EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ? Web viewAno ang dapat tandaan o siguraduhin sa paggawa ng saranggola?

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ? Web viewAno ang dapat tandaan o siguraduhin sa paggawa ng saranggola?

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

LAGUMANG PAGSUSULIT

QUIZ 2

Pangalan: ______________________________________________ Petsa: _______________________

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2

Iguhit sa sagutang papel ang masayang mukha kung ginagawa mo ang sitwasyon at malungkot na mukha kung hindi. 1. Tinutulungan ko, araw-araw ang aking nanay sa paglilinis ng aming bahay. 2. Hindi ko tinuturuan ang mga kaklase na nagpapaturo sa mga araling hindi nila maintindihan. 3. Hindi ko ipinapakita sa iba ang galing ko sa pagpipinta dahil nahihiya ako. 4. Kinakantahan at tinutugtugan ko ng gitara ang aking pamilya para mapasaya sila. 5. Tinutulungan ko ang aking nanay sa paghahalaman sa aming bakuran.

Kulayan ng dilaw ang bituin kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtulong sa kapwa. Itim naman kung hindi.

1. Araw-araw tumutulong sa paglilinis ng silid-aralan si Marvin. 2. Tuwing may nangangailangan, pinapahiram ni Martin ang pantasa sa kanyang kaklase. 3. Hindi pinapansin ni Fernando ang mga pulubi na namamalimos sa kanya. 4. Tinuturuan ni Ardee ang kanyang mga kaklase na hindi agad nakaunawa sa mga aralin. 5. Ayaw akayin ni Jayson ang pilay niyang pinsan sa pagpasok sa paaralan.

Buuin ang mga pangungusap. Bilugan ang tamang sagot. 1. Ang pagtulong sa kapwa ay (mabuting, masamang) gawain. 2. Kapag ikaw ay tumulong sa kapwa, marami ang(magagalit, matutuwa) sa iyo. 3. Pinagpapala ng Panginoon ang mga taong palaging (tumutulong, hindi tumutulong) sa kapwa. 4. (Marami, Kakaunti) ang mga taong nagmamahal sa iyo kung palagi kang nagbibigay ng tulong. 5. (Masaya, Malungkot) ako kapag tumutulong sa kapwa.

Basahin ang mga sitwasyon. Sagutin ang tanong. 1. Marami kang baon ng araw na iyon, napansin mo na walang dalang baon ang katabi mo. Ano ang dapat mong gawin?

_________________________________________________________________________________________ 2. Nakita mo na may matandang tatawid sa kalsada. Napansin mo na maraming sasakyang dumaraan. Ano ang dapat mong gawin?

_________________________________________________________________________________________ 3. Makalat ang buong silid-aralan. Maraming ginagawa ang iyong guro. Ano ang dapat mong gawin?

_________________________________________________________________________________________ 4. Naglalaro kayo ng iyong mga kaibigan. Nadapa ang isa sa kanila at nasugatan. Ano ang dapat mong gawin?

_________________________________________________________________________________________ 5. May kaklase ka na palaging walang dalang lapis. Nalaman mo na hindi pala niya kayang bumili dahil wala silang pera. Ano ang dapat mong gawin?

_________________________________________________________________________________________

MOTHER TONGUE-BASED 2

Basahin ang kuwento at pagkatapos ay sagutan ang mga tanong sa ibaba.

Araw ng Lunes umpisa na naman ng klase. Napansin ni Joy na wala ang kaibigan niyang si Lala. Tinanong siya ng kanyang guro kung nasaan si Lala.“ Joy, alam mo ba kung bakit liban si Lala ngayon?”, ang tanong ng guro. “Ma‟am hindi ko po alam ang dahilan ng kanyang pagliban,” wika ni Joy. Nang uwian na mabilis na umalis ng silid-aralan si Joy.Pagdating niya sa bahay ay agad siyang tumawag sa bahay nina Lala.

Hello! Magandang hapon po.Ako po si Joy, ang kamag-aral at kaibigan ni Lala,”pakilala ni Joy. “Magandang hapon naman, ako ang Mommy ni Lala.May kailangan ka ba sa kanya? Puwede ko po bang malaman kung bakit siya liban sa klase,” sagot ni Joy. “ Ah, kagabi ay mataas ang lagnat niya. Magaling-galing na siya ngayon .Baka makapasok na siya sa makalawa.

“Salamat naman po.Ikumusta po ninyo ako sakanya”,wika ni Joy.

“Salamat! Kaybutimong kaibigan, masayang wikang Mommy ni Lala. “Sige po, paalam.”

Panuto. Isulat ang sagot sa sagutangpapel.

1. Sino ang liban sa klase? _________________________

2. Sino ang nagtatanong kung bakit liban si Lala sa klase? _________________________

3.Sino ang tumawag sa bahay nina Lala? __________________________

4. Sino ang nakausap ni Joy sa telepono? __________________________

5. Ano ang dahilan ng pagliban ni Lala sa klase? __________________________

Lagyan ng √ ang patlang kung ito ay wastong pakikipag-usap sa telepono at x kung hindi.

