of 32 /32
BROšURA PROJEKTA Ekonomsko osnaživanje Srebrenice PROJECT BROCHURE Economic Empowerment of Srebrenica

Brošura projekta Ekonomsko osnaživanje Srebrenice...Hemijski tehničar Automehaničar Mašinski tehničar Medicinska sestra Prodavač Fizioterapeut - tehničar Elektrotehničar Ekonomski

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Brošura projekta Ekonomsko osnaživanje Srebrenice...Hemijski tehničar Automehaničar Mašinski...

 • 1

  Brošura projekta Ekonomsko osnaživanje Srebrenice

  project Brochure Economic Empowerment of Srebrenica

 • 2

 • 3

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  Sadržaj

  o projektu

  Mladi u Srebrenici

  Ekonomsko okruženje

  Kako je projekt osnažio mlade

  Biznis centar Srebrenica

  radna mjesta kreirana kroz projekt

  šest novih start-up kompanija

  Content

  about the project

  Young people of Srebrenica

  economic environment

  how Did the project empower Young people

  Business centre Srebrenica

  jobs created through the project

  Six New Start-up companies

  4

  5

  9

  12

  14

  15

  26

 • 4

  O projektu Glavni cilj projekta “Ekonomsko osnaživanje Srebrenice” bio je stvaranje boljih mogućnosti za ekonomsko osnaživanje mladih žena i muškaraca u Srebrenici i regionu kroz izgradnju vještina potrebnih tržištu rada, kao i kroz podršku inovativnim poslovnim idejama.

  Projekt je implementirao Kolektiv (Posao.ba) u partnerstvu s Opštinom Srebrenica i u saradnji s Udruženjem Prijatelji Srebrenice, te uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

  Projekt je počeo u februaru 2015. godine, sa istraživanjem o mladima i trenutnoj ekonomskoj situaciji u Srebrenici. Na osnovu istraživanja, projektne intervencije su planirane i implementirane od aprila 2015. do marta 2016. godine.

  Rezultati tih intervencija su 80 kreiranih radnih mjesta,6 start-upa, te provedena obuka za 70 mladih osoba.

  Projekt se fokusirao na:• direktnu podršku privatnom sektoru za kreiranje novih

  radnih mjesta• podršku start-up kompanijama • podršku nezaposlenim osobama za sticanje vještina

  potrebnih na tržištu rada i zapošljavanje.

  U okviru projekta pokrenut je i Biznis centar Srebrenica koji služi kao prostor za edukaciju i razvoj biznisa.

  About the Project The main objective of the project “Economic Empowerment of Srebrenica” was to create better opportunities for economic empowerment of the youth in Srebrenica and the region by supporting market orientated skills development and innovative business ideas.

  The project has been implemented by Kolektiv (Posao.ba) in partnership with the Srebrenica Municipality, in cooperation with Association “Friends of Srebrenica” and with the support from the government of the United Kingdom.

  The project was initiated in February 2015 with the research on the youth and current economic situation in Srebrenica. Based on this research, project interventions have been planned and implemented from April 2015 to March 2016. The result of these interventions is creation of 80 jobs, six start-up companies, and education of 70 young persons.

  The project was focused on:• Direct support to private sector for creating new

  jobs • Support to start-ups • Support to unemployed to develop labour market

  oriented skills and find a job.

  Business Centre Srebrenica was launched as a part of the project, and it serves as a place for education and business development.

  4

 • 5

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  Više od pola od ukupnog broja nezaposlenih su mlade osobe (53% odnosno 640 od ukupno 1200 registriranih nezaposlenih osoba).

  More than half of the unemployed persons are young people (53% or 640 of a total of 1200 registered unemployed persons).

  Nezaposlene mlade osobe prema obrazovanju:

  unemployed young persons based on education:

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  39% 27% 19% 7% 8%

  39% Osnovno obrazovanje (bez zanimanja)

  27% Srednja stručna sprema (4 godine)

  19% Srednja stručna sprema (3 godine)

  7% Srednja stručna sprema (“maturant gimnazije”)

  8% Univerzitetska diploma

  39% Primary education (no occupation)

  27% Secondary education (4 years)

  19% Secondary education (3 years)

  7% Secondary education (Grammar School)

  8% University degree

  Mladi u SrebreniciPosao.ba je proveo istraživanje tržišta rada u Srebrenici, s ciljem sticanja boljeg uvida u ekonomsku situaciju i položaj mladih.

