Cr Mata Glaukoma

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cr Mata Glaukoma

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  1/30

  GLAUKOMA

  Fitrianisa Burmana 1518012123 Restyana Noor F 1518012131

  Precetor Dr. Yul Khaizar, Sp.M

  !MF "LMU P#N$AK"% MA%A R!A$ M#%RO

  UN"R!"%A! LAMPUNG

  201'

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  2/30

  "(entitas Pasien

  Nama : Ny. Im

  Usia : 66 tahun

   Jenis Kelamin : Perempuan

  Pekerjaan : Iu !umah "an##a

  $#ama : Islam

  Suku%an#sa : Ja&a%In'(nesia

  $lamat : !aman Utara

   "an##al Periksa : ) Maret *+6

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  3/30

  ANAMN#!"! )Autoanamnesis*

  • Ke+u,an Utama

  Pan'an#an mata seelah kiri terasa kaur

  • Ke+u,an tam-a,an

  Mata kiri erair -/, mata merah -/

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  4/30

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  5/30

  Ri.ayat Penya/it a,u+u

  Penyakit mata : 'isan#kal

   "rauma mata : 'isan#kal

  Diaetes mellitus : 'isan#kal

  0ipertensi : -/

  DM : -1/

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  6/30

  Ri.ayat Penya/it Ke+uara

  !i&ayat keluhan yan# sama : 'isan#

  !i&ayat 0ipertensi : 'isan#

  !i&ayat DM : 'isan#k

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  7/30

  P#M#R"K!AAN F"!"K 

  a. Pemeriksaan Umum

  • Keadaan Umum : baik

  • Kesadaran

  : Compos mentis

  • Tanda vital

  • TD : 170/90 mm

  • HR : 100 /m

  • RR : !" /m

  • Tem : #7 1 Cᵒ

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  8/30

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  9/30

  PEMERIKSAAN PENUNJANG

  - Tonometri

   

  %D : 1!$#

  %& : '!$(

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  10/30

  RESUME

   

  )asien datang ke poliklinik mata pada tanggal 7 *aret !01" dengan kelu+an pandan

  terasa kabur se,ak " bulan sebelum berobat ke ruma+ sakit- )andangan dirasakan kabur s

   ,uga mengelu+kan mata kadangkadang berair$ dan mata mera+- )asien mempun

  +ipertensi 234-

  )ada pemeriksaan 5isik didapatkan kesadaran .ompos mentis$ tekanan dara+ 170/9

  respirasi !"/ menit dan su+u #7$1 C- )ada pemeriksaan mata didapatkan visus %D "/#0ᵒ

  ar.us sinilis %D& 234 re5leks pupil %D 234 lambat$ le5lek pupil %& 24$ pupil melebar 23

  mata 83 -

  )ada pemeriksaan penun,ang dilakukan pemeriksaan Tonometri dan didapatkan +asil %

  '!$( mmHg-

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  11/30

  "AGNO!"! K#R;A

  %& laukoma Kronis

  "AGNO!"! BAN"NG

  1 7lauk(ma akut 1 7lauk(ma sekun'er 1 7lauk(ma as(lut

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  12/30

  AN;URAN P#M#R"K!AAN  

  1 Slitlamp

  1 9un'usk(pi

  1 7(ni(sk(p

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  13/30

  PROGNOSIS

   

  uo ad sanam : dubia ad bonam

  uo ad 5untionam : dubia ad malam

  uo ad vitam : dubia ad bonam

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  14/30

  P#NA%ALAK!ANAAN

   

   "im(l(l maleat +,*>? 1 +,>+?

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  15/30

  GLAUKOMA

  7lauk(ma merupakan kel(mp(k penyakit yan# iasa

  memiliki satu #amaran erupa kerusakan ner8us (

  yan# ersi3at pr(#resi3 yan# 'iseakan karena peni

  tekanan intra(kular. Sea#ai akiatnya akan terja'i

  #an##uan lapan# pan'an# 'an keutaan.

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  16/30

  #P"#M"OLOG"

  Di seluruh 'unia, #lauk(ma 'ian##ap sea#ai penyea keutaan

  tertin##i,*? pen'u'uk erusia leih 'ari @+ tahun men'erita #lau

  7lauk(ma 'apat ju#a 'i'apatkan pa'a usia *+ tahun, meskipun ja

  Diketahui ah&a an#ka keutaan 'i In'(nesia men'u'uki perin#k

  untuk ka&asan $sia "en##ara. Menurut 4a'an Kesehatan Dunia -A

  keutaan 'i In'(nesia menapai ,>? atau sekitar B juta (ran#.

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  17/30

  $nat(mi mata

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  18/30

  9ISI5;57I 0UM5! $CU5S

  0um(r $Eueus 'ari (rpus siliaris  4M4 mela

  pupil  su'ut 4MD  melalui traekula Kana

  shlemm  saluran k(lekt(r  pleksus 8ena

  'ijarin#an sklera 'an episklera ju#a ke 2.siliaris

  anteri(r

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  19/30

  %e/anan -o+a mata a/an nai/ 9i/a?

