of 25/25
CLASS B มือใหม่ ประเภท ยุวชน หญิง / 7-8 ปี รุ่น A | รุ่นน ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม A.E.C Pattaya Team .. ธันรดา ติѸวต ้ง RSR .. ณัฏฐวี วงษ์ช TAWEESILP .. วรัชยา ขุนด whitefighter .. สุฑัตตา เรียนไธสง Major team .. ปัทมวรรณ ยิѸมงาม TAWEESILP .. อริสรา เห็งขุนทด ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน .. วิภาดา แซ่โล ้ว RSR .. รัชเกล ้า คันธคีร 18 19 60 20 21 61 97

CLASS B มือใหม่CLASS B ม อใหม ประเภท ย วชน หญ ง / 9-10 ป ร น C | ร นน าหน กระหว าง 25-28 ก โลกร

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CLASS B มือใหม่CLASS B ม อใหม ประเภท ย วชน หญ ง /...

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 7-8 ปี รุน่ A | รุน่น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม

  A.E.C Pattaya Team ด.ญ. ธนัรดา ตวิตง้ RSR ด.ญ. ณัฏฐว ีวงษ์ช ู

  TAWEESILP ด.ญ. วรัชยา ขนุด ีwhitefighter ด.ญ. สฑัุตตา เรยีนไธสง Major team ด.ญ. ปัทมวรรณ ยมิงาม TAWEESILP ด.ญ. อรสิรา เห็งขนุทด

  ศนูยก์ฬีาบางขนุเทยีน ด.ญ. วภิาดา แซโ่ลว้ RSR ด.ญ. รัชเกลา้ คันธครี ี

  18

  19

  60

  20

  21

  61

  97

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 7-8 ปี รุน่ B | รุน่น ้าหนักระหว่าง 20-23 กโิลกรัม

  KT.Gym ด.ญ. สุภัสสร ทองมสี ีTiger THai Family ด.ญ. เบญญาภา บณิฑสตูร

  KCS-TAECHEW ด.ญ. กญัญว์รา เชาวเ์ชงิกลา้ winner ด.ญ. นนิาดยิา อนิทองแกว้

  THE VISION NACHA ด.ญ. นศิาชล พลบตุร

  62

  22

  63

  98

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 7-8 ปี รุน่ C | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 23-26 กโิลกรัม

  KT.Gym ด.ญ. สรณ์สริ ิทองมสี ีTHE VISION NACHA ด.ญ. ชรยิากร ตรกึตรา

  The Kick Taekwondo Krabi ด.ญ. พมิมาดา เลโอน ี

  64

  99

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 9-10 ปี รุน่ A | รุน่น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม

  A.E.C Pattaya Team ด.ญ. ปวณีอร ลมิ KCS-TAECHEW ด.ญ. สภุานชิา ศลิประพันธ ์

  THE VISION NACHA ด.ญ. นภสร ยงพพัิฒน ์ศนูยก์ฬีาบางขนุเทยีน ด.ญ. ปิยวรรณ พันธุส์วา่ง

  DRAGON GYM PHUKET ด.ญ. หยกมณี บญุฤทธ ิAnan Taekwondo ด.ญ. นชิา ศรสีะอาด

  SL.Taekwondo ด.ญ. นรกีานต ์ฟองงาม WST Taekwondo ด.ญ. ณัฐณิชา แนบเนียน

  เกษตรจเูนยีร ์ ด.ญ. เบญญพัฒน์ ใบหอม Smss Taekwando ด.ญ. ณภัทร สุม่ยศ

  B.W. GYM ด.ญ. ปภาว ีอน้ศริ ิ

  3

  23

  4

  24

  65

  5

  25

  26

  66

  100

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 9-10 ปี รุน่ B | รุน่น ้าหนักระหว่าง 23-25 กโิลกรัม

  KCS-TAECHEW ด.ญ. สริณิชนม ์ศรแีหง่โคตร RSR ด.ญ. พชิญญธ์ดิา มะโนตา

  ววิ เทควันโด ด.ญ. ณัฐกฤตา สอนดา THE VISION NACHA ด.ญ. พัณณ์ชติา แสงผดงุ

  Anan Taekwondo ด.ญ. พธินุภิา คําพันดงุ Major team ด.ญ. เเพรวา จันลองรัตน ์

  THE VISION NACHA ด.ญ. ญาณิศา พงษ์อดุมปัญญา NATTAKORN GYM ด.ญ. ปัทมพร ยอดมณ ี

  27

  28

  67

  29

  30

  68

  101

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 9-10 ปี รุน่ C | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 25-28 กโิลกรัม