  Young People of SrebrenicaPosao.ba has conducted a market research in Srebrenica, in order to gain a better insight into the economic situation and the situation of young people.

  NAjviše NezAPOSleNih MlAdih iMA SAMO OSNOvNO ObrAzOvANje

  The MAjOriTY Of The UNeMPlOYed YOUNg PeOPle hAve ONlY PriMArY edUcATiON

  53%

  5

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

 • 6

  Nezaposlenost mladih osoba po zanimanju:

  unemployed young persons based on occupation:

  Bez zanimanja

  Diploma srednje škole (Gimnazija)

  Hemijski tehničar

  Automehaničar

  Mašinski tehničar

  Medicinska sestra

  Prodavač

  Fizioterapeut - tehničar

  Elektrotehničar

  Ekonomski tehničar

  Vozač teretnog vozila

  39.06%

  7.03%

  4.84%

  4.53%

  3.75%

  3.44%

  2.97%

  2.34%

  2.19%

  1.88%

  1.41%

  ZANIMANJE

  %

  No occupation

  Secondary school diploma (Grammar school)

  Chemical technician

  Car mechanic

  Mechanical technician

  Nurse

  Salesperson

  Physiotherapist - technician

  Electro-technician

  Economic technician

  Cargo vehicle driver

  OCCUPATION

  NAjviše NezAPOSleNih OSObA NeMA zANiMANje

  MOST Of The UNeMPlOYed PeOPle Are wiThOUT A PrOfeSSiON

  6

 • 7

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  80.49%

  75.50%

  €80.49% živi u porodici u kojoj nijedan član nije zaposlen

  75.50% su izjavili da nemaju nikakvu socijalnu pomoć ili finansijsku podršku

  80.49% of the young lives in a family in which all family members are unemployed

  75.50% of the young has stated they receive no social or financial support

  Spremnost za rad i dodatno obrazovanje

  Socijalni status

  readiness to work and obtain additional education

  Social status

  46,10% su spremni raditi bilo koji posao koji im se ponudi, bez obzira na stručnu spremu

  90% su spremni na prekvalifikaciju kako bi se brže zaposlili

  12,2% su učestvovali u neformalnim programima obrazovanja

  75.80% nezaposlenih mladih osoba u Srebrenici među svoje dnevne aktivnosti ubrajaju volontiranje, povrtlarstvo, poljoprivredu i honorarne poslove

  46.10% are willing to work at any job offered to them, regardless of their education

  90% are willing to go through retraining to find job faster

  12.2% have attended non-formal education programmes

  75.80% of unemployed young persons in Srebrenica include volunteering, gardening, agriculture and part-time jobs in their everyday activities

  90% 12,2% 75.80% 46,10%

  Većina nezaposlenih žiVi na rUbU SirOMAšTvA

  MlAdi SU SPreMNi NA dOdATNO ObrAzOvANje i PrekvAlifikAcijU

  YOUNg PeOPle Are reAdY fOr fUrTher edUcATiON ANd reTrAiNiNg

  MOST UNeMPlOYed PeOPle Are liviNg ON The edge Of POverTY

  7

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

 • 8

  Finansijska očekivanja Financial expectations

  Willingness to start up their own business

  Spremnost da pokrenu vlastiti posao

  Većina nezaposlenih mladih osoba (26,80%) bi bili spremni da rade za 400 KM mjesečno u privatnim ili javnim kompanijama.

  Majority of the unemployed youth (26.80%) would be willing to work for BaM 400 a month in private or public companies.

  80.50% interested in starting up their own business

  7.30% have no idea what kind of business they could start up

  80.50% od ukupnog uzorka su spremni da postanu poduzetnici

  7,30% od njih nemaju ideju kakav posao bi pokrenuli

  26,80%

  ?

  7,30%

  80.50%

  MlAdi SU SPreMNi dA rAde zA MiNiMAlNU PlATU

  YOUNg PeOPle Are williNg TO wOrk fOr MiNiMUM wAge

  NedOSTATAk rAdNih MjeSTA NAgNAO je veliki brOj MlAdih dA rAzMišljAjU O POkreTANjU vlASTiTOg bizNiSA

  The lAck Of jObS hAS iMPelled MANY YOUNg PeOPle TO ThiNk AbOUT STArTiNg Their OwN bUSiNeSS

  8

 • 9

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  ekonomsko okruženje economic environment

  najVeći broj posloVnih subjekata čine OrgANizAcije kOje ObAvljAjU Ne-ekONOMSke AkTivNOSTi

