Click here to load reader

Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dijaspora bošnjačka [broj 33, 20.1.2007]

 • 7/31/2019 Dijaspora bonjaka [broj 33, 20.1.2007]

  1/31

  BOSNIAN

  MEDIAG

  ROUP

  BOSNIAN

  MEDIAG

  ROUP

  [email protected]cka.com

  20. januar 2007. Broj 33g Godina IV g Bosnian American Independent Newspaper g Published by: BOSNIAN MEDIA GROUPg

  bosn j a cka bo sn j a cka i j

  :

  S A

  $ 1

  , 5 0

  i B H

  1

  M

  U

  5 0

  C

  e n a

  U

  K

  E

  1 ,

  Zapoelo konstituiranje dravne Vlade

  NIKOLAPIRINA ELU

  VIJEA MINISTARA

  Uskoro lakedobijanje viza

  Reforma policije u BiH

  Smetnja potpisivanjusporazuma sa EU

  Bonjaka dijaspora u Washington DC-u, u Bonjako-amerikom Savjetodavnom vijeu za Bosnu i Hercegovinu

  Kongresmen RussCarnahan posjetiosavjetodavno vijee

  Kurban-Bajram u bonjakoj zajedniciu St. Louisu i Sjevernoj Americi

  Praznino i

  s ponosom

  Kurban-bajram obiljeen u BiH uz podsjeanje na temeljne vrijednosti vjere

  ISLAM JE VJERA NENASILJA,

  TOLERANCIJE I MIRA

  Naalost i to se dogaa

  Bonjaku damijuu kanadskom

  Londonuuzurpirali

  Praznine radosti

  Bajramu ikaguARAPI?!

  BiH dostavila Evropskoj komisiji u Bruxellesuprijedlog sporazuma o viznim olakicama

 • 7/31/2019 Dijaspora bonjaka [broj 33, 20.1.2007]

  2/31

  bosnjackabosnjacka2

  Dozvolite da budemo Va glas!

  314-621-6321

  Povrede na poslu Socijalno Saobraajne nesreetetne hemikalije

  NOVA LOKACIJA NA SOUTH COUNTY

  32 Fox Vally Center

  Arnold, MO 63010

  Kancelarija otvorena

  samo za zakazane termine

  *Izbor advokataje bitnaodluka i nebi trebala biti baziranasamo nareklami

  Sanja Bakalbai

  www.brownandcrouppen.com

  Pogreke doktora

  20. januar 2007

 • 7/31/2019 Dijaspora bonjaka [broj 33, 20.1.2007]

  3/31

  bosnjackabosnjacka3Uvodnik

  American Independent NewspaperSt.Louis, Missouri

  Published by:Bosnian Media Group

  Editors:Murat Muratovi (USA)Mehmed Pargan (BiH)

  Design:Tarik Ibrahimovi

  Writers:Tarik Bilalbegovi, Emir Rami, Bajram Muli, Murat Alibai(USA), Hariz Halilovi (Australia), Suzana Paran (Sweden),

  Elma Geca, Hazim Kari, Aldina Jaarevi, Mehmed edovi,Hazim Brki, Sabit Hrusti, Lejla Sofi, Amela Isanovi, MirzetHamzi, Sabina Mirojevi, Elvira Jaranovi, Azra Heljo, Hajro

  Smaji, Sulejman Kobajica

  www.bosnianmediagroup.comwww.dijasporabosnjacka.come-mail: [email protected]

  Redakcija zadrava pravo objavljivanja svih priloga prispjelih naadresu bez nadoknade ako to nije ranije utvreno ugovorom.Rukopisi i fotografije se ne vraaju. Svako lino miljenje nije i

  stav Redakcije.

  DIJASPORA bonjaka, list Bonjaka u iseljenitvu, izlazi jednom mjeseno.

  Cijena: USA $ 1,5, BiH 1 KM, Europe 1,5 , Croatia 10 kn.Pretplata se dogovara u direktnon kontaktu sa Redakcijom.