____ 6.Bumati sa sumagot sa tawag mo.

____ 7.Magpakilala kung ang sumagot ay hindi ang taong kailangan.

____ 8.Magsalitang mabilis at malakas sa telepono.

____ 9.Maging magaling sa pakikipag-usap.

____ 10.Magpasalamat bago magpaalam.

Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat kung wasto ang paraan ng pagbasa.

____11. Bumasa simula kanan-pakaliwa.

____12.Itaas ang isang paa habang bumabasa.

____13. Bilisan ang pagbigkas ng mga salita habang bumabasa.

____14. Pakiputin ang bibig habang bumabasa nang pabigkas.

____15. Ibaba ang tinig sa hulihan ng pangungusap na may tuldok.

Punan ang patlang ng salitang pautos upang mabuo ang panuto.

16. __________________________ sa tamang tawiran.

17.__________________________ sa magkabilang panig bago tumawid.

18.__________________________ ng marahan sa pagtawid.

19.__________________________ ang basura sa tamang tapunan.

20.__________________________ ang mga halaman araw-araw.

ENGLISH 2

Read and answer the questions.

The Bug on the Barber’s Bed

The barber was on the bed, when an ugly insect crawled. Down crept the bug, and went on his back. Out came the bug and scared the barber up. Now, the little baby bug

slept happily on his bed.

1. Where was the barber?

a. on the bed b. in the garden c. in the yard

2. What crept on the barber’s back?

a. a bug b. a dog c. a cat

3. Where do you think did the barber go?

a. on the bed b. in the mall c. outside

4. What did the bug do on the bed?

a. slept happily b. Followed c. ran

5. How did the barber feel when the bug crawled on his back? He felt_____.

a. Scared b. Sad c. Happy

Complete the sentence by choosing the correct preposition. Encircle the correct answer.

1. The pearl is ( in, behind, beside ) the shell.

2. The crab is ( in, behind, on ) the water.

3. The book is ( on, under, in front of ) the head of the cat.

4. The book is ( on, under, in front of ) the girl.

5. The mouse is ( on, in, beside ) the lion.

Listen to me and give the big idea. Encircle the letter of the best answer.

1. Conrad’ s hair is too long. His teacher told him that he needed a haircut. Conrad went to his mom because he would like to go to his barber. He asked for money and then he went out.

a. Conrad Goes to the Bakery b. Conrad Goes to the Barber c. Conrad Stayed Home

2. The teacher asked the children to get their bags. Then, the children started to line up. The teacher reminded everyone to do their homework.

a. The class was starting.

b. The class was ready to go home.

c. They are going on a field trip.

3. My mom goes to the market every day. She buys fish, vegetables, meat, and fruits from the vendors. She loves to go to the market to buy our food. She goes home happy to cook our meals.

a. Our Meals b. Vendors in the Market c. Mom’s Day in the Market

4. We wake up early. My brother is excited. My mother prepares our clothes. Dad cleans the car. We will watch “Iron Man.”

a. Going on a picnic b. Watching a movie c. Cleaning the car

5. When I grow up, I want to be an actor. I can perform on T.V. and act on stage plays. All my friends will watch me perform.

a. What I Want to Be b. How to Be Healthy c. My Manners

Underline the correct describing word for each picture.

1. The cake is (large, circle, one). 2. The man has (little, four, square) lamps.

3. Rita has (wide, rectangular, 7) rabbits. 4. Jenny has a (old, 5, big) doll.

5. There are ( ten, big, round) policemen.

ARALING PANLIPUNAN 2

Isulat ang TAMA kung wasto ang ipinahahayag ng pangungusap at MALI kung hindi.

____________1. Ang mga bata ay maaari nang makatulong sa pagtupad ng alituntunin sa komunidad.

____________2. Ipinagbabawal ang paggamit ng mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok.

____________3. Dapat suportahan ang mga ordinansang ipinatutupad sa komunidad.

____________4. Magtapon ng basura kahit saan kung walang nakalagay na basurahan.

____________5. Magpatugtog nang malakas kung nasa pookospital upang maging masigla ang mga pasyente.

____________6. Maaaring pumitas ng mga magagandang bulaklak sa pook pasyalan upang dalhin sa simbahan.

____________7. Ang mga babala ay isinusulat sa pader o dingding ng mga gusali upang mabasa ng mga tao sa komunidad.

____________8. Umuwi sa tamang oras pagkagaling sa trabaho o eskwela.

____________9. Panatilihing nakatali ang mga alagang hayop upang hindi makasira ng pananim sa bakuran ng iba.

____________10. Ipinagbabawal ang pagsasakay nang labis sa itinakdang bilang na mga upuan ng mga pasahero sa pampublikong sasakyan.

Bilugan ang titik ng wastong sagot.

11. “Bawal ang paninigarilyo sa loob ng mga pampublikong lugar tulad ng sasakyan, tanggapan at pamilihan” .Ang ordinansa o alituntuning nabanggit ay may magandang epekto sa ___________.

A. kalusugan ng mga tao sa komunidad B. kaligtasan ng mga tao C. kalinisan ng komunidad

12. “Bawal ang magtayo ng mga pook-aliwan tulad ng pasugalan, inuman, sinehan at video karera na malapit sa paaralan.” Ang ordinansa o alituntuning nabanggit ay may magandang epekto sa _____________.

A. kalusugan ng