Click here to load reader

Codul Civil adnotat cu textul art. corespunzător francez italian și belgian Cu trimiteri la doctrina franceză și română și jurisprudența completă de la 1868-1925 de C. Hamangiu

 • View
  131

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Codul Civil adnotat cu textul art. corespunzător francez italian și belgian Cu trimiteri la doctrina franceză și română și jurisprudența completă de la 1868-1925 de C. HamangiuVolumul I art. 1-643

Text of Codul Civil adnotat cu textul art. corespunzător francez italian și belgian Cu trimiteri la...

 • CODUL CIVILADNOTAT

  CU TEXTUL ART. CORESPUNZATOR FRANCEZ, ITALIAN SI BELGIAN

  CU TRIMITERI LA DOCTRINA FRANCEZA $1 ROMANASI

  JURISPRUDENTA COMPLECTA DELA 1868-1925DE

  C. HAMANGIUCONSILIER LA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

  Cu colaborarea, in ceeace prive Doctrina 5i Jurisprudenta mai recentd,a D-lui N. GEORGE udecAtor e 5edinta--laTribuna1ul Ilfov.

  VOLUMUL I(Art. 1-643)

  BUCURESTI

  EDITURA L1BRRIEI UNIITERSALA" ALCA.L4Y & Co.Ca]ea Victoriei, 37

  1925

  www.digibuc.ro

 • PREFATA

  Lipsa unui Cod civil adnotat in mod sisteinatic qi pus in curentpeind la zi,cu doctrind $i jurisprudentd, era ad einc simfit in lumea juri-$tilor no$tri, avocafi $i magistrafi. Propriu zis, un Cod civil adnotat ingenul marilor repertorii franceze: Sirey $i Fuzier-Herman, nici nuexistei la noi. Un inceput fericit a fost fcicut de fostul magistrat $iactualul avocat D-1 D. Neagu, dar n'a apdrut din aceastci pre-tioasci lacrare deceit doud volume, pcIncila art. 516: Mai putem cita$i lucreirile de adnotare, foarte utile, ale D-lor Frato$titeanu $i Cri-stescu, apdrute acurn 30 de ani, continuatd aceastci din urmd, peind la1907, de D-1 G. T. Ionescu, cari nu cuprindeau deceit jurisprudenfaCasafiei $i a instanfelor de fond, lucreiri cari Insd astd-zi nu maisunt in curent ca noua jurisprudentd.

  Aceste considerafiuni pe de o parte, iar pe de altd parte dorinfade a pane in meina profesioni$tilor dreptului o lucrare utild $i adusdla curent peind la zi, nu numai ca jurisprudentd dar $i cu trimiteriexacte la aproape intreaga doctrind francezd $i romcind, m'au deter-minat de a da publicitelfei aceste 4 volume ale Codului civil adnotat.

  In ce prive$te doctrina francezd $i romnd, am indicat nurneleautorilor, titlul cdrtei, volumul, edifia, cu pagina sau numeirul respectiv,sau tillai publicatiei, monografiei sau revistei in cari au apcirut stu-diile, articolele sau adnotafiile diferitilor autori de doctrind francezdsau romeind, ca indicarea N-rului $i anului publicafiunei sau revisteirespective:

  In ceeace prive$te jurisprudenfa rorneind,(Casafie, Curti de Apel,Tribunale), am publicat sub fiecare articol, pe doud coloane, toatedecizifle $i sentinfele cad prezentau o importantd juridicd oarecare,cu controversele de drept ce s'au putut ivi in practica judeccitoreascd,indicnd data exactd a Buletinului Casatiei sau a revistelor tn eariau fost publicate, jurispruienfe, pe care le-am clasat in ordine cro-

  www.digibuc.ro

 • PREFATA

  nologiccl, spre a se urindri mai bine evolufia juridied a solutiunilordate de Casafie sau de instantele noastre de fond. i pentru ca acestenumeroase jurisprudente sd poatd fi u$or dsite $i consultate, aminsotit fiecare grup de adnotatiuni de cate un detaliat index alfabetic,cu ajutorul cdruia se poate urmdri cu cea mai mare uprinfd, spefade drept cutatd.

