Click here to load reader

DUNAV DRU ŠTVO I FOND

  • View
    122

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DUNAV DRU ŠTVO I FOND. **. *. **. Penzijski sistem. DOBROVOLJNO PENZIJSKO OSIGURANJE. OBAVEZNO PENZIJSKO OSIGURANJE. OBAVEZNO PENZIJSKO OSIGURANJ E. *DRŽAVNO **NEDRŽAVNO. DRUGI STUB. PRVI STUB. TREĆI STUB. Štednjom u DPF-u do. ... privatne penzije. ... školovanja dece. - PowerPoint PPT Presentation

Text of DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Slide 1

DUNAV DRUTVO I FONDPenzijski sistemPRVI STUBTREI STUBDRUGI STUB*DRAVNO**NEDRAVNOOBAVEZNOPENZIJSKOOSIGURANJEOBAVEZNOPENZIJSKOOSIGURANJEDOBROVOLJNOPENZIJSKOOSIGURANJE*****

1

Ovde bi trebalo objasniti ta koji stub znai, ta mi kao kompanija trenutno imamo, a ta se uvodi2tednjom u DPF-u do... 2

... privatne penzije... kolovanja dece... bolje zdravstvene negeObjasniti proces, korak po korak.tednja u DPF-u je... 3

Prestanak uplata ili zastoj u uplatama se ne sankcionieIzbor visine* i dinamike uplata, kao i naina isplate sredstava*minimalna uplata: 1.000 dinaraSvi graani do 70 godina ivota bez obzira na radni status mogu da postanu lanoviObjasniti proces, korak po korak.Da li ste znali da...? 4

...prosena dravna penzija iznosi 24.314 dinara

...oekivana duina ivota ena iznosi 76,6 godina a mukaraca 71,4

...ene proseno koriste dravnu penziju 19, a mukarci 16 godina Izvor: Republiki PIO fond statistika za januar 2012.PERIOD UPLATE(god)

MESENI PENZIJSKI DOPRINOS (din)

PROSENA MESENA PENZIJA 17 GODINA (din) 352.00039.960Simulacija uplate u DPF:Objasniti proces, korak po korak.Drutvo i Fond5FOND

Uz adekvatno objanjenje razlike trebalo bi istai zato je za nae zaposlene vano da naprave razliku izmeu drutva i fonda.Vrste ugovora Poslodavac i Drutvo Poslodavac plaa doprinose za zaposlene iz svojih sredstava, a ne odbijanjem dela zarade zaposlenog.6PENZIJSKI PLAN

UGOVOR O LANSTVU

1. Zaposleni i Drutvo Zaposleni plaa doprinose nezavisno od poslodavca, za sebe i iz svojih prihoda. 2. lan i Drutvo Zaposleni plaa doprinose nezavisno od poslodavca, za drugog (suprunika, dete, bilo koga) i iz svojih prihoda.Bez obzira na vrstu ugovora, penzija je nasledna. Nakon objanjenja penzuijskog plana i ugovora o lanstvu dodati da zaposleni postaje lan drutva kada:poslodavac uplauje doprinose za njega/ njuzaposleni plaa doprinose za sebezaposleni plaa doprinose za drugogNa kraju napomenuti da je penzija nasledna, bez obzira na vrstu ugovora.Uplate i individualni raun lanaUPLATE POSLODAVCAUPLATE ZAPOSLENOGINDIVIDUALAN RAUN ZAPOSLENOG/ LANA Raun se otvara za svakog lana i na njemu se vode uplate po svim ugovorima. Sredstva fonda Drutvo investira i ona se kroz ostvareni prinos uveavaju. Sa individualnog rauna Drutvo vri jednokratne i programirane isplate. Na sajtu www.dunavpenzije.com moete pristupiti stanju sredstava unosom jedinstvenog korisnikog imena i ifre. Obaveza Drutva je da svakom lanu do 31. marta tekue godine dostavi izvetaj o stanju sredstava na individualnom raunu za prethodnu godinu.7

Objasniti da se uplate vre na individualni raun zaposlenog (kako uplate poslodavca tako i uplate zaposlenog).Raun se otvara za svakog lana na osnovu JMBG-a.Na njemu se vode sve uplate penzijskih doprinosa (bez obzira ko je obveznik uplate).Isplate doivotnih penzija vre osiguravajue kue.

