Det finansielle arbejdsmarked Akademiuddannelsen i Finansiel R£¥dgivning Akademiuddannelsen, der svarer

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Det finansielle arbejdsmarked Akademiuddannelsen i Finansiel R£¥dgivning...

 • Det finansielle arbejdsmarked

  Finanskrisen og kollektive afskedigelser

  FA har i beretningsåret haft mange sager som følge af finanskrisen.

  I andet halvår 2009 og første halvår 2010 har FA behandlet 20 sager, der har medført afskedigelse af 900 medarbejdere på grund af virksomhedernes forhold. Afskedigelserne er fordelt med 750 i penge- og realkreditverdenen, og 150 i forsikring.

  Det skrev vi om finanskrisen og kollektive afskedigelser:

  Banker opfører sig ansvarligt FA's medlemmer bryder ikke loven

  Bonus og lønpolitik

  Finanskrisen medførte øget internationalt fokus på aflønningspolitikken inden for den finansielle sektor. Blikket faldt også på lønmodeller, der ukritisk kunne opfordre til, at medarbejderne tog store risici på bankernes vegne.

  I januar 2010 offentliggjorde Økonomi- og Erhvervsministeriet så regeringens model, der skal sikre bedre kontrol og større ansvarlighed med lønninger og bonusser i den finansielle sektor. Ministeren fandt det yderst positivt, at den finansielle sektor ved at udarbejde et bindende kodeks for medlemmerne.vil påtage sig et ansvar for, at aflønningen i sektoren ikke medvirker til en øget risikotagning og fremadrettet ikke fjerner fokus fra den sunde bankdrift

  På nuværende tidspunkt er der intet nyt fra ministeriet om en dansk model for lønpolitik.

  På baggrund af den store medie-interesse for bonusordninger og variabel løn, og sideløbende med arbejdet med kodeks, lavede FA i efteråret 2009 en spørgeskemaundersøgelse blandt de største medlemsvirksomheder. Undersøgelsen viste, at:

  Bonus som oftest er af begrænset størrelse. ¾ af finansmedarbejderne er ansat i virksomheder, der ikke giver bonus til privatrådgivere og kundemedarbejdere. Halvdelen af finansvirksomhederne ikke giver bonus til erhvervs- og storkunderådgivere. Kun 40% af virksomhederne har ordninger med variabel løn for topledelsen. Store bonusser findes alene, hvor der handles med finansielle instrumenter.

 • Det skrev vi om bonus og lønpolitik:

  Mange finansansatte får ikke bonus

  Certificering

  Som en udløber af finanskrisen kom certificering på banen. Certificering blev nævnt med stigende hyppighed i den politiske debat, og i januar kom et formelt politisk udspil. I regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan stod, at bankrådgivere, der yder investeringsrådgivning om komplicerede produkter, skal certificeres.

  Lidt senere kom Finanstilsynets rapport om de inspektioner, som Finanstilsynet foretog blandt udvalgte pengeinstitutter i efteråret 2009. Rapporten viste, at der var mange dygtige rådgivere, men også, at der var en gruppe af rådgivere, der havde svært ved at yde en tilfredsstillende rådgivning om relativt simple produkter som ifx nvesteringsforeningsbeviser.

  For FA er det vigtigt, at en certificeringsordning er holdbar og fornuftig og samtidigt ikke begrænser arbejdsgivernes fleksibilitet mere end højst nødvendigt. Der skal tages hensyn til arbejdsgivernes ret til at besætte jobs og rokere medarbejdere internt. En certificeringsordning skal rette op de steder, hvor det er nødvendigt, koste så lidt som muligt.

  Lov om Finansiel Stabilitet

  FA var den 6. maj 2010 i foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg. Formålet var at få præciseret, at medarbejdere, der "overdrages" fra et nødlidende pengeinstitut til et datterselskab under Finansiel Stabilitet, ikke er særligt beskyttede mod afskedigelse, men omfattet af de almindelige regler i lovgivningen.

  Henvendelsen resulterede i, at Økonomi- og Erhvervsministeriet efterfølgende præciserede, at "lovforslaget ikke (indfører) begrænsninger i datterselskabets muligheder for at ... afskedige medarbejderne efter overtagelsen".

  Dagpengereformen

  FA er positiv overfor, at dagpengeperioden forkortes fra 4 til 2 år. Det vil bringe Danmark på linie med de øvrige nordiske lande.

  Det skrev vi om dagpenge:

  Tiltrængt dagpengereform

  Udgivet 08.06.2010

 • Opfølgningen på OK08

  Vejledning om konfliktfriholdelse

  FA kunne på årets første medlemsmøde den 13. april 2010 i Vejle præsentere en vejledning om, hvordan aftalen om konfliktfriholdelse skal forstås - og ikke mindst, hvordan den skal praktiseres. Vejledningen er – som aftalt ved OK08 - blevet til i fællesskab med Finansforbundet. Herudover har FA lavet en pixi-udgave af vejledningen, som giver mulighed for på mindre end 3 minutter at sætte sig ind i hovedlinierne i konfliktfriholdelsesaftalen.

  Parterne arbejder videre med justeringen og præciseringen af aftalen og fortolkning af den.

