Click here to load reader

Drept penal. Partea speciala I - cdn4. penal. Partea speciala... · PDF fileVictoria CRISTIEAN DREPT PENAL PARTEA SPECIALA I. INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI. INFRACTII]NI CONTRA PATRIMONIULUI

 • View
  278

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Drept penal. Partea speciala I - cdn4. penal. Partea speciala... · PDF fileVictoria...

 • "*xwrrewKrexrry*,

  K

  Drept penal

  xd*$ra*$sea*: **sass pers,-tl al i ;

  Fr-x:tracxaxs"as e *e:rn patra n]*tTt Lr i i;

  specl^,ld, IPartea

  G

 • Victoria CRISTIEAN

  DREPT PENALPARTEA SPECIALA I. INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI. INFRACTII]NI CONTRA PATRIMONIULUI

  Universul JuridicBucureryti

  -20t7-

 • CUPRINS

  Abrevieri ........................5

  TITLUL I. INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI............. ...,.....7

  CAPITOLUL r. TNFRACTII_rNI CONTRA VIETII ...........7Omorul..... ..............7Omorul calificat.... .................16Uciderea la cererea victimei ....................26Determinarea sau inlesnirea sinuciderii. ....................29Uciderea din culp[ .................33

  CAPITOLUL U. INFRACTITINI CONTRA INTEGRITATIIcoRpoRALE SAU SANATATrI.............. ......................41

  Lovirea sau alte violenle ........41Vdtdmarea corporal6.. ............44Lovirile sau vdtdmdrile cauzatoare de moarte ...........49Ydtdmarca corporald din culpd ................51Relele tratamente aplicate minorului .......54+ -.Incdierarea ............56

  CAPITOLUI M. INFRACTITINI SAVAR$ITE ASUPRA I.INUIMEMBRU DE FAMILIE............. ...................60

  Violen{a in familie .................60Uciderea ori vdtdmarea nou-ndscutului sdvdrgita de cltre mam[....... ........... 62

  CAPITOLUL IV. AGRESILINI ASUPRA FATULUI .....68aIntreruperea cursului sarcinii ...................68Vdtdmarea fbtului.......

  CAPITOLUL V. INFRACTILINILINI PzuVIND OBLIGATIA DEASTSTENTA A CELOR iN pruUEJDrE....... ..................74

  Ldsarea fbrd ajutor a unei persoane aflate in dificultate ............... .................74a.Impiedicarea ajutoru1ui................ ............76

  CAPITOLUL VI. INFRACTII-INITiNI CONTRA LIB ERTATIIPERSOANET ............. ......................................78

  Lipsirea de libertate in mod ilegal ...........78Amenintarea.............. .............83

 • 238 Victoria Cristiean . Drept penal. Partea specialal$antajul ................86Hdrluirea ..............89

  CAPITOLUL VII. TRAFICUL $I EXPLOATAREA PERSOANELORWLNERABTLE .........92

  Sclavia...... ............92Traficul de persoane ............... .................93Traficul de minori ..................98Supunerea la muncd forlata sau obligatorie........... ....................101Proxenetismul .............. ........ 103Exploatarea cer9etoriei................. ..........106Folosirea unui minor in scop de cerqetorie.............. .................. 108Folosirea serviciilor unei persoane exploatate................ ........... 110Folosirea prostituliei infantile.... ............ 1 I 1

  CAPITOLUL VIII. INFRACTITINI CONTRA LIBERTATII $IrNTEGRrTAlrr SEXUALE.......... ................114

  Violul .................114Agresiunea sexuald .............. 119Actul sexual cu un minor........ ...............I22Coruperea sexuali a minorilor ...............126Racolarea minorilor in scopuri sexuale ..................130Hdrluirea sexuali .................131

  CAPITOLUL IX. INFRACTII.INI CE ADUC ATINGEREDOMICILIULUI $I VIETII PRIVATE ........134

  Violarea de domiciliu............... .............I34Violarea sediului profesional .................140Violarea vielii private............... .............143Divulgarea secretului profesional................ ............ 148

  TTTLUL U. INFRACTIUNT CONTRA PATRTMONIULUI ......ls1

  CAPITOLUL I. FURTUL ............... ..............151Furtul........ ..........151Furtul calificat..... .................156Furtul in scop de folosinld ...164Pldngerea prealabild gi impdcarea................ ............166

 • CAPITOLUL II. TAtHAzuA $I PIRATERIA...... .........T69Tdlharia.... ..........169TAlharia calihcatd ................176Pirateria.... ..........1g2Tdlhdria sau pirateria urmatd de moartea victimei

  CAPITOLUL III. INFRACTII-INI CONTRA PATRIMONIULUI PRINNESOCOTIREA NCnBOERrI............ ........ 187

  Abuzul de incredere................ ...............1g7Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor ......190Bancruta simpld ...................192Bancruta frauduloasd ...........195Gestiunea frauduloasd ..........19gtnsuqirea bunului gdsit sau ajuns din eroare la fbptuitor ............201Inpeldciunea ............... ..........203Inqeldciunea privind asigurdrile. ............207Deturnarea licitaliilor publice ................2I0Exploatarea patrimoniald a unei persoane vulnerabile ..............2II

  CAPITOLUL IV. FRAUDE COMISE PRIN SISTEME INFORMATICE$r MTJLOACE DE PLATA ELECTRONTCE .......... ......2rs

  Frauda informatici ...............2I5Efectuarea de operaliuni financiare in mod fraudulos.. .............2I7Acceptarea operaliunilor financiare efectuate in mod fraudulos .................220

  cAprToLUL V. DISTRUGEREA $I TULBURAREA DE POSESLB..............223Distrugerea .........223Distrugerea calificat6... ........228Distrugerea din culp[... ........229Tulburarea de posesie ..........230

  BrBLIOGRAFIE.............. ............233

 • Titlul Ilnfra4iuni contra persoanei

  Capitolul ITNFRACTTUNt CONTRA VrETil

  lt::[email protected],Llli'1,ffiLi'i''iil^ ; *";1. Delinilie legal[Art. 188. (l) Uciderea tmei persoane se pedepseSte cu tnchisoare de la l0 la 20 de ani

  Si interzicerea unor drepturi.(2) Tentativa se pedepseSte.

