52
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ RECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA, PERSONALULUI COD: RU 01 PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţională RECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA, PERSONALULUI COD: PO: RU 01 Ed.1 Rev.0 Pag. 1/52

Proceduri RESURSE UMANE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

model

Citation preview

Page 1: Proceduri RESURSE UMANE

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA, PERSONALULUI

COD: RU 01

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.1/34

Page 2: Proceduri RESURSE UMANE

Scopul procedurii operaţionale

Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;Stabileşte reguli privind alegerea operaţiunii adecvate ;Alte scopuri specifice procedurii operaţionale privind recrutarea, încadrarea, promovarea, evaluarea personalului.

Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;

- Procedura operaţională se referă la modalitatea în care se desfăşoară activitatea de recrutare, încadrare, promovare, evaluare a personalului în cadrul instituţiei publice;

Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul instituţiei;- Activitatea se desfăşoară în cadrul serviciului resurse umane, normare, organizare şi salarizare ;

Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate Legislaţie primară:

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

- Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

- OG nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2007.

- OUG nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.

- OG nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr.24/2000.

- HGR nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

- HGR nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

- HGR nr.150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităţi sanitare şi de asistenţă socială.

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.2/34

Page 3: Proceduri RESURSE UMANE

-HGR nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite.

- Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici (care se emite anual).

- Hotărare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul ..(care se emite anual).

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1470/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

- Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi

entităţile publice.

- HGR nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislaţie secundară: -HGR nr.1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. -Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările ulterioare.

-Legea nr. 544/2001 din 12/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Descrierea procedurii operaţionale

GeneralităţiAceastă procedură urmăreşte descrierea clară a modului în care se realizează recrutarea, încadrarea

promovarea şi evaluarea personalului în cadrul instituţiei.Documentele care stau la baza realizării activităţii de recrutare, încadrare, promovare, evaluare şi

perfecţionare a personalului pot dobandi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevazute de normele legale în vigoare. Documente utilizate Lista şi provenienţa documentelor

Documentele care stau la baza derulării procedurii operaţionale :

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.3/34

Page 4: Proceduri RESURSE UMANE

-pentru activitatea de recrutare a personalului :

pentru funcţionari publici se parcurg etapele şi se întocmesc documentele prevăzute în HGR nr.1209/2003: - solicitarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind organizarea concursului;- avizul ANFP privind organizarea concursului;- decizia privind constituirea comisiei de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor;- anunţul de publicare a condiţiilor de desfăşuare a concursului în Monitorul Oficial partea a –III-a şi un cotidian de largă circulaţie;- anunţul la sediul unităţii şi pe pagina de internet a instituţiei privind condiţiile de desfăşuare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere;- formular de înscriere tip;- proces verbal de selecţie a dosarelor;- borderou în care se consemnează numărul de pagini ale lucrării candidatului la proba scrisă; - proces verbal pentru proba scrisă;- proces verbal pentru proba interviu şi anexa în care vor fi consemnate întrebările la proba interviu;- plan de interviu;- proces verbal final.

pentru personalul contractual se parcurg etapele şi se întocmesc documentele prevăzute în Anexa nr.12 din HGR nr.281/1993: -decizia privind constituirea comisiei de concurs;-anunţul de publicare a condiţiilor de desfăşuare a concursului în presă;-anunţul la sediul unităţii privind condiţiile de desfăşuare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere;-proces verbal privind organizarea concursului.

-pentru activitatea de încadrare a personalului : pentru funcţionari publici

-decizie de numire în funcţie publică;-declaraţie de avere;-declaraţie de interese;-jurămant;-fişa postului;-dosar profesional;-carnet de muncă;-registru de evidenţă al salariaţilor; -legitimaţie de serviciu.

pentru personalul contractual: -contract individual de muncă;-dosar personal;-carnet de muncă;-fişa postului;-registru de evidenţă al salariaţilor;-legitimaţie de serviciu.

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.4/34

Page 5: Proceduri RESURSE UMANE

-pentru activitatea de promovare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual : -proces verbal care atestă promovarea în funcţie;-decizie de promovare în funcţie.

-pentru activitatea de evaluare a personalului : pentru funcţionari publici

-raport de evaluare. pentru personalul contractual:

-fişa de evaluare.

Conţinutul şi rolul documentelor

- recrutarea personalului : funcţionari publici:

-solicitarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind organizarea concursului cuprinde următoarele: a) condiţiile de desfăşurare a concursului, respectiv data până la care se pot depune dosarele de înscriere, instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere, precum şi data, ora şi locul organizării fiecărei probe a concursului; b) condiţiile de participare la concurs, respectiv funcţiile publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul, condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea acestor funcţii publice, condiţiile de studii necesare ocupării fiecărei funcţii publice vacante, alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă fiecărei funcţii publice vacante; c) bibliografia, stabilită de către conducătorul instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate; d) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare la concurs.

-avizul ANFP privind organizarea concursului-Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să emită avizul şi să transmită numele, prenumele şi funcţia deţinută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

-decizia privind constituirea comisiei de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor- ASPJ Suceava are obligaţia pe baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înainte cu cel puţin 30 de zile de la data susţinerii concursului, să constituie comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Comisia de concurs este formată din 5 membri, desemnaţi cu respectarea următoarelor condiţii: a) cel puţin 3 sunt funcţionari publici, dintre care cel puţin unul deţine o funcţie publică echivalentă cu funcţiile publice pentru care se organizează concursul; b) un membru este reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă: a) cunoştinţele necesare evaluării probelor de concurs; b) experienţă în evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor candidaţilor, specifice procesului de recrutare.

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.5/34

Page 6: Proceduri RESURSE UMANE

Membrii comisiei de concurs trebuie să prezinte cazierul administrativ eliberat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 5 membri, desemnaţi cu respectarea aceloraşi principii ca şi în cazul membrilor comisiei de concurs.

Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane.

-anunţul de publicare a condiţiilor de desfăşuare a concursului în Monitorul Oficial partea a –III-a şi un cotidian de largă circulaţie care va cuprinde data până la care se pot depune dosarele de înscriere, instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere, precum şi data, ora şi locul organizării fiecărei probe a concursului.