  The lArgeST NUMber Of bUSiNeSSeS Are OrgANizATiONS PerfOrMiNg NON-ecONOMic AcTiviTieS

  Broj poslovnih subjekata: total number of business entities:

  privatnih kompanija

  poduzetnika

  organizacije koje obavljaju ne-ekonomske aktivnosti (javne institucije (19), udruženja (67) i drugih organizacija (46))

  javno preduzeće

  private companies

  entrepreneurs

  organizations performing non-economic activities (public institutions (19), associations (67) and other organizations (46))

  public company

  39 39

  95 95

  132 132

  1 1

  2100

  Brojzaposlenih:

  Number ofemployed persons:

  Broj aktivnihtražilaca posla:

  Number of activejob seekers:

  1200

  Prosječnaneto plata:

  Averagenet salary:

  781 KM/BAM

  9

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  o tržištu rada u srebrenici u 2015 about the labor Market in srebrenica in 2015

 • 10

  Zaposleni po sektorima:(Izvor: Poreska uprava RS)

  employed persons per sectors:(Source: Tax Administration of the Republic of Srpska)

  Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila, motocikla i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo - 33%

  Prerađivačka industrija (15,9%),

  Državna uprava, obavezno socijalno osiguranje i obrazovanje 10,4%

  Wholesale and retail, repair of vehicles, motorcycles and personal use and household items - 33%

  Manufacturing and production (15.9%),

  State administration, obligatory social insurance and education 10.4%

  33% 10,4%

  0

  10

  20

  30

  0

  10

  20

  30

  0

  10

  20

  3015,9%

  najVeći broj radnih Mjesta u SrebreNici je U SekTOrU TrgOviNe NA velikO i MAlO

  The lArgeST NUMber Of jObS iN SrebreNicA iS iN The whOleSAle ANd reTAil SecTOr

  10

 • 11

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  prirodni resursi

  Mineralne sirovine (rudarstvo)

  šuma (drvna industrija)

  Poljoprivredno zemljište pogodno za uzgoj voća, povrća i uzgoj stoke (poljoprivreda i prehrambena industrija)

  Ljekovite i termalne vode, jezera, rijeke, šume i čist okoliš, kulturno i istorijsko nasljeđe (banjski turizam, zdravstvo, eksploatacije vode)

  Natural resources

  Mineral resources (mining)

  Forest (wood industry)

  agricultural land suitable for growing fruit, vegetables and livestock production (agriculture and food processing)

  Medicinal and thermal waters, lakes, rivers and forests, clean environment, cultural and historical heritage (spa tourism, healthcare, exploitation of water)

  Smanjenje populacije

  uništena ili zastarjela infrastruktura

  Izolirano tržište

  Decrease in population

  Destroyed or outdated infrastructure

  Isolated market

  ekONOMSki reSUrSi SrebreNice

  izAzOvi ekONOMSkOg rAzvOjA The chAlleNgeS Of ecONOMic develOPMeNT

  ecONOMic reSOUrceS Of SrebreNicA

  11

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

 • 12

  ↘ Podrška nezaposlenim mladim ženama i muškarcima u obliku obuke i savjetovanja u zapošljavanju

  ↘ Podrška mladim poduzetnicima, uključujući

  a. podršku u razvoju biznisa (obuka, mentorstvo);

  B. podršku u razvoju infrastrukture (npr. pristup poslovnom prostoru, uredskoj opremi, zajedničke administrativne usluge);

  c. finansijsko i pravno savjetovanje;

  D. umrežavanje (npr. pristup potencijalnim kupcima, investitorima, mentorima) i

  e. finansijsku podršku.

  ↘ Direktna podrška privatnom sektoru za stvaranje novih radnih mjesta za mlade osobe

  ↘ assistance to young unemployed women and men in the form of training, counselling and mediation in employment

  ↘ Support to young entrepreneurs, including

  a. support in the development of the business (training, mentorship);

  B. support in the form of infrastructure (access to business premises, office equipment, joint administrative services);

  c. financial and legal consulting;

  D. networking and access to the market (access to potential buyers, investors, mentors) and

  e. financial assistance.

