CIVILIN¤â€“ TEIS¤â€“ - ¢  dualistin¤â€”je teis¤â€”s sistemoje. Civilin¤â€”s teis¤â€”s ideologiniai pagrindai,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CIVILIN¤â€“ TEIS¤â€“ - ¢ ...

 • CIVILIN TEIS

  Civilins teiss samprata. Objektyvioji ir subjektyvioji civilin teis. Civilins teiss taikymo sfera.

  Ekonomin apyvarta ir civilin teis. Vieosios ir privatins teiss sveika. Civilin teis

  dualistinje teiss sistemoje. Civilins teiss ideologiniai pagrindai, tikslai ir funkcijos.

  Civiliniai teisiniai santykiai, j turinys, forma, bruoai ir rys. Civilinio teisinio santykio

  atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Civilinio teisinio santykio objektai ir subjektai.

  Civilinio teisinio reglamentavimo dalyko ir metodo samprata. Civilinio teisinio reglamentavimo

  metodo pagrindiniai poymiai.

  Civilins teiss princip svoka ir rys. Civilins teiss norm aikinimo principai. Civilins teiss

  altinio samprata ir rys. Civilins teiss sistemos ir civilini statym sistemos samprata.

  Civilini teisi ir i teisi objekto samprata. Civilini teisi objektai ir civilins apyvartos

  objektai. Daikt kaip civilini teisi objekt samprata ir rys. Pinigai kaip civilini teisi objektas.

  Vertybiniai popieriai, j svoka, skiriamieji poymiai, rys. Vertybini popieri emisija ir

  apyvarta. Daiktins ir prievolins teiss kaip ivestiniai civilini teisi objektai. kins veiklos

  rezultatai kaip civilini teisi objektai. Intelektins veiklos rezultatai kaip civilini teisi objektai.

  Asmenini neturtini vertybi, saugom civilini statym normomis, rys ir j apibdinimas.

  Termino svoka, termin pritaikymo sfera ir teisin reikm. Termin klasifikavimo kriterijai ir j

  rys. gyjamieji ir naikinamieji terminai, teisi gyvendinimo terminai. Termin skaiiavimo

  tvarka.

  Iekinio senaties svoka ir funkcijos. Iekinio senaties taikymo samprata ir slygos. Iekinio

  senaties termin rys. Bendrieji ir specialieji iekinio senaties terminai. Iekinio senaties termin

  skaiiavimas. Iekinio senaties termino eigos pradia. Iekinio senaties termino sustabdymas ir

  nutraukimas.

  Civilini teisi gyvendinimo samprata. Civilini teisi gyvendinimo principai. Draudimas

  piktnaudiauti savo teismis. Piktnaudiavimo teismis samprata. Savigyna kaip civilini teisi

  gynimo bdas.

  Sandorio svoka. Sandorio funkcijos civilini santyki teisinio reglamentavimo mechanizme.

  Sandorio turinys, tikslai ir motyvai, j teisin reikm. Sandorio forma. Sandori rys. Sandori

  galiojimo samprata, slygos. Sandorio negaliojimo pasekms. Restitucija. Sandori negaliojimo

  pagrindai. Sandori, sudaryt virijus kompetencij, negaliojimas.

  Fizinio asmens teisinio subjektikumo svoka ir elementai. Teisnumo svoka ir turinys. Veiksnumo

  svoka. Civilins bkls akto svoka ir rys. Fizinio asmens gyvenamoji vieta. Globos ir rpybos

  samprata, steigimo ir pasibaigimo pagrindai. Juridinio asmens svoka ir poymiai. Juridini

  asmen rys. Juridini asmen steigimas. Juridinio asmens teisnumo ir veiksnumo samprata.

  Juridinio asmens organai ir atstovai. Juridinio asmens filialai ir atstovybs. Juridinio asmens

  reorganizavimas ir likvidavimas. Juridinio asmens pertvarkymas.

  Atstovavimo svoka. Atstovavimo ir galinim atsiradimo pagrindai. galiojimo svoka ir rys.

  galiojimo forma. galiojimo pasibaigimas. Pergaliojimas.

