of 31 /31
Các dạng Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 có đáp án 05:15:09 20/01/2014 Các dạng Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 có đáp án HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN LỚP 5 **** DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG : Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số lẽ có 3 chữ số ? *** Số lẽ có 3 chữ số là từ 101 đến 999 . Vậy TBC các số lẽ đó là : ( 101+ 999) : 2 = 550 Bài 2: Tìm TBC các số chẵn có 2 chữ số ? *** Số chẵn có 2 chữ số là từ 10 đến 98 . Vậy TBC các số chẵn đó là : (10 +98) : 2 = 54 Bài 3 : Tìm TBC các số lẽ nhỏ hơn 2012 ? *** Các số lẽ đó là từ 1; 3; 5; 7;…..đến 2011. Vậy TBC các số lẽ là : (2011+1): 2= 1006 Bài 4 : Tìm TBC tất cả các số tự nhiên liên tiếp từ 1; 2; 3 …đến 2013 ? *** TBC là : ( 2013 + 1 ) : 2 = 1007 Bài 5; Một lớp học có 30 HS có tuổi trung bình là 10 . Nếu tính thêm cả cô giáo thì tuổi TB của cô và 30 HS là 11 . Tính tuổi của cô ? *** Tổng số tuổi của 30 HS LÀ : 30 x 10 = 300 Tổng tuổi của cô và 30 HS là : 31 x 11 = 341 Tuổi cô giáo là : 341 – 300 = 41 Bài 6 : Biết TBC của 2 số là 185 và số lớn hơn số bé 24 đơn vị . Tìm 2 số đó ? *** Tổng 2 số đó là : 185 x 2 = 370 Số bé là : ( 370 – 24 ) : 2= 173 Số lớn là : 370 – 173 = 197 Bài 7 : DẠNG TOÁN TÌM 2 SỐ TỰ NHIÊN Bài 1 : Tìm 2 số lẽ liên tiếp có tổng là 1444 ? *** Số bé là : 1444 : 2 – 1 = 721 Số lớn là : 721 + 2 = 723 Bài 2 : Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215 ?

Các Dạng Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 5 Có Đáp Án

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Các dạng Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 có đáp án

Text of Các Dạng Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 5 Có Đáp Án

Cc dng Ton bi dng hc sinh gii lp 5 c p n05:15:09 20/01/2014Cc dng Ton bi dng hc sinh gii lp 5 c p nHNG DN GII CC DNG TON LP 5****DNG TON TRUNG BNH CNG:Bi 1:Tm trung bnh cng ca cc s l c 3 ch s ?*** S l c 3 ch s l t 101 n 999 . Vy TBC cc s l l : ( 101+ 999) : 2 =550Bi 2:Tm TBC cc s chn c 2 ch s ?*** S chn c 2 ch s l t 10 n 98 . Vy TBC cc s chn l : (10 +98) : 2 =54Bi 3 :Tm TBC cc s l nh hn 2012 ?*** Cc s l l t 1; 3; 5; 7;..n 2011. Vy TBC cc s l l : (2011+1): 2=1006Bi 4 :Tm TBC tt c cc s t nhin lin tip t 1; 2; 3 n 2013 ?*** TBC l : ( 2013 + 1 ) : 2 =1007Bi 5;Mt lp hc c 30 HS c tui trung bnh l 10 . Nu tnh thm c c gio th tui TB ca c v 30 HS l 11 . Tnh tui ca c ?*** Tng s tui ca 30 HS L : 30 x 10 = 300 Tng tui ca c v 30 HS l : 31 x 11 = 341 Tui c gio l : 341 300 =41Bi 6 :Bit TBC ca 2 s l 185 v s ln hn s b 24 n v . Tm 2 s ?*** Tng 2 s l : 185 x 2 = 370 S b l : ( 370 24 ) : 2=173 S ln l : 370 173 =197Bi 7 :DNG TON TM 2 S T NHINBi 1:Tm 2 s l lin tip c tng l 1444 ?*** S b l : 1444 : 2 1 =721S ln l : 721 + 2 =723Bi 2 :Tm 2 s t nhin lin tip c tng l 215 ?*** S b l : ( 215 1) : 2 =107S ln l : 215 107 =108Bi 3:Tm s t nhin A ; Bit A ln hn TBC ca A v cc s 38 ; 42 ; 67 l 9 n v ?*** TBC ca 4 s l : ( 38 + 42 + 67 + 9) : 3 = 52 . Vy A l : 52 + 9 =61Bi 4 :Tm s t nhin B ; Bit BLN hn TBC ca B v cc s 98 ; 125 l 19 n v ?*** TBC ca 3 s l : ( 98 + 125 + 19 ) : 2 = 121 . Vy B l : 121 + 19 =140Bi 5 :Tm s t nhin C ; bit CB hn TBC ca C v cc s 68; 72 ; 99 l 14 n v ?*** TBC ca 3 s l : [ ( 68 + 72 + 99 ) 14 ] : 3 = 75 Vy C l : 75 14 =61Bi 6:Tm 2 s t nhin bit s ln chia cho s b c thng l 3 d 41 v tng ca hai s l 425 ?- Ta c s b bng 1 phn ; s ln 3 phn (s thng) Tng s phn : 3 + 1 = 4- S b = ( Tng - s d ) : s phn S b l : (425 - 41 ) : 4 =96- S ln = S b x Thng + s d S ln l : 96 x 3 + 41 =329Bi 7 :Tm 2 s t nhin bit s ln chia cho s b c thng l 2 d 9 v hiu ca hai s l 57 ?