Bošnjačka dijalektologija

 • View
  236

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Bošnjačka dijalektologija

 • 7/26/2019 Bonjaka dijalektologija

  1/29

  -narjeje, dijalekt, mjesni govor, interdijalekt, razgovorni jezik

  DIJALEKTI SREDNJOJUNOSLAVENSKOGA DIJASISTEMA

  akavsko narjeje; kajkavsko narjeje; tokavsko narjeje

  Svi dijalekti bosanskog jezika spadaju u tokavsko narjeje.

  -tokavskim se narjejem govori u polovini naselja u Hrvatskoj, u cijeloj BIH i rnoj

  !ori i Srbiji.

  "ojedini tokavski idiomi postoje u #umunjskoj $#eka%, &ustriji $'la(ija u !radi)u%,

  Italiji $*olise%, Sloveniji $Bojanci i *arindol u Beloj +rajini% i *aarskoj.

  - predmigracijsko doba kajkavsko-tokavska granica bila je od u)a ne u Savu prema

  sjeveroistoku prilino dalje od 'irovitice. /akavsko-tokavska granica ila je od 0inare i

  istono od etine.

  DIJALEKTI BOSANSKOG JEZIKA:

  zapadnobosansk d!a"#k$

  s$o%nobosansk d!a"#k$

  zapadno'(#)o*a%k d!a"#k$

  s$o%no'(#)o*a%k d!a"#k$

  sand+a%k d!a"#k$

  1S2&3I 0I4&35+2I 21+&'S+1! 6-/4&7

  s"a*onsk ,posa*sk d!a"#k$ $samo Hrvati%.

  /01ad!sko-*o!*o2ansk d!a"#k$ $samo Srbi%.

  koso*sko-'#sa*sk d!a"#k$ $samo Srbi%

  3 KRITERIJI ZA KLASI4IKA5IJU 6TOKAVSKOG NARJE7JA

  a% 4e li akcentuacija novotokavska ili nije, tj. postoje li 8 naglaska kao u standardnom

  jeziku ili se uva a% troakcenatski sustav . ili b% dvonaglasno stanje nakon gubitka

  akuta .

  U nae selodolazetrgovci, kupuju konjei goveda i odvodepreko rijeke.

  9

 • 7/26/2019 Bonjaka dijalektologija

  2/29

  Unae selo dolaze trgovci, kupujukonje i goveda i odvodepreko rijeke.

  - objasniti preskakivanje akcenta u novotokavskoj akcentuaciji7 djev'ojka - dj'evojka,

  sel'o - s'elo, ruk'a - r'uka. +od jednoslo:ni( rijei akcent nije imao gdje preskoiti.

  -8 su novotokavska7 istono(ercegovaki; zapadno(ercegovaki; zapadnobosanski,

  umadijsko-vojvoanski

  -8 su starotokavska7 slavonski, istonobosanski; sand:aki; kosovsko-resavski

  b% #eleksi jata $ikavski, ijekavski, ekavski%

  -< su dijalekta $i%jekavska7 istono(ercegovaki; istonobosanski i sand:aki

  -= su ekavska7 umadijsko-vojvoanski i kosovsko-resavski

  -= je ikavska7 zapadnobosanski i zapadno(ercegovaki

  -9 je s razliitim releksima jata $i ikavski i ekavski%7 slavonski

  2reba napomenuti da je ikavtina u prolosti zauzimala mnogo ve)i dio podruja Bosne i

  Hercegovine negoli ga zauzima danas, a ijekavtina mnogo manji nego danas. 2o vidimo i

  po jezinim zapisima na ste)cima.

  irenju ijekavice naroito su doprinijele migracije 'la(a - stoara s podruja Hercegovine

  i dananje rne !ore - dakle sa ijekavski( podruja. 'lasi su posebno naseljavali ona

  podruja koja su tijekom ratovanja bila opustoena i na kojima je stanovnitvo

  prorijeeno. +ao dominantan element na tim podrujima, doseljeni 'lasi su postepeno

  nametnuli starenicima svoj govor.