-anunţul la sediul unităţii şi pe pagina de internet a instituţiei privind condiţiile de desfăşuare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere şi anume: - data până la care se pot depune dosarele de înscriere, instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere, precum şi data, ora şi locul organizării fiecărei probe a concursului; - funcţiile publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul, condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea acestor funcţii publice, condiţiile de studii necesare ocupării fiecărei funcţii publice vacante, alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă fiecărei funcţii publice vacante; - bibliografia, stabilită de către conducătorul instituţiei publice.

-formular de înscriere tip care cuprinde date personale şi profesionale ale candidatului.

-proces verbal de selecţie a dosarelor-se întocmeşte de comisia de concurs în vederea afişrii listei cu dosarele admise.

-borderou în care se consemnează numărul de pagini ale lucrării candidatului la proba scrisă candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul grilă, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

-proces verbal pentru proba scrisă trebuie să conţină modul de desfăşurare a acestei etape a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs.

-proces verbal pentru proba interviu şi anexa în care vor fi consemnate întrebările la proba interviu trebuie să conţină modul de desfăşurare a acestei etape a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs, iar întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la procesul-verbal întocmit de secretariatul comisiei de concurs, semnată de membrii comisiei şi de candidat.

-plan de interviu- comisia de examinare va stabili un plan după care se va desfăşura interviul.

-proces verbal final trebuie să conţină modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele finale obţinute de candidaţi.

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.6/34

Page 7: Proceduri RESURSE UMANE

personal contractual: -decizia privind constituirea comisiei de concurs- Primarul are obligaţia să constituie comisia de

concurs. Din comisie fac parte în mod obligatoriu şeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea şi conducătorul ierarhic al acestuia. Comisia va fi condusă de un preşedinte desemnat de membrii comisiei şi un secretar numit de conducătorul unităţii. Secretarul răspunde de buna organizare şi desfăşuare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studii şi a altor condiţii prevăzute de lege.

-anunţul de publicare a condiţiilor de desfăşuare a concursului în presă care va cuprinde data până la care se pot depune dosarele de înscriere, instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere, precum şi data, ora şi locul organizării concursului.

-anunţul la sediul unităţii privind condiţiile de desfăşuare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere, şi anume:

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere, instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere, precum şi data, ora şi locul organizării fiecărei probe a concursului; - funcţiile publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul, condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea acestor funcţii publice, condiţiile de studii necesare ocupării fiecărei funcţii publice vacante, alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă fiecărei funcţii publice vacante;

- bibliografia, stabilită de către conducătorul instituţiei publice.-proces verbal privind organizarea concursului trebuie să conţină modul de desfăşurare a

concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi.

încadrarea personalului : pentru funcţionari publici

-decizie de numire în funcţie publică- actul administrativ de numire are formă scrisă şi conţine

temeiul legal al numirii, numele funcţionarului public, denumirea funcţiei publice, data de la care urmează

să exercite funcţia publică, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii.

-declaraţie de avere la numirea într-o funcţie publică, precum şi la încetarea raportului de serviciu, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii,

conducătorului instituţiei publice declaraţia de avere. Declaraţia de avere se actualizează anual, potrivit legii.

-declaraţie de interese la numirea într-o funcţie publică, precum şi atunci cand intervin modificări funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte şi să actualizeze, în condiţiile legii, declaraţia de interese.

-jurămant la intrarea în corpul funcţionarilor publici, funcţionarul public depune jurământul de credinţă în termen de trei zile de la emiterea actului de numire în funcţia publică.

-fişa postului cuprinde condiţiile de studii şi vechime pentru ocuparea postului şi atribuţiile postului ;

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.7/34

Page 8: Proceduri RESURSE UMANE

-dosar profesional:

dosarul profesional conţine actele administrative şi documentele care evidenţiază cariera funcţionarului public de la naşterea raporturilor de serviciu până la încetarea acestora, în condiţiile legii.

dosarul profesional cuprinde date cu caracter personal şi profesional. datele cu caracter personal cuprinse în dosarul profesional sunt:

a) numele, prenumele şi, după caz, numele deţinut anterior; b) data şi locul naşterii; c) codul numeric personal; d) adresa de domiciliu şi, după caz, reşedinţa; e) numărul de telefon personal şi, după caz, de serviciu;

f) numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei de contact, pentru situaţii de urgenţă, în situaţia în care se consideră necesar;

g) numele şi prenumele soţului/soţiei, precum şi numele, prenumele şi data naşterii copiilor minori ai funcţionarului public respectiv; h) situaţia serviciului militar, dacă este cazul.

datele cu caracter profesional cuprinse în dosarul profesional se referă la: a) pregătirea profesională; b) experienţa în muncă; c) activitatea desfăşurată în cadrul autorităţii sau instituţiei publice; d) situaţia disciplinară; e) activitatea desfăşurată în afara autorităţii sau instituţiei publice.

dosarul profesional cuprinde în mod obligatoriu: a) copie de pe cartea de identitate sau buletin; b) copii de pe actele de stare civilă; c) copie de pe livretul militar, dacă este cazul; d) adeverinţa medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei publice; e) copii de pe actele de studii; f) copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfecţionare; g) copie de pe carnetul de muncă şi/sau copie de pe fila din registrul general de evidenţă a salariaţilor şi/sau copie de pe fila sau filele din registrul de evidenţă a funcţionarilor publici; h) recomandări de la locurile de muncă anterioare; i) cazierul administrativ, dacă este cazul; j) cazierul judiciar; k) actul administrativ de numire şi documentul care atestă depunerea jurământului; l) fişa postului; m) actul administrativ prin care a fost modificat raportul de serviciu; n) cererile de suspendare a raportului de serviciu, actul administrativ de aprobare/constatare a suspendării, actul administrativ prin care se dispune reluarea activităţii; o) actele administrative care atestă modificările salariale; p) actele administrative de desemnare în comisii, colective de lucru mixte; q) actul administrativ prin care se stabileşte participarea la activităţi în cadrul unor proiecte/programe; r) actul administrativ de încetare a raportului de serviciu;

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.8/34

Page 9: Proceduri RESURSE UMANE

s) declaraţie pe propria răspundere a titularului dosarului că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege; ş) cererile de concediu pentru ultimii 3 ani; t) raportul de evaluare pentru ultimii 5 ani; ţ) declaraţia de avere, actualizată în condiţiile legii; u) declaraţia de interese, actualizată în condiţiile legii.