- Ta c s b bng 1 phn ; s ln 2 phn (s thng) Hiu s phn : 2 -1 = 1- S b = ( Hiu - s d ) : s phn S b l : (57 - 9 ) : 1 =48- S ln = S b x Thng + s d S ln l : 48 x 2 + 9 =105Bi 8:Tm 2 s bit thng ca chng bng hiu ca chng v bng 1,25 ? - i s thng ra phn s thp phn , rt gn ti gin. i 1,25 == - Vy s b = 4 phn, s ln 5 phn (Ton hiu t) Hiu s phn : 5 - 4 = 1 - S ln = ( Hiu : hiu s phn ) x phn s ln S ln : (1,25 : 1) x 5 =6,25 - S b = S ln - hiu S b : 6,25 - 1,25 =5Bi 9:Tm 2 s c tng ca chng bng 280 v thng chng l 0,6 ? i s thng ra phn s thp phn , rt gn ti gin i 0,6 == - Vy s b = 3 phn, s ln 5 phn (Ton tng t) Tng s phn : 5 + 3 = 8 - S ln = ( Tng : tng s phn ) x phn s ln S ln : (280 : 8) x 5 =175 - S b = Tng - s ln S b : 280 - 175 =105Bi 10:Tm hai s t nhin c tng l 2013 v gia chng c 20 s t nhin khc ? - Hiu ca 2 s l : 20 x 1 + 1 = 21 - S ln ; ( 2013 + 21 ) : 2 = 1017 - S b : 2013 - 1017 = 996Bi 11:Tm hai s c tng bng 2011 v gia chng c tt c 9 s chn ? - Hiu ca 2 s l : 9 x 2 + 1 = 19 - S ln : ( 2011 + 19) : 2 = 1015 - S b : 2011 - 1015 = 996Bi 12:Tm hai s c tng bng 2009 v gia chng c tt c 5 s l ? - Hiu ca 2 s l : 5 x 2 + 1 = 11 - S ln : ( 2009 + 11) : 2 = 1010 - S b : 2009 - 1010 = 999Bi 13 :Tm hai s chn c tng bng 210 v gia chng c 18 s chn khc? - Hiu ca 2 s l : 18 x 2 + 2 = 38 - S ln : ( 210 + 38) : 2 = 124 - S b : 210 - 124 = 86Bi 14:Tm hai s l c tng bng 474 v gia chng c tt c 37 s l khc ? - Hiu ca 2 s l : 37 x 2 + 2 = 76 - S ln : ( 474 + 76) : 2 = 275 - S b : 474 - 275 = 199Bi 15:Tm mt phn s c mu s hn t s 52 n v v bng phn s - i rt gn=( gii theo ton hiu t - T s 3 phn , mu s 5 phn ) - T s l : 52 : (5 - 3) x 3 = 78 - Mu l : 52 : ( 5 -3 ) x 5 = 130Bi 16:Tm mt phn s c tng t s v mu s l 224 n v v bng phn s - i rt gn=( gii theo ton tng - t - T s 3 phn , mu s 4 phn ) - T s l : 52 : (4 + 3) x 3 = 96 - Mu l : 224 - 96 = 128Bi 17:Tng ca 2 s l 504 . Nu ly s th nht nhn vi 4 , s th hai nhn 5 th tch ca chng bng nhau . Tm 2 s ?- Ta ly snhn th nht lm tv ly snhn th hai lm mu -Ta c : s th hai =s th nht (Gii theo ton tng - t) Nu bit hiu l hiu - t . - S th nht l : 504 : ( 5 + 4) x 5 = 280 - S th hai l : 504 - 280 = 224Bi 18 :Tng ca 2 s l 1008 . Nu ly s th nht nhn vi, s th hai nhnth tch ca chng bng nhau . Tm 2 s ?- Ta ly mu snhn th nht lm tv ly mu snhn th hai lm mu -Ta c : s th nht =s th hai (Gii theo ton tng - t) - S th nht l : 1008 : ( 5 + 3) x 3 = 378 - S th hai l : 1008 - 378 = 630Bi 19:Tm hai s t nhin bit hiu ca chng l 68 . Nu ly s th nht chia cho, s th hai chiath kt qu ca chng bng nhau ?- Ta ly mu snhn th hai lm tv ly mu snhn th nht lm mu -Ta c : s th nht =s th hai (Gii theo ton hiu - t) - S th nht l : 68 : ( 5 - 4) x 5 = 340 - S th hai l : 340 - 68 = 272Bi 20: Nu gim di cnh ca mt hnh vung i 10 % th din tch ca hnh gim i bao nhiu phn trm ? (gim th ly 100 tr i s cho gim)- Din tch gim l :a x a x 100%-a x 90%xa x 90% (gim th a x a x 100 ng trc) = 1 - 0,9 x 0,9 = 0,19 x 100 =19%Bi 21: Nu tng di cnh ca mt hnh vung thm 10 % th din tch ca hnh tng thm bao nhiu phn trm ? (Tng th ly 100 tr cng s cho tng)- Din tch tng l :a x 110%xa x 110%-a x a x 100% (Tng th a x a x 100 ng sau) = 1,1 x 1,1 - 1 = 0,21 x 100 =21%Bi 22: Nu gim s M i 20 % ca n th ta c s N . Hi phi tng s N thm bao nhiu phn trm c s M ? Ta gi s M l a ; s N l b th b = a x 80% ( s M gim 20% cn 80%) Ta c : 80 : 20 = 4 Vy a x80% : 4 =b : 40 = a x 0,2 x 100 = 100 : 4 =25%S N phi tng thm 25% ca n c MBi 23: Nu gim s C i 37,5 % ca n th ta c s D . Hi phi tng s D thm bao nhiu phn trm c s C ? - Ta c : D = C x ( 100% - 37,5 % ) = C x 62,5% Vy C = D : 62,5% =D := D x= 1,6 x 100 = 160 %S D phi tng thm l: 160% - 100% =60%Bi 24: Nu tng s A thm 60 % ca n th ta c s B . Hi phi gim s B thm bao nhiu phn trm c s A ? - Ta c : B= A x( 100% + 60% ) = A x 160% Vy A = B : 160% = B := B x= 0,625 x 100 = 62,5 S b phi gim i : 100 - 62,5 =37,5%Loi 1: Vit thm 1 hay nhiu ch s vo bn phi, bn tri hoc xen gia mt s t nhin.Bi 1:Tm mt s t nhin c hai ch s,bit rng nu vit thm ch s 9 vo bn tri s ta c mt s ln gp 13 ln s cho.Gii:Gi s phi tm l ab. Vit thm ch s 9 vo bn tri ta dc s 9ab. Theo bi ra ta c:9ab = ab x 13900 + ab = ab x 13900 = ab x 13 ab900 = ab x (13 1)900 = ab x 12ab = 900: 12ab = 75Bi 2:Tm mt s c 3 ch s, bit rng khi vit thm ch s 5 vo bn phi s th n tng thm 1 112 n v.Gii:Gi s phi tm l abc. Khi vit thm ch s 5 vo bn phi ta dc s abc5. Theo bi ra ta c:abc5 = abc + 1 11210 x abc + 5 = abc + 1 11210 x abc = abc + 1 112 510 x abc = abc + 1 10710 x abc abc = 1 107( 10 1 ) x abc = 1 1079 x abc = 1 107abc = 123Bi 3:Tm mt s t nhin c 2 ch s, bit rng nu vit ch s 0 xen gia ch s hng chc v hng n v ca s ta c s ln gp 10 ln s cho, nu vit thm ch s 1 vo bn tri s va nhn dc th s li tng ln 3 ln.Gii:Gi s phi tm l ab. Vit thm ch s 0xen gia ch s hng chc v hng n v ta c s a0b. Theo bi ra ta c:ab x 10 = a0bVy b = 0 v s phi tm c dng a00. Vit thm ch s 1 vo bn tri s a00 ta c s 1a00. Theo bi ra ta c:1a00 = 3 x a00Gii ra ta c a = 5 .S phi tm l 50Loi 2: Xo bt mt ch s ca mt s t nhin.Bi 1:Cho s c 4 ch s . Nu ta xo i ch s hng chc v hng n v th s gim i 4455 n v. Tm s .Gii:Gi s phi tm l abcd. Xo i ch s hng chc v hng n v ta c s ab.Theo bi ta cabcd ab = 4455100 x ab + cd ab = 4455cd + 100 x ab ab = 4455cd + 99 x ab = 4455cd = 99 x (45 ab)Ta nhn xt tch ca 99 vi 1 s t nhin l 1 s t nhin nh hn 100. Cho nn 45 ab phi bng 0 hoc 1.