkovi, 1995; , 1995; urkoviurkovi, 1999)., 1999).
NegativniNegativni nabojnaboj alumosilikatnealumosilikatne strukturestrukture, , uzrokovanuzrokovan izomorfnomizomorfnom zamjenomzamjenom etverovalentnogetverovalentnog silicijasilicija trovalentnimtrovalentnim aluminijemaluminijem jeje neutraliziranneutraliziran hidratiziranimhidratiziranim kationimakationima (Na+, (Na+, CaCa++,Mg,Mg+ + i i slsl.)..). ((urkoviurkovi i i sursur., 1997).., 1997).
Formula Formula klinoptilolitaklinoptilolita: : (Na(Na33KK33) (Al) (Al66SiSi3030OO2727) x 24 H) x 24 H22OO,, gustogustoaa rereššetkeetke 1,71 1,71 g/cmg/cm33, , slobodnislobodni volumenvolumen, 0,394ml , 0,394ml vodevode/ml /ml kristalakristala, , veliveliinaina slobodnihslobodnih kanalakanala 0,44 x 0,720,44 x 0,72
DobroDobro poznavanjepoznavanje strukturestrukture zeolitazeolita, , kaokao inteligentnoginteligentnog materijalamaterijala, , dirigiradirigira karakteristikekarakteristike zeolitazeolita i i njegovunjegovu šširokuiroku primjenuprimjenu ((StefanoviStefanovi i i sursur., 1994, ., 1994, 2002, 2004., 2002, 2004., urkoviurkovi i i sursur. 1999., . 1999., FilipanFilipan i i sursur., 1999, ., 1999, IvanecIvanec, 1999., , 1999., PetroviPetrovi i i sursur. 1992, 1993., . 1992, 1993., RoRoii i i sursur., 2000, 2001, 2002, 2004.., 2000, 2001, 2002, 2004.
Izvor: Internet, 2013.Izvor: Internet, 2013.
PovijestPovijest primjeneprimjene prirodnihprirodnih zeolitazeolita u u poljoprivredipoljoprivredi
NajkorisnijiNajkorisniji zaza poljoprivredupoljoprivredu susu: :
kabazitkabazit, (Na, (Na22Ca)Ca)66 (Al(Al1212SiSi2424OO7272) x 40 H) x 40 H22O, O, dimenzijedimenzije kanalakanala 0,37 x 0,42 nm0,37 x 0,42 nm
klinoptilolitklinoptilolit (Na(Na44KK44) (Al) (Al88SiSi4040OO9696) x 24 H) x 24 H22O,O, dimenzijadimenzija kanalakanala 0,39 x 0,54 nm0,39 x 0,54 nm
erioniterionit (Na(Na22 CaCa66K)K)99 (Al(Al99SiSi2727OO2727) x 27 H) x 27 H22O, O, dimenzijadimenzija kanalakanala 0,36 x 0,52 nm0,36 x 0,52 nm
mordenitmordenit NaNa8 8 (Al(Al88SiSi4040OO9696) x 24 (H) x 24 (H22O), O), dimenzijadimenzija kanalakanala 0,29 x 0,57 nm0,29 x 0,57 nm
filipsitfilipsit (Na,K)(Na,K)1010 (Al(Al1010SiSi2222OO6464) x 20 H) x 20 H22O, O, dimenzijadimenzija kanalakanala 0,42 x 0,44 nm0,42 x 0,44 nm
popoetnoetno istraistraivanjeivanje zeolitazeolita u u poljoprivredipoljoprivredi provedenoprovedeno jeje 6060--tih tih godinagodina 20. 20. stoljestoljeaa u u JapanuJapanu, , kalcifikacijakalcifikacija tlatla, , kontrolakontrola sadrsadrajaaja vlagevlage i i mirisamirisa kodkod ivotinjskogivotinjskog otpadaotpada..
KoriKorišštenjetenje klinoptilolitaklinoptilolita u u poljoprivredipoljoprivredi primjenomprimjenom u u tlotlo rezultiralorezultiralo jeje znaznaajnimajnim povepoveanjemanjem prinosaprinosa ppššenicaenica (13 (13 -- 15 %), 15 %), patlidpatlidanaana (19 (19 -- 55 %), 55 %), jabukajabuka (13 (13 -- 38 %), 38 %), mrkvemrkve (63 %).(63 %).