-carnet de muncă care are rolul evidenţei încadrării, salarizarii, vechimii în muncă şi în specialitate pentru fiecare funcţionar public;

-registru de evidenţă al salariaţilor se întocmeşte în format electronic –program elaborat de Inspecţia Muncii ;

-legitimaţie de serviciu cuprinde datele de identificare ale funcţionarului public: nume, prenume, funcţie, CNP . pentru personalul contractual:

-contract individual de muncă- se stabiliesc clauzele contractuale între angajator şi angajaţi, drepturile şi obligaţilile angajaţilor şi angajatorului –model standar conform Legii nr.53/2003-Codul Muncii.

-dosar personal -cuprinde date cu caracter personal şi profesional;-carnet de muncă care are rolul evidenţei încadrării, salarizarii, vechimii în muncă şi în specialitate

pentru fiecare salariat;-fişa postului cuprinde condiţiile de studii şi vechime pentru ocuparea postului şi atribuţiile

postului;-registru de evidenţă al salariaţilor se întocmeşte în format electronic –program elaborat de

Inspecţia Muncii ;-legitimaţie de serviciu cuprinde datele de identificare ale funcţionarului public: nume, prenume,

funcţie, CNP .

promovarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual : -proces verbal care atestă promovarea în funcţie se întocmeşte de comisia de examinare şi trebuie

să conţină modul de desfăşurare a examenului şi rezultatele obţinute de candidaţi.-decizie de promovare în funcţie-actul administrativ care conţine temeiul legal al promovării,

numele salariatului, denumirea funcţiei, data de la care promovează, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii.

- evaluarea personalului : pentru funcţionari publici

-raport de evaluare (model standard stabilit prin HGR nr.1209/2003) ;

pentru personalul contractual: -fişa de evaluare(model standard stabilit prin HGR nr.150/1999 pentru personalul medico-sanitar

şi prin HGR nr.749/1998 pentru personalul TESA) ;

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.9/34

Page 10: Proceduri RESURSE UMANE

Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa nr.1.

Resursele necesare

Resurse materiale

Serviciul RUS dispune de baza materială necesară derulării procedurii. Dispune de calculatoare legate în reţea

cu acces la Internet.

Resurse umane

Serviciul RU este implicat prin atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare în realizarea

activităţii procedurale.

Resurse financiare

În bugetul de venituri şi cheltuieli există prevedere bugetară necesară cheltuielilor de funcţionare (achiziţionarea

materialelor consumabile necesare desfăşurării activităţii, acoperirea contravalorii serviciilor de întreţinere a

logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea procedurală).

Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Recrutarea şi încadrarea resurselor umane în cadrul instituţiei

Recrutarea şi încadrarea funcţionarilor publici se face prin concurs organizat în limita funcţiilor

publice vacante prevazute anual în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice sau în situaţia în

care funcţiile publice răman vacante în cursul anului. Concursurile se organizează în conformitate cu

Hotararea Guvernului nr.1209/2003 privind Organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici (cu

avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici), astfel:

de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de

conducere vacante (director executiv, director executiv adjunct),

de către autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică centrală şi locală, pentru

ocuparea funcţiilor publice de execuţie şi de şef serviciu/şef birou.

Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice se stabilesc de

catre autorităţile şi instituţiile publice.

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.10/34

Page 11: Proceduri RESURSE UMANE

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte condiţiile de mai jos:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază

de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată penal;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a

III-a şi într-un cotidian de largă circulaţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului.

Persoanele care participă la concursul organizat potrivit dispoziţiilor trebuie să îndeplinească condiţiile de

vechime în specialitatea funcţiilor publice, prevăzute de prezenta lege. Condiţiile de participare şi

condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se

afişează la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi, pe pagină de Internet a instituţiei.

Pentru a participa la concursurile organizate pentru intrarea în corpul funcţionarilor publici,

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare

exercitării funcţiei publice prevăzute în fişa postului pentru care candidează, astfel:

a) minimum 5 ani pentru funcţiile publice de conducere de director executiv şi director executiv

adjunct;

b) minimum 2 ani pentru funcţiile publice de conducere de şef birou, şef serviciu;

   c) minimum 9 ani pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional "superior";

    d) minimum 5 ani pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional "principal";

e)minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni, în funcţie de nivelul studiilor absolvite, pentru funcţiile

publice de execuţie de grad profesional "asistent".

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.11/34

Page 12: Proceduri RESURSE UMANE

În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru recrutarea funcţionarilor publici se constituie

comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al

conducătorului instituţiei publice.

Concursul constă în trei etape:

a)selectarea dosarelor de înscriere

b)proba scrisă ce constă în redactarea unei lucrari sau rezolvarea unor teste grilă în prezenţa

comisiei de concurs. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs,

astfel încat să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi

specificul funcţiilor publice pentru care se organizeaza concursul.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.

c) interviul testeaza :

- nivelul cunostintelor generale in domeniul administratiei publice si institutiilor

comunitare,

- capacitatea de analiza si sinteza,

- capacitatea de a fundamenta o viziune strategica a deciziilor,

Probele de concurs se notează cu puncte de la 1 la 100.

    Promovarea probei scrise şi a interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de

puncte pentru fiecare dintre probe. Punctajul final necesar pentru promovarea concursului este de

minimum 100 de puncte şi se obţine prin cumularea punctajului obţinut la fiecare dintre probele

menţionate.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au promovat cele două probe. Promovarea probei scrise este

obligatorie pentru susţinerea interviului.

Procedura de desfăşurare a concursului

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, candidaţii

depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a) copia actului de identitate;

b) formularul de înscriere;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.12/34

Page 13: Proceduri RESURSE UMANE

d)

copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în

specialitate;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la

ultimul loc de muncă;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie

politică.

Copiile de pe actele prevăzute de lege se prezintă însoţite de documentele originale, care se

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii

legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din

cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului,

autoritatea sau instituţia publică are obligaţia de a anunţa prin aceleaşi mijloace de informare modificările

intervenite în desfăşurarea concursului.

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere, comisia de

concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la

concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea "admis" sau "respins", la

sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte

capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice

pentru care se organizează concursul. Pentru ocuparea aceleiaşi funcţii publice, subiectele vor fi identice

în cadrul aceluiaşi concurs.