  In scopul de a se observa din primul nioment diferenta, une oridestul de mare,Intre textul roman $i acel francez (italian sau belgian),am publicat in intregime, imediat dupd fiecare articol din Codul civil,articolul francez (italian sau belgian) corespunzdtor, (land in notd$i deosebirile mai esenfiale dintre aceste doud texte. Cu modal acestaconsultarea tratatelor franceze de doctrind se poate face mai sigursi cu mai mult folos, atrdgandu-se dela inceput atenfiunea asupradiferenfelor de text. Iar atunci cnd originele articolelor Codului civilroman sunt in vechile noastre legiuiri Caragea $i Calimach, amindicat aceasta in note, (land uneori $i textul respectiv al acestorvechi

  De asemenea, in scopul de a stabili corelatiunea tuturor artico-lelor din Codul civil cu diferitele materii din acest cod sau din altecoduri $i legi speciale, am indicat, intre paranteze, imediat dupdtextul lor, toate articolele din codul civil, procedura civild, codul co-mercial si penal chiar, precum $i legile sau regulamentele cu careacele articole sunt in legdturci. Iar ca o complectare a dispozifiunilormodificate din Codul civil relative la actele stdrei civile, cdsdtorie,divort, paternitate, filiatiune, legitimare, adopfiune, precum $i la drep-turile civile $i naturalizare (art. 6-20) am adaus pe langd articolelerespective, legea modificdtoare din 15 Martie 1906, precum $1 noualege pentru dobandirea si pierderea nationalittei romane din 23Februarie 1924.

  Tinem s atragem atentiunea cd jurisprudent a romand publicatdin adnotdrile respective ale celor 1914 articole ale Codului civil, ca-prinde peste 20.000 decizii $i sentinfe de ale Inaltei Curfi de Casafie,Curfilor de Apel $i de ale Tribunalelor, incepand dela 1868 'And la1924 inclusiv, i chiar deciziunile pronuntate in 1925 in cursul tipd-rirei prezentei lucrdri.

  Credem dar cd facem un real serviciu D-lor avocati $i magis-trafi punandu-le la indemnd acest instrument de consultare zilnica complicatelor probleme de drept ce ridicd importanta materie aCodului civil. Sistematizarea practicd a trimiterilor la doctrind si a

  VIwww.digibuc.ro

 • PREFATA

  Intregei jurisprudenfe rmne de aproape 60 de ani (1868-1925), indi-carea precisci a tuturor volumelor de doctrind citate precuin $i a tu-turor studiilor, adnotafiunilor $i notelor critice publicate in diferitelenoastre reviste de drept, studii $1 adnotafii in mare parte uitate $igreu de gdsit, fac ca aceastd lucrare sa fie de un real folos tuturorprofesioni$tilor dreptului.

  In general, planul de alcdtuire $1 adnotare, urmdrit in aceastdlucrare, este acela al lu1 Ed. Fuzier-Herman, bine infeles pdstrndproporfiunile cuvenite fald de un uvraj de valoarea $i importanfaacestuia.

  Inainte de a termina, nu uit sd aduc aci mulfumirele mele di-stinsului magistrat D-1 N. Georgean, judecdtor de $edinfd la Trib.Ilfov, pentru concursul ce mi-a dat in coinplectarea materialului dedoctrind $1 jurisprudentd adunat de mine peind in anul 1920. Cola-borarea sa mi-a fost cu atdt mai prefioasd, cu cdt, incepnd dela1922 de ccind conduc publicarea Pandectelor romne", timpul ini-alipsit cu desdvdr$ire pentru a ind putea ocupa cu adunarea mate-rialului de doctrind $i jurisprudenfd din ultimii ani. Cu aceastd coin-plectare am insdrcinat pe D-1 N. Georgean, care, cu puterea sa demuncd $i competenfa sa indestul de- cunoscutd din importantele ad-notafiuni publicate in Pandectele romne", s'a achitat in mod deo-sebit de aceastdinsdrcinare. Mai ales jurisprudenfele dela 1920 pandla1925, parte din trimiterile la doctrina strdind $1 cea mal mare partedin trimiterile la doctrina romnd, sunt fdcute de D-sa.