Naknade8

ULAZNA 2,8OD UPLAENOG DOPRINOSAUPRAVLJAKA 2OD IMOVINE FONDATransfer u drugi fond: prema stvarnim trokovima.

Naroito naglasiti da navedeni uslovi (ulazna i upravljaka naknada od 0% i 1,5%) vae samo dok su zaposleni u PMSE i PMOP Poreski tretman doprinosaUplata (din.)Porez (%)Olakica (din.) Godinja uteda (din.)4.647,0012%557,646.691,68Na povuena akumulirana sredstva lan Fonda plaa porez na kapitalni dobitak po stopi od 10%. Osnovica za obraun poreza je razlika izmeu visine akumuliranih sredstava i iznosa uplaenih doprinosa.Poresko osloboenje kod povlaenja akumuliranih sredstava radi kupovine anuiteta u drutvu za osiguranje.9

UPLATE POSLODAVCA Do 4.647 dinara po zaposlenom osloboene su plaanja poreza na dohodak graana (12%) i obaveznih socijalnih doprinosa i ne ulaze u godinju poresku prijavu.

UPLATE ZAPOSLENIH Do 4.647 dinara preko administrativne zabrane osloboene su plaanja poreza na dohodak graana (12%).Primer uplate zaposlenog preko administrativne zabrane:Pojasniti primer uplate zaposlenog preko administrativne zabrane:olakica od 521 din. (da li je to bruto ili neto, na koju sumu se ta olakica primenjuje, veu, manju od 4.343 din i u odnosu na ta) pojasniti osnovicu za obraun poreza Uporedni prikaz trokova isplate zarade i uplate u DPF10

Troak ZARADAPENZIJSKI DOPRINOS1Neto iznos4.0004.0002Bruto iznos I (neto/0,701)5.706,13-3Doprinosi na teret zaposlenog 17,9% (2x17,9%)1.021,404Porez na dohodak graana 12% (2x12%)684,745Doprinosi na teret poslodavca 17,9% (2x17,9%)1.021,40

6Bruto iznos II (2+5)

6.727,534.0007Dodatni troak (6-1) u %68,19%0%Napomena: procenat je aproksimativan i zavisi od visine zarade i neoporezivog dela zarade.Pojasniti primer uplate zaposlenog preko administrativne zabrane:olakica od 521 din. (da li je to bruto ili neto, na koju sumu se ta olakica primenjuje, veu, manju od 4.343 din i u odnosu na ta) pojasniti osnovicu za obraun poreza Investiciona jedinica Uplate se mogu vriti iskljuivo bezgotovinski: uplatnica, obustava, trajni nalog. Uplaeni doprinosi pretvaraju se u investicione jedinice na dan uplate evidentiranjem na individualnom raunu. Vrednost investicione jedinice moete pronai: u dnevnom listu Politika, na internet prezentaciji fonda www.dunavpenzije.com na internet prezentaciji NBS www.nbs.rs na nezavisnom portalu www.mojnovac.rs

11

Ukupna vrednost investicionih jedinica jednaka je neto vrednosti imovine fonda (ovo bi moglo da se saopti usmeno).Sve uplate i prinos od investiranja ine akumuliranu sumu na osnovu koje se izraunavaju programirane isplate i penzija (usmeno).Dodatno objasniti minimalni doprinos od 1.000 din (moda preko %).Poetnu vrednost investicione jedinice odreuje NBS, 1.000 dinara (usmeno)Objasniti usmeno gde mogu nai vrednost investicione jedinice drutva, a gde svi fondovi objavljuju vrednost investicionih jedinica.