Kondo i Kondo i WagaiWagai (1968) (1968) susu utvrdiliutvrdili dada dodatakdodatak zeolitazeolita hranihrani zaza svinjesvinje povepoveavaava efikasnostefikasnost hranjenjahranjenja zaza 35 35 %. %.
SposobnostSposobnost zeolitazeolita dada djelujedjeluje kaokao rezervoarrezervoar zaza NHNH44 ++ dozvoljavadozvoljava veveii dodatakdodatak duduššikaika u u hranihrani prepreivaivaaa
šštitetiteii takotako ivotinjeivotinje odod proizvodnjeproizvodnje toksitoksinene razinerazine amonijakaamonijaka u u buraguburagu (White i (White i OhlroggeOhlrogge, 1974) , 1974) kadakada se se u u hranuhranu dodajedodaje neproteinskineproteinski duduššikik, , nprnpr, , urea.urea.
MeMeunarodnaunarodna konferencijakonferencija o o svojstvimasvojstvima i i korikorišštenjutenju prirodnihprirodnih zeolitazeolita, 1976. , 1976. godinegodine u u ArizoniArizoni, SAD, , SAD, osnovanosnovan jeje memeunarodniunarodni odborodbor zaza prirodneprirodne zeolitezeolite (ICNZ), (ICNZ), ciljcilj: : poticanjepoticanje interesainteresa zaza korikorišštenjetenje prirodnihprirodnih zeolitazeolita kakokako u u znanstvenimznanstvenim istraistraivanjimaivanjima takotako i u i u gospodarstvugospodarstvu..
Izvor: Izvor: FilipanFilipan i i sursur, 2007, 2007..
PrimjenaPrimjena klinoptilolitaklinoptilolita u u poljoprivredipoljoprivredi
ZaZa poboljpoboljššanjeanje kvalitetekvalitete tlatla ((degradacijadegradacija tlatla uslijeduslijed esteeste kemizacijekemizacije i i drugihdrugih anropogenihanropogenih uvjetauvjeta, , nprnpr. . kiselekisele kikiššee) )
PovePoveavajuavaju stabilnoststabilnost mrvimrviasteaste strukturestrukture tlatla (Ca, Mg)(Ca, Mg)
SmanjujuSmanjuju upotrebuupotrebu mineralnihmineralnih gnojivagnojiva (30 (30 -- 50 %)50 %) i i eliminirajueliminiraju njihovenjihove negativnenegativne utjecajeutjecaje u u pogledupogledu zakiseljavanjazakiseljavanja tlatla
DjelujuDjeluju antitoksiantitoksinono;; otklanjajuotklanjajuii pasnostipasnosti odod slobodnihslobodnih ionaiona aluminijaaluminija, , manganamangana i i eljezaeljeza
PovePoveavajuavaju otpornostotpornost premaprema susuššii zahvaljujuzahvaljujuii vezanjuvezanju vodevode
SmanjujuSmanjuju pH pH vrijednostvrijednost kiselihkiselih talatala ((IzvorIzvor: : FilipanFilipan i i sursur, 2007.), 2007.) ..
pH N P K Uinkovitost gnojidbe (%)
7.0 70 30 60 6.0 63 15 60 5.5 52 15 45 5.0 38 10 30 4.5 21 8 21
Izvor: Izvor: VukadinoviVukadinovi, 2011., 2011.
PopravljajuPopravljaju biogenostbiogenost tlatla, , mikroorganizmimikroorganizmi pospjepospješšujuuju stvaranjestvaranje humusahumusa ((ButoracButorac i i sursur., ., 1992, 2002, 1992, 2002, CerjanCerjan i i sursur., 1993, 1998, ., 1993, 1998, FilipanFilipan I I sursur., 1986, 2002, ., 1986, 2002, FarkaFarkašš, 2000, 2005)., 2000, 2005).