  2amo gdje je domicilno stanovnitvo ostalo kompaktno i dominantno - ikavica se zadr:ala

  gotovo do dananji( dana, kao to je to sluaj sa srednjom Bosnom. 6a drugim mjestima,

  ona je potisnuta. 2aj se proces mo:e pratiti na osnovu osmanski( popisni( detera, gdje su

  osobna imena i toponimi bilje:eni osmansko-arapskim pismom - dakle tu nema zabune

  oko slova jat. +od neki( pisaca iz >'II stolje)a $ranjevaca i muslimanski( al(amijado

  pjesnika%, ikavica je jo uvijek dominantna. poznatom rjeniku *u(ameda Hevaji

  skuija, mijeaju se ikavica i ijekavica.

  =

 • 7/26/2019 Bonjaka dijalektologija

  3/29

 • 7/26/2019 Bonjaka dijalektologija

  4/29

  -Suglasnik ljponekad se zamjenjuje sj: jubav, boji

  -Svugdje dolazi do, po, a ne dojti, pojti.

  -6ovo jotovanje rijetko je provedeno7snopje, divja, ledja, listje, bratja, rodjaci, divji,

  netjak, najdem, djevojka, potjerati

  - anamo @[email protected] do, po dakle bez -jt-7 esto je u prezentu dojem il nanijem; dodem, nanidem &2uzla%,

  -u Sarajevu %prelazi u k u dadok @dado(@.

  -slijedovi dn, dnj, dm obino se svode na gubljenje d: glana, oma%, nevnica @[email protected],

  zanji%, ali mo:e do)i i do drugi( rezultata, npr. geminacije $produljene artikulacije% naza7

  zajenno, ponne, glanna, zanjnji, omma% $'isoko%.

  /esta je tzv. orijentalna geminacija7lla%,

  -este su metateze7 tvica @[email protected], vele @[email protected], kujrak @[email protected], kvulko @[email protected], mavra

  @[email protected], namastir

  -gotovo svugdje je vas.

  &kcentuacija je starotokavska7 (or)ii, *eg)ii, pos)o, pam)etna, krv)ava

  morologija7 6iz imenica mo:e imati i dugu i kratku mno:inu7 mjesecevi + mjeseci, klini +

  klinovi, danovi + dani, miovi mii.

  -Imenice I - deklinacije obino u I jd. dolaze s nastavkom -im: solim, krvim, sa erim,

  laim, sa solim.

  -Hipokoristici zavravaju na -o, npr.ujo.

  -Ininitivi su uglavnom krnji.

  -enklitiki oblici ! i & mn. zamjenice

 • 7/26/2019 Bonjaka dijalektologija

  5/29

  -+onstrukcijom budem 0 pridjev radni izra:ava se radnja koja je ve) mo:da izvrena, ali

  )emo rezultate doznati u budu)nosti

  -esti su glagolski prilozi proli

  Sintaksa7 -1bian je u pripovijedanju 6 jd. umjesto 6 mn.7 Udarijo 1vabo.-/esto dolazi ! umjesto &7 (uvaj svojije lea; 2itaj ovije sviju.

  -Diva je konstrukcijasa 0 !7 3vata su s nas radili; 1ta e biti njeg4

  -0ativ mo:e do)i i za oznaavanje stanja u kojem se netko nalazi75a nam je biti zdravu6;

  *olje pametnu biti.

  -1bian je I u izrazima poput7 na bila curom, a on momkom.

  -0ativ dolazi i za oznaavanje stanja u kojem se tko nalazi7 njemu je lake i bosu; bolje

  pametnu biti

  -0ativ dolazi i za oznaavanje vremena7 dou godini;

  3eksik7

  Eanimljivi su sljede)i leksemi7 be%ati se Cplaiti seF; estito CsvadbaF, iznivljat

  CizmiljatiF, kleba Ctup no:F, mostanica CstepenicaF, njiverak CoranicaF, pola Cdrvena

  posuda za :itoF, zvidenjak Cda:devnjakF, proljeto Cprolje)eF, polag CpokrajF,parletat

  CgatatiF, navaditi se Cnaviknuti seF, kalendora CSvije)nicaF.

  E&"&061B1S&6S+I 0I4&35+2 ? novotokavski ikavski )akavski dijalekt

  -dijeli se na centralnobosanski i zapadnobosanski poddijalekt

  -5#n$'a"nobosansk podd!a"#k$za(va)a prostor u meurijeju Bosne i 'rbasa.

  "ored ijekavizama i )akavazima $ap, klia, moani, zvii% ima ostatke stare

  akcentuacije, ali s prevladavanjem etiriju novotokavski( akcenata. 6ajdosljedniji

  )akavizam javlja se u gornjem toku 'rbasa, u podruju 3ave i gornjeg toka #ame. !ovori u

  srednjem toku 'rbasa nemaju dosljedan )akavizam.