  Premier taekwondo ด.ญ. กริตกิา อน้เปรม ชมรมชยันาทเทควันโด ด.ญ. ธนัชญา ถติยส์ถาน

  TTPพษิณุโลก ด.ญ. นัยนป์พร หาญไพบูลย ์S.P.เทควันโด ด.ญ. สปุระวณ์ี อนิจันทร ์

  KCS-TAECHEW ด.ญ. ปานบัว โมรมัต ชมรมเทควันโดเทศบาลตําบลพยหุะ ด.ญ. สชุาดา ทองคําเปลว

  RSR ด.ญ. ศรัณภัทร วเิชยีรทอง ศนูยก์ฬีาบางขนุเทยีน ด.ญ. ชนัญญา ศรกีฤตพร THE VISION NACHA ด.ญ. เบญจณี ศรวีงศม์ณีรัตน์

  CHOI's TAEKWONDO ด.ญ. SUPASSADA KULNGUAN the shark ด.ญ. พชิา มณีเกดิศริ ิ

  DRAGON GYM PHUKET ด.ญ. ฐานฏิฐ ์วอ่งไววฒุ ิศรณ์กรชิเทควันโด เขตวัฒนา ด.ญ. ศภุกร ศรจํีาปา

  Martial Arts Taekwondo ด.ญ. อาทมิา โมล ี3J Taekwondo ด.ญ. พรปวณ์ี ลาวลัยว์สิทุธ ิ

  THE KICK TAEKWONDO ด.ญ. ปรยีนันท ์เต็มฤทธกิลุชัย B.W. GYM ด.ญ. พราวพทุธ ไทยนอ้ย

  THE VISION NACHA ด.ญ. เฉลมิภรณ์ พงษ์ใหม ่

  6

  7

  31

  69

  8

  1

  9

  32

  10

  11

  33

  102

  70

  12

  2

  13

  34

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 9-10 ปี รุน่ D | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 28-31 กโิลกรัม

  RSR ด.ญ. นอ้มเกลา้ คันธครี ีTHE VISION NACHA ด.ญ. ปภาวรนิทร ์นะคะรังส ุ

  3J Taekwondo ด.ญ. จนิดารัตน ์มาทอง Tiger THai Family ด.ญ. ฐติกิานต ์แกว้เจรญิ

  DRAGON GYM PHUKET ด.ญ. ศฎาพัชร สริวิฒัน์ Tiger THai Family ด.ญ. วลิาวัลย ์คําวรีะ

  3J Taekwondo ด.ญ. ณิชาภัทร สงวนพรอ้ม ร.ร.ทบอ.เพชราวธุวทิยาฯ ด.ญ. นฤมล ครจงโก

  A.E.C Pattaya Team ด.ญ. ธนัยภรณ์ ขันคํา

  14

  35

  36

  71

  37

  38

  72

  103

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 9-10 ปี รุน่ E | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 31-35 กโิลกรัม

  NATTAKORN GYM ด.ญ. อลนิธติา ยรัีมย ์AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ญ. ธนัญญา รุง่สมัย

  The Winner Thailand Taekwondo ด.ญ. อลสิา ทองนุ่น Tiger Thai Phichit ด.ญ. ฐติชิญา พูบขนุทด

  ร.ร.ทบอ.เพชราวธุวทิยาฯ ด.ญ. ฐติวิรดา สงวนเผา่

  73

  39

  74

  104

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 9-10 ปี รุน่ G | รุน่น ้าหนักมากกวา่ 39 กโิลกรัม

  ศนูยก์ฬีาบางขนุเทยีน ด.ญ. สทุธดิา เจรญิสขู B.W. GYM ด.ญ. ณัฎฐก์ันย ์เหมอืนลมา้ย

  105

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 11-12 ปี รุน่ B | รุน่น ้าหนักระหว่าง 25-29 กโิลกรัม