   4a'an siliar mempr('uksi terlalu anyak airan mat

  pen#eluaran pa'a jarin#an traekula n(rmal

   0amatan pen#aliran pa'a pupil &aktu pen#aliran 

  ilik mata elakan# ke ilik mata 'epan

   Pen#eluaran 'i su'ut ilik mata ter#an##u

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  20/30

  K+asi

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  21/30

  DeFnisi 7lauk(ma Kr(nik

   7luk(ma kr(nik a'alah penyakit mata 'en#an #ejala penin#katan tekana

  sehin##a terja'i kerusakan anat(mi 'an 3un#si mata yan# permanen. 7la

  ataupun iasa 'iseut 'en#an #lauk(ma su'ut teruka merupakan jenis #

  palin# serin# terja'i jika 'ian'in#kan 'en#an jenis #lauk(ma lainnya.

    Penyakit ini 'iseakan (leh ertamahnya pr('uksi hum(r akueus -aira

  a'an siliar atau erkuran#nya pen#eluaran hum(r akueus -airan mata/

  su'ut ilik mata atau 'i elah pupil.

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  22/30

  Pat(Fsi(l(#i

   Pa'a #lauk(ma kr(nik, a'anya penin#katan "I5 'apat 'iseakan kar

  hal antara lain terja'inya (struksi traekular, a'anya kehilan#an

  traekular, kehilan#an kemampuan 'ensitas traekular 'an menyem

  Shlemm, kehilan#an 8aku(la 'i 'in'in# en'(tel kanal shlemm, #an#

  3a#(sitik, #an##uan meta(lisme KS, 'is3un#si k(ntr(l a'rener#ik

  imun(l(#ik an(rmal. Dikatakan ah&a Ftur pat(l(#is utama 'ari #la

  su'ut teruka a'alah 'e#enerasi trabecular meshwork 'i mana ter

  ekstraseluler 'i 'alamnya serta ter'ep(sit ju#a 'i a&ah lapisan

  Shlemm

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  23/30

   7lauk(ma kr(nik su'ut teruka sen'iri 'itan'ai 'en#an su'ut ilik

  'epan yan# lear, a'anya hamatan aliran hum(r aEue(us mun#k

  ter'apat pa'a traekulum, kanal Shlemm, maupun pleksus 8ena

  intrasklera

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  24/30

  9akt(r pre'isp(sisi

   !as

   Umur

   Keluar#a

   Penyakt sistemik

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  25/30

  Dia#n(sis  Seperti pa'a umumnya pa'a penyakit lainnya untuk mene#akkan 'ia#n

  #lauk(ma ju#a 'ilakukan anamnesis, pemeriksaan Fsik 'an pemeriksaa

   $namnesis

   G Nyeri pa'a mata

   G Nyeri kepala

   G Pan'an#ankaur

   G Penyempitan lapan#an pan'an#

   G 0al(

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  26/30

   Pemeriksaan 8isus

   Pemeriksaan slitlamp mikr(sk(p

   Pemeriksaan t(n(metri

   Pemeriksaan perimetri

   Pemeriksaan (3talm(sk(pi

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  27/30

   "atalaksana

   Penatalaksanaan #lauk(ma ertujuan untuk mempertahankan 3un#si 8is

  men#en'alikan tekanan intra(kuler 'an 'en#an e#itu akan mene#ah a

  menun'a kerusakan sara3 (ptik yan# leih lanjut.

   Me(i/amentosa a(a asien

    "im(l(l Maleat +,*>?1+,>+? 1* tetes%hari

   4eta1l(kers: ekerja 'en#an menurunkan pr('uksi aEue(us hum(r, (

   "im(l(l, 4etaH(l(l, 'an arte(l(l.

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  28/30

    Penata+a/sanaan -e(a,

    "eknik e'ah yan# 'ilakukan a'alah 'en#an iri'(t(mi peri3er, traekul(p

  e'ah untuk 'rainase -pr(se'ur traekulekt(mi/.

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  29/30

   Kom+i/asi

   "anpa pen#(atan #lauk(ma su'ut teruka 'apat

  erkeman# seara perlahan sehin##a akhirnya

  menimulkan keutaan t(tal.

 • 8/18/2019 Cr Mata Glaukoma

  30/30

  'ukasi

   Men##unakan pelin'un# mata

   0in'ari sinar yan# erleihan

   5lah ra#a % akti8itas Fsik

    "ekanan 'arah tin##i isa menyeakan tekanan (la mat tin##i

   Pen'erita memerlukan pemeriksaan papil sara3 (pti 'an l

  pan'an# enam ulan sekali

   4ila ter'apat ri&ayat keluar#a #lauk(ma, uta, my(pia tin#

  hip(tensi, pen'erita 'iaetes mellitus maka harus k(ntr(l

   

Search related