PovePoveavajuavaju brojbroj gljivicagljivica i i aktinomicetaaktinomiceta tete simbiotskihsimbiotskih i i nesimbiotskihnesimbiotskih fisatorafisatora duduššikaika ((SlamiSlami, 1998), 1998)
DoprinoseDoprinose zazašštitititi okoliokoliššaa ((sprespreavaava zagazagaivanjeivanje podzemnihpodzemnih vodavoda), a ), a momoee se se koristitikoristiti u u kombinacijikombinaciji sasa mineralnimmineralnim gnojivimagnojivima
SmanjujuSmanjuju upotrebuupotrebu sredstavasredstava zaza zazašštitutitu biljabilja
PovePoveavajuavaju prinoseprinose ppššeniceenice -- 15 %, 15 %, kukuruzakukuruza –– 22%, 22%, sojesoje –– 5%, 5%, jejemama –– 22%22% ((ButoracButorac i i sur.,1990, 1992, 1995, 1996, 2002)sur.,1990, 1992, 1995, 1996, 2002)
SmanjujuSmanjuju ispiranjeispiranje duduššikaika vodomvodom iziz drenskihdrenskih cijevicijevi nana razinirazini gnojidbegnojidbe odod 250 kg/ha 250 kg/ha duduššikaika zaza 16 %,16 %, ((MesiMesi I I sursur., 1997, 2000)., 1997, 2000)
He, X.B. i He, X.B. i sursur. (2002), . (2002), 2 2 -- 3 3 putaputa manjamanja jeje kolikoliinaina volatiziranogvolatiziranog duduššikaika u u slusluajuaju primjeneprimjene klinoptilolitaklinoptilolita nana pjeskovitimpjeskovitim tlimatlima
BonazziBonazzi i i sursur. (1990), . (1990), 50 50 -- 63 % 63 % duduššikaika -- NHNH33 se se izgubiizgubi iziz organskihorganskih gnojivagnojiva
PrimjenaPrimjena se se odreodreujeuje temeljomtemeljom kemijskihkemijskih i i fizikalnihfizikalnih analizaanaliza tlatla
Izvor: Izvor: FilipanFilipan i i sursur, 2007, 2007..
PokusPokus sasa klinoptilolitimaklinoptilolitima U RHU RH
ObradaObrada: : oranjeoranje 3030--35 cm 35 cm -- zimskazimska brazdabrazda, , unesenouneseno jeje 150 kg/ha NPK 8:26:150 kg/ha NPK 8:26:2626 (12 kg/ha (12 kg/ha duduššikaika, 39 kg/ha , 39 kg/ha fosforafosfora i 39 kg/ha i 39 kg/ha kalijakalija).).
GoveGovea gnojovka 40 m3/haa gnojovka 40 m3/ha (0,42 % du(0,42 % duššik, 0,28 % fosfor, 0,38 % kalij i 0,20 % Ca) = 168 ik, 0,28 % fosfor, 0,38 % kalij i 0,20 % Ca) = 168 kg/ha dukg/ha duššika (50 %), 112 kg/ha fosfora (20 %), 152 kg/ha kalija i 80 kg/hika (50 %), 112 kg/ha fosfora (20 %), 152 kg/ha kalija i 80 kg/ha kalcija) = 84 a kalcija) = 84
kg/ha dukg/ha duššika = 40 kg/ha NH4, 22,4 kg/ha fosfora i 152 kg/ha kalija.ika = 40 kg/ha NH4, 22,4 kg/ha fosfora i 152 kg/ha kalija.
Holcim Agrocal 600 kg/haHolcim Agrocal 600 kg/ha ((HolcimHolcim mineralni agregati d.o.o.)mineralni agregati d.o.o.)
UREA 150 kg/haUREA 150 kg/ha = 69 kg/ha du= 69 kg/ha duššika = NH2ika = NH2--NH4 NH4
NPK 15:15:15 (200 kg/haNPK 15:15:15 (200 kg/ha = 30 kg/ha du= 30 kg/ha duššika, 30 kg/ha fosfora, 30 kg/ha kalija +ika, 30 kg/ha fosfora, 30 kg/ha kalija +
KlinolandKlinoland -- prirodniprirodni zeolitzeolit 150 kg/ha150 kg/ha (Mineral promet d.o.o.)(Mineral promet d.o.o.)
