of 20 /20
DUNAV DRUŠTVO I FOND

DUNAV DRU ŠTVO I FOND

  • Upload
    fadey

  • View
    138

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DUNAV DRU ŠTVO I FOND. **. *. **. Penzijski sistem. DOBROVOLJNO PENZIJSKO OSIGURANJE. OBAVEZNO PENZIJSKO OSIGURANJE. OBAVEZNO PENZIJSKO OSIGURANJ E. *DRŽAVNO **NEDRŽAVNO. DRUGI STUB. PRVI STUB. TREĆI STUB. Štednjom u DPF-u do. ... privatne penzije. ... školovanja dece. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

DUNAV DRUŠTVO I FOND

Page 2: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Penzijski sistem

PRVI STUB TREĆI STUB

DRUGI STUB

*DRŽAVNO**NEDRŽAVNO

OBAVEZNOPENZIJSKO

OSIGURANJE OBAVEZNOPENZIJSKO

OSIGURANJE

DOBROVOLJNOPENZIJSKOOSIGURANJE

***

**

1

Page 3: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Štednjom u DPF-u do...

2

... privatne penzije

... školovanja dece

... bolje zdravstvene nege

Page 4: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Štednja u DPF-u je...

3

DOBROVOLJNA

FLEKSIBILNA

DOSTUPNA SVIMA

Prestanak uplata ili zastoj u uplatama se ne sankcioniše

Izbor visine* i dinamike uplata, kao i načina isplate sredstava

*minimalna uplata: 1.000 dinara

Svi građani do 70 godina života bez obzira na radni status mogu da postanu članovi

Page 5: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Da li ste znali da...?

4

...prosečna državna penzija iznosi 24.314 dinara

...očekivana dužina života žena iznosi 76,6 godina a muškaraca 71,4

...žene prosečno koriste državnu penziju 19, a muškarci 16 godina

Izvor: Republički PIO fond statistika za januar 2012.

PERIOD UPLATE(god)

MESEČNI PENZIJSKI

DOPRINOS (din) PROSEČNA MESEČNA PENZIJA

17 GODINA (din)

35 2.000 39.960

Simulacija uplate u DPF:

Page 6: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Društvo i Fond

5

FONDDRUŠTVO• Administrira penzijske doprinose (otvara individualne račune, vrši

naplatu doprinosa i naknada, itd.)• Investira sredstva fonda.• Promoviše fond. • Vrši jednokratne i programirane isplate.

FOND• Imovina Fonda: hartije od vrednosti, novčani depoziti, nekretnine.• Zaseban račun u kastodi banci (banka staralac).• Vlasništvo članova srazmerno uplaćenim doprinosima bez prava

odlučivanja o politici investiranja.

Page 7: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Vrste ugovora

Poslodavac i Društvo

Poslodavac plaća doprinose za zaposlene iz svojih

sredstava, a ne odbijanjem dela zarade zaposlenog.

6

PENZIJSKI PLAN

UGOVOR O ČLANSTVU

1. Zaposleni i Društvo

Zaposleni plaća doprinose nezavisno od poslodavca,

za sebe i iz svojih prihoda.

2. Član i Društvo

Zaposleni plaća doprinose nezavisno od poslodavca,

za drugog (supružnika, dete, bilo koga) i iz svojih

prihoda.

Bez obzira na vrstu ugovora, penzija je nasledna.

Page 8: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Uplate i individualni račun člana

UPLATE POSLODAVCA UPLATE ZAPOSLENOG

INDIVIDUALAN RAČUN ZAPOSLENOG/ ČLANA

Račun se otvara za svakog člana i na njemu se vode uplate po svim ugovorima.

Sredstva fonda Društvo investira i ona se kroz ostvareni prinos uvećavaju.

Sa individualnog računa Društvo vrši jednokratne i programirane isplate.

Na sajtu www.dunavpenzije.com možete pristupiti stanju sredstava unosom jedinstvenog korisničkog imena i šifre.

Obaveza Društva je da svakom članu do 31. marta tekuće godine dostavi izveštaj o stanju sredstava na individualnom računu za prethodnu godinu.

7

Page 9: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Naknade

8

ULAZNA 2,8 OD UPLAĆENOG DOPRINOSA

UPRAVLJAČKA 2 OD IMOVINE FONDA

Transfer u drugi fond: prema stvarnim troškovima.

Page 10: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Poreski tretman doprinosa

Uplata (din.) Porez (%) Olakšica (din.) Godišnja ušteda (din.)

4.647,00 12% 557,64 6.691,68

Na povučena akumulirana sredstva član Fonda plaća porez na kapitalni dobitak po stopi od 10%. Osnovica za obračun poreza je razlika između visine akumuliranih sredstava i iznosa uplaćenih doprinosa.Poresko oslobođenje kod povlačenja akumuliranih sredstava radi kupovine anuiteta u društvu za osiguranje. 9

UPLATE POSLODAVCA Do 4.647 dinara po zaposlenom

oslobođene su plaćanja poreza na dohodak građana (12%) i obaveznih socijalnih doprinosa i ne ulaze u godišnju poresku prijavu.

UPLATE ZAPOSLENIH

Do 4.647 dinara preko administrativne zabrane oslobođene su plaćanja poreza na dohodak građana (12%).