  Office in Bosnia and HerzegovinaDIJASPORA bonjaka

  Pozorina 4, Ars klub Arlekin 1. sprat75 000 Tuzla061-730-882

  Office in U.S.A.DIJASPORA bonjaka

  P.O. Box 2636St.Louis, MO 631161-341-494-6512

  bosnjackabosnjacka

  Posljednje vijesti koje su u nau Redakciju stigle iz odnosno sasvim drugom principu od onoga koji za bilo i radikalno, kako bi se u povoju problem rijeio i kanadskog Londona vie su nego okantne: svoje temelje uzimaju vehabije i po tom principu kanalisao. bonjaka damija, koja je plaana i kupljena ona je jasna da takav pristup islamskom uenju ne U kanadskom Londonu, u dematima od Banovia,

  novcem Bonjaka koji ive u ovom gradu odobrava. Istovremeno ne moe osuditi vehabije, do Travnika, pa do Novoga Pazara, vehabije su ve uzurpirana je od strane Arapa i muslimana iz niti im zabraniti djelovanje, jer bi to izazvalo preuzele itave demate. Da li je vlasnitvoistonih zemalja i Bonjaci muslimani zasigurno neeljene posljedice sa ozbiljnim Islamske zajednice, odnosno vakuf, mogueonemogueni su da u njoj obavljaju vjerske ishodom. Tradicionalni vjernici b i takav signal uzurpirati, bez obzira da l i neko tvrdio da je vjernikobrede. Brava na vratima je zamijenjena i f iziki shvati li kao fetvu i stvar bi prema svemu sudei musliman? Da l i je odroenost predvodnikapristup vjernicima je onemoguen. Pokuaji da se preuzeli u svoje ruke. Ali ipak, prisustvo vehabija je demata od Islamske zajednice, ili pak Islamskeprevazie ova situacija jo uvijek nisu donijeli problem. I ta sada? zajednice od demata generalno, presudninjeno razrjeenje, a sada se oekuje potez Teka situacija zasigurno jo dugo nee biti momenat koji je generirao ovakav razvojIslamske zajednice i glavnih imama za Kanadu i rijeena, a u ovom trenutku ima tendenciju (koja dogaaja? Da li bi se trebala konano kvalitetnijeSjevernu Ameriku. Temeljni problem u Londonu, se ne moe kanalisati niti usporiti njen intenzitet), postaviti rukovodna struktura od Rijaseta dokao i u vel ikom broju naselja u Bosni i Hercegovini, da dobije mnogo ozbiljnije konotacije. demata, po vertikali i u dematima i muft ijstvima ali i Sandaku, jeste neslaganje oko pristupa vjeri Simplificiranjem problema posljednjih mjeseci su po horizontali? Da li su tradicionalni bosanskiizmeu tzv. tradicionalnih vjernika i vehabija. U mnogi intelektualci u BiH, problem vehabija demati proteklih godina i decenija imali prevelikuLondonu je taj sukob prebaen na personalnu povezivali sa novcem koji je Saudijska Arabija autonomiju, poevi od (samo)finansiranja pa do ravan, to naravno moete proitati u jednom od tokom rata i poslije njega, slala u BiH kao pomo odabira kadrova i puta kojim e se razvijati? Ovo sutekstova koje objavljujemo u ovom broju muslimanima. Prema njihovom miljenju BiH sada pitanja koja bi se trebala pod oznakom hitno staviti Dijaspore. Meutim, taj problem koji u BiH tinja ve mora vraati dugove za (sa historijskog stanovita) na dnevni red Rijaseta. Kada se na njih odgovori i godinama, posljednjih mjeseci prijetei da izazove neznatna sredstva, koja e BiH donijeti veliku pronae nain ulaska Rijaseta meu muslimane,eksploziju nesluenih razmjera, doveo je do toga nesreu umjesto pomoi. Na drugoj strani, oni koji odnosno prihvatanja ove institucije ne samo kaoda su itavi demati (iji broj ak ne znaju ni podravaju slobodu vjerskog izraavanja, odnosno krovne u organizacijskom smislu, ve vrhovne