Ukupno: 195 kg/ha duUkupno: 195 kg/ha duššika, 91,4 kg/ha fosfora, 221kg/ha kalija i 80 kg/ha kalcija.ika, 91,4 kg/ha fosfora, 221kg/ha kalija i 80 kg/ha kalcija.
Sjetva: 27.04.2013., Siliranje: 05.10.2013Sjetva: 27.04.2013., Siliranje: 05.10.2013
pH % AL mg/100 g
Krievci 5,49 4,45 1,75 0,09 6,1 16,0
Virovitica 6,45 5,04 2,65 0,13 5,4 18,1
Lokacija
Tretman Prinos ZM u t/ha
Prinos ST u t/ha
Hibrid Maveric, lokacija Krievci
Zeolit 61,5 20,8520,85+16%+16% 33,7 25,825,8+10%+10%
Zeolit + Holcim 71,8 24,4824,48+28%+28% 34,1 28,228,2+18%+18%
Hibrid Krebs, lokacija Krievci
Zeolit 59,6 19,919,9+15%+15% 33,5 33,433,4+4%+4%
Zeolit + Holcim 67,2 22,822,8+26%+26% 33,9 34,734,7+8%+8%
Hibrid Kitty, lokacija Krievci
Zeolit 56,4 18,6718,67+14%+14% 33,1 34,234,2+4%+4%
Zeolit + Holcim 63,2 21,3021,30+25%+25% 33,7 35,035,0+7%+7%
Hibrid Timic, lokacija Virovitica
Zeolit 58,5 21,8221,82+15%+15% 37,3 27,527,5+6%+6%
Zeolit + Holcim 66,7 25,2825,28+27%+27% 37,9 29,429,4+12%+12%
Izvor: Izvor: UherUher i i sursur, 2013, 2013..
Kemijska analiza
SiO2 63,9-68,5 %
Al2O3 11,8-14,1 %
CaO 1,4-2,3 %
K2O 1,3-1,8 %
Si/Al 4,2-5,4 %
Na2O 2,1-3,6 %
MgO 0,8-1,2 %
Fe2O3 1,2-2,1 %
mikroelementi 0,0-0,5 %
pH/H2O 6,7-10,9
Klinoptilolit 50-65 %
Clays 5-8 %
Mice 4-8 %
Feldspar 3-6 %
Granule (od-do) 1,0-5,0 mm
Selektivni red Cs+>NH4 +>Pb2+>K+>Na+>Ca2+>Mg2+>Ba2+>Cu2+>
Zn2+
Usporedba Usporedba zeolitazeolita iz Donje Jesenje (R. Hrvatska) i iz Donje Jesenje (R. Hrvatska) i KlinolandKlinoland (Slova(Slovaka) MINERAL PROMET d.o.o.ka) MINERAL PROMET d.o.o.
Izvor: Izvor: FilipanFilipan i i sursur, 2007, 2007..
PrimjenaPrimjena klinoptilolitaklinoptilolita u u ishraniishrani ivotinjaivotinja tete suzbijanjesuzbijanje mirisamirisa nana farmamafarmama
SmanjujuSmanjuju nemirnemir i i agresivnostagresivnost ((kanabalizamkanabalizam) ) tete probavneprobavne smetnjesmetnje ((diarejadiareja), ), stimulirajustimuliraju probavuprobavu i i povepoveavajuavaju retencijuretenciju hranjivihhranjivih tvaritvari u u probavnomprobavnom traktutraktu..
PovePoveavajuavaju iskoriiskorišštenjetenje hranehrane, , probavljivostprobavljivost, , rastrast i i uvajuuvaju zdravljezdravlje ivotinjaivotinja
SmanjujuSmanjuju emisijuemisiju neugodnihneugodnih mirisamirisa ((etilenaetilena, , aldehidaaldehida, , merkaptanamerkaptana, , ketonaketona, , sumporvodikasumporvodika, , HH22S, NHS, NH3 3 -- 5050 -- 85 %85 % farmafarma), (), (MeisingerMeisinger i i sursur., 2001, ., 2001, MelenevaMeleneva i i sursur., 2003., ., 2003., FarkaFarkašš i i sursur., ., 2004, 2005., 2004, 2005., FilipanFilipan i i sursur., 1997, 1998., ., 1997, 1998., RuRuinskiinski i i sursur., 1994).., 1994).