Comisia de concurs va stabili subiectele şi va alcătui seturile de subiecte pentru proba scrisă,

înainte cu două ore de începerea acestei probe.

În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste grilă, întrebările pot fi formulate cu cel

mult 5 zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.13/34

Page 14: Proceduri RESURSE UMANE

întrebărilor stabilit pentru fiecare test grilă. Întrebările pentru fiecare test grilă se stabilesc înainte cu două

ore de începerea probei scrise.

În cazul în care, datorită numărului mare de candidaţi, proba scrisă se organizează în mai multe

serii de concurs, subiectele se vor schimba la fiecare serie, cu excepţia situaţiei în care se organizează

simultan.

Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate

purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a concursului.

Cu cel puţin 3 ore înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul,

se va afişa repartizarea pe săli a candidaţilor.

Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaţilor, în

vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii

candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate.

După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs,

cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs

sau de persoanele care asigură supravegherea.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi

complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de

subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al

oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură

secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfăşurării probei. În acest caz candidatul este eliminat

din concurs.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor

prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea

vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs,

constatând încălcarea acestor dispoziţii, va elimina candidatul din sală, va face menţiunea "anulat" pe

lucrare şi va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.Lucrările vor fi redactate, sub sancţiunea

anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică organizatoare a

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.14/34

Page 15: Proceduri RESURSE UMANE

concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă, în colţul din stânga sus. Prima filă, după înscrierea

numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta, va fi lipită astfel încât datele înscrise să nu poată fi

identificate şi se va aplica ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul grilă, la

expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Comisia de concurs stabileşte modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă, care se afişează

la finalizarea acestei probe, la locul desfăşurării concursului.

Conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice organizatoare a concursului pot stabili, pentru

fiecare dintre probele de concurs, în funcţie de gradul de interes acordat acestora, o anumită pondere. În

acest caz, atât punctajul final de minimum 100 de puncte, cât şi punctajele minime de 50 de puncte

necesare pentru promovarea fiecărei probe se modifică în mod proporţional.

Interviul se susţine, de regulă, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa

întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare

materială şi origine socială.

Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la procesul-verbal întocmit de

secretariatul comisiei de concurs, semnată de membrii comisiei şi de candidat.

Cunoaşterea limbilor străine se poate testa în cadrul probei scrise şi, eventual, al interviului.

La finalizarea fiecărei probe a concursului se întocmeşte câte un proces-verbal. La finalizarea

concursului se întocmeşte un proces-verbal care să conţină modul de desfăşurare a concursului şi

rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs.

Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regulă, în termen de 48 de ore, dar nu mai târziu

de 3 zile de la data susţinerii probei. Acordarea punctajului pentru fiecare probă se face pe baza mediei

aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Lucrările scrise se corectează sigilate.

Lucrările scrise care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu vor

mai fi notate. Menţiunea "anulat" se va face atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe

centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

Lucrările scrise, după notarea de către fiecare membru al comisiei de concurs, se desigilează.

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.15/34

Page 16: Proceduri RESURSE UMANE

Punctajele obţinute, cu menţiunea "admis" sau "respins", se comunică candidaţilor prin afişare la

sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, în termenul care să asigure rămânerea a cel

puţin 24 de ore până la susţinerea următoarei probe, după rezolvarea unor eventuale contestaţii.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a

obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia

ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar promovării.

La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă,

iar dacă egalitatea se menţine, are prioritate cel care are specializări în domeniul funcţiei publice pentru

care a candidat.

Comunicarea punctajelor şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul

desfăşurării concursului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator

nominal în care se va menţiona, pentru fiecare candidat, punctajul obţinut la fiecare dintre probele

concursului, în vederea unor eventuale contestaţii. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină

de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

După afişarea rezultatelor obţinute la concurs, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în

termen de 24 de ore de la data afişării punctajelor pentru fiecare probă a concursului, la sediul autorităţii

sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza procesele-verbale întocmite, va acorda punctajele

pentru fiecare dintre cele două probe şi va aproba contestaţia modificând punctajul final acordat de

comisia de concurs în situaţia în care:

a) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă;

b) constată că există o diferenţă mai mare de 10 puncte/probă între punctajele acordate de comisia de

concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:

a) dacă în urma analizării contestaţiei se constată că punctajele au fost acordate potrivit baremului şi

răspunsurilor din lucrarea scrisă;

b) dacă între punctajul acordat de comisia de concurs şi cel apreciat de comisia de soluţionare a

contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de 10 puncte/probă;

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.16/34

Page 17: Proceduri RESURSE UMANE

c)

dacă punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic decât punctajul acordat de

comisia de concurs.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau

instituţiei organizatoare a concursului, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în

condiţiile legii.

    Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi, în condiţiile legii, pe baza punctajului final obţinut, în

funcţiile publice pentru care au candidat.

    În vederea numirii în funcţia publică, candidatul declarat admis trebuie să se prezinte, în termen

de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut pentru contestaţii, la serviciu.

Neprezentarea candidatului în termenul prevăzut în vederea numirii atrage decăderea din dreptul

de a fi numit în funcţia publică pentru care a candidat.

Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data

la care candidatul a fost declarat admis. Actul administrativ de numire are formă scrisă şi conţine temeiul

legal al numirii, numele funcţionarului public, denumirea funcţiei publice, data de la care urmează să

exercite funcţia publică, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii.

Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a

acesteia se înmânează funcţionarului public.

În baza actului administrativ de numire, se incheie şi contractul individual de muncă, după modelul

stabilit prin Legea nr.53/2003-Codul Muncii în care sunt stabilite clauzele contractuale: natura

contractului, locul de muncă, funcţia, condiţiile de desfăşurare a activităţii, programul de lucru, drepturile

salariale, drepturile şi obligaţiile salariatului, drepturile şi obligaţiile angajatorului.

La intrarea în corpul funcţionarilor publici, funcţionarul public depune jurământul de credinţă în

termen de trei zile de la emiterea actului de numire în funcţia publică. De asemenea tot la intrarea în

corpul funcţionarilor publici, funcţionarul public are obligaţia depunerii declaraţiei de avere şi a

declaraţiei de interese.

