57
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia Contract POCU/227/3/8/118210 1 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE OBIECTUL CONTRACTULUI Servicii formare profesionala formala si informala in cadrul proiectului Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/227/3/8/Creşterea numarului de angajaţi care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de condiţii de lucru îmbunatăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI COD CPV: 80500000-9 - Servicii de formare

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE · departamentele de resurse umane (Manager reusrse umane si Inspector Resurse umane) - 2 programe de formare autorizate ANC derulate (Manager resurse umane

  • Upload
    others

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

1

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

OBIECTUL CONTRACTULUI

Servicii formare profesionala formala si informala in cadrul proiectului Management

competitiv in Regiunea Sud Muntenia, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul

Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/227/3/8/Creşterea numarului de angajaţi care

beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane

si de condiţii de lucru îmbunatăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor

economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare

inteligentă conform SNCDI

COD CPV: 80500000-9 - Servicii de formare

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

2

SECTIUNEA I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA I: BENEFICIARUL

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita

Adresa: str. Lujerului, nr.2,

Localitate: Slobozia Cod postal:920056 Tara:Romania

Punct(e) de contact: Str. Lujerului, nr.2, Slobozia, Ialomita

In atentia : Roman Mihut Dragos

Telefon: 0769285529

E-mail: [email protected] Fax:0243/231353

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.cciail.ro

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informatii pot fi obtinute la:

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

X Altele: www.fonduri-ue.ro

Specificatiile tehnice si documentatia specifica pot fi obtinute la:

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

X Altele: www.fonduri-ue.ro

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.III

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile : 3 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE

PRINCIPALE) □ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Agentie/birou national sau federal

□ Colectivitate teritoriala

□ Agentie/birou regional sau local

□ Organism de drept public

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

x Altele (precizati): Organizatie neguvernamentala – Camera de

Comert

□ Servicii publice generale

□ Aparare

□ Ordine si siguranta publica

□ Mediu

X Afaceri economice si financiare

□ Sanatate

□ Constructii si amenajari teritoriale

□ Protectie sociala

□ Recreere, cultura si religie

X Educatie

□ Altele (precizati): —————

Beneficiarul actioneaza in numele altor autoritati contractante da □ nu X

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de Beneficiarul/entitatea contractanta

Servicii formare profesionala formala si informala in cadrul proiectului Management competitiv in Regiunea Sud

Muntenia

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

a) Lucrari □ B) Produse □ c) Servicii X

Executare □

Proiectare si executare □

Executarea, prin orice □

mijloace, a unei lucrari,

conform cerintelor

specificate de autoritatea

contractanta

Cumparare □

Leasing □

Inchiriere □

Inchiriere cu optiune de □

cumparare

O combinatie intre acestea □

Categoria serviciilor

Servicii de formare profesionala a adultilor

Locul principal de executare

........................

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de livrare

........................

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de prestare

Judetele:

Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Arges

Cod NUTS □□□□□□

II.1.3) Procedura implica

Un contract de achizitii publice X

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD) □

Incheierea unui acord-cadru □

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz)

Nu este cazul

Acord-cadru cu mai multi operatori economici □

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de

participanti la acordul-cadru preconizat

Acord-cadru cu un singur operator economic □

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului

cadru

da □ nu □ Daca DA,

Reluarea competitiei se va face in SEAP:

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

4

da □ nu □

__________________________________________

Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru:

Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani:

.........................

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre):

Valoarea estimata fara TVA: _________________ Moneda: ________ sau intervalul:

intre _____________ si _______________ Moneda: ________

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Formare profesionala formala si informala pentru dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor manageriale, in domeniul resurselor

umane si antreprenoriale pentru un numar de 504 persoane (manageri, antreprenori si angajati din departamentele de resurse

umane) din Regiunea Sud Muntenia, ceea ce va conduce la imbunatatirea competitivitatii, incurajarea antreprenorialului si a

ocuparii pe cont propriudupa cum urmeaza:

300 manageri si 104 antreprenori din Regiunea SM, vor participa la:

8 sesiuni de formare autorizate ANC (Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice 3grupe*14

persoane=42 persoane, Manager imbunatatire procese: 4grupe*14persoane=56 persoane, Competente antreprenoriale:

1grupa*14persoane=14persoane),

26 sesiuni de formare nonformala (Managementul organizatiei 4 grupe*20 persoane=80 persoane, managementul performantei

3grupe*20 persoane=60 persoane, Managementul riscurilor 2grupe*20 persoane=40 persoane, Manager de inovare 2grupe*20

persoane=40 persoane, Management financiar pentru antreprenori 4grupe*20 persoane=80,Marketing online 3grupe*20

persoane=60 persoane, Management strategic 4grupe*20 persoane=80 persoane, Dezvoltare personala si comunicare 4 grupe*20

persoane=80 persoane).

100 persoane care activeaza in departamentul de Resurse Umane, vor participa la:

7 sesiuni de formare ANC (Manager Resurse Umane 3 grupe*14persoane=42 persoane, Inspector Resurse Umane 3 grupe*14

persoane=42 persoane, Competente antreprenoriale: 1 grupa*14 persoane=14 persoane),

6 sesiuni de formare nonformala (Motivarea pentru performante de varf 2grupe*20 persoane=40 persoane, Tehnici si metode de

recrutare si selectie de personal 2grupe*20 persoane=40 persoane, Dezvoltare de competente digitale: modul salarizare si revisal

2grupe*20 persoane=40 persoane).

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

Vocabular principal

Obiect principal □□.□□.□□.□□-□

80500000-9 - Servicii de formare

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA) da □ nu X

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

5

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati da □ nu X

□ un singur lot

□ Numărul maxim de loturi care poate fi

atribuit unui singur ofertant: [ ]

□ Beneficiarul își rezervă dreptul de a atribui

contracte prin combinarea următoarelor loturi

sau grupe de loturi:

□ unul sau mai multe loturi

□ toate loturile

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □ nu X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)

Programul de formare din cadrul activitatii 2.1.Derularea de programe de formare profesionala autorizate ANC

pentru manageri si antreprenori

- 2 programe autorizate ANC derulate pentru manageri si antreprenori: 7 sesiuni de formare profesionala autorizate ANC:

Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice 3 grupe*14=42 persoane certificate (Ialomita,

Calarasi si Giurgiu.), Manager imbunatatire procese (MIP): 4 grupe*14=56 persoane certificate (Ialomita 2 grupe, Arges,

Giurgiu)

- 7 sesiuni de evaluare initiala, 7 sesiuni de formare, 7 sesiuni de evaluare finala

- 98 pers evaluate initial si final,

- 98 pers certificate ANC,

- 98 suporturi de curs si kituri educationale

- 7 prezentari pe temele dezvoltare durabila- egalitate de sanse- inovare sociale

Programul de formare din cadrul activitatii 2.2. Derularea de programe informale pentru manageri si antreprenori si

sesiuni de business coaching

-26 de cursuri informale dedicate managerilor si antreprenorilor (Managementul organizatiei 4 grupe*20 persoane=80

persoane, Managementul performantei 3 grupe*20 persoane=60 persoane, Managementul riscurilor 2 grupe*20 persoane=40

persoane, Manager de inovare 2 grupe*20 persoane=40 persoane, Management financiar pentru antreprenori 4 grupe*20

persoane=80 persoane, Marketing online 3 grupe*20 persoane=60 persoane, Management strategic 4 grupe*20 persoane=80

persoane, Dezvoltare personala si comunicare 4 grupe*20 persoane=80 persoane)

-26 de sesiuni de evaluare initiala si finala

-520 de participanti evaluati si certificati

-520 suporturi de curs

Programul de formare in cadrul activitatii 2.3.Derularea de programe de formare pentru angajatii din

departamentele de resurse umane (Manager reusrse umane si Inspector Resurse umane)

- 2 programe de formare autorizate ANC derulate (Manager resurse umane 3 grupe*14 pers=42 pers si Inspector Resurse

umane 3 grupe*14 pers=42 pers)

- 6 sesiuni de evaluare ANC

- 84 pers formate si certtificate ANC

- 84 suporturi de curs si kituri formare

- 6 prezentari pe temele dezvoltare durabila- egalitate de sanse- inovare sociale

Programul de formare in cadrul activitatii 2.4. Derularea de programe informalepentru angajatii din departamentele

de resurse umane, inclusiv dezvoltarea de competente digitale: modul salarizare si revisal

-6 cursuri informale in domeniile (Motivarea pentru performante de varf 2 gr*20 pers=40, Tehnici si metode de recrutare si

selectie de personal 2 gr*20 pers=40, Dezvoltarea de competente digitale: modul salarizare si revisal 2 grupe*20 pers=40

pers)

- 120 de participanti din din randul angajatilor din departamentele de resurse umane

Programul de formare in cadrul activitatii 2.5.Derularea de programe de formare Competente antreprenoriale

- 2 sesiuni de Competente antreprenoriale ( 2 gr*14=28 pers)

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

6

-28 suporturi de curs

-28 persoane certificate ANC

-2 sesiuni de evaluare initiala si 2 sesiuni de evaluare finala ANC

-2 prezentari pe temele dezvoltare durabila- egalitate de sanse- inovare sociale ______________________________________________________________________________

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 262.000,00 Moneda: LEI

sau intervalul: intre _______________ si _______________ Moneda: __________

II.2.2) Optiuni (dupa caz)

da □ nu X

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric

Daca da, descrierea acestor optiuni:

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni:

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul

contractelor de concesiuni)

Nu este cazul

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE Durata in luni: 04 sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului/semnarii contractului)

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea pretului contractului da □ nu X

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1.1.a) Garantie de participare da □ nu X

III.1.1.b) Garantie de buna executie da □ nu X

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Contractul de prestari servicii este finantat din cadrul proiectului „Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia”co-

finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/227/3/8/Creşterea

numarului de angajaţi care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de

condiţii de lucru îmbunatăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv

identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

7

__________________________________________________________________________________________________

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz)

Nu este cazul

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz) da □ nu X

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________

III.1.5. Legislatia aplicabila

ORDIN nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi

pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului

sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

Ofertanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016

Ofertantii vor completa formularele :

Formularul 1 - Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016)

Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016

Ofertantii vor prezenta Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la

conflictul de interese – Formularul 3

Ofertantii vor prezenta:

certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la

bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii ofertei;

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Ofertantii vor prezenta:

Formularul 4 – Informatii generale

Documente relevante care să dovedească forma de înregistrare: prezentarea certificatului constatator emis de

Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal

/ secundar, codurile CAEN aferente acestora/alte documente similare. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie

reale, actuale la momentul prezentarii.