HartungHartung i Phillips (1994), i Phillips (1994), 136 136 vrstavrsta plinovaplinova nana farmifarmi
KoncentracijaKoncentracija odod 100 do 500 100 do 500 ppmppm nadranadraujeuje sluznicusluznicu i i didiššnene puteveputeve i i uzrokomuzrokom susu respiratornihrespiratornih bolestibolesti, , primjeprimjeenen jeje i i gubitakgubitak apetitaapetita i i smanjujesmanjuje se se prirastprirast kodkod svinjasvinja I I govedagoveda ((VerstegenVerstegen i i sursur, 1994), 1994)
PremaPrema J. R. J. R. MineruMineru (1984), (1984), ureureajaj zaza proproiiššavanjeavanje zrakazraka odod amonijakaamonijaka ((scruberscruber), ), napunjennapunjen zeolitomzeolitom (Cp), (Cp), momoee uklonitiukloniti i do 45 % i do 45 % amonijskogamonijskog duduššikaika iziz zrakazraka kojikoji prolaziprolazi krozkroz sustavsustav, , akak i i akoako jeje dodirdodir izmeizmeuu zrakazraka i i zeolitazeolita (Cp) (Cp) trajaotrajao manjemanje odod jednejedne sekundesekunde..
Izvor: Izvor: FilipanFilipan i i sursur, 2007, 2007..
OdstranjujuOdstranjuju toksitoksinene tvaritvari iziz krmivakrmiva ((mikotoksinimikotoksini i i tetešškeke kovinekovine), ), nana tajtaj nanainin sprespreavajuavaju deponiranjedeponiranje mikotoksinamikotoksina u u tkivimatkivima ivotinjaivotinja ((mesomeso, , unutarnjiunutarnji organiorgani) i ) i njihovnjihov prijenosprijenos u u ljudskiljudski organizamorganizam, , mikotoksinimikotoksini se se veveuu i i fecesomfecesom izbacujuizbacuju iziz organizmaorganizma ivotinjeivotinje..
PoboljPoboljššavajuavaju konverzijukonverziju hranehrane, , skraskraujuuju tovtov svinjasvinja, , veveii dnevnidnevni prirastprirast, , povepoveavajuavaju kolikoliinuinu nemasnognemasnog mesa (u mesa (u crijevimacrijevima zadrzadraniani N N slusluii zaza sintezusintezu nemasnognemasnog mesa i mesa i poboljpoboljššavajuavaju dnevnidnevni prirastprirast ((anabolianabolinini uuinakinak).).
ChelishaevaChelishaeva (1980), (1980), dodavanjemdodavanjem zeolitnogzeolitnog tufatufa u u tekutekuee obrokeobroke zaza svinjesvinje u u kolikoliiniini odod 1 do 1,5 g/kg 1 do 1,5 g/kg iveive vagevage utjecaloutjecalo jeje nana povepoveanjeanje dnevnogdnevnog prirastaprirasta zaza 8 %.8 %.
TsitsishviliTsitsishvili (1984), (1984), primjenomprimjenom klinoptilolitaklinoptilolita u u ishraniishrani svinjasvinja postigaopostigao se se veveii dnevnidnevni prirastprirast u u tovutovu zaza 5 do 5 do 12 % 12 % uzuz manjumanju konverzijukonverziju hranehrane zaza 88--9 %.9 %.
Pond i Pond i sursur (1993), (1993), klinoptilolitklinoptilolit kaokao aditivaditiv u u hranihrani uklanjauklanja toksitoksinene kolikoliineine arsenaarsena, , kadmijakadmija i i olovaolova smanjujusmanjujuii pojavupojavu anemijeanemije do do kojekoje dolazidolazi zbogzbog utjecajautjecaja kadmijakadmija nana smanjenesmanjene eljezaeljeza..