  O contribulie importantd la asigurarea protecliei drepturilor qi libertbfilor omuluiconsacrate de Constitulie o aduce legea penal6. Cadrul juridic menit sd dea eficienfi ap[rdriiacestor drepturi qi liberteli il formeazd Titlul I din Partea Special6 a Codului penal.

  Apdrarea persoanei umane prin dispoziliile cuprinse in acest titlu privegte pe om inansamblul atribuliilor care caracterneazd fiinla umand (via!a, integritatea corporald, liber-tatea, inviolabilitatea sexuald)l.

  Viafa este un fenomen complex, condilie indispensabii[ a existenfei fhri de care nu potfi concepute celelalte atribute ale persoanei, cum ar fi, integritatea corporald" sdnbtatea,libertatea ori demnitatea, de aceea, legea penali apdr6nd, ocrotind persoana impohivafaptelor prin care se atenteazd la via\a ei, ocroteqte totodatd intregul ansamblu de atributefundamentale ale persoanei.

  Apdrarea persoanei qi viefii acestei4 a constituit o preocupare permanentd, comun[tuturor sistemelor de drept din orice orAnduire social6, viap'r fiind ocrotitd de lege aldt cafenomen biologic, dar mai ales, ca fenomen social, ca valoare primard gi absolutd a oricdreisocietd!i.

  Pe oricare treaptd a dezvoltdrii sale, omul qi-a apdrat viaja, individual sau in colectiv,anarhic sau sub rigorile legii, prin toate mijloacele de care a dispus3.

  Altfel spus, respectarea dreptului laviatd,vdzut ca o condilie necesari pentru exerci-tarea tuturor celorlalte drepturi, presupune nu numai ca statul sd se abfind de la a lua viala inmod intenfionat, ci gi ca el si ia m[surile necesare protejirii vielii. in consecin!6, statul arenu numai o rdspundere negativi, ci gi una pozitivda.

  I G. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, Drept penal, parte speciald, Ed. Ewopa Nov4 Bucureqti, 1997, p. 90.2 Titus Lucrelius ahrma: ,,Viafa nu este proprietatea niminui, ci uzufructul futuror" (Vitaque manicipio

  nulli datur, omnibus usu), atdgdnd, atenlia asupra importanlei valorii vielii persoanei, sub aspectul succesiuniigenerafiilor gi permanenfei omului in lume.

  3 G. Diaconescv, Drept penal, Partea speciald, Ed. Lumina Lex, 2013, p. 146.4 T. CorlApan, Proteclia europeand a &epturilor omului,Ed. Universul Juridic, Bucuregti,2012,p.63.

 • 8 Victoria Cristiean . Drept penal. Partea speciald IFaptul cd dreptul la viald este primul drept enumerat in catalogul drepturilor gi libert6-

  lilor fundamentale atdt in actuala Constitulie cdt qi in celelalte instrumente juridice interna-!iona1e, denotd importanla pe care aceste instrumente juridice o acordd acestui drept.

  In doctrini se menlioneazd. cd dreptul la viald este considerat drept primul dintredrepfurile omului, valoarea supremd pe scara drepturilor omului in plan internalionall.

  2. Condilii preexistente2.1. O b iect ul infr acyi unii2.1.I. Obiectul juridic special al infracliunii de omor il constituie relaliile sociale a

  cdror formare, desfdgurare qi dezvoltare normal5 implicd respectarea vielii umane sub toateformele in care ea se manifestd. Prin incriminarea omorului este protejatd aceastd valoaresociald esenliald gi prin mijlocirea acesteia sunt apdrate toate relafiile sociale care se nasc gise dezvoltd in jurul valorii sociale menfionate.

  Dreptul laviald al omului este un drept fundamental consacrat in art. 22 aln. (1) teza Idin Constitutia Romdniei. Ocrotirea dreptului la viald iqi gdseqte consacrarea gi prinnormele intemalionale in primul rdnd, dar gi prin normele interne, ale dreptului penal, av6ndin vedere importanfa pe care viala unei persoane o prezintd nu numai pentru ea, dar gipentru intreaga societate2. Astfel, in art. 3 al Declaraliei Universale a Drepturilor Omului seprevede cd ,,orice fiinli are dreptul la via.td, la libertate qi la securitatea sa". tn art. 6 dinPactul Internafional privitor la drepturile civile qi politice se precizeazd cd,,dreptul la via!5este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privatde viata sa in mod arbitrar".

  Dreptul la viala este protejat in egal6 mdsurd, indiferent de titular, vArst6, stareasdndtdlii etc. De asemenea, dreptul la viat6, este un drept absolut, inalienabil, aparlinefiecdrei persoane gi este opozabil erga omnes, in sensul ci tofi ceilalli membri ai societSliisunt obligali sd respecte acest drept gi si se ablina de la orice acliune prin care s-ar puteaaduce atingere acestui drept. Acest drept este protejat de legea penalS din momentul nagteriiqi pAnA in momentul dispariliei lui ca efect al morfii. in sistemele penale unde pedeapsa cumoartea este

Search related