10

Contoh multimedia ICT form5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Theme: FESYEN MUSLIMAH

Citation preview

Page 1: Contoh multimedia ICT form5
Page 2: Contoh multimedia ICT form5

Fesyen dalam berpakaian adalah merupakan satu gaya yang Fesyen dalam berpakaian adalah merupakan satu gaya yang

digunakan dan diterima oleh semua lapisan masyarakat dan digunakan dan diterima oleh semua lapisan masyarakat dan

kemudian menjadi ikutan dalam kelompok masyarakat kemudian menjadi ikutan dalam kelompok masyarakat

tersebut. Fesyen juga mempunyai gaya yang khusus dan tersebut. Fesyen juga mempunyai gaya yang khusus dan

berubah mengikut peredaran zaman semasa. Islam tidak berubah mengikut peredaran zaman semasa. Islam tidak

menetapkan bentuk atau cara pakaian untuk dipakai, baik menetapkan bentuk atau cara pakaian untuk dipakai, baik

ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan

bahawa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan dan bahawa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan dan

sesuai dengan akhlak seorang muslim. Namun begitu, tamadun sesuai dengan akhlak seorang muslim. Namun begitu, tamadun

islam berperanan penting dalam cara pemakaian masyarakat islam berperanan penting dalam cara pemakaian masyarakat

islam masa kini. Jadi, walau apa pun fesyen yang ingin islam masa kini. Jadi, walau apa pun fesyen yang ingin

digayakan, pakaian dan fesyen tersebut hendaklah selari digayakan, pakaian dan fesyen tersebut hendaklah selari

dengan hukum syarak dan pakaian yang dipakai tidak boleh dengan hukum syarak dan pakaian yang dipakai tidak boleh

menyebabkan dosa sama pada si pemakainya atau orang di menyebabkan dosa sama pada si pemakainya atau orang di

sekitarnya.sekitarnya.

Page 3: Contoh multimedia ICT form5

Hana Tajima Simpson (Jepun)Hana Tajima Simpson (Jepun)

Hajaba Zizi Design (Malaysia)Hajaba Zizi Design (Malaysia)

Ammara Hijabi (Malaysia)Ammara Hijabi (Malaysia)

Naini Kifli (Malaysia)Naini Kifli (Malaysia)

Atiya Khan (Pakistan)Atiya Khan (Pakistan)

Deden Siswato (Indonesia)Deden Siswato (Indonesia)

Archana Kochar (India)Archana Kochar (India)

Page 4: Contoh multimedia ICT form5
Page 5: Contoh multimedia ICT form5
Page 6: Contoh multimedia ICT form5

Fesyen adalah penting dalam banyak bidang

yang berbeza. Trend ekonomi dan politik,

peristiwa-peristiwa semasa, dan isu-isu sosial

dicerminkan dalam fesyen. Perubahan dalam

fesyen mencerminkan perubahan dalam

ekonomi dan membentuk populasi. Fesyen

berfungsi sebagai rekod sejarah budaya dan

acara gaya hidup, dan boleh menjadi petunjuk

apa yang berlaku di dalam masyarakat dalam

jangka masa yang tertentu.

Page 7: Contoh multimedia ICT form5
Page 8: Contoh multimedia ICT form5

Di antara pereka fesyen muslimah di bawah Di antara pereka fesyen muslimah di bawah

berikut yang manakah merupakan pereka fesyen berikut yang manakah merupakan pereka fesyen

dari Malaysia?dari Malaysia?

I.I. Deden Siswato Deden Siswato

II.II.Hajaba Zizi DesignHajaba Zizi Design

III.III.Naini KifliNaini Kifli

IV.IV.Atiya KhanAtiya Khan

A.A.I & III & II

B.B.II & IIIII & III

C.C.III & IVIII & IV

D.D.I & IVI & IV

Page 9: Contoh multimedia ICT form5
Page 10: Contoh multimedia ICT form5