Autorizațiile necesare exercitării activității profesionale pentru îndeplinirea contractului ce face obiectul prezentei

proceduri, respectiv, copie lizibilă de pe autorizaţiile valabile emise de Autoritatea Naţională pentru Calificări prin

care să se demonstreze că operatorul economic este autorizat să deruleze activităţi de formare pentru ocupaţiile:

Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice, Manager imbunatatire procese,

Competente antreprenoriale, Manager Resurse Umane, Inspector Resurse Umane.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

8

Nu este cazul

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru

evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

a. Experiența similară:

Ofertantii vor prezenta:

Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și

a beneficiarilor publici sau privați si prezentarea proceselor verbale de receptie a serviciilor prezentate – Formularul 5;

- procesul-verbal de recepție și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce

caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul prestarii serviciilor;

Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se limita

la:

- Declarație privind lista principalelor produse /servicii prestate în ultimii 3 ani însoțită, după caz, de anexa la declarație

pentru fiecare dintre contractele prezentate ca experiență similară - Formularul 5;

- certificate de predare-primire;

- recomandări;

- procese-verbale de recepție;

- certificate constatatoare;

b. Calificările educaționale și profesionale:

Pentru personalul solicitat vor fi atașate :

-Lista experților cheie - Formularul 6

-Declaratie de disponibilitate – Formularul 6.1,

Echipa de experti va fi formata din:

Responsabil de formare- 1 persoana care sa indeplineasca urmatoarele cerinte;

Calificări şi abilităţi:

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

Experienţa profesională generală:

- Minim 1 an de experienţă in activitati de coordonare si organizare;

Formatori – minim 8 formatori care sa indeplineasca urmatoarele cerinte;

Calificări şi abilităţi:

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

- Competenţe de formator, atestate prin certificat recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Competenţe sau echivalent.

Experienţa profesională generală:

- Minim 3 ani de experienţă generala;

Pentru fiecare persoană de specialitate propusă ofertantul trebuie să prezinte:

Copii după actele de studii care atestă pregatirea profesională si dupa documente justificative care atesta experienta

profesională;

CV-uri si declarație de disponibilitate în original.

- Personalul tehnic responsabil cu îndeplinirea contractului poate fi reprezentat atât de angajati cu contract de muncă ai

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

9

operatorului economic pe care i-a propus cât și persoane fizice angajate de acesta prin contract de muncă pentru acest contract

de servicii.

- Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi depuse în copie, însoţite de traducere autorizată.

- Este permisă îndeplinirea cerinţelor cu privire la formatori (personalul de specialitate) de către o persoană pentru mai multe

poziţii. Echipa de formatori prezentată va fi alcătuită din minim 8 persoane care, împreună, să satisfacă în totalitate cerinţele

cu privire la personal.

1. CV –uri

2. Certificate/atestate/autorizații

3. Fișe de post/contract de muncă

4. Alte documente similare.

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz) da □ nu X

Contractul este rezervat unor ateliere protejate □

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate □

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii da □ nu X

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:

Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)

_________________________________________________________________________________________

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile da □ nu X

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA DE ATRIBUIRE IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline X On line □

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Procedura competitiva parcursa de beneficiar privat X

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs

de solutii) IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile

de atribuire )

X Cel mai mic pret /cel mai mic cost

DA

sau

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

10

○ Cel mai bun raport calitate/preț

○ Cel mai bun raport calitate/cost

NU

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de Beneficiarul (dupa caz)_________________________________

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract da □ nu X

Daca da,

Anunt de intentie □ Anunt despre profilul cumparatorului □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Alte publicari anterioare (dupa caz) □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Anunt de intentie

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ X □ □ □ □

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: 03 sau in zile: □□□

(de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât, în procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnică să permită

identificarea facilă a specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică se va întocmi cu respectarea cerințelor caietului de sarcini, a normelor și normativelor în vigoare și va

conține cel puțin următoarele:

− Descrierea modului în care ofertantul întelege obiectivele proiectului si rezultatele asteptate;

− Metodologia de prestare a serviciilor;

− Organizarea si planificarea activitatilor si graficul de îndeplinire a serviciilor.

Ofertantul va prezenta o declaratie din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile relevante din

domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

Se vor completa Formularele 7 si 8.

Propunerea tehnică poate conţine orice informaţii pe care ofertantul le consideră necesare pentru fundamentarea ofertei sale.

IMPORTANT: Nerespectarea cerinţelor caietului de sarcini duce la respingerea ofertei, aceasta considerându-se

neconformă.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret,

tarif, daca este cazul, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate si trebuie sa fie

semnata pe propria raspundere de catre ofertant sau de catre persoana legal imputernicita de catre acesta. Ofertantul trebuie

sa prezinte Formularul de oferta in conformitate cu Formularul 9, cat si Centralizatorul de preţuri servicii – Formularul 9.1,

prezentate in cadrul fisierului „Formulare”. În elaborarea ofertei financiare operatorii economici vor avea în vedere tarifele

maximale prevăzute în Orientări Generale POCU 2014 - 2020, așa cum au fost modificate prin Corrigendum.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

11

Documentele solicitate de la ofertant:

a) Formularul de ofertă

b) Propunerea Tehnică

c) Toate formularele și documentele asociate solicitate pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor minime de calificare;

d) Împuternicire scrisă autorizând pe semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura de semnare a contractului.

Oferta va fi însoțită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze ofertantul în

aceasta procedură.

Pregătirea ofertei

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Propunerea tehnică

și financiară a unui ofertant trebuie să îndeplinească toate cerințele acestor documente, în caz contrar, acestea pot fi

considerate necorespunzătoare și ofertantul poate fi exclus din evaluare.

Documentele ce însoțesc oferta vor fi prezentate conform instrucțiunilor furnizate și cu utilizarea formularelor prezentate în

secțiunea „Formulare”. Propunerea Tehnică va respecta intocmai cerintele caietului de sarcini, iar Propunerea Financiară va

fi transmisă în forma specificata in secțiunea „Formulare” .

Propunerea Tehnică și Financiară trebuie sa se refere la întreg obiectul contractului, adică la realizarea tuturor serviciilor.

Un operator economic trebuie să prezinte doar o singură Ofertă, individual, un operator economic care prezintă sau participă

cu mai mult de o oferta va fi descalificat.

Costul pregătirii ofertelor

Toate costurile asociate pregătirii și prezentarii ofertei sunt suportate de către ofertant.

Beneficiarul va avea dreptul de proprietate asupra tuturor ofertelor depuse în prezenta procedură, iar ofertanții nu au dreptul

de a li se returna ofertele transmise către beneficiar.

Forma si semnarea ofertei

Ofertantul va pregati pe suport hartie: un original al documentelor ce cuprind Oferta, așa cum sunt acestea prezentate mai

sus. Originalul ofertei va fi tiparit cu cerneală neradiabilă și va fi semnat de o persoană sau persoane autorizate de drept să

semneze în numele ofertantului. Ofertele prezentate vor fi îndosariate pentru a se evita pierderea sau amestecarea

documentelor, iar paginile vor fi numerotate.

Ofertele vor fi organizate pe diferite secțiuni tinând cont de fiecare categorie de cerință din documentația de atribuire și vor

include un opis, care va trimite la fiecare secțiune și va avea paginile numerotate corespunzător, pentru a permite o

identificare rapidă, conform informațiilor din secțiunea “Formulare” a documentației de atribuire. O oferta ce va folosi orice

alte formate poate fi respinsă ca inadmisibilă.

Transmiterea si depunerea ofertelor

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră cad în sarcina ofertantului.

Numai ofertele depuse în termen pe suport hartie se iau în considerare.

Ofertele pot fi transmise prin postă sau curier la adresa specificată la paragraful I.1)”Denumire, Adresă și Punct(e) de

Contact” sau pot fi depuse direct de către un reprezentant al ofertantului la aceeași adresă.

Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate in considerare.

Termenul limită de primire a ofertelor la adresa de depunere a ofertelor este cel specificat în anuntul de participare.

Ofertele trebuie transmise cu respectarea instrucțiunilor prezentate în cadrul acestui document și trebuie să fie primite la

adresa specificată la paragraful I.1)”Denumire, Adresa si Punct(e) de Contact”, înainte de termenul limită de primire a

ofertelor. Oferta transmisă va fi insțită de Scrisoare de înaintare (Formular).