  ↘ Direct support to private sector for creation of new jobs for young people

  AkTivNOSTi PrOjekTA: PrOjecT AcTiviTieS:

  kako je projekt osnažio mlade

  how did the Project empower Young People

  12

 • 13

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  rezultati projekta

  Project results

  Projekt je podržao stvaranje novih radnih mjesta za

  80 mladih ljudi u 6 kompanija

  kroz projekt je pokrenuto

  6 STarT-uP KOmPaNijau čiji je rad uključeno 13 mladih poduzetnika

  Projekt je pružio poduzetničke ili soft skills obuke za

  50 mladih OSOba,te stručno osposobljavanje za

  20 OSOba

  u okviru projekta je osnovan

  biZNiS cENTar SrEbrENicakao zajednički radni prostor za start-up kompanije i sastajalište za poslovne subjekte, poslotražioce i partnere projekta

  as a part of the project, the

  buSiNESS cENTEr SrEbrENica was founded, as a common work facility for start-up of companies, and meeting place of the project users and partners, as well as of the Srebrenica and regional business community

  the project provided entrepreneur or soft skills education for

  50 yOuNg PErSONS,as well as professional training for

  20 PErSONS

  6 STarT-uPSwere initiated through this project, 13 young entrepreneurs involved in them

  the project provided support in creation of

  80 NEW jObS FOr yOuNg PEOPlEin 6 companies

  13

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

 • 14

  biznis centar Srebrenica

  business centre Srebrenica

  U okviru projekta Ekonomsko osnaživanje Srebrenice, pokrenuli smo Biznis centar koji služi kao prostor za edukaciju, razvoj biznisa, info centar za nezaposlene i prostor za umrežavanje mladih osoba.

  ovaj moderno opremljeni prostor je i dio podrške start-up kompanijama koje ga također koriste kao kancelarijski prostor.

  Within the project economic empowerment of Srebrenica, we have launched a Business centre that serves as a place for education, business development, info centre for the unemployed and space for networking.

  this modernly furnished space is the part of the support to start-up companies, that also use it as office space.

  14

 • 15

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  15

  radna mjesta kreirana kroz projekt

  jobs created through the Project

  15

 • 16 Ajša Muhamedbegović-HasanovićJelena Nikolić Suvenir Sarajevska kocka/Sarajevo Cube souvenier

  Suvenir Sarajevska kocka/Sarajevo Cube souvenier

  16

  Projekt Ekonomsko osnaživanje Srebrenice podržao je kreiranje 15 novih radnih mjesta za mlade ljude u poslovnici kompanije cube u Srebrenici, kroz sufinansiranje troškova obuke novozaposlenih i troškova pokretanja proizvodnje.

  project economic empowerment of Srebrenica supported the creation of 15 new jobs for young people in the regional unit of the company cube in Srebrenica, through co-financing the costs of training for new employees and start-up costs of production.

 • 17

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  cuBe D.o.o. - SarajevSka kocka

  o koMpaNIjI

  cuBe d.o.o. je kompanija koja se bavi plasmanom unikatno dizajniranih produkata na domaćem i ino tržištu. Fokus je na konceptu suvenira “Grad u kocki”, kojeg cuBe d.o.o. razvija zajedno sa dizajnerom i umjetnikom aidom Rifatbegovićem, autorom “Sarajevske Kocke” zvaničnog suvenira Općine Stari Grad Sarajevo. Trenutno CUBE d.o.o. u saradnji sa sestrinskom kompanijom BEYDESIGNS LLC osnovanom u USA, plasira na tamošnje tržište novi brend pod nazivom NeW York cuBe.

  o projektu eeS

  Aid Rifatbegović, osnivač kompanije CUBE d.o.o. i dizajner Sarajevske kocke.„CUBE d.o.o. je kompanija koja je zaposlila ukupno 15 mladih nezaposlenih osoba u Srebrenici, te se ponosi ovim aktivnostima u sklopu projekta “Ekonomsko osnaživanje Srebrenice”, jer na određen način dajemo nadu, dobijamo je zauzvrat i dio smo jako profesionalnog i požrtvovanog tima Posao.ba.“

  Ajša Muhamedbegović-Hasanović, zaposlena u kompaniji CUBE d.o.o. kroz projekt eeS„Imam 23 godine i po struci sam diplomirani pravnik. Odmah po završetku studija 10. jula 2015. godine, nakon nekoliko mjeseci dobila sam posao u Sarajevskoj kocki (kompaniji CUBE d.o.o.) posredstvom projekta EES. Prijavila sam se na učešće u programu EES radi finansijske potrebe te radi dodatne edukacije. Iako ovakav vid posla nije vezan uz moju struku ja ga smatram jako korisnim. Projekt EES je projekt koji je dobrodošao u ovoj regiji i projekt koji je mnogo toga dobroga donio ovdje.“

  ajša je danas direktorica područne jedinice kompanije cubE d.o.o. u Srebrenici.