Recrutarea şi încadrarea personalului contractual se face prin concurs, pe posturi vacante, în

conformitate cu Anexa nr.12 din HGR nr.281/1993, act normativ în care sunt specificate : componenţa

comisiei de concurs, informaţii legate de tematică, modalităţi de mediatizare a posturilor vacante (în presa

locală şi la fişierul unităţii cu cel puţin 15 zile de la data susţinerii concursului), în ce constă concursul

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.17/34

Page 18: Proceduri RESURSE UMANE

(probă scrisă, interviu), nota minimă necesară pentru promovarea fiecărei probe (minim 7), condiţiile pe

care trebuie să le îndeplinească persoană şi actele pe care trebuie să le conţină dosarele de concurs.

Angajarea personalului în unitate se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa

persoane din unitate sau din afara unităţii.

În vederea participării la concurs, persoanele care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească

cumulativ următoarele condiţii:

- să fie cetăţean român;

- să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcţia pentru care

candidează;

- să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, pentru

absolvenţii care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu,

caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;

- să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.

Conducerea unităţii constituie o comisie de examinare care verifică îndeplinirea condiţiilor de

participare la concurs, precum şi competenţa profesională a candidaţilor.Din comisie fac parte, în mod

obligatoriu, şeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea, conducătorul ierarhic al acestuia

şi, dacă este cazul, 2 - 3 specialişti din învăţământul superior de specialitate, din unităţi de cercetare de

profil din ministerul ori din celelalte instituţii centrale sau locale ale administraţiei publice coordonatoare.

Reprezentanţii numiţi în comisie din afara unităţilor bugetare vor fi desemnaţi de conducătorul instituţiei

unde sunt încadraţi. Comisia va fi condusă de un preşedinte desemnat de membrii comisiei şi un secretar

ce va fi numit de conducătorul unităţii. Secretarul răspunde de buna organizare şi desfăşurare a

concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studii şi a altor condiţii prevăzute de

lege.

Posturile vacante existente în statul de funcţii al unităţii vor fi scoase la concurs, în funcţie de

necesităţile unităţii, publicarea făcându-se, după caz, într-un ziar central, local sau prin afişarea acestora la

sediul unităţilor respective, cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii concursului.

O dată cu publicarea posturilor vacante se vor publica şi data şi locul susţinerii concursului,

precum şi modalităţile de informare privind condiţiile de participare. Tematica pentru concurs se va pune

la dispoziţia solicitanţilor de către unitate.

Concursul constă într-o probă scrisă, o probă orală sau interviu.

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.18/34

Page 19: Proceduri RESURSE UMANE

Probele scrise şi orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de

examinare. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7.

Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de

examinare. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea reuşitei la concurs.La medii

egale obţinute la probele scrise şi orale, comisia va stabili candidatul reuşit în raport cu datele personale

cuprinse în recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare (doctorat, cursuri

postuniversitare şi altele).

Pentru funcţiile de pază, de deservire şi de întreţinere a curăţeniei, stabilite de conducătorul

unităţii, concursul va consta într-o probă practică.

Candidaţii cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de

maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă. În cazul neprezentării la post, la termenul

stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane, declarată reuşită la

concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

Persoanele angajate pe funcţii de conducere vor fi supuse unei perioade de probă, potrivit legii.

Dacă, la sfârşitul perioadei de probă, persoana angajată s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi

definitivată de la data începerii perioadei de probă. Definitivarea se acordă pe baza notărilor şefului

ierarhic, ale conducătorului unităţii sau organului ierarhic superior, potrivit legii. După expirarea acestei

perioade, dacă persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecută pe un post de execuţie vacant

potrivit pregătirii şi competenţei sau, după caz, i se desface contractul de muncă.

La concursul pentru funcţia de conducere se au în vedere următoarele elemente de apreciere:

- rezultatele obţinute la concursul susţinut pentru ocuparea funcţiei de execuţie în care este încadrat,

precum şi în activitatea desfăşurată până la data concursului;

- calităţile de organizator şi conducător al unor lucrări sau activităţi;

- calităţile de asigurare a unui climat favorabil de muncă în colectivul pe care urmează să-l conducă;

- capacitatea de a lua decizii.

Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane pentru ocuparea unei funcţii de

conducere sunt de competenţa celui care organizează concursul.

Personalul de conducere va fi supus unei perioade de probă de 3 luni. Dacă, la sfârşitul perioadei

de probă, persoana respectivă s-a dovedit corespunzătoare va fi definitivată de la data începerii perioadei

de probă. În cazul în care, în perioada de probă, persoana nu a dovedit că poate face faţă sarcinilor ce-i

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.19/34

Page 20: Proceduri RESURSE UMANE

revin în funcţia de conducere respectivă, aceasta va fi trecută în funcţia de execuţie avută anterior sau în

alta echivalentă.

În urma unor reorganizări instituţiei publice, dispuse prin acte normative, personalul căruia i se

menţin atribuţiile va putea fi reîncadrat pe funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradaţii, care să-i

asigure nivelul de salarizare avut anterior reorganizării.

La angajare se încheie un contract individual de muncă (după modelul stabilit prin Legea

nr.53/2003-Codul Muncii) între salariat şi instituţie în care sunt stabilite clauzele contractuale: natura

contractului (durată determinată/nedeterminată), locul de muncă, funcţia, condiţiile de desfăşurare a

activităţii, programul de lucru, drepturile salariale, drepturile şi obligaţiile salariatului, drepturile şi

obligaţiile angajatorului. Tot la angajare se întocmeşte fişa postului care se anexează la contractul

individual de muncă.

La angajarea într-o funcţie de execuţie încadrarea se face de regulă la salariul de bază stabilit la

limita minimă pentru funcţia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În cazul în care

angajarea se face în aceeaşi funcţie, cu aceeaşi grilă de salarizare, iar persoana angajată provine dintr-o

unitate sanitară care utilizează aceleaşi funcţii şi grile de salarizare, salariul de bază avut se menţine.

Evaluarea performanţelor profesionale ale personalului din cadrul instituţiei.