  DRAGON GYM PHUKET ด.ญ. ชนัดถา ผวิเหลอืง เกษตรจเูนยีร ์ ด.ญ. ภัคจิรา นาชนิ

  THE KICK TAEKWONDO ด.ญ. สารศิา ไทยทองหลาง TAWEESILP ด.ญ. ทยตุา เพชรทอง

  75

  76

  106

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 11-12 ปี รุน่ C | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 29-32 กโิลกรัม

  Tiger THai Family ด.ญ. เฌอ พเิชษฐวทิย ์DRAGON GYM PHUKET ด.ญ. เกษทวิา ไพรพฤกษ์

  Soul TKD ด.ญ. ชนสิรา ถาดไรสงค ์ศรณ์กรชิเทควันโด เขตวัฒนา ด.ญ. ธนัญญา บญุมว่งตาน ี

  3J Taekwondo ด.ญ. เพชรดา ทรงศลิป์ The Best Fighter Taekwondo ด.ญ. อชริญา อรรถชานนท ์

  Tiger Thai Phichit ด.ญ. อรษิา พกุเจรญิ M.Y. and M.J. Taekwondo ด.ญ. ณัฐนภัสสร ์นนทธ์รีกร

  40

  41

  77

  42

  43

  78

  107

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 11-12 ปี รุน่ D | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 32-35 กโิลกรัม

  X.TEAM GYM ชมุชนกรมแพทยท์หารบก ด.ญ. ณัฏฐณิชา วชรเนตร TAWEESILP ด.ญ. บญุสติา วงศก์องแกว้

  B.W. GYM ด.ญ. ธนภรณ์ จันทรพ์งษ์ NATTAKORN GYM ด.ญ. ภณิดา สมมุง่

  79

  80

  108

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 11-12 ปี รุน่ E | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 35-38 กโิลกรัม

  ววิ เทควันโด ด.ญ. ธญัชนก วรวงค ์Tiger THai Family ด.ญ. กวสิรา สกลุณี

  B.W. GYM ด.ญ. จดิาภา สวา่งศลิป์ TAWEESILP ด.ญ. กวนิธดิา รักวงศส์กลุ

  ดนัย เทควนัโด ยมิ ด.ญ. พมิพช์นก จารมุาส Tiger THai Family ด.ญ. ศภุาพชิญ ์เหล่าสนุทรวณิช NATTAKORN GYM ด.ญ. ปารฌิา ชนูาค

  44

  81

  45

  46

  82

  109

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 11-12 ปี รุน่ F | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 38-41 กโิลกรัม

  THE VISION NACHA ด.ญ. ปณุยภา ฉายรัศม ีTiger THai Family ด.ญ. อรปรยีา นาคไชยะ

  ศนูยก์ฬีาบางขนุเทยีน ด.ญ. กชกร สวา่งจติร B.W. GYM ด.ญ. อภชิญา นอ้ยอําไพ

  AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY ด.ญ. นารภัีกด ิหนองหาร RSR ด.ญ. ปราณปรยิา โพธกิงิ

  47

  83

  48

  84

  110

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 11-12 ปี รุน่ G | รุน่น ้าหนักระหว่าง 41-43 กโิลกรัม

  ศรณ์กรชิเทควันโด เขตวัฒนา ด.ญ. ภัสราภรณ์ กอนไชย RSR ด.ญ. นลัทพร แวน่แกว้

  111

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 11-12 ปี รุน่ I | รุ่นน ้าหนักมากกว่า 45 กโิลกรัม

  TAWEESILP ด.ญ. เกวลนิ ภาคสังข ์M.Y. and M.J. Taekwondo ด.ญ. ณภัทร อรรถปฏสิัมภทิา

  ชนะชยัยมิ ด.ญ. ธนารยี ์เพยีธงษา

  85

  112

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 13-14 ปี รุน่ A | รุน่น ้าหนักไม่เกนิ 32 กโิลกรัม

  SUKPRASERT TAEKWONDO GYM ด.ญ. อศวิรรณ ศรทีอง NATTAKORN GYM ด.ญ. ศศนิภิา สกุพราว

  113

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 13-14 ปี รุน่ B | รุน่น ้าหนักระหว่าง 32-35 กโิลกรัม

  อนุบาลลําทบั-คลองทอ่ม ด.ญ. นชิานัน พลจรัส THE VISION NACHA ด.ญ. ชตุกิาญจน ์มติรสพุรรณ