  aBout the coMpaNY

  CUBE d.o.o. is a company operating in placement of uniquely designed products at the local and foreign market. The focus is on the “City in the cube” souvenir, developed by CUBE d.o.o. and Aid Rifatbegović, an artist and a designer, author of the “Sarajevo Cube”, the official souvenir of the Municipality of Stari Grad Sarajevo. Currently, CUBE d.o.o. is in cooperation with a sister company, BEYDESIGNS LLC founded in the USA, placing a new brand at the USA market, called the New York cube.

  aBout the eeS project

  Aid Rifatbegović, founder of CUBE d.o.o. and designer of the Sarajevo Cube.„CUBE d.o.o. is a company which employed a total of 15 young unemployed persons in Srebrenica, and is proud of these activities conducted within the “Economic Empowerment of Srebrenica” project, because we are, in a certain way, giving hope, and receiving it in return, and we are a part of a very professional and dedicated team, Posao.ba.“

  Ajša Muhamedebegović-Hasanović, employed at CUBE d.o.o. through the eeS project „I am 23 years old and I am Bachelor of Law. Few months after my graduation, on July 10, 2015, I got a job in the Sarajevo Cube (CUBE d.o.o. company) through the EES project. I applied to participate in the EES project because of finances and additional training. Although this type of job is not related to my vocation, I found it very useful. The EES project is welcome in the region, it is a project that brought many positive things here.“

  ajša is now a director of the regional unit of the company cubE d.o.o. in Srebrenica.

  cuBe D.o.o. - Sarajevo cuBe

  17

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

 • 18

  Kroz finansiranje obuke za CNC operatere, projekt je podržao otvaranje 6 radnih mjesta u novoizgrađenom proizvodnom pogonu kompanije Mag-Mal u Skelanima. Ovime su mladi ljudi dobili ne samo posao već i obuku za zanimanje koje je vrlo traženo na tržištu rada BiH kao i u svijetu.

  o koMpaNIjI

  Kompanija MAG-MAL d.o.o. nastala je kao rezultat udruživanja iskustva u oblasti dizajna i projektovanja tehničkih proizvoda s jedne strane i iskustva u projektovanju i izradi alata za brizganje plastike s druge strane. Preciznije, MAG-MAL d.o.o. se bavi konstrukcijom i izradom alata za brizganje i duvanje plastičnih dijelova, alata za plastično deformisanje lima kao i alata za izradu pakovanja za konditorske proizvode. U pogonima plastike se, također, brizgaju pozicije za auto industriju, elektro industriju, građevinarstvo i industriju namještaja, a sve u skladu sa zahtjevima kupaca.

  o projektu eeS

  Nebojša Stevanović, direktor kompanije MAG-MAL “MAG-MAL d.o.o. je u augustu 2015. godine potpisala ugovor sa kompanijom Kolektiv d.o.o. (Posao.ba) s ciljem da mladim ljudima iz Srebrenice pruži mogućnost da lakše dođu do zaposlenja. Pomoć koju smo dobili kroz projekt EES nam je umnogome olakšala početak poslovanja i omogućila lakše zapošljavanje mladih ljudi s područja srebreničke opštine. Kompanija MAG-MAL je uspjela uspješno da zaposli 6 novih radnika. Smatramo da projekt Ekonomskog osnaživanja Srebrenice ima izuzetan značaj za Srebrenicu i posebno za ostanak mladih ljudi na ovom području.”

  Bojan Pečenica (Srebrenica), radnik u kompaniji MAG-MAL, zaposlen kroz projekt eeS „Imam 29 godina i završio sam osnovnu školu. Od decembra 2015. godine sam kroz projekt EES zaposlen na poziciji CNC operatera u kompaniji MAG-MAL i jako sam sretan. Iako sam od svoje 16. godine radio samo sezonske poslove, mnogo mi znači činjenica da sada imam stalni posao. Najveći motiv za prijavu na učešće u projektu EES mi je želja za napredovanjem u ovome što radim. U Srebrenici sam čitav život i zato sam i odlučio da ovdje potražim posao jer mislim da nema potrebe ići negdje drugo.“