PripravciPripravci prirodnihprirodnih zeolitazeolita u u tovutovu svinjasvinja do 110 kg do 110 kg tjelesnetjelesne masemase utjeutjeuu nana povepoveanjeanje dnevnihdnevnih prirastaprirasta odod 1,2 do 12,6%, 1,2 do 12,6%, poboljpoboljššanjeanje iskoriiskorišštavanjatavanja hranehrane zaza 0,4 do 8%, 0,4 do 8%, snisniavanjeavanje emisijeemisije NHNH33 zaza 11,2 do 11,2 do 63,0%, 63,0%, smanjenjesmanjenje ionaiona NHNH44
++ u u otpadnimotpadnim tvarimatvarima zaza 25,1 do 33,7% i 25,1 do 33,7% i snisniavanjeavanje udjelaudjela mimiššiinognog tkivatkiva u u polovicamapolovicama zaza 0,37 do 0,45%0,37 do 0,45% ((UremoviUremovi, 2009)., 2009).
Izvor: Izvor: FilipanFilipan i i sursur, 2007, 2007..
Rezultati istraRezultati istraivanja u tovu svinja do 150 kg tjelesne mase dobiveni za kontrolivanja u tovu svinja do 150 kg tjelesne mase dobiveni za kontrolnu nu skupinu i oni za pokusne skupine svinja skupinu i oni za pokusne skupine svinja
-- dodavanje 3% dodavanje 3% AnivitalaAnivitala SPS u smjese za svinje nije utjecalo na razlike u dnevnom SPS u smjese za svinje nije utjecalo na razlike u dnevnom prirastu i konverziji hrane, a utjecalo je na smanjivanje debljiprirastu i konverziji hrane, a utjecalo je na smanjivanje debljine slanine za 15,8% ne slanine za 15,8% (P>0,05), pove(P>0,05), poveanje postotka IMM za 0,23% (P>0,05) i postotka mesa u polovicamaanje postotka IMM za 0,23% (P>0,05) i postotka mesa u polovicama za za 0,92% (P>0,05), smanjenje prosje0,92% (P>0,05), smanjenje prosjenog sadrnog sadraja NH3 u zraku za 17,4% (P>0,05) i iona aja NH3 u zraku za 17,4% (P>0,05) i iona NH4+ u otpadnim tvarima za 18,5% , NH4+ u otpadnim tvarima za 18,5% ,
-- dnevno posipanje po boksu 6,3 kg dnevno posipanje po boksu 6,3 kg AromavitalaAromavitala SPS utjecalo je na poveSPS utjecalo je na poveanje dnevnog anje dnevnog prirasta za 1,7% (P>0,05), sniprirasta za 1,7% (P>0,05), sniavanje konverzije hrane za 3,7%, smanjivanje prosjeavanje konverzije hrane za 3,7%, smanjivanje prosjenog nog sadrsadraja amonijaka u zraku toviliaja amonijaka u zraku toviliššta za 23,3% (P<0,05) i iona ta za 23,3% (P<0,05) i iona amonijaamonija u otpadnim u otpadnim tvarima za 41,0%, ali nije znatvarima za 41,0%, ali nije znaajnije utjecalo na ajnije utjecalo na klaoniklaonikeke rezultate, rezultate,
dodavanje 3% dodavanje 3% AnivitalaAnivitala SPS u hranu za svinje uz istovremeno posipanje s SPS u hranu za svinje uz istovremeno posipanje s AromavitalomAromavitalom SPS dnevno 6,3 kg po podu boksa utjecalo je na poveSPS dnevno 6,3 kg po podu boksa utjecalo je na poveanje dnevnog prirasta za 2,6% anje dnevnog prirasta za 2,6% (P>0,05), pobolj(P>0,05), poboljššanje konverzije hrane za 4,9%, smanjivanje debljine slanine za 2anje konverzije hrane za 4,9%, smanjivanje debljine slanine za 20,5% 0,5% (P<0,01), pove(P<0,01), poveanje postotka mesa u polovicama za 2,06% (P>0,05), snianje postotka mesa u polovicama za 2,06% (P>0,05), sniavanje avanje prosjeprosjenog sadrnog sadraja amonijaka u zraku toviliaja amonijaka u zraku toviliššta za 21,9% (P< 0,05) i iona ta za 21,9% (P< 0,05) i iona amonijaamonija u u otpadnim tvarima za 43,2%, otpadnim tvarima za 43,2%, Izvor: Izvor: UremoviUremovi i sur., 2009i sur., 2009
Dodatak Dodatak zeolitazeolita 3% 3% AnivitalaAnivitala SPS u hranu za svinje utjecao je na poveSPS u hranu za svinje utjecao je na poveanje zavranje završšne ne teteine u P1 skupini 2,7 %, a u P2 skupini 1,83 %, dok ine u P1 skupini 2,7 %, a u P2 skupini 1,83 %, dok ShepardShepard (1984.) navodi pove(1984.) navodi poveanje anje zavrzavrššne tene teine za 16%, Pretvorba hranjivih tvari u kg prirasta bila je boljine za 16%, Pretvorba hranjivih tvari u kg prirasta bila je bolja za 8,02% kod a za 8,02% kod skupine P1 i za 4,94% skupine P1 i za 4,94% kodskupinekodskupine P2, u odnosu na kontrolnu skupinu svinja, Izvor: P2, u odnosu na kontrolnu skupinu svinja, Izvor: GutzmirtlGutzmirtl i sur. 2006.i sur. 2006.