Ofertele primite de beneficiar după termenul limită prevăzut în anunțul de participare vor fi declarate întarziate și vor fi

returnate nedeschise ofertanților.

Ofertele depuse la o alta adresă decât cea specificată la paragraful I.1)”Denumire, Adresă și Punct(e) de Contact”, nu vor fi

luate în considerare și vor fi returnate nedeschise.

Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru livrarea cu întarziere a ofertelor.

Sigilarea si marcarea ofertelor

a) Ofertantul va sigila oferta intr-un plic /colet.

b) Ofertele trebuie trimise prin posta, curier, sau livrate personal cu primirea unei confirmări semnate de către

persoana de contact numită la paragraful I.1)”Denumire, Adresa și Punct(e) de Contact".

Plicul/coletul va fi marcat după cum urmează:

1. adresa de depunere a ofertelor

2. să conţină identificarea precisă a acestei proceduri

3. să conţină numele şi adresa ofertantului

4. să fie adresat beneficiarului, aşa cum a fost indicat la paragraful I.1)”Denumire, Adresa si Punct(e) de Contact”

5. avertistmentul: A NU SE DESCHIDE DECAT IN PREZENȚA COMISIEI DE EVALUARE ÎN DATA DE

……………………. ORA ……………(data si ora deschiderii ofertelor – așa cum este specificată în anuntul de participare).

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

12

Daca plicul nu este sigilat și marcat conform celor de mai sus, beneficiarul nu-și va asuma nicio responsabilitate pentru

pierderea/ deschiderea ofertei înainte de termenul stabilit în anunțul de participare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz) da □ nu X

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare da X nu □

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): „Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia”, co-

finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,

POCU/227/3/8/Creşterea numarului de angajaţi care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de

management al resurselor umane si de condiţii de lucru îmbunatăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica

sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă

conform SNCDI

Tipul de finantare:

Cofinantare X

Credite externe cu garantia statului □

Fonduri europene X Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila)

Alte fonduri. □

Principalele programe pentru perioada de programare 2014-2020:

1. Programul Operaţional Capital Uman

VI.3) CAI DE ATAC

In situatia in care un operator economic este nemultumit de modul in care s-a desfaşurat procedura competitiva, acesta se

poate adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea cauzei.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

13

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Servicii formare profesionala formala si informala in cadrul proiectului Management

competitiv in Regiunea Sud Muntenia, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul

Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/227/3/8/Creşterea numarului de angajaţi care

beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane

si de condiţii de lucru îmbunatăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor

economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare

inteligentă conform SNCDI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea

ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant

propunerea tehnică.

Acest contract este finanţat din proiectul Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia, Contract POCU/227/3/8/118210.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

14

1. INFORMAŢII GENERALE

Obiectivul general al proiectului

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor manageriale, in

domeniul resurselor umane si antreprenoriale pentru un numar de 504 de persoane (manageri,

antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane) din Regiunea Sud Muntenia, ceea

ce va conduce la imbunatatirea competitivitatii, incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe

cont propriu si la adaptarea activitatii celor 47 de imm-uri la dinamica sectoarelor economice

cu potential competitiv.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 Imbunatatirea nivelului de competente manageriale si antreprenoriale pentru 300 manageri

si 104 antreprenori din Regiunea SM, prin participarea la 8 sesiuni de formare autorizate ANC

(Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice

3grupe*14persoane=42 pers, Manager imbunatatire procese: 4grupe*14persoane=56 persoane,

Competente antreprenoriale: 1grupa*14 persoane=14persoane), 26 sesiuni de formale

nonformala (Managementul organizatiei 4 grupe*20 persoane=80 persoane, managementul

performantei 3grupe*20 persoane=60 persoane,Managementul riscurilor 2grupe*20 persoane=40

persoane, Manager de inovare 2grupe*20 persoane=40 persoane, Management financiar pentru

antreprenori 4grupe*20 persoane=80 persoane,Marketing online 3grupe*20 persoane=60

persoane, Management strategic 4grupe*20 persoane=80 persoane, Dezvoltare personala si

comunicare 4 grupe*20 persoane=80 persoane), 9 sesiuni de business coaching (Leadership

3grupe*20 persoane=60 persoane, Motivarea pentru performante de varf 3grupe*20 persoane=60

persoane, Tehnici de negociere 3grupe*20 persoane=60 persoane). Prin cele 9 sesiuni coaching

se va asig transferul de know-how catre GT, prin adaptarea si asimilarea modelelor de buna

practica de la nivel regional, national si european.

Fiecare persoana va putea participa la mai multe sesiuni de formare.Stimularea angajatorilor in

vederea dezvoltarii competentelor angajatilor lor si promovarea invatarii pe tot parcursul vietii

se vor realiza prin intermediul celor 12 campanii de informare organizate in judetele Ialomita,

Calarasi, Giurgiu si Arges.

OS2 Dezvoltarea competentelor profesionale si antreprenoriale pentru un numar de 100 pers

care activeaza in depart de RU, prin intermediul celor 7 sesiuni de formare ANC (Manager

Resuse Umane 3 grupe*14persoane=42 persoane, Inspector Resurse Umane 3 grupe*14

persoane=42 persoane, Competente antreprenoriale: 1 grupa*14 persoane=14 persoane), a 6

sesiuni de formare nonformala (Motivarea pentru performante de varf 2grupe*20 persoane=40

persoane, Tehnici si metode de recrutare si selectie de personal 2grupe*20 persoane=40

persoane, Dezvoltarea de competente digitale: modul salarizare si revisal 2grupe*20

persoane=40 persoane) si celor 4 workshopuri (Evaluarea performantei in companii 2grupe*20

persoane=40 persoane, Bune practici in Resurse Umane 2 grupe*14 persoane=28 persoane),

organizate in judetele Ialomita, Calarasi, Giurgiu si Arges, ceea ce va avea ca efect incurajarea

antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu dar si implementa unor metode inovative de

abordare a RU, la nivel regional. Fiecare persoana va putea participa la mai multe sesiuni de

formare. Persoanele care au competente si abilitatile necesare au sanse mai mari sa devina

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

15

antreprenori de succes. Educatia antreprenoriala este un stimul important al dezvoltarii

antreprenoriatului.

OS3 Sprijinirea unui numar de 47 de imm-uri care activeaza in domenii competitive, din

judetele Ialomita, Calarasi, Giurgiu si Arges in vederea cresterii competitivitatii acestora prin

dezvoltarea competentelor angajatilor lor (minim 20 de imm-uri) si realizarea unor planuri de

dezvoltare strategica pe termen lung (27 de imm-uri).

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI

Scopul achiziţiei

Scopul achiziționării acestor servicii îl reprezintă dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor

manageriale, in domeniul resurselor umane si antreprenoriale pentru un numar de 504 de

persoane (manageri, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane) din

Regiunea Sud Muntenia, ceea ce va conduce la imbunatatirea competitivitatii, incurajarea

antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu si la adaptarea activitatii IMM-urilor la dinamica

sectoarelor economice cu potential competitiv.

Prin serviciile oferite se urmareste:

Imbunatatirea nivelului de competente manageriale si antreprenoriale pentru 300 manageri

si 104 antreprenori din Regiunea SM, prin participarea la:

8 sesiuni de formare autorizate ANC (Specialist in planificarea, controlul si raportarea

performantei economice 3grupe*14 persoane=42 persoane, Manager imbunatatire

procese: 4grupe*14 persoane=56 persoane, Competente antreprenoriale: 1grupa*14

persoane=14persoane),

26 sesiuni de formale nonformala (Managementul organizatiei 4 grupe*20 persoane=80,

managementul performantei 3grupe*20 persoane=60 persoane,Managementul riscurilor

2grupe *20 persoane=40, Manager de inovare 2grupe*20 persoane=40 persoane,

Management financiar pentru antreprenori 4grupe*20 persoane=80,Marketing online

3grupe*20 persoane=60, Management strategic 4grupe*20 pers=80 persoane, Dezvoltare

personala si comunicare 4 grupe*20 persoane=80)

Dezvoltarea competentelor profesionale si antreprenoriale pentru un nr de 100 pers care

activeaza in depart de Resurse Umane, prin intermediul a:

7 sesiuni de formare ANC (Manager Resurse Umane 3 grupe*14persoane=42 persoane,

Inspector Resurse Umane 3 grupe*14 pers=42 persoane, Competente antreprenoriale: 1

grupa*14=14 persoane),

6 sesiuni de formare nonformala (Motivarea pentru performante de varf 2grupe*20

persoane=40, Tehnici si metode de recrutare si selectie de personal 2grupe*20

persoane=40, Dezvoltarea de competente digitale: modul salarizare si revisal 2grupe*20

persoane=40 persoane)

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

16

Rezultate ce se doresc a fi atinse de Operatorul economic

A. Evaluarea iniţială a cursanţilor

B. Programul de formare din cadrul activitatii 2.1.Derularea de programe de

formare profesionala autorizate ANC pentru manageri si antreprenori

Activitatea are ca scop organizarea si derularea a 7 sesiuni de formare profesionale autorizate

ANC:

Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice 3 grupe*14=42

persoane certificate in judetele (Ialomita, Calarasi si Giurgiu.),

Manager imbunatatire procese (MIP): 4 grupe*14=56 persoane certificate (Ialomita 2

grupe, Arges, Giurgiu).