  MAG-MAL

  Tvornica Mag-Mal,Skelani/Factory Mag-Mal, Skelani

  18

 • 19

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  Bojan PečenicaNebojša Stevanović

  through the funding of training for cNc operators, the project supported the opening of 6 jobs in the newly built production facility of the company Mag - Mal in Skelani. hereby, the young people got not only a job, but also the training for a profession that is highly sought after in the labour market of Bosnia and herzegovina as well as in the world.

  aBout the coMpaNY

  MAG-MAL d.o.o. was founded as a result of merger of experience in design and planning of technical products on one hand, and experience in design and production of plastic injection tools on the other hand. More precisely, MAG-MAL operates in construction and production of tools for injection and blow moulding , tools for plastic deformation of sheet metals and tools used in packaging of confectionery products. In the plastics plants injection of positions for car industry, electro industry, construction and furniture industry is performed, all in accordance with the clients’ demands.

  aBout the eeS project

  Nebojša Stevanović, manager of MAG-MAL“In August 2015 MAG-MAL d.o.o. signed an agreement with Kolektiv d.o.o. (Posao.ba) with the aim of providing the young people in Srebrenica a chance to find a job easier. The assistance we received through the EES project made the beginning of our business operations easier, and it enabled easier employment of the young people from the Srebrenica Municipality. The MAG-MAL company managed to employ six new employees. We believe that the Economic Empowerment of Srebrenica project is of great significance for Srebrenica, especially as an incentive for the young to stay in this area.”

  Bojan Pečenica (Srebrenica), employed at MAG-MAL company through the eeS project„I am 29 years old, and I have finished primary school. I have been employed as a CNC operator in MAG-MAL company from December 2015 and I am very satisfied. Since I have been doing only seasonal jobs since I was 16, the fact that I have permanent employment now is very important to me. What inspired me to apply for participation in the EES is the desire to achieve progress in my current employment. I have lived in Srebrenica all my life, and this is why I decided to look for a job here, because I believe there is no need to go somewhere else.“

  MAG-MAL

  19

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

 • 20

  o koMpaNIjI

  Osnovna djelatnost kompanije Srebreničanka je proizvodnja različitih proizvoda na bazi krompira: pomfrit i niz drugih poluprženih ili kuhanih proizvoda kao što su: kriške krompira različitog oblika, sitne kockice, polukuhani oguljeni krompir i sl. Efekti od izgradnje fabrike Srebreničanka za preradu krompira su značajni i višestruki: zapošljavanje 50 radnika u proizvodnji pomfrita i drugih proizvoda na bazi krompira; indirektno uključivanje više stotina poljoprivrednih proizvođača u proizvodnji industrijskog krompira što će povećati ekonomsku moć

  Projekt je podržao i jednu od najvećih investicija u Srebrenici u poslijeratnom periodu, kompaniju Srebreničanka, koja će zaposliti oko 50 radnika različitih profila. Projekt je podržao nabavku opreme, osigurao stručnu podršku za uspostavljanje proizvodnog procesa te posredovao u odabiru budućih zaposlenika kompanije.

  SREBRENIčANKA

  Tvornica Srebreničanka/Srebreničanka Factory

  domaćinstava; uključivanje zadružne organizacije i drugih poslovnih subjekata što će uticati na poboljšanje njihovog ekonomskog statusa i drugo.

  o projektu eeS

  Osman Agić, direktor proizvodnje kompanije Srebreničanka„Projekt Ekonomsko osnaživanje Srebrenice nam je od samog početka bio odličan vid podrške. Također podrška i pomoć koju dobijamo kroz ovaj projekt su od krucijalne važnosti u procesu selekcije radnika prilikom upošljavanja oko 50 radnika.“

  Amra Omerović (Srebrenica), zaposlena kroz projekt EES kao smjenski poslovođa kompanije Srebreničanka „Imam 37 godina, završen Biznis menadžment te posjedujem oko 15 godina radnog iskustva, pretežno u Sjedinjenim Američkim Državama u koje sam izbjegla. Nakon raznih poslova koje sam obavljala, 2012. godine se odlučujem vratiti u Bosnu. Prije zaposlenja u Srebreničanki, u Srebrenici sam se zadnje 3 godine bavila poljoprivredom i stočarstvom. Već nekoliko mjeseci radim u Srebreničanki i prezadovoljna sam. Smatram da je projekt EES jako koristan i da donosi dobro ovom podneblju, te da definitivno podstiče opstanak ove regije.“