UUinkovitostinkovitost adsorpcijeadsorpcije mikotoksinamikotoksina
Minazel Plus (0,2 - 0,5 %) pripravak zeolita s 87 % Cp selektivno vee ve nakon 5 minuta mikotoksine unijete plijesnivom hranom i s fecesom se izbacuje iz organizma, veu i teške metale (arsen, kadmij i olovo) - sprjeava se anemija koja dolazi zbog manjka Fe zbog djelovanja kadmija.
Izvor: Uremovi i sur, 2008.
Izvor: University of Missouri, Columbia USA, 0,2 % (2 kg/t hrane)
Mikotoksin Posljedice na ljudima Zeolit Minazel Plus
Aflatoksini Karcinom jetre Akutni toksini hepatitis
85 % 99 %
30 min – 76,17 % 60 min – 93.04 %
Ohratoksini Karcinom urino trakta, Ošteenje bubrega i jetre
40 % 96 %
35 % 83 %
Tjedni Tjedni Tjedni 0s 2s 4s 6g 8g 10g
HO 0 23,904 35,696 47,050 61,079 71,129 83,558 H2 2 24,80824,808 36,10836,108 47,529 61,68361,683 72,267 84,94984,949 H4 4 24,167 35,829 48,42148,421 61,500 72,49672,496 84,921 H6 6 23,721 35,704 48,029 60,658 71,154 83,742 L0 0 23,804 34,704 46,158 58,683 68,008 80,208 L2 2 23,558 34,579 45,912 58,133 69,675 81,350 L4 4 24,146 35,550 47,754 60,658 70,600 83,592 L6 6 24,079 35,650 47,941 60,238 70,971 83,232
Oznaka hrane
Zeolit u %
Tjedni Tjedni Tjedni
2s 4s 6s 8g 10g Konan o
HO 0 11,791 11,354 14,029 10,050 12,429 11,931 H2 2 12,02112,021 11,421 14,15414,154 10,522 12,67612,676 12,16012,160 H4 4 11,663 12,59212,592 13,079 10,99610,996 12,425 12,151 H6 6 11,983 12,325 12,629 10,496 12,588 12,004 L0 0 10,900 11,454 12,525 9,325 12,200 11,281 L2 2 11,021 11,333 12,221 11,542 11,675 11,558 L4 4 11,404 12,204 12,904 9,942 12,992 11,889 L6 6 11,571 12,292 12,296 10,733 12,350 11,849
Oznaka hrane
Zeolit u %
PotroPotroššnjanja hranehrane zaza 1 kg 1 kg prirastaprirasta = = konverzijakonverzija
Tjedni Tjedni Tjedni 2s 4s 6s 8g 10g Konan
o HO 0 1,810 2,320 2,240 3,005 2,830 2,441 H2 2 1,815 2,368 2,210 3,000 2,795 2,438 H4 4 1,808 2,140 2,332 2,805 2,888 2,395 H6 6 1,775 2,163 2,365 2,868 2,878 2,410 L0 0 1,975 2,495 2,520 3,335 3,105 2,686 L2 2 1,920 2,508 2,685 2,983 3,360 2,691 L4 4 1,938 2,365 2,488 3,190 2,950 2,568 L6 6 1,990 2,380 2,708 3,080 3,215 2,675
Oznaka hrane
Zeolit u %
BolestBolest uzrokuzrokPeriod Period UdioUdio u u %%
elueluaniani irir
UpalaUpala plupluaa
Smanjenje u %
SrSranaana oboljenjaoboljenja
Izvor: Keai farm, Morioka, Iwate prefecture, Japan (Torii, 1974), populacija 4000 svinja
MikotoksiniMikotoksini
PostojiPostoji prekopreko 500 500 poznatihpoznatih mikotoksinamikotoksina