Cele 2 specializari urmaresc dezvoltarea urmatoarelor competente:

Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice - participarea la

aceasta sesiune de formare ii va ajuta pe manageri si antreprenori sa dobandeasca abilitati si

competente in monitorizarea activitatii operationale si investitionale a comaniei, consilierea

conducerii in procesul decizional, monitorizarea performantei in companie, asigurarea

functionalitatii sistemului de procese si proceduri.

Manager imbunatatire procese – participarea la aceasta sesiune de formare ii va ajuta pe

manageri si antreprenori sa dobandeasca abilitati si competente in gestionarea unei

companii/department astfel incat sa permita abordarea si rezolvarea continua a problemelor

aparute in timpul activitatilor curente pentru a permite imbunatatirea continua a rezultatelor

obtinute (reducerea consumurilor si costurilor, cresterea productivitatii, reducerea timpului de

livrare, cresterea flexibilitatii in satisfacerea cerintelor clientilor - toate acestea avand ca efect

cresterea competitivitatii).

Rezultate

- 2 programe autorizate ANC derulate pentru manageri si antreprenori: 7 sesiuni de formare

profesionala autorizate ANC: Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei

economice 3 grupe*14=42 persoane certificate (Ialomita, Calarasi si Giurgiu.), Manager

imbunatatire procese (MIP): 4 grupe*14=56 persoane certificate (Ialomita 2 grupe, Arges,

Giurgiu)

- 7 sesiuni de evaluare initiala, 7 sesiuni de formare, 7 sesiuni de evaluare finala

- 98 pers evaluate initial si final,

- 98 pers certificate ANC,

- 98 suporturi de curs si kituri educationale

- 7 prezentari pe temele dezvoltare durabila- egalitate de sanse- inovare sociale

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

17

Tip

even

imen

t

Denumire

eveniment

nr.

total

de

eveni

mente

Ialomita Calarasi Giurgiu Arges

nr

particip

anti per

evenime

nt

nr.

total

de

parti

cipa

nti

durata

eveni

ment

(zile)

nr

ore/z

i

cursu

ri

ANC

Specialist in

planificarea,

controlul si

raportarea

performantei

economice 2

gr*14=28 pers

3 1 1 1

14 42 30 4

Manager

imbunatatire

procese: 3

gr*14=42 pers

4 2

1 1 14 56 20 4

C. Programul de formare din cadrul activitatii 2.2. Derularea de programe

informale pentru manageri si antreprenori si sesiuni de business coaching

In cadrul acesti activitati 520 participanti din randul managerilor si antreprenorilor din IMM-URI

care activeaza in domenii competitive vor dobandi competente manageriale in vederea cresterii

abilitatilor acestora de a gestiona resurse si situatii de risc cu maximum de eficienta si

eficacitate. Temele abordate se vor plia pe nevoile participantilor, pentru a fixa cunostinte, a

adapta informatiile la nevoile concrete din companiile in care activeaza acestia. In cadrul

acestui program se propun sesiuni de formare informala: Management organizational si

performanta 4 grupe*20 persoane=80 persoane, Managementul performantei 3 grupe*20

persoane=60 persoane, Managementul riscurilor 2 grupe*20 persoane=40 persoane, Manager de

inovare 2 grupe*20 persoane=40 persoane, Management financiar pentru antreprenori 4

grupe*20 persoane=80 persoane, Marketing online 3 grupe*20 persoane=60 persoane,

Management strategic 4 grupe*20 persoane=80 persoane, Dezvoltare personala si comunicare

(face to face si online) 4 grupe*20 persoane=80 persoane. Inaintea derularii sesiunilor informale

se va realiza evaluarea initiala a GT utilizand platforma e-learning realizata prin proiect.

Cursurile se vor incheia cu o evaluare finala a competentelor insusite de participanti. Sesiunile

informale se pot desfasura atat online cat si face to face. Toti participantii vor primi in urma

evaluarii finale un certificat de absolvire/diploma de participare din care sa reiasa

competentele dobandite. Sesiunile informale se vor desfasura in astfel: Management

organizational si performanta 1Ialomita, 1 Calarasi, 1 Giurgiu, 1 Arges, Managementul

performantei 1 Ialomita, 1 Calarasi, 1 Giurgiu, Managementul riscurilor 1 Ialomita, 1 Calarasi,

Manager de inovare 1 Ialomita, 1 Giurgiu, Manageri financiari pentru antreprenori 1 Ialomita,

1Calarasi, 1Giurgiu, 1Arges, Marketing online 1 Ialomita, 1Calarasi, 1Giurgiu, Management

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

18

strategic 1Ialomita, 1Calarasi, 1Giurgiu, 1Arges, Dezvoltare personala si comunicare (face to

face si online) 1Ialomita, 1Calarasi, 1Giurgiu, 1Arges.

Rezultate

-26 de cursuri informale dedicate managerilor si antreprenorilor (Managementul organizatiei 4

grupe*20 persoane=80, Managementul performantei 3 grupe*20 persoane=60, Managementul

riscurilor 2 grupe*20 persoane=40, Manager de inovare 2 grupe*20 persoane=40 persoane,

Management financiar pentru antreprenori 4 grupe*20 persoane=80, Marketing online 3 grupe*20

persoane=60, Management strategic 4 grupe*20 persoane=80, Dezvoltare personala si

comunicare 4 grupe*20 persoane=80)

-26 de sesiuni de evaluare initiala si finala

-520 de participanti evaluati si certificati

-520 suporturi de curs

Tip

eveniment

Denumire

eveniment

nr.

total

de

eveni

mente

Ialomita Calarasi Giurgiu Arges

nr

particip

anti per

evenime

nt

nr.

total

de

partici

panti

durata

eveni

ment

(zile)

nr

ore/

zi

cursuri

informale

Managementul

organizatiei 4

gr*20 pers=80 4 1 1 1 1 20 80 2 4

Managementul

performantei 3

gr*20 pers=60 3 1 1 1 20 60 2 4

Managementul

riscurilor 2

gr*20 pers=40 2 1 1 20 40 2 4

Manager de

inovare 2 gr*20

per=40 pers 2 1 1 20 40 2 4

Management

financiar

pentru

antreprenori 4

gr*20 pers=80 4 1 1 1 1 20 80 2 4

Marketing

online 3 gr*20

pers=60 3 1 1 1 20 60 2 4

Management

strategic 4

gr*20 pers=80 4 1 1 1 1 20 80 2 4

Dezvoltare

personala si

comunicare 4

gr*20 pers=80 4 1 1 1 1 20 80 2 4

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

19

D. Programul de formare in cadrul activitatii 2.3.Derularea de programe de

formare pentru angajatii din departamentele de resurse umane (Manager

reusrse umane si Inspector Resurse umane)

Prin aceatsa activitate se propune organizarea si derularea a 3 sesiuni de formare Manager

resurse umane (120 ore) 3 grupe*14 persoane=42 persoane, a 3 sesiuni formare Inspector

Resurse umane (120 ore) 3 grupe*14 persoane=42 persoane si a 6 sesiuni de evaluare finala

conform legislatiei privind formarea profesionala a adultilor. Sesiunile de formare autorizate

ANC se vor organiza astfel: Manager resurse umane – 1Ialomita, 1Giurgiu, 1Arges si Inspector

Resurse umane: 1 Ialomita, 1Calarasi, 1Arges.

Prin cursul de Manager resurse umane se vor dobandi competente privind: recrutarea si selectia

resurselor umane, pregatirea interviului, contractul individual de munca, executarea,

modificarea si incetarea contractului de munca, cum realizam comunicarile interne, fisa

postului, dosarul de angajat si operarea in REVISAL, procedurile si actele utilizate in activitatea

de HR, calcularea salariilor, sporurile si contributiile pentru asigurarile sociale si de sanatate,

cum putem intelege mai usor obligatii la bugetul statului, integrarea noilor angajati, formarea

profesionala si planul de cariera, evaluarea resurselor umane, disciplina muncii si aplicarea

corecta a reglementarilor, metode practice de motivare a resurselor umane care dau rezultate,

realizarea planului si politicilor de recompensare a angajatilor. Teme abordate in cadrul

sesiunilor de formare de Inspector resurse umane sunt: legislatia muncii, metodele de testare a

abilitatilor si aptitudinilor unui candidat, contractual de munca, acte aditionale si decizii, fise

de post si modul de administrare a dosarului de personal. De asemenea sunt abordate teme

precum salarizarea, modul de evidentiere si de calcularea a bonusurilor si avantajelor

financiare si materiale, a contributiilor sociale si impozitelor, precum si raportarea lor,

REVISAL.