Pentru funcţionarii publici metodologia de evaluare şi modelul raportului de evaluare a

performanţelor profesionale sunt stabilite prin HGR nr.1209/2003. Procedura de evaluare a

performanţelor profesionale se aplică fiecărui funcţionar public în raport cu realizarea obiectivelor

individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. Criteriile de performanţă pe baza cărora

se face evaluarea performanţelor profesionale individuale sunt stabilite anual prin ordin al Agenţiei

Naţionale a Funcţionarilor Publici. Perioada evaluată este cuprinsă între data de 1 decembrie a anului

anterior evaluării şi 1 decembrie a anului în curs, iar perioada de evaluare este cuprinsă între datele de 1

decembrie şi 31 decembrie ale anului pentru care se evaluează performanţele profesionale. Procedura de

evaluare se realizează, conform legii în 3 etape:

- completarea raportului de evaluare de către evaluator;

- interviul;

- contrasemnarea raportului de evaluare.

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.20/34

Page 21: Proceduri RESURSE UMANE

Procedura de evaluare are ca scop:

a) avansarea în gradele de salarizare;

b) retrogradarea în gradele de salarizare;

c) promovarea într-o funcţie publică superioară;

d) eliberarea din funcţia publică;

În urma evaluării performanţelor profesionale individuale funcţionarului public i se acordă unul

dintre următoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător", "nesatisfăcător".

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin

raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru

perioada evaluată.

Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

a) să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică;

b) să fie cuantificabile - să aibă o formă concretă de realizare;

c) să fie prevăzute cu termene de realizare;

d) să fie realiste - să poată fi aduse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu resursele

alocate;

e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile autorităţii sau

instituţiei publice.

Revizuirea obiectivelor individuale se poate face trimestrial. Modificările se consemnează într-un

document semnat şi datat de evaluator şi de funcţionarul public care urmează să fie evaluat. Documentul

va fi anexat la raportul de evaluare.

În mod excepţional evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se

face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale funcţionarului public încetează,

se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz funcţionarul public va fi evaluat pentru

perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obţinerea

calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi

calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.21/34

Page 22: Proceduri RESURSE UMANE

b)

atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, raporturile de serviciu ale funcţionarului public care ocupă o

funcţie publică de conducere încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz

funcţionarul public de conducere are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea

raporturilor de serviciu ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau

modificarea raporturilor de serviciu, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale

funcţionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a

performanţelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, funcţionarul public dobândeşte o diplomă de studii de

nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie publică corespunzătoare

studiilor absolvite.

Pentru a fi realizată evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, funcţionarul

public trebuie să fi desfăşurat o activitate de cel puţin 6 luni în funcţii publice.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face cu respectarea

regimului juridic al conflictului de interese privind funcţionarii publici.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se realizează de către

evaluator.

Are calitatea de evaluator:

a) funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară

activitatea funcţionarul public de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia;

b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau

instituţiei publice, pentru funcţionarul public de conducere;

În vederea completării raportului de evaluare, evaluatorul:

a) analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate;

b) notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa acestora;

c) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

d) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective întâmpinate de

acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante.

Notarea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă se face parcurgându-se următoarele etape:

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.22/34

Page 23: Proceduri RESURSE UMANE

a)

fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului

respectiv, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al termenului în care a fost realizat;

b) pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a notelor

acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv;

c) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii

criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite;

d) pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face media aritmetică a

notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.

Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.

Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00 - 1,50 - nesatisfăcător;

b) între 1,51 - 2,50 - satisfăcător;

c) între 2,51 - 3,50 - bine;

d) între 3,51 - 5,00 – foarte bine.

Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între

evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia:

a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul de

evaluare;

b) în cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra

consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare.

Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun;

c) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul public evaluat.

Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului.

Are calitatea de contrasemnatar :funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit

structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice. În mod excepţional, în cazul în care, potrivit

structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, nu există un funcţionar public ierarhic superior

evaluatorului, va fi desemnat contrasemnatar funcţionarul public care deţine cea mai înaltă funcţie publică

din autoritatea sau instituţia publică respectivă, iar atunci când nu este posibil, contrasemnatar va fi

adjunctul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.23/34

Page 24: Proceduri RESURSE UMANE

Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului în următoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;

b) între evaluator şi funcţionarul public evaluat există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate

de comun acord.

Raportul de evaluare modificat în condiţiile de mai sus se aduce la cunoştinţă funcţionarului

public.

Funcţionarii publici nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorităţii

sau instituţiei publice.

Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către

funcţionarul public evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice

de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile calendaristice de la

soluţionarea contestaţiei.

Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se poate adresa

instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Pentru personalul contractual fişa de evaluare a performanţelor profesionale (model standard

conform HGR nr.150/1999-pentru personalul medico-sanitar şi conform HGR nr.749/1998) se întocmeşte

anual pentru toţi salariaţii care au lucrat minim 6 luni de şeful ierarhic superior, până la finele lunii mai în

anul următor pentru care se face evaluarea. Personalul contractual salarizat între limitele funcţiei poate

beneficia anual de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în

anul precedent, cu condiţia încadrării la nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile.

Salariile de bază individuale, stabilite pe baza normelor de evaluare a performanţei profesionale

individuale trebuie să reflecte performanţele obţinute în activitatea desfăşurată.

Creşterea salariilor de bază individuale se stabileşte în funcţie de punctajul realizat, corespunzător

valorii ponderate totale a criteriilor de evaluare, calculat potrivit fişei de apreciere(model standard

conform HGR nr.150/1999) şi poate fi de:

a) 20% pentru cei care obţin un punctaj între 3 şi 3,4;

b) 40% pentru cei care obţin un punctaj între 3,5 şi 3,9;

c) 60% pentru cei care obţin un punctaj între 4 şi 4,4;

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.24/34

Page 25: Proceduri RESURSE UMANE

d)

80% pentru cei care obţin un punctaj între 4,5 şi 4,9;

e) 100% pentru cei care obţin punctajul maxim 5.

După o perioadă de 6 luni de la angajare se procedează la evaluarea performanţei profesionale

individuale a angajatului respectiv.

Salariile de bază individuale se stabilesc între limitele prevăzute de lege, pe baza evaluării

performanţei profesionale individuale, în raport cu cerinţele postului şi cu respectarea încadrării în

resursele financiare alocate anual pentru cheltuielile cu salariile.

Evaluarea performanţei profesionale individuale constă în aprecierea gradului în care angajaţii îşi

îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin, în raport cu cerinţele postului ocupat.