- Nu 45 ab = 0 th ab = 45 v cd = 0.- Nu 45 ab = 1 th ab = 44 v cd = 99.S phi tm l 4500 hoc 4499.Loi 3: S t nhin v tng, hiu, tch cc ch s ca n.Bi 1:Tm mt s c 2 ch s, bit rng s gp 5 ln tng cc ch s ca n.Gii:Cch 1:Gi s phi tm l ab. Theo bi ra ta cab = 5 x (a + b)10 x a + b = 5 x a + 5 x b10 x a 5 x a = 5 x b b(10 5) x a = (5 1) x b5 x a = 4 x bT y suy ra b chia ht cho 5. Vy b bng 0 hoc 5.+ Nu b = 0 th a = 0 (loi)+ Nu b = 5 th 5 x a = 20, vy a = 4.S phi tm l 45.Cch 2:Theo bi ra ta cab = 5 x ( a + b)V 5 x (a + b) c tn cng bng 0 hoc 5 nn b bng 0 hoc 5.+ Nu b = 0 thay vo ta c:a5 = 5 x (a + 5)10 x a + 5 = 5 x a + 25Tnh ra ta c a = 4.Th li: 45: (4 + 5) = 5 . Vy s phi tm l 45.Bi 2:Tm mt s c 2 ch s, bit rng s chia cho hiu cc ch s ca n c thng l 28 v d 1Gii:Gi s phi tm l ab v hiu cc ch s ca n bng c.Theo bi ra ta c:ab = c x 28 + 1, vy c bng 1, 2 hoc 3.+ Nu c = 1 th ab = 29.Th li: 9 2 = 7 khc 1 (loi)+ Nu c = 2 th ab = 57.Th li: 7 5 = 2 ; 57: 2 = 28 (d 1)+ Nu c= 3 th ab = 58.Th li: 8 5 = 3 ; 85: 3 = 28 (d 1)Vy s phi tm l 85 v 57.Bi 3:Tm mt s t nhin c 3 ch s, bit rng s gp 5 ln tch cc ch s ca nGii:Cch 1:Gi s phi tm l abc. Theo bi ra ta cabc = 5 x a x b x c.V a x 5 x b x c chia ht cho 5 nn abc chia ht cho 5. Vy c = 0 hoc 5, nhng c khng th bng 0, vy c = 5. S phi tm c dng ab5. Thay vo ta c:100 x a + 10 x b + 5 = 25 x a x b.20 x a + 2 x b +1 = 5 x a x b.V a x 5 x b chia ht cho 5 nn 2 x b + 1 chia ht cho 5. Vy 2 x b c tn cng bng 4 hoc 9, nhng 2 x b l s chn nn b = 2 hoc 7.- Trng hp b = 2 ta c a25 = 5 x a x 2. V tri l s l m v phi l s chn. Vy trng hp b = 2 b loi.- Trng hp b = 7 ta c 20 x a + 15 = 35 x a. Tnh ra ta c a = 1.Th li: 175 = 5 x 7 x 5.Vy s phi tm l 175.Cch 2:Tng t cach 1 ta c:ab5 = 25 x a x bVy ab5 chia ht cho 25, suy ra b = 2 hoc 7. Mt khc, ab5 l s l cho nn a, b phi l s l suy ra b = 7. Tip theo tng t cch 1 ta tm c a = 1. S phi tm l 175.Loi 4: So snh tng hoc in duBi 1: Cho A = abc + ab + 1997 B = 1ab9 + 9ac + 9b So snh A v BGii:Ta thy: B = 1009 + ab0 + 900 + ac + 90 + b= 1999 + ab0 + a0 + c + b= 1999 + abc + ab. . .-> A < BBi 2: So snh tng A v B. A = abc +de + 1992 B = 19bc + d1 + a9eGii:Ta thy: B = 1900 + bc + d0 + 1 + a00 + e + 90= abc + de + 1991T ta suy ra A > B.Bi 3:in du1a26 + 4b4 +5bc [ ] abc + 1997abc + m000 [ ] m0bc + a00x5 + 5x [ ] xx +562.Dng 2:K thut tnh v quan h gia cc php tnhBi 1:Tng ca hai s gp i s th nht. Tm thng ca 2 s .Gii:Ta c: STN + ST2 = Tng. M tng gp i STN nn STN = ST2 suy ra thng ca 2 s bng 1Bi 2:Mt php chia c thng l 6 v s d l 3, tng ca s b chia, s chia v s d bng 195. Tm s b chia v s chia.Gii:Gi s b chia l A, s chia l BTa c: A: B = 6 (d 3) hay A = B x 6 + 3V: A + B + 3 = 195-> A + B = 1995 3 = 1992

B = (1992 3): (6 + 1) = 27A = 27 x 6 + 3 = 165Bi 3:Hiu ca 2 s l 33, ly s ln chia cho s nh c thng l 3 v s d l 3. Tm 2 s .Gii:

S b l: (33 3): 2 = 15S ln l: 33 + 15 = 48p s: SL 48 ; SB 15.Bi 3:Cho 3 ch s 2, 3 v 5. Hy lp tt c cc s c 3 ch s m mi s c 3 ch s cho. Hi:a, Lp c my s nh thb, Mi ch s ng mi hng my ln?c, Tnh tng cc s.Gii:a, Ta lp c 6 s sau235 325 523253 352 532b, Mi ch s ng mi hng 2 ln.c, Tng cc s l:(2 + 3 + 5) x 2 x 100 + (2 + 3 + 5) x 2 x 10 + (2 + 3 + 5) x 1= 10 x 2 x (100 + 10 + 1)= 10 x 2 x 111= 2220Bi 4:Cho 4 ch s 1, 2, 3, 4. Hy lp tt c cc s c 4 ch s m mi s c 4 ch s cho. Tnh tng cc s .Gii:Chn ch s 1 hng nghn ta lp c 6 s sau:1234 1324 14231243 1342 1432Ta thy mi ch s ng mi hng 6 ln. Vy tng cc s lp c:(1 + 2 + 3 + 4) x 1000 x 6 + (1 + 2 + 3 + 4) x 100 x 6 + (1 + 2 + 3 + 4) x 10 x 6 + (1 + 2 + 3 + 4) x 1 x 6= 10 x 6 x (1000 + 100 + 10 + 1)= 60 x 1111= 66660.Bi 5:Cho 5 ch s 1, 2, 3, 4, 5. Hy lp tt c cc s c 5 ch s m mi s c 5 ch s cho. Tnh tngGii:Chn ch s 1 hng chc nghn ta lp c 24 sTng t nn ta lp c24 x 5 = 120 (s)Tng l:(1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 10000 x 24 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 