Rezultate

- 2 programe de formare autorizate ANC derulate (Manager resurse umane 3 grupe*14

persoane=42 persoane si Inspector Resurse umane 3 grupe*14 persoane=42 persoane)

- 6 sesiuni de evaluare ANC

- 84 pers formate si certtificate ANC

- 84 suporturi de curs si kituri formare

- 6 prezentari pe temele dezvoltare durabila- egalitate de sanse- inovare sociale

Tip

evenim

ent

Denumire

eveniment

nr.

total

de

even

imen

te

Ialomita Calarasi Giurgiu Arges

nr

particip

anti per

evenim

ent

nr. total

de

particip

anti

durata

eveni

ment

(zile)

nr

ore/zi

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

20

cursuri

ANC

Manager

resurse

umane 3

grupe*14

pers=42

pers 3 1 1 1 14 42 30 4

Inspector

Resurse

umane 3

grupe*14

pers=42

pers 3 1 1 1 14 42 30 4

E. Programul de formare in cadrul activitatii 2.4. Derularea de programe

informale pentru angajatii din departamentele de resurse umane, inclusiv

dezvoltarea de competente digitale: modul salarizare si revisal

Tipurile de programe de formare nonformale au fost propuse in vederea obtinerii de catre

participanti a instrumentelor de care au nevoie pentru a coordona angajatii, pentru a le

monitoriza performanta, vor invata din exemplele de buna practica de la nivel national si

european. Astfel se propun cursuri informale precum: Motivare pentru performanta de varf 2

gr*20 persoane=40 participanti (1 Ialomita si 1Calarasi), Tehnici si metode de recrutare si

selectie de personal 2 gr*20 persoane=40 persoane (1 Ialomita si 1Giurgiu), Dezvoltarea de

competente digitale: modul salarizare si revisal 2 grupe*20 persoane=40 persoane (1Calarasi si 1

Arges).

Sesiunile de formare informala au durata de 2 zile, respectiv 8 ore, se vor organiza toate cele 4

judete.

Rezultate

-6 cursuri informale in domeniile (Motivarea pentru performante de varf 2 gr*20 pers=40,

Tehnici si metode de recrutare si selectie de personal 2 gr*20 pers=40, Dezvoltarea de

competente digitale: modul salarizare si revisal 2 grupe*20 pers=40 pers)

- 120 de participanti din din randul angajatilor din departamentele de resurse umane

Tip

even

imen

t

Denumire

eveniment

nr.

total

de

evenim

ente

Ialomita Calarasi Giurgiu Arges

nr

participa

nti per

evenime

nt

nr. total

de

participa

nti

durat

a

eveni

ment

(zile)

nr

ore/

zi

curs

uri

infor

male

Motivarea

pentru

performante

de varf 2

gr*20 2 1 1 20 40 2 4

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

21

pers=40

Tehnici si

metode de

recrutare si

selectie de

personal 2

gr*20

pers=40 2 1 1 20 40 2 4

Dezvoltarea

de

competente

digitale:

modul

salarizare si

revisal 2

grupe*20

pers=40

pers 2 1 1 20 40 2 4

F. Programul de formare in cadrul activitatii 2.5.Derularea de programe de

formare Competente antreprenoriale

In cadrul acestei activitati se vor derula 2 sesiuni de formare in domeniul competentelor

antrepremnoriale adresate managerilor si angajatilor din departamentele de resurse umane

in Calarasi si Arges. Programa analitica cuprinde: Motivatie si profil personal (Competentele si

profilul antreprenorului), Comunicare (Modele de comunicare, Bariere in comunicare,

Comunicarea in echipa, Comunicare interpersonala in relatia cu clientul/beneficiarul, Tipologia

clientului, Tehnici de negociere), Modele de afaceri (Identificarea oportunitatilor de afaceri,

Rolul proiectelor de afaceri inovative, Managementul resurselor, Dezvoltarea parteneriatelor),

Marketing - studii de piata, (Pozitionarea afacerii in piata, Structura organizatiei, Impactul

pietei asupra organizatiei, Strategia de marketing), Planul de afaceri (Structura planului de

afaceri, Modelul unui plan de afaceri, Tipuri de analiza), Strategii de dezvoltare (Definirea

conceptului de planificare, Instrumente de planificare, Planificarea strategica, Realizarea

sudiilor de analiza socio-economica), Strategii de dezoltare-implementare (Metode de

implementare, Instrumente de evaluare si monitorizare), Legislatie si drept comercial, Buget si

previziuni financiare.

Rezultate

- 2 sesiuni de Competente antreprenoriale ( 2 gr*14=28 pers)

-28 suporturi de curs

-28 pers certificate ANC

-2 sesiuni de evaluare initiala si 2 sesiuni de evaluare finala ANC

-2 prezentari pe temele dezvoltare durabila- egalitate de sanse- inovare sociale

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

22

Tip

evenime

nt

Denumire

evenimen

t

nr.

total

de

eveni

mente

Ialomita Calarasi Giurgiu Arges

nr

particip

anti per

evenim

ent

nr. total

de

particip

anti

durata

eveni

ment

(zile)

nr

ore/zi

cursuri

ANC

Competen

te

antrepren

oriale: 2

gr*14=28

pers

certificat

e 2 1 1 14 28 10 4

3. SUPOZIŢII ȘI RISCURI

3.1. Supoziţii care fundamentează intervenţia proiectului

Îndeplinirea angajamentelor asumate şi sprijin decizional al beneficiarului.

Cooperare adecvată între beneficiar şi operatorul economic responsabil de implementarea

contractului.

3.2. Riscuri

Număr insuficient de participanţi la sesiunile de formare, în principal datorat încărcării

cu sarcini de lucru la locul de munca.

Nivel diferit de cunoştinţe în rândul participanţilor la sesiunile de formare.

4. SCOPUL PRESAŢIILOR

4.1 Descrierea contractului

Acest contract urmăreşte organizarea a 47 sesiuni de formare profesională formala si

nonformala pentru un numar de 504 de persoane (manageri, antreprenori si angajati din

departamentele de resurse umane) din Regiunea Sud Muntenia.

Operatorul economic va adapta conţinutul formării la necesităţile de formare exprimate de

grupul ţintă.

4.2 Grupul ţintă

Grupul ţintă al acestui proiect este format dintr-un numar de 504 de persoane (manageri,

antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane) din Regiunea Sud Muntenia.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

23

4.3 Activităţi specifice

4.3.1. Evaluarea iniţială a cursanţilor

Pentru a putea obţine performanţa dorită, se va realiza o evaluare iniţială a cunoştinţelor pe

care cursanţii le au dar şi a aşteptărilor acestora. Funcţie de rezultatele acestei evaluări se vor

crea grupe eterogene, se vor adapta programele de curs, se vor elabora şi prezenta materiale

suplimentare. Inaintea derularii sesiunilor de formare se va realiza evaluarea initiala a GT

utilizand metoda clasica prin aplicarea de chestionare de evaluare initial cat si pe platforma e-

learning realizata prin proiect. Evaluarea initiala pe platforma e-learning se va aplica in cadrul

programelor de formare aferente activitatilor 2.2, 2.3 si 2.4. Adaptarea suportului de curs se

realizeaza de catre formatori, functie de asteptarile cursantilor, rezultatele evaluarii initiale,

reglementarile aplicabile, textul acestuia trebuie sa fie lizibil, exprimarea clara si coerenta, se

vor evita intelesurile echivoce.

4.3.2. Conţinutul cursurilor

Materialele de formare vor fi realizate de catre formatorii propusi de catre furnizorul de

formare profesionala in concordanta cu cerintele prezentului caiet de sarcini, cu cerintele

Standardelor Ocupationale pentru programele de formare autorizate. Suporturile de curs si

handouturile vor fi realizate astfel incat sa permita transmiterea cunostintelor, conform

tematicii de pregatire, participantii avand asigurat accesul individual la aceste materiale. In

situatia in care va fi necesar, formatorii vor pune la dispozitia participantilor si alte materiale

de tipul: materiale documentare, bibliografie selectiva, etc., indeplinind aceleasi conditii

calitative si cantitative ca si pentru suportul de curs.

Adaptarea suportului de curs se realizeaza de catre formatori, functie de asteptarile

cursantilor, rezultatele evaluarii initiale, reglementarile aplicabile, textul acestuia trebuie sa

fie lizibil, exprimarea clara si coerenta, se vor evita intelesurile echivoce. Cursurile vor imbina

prelegerile cu exercitii pe grupe si/sau individuale si cu aplicatiile practice. Fiecare suport de

curs si sesiune de formare va include module legate de dezvoltarea durabila, egalitatea de

sanse si nediscriminarea, egalitatea dintre femei si barbati si promovarea voluntariatului cu

scopul de a creste gradul de constientizare a principiilor de baza privind egalitatea, intelegerea

sociala - dimensiunile economice si multiculturale ale societatilor europene.

4.3.4. Materialele de formare

Operatorul economic va elabora materialele de formare ce vor fi transmise spre analiză

Beneficiarului, in vederea aprobarii si tiparii acestora pentru fiecare participant la programele

de formare.

4.3.5. Organizarea si desfăşurarea cursurilor.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

24

Pentru cursurile autorizate ANC dormarea se va desfăşura prin metoda clasică în sala de curs,

iar pentru cursurile informale se va desfăşura atat prin metoda clasică în sala de curs cat si

online pe platforma dezvoltata prin proiect, in functie de solicitarile beneficiarului.

a) Organizarea tehnică a cursurilor:

Cursurile se vor derula pe o perioadă de 4 luni, fiecare curs si locatia de desfasurare fiind

notificate operatorului economic cu cel puţin 5 zile înainte de începerea acestuia.

- realizarea materialelor de formare, inclusiv agenda sesiunii de formare, şi transmiterea

lor spre avizare către beneficiar, in termen de 10 zile de la semnarea contractului de

servicii de formare;

Operatorul economic trebuie să asigure elaborarea în limba română a materialelor, in functie de

tematicile impuse sit e tipul grupului tinta. Multiplicarea şi distribuirea acestora la sesiunile de

formare menţionate vor fi realizate de catre beneficiar.

Toate materialele elaborate în cadrul contractului trebuie să respecte prevederile Manualului

de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 (MIV). În cazul în care

intervine o schimbare de natură instituţională sau legislativă care impune modificări ale

materialelor acestea vor fi efectuate în timp util de către operatorul economic.