Struktura portfolia na dan 27.4.2012.12

Naglasiti ulogu Investicionog odbora i Upravnog odbora Drutva, odnosno da nain investiranja nije odluka pojedinca. Povlaenje sredstava13

Kako bi zaposlenima bilo potpuno jasno o emu se radi, pojasniti: ta podrazumeva trajna nesposobnost za rad, koji su to vanredni trokovi leenja, ta su jednokratne, programirane isplate, kupovina anuiteta i kombinacija Takoe napomenuti koji e uslovi za njih vaiti, ali da e kada doe do izmena zakona vaiti drugi uslovi. Od uplate do penzijeUPLATE POSLODAVCAUPLATE ZAPOSLENOGINDIVIDUALAN RAUN ZAPOSLENOG/LANAINVESTIRANJE SREDSTAVA SA RAUNAPRIPIS OSTVARENOG PRINOSAISPLATA PENZIJE14

Objasniti proces, korak po korak.Komparativne prednosti DUNAV DPF Broj lanova: preko 84.000 Trenutna imovina fonda: 5,6 milijardi dinara (41% trinog uea)

Broj lanovaImovina Prinos u 2011. godiniUkupno na nivou industrije175.79613,424.45,80%Delta Generali Basic42.1783,392.95,19%Delta Generali Index3.319177.64,17%Raiffaisen Future17.8411,509.37,42%DDOR Garant59.1092,504.22,34%DDOR Garant Dinar221,8DUNAV84.2665,550.97,40%Triglav penzija1.78875.14,09%SoGe tednja6.525118.97,41%SoGe Ekvilibrio5.77793.66,45%Izvori: Statistiki Aneks NBS za mart 2012. i www.nbs.rs15

Komparativne prednosti DUNAV DPF Prva privatna penzija isplaena u Srbiji 15. novembra 2005.

Ukupno se iz fonda meseno isplauje 22 penzije/programirane isplate

Iz fonda je isplaeno preko 20.600 jednokratnih isplata u iznosu od preko 899 miliona dinara.

38-oro stalno zaposlenih i teritorijalna pokrivenost

16

Referentna listaTelekom Srbija

Telenor

Philip Morris Operations

Philip Morris Services

SAP Western Balkans

Fujitsy Technology Solution

Hyundai Auto

NIS

Alitalia

Jugorosgas 17Gradska istoa

Gradsko zelenilo

Beogradske elektrane

Pogrebne usluge BGAgrobanka

AIK banka

Jubmes banka

KBC banka

aanska bankaZdravlje Leskovac

Petrohemija

Optine Novi Beograd, Zemun, Savski venac Pravni fakultet UNION

Beogradski ZOO

PKS

Regionalna privredna komora Novi Sad

Olimpijski komitet Srbije

PROSENA MESENA PROGRAMIRANA ISPLATA PERIOD UPLATE(godine)MESENI PENZIJSKI DOPRINOS AKUMULIRANA SUMA 5 godina

10 godina

15 godina

Uplate poslodavca254.647

4.132.22483.23649.52838.827Uplate zaposlenog254.6474.132.22483.23649.52838.827

Ukupno:8.264.448166.47299.05677.654 Napomena: Dati prinosi i iznosi nisu garancija buduih rezultata. Pomou kalkulatora penzija na internet prezentaciji fonda, www.dunavpenzije.com, moete da izraunate oekivanu penziju na osnovu razliitih vrednosti datih parametara. Prosena godinja stopa prinosa: 8% PROSENA MESENA PROGRAMIRANA ISPLATA PERIOD UPLATE(godine)MESENI PENZIJSKI DOPRINOS AKUMULIRANA SUMA 5 godina

10 godina

15 godina

Uplate poslodavca254.647

4.132.22483.23649.52838.827Uplate zaposlenog251.000889.224

17.91210.6588.355Ukupno:5.021.448101.14860.18647.182Simulacija oekivanih iznosa

18HVALAwww.dunavpenzije.com