1000 x 24 + (1 + 2 + + 3 + 4 + 5) x 100 x 24 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 10 x 24 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5) x x 1 x 24= (1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 24 x 11111= 15 x 24 x 11111= 3999960Bi 6:Cho 3 ch s 3, 3, 4. Hy lp tt c cc s c 3 ch s m mi s c 3 ch s cho m mi ch s trn ch vit 1 ln. Tnh tng cc s .Gii:Ta lp c 3 s 334, 343, 433Tng cc s:(3 + 3 + 4) x 100 x 1 + (3 + 3 + 4) x 10 + (3 + 3 + 4) x 1= 10 x (10 + 10 + 1)= 10 x 111= 1110Bi 7:Cho 4 ch s: 2, 2, 5, 1.Hy lp tt c cc s c 4 ch s m mi s c 4 ch s cho. Tnh tngGii:- Chn ch s 1 hng nghn ta lp c cc s:1225 15221252- Chn ch s 5 hng nghn ta cng lp c 3 s.- Chn ch s 2 hng nghn ta lp c 6 s2152 2251 25122125 2215 2521Vy ta lp c 12 s.Tng l:(1 + 2 + 2 + 5) x 1000 x 3 + (1 + 2 + 2 + 5) x 100 x 3 + (1+ 2 + 2 + 5) x 1 x 3= (1 + 2 + 2 + 5) x 3 x 1111= 10 x 3 x 1111= 33330Bi 8:Cho 3 ch s 0, 3, 7. Hy lp tt cc cc s c 3 ch s sao cho mi s c 3 ch s cho.Tnh tng cc s va lpGii:Ta lp c 4 s307 703370 730Tng(3 + 7) x 100 x 2 + (3 + 7) x 10 + (3 + 7) x 1= 10 x 100 x 2 + 10 x 10 + 10 x 1= 20 x 100 + 100 + 10= 2110.* T s v t s phn trmBi 1:Mt lp c 22 n sinh v 18 nam sinh. Hy tnh t s phn trm ca n sinh so vi tng s hc sinh c lp, t s phn trm ca nam sinh so vi tng s hc sinh ca c lp.Gii:Tng s hc sinh ca lp l:22 + 18 = 40 (hc sinh)T s hc sinh n so vi hc sinh ca lp l:

T s hc sinh nam so vi hc sinh ca lp l:18: 40 = 0,45 = 45%p s: 55% v 45%Bi 2:Mt s sau khi gim i 20% th phi tng thm bao nhiu phn trm s mi li c s c.Gii:Mt s gim i 20% tc l gim i 1/5 gi tr ca s .

Vy phi tng s mi thm 1/4 ca n tc l 25% th c s ban u.Bi 3:Mt s tng thm 25% th phi gim i bao nhiu phn trm li c s c.Gii:Mt s tng thm 25% tc l tng thm 1/4 ca n

Vy s mi phi gim i 1/5 gi tr ca n tc l 20% ca n th li c s ban u.Bi 6:Din tch ca 1 hnh ch nht s thay i th no nu tng chiu di ca n ln 10 % v bt chiu rng ca n i 10 %Gii:Gi s o chiu di l 100 x aS o chiu rng l 100 x bS o din tch l: 10 000 x a x bS o chiu di mi l: 110 x as o chiu rng mi l: 90 x bS o din tch mi l: 9900 x a x bS o din tch mi km s o din tch c l:10 000 x a x b 9 900 x a x b = 100 x a x b

Bi 51: C 15 cng nhn cng lm mt cng vic. H s hon thnh cng vic trong 20 ngy. Sau khi cng lm vic 8 ngy, ngi ta c n thm 5 cng nhn na cng lm cng vic . Hi h s cng lm trong my ngy na th s hon thnh cng vic ? (sc lao ng ca mi ngi l nh nhau.)Bi gii:S ngy cng hon thnh cng vic l20 x 15 = 300 (ngycng)S ngy cng 15 cng nhn lm vic trong 8 ngy15 x 8 = 120 (ngy cng)S cng nhn sau khi c c n15+5 = 20 (cng nhn)S ngy cng cn li l300 120 = 180 (ngy cng)S ngy cng h cn phi lm tip l180: 20 = 9 (ngy cng)H s cng lm trong 9 ngy na.***********Bi 60: C 15 cng nhn cng lm mt cng vic. H se hon thnh cng vic trong 20 ngy. Sau khi cng lm c 6 ngy, ngi ta chuyn bt i 5 cng nhn i lm cng vic khc. Hi cc cng nhn cn li phi lm tip trong bao nhiu ngy na th mi hon thnh cng vic ?Tr li:Cc cng nhn cn li phi lm tip trong 21 ngy na.Bi 65: Tm mt s t nhin bit nu xa ch s 6 hng n v v ch s 3 hng chc ca n i th ta c s mi km s phi tm 1917 n v.Bi gii:V s b s 6 hng n v, b s 3 hng chc nn s mi gim i 100 ln cng vi 36 n v so vi s c.Nu s mi l 1 ln th s phi tm l ( 100 ln + 36)Theo ton ta c:( 100 ln + 36 ) 1 ln = 1917Vy:1 ln = ( 1917 36 ) : 99 = 19S phi tm l 1936Bi 66: Tm mt s t nhin bit nu xa ch s 0 hng n v v ch s 1 hng chc ca n i th ta c s mi km s phi tm 1990 n v.Bi gii:V s b i s 0 hng n v , s 1 hng chc th ta c s mi gim i 100 ln cng vi 10 n v so vi s cNu s mi l 1ln th s phi tm l ( 100 ln + 10)Theo ton , ta c( 100 ln + 10 ) 1ln = 1990Vy:1 ln = ( 1990 10 ) : 99 = 20S phi tm l 2010.Bi 80:Tm mt s t nhin bit nu xa ch s 8 hng n v ca n i th c s mi km s phi tm 1808 n v?Bi gii:Khi xa ch s 8 hng n v tc s c gp 10 ln + 8 n v tc gim s i 9 ln + 8 n vVy s t nhin sau khi xa ch s 8 l( 1808 8 ) : 9 = 200S t nhin l :200 x 10 + 8 = 2008S : s t nhin l 2008.Bi 81:Khi t tnh thc hin mt php nhn mt s t nhin vi 145, mt hc sinh s t cc tch ring thng ct vi nhau ri cng cc tch ring nh cng cc s t nhin nn tm c tch sai l 5120. Em hy tm tch ng.Bi gii:Gi a l mt tha s cha bit nhn vi 145, theo ton , ta c tch sai l :5a + 4a + 1a = 5120 ==> 10a = 5120 ==> a = 5120 : 10 = 512Vy tha s l 512 .Tch ng l :512 x 145 = 74240S : Tch ng l 74240Bi 82 Khi thc hin php nhn mt s t nhin vi 2009 bn H s qun vit 2 ch s 0 ca s 2009 nn tch gim i 346500 n v. Em hy tm tch ng.Bi giiGi a l tha s th nht th ta c tch ng 2009a , tch sai l 29a.Ta c:2009a 29a = 346500 ==> 1980a = 346500 ==> a = 346500 : 1980 = 175.Tch ng l: 2009a = 2009 x 175 = 351575S: 351575Tnh din tch hnh trn bit nu bn knh hnh trn tng thm 20% th din tch hnh trn tng thm 56,54 cm2.Bi Gii:Gi R l bn knh hnh trn th bn hnh trn tng thm l: 1,2 R.Theo ton ta c:1,2R x 1,2R x 3,14 R x R x 3,14 = 56,54 (cm2)==> 1,44RxR x 3,14 R x R x 3,14 = 56,54 (cm2).