Primer uplate zaposlenog preko administrativne zabrane:

Page 11: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Uporedni prikaz troškova isplate zarade i uplate u DPF

10

Trošak ZARADA PENZIJSKI DOPRINOS

1 Neto iznos 4.000 4.000

2 Bruto iznos I (neto/0,701) 5.706,13 -

3 Doprinosi na teret zaposlenog 17,9% (2x17,9%)

1.021,40

4 Porez na dohodak građana 12% (2x12%)

684,74

5 Doprinosi na teret poslodavca 17,9% (2x17,9%)

1.021,40

6 Bruto iznos II (2+5) 6.727,53 4.000

7 Dodatni trošak (6-1) u % 68,19% 0%

Napomena: procenat je aproksimativan i zavisi od visine zarade i neoporezivog dela zarade.

Page 12: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Investiciona jedinica

Uplate se mogu vršiti isključivo bezgotovinski: uplatnica, obustava, trajni nalog.

Uplaćeni doprinosi pretvaraju se u investicione jedinice na dan uplate evidentiranjem na individualnom računu.

Vrednost investicione jedinice možete pronaći:

• u dnevnom listu “Politika”,

• na internet prezentaciji fonda www.dunavpenzije.com

• na internet prezentaciji NBS www.nbs.rs

• na nezavisnom portalu www.mojnovac.rs

11

Page 13: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Struktura portfolia na dan 27.4.2012.

12

EUR14%

RSD86%

VALUTNA STRUKTURA7.69%

8.21%

69.14%

0.90%

0.02%

1.50%4.60%

6.65%

1.30%

Trezorski zapisi Akcije

Dugoročne kuponske obveznice Korporativne obveznice

Obveznice stare devizne štednje Nekretnine

Bankarski depoziti Novčani račun EUR

Novčani račun RSD

Page 14: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Povlačenje sredstava

13

• Najranije sa 58• Najkasnije sa 70 godina

Povlačenje sredstava

• Trajna nesposobnost za radPrevremeno povlačenje

• Jednokratna isplata (do 30%)• Programirana isplata• Kupovina anuiteta• Kombinacija

Način povlačenja

Page 15: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Od uplate do penzije

UPLATE POSLODAVCA UPLATE ZAPOSLENOG

INDIVIDUALAN RAČUN ZAPOSLENOG/ČLANA

INVESTIRANJE SREDSTAVA SA

RAČUNA

PRIPIS OSTVARENOG

PRINOSA

ISPLATA PENZIJE

14

Page 16: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Komparativne prednosti DUNAV DPF

Broj članova: preko 84.000

Trenutna imovina fonda: 5,6 milijardi dinara (41% tržišnog učešća)

Broj članova Imovina Prinos u 2011. godini

Ukupno na nivou industrije 175.796 13,424.4 5,80%

Delta Generali Basic 42.178 3,392.9 5,19%

Delta Generali Index 3.319 177.6 4,17%

Raiffaisen Future 17.841 1,509.3 7,42%

DDOR Garant 59.109 2,504.2 2,34%

DDOR Garant Dinar 22 1,8

DUNAV 84.266 5,550.9 7,40%

Triglav penzija 1.788 75.1 4,09%

SoGe Štednja 6.525 118.9 7,41%

SoGe Ekvilibrio 5.777 93.6 6,45%

Izvori: Statistički Aneks NBS za mart 2012. i www.nbs.rs

15

Page 17: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Komparativne prednosti DUNAV DPF

• Prva privatna penzija isplaćena u Srbiji 15. novembra 2005.

• Ukupno se iz fonda mesečno isplaćuje 22 penzije/programirane isplate

• Iz fonda je isplaćeno preko 20.600 jednokratnih isplata u iznosu od preko 899 miliona dinara.

• 38-oro stalno zaposlenih i teritorijalna pokrivenost

16

Page 18: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

Referentna lista

Telekom Srbija

Telenor

Philip Morris Operations

Philip Morris Services

SAP Western Balkans

Fujitsy Technology Solution

Hyundai Auto

NIS

Alitalia

Jugorosgas

17

Gradska čistoća

Gradsko zelenilo

Beogradske elektrane

Pogrebne usluge BG

Agrobanka

AIK banka

Jubmes banka

KBC banka

Čačanska banka

Zdravlje Leskovac

Petrohemija

Opštine Novi Beograd, Zemun, Savski venac

Pravni fakultet UNION

Beogradski ZOO

PKS

Regionalna privredna komora Novi Sad

Olimpijski komitet Srbije

Page 19: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

PROSEČNA MESEČNA PROGRAMIRANA ISPLATA

PERIOD UPLATE(godine)

MESEČNI PENZIJSKI DOPRINOS

AKUMULIRANA SUMA

5 godina 10 godina 15 godina

Uplate poslodavca

25 4.647 4.132.224 83.236 49.528 38.827

Uplate zaposlenog

25 4.647 4.132.224 83.236 49.528 38.827

Ukupno: 8.264.448 166.472 99.056 77.654

Napomena: Dati prinosi i iznosi nisu garancija budućih rezultata. Pomoću kalkulatora penzija na internet prezentaciji fonda, www.dunavpenzije.com, možete da izračunate očekivanu penziju na osnovu različitih vrednosti datih parametara.

Prosečna godišnja stopa prinosa: 8%

PROSEČNA MESEČNA PROGRAMIRANA ISPLATA

PERIOD UPLATE(godine)

MESEČNI PENZIJSKI DOPRINOS

AKUMULIRANA SUMA

5 godina 10 godina 15 godina

Uplate poslodavca

25 4.647 4.132.224 83.236 49.528 38.827

Uplate zaposlenog

25 1.000 889.224 17.912 10.658 8.355

Ukupno: 5.021.448 101.148 60.186 47.182

Simulacija očekivanih iznosa

18

Page 20: DUNAV DRU ŠTVO I FOND

HVALAwww.dunavpenzije.com