Click here to load reader

CNC Alatne Masine Lazar Rakic

  • View
    155

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hfhgfhfgh

Text of CNC Alatne Masine Lazar Rakic

Fakultet inenjerskih nauka, Kragujevac

Fakultet inenjerskih nauka, Kragujevac

Fakultet inenjerskih nauka u Kragujevcu

CNC alatne masine-Seminarski rad-

Profesor: Student:

Miladin Stefanovi Lazar Raki 144/2012Kragujevac, 2015.Sadraj:

31.Uvod

42.CNC alatne maine

73.Primena

84.Zakljuak

95.Literatura:

1. Uvod

Razvijeno svetsko trite danas se suoava s brzim i neprestanim promenama zbog mnogih faktora, koje se ogledaju u dinamici velike ponude novih i raznovrsnih proizvoda, njihovom brzom zastarevanju, visokim zahtevima kupaca za kvalitetom i pristupanim cenama. U takvim uslovima globalne trine konkurencije imperativ je brzo, jeftino i kvalitetno izraditi proizvod. Prve upravljake jedinice bile su bez kompjutera i nosile su naziv NC (Numerical Control) upravljake jedinice, a budui da se program sastojao od brojeva i slova, otuda naziv Numeriko upravljanje. Dananje upravljake jedinice graene su na principu korienja mikroprocesora, tj. malog elektronskog raunara koji se moe programirati i time ostvariti proces numerikog upravljanja. Zbog toga se takve upravljake jedinice zovu CNC (Computer Numerical Control ) upravljake jedinice. Od 70-ih godina pa sve do kraja ovog stolea, nakon vie stolea dominacije industrijskog naina proizvodnje, u industrijski razvijenim zemljama zapoeo je novi ciklus tehnolokih promena, koji obuhvata nove tehnologije i tehnike, nove oblike organizacije proizvodnje i novi sistem znanja. Posebno je znaajan prodor u podruju laserske, visokobrzinske, plazma, elektroerozijske, ultrazvune, fleksibilne tehnologije, tehnologije novih materijala, energetskih (solarne, geotermalne, neutronske, novi izvori energije) tehnologija, automatizacije (roboti, NC, CNC, ACC), fleksibilnih proizvodnih sistema i drugim podrujima.Bez savremenih CNC alatnih maina i alata, bez primene novih tehnologija, itd. nije mogue zadovoljiti te zahteve i biti konkurentan. U civilnoj industriji, primena numerikog upravljanja zapoinje ezdesetih godina dvadesetog veka, upotrebom direktnog numerikog upravljanja DNC (Direct Numercal Control). Ovim je omogueno direktno slanje programa iz DNC raunara u UR CNC maine.1970. godine skraenica DNC dobija novo znaenje, odnosno razvojem mikroprocesora poinje era CNC-a (Computer Numerical Control), ime poinje primjena LAN-lokalnih mrea (Local Area Network). Osamdesete godine dvadesetog veka u historiskom razvoju numerikog upravljanja obiljaene su razvojem i upotrebom CAD/CAM sistema.2. CNC alatne maine

Alatne maine prema nainu upravljanja i nosau memorije moemo podeliti na:1. Maine bez memorije i bez programa

individualno upravljanje (operater na maini)

2. Maine sa krutom memorijom (mehaniki nosa informacija)

mehaniko upravljanje (ploaste krivulje, bubanj krivulje)

poluautomatsko upravljanje

automatsko upravljanje

kopirno upravljanje (ablone) jednoosno vieosno3. Maine sa fleksibilnom memorijom (diskete, LAN)

repetivno upravljanje (playback metoda)