  C. HAMANGIUConsiller la lnalta Curte de Casatie si Justltie

  V 11www.digibuc.ro

 • BIBLIOGRAFIA

  OPERELOR LA CARE S'AU rACUT TRIMITERI

  ALAUZET. Commentaire du Code de Commerce et de la legislation commerciale.ALEXANDRESCO (DIMITRIE). Explicatiunea teoretica si practica a Dreptului civil Rolm In.(Ed. I si II-a).

  Droit ancien et moderne de la Roumania.ARNTZ. Cours de droit civil franais.AUBRY ET RAU. Cours de droit civil franais d'aprs la mtode de C. Zachariae, (Ed.

  IV si V-a).BAUDRY LAOANTINERIE. Prcis de droit civil.

  Commentaire thorique et pratique de la loi sur le divorce.Trait thorique et pratique de droit civil avec la collaboration de: Houques-

  Fourcade, Ph. Bonnecarrre, G. Chneaux, M. Chauveau, Albert Wahl, MauriceColin, L. Barde, J. Le Courtois, F. Surville, Lo Saignat, P. de Loynes, Alb. Tis-sier (Ed. II si III-a).

  BDARIDE. Commentaire du Code de Commerce, Des socits.n n Trait des faillites et banqueroutes.De la lettre de change, des billets

  ordre et 71de la prescription.BEDARIDE ET RIVIRE. Trait du dol et de la fraude en matire civile et commerciale.BERTAULT. Question pratiques et doctrinales de Code Napoleon.BEUDAND. Cours de droit civil franais.BIOCHE. Dictionnaire de procedure civile et commerciale.BOILEUX. Commentaire sur le code civil.BOISTEL. Cours de droit commercial.BOITARD ET COLMET-DAAGE. Leons de procedure civile.BONFILS. Manuel de droit international public.BONNIER. Trait thorique et pratique des preuves en droit civil et en droit criminel.BOTEZ (CORNELIU). Now codice de sedinta ai judeciitorului de ocol. (Ed. 1908).BUFNOIE. Proprit et Contrat. (Ed. Il-a).CANTACUZINO (MATE!). Elementele dreptului civil.

  Despre libertatea individual si persoanele juridice.CAPITANT. De la cause des obligations.CARPENTIER. Divorce et separation de corps. Doctrine et jurisprudence.CARRE ET CHAUVEAU. Lois de la procedure civile et commerciale.CHABOT. Commentaire sur la loi des successions, edition revue et augmente par

  Belost Jolimont, 1848.Commentaire sur la loi des successions, edition revue et augmente par Ma-

  zerat, 1839.CHARDON. Trait du dol et de la fraude en matires civiles et commerciales.CHAUVEAU ADOLPHE ET FAUSTIN HELIE. Thorie du code penal.COLIN ET CAPITANT Cours elmentaire de droit civil franais. (Ed. I si II-a).CONSTANTINESCU (N. JAo.). Asupra contractului de locatium.:. (Ed. II-a).CREPON. Du pourvoi en cassation en matire civile.CRISTODORESCU (CONST.) i :41`EF)...NESCU-PRIBOI. (DEM.) Codul legislatiunei de expropriere

  pentru utilitate nationald.DALLOZ, Jurisprudence gnrale, Repertoire mthodique et alphabetique de legislation,

  de doctrine et de jurisprudence.Supplement.

  DEGRE (ALEXANDRU). Scrieri juridice.DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE. Cours analvt. du Code Civil.DEMOGUE (RENA). Trait des obligations en gneral, I. Sources des Obligations.DEMOLOHBE. Cours de Code Napoleon.

  Iwww.digibuc.ro

 • BIBLIOGRAFIE

  DESPAGNET. Prcis de droit international priv.DOCAN (GEORGE P.). Minoritatea. Legislatia ungarit din Transilvania in comparatie cu

  legislatia romnd.DUBREUIL, TARDIF ET COHEN. Analyse de la lgislation des eaux.DUFOURMANTELLE (ROGER). La force majeure dans les contrats civils et commerciaux

  et dans les marches administratifs.Duivirriascu (M. A.). Codul de comerciu cornentat.DURANTON. Cours de droit civil frangais su

Search related