  odgovorni u Islamskoj zajednici) pocijepani, da su insistiranje vehabija da postave svoj sistem vlasti, problemi e biti velikim dijelom rijeeni. vehabije preuzele upravljanje nad damijama, a da izuavanja islama i vjerovanja, smatraju da BiH Ukoliko je teko postaviti svoj princip, moda bi biloniko jo uvijek ne nudi niti ima rjeenje ovoga duguje tu slobodu vehabijama, prije svega stoga dobro ugledati se na druge drave koje suproblema. to su strani borci, poznati kao mudahedini, kvalitetno rijeile relacije unutar vjerskeNedavno je u Sandaku t ihi sukob prerastao u tokom rata dol i u BiH i pomogli ouvanju Bonjaka zajednice. Primjerice Turska! Svaki imam kojifiziki obraun, kada je u Novom Pazaru nekoliko i teritorija na kojima su oni ivjeli. predvodi turski demat u svijetu postavlja seosoba ranjeno iz vatrenog naoruanja. Na sreu u I jedan i drugi pogled na kompliciranu situaciju na direktno iz Turske, a na isti nain se vri i njegovBiH jo uvijek odnos izmeu tradicionalnih vjerskom polju imaju svoju logiku, meutim, opoziv. Tako se demati i muslimani ne preputajubosanskih muslimana i vehabija nije dostigao taj sutina problema u kojem se Bonjaci muslimani sluaju. U takvom pristupu organizaciji demata i stepen. Rijaset Islaske zajednice nedavno je, nalaze lei u injenici da nas eka rovita budunost, Islamske zajednice openito, ne bi se moglo desitisvjestan pozicije u koju su dovedeni Bonjaci, koja e de facto donijeti ozbiljne raskole u vjerskim ono to se nedavno desilo u kanadskom Londonu. A razmatrao ovu situaciju, ali ni tada nita nije institucijama, ali openito i u bonjakom narodu. i ako bi se desilo, kratko bi trajalo, a Bonjaci bi bilirijeeno. Islamska zajednica, istina ima teku Stoga bi bilo neophodno da Islamska zajednica uskraeni za sramotu koju su doivjeli, (n)i krivi,situaciju: utemeljena je na hanefijskom redu, hitno pronae nain da ponudi rjeenje, makar ono (n)i duni.

  Kuda idu odnosi izmeu muslimana u BiH i Dijaspori?

  SUKOBI IZMEUVEHABIJAI TRADICIONALNIHVJERNIKA

  Pie Mehmed Pargan

  U kanadskom Londonu, u dematima od Banovia, do Travnika, pa do Novoga Pazara, vehabije su ve preuzele itave demate. Dali je vlasnitvo Islamske zajednice, odnosno vakuf, mogue uzurpirati, bez obzira da li neko tvrdio da je vjernik musliman? Da li jeodroenost predvodnika demata od Islamske zajednice, ili pak Islamske zajednice od demata generalno, presudni momenat kojije generirao ovakav razvoj dogaaja? Da li bi se trebala konano kvalitenije postaviti rukovodna struktura od Rijaseta do demata,po vertikali i u dematima i muftijstvima po horizontali? Da li su tradicionalni bosanski demati proteklih godina i decenija imalipreveliku autonomiju, poevi od (samo)finansiranja pa do odabira kadrova i puta kojim e se razvijati? Ovo su pitanja koja bi se

  trebala pod oznakom hitno staviti na dnevni red Rijaseta.

  20. januar 2007

 • 7/31/2019 Dijaspora bonjaka [broj 33, 20.1.2007]

  4/31

  Reufik ColpaAutorized

  IRS e-file provider

  6014 N Maplewood AveChicago, IL 60659

  773-973-0480773-332-1882

  Fax: 773-856-5624ail: [email protected]

  Refa Tax Service

  bosnjackabosnjacka4

  lanovi Upravnog odbora Bonjako-amerikog Savjetodavnog vijea za Bosnu iHercegovinu iz Washi

Search related