DugotrajnaDugotrajna izloizloenostenost niskimniskim razinamarazinama mikotoksinamikotoksina u u hranihrani momoee smanjitismanjiti rezultaterezultate u u proizvodnjiproizvodnji i i reprodukcijireprodukciji
ivotinjeivotinje susu trajnotrajno izloizloeneene djelovanjudjelovanju viviššee mikotoksinamikotoksina istovremenoistovremeno odnosnoodnosno interakcijainterakcija izmeizmeuu mikotoksinamikotoksina oteoteavaava dijagnostikudijagnostiku
Rod Rod AspergillusAspergillus, 150 , 150 vrstavrsta AspergillusAspergillus flavusflavus
aflatoksinaflatoksin B1, B2, B2a B1, B2, B2a AspergilusAspergilus parasiticusparasiticus
aflatoksinaflatoksin B2, G1, G2, G2a B2, G1, G2, G2a OkratoksinOkratoksin -- sekundarnisekundarni metabolitmetabolit
Izvor: Izvor: InternetInternet,, 2013.2013.
metabolitmetabolit
FusariumFusarium graminearumgraminearum -- zearalenonzearalenon,,
Normalno, odnosno “zdravo” zrno kukuruza sadri u 1 g do 6.000.000 bakterija, 40.000 gljiva (plijesni) i do 50.000
kvasaca
Monokultura ili ponovljeni uzgoj kukuruza pomae širenju plijesni i porastu aflatoksina na zrnu
•• RanijiRaniji hibridihibridi kukuruzakukuruza -- popoeljnieljni
•• FiziFizikaka svojstvasvojstva zrnazrna –– debljideblji perikarpperikarp, , susu fizifizikaka barijerabarijera zaza gnjilognjilouu
•• vrstovrsto pripijenapripijena komukomuššinaina i i polopoloenostenost klipaklipa
•• StraniStrani rezultatirezultati pokazujupokazuju dada susu hibridihibridi otvorenogotvorenog klipaklipa sadrsadravaliavali dvaputdvaput veveuu koncentracijukoncentraciju aflatoksinaaflatoksina, ,
•• NapadNapad kukuruznogkukuruznog moljcamoljca--ooššteteenjeenje zrnazrna--šštetateta odod mikotoksinamikotoksina, ,
•• OstavljanjeOstavljanje kukuruzakukuruza u u poljupolju zaza proljetnuproljetnu berbuberbu neprihvatljivneprihvatljiv jeje postupakpostupak jerjer povisujepovisuje razinurazinu aflatoksinaaflatoksina u u zrnuzrnu
Kada je biljka pod stresom (povišene temperature, suša, ošteenja od kukaca), gljive stvaraju vee koliine mikotoksina.
Izvor: Izvor: GrbeGrbeššaa, 2013., 2013.
Izvor: Internet, 2013.Izvor: Internet, 2013.Izvor: Internet, 2013.Izvor: Internet, 2013.
Povijest primjene prirodnih zeolita u poljoprivredi
Primjena klinoptilolita u poljoprivredi
Pokus sa klinoptilolitima U RHObrada: oranje 30-35 cm - zimska brazda, uneseno je 150 kg/ha NPK 8:26:26 (
Primjena klinoptilolita u ishrani ivotinja te suzbijanje mirisa na farmama
Uinkovitost adsorpcije mikotoksina
Mikotoksini