 • Atstovavimo teisinio santykio ali teiss ir pareigos, atsakomyb. Atskir atstovavimo ri

  apvalga. Vartotojikas (buitinis) atstovavimas. Komercinis atstovavimas. Prokra. Prekybos

  agentas ir tarpininkas.

  Daiktins teiss samprata. Daiktai ir daiktins teiss kaip civilini teisi objektai. Daiktini teisi

  rys. Daiktini teisi apsunkinimai.

  Valdymas kaip savarankikas civilinio teisinio reglamentavimo objektas. Teistas ir neteistas

  valdymas. Teisto valdymo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Valdymo gyvendinimas ir

  gynimas.

  Nuosavybs teiss samprata, rys, formos. Nuosavybs teiss subjektai ir objektai. Nuosavybs

  teiss turinys. Nuosavybs teiss gijimo (pirminiai ir ivestiniai) ir pasibaigimo pagrindai.

  Nuosavybs teiss gyvendinimas. Vieosios nuosavybs teiss gyvendinimo ypatumai. Valstybs

  ir savivaldybi institucijos, gyvendinanios valstybs ir savivaldybi nuosavybs teis. Valstybs

  (savivaldybi) turto perdavimas valstybs (savivaldybi) institucijoms patikjimo teise. Valstybs

  (savivaldybi) turto perdavimas valdyti fiziniams ir juridiniams asmenims pagal panaudos ar

  nuomos sutart. Valstybs (savivaldybi) turto investavimas. Valstybs (savivaldybi) turto

  privatizavimas. Valstybs turto privatizavimo sandoriai.

  Bendrosios nuosavybs teiss samprata ir rys. Bendrosios nuosavybs teiss subjektai ir objektai.

  Bendrosios nuosavybs teiss gyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybs teiss atsiradimas,

  pasikeitimas ir pasibaigimas.

  Nuosavybs teiss apsauga ir gynimas. Prievoliniai ir daiktiniai nuosavybs gynimo bdai.

  Valdymo teiss gynimas (vindikacinis iekinys). Siningo neteisto valdytojo interes apsauga.

  Daiktini teisi gynimas nuo paeidim, nesusijusi su valdymo netekimu (negatorinis iekinys).

  Turto patikjimo teiss svoka, subjektai, atsiradimo pagrindai, turinys.

  Servituto svoka ir turinys. Servitut rys. Servituto nustatymas. Servituto pabaiga.

  Uzufrukto svoka ir turinys. Uzufrukto nustatymas. Uzufrukto pabaiga.

  Ustatymo teiss svoka ir turinys. Ustatymo teiss nustatymas ir pabaiga.

  Ilgalaiks nuomos svoka ir turinys. Ilgalaiks nuomos nustatymas ir pabaiga.

  Hipotekos svoka. Hipotekos objektas. Hipotekos rys. Priverstins hipotekos atsiradimo

  pagrindai. Sutartin hipoteka. Hipotekos forminimas ir registravimas. Hipotekos perleidimas ir

  keitimas. Skolos iiekojimas hipotekos kreditoriaus naudai. Hipotekos pabaiga.

  keitimo svoka. keitimo objektas. keitimo atsiradimo pagrindai. keitimo forminimas ir

  registravimas. keitimo teiss pabaiga.

  Kito asmens turto administravimas. Turto administravimo rys. Turto administravimo

  nustatymas. Turto administravimo pabaiga.

  Prievols svoka ir rys. Prievols alys. Kreditorius. Skolininkas. Prievoli teisinius santykius

  charakterizuojantys bruoai. Prievoli teiss svoka ir sistema. Prievoli atsiradimo ir pasibaigimo

 • pagrindai. Regresins prievols. Asmen pasikeitimas prievolje. Prievols vykdymo samprata ir

  stadijos. Prievols vykdymo principai. Prievoli vykdymo eilikumo nustatymas. Prievols

  vykdymo utikrinimo samprata ir bdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Rankpinigiai. Kiti

  prievoli utikrinimo bdai. Skolininko atleidimas nuo prievols vykdymo. Novacija.