  Ikavizam je dosljedniji u gornjem toku 'rbasa, u podruju 3ave i gornjem toku #ame.

  -Izuzeci suelezo, cesta, zenica, koren, stareina, zanovetat, obe, tijesto, sijeno, vijenac,

  eo C(tioF%.

  G

 • 7/26/2019 Bonjaka dijalektologija

  6/29

  !ovori u srednjem toku 'rbasa imaju releksje i u primjerima njeko, njeto, njekada,

  djeko, kao i oblike ovijem, naijem, vaijem;

  grupa -ir 7 ijer: mijer, pijer, kumpijer;

  Izrazita je pojava redukcije neakcentirani( vokala78enca, vidla, nosla; kolca, udovca

  zatvorenost vokalske boje kod a u dugim slogovima7 ma!jka, ra!di.-prednji nazal dao je e, no ima i sluajeva s a: jamiti, jatra, prijat, jadro

  "romjena muki( imena odvija se po tipu promjene :enskog roda7 uje - uji; e%e -

  e%i.

  0osljedno se uva %: %avan, %asta, du%an, mu%a, ma%ana, pro%a, su%a, me%ak.

  gornjem toku 'rbasa ne razlikuju se arikatski parovi7 etiri, amija.

  "ostoje :enska imena e-tipa: $ani"e, /adire; 9ate; a isto tako i na -o: 5ervo, $ajro;

  oblici tiju, oviju $dolina Sane%;

  ovija, tija $dolina Busovae%.

  -este su reenice u kojima postoji anonimnost subjekta, npr. ubilo ga pred kuom;

  zaklalo ga, pualo ga.

  potreba instrumentala drutva bez prijedlogas: eta moncima, razgovara sestrom.

  Zapadnobosansk podd!a"#k$

  !ovori se na terenu zapadno od Bosanske +ostajnice i Bosanskog "etrovca u granicama

  Bosne i Hercegovine.

  -njeko, njeta, njekada, ali i eca, e + i; zatvoreni dugi vokali a i o;

  razlikovanje arikatski( parova;

  ostaci stari( oblika deklinacije7po tui lei, s moji sinovi;

  :enska imena s nominativom na -e: $ani"e, /adire, 9ate, 8late, a tako i muka imena na

  -e: $ase, $use; kao i :enska imena s nominativom na -o: /adro; ajko

  onologija7

  -onem"postoji samo u stranim rijeima i onomatopejama $Hrvati%

  -e)e je doe, poe, ali ima i dojde, pojde,pa ak doje.

  -l na kraju rijei esto prelazi u a, npr. uva, vidija, bija; u zapadnoj Bosni je esto doo,

  oo, uvo.

 • 7/26/2019 Bonjaka dijalektologija

  7/29

 • 7/26/2019 Bonjaka dijalektologija

  8/29

  -est je %abitual: slo:eni glagolski oblik sastavljen ode aoristas pomo)nog glagola biti i =.

  l. jd. imperativa. Slu:i u pripovijedanju za evociranje proli( radnji. 6pr. u Srednjoj #ami

  zabilje:eno je 3inko, on bi reci.

  -esto su imenice kamen, epa, ava :enskog roda

  -postoje mjesta gdje se deklinira Marko - Marke

  -u nekim se mjestima deklinira tiju, oniju; a u nekim tega, onega

  sintaksa7

  -rekventne su genitivne sintagme7ije on rata upamtijo. 2itaj zato ljudi i ena.

  -Ininitiv je redovit zu glagole nepotpuna znaenja75oo je kupit gnojiva; n mora do

  za "rtalj sata; n nee volit ut ovu vist.

  -Imperativom se esto priaju prole radnje7 *aci mriu, u"ati i prodaj ribu.

 • 7/26/2019 Bonjaka dijalektologija

  9/29

  !0)os$o%nobosansk podd!a"#k$

  1d Sarajeva preko Srebrnice do 'iegrada

  - mnogim se govorima ne razlikuju arikatski parovi

  -dosljedna sonantna geminacija7jenna, glanna, zanjnji

  -geminacije kappalo, zappe, odde, uttura-sekundarno % u mnogim primjerima7 ko%ci, li%ce, pu%aj

  -obli

Search related