  20

 • 21

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  the project gave support to one of the largest investments in Srebrenica in the post-war period, the company Srebreničanka, that will employ about 50 workers of different profiles. The project supported the purchase of equipment, provided technical support for the establishment of the production process and mediated in the selection of future employees of the company.

  aBout the coMpaNY

  Srebreničanka’s primary line of business is production of different potato-based products: French fries, as well as of other semi-fried or baked products such as: potato slices of different forms, small potato cubes, semi-boiled potato, etc. The effects of founding of Srebreničanka potato processing company are important and multiple: employment of over 50 workers in production of potato and other potato-based products; indirect involvement of several hundred agricultural producers in production of industrial potato which will increase the

  SREBRENIčANKA

  Amra OmerovićProizvodni pogon SrebreničankeThe manufacturing facility of Srebreničanka

  economic power of these households; involvement of a cooperative and other business entities, which will improve their economic status, etc.

  aBout the eeS project

  Osman Agić, production manager in Srebreničanka „The Economic Empowerment of Srebrenica project was, from the beginning, an excellent form of support. Also, the assistance and aid we receive through this project is of crucial importance in the process of selection of workers during employment of 50 employees.“

  Amra Omerović (Srebrenica), employed through the project EES as a shift supervisor at the company Srebreničanka„I am 37 years old, I have graduated Business Management, and I have 15 years of work experience, mostly in the USA, where I went as a refugee. After various employments, in 2012 I decided to return to Bosnia. Before starting to work in Srebreničanka, I worked for three years in agriculture and cattle-breeding in Srebrenica. I have been working in Srebreničanka for several months now, and I am very satisfied. I believe that the EES project is very useful, very positive for the area, and that it definitively contributes to survival of this region.“

  21

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

 • 22

  o koMpaNIjI

  Udruženje „Silver media“ je udruženje koje se bavi modernim medijima, društvenim mrežama i vodi info portal eSrebrenica.ba. Ovaj portal je jedan od najčitanijih news portala u regiji istočne BiH i pokriva vijesti iz opštine Srebrenica iz domena kulture, sporta, turizma, ekonomije, mladih i zabave. cilj portala eSrebrenica.ba je da pruži neutralan prostor za mlade ljude, komunikaciju i kreativne inicijative za poboljšanje odnosa između zajednica, podsticanje ekonomskog razvoja i mogućnosti za zapošljavanje, edukaciju i informisanje.

  Udruženje Silver Media je uz podršku projekta obučilo i zaposlilo dvoje mladih ljudi. Njima će novostečene vještine u multimedijalnom novinarstvu i društvenim medijima podići konkurentnost, ne samo na lokalnom tržištu rada, već i u cijeloj BiH. Za projekt je posebno važna činjenica da mladima može pružiti priliku za zaposlenje na poslovima koji su veoma atraktivni i izazovni za njih.

  o projektu eeS

  Nihad Kadić (Srebrenica), predsjednik udruženja „Silver media“„Odlična saradnja koju smo ostvarili kroz projekt Ekonomsko osnaživanje Srebrenice je rezultirala zaposlenjem dvije osobe za poslove multimedijalnog novinara i medija menadžera na društvenim mrežama u Srebrenici u našem Udruženju.“

  Bekir Halilović (Srebrenica), zaposlen u Udruženju “Silver media”, kroz projekt eeS „Imam 22 godine i završenu opštu gimnaziju u Srebrenici. Posao u Udruženju „Silver media“ mi je prvi poslovni angažman. Odlučio sam se prijaviti za učešće u programu EES jer sam želio da steknem radno iskustvo preko kojeg sam dobio ovo zaposlenje. Vjerujem da je posao koji sam dobio jako bitan za moju poslovnu budućnost. Odlučio sam ostati u Srebrenici jer sam emotivno vezan uz ovaj grad koji nažalost jako mnogo mladih ljudi napušta. Podržavam učešće Britanske ambasade u projektu osnaživanja ove regije, posebno radi činjenice da su naše vlasti zanemarile kako ovaj tako i ostale manje gradove u našoj zemlji.“

  UDRUžENjE „SILVER MEDIA“

  22

 • 23

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  With the support of the project, Silver Media association trained and recruited two young people. Newly acquired skills in multimedia journalism and social media will raise their competitiveness not only in the local labour market, but also in the entire Bih. It is especially important for the project to provide young people with an opportunity for employment in jobs that are very attractive and challenging for them.