==> 0,44RxR x 3,14 = 56,54R x R x 3,14 = 56,54 : 0,44 = 128,5 (cm2)V Rx R x 3,14 chnh l din tch hnh trn nn din tch hnh trn l 128,5 cm2S: 128,5 cm2Bi 85:Cho dy s t nhin lin tip 1; 2; 3; 4 Hy cho bit ch s 8 hng trm ca s 868 l ch s bao nhiu trong dy?Bigii:Theo ton ta c:T s 1 n s 9 c 9 s v c 9 ch sT s 10 n s 99 c 90 s v c 180 ch sT s 100 n s 868 c 769 s v c 2307 ch sVy :S ch s dy s t nhin t s 1 n s 868 l:( 9 + 180 + 2307) = 2496 ch sV c v tr th 3 t cui ln nn ch s 8 hng trm ca s 868 l ch s th 2494 .S: 2494Bi 88:Tm din tch mt hnh vung bit nu tng cnh ca n 50% th c hnh vung mi c din tch l 193,5 cm2Bi giiTheo bi, gi a l cnh hnh vung ban u th 1,5a l cnh hnh vung c thm 50 %, ta c:1,5a x 1,5a = 193,51,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2S: din tch hnh vung l: 86 cm2Bi 89:Mt t v mt xe my cng xut pht i t A n B . Bit qung ng AB di 150 km ,vn tc ca t l 50 km , vn tc ca xe my l l 40 km. Hi khi t n B th xe my cch B bao nhiu km?Bi gii:Thi gian t i ht qung ng AB l150 : 50 = 3 ( gi )Trong 3 gi , xe my i c qung ng l40 x 3 = 120 ( km)Vy : khong cch xe my cn cch B l :150 120 = 30 ( km )S : 30 kmBi 90:Hy cho bit c tt c bao nhiu phn s bng phn s m t v mu s u c 2 ch s.Bi gii:Theo bi ta c: 10/40 ; 11/44; 12/48 ;24/96Trong 10/40 l phn s c t v mu l 2 s b nht bng V 24/96 l phn s c t v mu l 2 s ln nht bng 1/4.Xt t s t 10 n 24 l nhng s t nhin lin tip nn c tt c l:( 24 10 ) + 1 = 15Vy c 15 phn s t v mu c hai ch s v bng S: 15Bi 92: nh s trang ca mt cun sch ngi ta phi dng tt c 792 ch s. Hi cun sch c bao nhiu trang?Bi gii:T 1 n 9 c 9 s c mt ch s tng ng vi 9 trang c 9 ch s.T 10 n 99 c 90 s c hai ch s tng ng vi 90trang c 180 ch s.S trang c 3 ch s c tt c l:792 ( 180 + 9 ) : 3 = 201 (trang )Vy s trang ca cun sch l:9 + 90 + 201 = 300 (trang )S : cun sch c tt c 300 trang.Bi 94:Mt t v mt xe my cng xut pht t A n B. Bit t i vi vn tc 50 km / gi, xe my i vi vn tc 40 km / gi . Hi khi t cch A 75 km th xe my cch A bao xa ?Bi giiThi gian xe my i cch A 75 km l:75 : 50 = 1,5 ( gi )Khi t cch A 75 km th xe my cch A l:40 x 1,5 = 60 ( km )S: Khi t cch A 75 km th xe my cch A l 60 kmMt thuyn my i ngc dng t bn A n bn B mt 2 gi 30 pht. Bit vn tc ca thuyn my khi nc lng l 25,5 km/ gi v vn tc dng nc l 4,5 km / gi. Tnh di qung sng AB.Bi giiVn tc khi thuyn my i ngc dng t bn A n bn B l :25,5 4,5 = 21 ( km / gi )2 gi 30 pht = 2,5 gi di qung sng AB l :21 x 2,5 = 52,5 ( km )S : di qung sng AB l 52,5 kmBi 96:Hin nay m hn con 25 tui . Bit 5 nm trc tui m gp 6 ln tui con . Tnh tui hai m con hin nay ?Bi giiHin nay m hn con 25 tui th 5 nm trc m vn hn con 25 tui.Hiu s phn bng nhau:6 1 = 5 ( phn )Gi tr 1 phn :25 : 5 = 5 ( tui )Tui con 5 nm trc l:5 x 1 = 5 ( tui )Tui m 5 nm trc l :5 x 6 = 30 ( tui )Tui m hin nay l:30 + 5 = 35 ( tui )Tui con hin nay l :5 + 5 = 10 ( tui )S : Tui m l 35 tui Tui con l 10 tuiBi 99:Hy cho bit c tt c bao nhiu s c ba ch s khc nhau?Bi gii:S c 3 ch s l cc s t 100 n 999 c tt c l 900 s.Theo bi, ta c cc s t 100 n 199 ta c tt c cc s c cc ch s trng lp nhau:100 ; 101; 110 ; 111 ; 112 ; 113 ; 114 ; 115 ; 116 ; 117 ; 118 ; 119 ; 121 ; 122 ; 131 ; 133 ; 141 ; 144 ; 151 ;55 ; 161 ; 166 ; 171 ; 177 ; 181 ; 188 ; 191 ; 199 .T 100 n 199 c tng cng 28 s c cc ch s trng lp nhauS khc nhau m t 100 n 199 c l :100 28 = 72 ( s )Tng t cc s t 200 n 299; ..t 900 n 999 c mi trm s ta c 72 s khc nhau.Vy c tt c sc 3 ch s khc nhau l:72 x 9 = 648 ( s )S: C tt c 648 s c 3 ch s khc nhau.Bi 101:Tan hc Lan i b v nh, i c 15 pht vi 4 km /gi th c b n bng xe my vi vn tc 40 km / gi . Hi qung ng t nh Lan n trng l bao nhiu km bit thi gian b ch Lan bng xe my l 6 pht ?Bi gii:15 pht = 0,25 gi ; 6 pht = 0,1 giQung ng Lan i b v nh l :4 x 0,25 = 1 ( km )Qung ng b ch Lan bng xe my l :40 x 0,1 = 4 ( km )Qung ng t nh Lan n trng l :4 + 1 = 5 ( km )S : qung ng t nh Lan n trng l 5 kmBi 107:Mt hnh ch nht c c chu vi bng 99,4 ,bit nu tng chiu rng thm 8,5 dm v gim chiu di i 4,2 th n tr thnh hnh vung. Tnh din tch hnh ch nht cho.Bi gii:Chiu di hn chiu rng l:8,5 + 4,2 = 12,7 ( dm )Na chu vi hnh ch nht l:99,4 : 2 = 49,7 ( dm )Chiu di hnh ch nht l :( 49,7 + 12,7 ) : 2 = 31,2 ( dm )Chiu rng hnh ch nht l :( 49,7 12,7 ) : 2 = 18,5 ( dm)Din tch hnh ch nht l :31,2 x 18,5 = 577,2 ( dm2 )S : 577,2 dm2Bi 108:Tng ca mt s t nhin v mt s thp phn l 2077,15 .Nu b du phy ca s thp phn th tng s bng 8824 . tm s t nhin v s thp phn ?Bi giiHiu ca s thp phn sai v s thp phn ng:8824 2077,15 = 6746,85V tng s t nhin v s thp phn c hai ch s phn thp phn nn khi b du phy i, s thp phn s tng 100 ln nn hiu ca hai s thp phn mi v s thp phn l 99 lnVy : s thp phn ng l :6746,85 : 99 = 68,15Vy : s t nhin l2077,15 68,15 = 2009S : s t nhin l 2009S thp phn l 68,15Bi 109:Tng tt c cc s chia ht cho 3 nh hn 100 bng Bi gii:S chia ht cho 3 nh hn 100 l nhng s: 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36 ; 39 ; 42 ; 45 ; 48 ; 51 ; 54 ; 57 ; 60 ; 63 ; 66 ; 69 ; 72 ; 75 ; 78 ; 81 ; 84 ; 87 ; 90 ; 93 ; 96 ; 99 .Ta c cc cp s :3 + 99 = 102 ; 6 + 96 = 102 ; .Vy c tt c 16 cp s c tng l 102 v s 51Vy tng cc s chia ht cho 3 nh hn 100 l:102 x 16 + 51 = 1683S : 1683Bi 111:Trong mt thng no c 3 ngy ch nht l ngy chn. Hi ngy th 6 u tin ca thng l ngy bao nhiu ca thng?Bi gii:Mt thng c cc ngy ch nht l cc ngy: 2 : 9 ; 16 ; 23 ; 30 . Th thng s c 3 ngy chn .Th su u tin ca thng l ngy 7 trong thng.S: Th su u tin ca thng l ngy th 7 trong thng.Bi 112:Tm mt s t nhin c hai ch s bit nu ly s chia cho tng cc ch s ca n th c 8 d 3.S t nhin l 51Bi 113:Tm mt s t nhin c hai ch s bit nu vit thm ch s 0 vo gia hai ch s ca s ta c s mi bng 7 ln s phi tm.S l 15Bi 114:Hy cho bit c tt c bao nhiu s chn nh hn 2009.p s: 1005Bi 115:S t nhin ln nht c cc ch s khc nhau m tng cc ch s ca n bng 20 l s?S l 953210Bi 116:Mt ngi i t A n B ngi d nh c mt ti B lc 9 gi. Ngi nhm tnh nu i vi vn tc 40km/gi th n b chm mt 10 pht, cn nu i vi vn tc 50km/gi th n B sm hn 5 pht so vi d nh. Tnh di qung ng AB.Bi Gii:10 pht = 1/6 gi ; 5 pht = 1/12 giGi x l thi gian ngi i t A n BQung ng AB m ngi phi i t A n B vi vn tc 40 km/gi l:40 ( x + 1/6 )Qung ng AB m ngi phi i t A n B vi vn tc 50 km/gi l:50 ( x 1/12 ) => 40 ( x + 1/5 ) = 50 ( x 1/12 )=> 40x + 40/6 = 50x 50/12 => 10x = 40 /6 + 50/12x = ( 130/12): 10 = 13 /12Vy di qung ng AB l:40 ( 13/12 + 1/6 ) = 40 x 15/12 = 50 (km)p s : Qung ng AB di 50 kmBi 117:Hai kho thc A v B cha tt c 465 tn thc, bit khi xut i 1/4 s thc kho A v 1/5 s thc kho B th s thc cn li hai kho thc bng nhau. Hi lc u kho B cha bao nhiu tn thc?Bi giiS thc ca kho A cn li l :1 1/4 = 3/4S thc ca kho B cn li l :1 1/5 = 4/5Gi a l s thc ca kho A, b l s thc kho Ba/b = 4/5 : 3/4 = 16/15Tng s phn bng nhau :16 +15 = 31 ( phn )Gi tr 1 phn :465 : 31 = 15 ( tn )Kho B cha s thc l :15 x 15 = 225 ( tn )p s : S thc ca kho B l: 225 tnBi 118:Tm a v b s a45b l s c 4 ch s ln nht m khi chia cho 2; 3 v 5 u d 1.S a l : 9S b l : 1Bi 119:Tm mt s t nhin c hai ch s bit nu ly s chia cho tng cc ch s ca n th c 7 d 9.S l : 93Bi 121:Cho hai vi nc chy vo mt ci b. Nu b khng c nc ch m vi 1 th sau 5 gi b y, ch m vi 2 th sau 6 gi b y. Hi nu m hai vi cng lc th trong mt gi c hai vi chy c bao nhiu phn b nc?Bi Gii:Trong 1 gi , vi 1 chy c :1 : 5 = ( b )Trong 1 gi , vi 2 chy c :1 : 6 = ( b )Sau 1 gi , c 2 vi chy c:+ = (b)p s: Sau 1 gi , c 2 vi chy c: bBi 122:Tm mt s t nhin c ba ch s bit nu ly s nhn vi tng cc ch s ca n th c 1000.S l : 125Bi 123:Hy cho bit c tt c bao nhiu s c 4 ch s m tng cc ch s ca mi s bng 3 ?Bi Gii:Cc S c 4 ch s m c tng bng 3 l:3000 ; 2100 ; 2 010 ; 2001; 1110 ; 1011 ; 1101; 1200; 1020 ;1002p s: C tt c l : 10 sBi 124:Tm a v b s a09b l s c 4 ch s nh nht m khi chia cho 2; 3 v 5 u d 1.Bi giiTheo bi , ta thy s b phi bng 1 tha mn iu kin khi chia cho 2 v cho 5 d 1.Vy : s a phi bng 3 v : 3091: 3 c s d l 1.p s : a = 3 ; b = 1Bi 125:Tch:3 x 3 x 3 x x 3 ( c 2010 tha s 3 )S tn cng ca dy s trn l .Bi gii:V tha s n l 3 nn cc chu k s cui ca n l : 3 ; 9 ; 7 ; 1 ; 3 ; 9 ;7 ;1 3 ; 9 ; 7 ; 1Vy ng vi s tha s chia ht cho 4 ng vi tch c s cui bng 1Ta c: 2010 : 4 c s d l 2 nn ng vi