Orice rezultate sau drepturi legate de publicaţiile şi materialele care vor fi distribuite în cadrul

evenimentelor, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală

şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul

prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea Beneficiarului, care le poate utiliza, publica sau

transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.

- asigurarea şi amenajarea sălilor de curs, precum si a asigurarea echipamentelor

audio - video necesare unei bune desfăşurări a sesiunii de formare (videoproiector,

ecran de proiecţie, laptop, telecomandă pentru videoproiector, indicator laser,

flipchart in locatiile mentionate in caietul de sarcini vor fi in sarcina beneficiarului;

- asigurarea vizibilităţii sesiunilor de formare prin amplasarea de afișe și săgeţi

indicatoare în locația sălii de conferințe va fi in sarcina beneficiarului ;

- realizarea de fotografii pe parcursul sesiunilor şi punerea acestora la dispoziţia

Beneficiarului pe CD/DVD/memory stick de catre furnizorul de formare profesionala;

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

25

- Materialele consumabile (hârtie adecvată şi markere de culori diferite etc, foarfece,

banda adeziva, pixuri, post-it) necesare desfasurarii procesului de pregatire

profesionala vor fi puse la dispozitie de Furnizorul de formare;

Cursurile din cadrul programelor celor 5 programe de formare se vor desfăşura în judeţele

Ialomita, Calarasi, Girugiu si Arges.

Toate sesiunile de formare se vor desfăşura în limba română, iar Operatorul economic se va

asigura ca se va face evaluarea cunoştinţelor dobândite de fiecare participant. În urma evaluării

și absolvirii cursului, participanţilor li se va acorda un certificat de absolvire.

Operatorul economic este complet responsabil de managementul proiectului din punct de

vedere administrativ, financiar, orientat spre obţinerea rezultatelor. Acesta trebuie să respecte

condiţiile formulate în contract. Operatorul economic trebuie să consulte Beneficiarul cu privire

la orice aspect/problemă care apare în procesul de implementare.

b) Organizarea evaluării participanţilor

Cursurile acreditate ANC pentru care este necesară organizarea examenelor, potrivit

metodologiei ANC, sunt:

Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice 3 gr*14=42 pers

certificate

Manager imbunatatire procese: 4 gr*14=56 pers certificate

Manager resurse umane 3 grupe*14 pers=42 pers certificate

Inspector Resurse umane 3 grupe*14 pers=42 pers certificate

Competente antreprenoriale: 2 gr*14=28 pers certificate

Modalitatile de evaluare sunt: initiala, pe parcurs si finala.

Organizarea examenului de absolvire: Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii de

examinare constituite din 3 persoane, dintre care, 2 specialisti din afara furnizorului de formare

profesionala si un specialist care reprezinta furnizorul de formare profesionala care a organizat

programul de formare profesionala. Examenul de absolvire este organizat de furnizorul de

formare, sub coordonarea comisiei de autorizare judetene.

Furnizorul va avea urmatoarele obligatii:

a) pune la dispozitia comisiei de examinare lista persoanelor inscrise la examenul de absolvire,

in ordine alfabetica si documentele care atesta parcurgerea programului de catre acestia,

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

26

b) pregateste si pune la dispozitia comisiei de examinare minimum cinci variante de subiecte

pentru fiecare din probele examenului de absolvire, acoperind integral continutul programului;

La elaborarea testelor se are in vedere verificarea tuturor informatiilor cheie necesare pentru

stabilirea cu obiectivitate daca au fost atinse obiectivele stabilite prin programul de formare.

c) pregateste si pune la dispozitia comisiei de examinare documentatia tehnica, materialele

necesare desfasurarii probelor de examen, in conditii corespunzatoare;

d) suporta plata tarifelor cuvenite membrilor comisiilor de examinare;

e) asigurarea de sanse egale pentru persoanele cu handicap prin adaptarea procedurilor de

examinare, in functie de particularitatile individuale si de cele specifice dizabilitatii respective.

Testarea si evaluarea participantilor: se vor organiza 15 de sesiuni de evaluare. Formele de

evaluare si testare sunt: testare scrisa (grila) si sustinere/predare proiect.

Dupa incheierea examenului de absolvire se comunica rezultatele finale ale examenului de

absolvire, prin afisarea listelor nominale. In cazul participarii pers. cu nevoi speciale la

examenele de absolvire, comisia de examinare va lua toate masurile pentru ca acestea sa nu fie

dezavantajate la sustinerea probelor de examen, verificand asigurarea facilitatilor

corespunzatoare. Vor fi evaluati numai particip. care au prezenta regulata la cursuri, maximum

10% absente din totalul de ore teoretice si metodologice planificate.

La finalul evaluarii fiecare participant va completa un formular de feed-back in care isi va

exprima parerea referitoare la: continutul cursului, res. materiale alocate, organizarea cursului,

activitatea formatorilor etc.

Eliberarea, gestionarea si arhivarea certificatelor de absolvire: se tine in dulapuri metalice care

prezinta siguranta, pana la predarea lor persoanelor care au absolvit. Evaluarea sesiunilor de

formare: pe baza formularului de feedback pe care particip. il vor completa la sfarsitul

programului de formare. Acestea impreuna cu documentele suport aferente derularii sesiunii de

formare vor fi predate impreuna cu raportul de training beneficiarului. Raportarea rezultatelor

activ. se face la sfarsitul fiecarui program de formare prin realiz. raportului de training.

Pentru programele de formare informale, la finalul sesiunii va fi derulată o sesiune de evaluare

a progresului participanţilor, în urma căreia fiecare participant va primi o diplomă de

participare eliberată de organizator care să conţină cel puţin:

a) insemnele oficiale ale organizatorului: denumire, sigla, antet si alte elemente oficiale de

identificare;

b) denumirea documentului;

c) seria si numarul documentului;

d) denumirea completa a programului pentru care se atesta absolvirea sau participarea, tipul

programului, durata si perioada de derulare a acestuia;

e) datele de identificare ale persoanei pentru care se atesta absolvirea sau participarea;

f) data eliberarii documentului;

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

27

g) certificarea prin stampila furnizorului de formare si semnatura conducatorului sau

reprezentantului legal al acestuia;

h) certificarea prin semnatura a primirii documentului de catre persoana pentru care se atesta

absolvirea sau participarea ori de catre imputernicitul acesteia.

4.3.6. Evaluarea cursurilor şi raportare

Operatorul economic se va asigura că, după încheierea sesiunilor de formare formala si

nonformala, vor exista următoarele documente:

- lista de prezenţă cu semnăturile participanţilor pentru toate zilele de desfăşurare a

sesiunii de formare;

- lista de distribuţie a materialelor de formare

- formularele de feedback a cursurilor completate de către participanţi;

- certificatele de absolvire a cursului;

- un CD/DVD/memory stick cu imagini din timpul activităţilor;

- alte documente considerate relevante pentru justificarea cheltuielilor efectuate.

Etapa de evaluare a cursului presupune:

Elaborarea, editarea unui chestionar de evaluare a sesiunii de formare:

Operatorul economic va elabora un chestionar, aprobat de către beneficiar si va asigura

colectarea chestionarelor de la participanţi la sfârşitul fiecărei sesiuni de formare, urmărindu-se

astfel colectarea informaţiilor despre atingerea obiectivului fiecărui eveniment de formare în

parte. Operatorul economic va strânge chestionarele şi le va utiliza pentru realizarea raportului

de la sfârşitul fiecărui eveniment şi le va transmite in copie beneficiarului.

Rapoartele elaborate de Operatorul economic pe parcursul implementării activităţilor vor fi

supuse aprobării eneficiarului, aprobare care va sta la baza efectuării plăţilor pentru activităţile

realizate.

4.5 Managementul contractului

Structuri responsabile

Beneficiar

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomiţa este beneficiarul proiectului din care este

finanţat acest contract, şi, în această calitate este responsabilă, prin echipa de proiect, pentru

toate aspectele privitoare la coordonarea si monitorizarea implementării eficiente a

activităţilor prevăzute în oferta prestatorului.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

28

Responsabilul financiar va fi responsabil cu toate aspectele procedurale ale procedurii de

achiziţie si de păstrarea documentelor financiare originale şi de efectuarea plăţilor pentru

acest contract.

Operatorul economic

Operatorul economic este responsabil de execuţia la timp a contractului şi de respectarea

sarcinilor prevăzute în Caietul de Sarcini şi în oferta sa.

În derularea contractului este importantă furnizarea, în timp util, a informaţiilor, datelor şi a

răspunsului privind rezultatele obţinute şi de aceea, Operatorul economic trebuie să îşi asume

responsabilitatea redactării de documente clare şi solicitări precise de date, indicând data la

care aşteaptă informaţiile solicitate, pentru a nu fi afectată implementarea proiectului conform

calendarului stabilit.

Operatorul economic este obligat să respecte legislaţia în vigoare şi procedurile aplicabile.

Operatorul economic va respecta ordinele administrative emise de beneficiar şi va furniza

acestuia toate informaţiile referitoare la eveniment. Operatorul economic are obligaţia de a

informa permanent Beneficiarul despre evoluţia implementării activităţilor.

Operatorul economic trebuie să consulte Beneficiarul cu privire la orice aspect sau problemă

care apare în procesul de implementare. Operatorul economic este integral responsabil de

managementul contractului din punct de vedere administrativ – financiar şi este orientat spre

obţinerea rezultatelor.