  SU-aftaler FA, Finansforbundet og DFL nedsatte et SU-aftale-udvalg, som i 2009 har arbejdet mod en fælles SU-aftale, der skal erstatte de eksisterende tre aftaler. De faktiske samarbejdsformer i finansvirksomhederne og de juridiske forskelle på de tre aftaler er kortlagt, men det er ikke lykkedes at nå til enighed om en fælles aftale. På baggrund af arbejdet i udvalget er der lavet en slutrapport, der dokumenterer forløb og resultater af udvalgsarbejdet og hvad der især er udfordringerne i en ny aftale.

  Pensions Task Force Pensions Task Force blev nedsat af FA og Finansforbundet ved OK08. Arbejdet kom først i gang i oktober 2009. Finansforbundet har ønsket, at FA og Finansforbundet i fællesskab skal rådgive/opstille anbefalinger om det rette niveau for pensionsopsparing. FA's holdning er, at den enkelte medarbejder selv skal vælge, hvordan pensionen sikres, og er ikke indstillet på at opstille kvantitative mål for overenskomstens pensionsordninger. Pensions Task Force fortsætter arbejdet med at behandle andre pensionsrelaterede problemstillinger.

  EU Task Force EU Task force har holdt et enkelt møde i 2010.Task forcen har drøftet implementering af

  det nye forældreorlovsdirektiv ændringsdirektivet om europæiske samarbejdsudvalg vikardirektivet

  Herudover har Task Forcen drøftet betydningen af EF-domstolens domme om rådighedsvagter og arbejdstidsdirektivet. Dommene giver ikke problemer i forhold til de gældende overenskomster og aftaler mellem FA, Finansforbundet og DFL.

  Task Forcens drøftelse af den europæiske rammeaftale om chikane og vold på arbejdspladsen

 • førte til, at emnet vold og trusler blev taget op i Samarbejdsrådet. Virksomhedernes ledelse og medarbejderrepræsentanter blev i et fælles brev opfordret til at drøfte, hvordan trusler kan forebygges og afbødes.

  Det skrev vi om EU Task Force:

  Nyt EU-direktiv om forældreorlov

  Udgivet 08.06.2010

 • Sektoren og medarbejderne

  Højere afgang end tilgang af medarbejdere

  Efter en længere periode med høj personaleomsætning og stigende beskæftigelse i finanssektoren vendte situationen brat i slutningen af 2008. Flere virksomheder blev pga. den økonomiske krise nødt til at afskedige medarbejdere, og der var kun begrænset råderum til nyansættelser. Derfor faldt tilgang af medarbejdere væsentligt, mens afgang af medarbejdere kun blev reduceret en smule.

  Statistikken viser, at mens den kvartalsvise personaleomsætning var mellem 4 og 5% målt på tilgang frem til november 2008, så har den siden været mellem 1½ og 2½%. Med en personaleomsætning omkring 3-3½% målt på afgang gik sektoren fra en nettotilgang af medarbejdere, til en nettoafgang af medarbejdere.

  Det skrev vi om personaleomsætning

  Fortsat lav personaleomsætning i finanssektoren Nu er afgangen større end tilgangen FA Magasin i en krisetid

  Færre finansfolk Krisen i 2008, rakte langt ind i 2009, betød afskedigelser i den finansielle sektor som. I samarbejde med brancheorganisationerne undersøgte FA i to omgange virksomhedernes nuværende og fremtidige beskæftigelsessituation. 119 HR-direktører og personalechefer deltog i undersøgelserne. 3.100 medarbejdere blev fra efteråret 2008 til efteråret 2009 afskediget i finanssektoren. Samtidig viste undersøgelserne, at behovet for medarbejdere ventes at ligge på et lavere, men stabilt niveau i årerne fremover.

  Beskæftigelsesudviklingen

  Flere på vej på pension De fleste virksomheder forventer, at behovet for færre medarbejdere klares ved at flere ældre medarbejdere de kommende år går på pension.

  Ud af finanssektorens 70.000 medarbejdere er 10.000 medarbejdere fyldt 57 år. Hvis alle

 • medarbejdere, der er fyldt 57 år vælger at gå på pension inden for de næste 5 år, vil medarbejderstaben blive reduceret med 14%.

  Aldersfordelingen

  Trods krisen er der fortsat mange bankansatte i Danmark I 2009 var der næsten 50.000 ansatte i pengeinstitutter i Danmark, hvilket målt pr. indbyggere er forholdsvis mange i forhold til de øvrige europæiske lande. En dansk bankansat skal i gennemsnit betjene 114 indbyggere. I Sverige betjener en bankansat 251 indbyggere og i Finland 193 indbyggere.

  Det skrev vi om beskæftigelsen

  1000 færre finansansatte på et år Brug for færre finansansatte de kommende år Færre job i forsikrings- og pensionsbranchen Kun hver syvende er på vej på pension Stor dansk finanssektor

  Færre elever og flere med videregående uddannelse

  Optaget på elevuddannelsen var med 277 elever historisk lavt i 2009. Især pengeinstitutterne optog færre elever. I pengeinstitutterne faldt optaget med 66% i forhold til 2008. På forsikringsområdet faldt optaget af nye elever 28%, mens realkreditinstitutternes optag faldt med 20%.

 • Den faldende tendens er fortsat siden 2006, endog med et betydelig større fald i 2009 end de tidligere år. Det faldende optag af elever skyldes dels, at vir