Criteriile pe baza cărora se face evaluarea performanţei profesionale individuale sunt următoarele:

a) rezultatele obţinute;

b) asumarea responsabilităţii;

c) adaptarea la complexitatea muncii;

d) iniţiativa şi creativitatea.

Pentru o apreciere cât mai exactă a nivelului performanţei profesionale individuale a angajatului

criteriile de evaluare vor fi cotate în funcţie de importanţa care se acordă fiecărui criteriu şi vor fi

dezvoltate pe componente.

Aprecierea performanţei profesionale individuale se face în funcţie de punctajul realizat, astfel:

a) 5 puncte - foarte bună;

b) 4 puncte - bună;

c) 3 puncte - la nivelul standardului de performanţă stabilit pentru postul respectiv;

d) 2 puncte - satisfăcătoare;

e) 1 punct - nesatisfăcătoare.

Procedura de evaluare pentru personalul TESA

Principalele etape în activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale sunt:

a) descrierea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

b) procedura de măsurare şi de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

c) măsurarea gradului de îndeplinire a standardelor de performanţă;

d) urmărirea şi controlul rezultatelor evaluării şi determinarea evoluţiei performanţelor profesionale

individuale în timp.

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.25/34

Page 26: Proceduri RESURSE UMANE

Procedura de măsurare şi de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui

angajat, în raport cu cerinţele postului ocupat.

Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale va avea ca elemente de referinţă:

a) fişa cuprinzând descrierea postului;

b) criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale:

- gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă;

- asumarea responsabilităţii;

- adecvarea la complexitatea muncii;

- iniţiativa şi creativitatea.

Persoanele care vor realiza procedurile de evaluare parcurg următoarele etape:

a) acordă calificative, notate de la 1 la 5, pentru fiecare criteriu prevăzut în fişa de evaluare a fiecărui

angajat;

b) notele acordate vor avea următoarea semnificaţie:

- 1 = nesatisfăcător;

- 2 = satisfăcător;

- 3 = la nivelul standardului de performanţă stabilit postului;

- 4 = bine;

- 5 = foarte bine;

c) pentru fiecare criteriu, nota acordată angajatului se ponderează în raport cu importanţa şi relevanţa

criteriului respectiv pentru procesul de evaluare a performanţei individuale; pentru primul an de aplicare,

criteriile de evaluare au următoarele ponderi:

- gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă = 50%;

- asumarea responsabilităţii = 25%;

- adecvarea la complexitatea muncii = 15%;

- iniţiativa şi creativitatea = 10% .

Calificativele corespunzătoare fiecărui criteriu vor fi acordate de către:

- conducătorul compartimentului;

- angajatul (autoevaluare);

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.26/34

Page 27: Proceduri RESURSE UMANE

-

persoanele cu atribuţii de evaluare din compartimentul de gestiune a resurselor umane sau de persoanele

desemnate de conducătorul instituţiei publice.

Şeful ierarhic al conducătorului compartimentului în care angajatul îşi desfăşoară activitatea decide

asupra calificativelor finale, ţinând seama de cele 3 evaluări şi de rezultatele de ansamblu ale

compartimentului, eliminând valorile extreme dintre calificativele acordate pentru fiecare criteriu.

Pe baza calificativului final se determină punctajul total care se comunică angajatului de către

compartimentul de gestiune a resurselor umane, în termen de 5 zile.

Fiecare angajat are dreptul să conteste evaluarea şi, respectiv, punctajul total rezultat.

Contestaţia se depune la compartimentul de gestiune a resurselor umane, în termen de 5 zile de la

comunicare, şi se soluţionează în prezenţa părţilor de către conducătorul imediat superior persoanei care a

decis asupra evaluării finale contestate, în termen de 10 zile.

Punctajul total calculat pentru fiecare angajat se compară cu intervalul delimitat de punctajul

minim, respectiv maxim, al postului ocupat de acesta. În funcţie de rezultat, se disting următoarele situaţii:

a) punctajul realizat de angajat se înscrie între limite (minima şi maxima de punctaj ale postului), ceea

ce înseamnă că angajatul corespunde cerinţelor postului;

b) punctajul realizat de angajat se situează sub limita minimă a punctajului postului, deci angajatul nu

corespunde postului;

c) punctajul realizat de angajat se situează peste limita maximă a punctajului postului, deci este

promovabil pe o funcţie superioară. Promovarea poate deveni efectivă dacă angajatul în cauză realizează

cel puţin punctajul minim corespunzător acestui post.

Promovarea personalului în cadrul instituţiei

Promovarea funcţionrilor publici

În carieră funcţionarul public poate promova în funcţia publică şi poate avansa în treptele de

salarizare.

Promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin

concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,

funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii minime:

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.27/34

Page 28: Proceduri RESURSE UMANE

a)

să aibă o vechime minimă de 4 ani în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să aibă cel puţin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează;

c) să fi obţinut, la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel puţin

calificativul "bine".

Pentru a participa la concursul de promovare în funcţii publice de conducere, funcţionarii publici

trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii:

a) să fie absolvenţi de masterat;

b) să fie numite într-o funcţie publică din clasa I adică studii superioare;

c) să îndeplinescă cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile de vechime

(minimum 2 ani, pentru funcţiile publice de şef birou, şef serviciu şi minimum 5 ani, pentru funcţiile

publice de director executiv şi director executiv adjunct).

  De asemenea în urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care

îşi desfăşoară activitatea, funcţionarii publici de execuţie au dreptul de a participa la concursul pentru

ocuparea unei funcţii publice vacante într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi.

Pentru a avansa într-o treptă de salarizare imediat superioară, funcţionarul public trebuie să aibă o

vechime de minim 2 ani în treapta din care avansează (in mod excepţional cu aprobarea conducerii

vechimea poate fi redusă la un an).

Perioada de stagiu este etapa din cariera funcţionarului public cuprinsă între data numirii ca

funcţionar public debutant, în urma promovării concursului de intrare în corpul funcţionarilor publici, şi

data numirii ca funcţionar public definitiv.

Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuţiilor şi

responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea practică a funcţionarilor publici debutanţi, precum şi

cunoaşterea de către aceştia a specificului administraţiei publice şi a exigenţelor acesteia.

Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, 8 luni

pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru cei din clasa a III-a.