Operatorul economic este responsabil pentru îndeplinirea activităţilor stabilite în Caietul de

sarcini şi oferta tehnică şi pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor furnizate.

Operatorul economic se va asigura de respectarea standardelor de calitate a produselor şi

serviciilor oferite, în conformitate cu legislaţia naţională.

Operatorul economic trebuie să fie independent şi să nu se afle în nici un fel de conflict de

interese cu responsabilităţile care îi sunt acordate.

Operatorul economic trebuie să aibă capacitatea de a furniza resursele necesare pentru a-şi

îndeplini activităţile şi pentru a-şi atinge obiectivele prevăzute la standardele impuse, în

intervalul de timp stabilit.

În plus, pe toată durata de implementare a proiectului, operatorul economic va lua toate

măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu

imparţialitate şi obiectivitate a organizării sesiunilor de formare desfăşurate pentru realizarea

obiectivului şi scopului proiectului.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

29

Toate rapoartele, datele şi materialele obţinute, prelucrate sau pregătite de către operatorul

economic, în derularea contractului, sunt confidenţiale şi vor rămâne în proprietatea

Beneficiarului.

5. LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE

5.1 Locaţia

Sesiunile de formare se vor desfăşura în judeţele Ialomita, Calarasi, Giurgiu si Arges, in spatii

adecvate pentru desfasurarea programelor de formare profesionala puse la dispozitie de catre

beneficiar.

5.2 Data demarării şi perioada de execuţie

Contractul va fi implementat pe o perioadă de 4 luni şi intră în vigoare la data semnarii

contractului de prestari servicii.

6. CERINŢE CU PRIVIRE LA PERSONAL ŞI FACILITĂŢI

6.1 Personal

Cursurile vor fi susţinute de către 1 expert-formator pentru fiecare tematica. Alături de

expertul propus în ofertă, operatorul economic va desemna un alt expert, care să îndeplinească

cel puţin cerinţele referitoare la calificările şi abilităţile solicitate prin Fişa de date a achiziţiei

pentru expertul principal desemnat pentru respectiva serie de cursuri, in coditiile in care exista

suprapunerea aceluiasi program de formare. Operatorul economic va înainta propunerea către

beneficiar in maxim 3 zile de la solicitarea acestuia sau, după caz, înaintea cursului în care va fi

propus un alt formator decât cei aprobaţi deja de beneficiar. Dacă Beneficiarul consideră că

expertul propus nu corespunde cerinţelor minime solicitate, operatorul economic va desemna

un alt expert, în termen de trei zile lucrătoare.

6.2 Facilităţi oferite de Operatorul economic

Operatorul economic este responsabil, pentru toate componentele contractului, de asigurarea

suportului logistic necesar desfăşurării sesiunilor de formare.

7. CERINŢE PENTRU RAPORTARE

Limba oficială de comunicare şi pregătire a tuturor documentelor contractului este limba

română.

Operatorul economic va fi responsabil cu realizarea rapoartelor intermediare de

activitate/raportului final de activitate.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

30

După încheierea fiecărei sesiuni de formare, operatorul economic va depune un raport

intermediar de activitate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei sesiuni

de formare.

Raportul final va fi depus în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea ultimei sesiuni de

formare.

Raportul final trebuie să cuprindă detalii tehnice, administrative şi financiare referitoare la

contractul desfășurat, precum şi o evaluare a obiectivelor propuse şi a rezultatelor obţinute.

Raportul final trebuie să fie însoţit de documente justificative solicitate prin prezentul caiet de

sarcini.

Toate rapoartele elaborate de Operatorul economic trebuie să fie în concordanţă cu

standardele Uniunii Europene, furnizând informaţii referitoare la:

progresele înregistrate (acţiuni, întâlniri cu instituţii administraţiei publice centrale,

locale şi regionale, cu alţi furnizori);

probleme înregistrate şi soluţiile adecvate pentru rezolvarea acestora;

recomandări;

Rapoartele pe suport de hârtie vor fi transmise Benficiarului pentru a fi aprobat oficial.

Toate rapoartele vor fi transmise în atenţia managerului de proiect.

Rapoartele produse pe perioada implementării contractului (rapoarte intermediare şi cel final),

alături de procesele verbale de recepție vor constitui baza legală pentru efectuarea plăţilor.

Plăţile vor fi efectuate în baza facturilor emise de Operatorul economic, numai după aprobarea

de către Beneficiarului a rapoartelor şi a proceselor verbale de recepție.

8. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

8.1 Definirea indicatorilor

Operatorul economic trebuie să utilizeze cea mai adecvată metodologie pentru definirea

indicatorilor rezultaţi prin implementarea contractului. Monitorizarea şi evaluarea contractului

pe toată perioada de implementare vor arăta ce rezultate au fost obţinute în raport cu

resursele utilizate.

Indicatorii care vor fi folosiţi pentru măsurarea rezultatelor proiectului sunt:

Persoane certificate/ care si-au îmbunatatit nivelul de calificare urmare a sprijinului

primit - 504;

Operatorul economic va furniza următoarele dovezi privind atingerea rezultatelor de mai sus:

Raporte de activitate insotite de

baza de date actualizată cu participanţii la sesiunile de formare, certificati.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

31

Beneficiarul poate realiza o evaluare a activităţilor după fiecare sesiune de formare, pe baza

rezultatelor chestionarelor de evaluare şi poate solicita modificări pe care Operatorul economic

este obligat să le îndeplinească, de ex: schimbarea personalului în urma unei evaluări negative

etc.

8.2 Cerinţe Speciale

Materialele elaborate în cadrul contractului (ex. documente, mape) trebuie să conţină

elementele de identitate vizuala in concordanta cu Manualul de Identitate Vizuală pentru

Instrumentele Structurale 2014-2020 (MIV).

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

32

SECTIUNEA III

FORMULARE

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

33

Ofertantul Inregistrat la sediul beneficiarului

____________ nr ______/___ ___

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _____________________________________________________

(denumirea beneficiarului si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea

contractului

______________________________________

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ___________________________ va transmitem alaturat urmatoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand intr-un exemplar original:

e) Formularul de ofertă

f) Propunerea Tehnică

g) Toate formularele și documentele asociate solicitate pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor

minime de calificare;

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii __.__.

Cu stima,

Operator economic,

_______________

(semnatura autorizata)

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

34

Imputernicire de reprezentare

Operator economic

......................................

(denumirea/numele)

Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în

……………………………………………………………………………………………,

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, cod unic de inregistrare

………………, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de

………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe

………………………………………………, specimen de semnatura............................... domiciliat

în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria

……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, la

data de …………, având funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la

procedura de achizitii ……………………, organizată de ............................................, in data de

............,ora......în scopul atribuirii contractului

…………………………………………………….....................................................................

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după un act de identitate al persoanei/persoanelor

împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data_____________ Denumirea mandantului

S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

35

FORMULARUL 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

(art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

_____________________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate

faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei

instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea

98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost

condamnat;

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea

şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost

condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art.

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

36

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost

condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare,

de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de

control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din

Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor

orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.

(se precizează data expirării perioadei de

valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

37

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167

din Legea 98/2016

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic

persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de

................................................................................................ pentru achiziția de

............................................................................................................................, cod CPV

..................................., la data de ............................., organizată de Directia Națională de Probațiune,

declar pe proprie răspundere că:

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la

bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin.

(2) din Legea nr. 98/2016.

2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea

98/2016, respectiv:

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea

activității;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de

concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului

contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii

criteriilor de calificare şi selecție;

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să

obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii

de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

38

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de

atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor

orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

……………………….

(semnătura autorizată )

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

39

Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

........................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi

completările ulterioare

Subsemnatul(a), ....................., în calitate de ................, referitor la procedura

........................................, declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum

este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi

completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice

naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu

modificările şi completările ulterioare.

Subsemnatul(a), ........................, declar că voi informa imediat ...................... dacă vor interveni

modificări în prezenta declaraţie.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg

că ............................ are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice

informaţii suplimentare.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

...............................

(numele şi funcţia persoanei autorizate)

.........................

(semnătura persoanei autorizate)

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

40

Formularul 4

OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ (numarul,

data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________(adrese

complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

41

Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

.........................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului

economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele

prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul

verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

...........................................................................

(denumirea si adresa autoritaţii

contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de

………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de

valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Nr.

Crt.

Obiectul

contractului

Codul

CPV

Denumirea/numele

beneficiarului/clientului

Adresa

Calitatea

prestatorului*)

Preţul total al

contractului

Procent

îndeplinit de

prestator

%

Cantitatea

(U.M.)

Perioada

de

derulare**)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

.....

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de

asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Operator economic

Formular 6

Declaratie privind personalul de care dispune operatorul economic sau al carui

angajament de participare a fost obtinut pentru indeplinirea corespunzatoare a

contractului de servicii

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ....................................................., declar pe propria

răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în

tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Ofertantul trebuie sa prezinte informații referitoare la structura echipei propusă (inclusiv

CV-urile, documente suport si declarații de disponibilitate pentru personalul de specialitate

– utilizând formularele anexate – descrierea și declarații de disponibilitate pentru personalul

cheie și non-cheie – dacă este cazul) prin completarea informațiilor din tabelul de mai jos.