  Asmens, tvarkanio kito asmens reikalus, pareigos. Reikal tvarkymas prie kito asmens vali.

  Ilaid atlyginimas. Kito asmens vardu ir interesais sudaryto sandorio teisins pasekms. Prievols,

  atsirandanios dl turto gijimo ar sutaupymo be pagrindo, svoka. Prievols subjektai. Prievols

  ali teiss ir pareigos. Prievols dalykas. Be pagrindo gytas ar sutaupytas turtas, kurio negalima

  ireikalauti.

  Loterija ir kiti aidimai, grindiami rizika ir atsitiktinumu. Laybos.

  Sutarties samprata, elementai, rys. Dvials ir vienaals, atlygintins ir neatlygintins,

  konsensualins ir realins, vienkartinio vykdymo ir tstins sutartys. Komercins sutartys.

  Vartojimo sutarties samprata ir ypatumai. Vieosios sutarties samprata ir sudarymo ypatumai.

  Taikos sutarties samprata ir teisin galia. Ikisutartiniai santykiai, j reikm. Preliminarios sutartys,

  j forma, turinys, teisin reikm. Sutari sudarymo stadijos. Ofertos ir akcepto samprata. Sutari

  galia. Sutarties galia tretiesiems asmenims. Sutari forma. Registracijos reikm. Sutari turinys,

  slyg rys. Sutarties kaina. Sutari vykdymo tvarka. Sutari nevykdymo teisins pasekms.

  Atsakomyb u sutari nevykdym naikinanios slygos. Force majeure aplinkybs. Sutari

  pabaiga. Sutarties nutraukimo teisins pasekms. Sutarties absoliutus ir santykinis negaliojimas.

  Kreditoriaus interes gynimas (actio Pauliana). Nesiningumo prezumpcijos atvejai. Netiesioginis

  iekinys. Sulaikymo teis. Sutari su usienio kontrahentu sudarymo ypatumai.

  Civilins atsakomybs samprata ir rys. Civilins atsakomybs sankcijos. Sutartin ir deliktin

  civilin atsakomyb. Dalin ir solidari atsakomyb. Pagrindin ir papildoma (subsidin)

  atsakomyb. Ribota ir visika atsakomyb. Civilins atsakomybs netaikymas ir atleidimas nuo

  civilins atsakomybs. Tiesiogin ir netiesiogin (regresin) atsakomyb. Civilin atsakomyb ir

  kiti alos kompensavimo bdai. Civilins atsakomybs draudimas.

  Civilins atsakomybs slygos. ala ir nuostoliai, j rys. Turtin ir neturtin ala, jos poymiai,

  nustatymo kriterijai. Ilaidos ir negautos pajamos. Nuostoli sumainimas. Neteista veika.

  Prieastinis ryys tarp neteistos veikos ir alos (nuostoli). Kalt. Atsakomyb nesant kalts.

  Rizika kaip atsakomybs slyga. Sutartin atsakomyb. Nesutartini alos padarymo prievoli

  svoka, poymiai ir specifika. Iskirtiniai atsakomybs u padaryt al atvejai.

  Pirkimopardavimo sutarties samprata, bendrosios nuostatos. Pirkimopardavimo sutarties rys.

  Atskir pirkimopardavimo sutari ypatumai.

  Main sutartis.

  Skolos padengimo sutartis. Neterminuota (nuolatin) renta. Renta iki gyvos galvos. Ilaikymo iki

  gyvos galvos sutartis.

  Dovanojimo sutartis.

  Nuomos sutartis, samprata, bendrosios nuostatos. Nuomos sutarties rys. Atskir nuomos sutari

  ypatumai.

 • Neatlygintino naudojimosi daiktu sutartis.

  Rangos sutarties samprata, rys. Atskir rangos sutari teisin charakteristika.

  Mokslinio tyrimo, bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai.

  Atlygintin paslaug teikimo sutartis. Asmens sveikatos prieiros sutartis. Turizmo paslaug

  sutartis.

  Pavedimo sutartis.

  Franizs sutartis.

  Komiso sutartis.

  Distribucijos (paskirsty