numeriko upravljanje NC

raunarsko numeriko upravljanje CNC

adaptivno upravljanje AC NUMERIKO UPRAVLJANJE RAUNAROM (CNC)Nedostaci NC alatnih maina sa fiksnom logikom, te stalni zahtev za veom fleksibilnou upravljanja potpomognut stalnim napretkom u elektronici dovelo je do razvoja raunarom numeriki upravljanih alatnih maina (Computer Numerical Control CNC)NC + raunar = CNC je mogla vrediti u samom poetku (prvi CNC sistemi) kada je uloga raunara bila samo u spremanju podataka za mainu. Razvojem softvera i hardvera dananji CNC sistemi upravljanja predstavlja visok stepen automatizacije proizvodnih funkcija (programiranje na maini, upravljanje alatima, materijalom, mjerenja, sloene interpolacije, dijagnosticiranje stanja maine, video upute za odravanje sistema, grafika simulacija itd.).Uticaj raunara na NC programiranje alatnih maina dovela je do znaajnog smanjenja utroenog vremena posebno kod vieosnog programiranja (vieosna obrada) konstrukcijskih zahtevnih delova (sloene geometrije).

Slika 1. Upravljaka jedinica MAZATROL [2]Dananji standard kod CNC je softver na bazi Windows sistema, grafika i simulacija (3D) u boji to omoguava brzo programiranje i prilagoavanje (editiranje) programa na licu mesta ili prenos podataka sa raunara na upravljaku jedinicu alatne maine.

Slika 2. Izgradnja CNC sistema [2]STANJE RAZVOJA CNC SISTEMARazvoj zavisi od:

razvoja mikroelektronike

saradnje proizvodjaa maina i proizvodjaa upravljakih sistema

intenziteta inovacionih procesa kod proizvodjaa upravljakih sistema.

Kod savremenih CNC sistema postoji veliki broj veza sa podredjenim i nadredjenim sistemima. Na slici 3 ispod, prikazana je veza za CNC sistema u okviru fleksibilne proizvodne elije.

Slika 3. Struktura CNC struga sa dva glavna vretena [1]Radi poveanja produktivnosti koncipirane su CNC maine kod kojih su dva alata istovremeno u zahvatu. Postoje dva klizita i dva glavna vretena. To omoguuje kod CNC strugova, obradu jednog dela za kae vreme ili istovremenu obradu dva razliita dela.Kod savremenih CNC sistema merenje dimenzija predmeta obrade i alata najee se vri pomou senzora na kontaktnom principu. Kada se dodirnu senzor i predmet generie se poseban signal koji se prenosi do CNC sistem.3. Primena

Kod savremenih CNC sistema uoljiva je orjentacija ka boljem opsluivanju i radu operatora u dijalogu sa CNC raunarom. Zbog toga su retki, bez ekrana ili pokazivaa veih dimenzija, na kojima se mogu prikazati razliiti tekstovi i odgovarajui grafici. Za prikazivanje predmeta sloenog oblika najee je nedovoljan processor osnovnog CNC sistema, ve se koristi specijalni grafiki processor, sa sopstvenom centralnom upravljakom jedinicom. U sluaju primene kolor ekrana potrebna je i vea memorija i skuplja katodna cev i samim ti se poveava cena grafikih sistema.

Slika 4. Struktura simulacionog sistema kod CNC maina [1]CNC maine se koriste u maloserijskoj i visokoserijskoj proizvodnji. Koriste se za obradu vrstim materijala kao sto su: aluminijum, drvo, elik, plastika itd. Njihova primena se uglavnom vezuje za mainstvo. 4. Zakljuak

Na sadanjem nivou razvoja C-tehnologije odnos cena performansi CNC sistema je postao povoljan, to omoguuje i tzv.radionino programiranje. Savremeni CNC sistemi omoguuju istovremenu obradu i programiranje direktno na maini. Pri tome programmer moe, na ekranu da prati tok obrade i da unosi novi program, simulira kretanje alata i testira novi program na maini. CNC sitemi danas imaju iroku primenu u pojedinim proizvodnim delatnostima, ali ako uzmemo u obzir njihove prednosti i dosadanje rezultate moemo zakljuciti da ce se njihova primena proiriti i na ostale proizvodne delatnosti.5. Literatura:

[1] Fleksibilna automatizacija- S. Arsovski, M. Perovic, Kragujevac 1994. [2] https://prekucavanje.files.wordpress.com/2012/10/specijalisticki-rad-primer.pdf [3] http://menso88.weebly.com/uploads/1/7/5/8/17586891/nc_i_cnc_masine.pdf Strana 3