Lista cu personalul tehnic /cheie

Nume/

Prenume

Poziție

propusă

în cadrul

contractul

ui

Nationalit

ate

Educa

tie

Experienta

generala (ani)

Experienta

specifica (ani)

Data:

Operator economic,

.....................

(semnatura autorizată)

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Formular 6.1

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul, ………………………………., declar că sunt dispus şi doresc să desfăşor,

pe perioada de derulare a contractului de prestări servicii de evaluare, activităţile pentru care CV-

ul meu a fost inclus în ofertă, în eventualitatea că această ofertă este câştigătoare.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înteleg că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,

orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea ca si candidat

pentru acest contract.

Nume

Semnătura

Data

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Formular 7

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele

Declaratie privind respectarea reglementarilor nationale

de mediu

Subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant legal al ………………,

participant la licitatia pentru …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

DECLAR PE PROPRIA RÃSPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în

declaratii, cã, pe parcursul indeplinirii contractului, vom respecta reglementãrile nationale de

mediu si standardele UE în domeniu.

Data ...............................

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizată)………………

Numele şi prenumele semnatarului................................................................................................

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Ofertant

................................

(denumirea/numele)

Formular 8

Declaratie pe propria raspundereprivind respectarea condiţiilor de muncă şi de protecţie a

muncii

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei

autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea

ofertantului) DECLAR PE PROPRIA RÃSPUNDERE , sub sanctiunile aplicate faptei de fals si

uz de fals în declaratii, cã, ma angajez să îndeplinesc contractul, în conformitate cu regulile

obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în

România.

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea

acestor obligaţii.

Data ...............................

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizată)………………

Numele şi prenumele semnatarului................................................................................................

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Formular 9

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam

___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de

(denumirea serviciului)

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei,

reprezentand

(suma in litere si in cifre)

________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

(suma in litere si in cifre)

_________________________lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam

serviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de

valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,

impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita

castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

_

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta

separat, marcat in mod clar "alternativa";

_

|_| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind

castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din

documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta

oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

FORMULARUL NR. 9.1.

DENUMIRE OFERTANT

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.

Crt.

Denumire serviciu Valoare

unitară – lei,

fără T.V.A.

Valoare

unitară – lei,

cu T.V.A.

Valoare totală

– lei, fără

T.V.A.

Valoare totală

– lei, cu

T.V.A.

1

2

Data ....../......../........

............................., în calitate de ......................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în

numele.......................

(denumirea/numele ofertantului)

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale

Ofertant,

________________________

(denumirea/numele)

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant

împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în

nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul

prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în

conţinutul acestuia.

Data ...............................

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizată)………………

Numele şi prenumele semnatarului................................................................................................

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

nr. ________ data _______________

Preambul

Avand in vedere:

Contractul de finanțare cu nr : 5752 / 22.05.2018

Ordinul nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive

aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare,

servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;

Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital

Uman 2014-2020;

Manualul Beneficiarului Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axele

prioritare 1-6, Versiunea Septembrie 2018;

s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii,

între

Beneficiar privat CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIŢA, cu sediul în

Municipiul Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, cod postal 920056 telefon: 0243231353, fax:

0243231353 cod fiscal 4428558, cont bancar RO11RZBR0000060001206293 deschis la Banca

Raiffeisen Bank Slobozia reprezentata prin Slaniceanu Dragos Lucian, functia Presedinte, în

calitate de achizitor, pe de o parte

şi

Prestatorul ................................. , cu sediul în ................................................,

cod unic de înregistrare ............. , număr de ordine în Registrul Comerțului

....................., cont bancar lei …………………………, tel. ..............................., fax:

...................., reprezentată prin ............................, în calitate de prestator, pe de

altă parte

2. Definiţii

2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri

cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le

furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi

care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate

asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind

exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de

mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare

executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular

vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 – Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu

se specifică in mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1 – Prestatorul se obligă să presteze ” Servicii formare profesionala formala si informala

in cadrul proiectului Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia” - Cod CPV:

80500000-9 - Servicii de formare, aferente proiectului “ Management competitiv in

Regiunea Sud Muntenia”, cod proiect POCU/227/3/8/118210, în perioada/perioadele

convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 – Achizitorul se obligă să platească tariful convenit în prezentul contract pentru serviciile

prestate.

5. Preţul contractului

5.1 – Tariful plătibil prestatorului de catre achizitor este de ........................... RON,

exclusiv TVA, tarif plătibil prestatorului în funcție de predarea și recepționarea serviciilor.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este 4 luni de la momentul semnarii prezentului contract.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

7. Executarea contractului

7.1 – Îndeplinirea prezentului contract începe de la data perfectării sale.

8. Documentele contractului

8.1 – Documentele contractului sunt:

a) Documentatie de achizitie pentru atribuirea contractului de Servicii formare profesionala

formala si informala in cadrul proiectului Management competitiv in Regiunea Sud

Muntenia

b) Propunerea tehnica tehnică;

c) Propunerea financiară.

9. Obligaţiile principale ale prestatorului

9.1 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele presupuse de

prezentul contract;

9.2 – Prestatorul se obligă să presteze servicii de formare profesionala formala si nonformala

pentru proiectul Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia, co-finanțat din

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,

POCU/227/3/8/Creşterea numarului de angajaţi care beneficiaza de noi instrumente,

metode, practici etc, de management al resurselor umane si de condiţii de lucru

îmbunatăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu

potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă

conform SNCDI , dupa cum urmeaza:

- 300 manageri si 104 antreprenori din Regiunea SM, vor participa la: 8 sesiuni de formare autorizate ANC (Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice 3gr*14=42 pers, Manager imbunatatire procese: 4gr*14=56 pers, Competente antreprenoriale: 1gr*14=14pers), 26 sesiuni de formare nonformala (Managementul organizatiei 4 gr*20 pers=80, managementul performantei 3gr*20 pers=60,Managementul riscurilor 2gr*20 pers=40, Manager de inovare 2gr*20 per=40 pers, Management financiar pentru antreprenori 4gr*20 pers=80,Marketing online 3gr*20 pers=60, Management strategic 4gr*20 pers=80, Dezvoltare personala si comunicare 4 gr*20 pers=80). - 100 pers care activeaza in depart de RU, vor participa la: 7 sesiuni de formare ANC (Manager RU 3 gr*14pers=42 pers, Inspector RU 3 gr*14 pers=42 pers, Competente antrepr: 1 gr*14=14 pers), 6 sesiuni de formare nonformala (Motivarea pentru performante de varf 2gr*20 pers=40 ,

Tehnici si metode de recrutare si selectie de personal 2gr*20 pers=40, Dezv de competente

digitale: modul salarizare si revisal 2gr*20 pers=40 pers).

Prestatorul va indeplini urmatoarele tipuri de servicii:

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

- Servicii de formare profesionala formala si nonformala in domeniile mai sus prezentate

- Amenajarea salilor de derulare a sesiunilor de formare cu logistica necesara

- Asigurarea punctelor de inregistrare a participantilor si ghidarea acestora

- Distribuirea si colectarea materialelor de formare, a materialelor de promovare

- Predarea materialelor aferente sesiunilor de formare desfasurate

9.3 – Prestatorul se obligă să realizeze raport de activitate pentru fiecare sesiune de formare

si raport final de activitate la finalizarea contractului folosind modelul de raport pus la

dipozitie de catre achizitor.

9.4 – Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei

în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către

achizitor.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1 – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit.

11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca

penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din contravaloarea obligaţiei

neexecutate.

11.2 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract către una dintre părţi, în

mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi

de a pretinde plata de daune-interese.

11.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare

scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu

condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau

despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a

contractului.

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - (1) Prestatorul nu are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

13. Alte resposabilităţi ale prestatorului

13.1 – (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu

profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu

propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie

definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este

prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

13.2 – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu

graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor

operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe

toată durata contractului, durată care sa acopere durata de implementare a proiectului,

inclusiv pe cea aferenta operatiunilor de inchidere a proiectului.

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului

14.1 – Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii

necesare îndeplinirii contractului.

15. Recepţie şi verificări

15.1 – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile prezentului contract.

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1 – (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la momentul semnarii

contractului de prestari servicii.

16.2 – (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora

prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în

termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării

serviciilor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

b) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea

contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a

oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi

vor semna un act adiţional.

16.3 – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele stabilite

prin prezentul contract, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util,

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se

face cu acordul parţilor, prin act adiţional.

16.4 – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de

prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita

penalităţi prestatorului.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1 – Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele

declarate în oferta financiară, anexă la contract.

17.2 – Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează.

18. Amendamente

18.1 – Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor

circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi

prevăzute la data încheierii contractului.

19. Cesiunea

19.1 - Prestatorul are dreptul de a transfera total sau parţial creantele rezultate din

prezentul contract, obligaţiile asumate rămânând în sarcina părţilor astfel cum au fost

stipulate iniţial.

19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice

alte obligaţii asumate prin contract.

20. Forţa majoră

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la

dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a

prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

Contract POCU/227/3/8/118210

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

21.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în

legatură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi

prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate

solicita ca disputa să se soluţioneze prin intermediul instantelor competente.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,

trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul

primirii.

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înteles să încheie azi ____________ prezentul contract în 2 exemplare, câte unul

pentru fiecare.

Achizitor, Prestator,

Camera de Comert, Industrie .........................

si Agricultura Ialomiţa

Presedinte, Administrator,