La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, funcţionarul public

debutant va fi:

a) numit funcţionar public de execuţie definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcţiile

publice în gradul profesional asistent;

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.28/34

Page 29: Proceduri RESURSE UMANE

b)

eliberat din funcţia publică, în cazul în care a obţinut la evaluarea activităţii calificativul

"necorespunzător".

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de conducătorul autorităţii sau

instituţiei publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare

activitatea funcţionarul public debutant şi a compartimentului de resurse umane.

Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele:

a) alocarea a două ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual;

b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul cunoştinţelor teoretice şi

al deprinderilor practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu;

c) cursurile de pregătire la care trebuie să participe funcţionarul public debutant.

În scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public

debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii

publici definitivi din cadrul altor compartimente. Această activitate se va desfăşura în coordonarea

funcţionarului public sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară activitatea şi nu poate depăşi un sfert din durata

perioadei de stagiu.

Funcţionarul public debutant este obligat să îşi organizeze o evidenţă proprie a pregătirii

profesionale pe care o efectuează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public debutant se desfăşoară sub

îndrumarea unui funcţionar public definitiv, de regulă din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit în

continuare îndrumător.

Îndrumătorul este numit de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, de regulă, la propunerea

conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant.

Îndrumătorul are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;

b) propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate funcţionarului public debutant;

c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant;

d) propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecţionare profesională la care trebuie să

participe funcţionarul public debutant;

e) întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public debutant.

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.29/34

Page 30: Proceduri RESURSE UMANE

La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi este evaluată în

conformitate cu Procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi.

 

Criteriile privind promovarea personalul contractual în funcţii, grade, şi trepte profesionale sunt

stabilite pe categorii de personal.

Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.30/34

Page 31: Proceduri RESURSE UMANE

arhivări.

ACTIVITATI RU Primar ANFP- Comunica ....... si ANFP posturile vacante existente in statul de functii

E A

-Stabileste impreuna cu compartimentele functionale conditiile, data si tematica pentru organizarea concursului

E A

- Solicita de la ........... si ANFP avizul pentru organizarea concursului

E A A

- Dupa primirea avizului publica in MO si presa locala postul scos la concurs si conditiile de participare

E A

- Emite deciziile pentru constituirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor, solicitind de la ANFP cazierul administrativ al membrilor comisiilor

E A A

- Emite deciziile de incadrare, contractul individual de muncă si intocmeste dosarul profesional sau dosarul de personal

E A

-Comunica decizia de incadrare sau numire in functie şi contractul individual de muncă persoanelor in cauza

Ap.

-Comunica compartimentelor functionale criteriile de performanta stabilite in baza actelor legislative, si modelul RAPORTULUI DE EVALUARE

E+Ap.

-Primeste de la comp. functionale rapoartele de evaluare si verifica daca sunt completate corect

Ap.

-Indosariaza rapoartele de evaluare si centralizeaza rezultatele evaluarii

Ap.

- Transmite situatiile statistice in termenele stabilite la ANFP cu privire la rezultatele evaluarii

E A

-Verificarea condiţiilor pentru promovarea angajaţilor

E A

-Solicita la ANFP aviz pentru organizarea examenului de promovare

E A A

- Emite deciziile de promovare E A-Comunica decizia de promovare persoanelor in cauza

Ap.

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.31/34

Page 32: Proceduri RESURSE UMANE

Anexa nr.1-Circuitul documentelor.

Anexa nr.1-Circuitul documentelor.

solicitarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind organizarea concursului:.

decizia privind constituirea comisiei de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor:

anunţul de publicare a condiţiilor de desfăşuare a concursului în Monitorul Oficial partea a –III-a:

anunţul de publicare a condiţiilor de desfăşuare a concursului într-un cotidian de largă circulaţie:

Serv.RUintocmeste-2ex.

2 ex.

Primaraproba -2ex.

RU-ex.2arhivează

Serv.RUintocmeste-1ex.

2 ex.

Primaraproba -1ex.

Serv.RUintocmeste-2ex.

2 ex.

Primaraproba -2ex.

RU-ex.2arhivează

Serv.RUintocmeste-2ex.

2 ex.

Primaraproba -2ex.

RU-ex.2arhivează

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.32/34

ANFP- ex.1

RU comunica membrilor comisiei prevederile deciziei

M.O.- ex.1

Ziar- ex.1

RU-.arhivează ex.

Page 33: Proceduri RESURSE UMANE

anunţul la sediul unităţii şi pe pagina de internet a instituţiei privind condiţiile de desfăşuare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere:

proces verbal de selecţie a dosarelor de concurs; borderou în care se consemnează numărul de pagini ale lucrării candidatului la proba scrisă; proces verbal pentru proba scrisă; proces verbal pentru proba interviu şi anexa în care vor fi consemnate întrebările la proba interviu; plan de interviu;proces verbal final privind rezultatele concursului:

contract individual de muncă;

decizie de numire în funcţie , de promovare în funcţie, de schimbare a locului de muncă, de modificare a drepturilor salariale:

Serv.RUintocmeste-2ex.

2 ex.

Primaraproba -2ex.

RU-ex.2arhivează

Comisia de examinare-1ex.

2 ex.

RUarhiveaza ex.

Serv.RUintocmeste-2ex.

2 ex.

Angajatul semneaza -2 ex.

Primaraproba -2ex.

CFP-ex.1

Serv.RUintocmeste-3ex.

2 ex.

Primaraproba -3ex.

CFP-ex.1, 2 RU-ex.2

Se arviveaza in dosarul de decizii

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.33/34

RU-ex.1afiseaza

Angajat-ex.2

RU-ex.1se îndosariază la dosarul profesional

RU-ex.1se îndosariază la dosarul profesional

Angajat-ex3

Page 34: Proceduri RESURSE UMANE

raportul de evaluare/fişa de apreciere:

Evaluatorii şi salariaţii semnează rapoartele de evaluare

Serv.RUtransmite rapoartele de evaluare şi instructiunile de completare evaluatorilor pentru toti salariaţii

2 ex.

Serviciul RU indosariază rapoartele de evaluare în dosarele profesionale

PRIMĂRIA RISCA Procedura operaţionalăRECRUTAREA, ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, EVALUAREA,

PERSONALULUI

COD: PO: RU 01

Ed.1 Rev.0 Pag.34/34