tch c s cui l 9.p s : S tn cng ca dy s trn l 9.Bi 126:Hy cho bit c tt c bao nhiu s chia ht cho 3 m nh hn 2009?C tt c 670 s chia ht cho 3 m nh hn 2009Bi 127:C gio ch nhim thng bo vi cc hc sinh hc k I lp mnh ch c 75% cc bn kim tra xp loi kh, gii vn cn tt c 9 bn cha c xp loi kh gii. Hi lp c bao nhiu hc sinh.Bi giiS hc sinh cha c xp loi kh gii chim s phn :100 % 75 % = 25 %Lp c s hc sinh l :9 : 25 x 100 = 36 ( hc sinh )p s : Lp c 36 hc sinhBi 128:Cho mt hnh ch nht c din tch 486cm2 . Bit chiu rng bng 2/3 chiu di?. Hy tm s o chiu rng, s o chiu di ?Bi giiGi mt phn l a ta c:Chiu rng l 2a.Chiu di l 3a.Din tch hnh ch nht l:2a x 3a = 6a2 = 486=> a2 = 81=> a = 9Vy ta c :Chiu di hnh ch nht l :9 x 3 = 27 ( cm )Chiu rng hnh ch nht l :9 x 2 = 18 ( cm )p s : Chiu di hnh ch nht l : 27 cmChiu rng hnh ch nht l : 18 cmBi 129:Lc 7 gi mt ngi xut pht i t A n b vi vn tc 40km/gi. Cng lc mt ngi i t B v A vi vn tc 50km/gi. Bit rng sau khi i c 45 pht h gp nhau. Tnh on ng AB.Bi gii45 pht = 0,75 giNgi xut pht i t A i c :40 x 0,75 = 30( km)Ngi xut pht i t B i c :50 x 0,75 = 37,5 (km )on ng AB di :30 + 37,5 = 67,5 ( km )p s: on ng AB di : 67,5 kmBi 130:C gio ch nhim t chc cho hc sinh lp mnh i tham quan. T 1 ngh xut pht lc 7 gi 5 pht, t 2 ngh xut pht lc 7 gi 15 pht, t 3 ngh xut pht lc 7 gi 30 pht v t 4 ngh xut pht lc 7 gi 35 pht. Hi c gio ch nhim chn gi xut pht no so vi gi cc t ngh khng qu 15 pht ?p s : gi xut pht c chn tha mn u bi l 7 gi 20 phtBi 130 Mt hnh ch nht c din tch bng 437,4 cm2 . Bit chiu rng bng 3/5 chiu di . Hy tm s o chiu rng , s o chiu di ?Bi giiGi a l gi tr 1 phn th ta c :Chiu rng l 3aChiu di l 5a3a x 5a = 437,4=> 15a2 = 437,4=> a2 = 29,16=> a = 5,4Chiu rng hnh ch nht l :5,4 x 3 = 16,2 ( cm )Chiu di hnh ch nht l :5,4 x 5 = 27 ( cm )p s : S o chiu rng l :16,2 cmS o chiu di l : 27 cmBi 131:Khi nhn mt s vi 9,05 mt hc sinh s qun vit ch s 0 ca s 9,05 nn tch tng thm 5,76 n v so vi tch ng. Em hy tm tch ng.Bi gii:Khi qun vit ch s 0 s 9,05 l s 9,5.Vy s tng thm l:9,5 9,05 = 0,45 .Tha s nhn vi 9,05 l:5,76 : 0,45 = 12,8Vy tch ng l:12,8 x 9,05 = 115,84p s: 115,84Bi 132:Lc 7 gi mt ngi i t A v B vi vn tc 40 km/ gi , n 7 gi 45 phtMt ngi khc i t B v A , n 9 gi 2 ngi gp nhau. Hi ngi i t B i vi vn tc bao nhiu?Bit qung ng AB di 142,5 kmBi giiThi gian m ngi i t A i trc:7 gi 45 pht 7 gi = 45 pht = 0,75 giQung ng m ngi i t A i trc :40 x 0,75 = 30 ( km)Khong cch gia hai ngi :142,5 30 = 112,5 (km)Thi gian hai ngi i v gp nhau :9 gi 7 gi 45 pht = 1gi 15 pht = 1,25 gin ch gp nhau , ngi i t A i c :40 x 1,25 = 50 ( km )Qung ng m ngi i t B phi i :112,5 50 = 62,5( km)Vn tc ca ngi i t B l :62,5 : 1,25 = 50 ( km /gi )p s : Vn tc ca ngi i t B l : 50 km / giBi 133:Trong mt hi ngh c 45 ngi, tt c mi ngi bt tay nhau mi ngi mt ln . Hi c tt c bao nhiu ci bt tay ?Bi giiNgi th 45 s bt 44 ci bt tay , ngi th 44 c 1 ci trng vi ngi th 45 nn cn 43 ci bt tay n ngi cui cng s khng cn ci bt tay no v trng vi 44 ci bt tay trc .Ta c dy tnh :44 + 43 + 42 + + 2 + 1 + 0 = [( 44 + 0 ) : 2] x 45 = 990 (ci bt tay )p s : c 990 ci bt tayBi 134:Tng ca hai s bng 335,7; nu tng s th nht gp 3 ln, s th hai ln 5 ln th c hai s mi c tng bng 1403,5. Tm hai s .Bi gii:Ba ln tng ca 2 s l:335,7 x 3 = 1007,1Hai ln s th hai l:1403,5 1007,1 = 396,4S th hai l :396,4 : 2 = 198,2S th nht l:335,7 198,2 = 137,5p s: S th nht l : 137,5S th hai l : 198,2Bi 135:Mt ngi trong 45 pht th i c 33,75 km. Hi nu i vi vn tc th trong 2 gi 15 pht th i c bao nhiu km ?Bi gii:2 gi 15 pht = 135 phtTrong 1 pht ngi i c :33,75 : 45 = 0,75 ( km/ pht )Nu i vi vn tc th trong 2 gi 15 pht ngi i c :0,75 x 135 = 101,25 ( km )p s : Nu i vi vn tc th trong 2 gi 15 pht ngi i c 101,25 kmBi 136:Tm 2 s bit hiu ca 2 s l 114,9 , t s ca 2 s l 5/8Bi giiHiu s phn bng nhau :8 5 = 3 ( phn )Gi tr 1 phn :114,9 : 3 = 38,3S b l :38,3 x 5 = 191,5S ln l :38,3 x 8 = 306,4p s : S b l : 191,5S ln l : 306,4Bi 137:Tm gi tr ln nht ca s t nhin a tha mn a x 0,56 < 100="> a > 75 => v a > 75 v a l mt s t nhin nn gi tr b nht ca a = 76Vy : gi tr nh nht ca s t nhin a tha mn 3/4 : a < 1/100 l 76Bi 140:Lc 7 gi mt ngi i t A n B vi vn tc 40km/ gi, n 7 gi 30 pht mt ngi khc i t A cng ng ui theo vi vn tc 55km/ gi. Hi n my gi th ngi ui kp ?Bi giiThi gian ngi kia i trc:7 gi 30 pht 7 gi = 30 pht = 0,5 giKhong