  อนุบาลลําทบั-คลองทอ่ม ด.ญ. กนกวรรณ ใจสมทุร

  86

  114

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 13-14 ปี รุน่ C | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 35-38 กโิลกรัม

  UTTARADIT TAEKWONDO GYM ด.ญ. นลนิภัสร ์โชตมิงคลสทิธ ิSoul TKD ด.ญ. ปวณี์สดุา คณูขนุทด

  SUKPRASERT TAEKWONDO GYM ด.ญ. ศศกิมล พราหมลอย

  87

  115

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 13-14 ปี รุน่ D | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 38-41 กโิลกรัม

  T.T TAEKWONDO ด.ญ. สกุญัญา จันประทัด โรงเรยีนบา้นปางแดง By OShopping นางสาว กรรณิการ ์จะย ี

  A.E.C Pattaya Team ด.ญ. ใหม ่ไมเคลิ

  88

  116

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 13-14 ปี รุน่ E | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 41-45 กโิลกรัม

  TKD.CENTER ด.ญ. สริพิร ศรอีดุร THE VISION NACHA ด.ญ. พชิญส์นิี ศริสิทิธ ิ

  MNP.taekwondo นางสาว จันทมณี ทรัพยแ์สนด ีT.T TAEKWONDO ด.ญ.ธญัพร หงษา

  ◌J่ARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG ด.ญ. พมิพาภรณ์ ตังจติรสดใส the shark ด.ญ. ชนกิานต ์พัฒนะกลู

  SUKPRASERT TAEKWONDO GYM ด.ญ. ธนิกานต ์จติรเวโรจน ์ซกิขเ์ทควันโด ด.ญ. ปนติา เหมพลชม

  KCS-TAECHEW ด.ญ. อภสิรา ประภาอภรัิตน ์

  15

  49

  50

  89

  51

  52

  90

  117

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 13-14 ปี รุน่ F | รุน่น ้าหนักระหวา่ง 45-49 กโิลกรัม

  THE VISION NACHA ด.ญ. ชมษร ลําฤทธ ิCHOI's TAEKWONDO นางสาว PICHAYADA CHAISITSANGUAN

  DMG TAEKWONDO ด.ญ. กฤษณา กมลเดช 3J Taekwondo ด.ญ. อาทติยา ลาวัลยว์สิทุธ ิ

  Tiger THai Family ด.ญ. อาทติยา พลพีลากร โรงเรยีนบา้นปางแดง By OShopping นางสาว ชลดิา ละยอย

  Premier taekwondo ด.ญ. ณัฐรนิทร ์ศักดปิรชีาธรรม

  53

  91

  54

  55

  92

  118

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 13-14 ปี รุน่ G | รุน่น ้าหนักระหว่าง 49-53 กโิลกรัม

  T.T TAEKWONDO ด.ญ. กนกพร สอนศรวีงศ ์โรงเรยีนบา้นปางแดง By OShopping นางสาว คํา จองตาล

  3J Taekwondo ด.ญ. สภุนดิา ชา้งนอ้ย TAWEESILP ด.ญ. นษิตา สขุจันทร ์

  93

  94

  119

 • CLASS B มอืใหม ่ประเภท ยวุชน หญงิ / 13-14 ปี รุน่ H | รุน่น ้าหนักมากกวา่ 53 กโิลกรัม

  T.T TAEKWONDO ด.ญ.ประรัตถวนัินท ์ธรรมเจรญิ โรงเรยีนบา้นปางแดง By OShopping นางสาว เกตศุรา ใหม่เบยีว

  โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ ด.ญ.ปณิศรา สอนโต Anan Taekwondo ด.ญ. ปฏพิร สอนโต Tiger Thai Phichit ด.ญ. ชวชิสรา พุม่พวง

  ศรณ์กรชิเทควันโด เขตวัฒนา ด.ญ. เบญญาภา ทาส ีTiger Thai Phichit ด.ญ. สัจจพันธ ์อนิทรอ์อ่น

  A.E.C Pattaya Team ด.ญ. วรรณรพ ีสขุแกว้ The Rock ประตกูรงุเทพ ด.ญ. วรรณภา เทยีมผาย

  THE VISION NACHA ด.ญ. ชวศิา พลบุตร

  16

  56

  57

  95

  17

  58

  59

  96

  120