cch gia 2 ngi :40 x 0,5 = 20 ( km )Hiu vn tc gia 2 ngi :55 40 = 15 ( km/ gi )Thi gian 2 ngi i v gp nhau :20 : 15 = 4/3 gi = 80 phtH gp nhau lc :7 gi 30 pht + 80 pht = 7 gi 110 pht = 8 gi 50 phtp s : n 8 gi 50 pht th ngi ui kpBi 141:Mt hnh ch nht c chu vi bng 99,4 dm, bit nu tng chiu rng thm 8,5 dm v gim chiu di i 4,2 m th n tr thnh hnh vung. Tnh din tch hnh ch nht cho?Bi gii:Chiu di hn chiu rng l:8,5 + 4,2 = 12,7 ( m )Na chu vi hnh ch nht :99,4 : 2 = 49,7 ( m )Chiu di hnh ch nht l :( 49,7 + 12,7 ) : 2 = 31,2 ( m)Chiu rng hnh ch nht l :( 49,7 12,7 ) : 2 = 18,5 ( m )Din tch hnh ch nht l :31,2 x 18,5 = 577,2 ( m )p s : Din tch hnh ch nht cho l 577,2***********Bi 142Tm phn s c dng a/16 tha mn iu kin 1/8 < a/16 < 1/3Phn s l 3/16Bi 143Tm ch s tn cng ca tch sau1 x 3 x 5 x 7 x 9 x x 2007 x 2009Tr li:Ch s tn cng ca tch trn l: 5.Bi 144 Mt cun dy c chia thnh 4 on. Bit on th nht di bng 1/2 tng di ba on kia, on th hai bng 1/3 tng di ba on kia, on th ba di bng 1/4 di ba on kia v on th t di 26 m. Hi cun dy trc kia di bao nhiu mt ?Bi giiTheo bi: Bit on th nht di bng 1/2 tng di ba on kia ngha l on th nht bng 1/3 di on dy, tng t on th hai bng 1/4 di on dy , on th ba di bng 1/5 di on dy, phn cn li l on th tVy 3 on 1 , 2, 3 chim s phn on dy l :1/3 + 1/4 + 1/5 = 47/60 ( on dy )Vy on th t chim s phn on dy l :1 47/60 = 13/60 (on dy)Cun dy di l ;26 : 13 x 60 = 120 ( m )p s : Cun dy di l 120 m.Bi 145Tnh : ( 1 + 1/2 ) x ( 1 + 1/3 ) x ( 1 + 1/4 ) x . x ( 1 + 1/98 ) x ( 1 + 1/99 )Bi GiiTheo ton ta c :3 x 4 x 5 99 x 100 / 2 x 3 x 4 . 98 x 99 = 100 / 2 = 50.Kt qu ca dy tnh trn l 50.Bi 146 Mt ng h c sau mi gi li chy nhanh 10 giy. By gi l 8 gi sng, ng h c chnh kim ng 8 gi. Hi n ng 8 gi ti ngy hm sau th ng h ch my giBi gii1 ngy c 24 giLc ng h c chnh kim ng th cn s gi na l ht ngy hm :24 gi 8 gi = 16 gi8 gi ti = 20 giCn s gi na l n 8 gi ti hm sau16 + 20 = 36 ( gi )ng 8 gi ti hm sau th ng h chy nhanh hn l :10 x 6 = 360 giy = 6 phtVy : n ng 8 gi ti ngy hm sau th ng h ch 8 gi 6 pht.Bi 147 Vit tt c cc s t nhin lin tip t 1 n 2010 ta c mt s c nhiu ch s .Hi s c bao nhiu ch s.Bi giiT 1 n 9 c 9 s v c 9 ch sT 10 n 99 c 90 s v c 180 ch sT 100 n 999 c 900 s v c 2700 ch sT 1000 n 2010 c 1011 s v c 4044 ch sVy : t 1 n 2010 c l :9 + 180 + 2700 + 4044 = 6933 ( ch s )p s : s c 6933 ch s.Bi 148Hin nay An 12 tui, em trai An 6 tui , b An 40 tui v ng ni An 68 tui. Hi khi tui ng niAn bng s tui ca ba b con An th ng ni An bao nhiu tui ?Bi giiTng s tui ca ba b con An l :12 + 6 + 40 = 58 ( tui )Theo bi th mi nm qua th ng ni An tng thm 1 tui cn ba b con An tng thm 3 tuiTui ca ng ni An hn s tui ca ba b con An cng li l :68 58 = 10 ( tui )C mi nm qua th tng s tui tng thm ca ba b con An hn tui tng ng ni An l :3 1 = 2 ( tui )Sau s nm na th s tui ca ba b con An bng s tui ng ni An :10 : 2 = 5 ( tui )Khi tui ng ni An bng s tui ca ba b con An th s tui ng ni An l:68 + ( 5 x 1 ) = 73 ( tui ) hay 58 + ( 5 x 3) = 73 ( tui )p s : Khi tui ng ni An bng s tui ca ba b con An th s tui ng ni An l: 73 tui .Bi 149 Rt gn phn s 202020/454545202020/454545 = 20/45 = 4/9.Bi 150Tm t s phn trm ca s go trong kho A v s go kho B , bit s go trong kho A bng 40 % trung bnh cng ca s go c trong c hai kho.Bi giiGi s go kho A l a, s go kho B l b th ta c :a = 40 % ( a + b ) : 2 a = 40/100 ( a + b ) : 2 a = 20/100 ( a + b ) a = 1/5 ( a + b ) 5a = a + b 4a = b a = b/4 = 0,25 b = 25 % b.p s : T s phn trm ca s go trong kho A v s go kho B l 25%.Bi 151Tng hai s thp phn l 18,96.Nu dch du phy ca s b sang phi 1 ch s ri tr i s ln ta c hiu l 74,1, tm s b ?Bi giiGi a l s ln, b l s bNh bi, ta c :a + b = 18,96 a = 18,96 b10b a = 74,110b ( 18,96 b ) = 74,174,1 + 18,96 = 10b + b = 11bb = ( 74,1 + 18,96 ) : 11 = 8,46p s : s b l 8,46.Bi 152Tm s 2a4b bit s ng thi chia ht cho 2,5 v 9S l : 2340.Bi 153Lc 7 gi mt t xut pht t A v B vi vn tc 40 km/gi. Sau 30 pht mt t khc i t B v A vi vn tc 60 km / gi. Bit 2 t gp nhau lc 8 gi 15 pht . Tnh di qung ng AB?Bi gii30 pht = 0,5 giQung ng m t xut pht i t A v B i trc :40 x 0,5 = 20 ( km/ gi )Thi gian m t i t B v A xut pht :7 gi + 30 pht = 7 gi 30 phtThi gian 2 xe i v gp nhau :8 gi 15 pht 7 gi 30 pht = 45 pht = 0,75 giTng vn tc 2 xe :60 +40 = 100 ( km/ gi )Qung ng AB di :100 x 0,75 + 20 = 95 ( km )p s : Qung ng AB di 95 km