  aBout the coMpaNY

  „Silver media“ is an association dealing with modern media, social networks and is managing the eSrebrenica.ba info web site. this web site is one of the most frequently visited news web sites in Eastern Bosnia and it covers news from the Srebrenica Municipality: culture, sports, tourism, economy, youth and entertainment. the aim of eSrebrenica.ba is to provide a neutral space for the young people, communication and creative initiatives for improvement of relationships between the communities, for incitement of economic development and employment possibilities, education and information.

  aBout the eeS project

  Nihad Kadić (Srebrenica), chairman of the „Silver media“ Association„Excellent cooperation that we have established through the Economic Empowerment of Srebrenica project has resulted in employment of two persons as a multimedia reporter and a social network media manager in Srebrenica in our Association.“

  Bekir Halilović (Srebrenica), „Silver media“ Association employee, employed through the eeS project„I am 22 years old and I have graduated from the Srebrenica Grammar School. The job in „Silver media“ Association is my first employment. I have decided to apply for the EES project to acquire work experience which led me to this employment. I believe that the job I got is very important for my future. I have decided to stay inSrebrenica because I am emotionally involved with this town that many young people are, unfortunately, leaving. I support the British Embassy’s participation in the project of strengthening of the region, especially because of the fact that our authorities have forgotten this town, as well as many other small towns in our country.“

  „SILVER MEDIA“ ASSOCIATION

  Bekir Halilović Sala za sastanke / Conference room, Silver media

  23

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

 • 24

  o koMpaNIjI

  Kompanija “ALMA-RAS” d.o.o. Olovo osnovana je na Dan žena, 1998. godine. Izgrađena je na temelju porodične tradicije, bogatog dugogodišnjeg iskustva i jasne vizije razvoja kvalitetnog domaćeg brenda. Osnovna djelatnost kompanije jeste proizvodnja finog rublja i spavaćeg programa za sve generacije. ALMA-RAS d.o.o. slovi za najpoznatiji brand i lider je u proizvodnji i prodaji finog rublja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Danas Alma Ras raspolaže s pet proizvodnih pogona, trinaest maloprodajnih objekata, tri franšizne radnje i tri outlet butika. Ukupno broji 1.000 uposlenih. Proizvodni pogoni nalaze se u Olovu, Varešu, Srebrenici, Carevoj Ćupriji i Visokom iz kojih se godišnje proizvede preko deset miliona artikala.

  aLMa-raS

  o projektu eeS

  Rasim Memagić, direktor kompanije ALMA-RAS „ALMA-RAS je sa svojim radom u Srebrenici započela još 2006. godine otvorivši svoj treći pogon, da bi već 2011. godine zbog sve veće potražnje za proizvodima proširila svoje kapacitete i otvorila adaptirani prostor, opremljen novim, savremenim strojevima i zaposlila 30 novih radnika. Nastavak uspješnog poslovanja bio je u 2015.-oj godini kada je ALMA-RAS uz podršku projekta „Ekonomsko osnaživanje Srebrenice“ pružila mogućnost zaposlenja za još 10 novih šivača sa područja Srebrenice, te ukupno broji 63 radnika u ovom pogonu. Svi radnici pokazali su interes i volju za radom, te su nakon obuke sa stručnim timom ostali u ALMA-RAS kompaniji kao stalni zaposlenici.“

  Slavica Matić (Bratunac), zaposlenica u kompaniji ALMA-RAS, kroz projekt eeS „Imam 27 godina, završila sam srednju školu za Kuhara. Od kada sam završila srednju školu nisam uspjela pronaći posao. Za prijavljivanje za učešće u projektu EES sam se odlučila kako bih se zaposlila. Prilika koju sam dobila zaposlenjem u kompaniji ALMA-RAS predstavlja bolju perspektivu za mene, moju porodicu i moju budućnost. U ovoj kompaniji mi je dobro, odgovoran je posao ali i jako cijenjen, osjećam da sam dosta toga naučila i zahvaljujem se na ukazanoj prilici.“

  Tvornica Alma Ras/Alma Ras Factory Proizvodni pogon/Production facility, Alma Ras

  Nedostatak kvalifikovane radne snage bio je jedna od glavnih prepreka za otvaranje novih radnih mjesta u kompaniji alma ras u Srebrenici. kroz sufinansiranje obuke za šivače te posredovanjem u odabiru budućih zaposlenika, projekt je podržao kreiranje 10 novih radnih mjesta u pogonu ove kompanije u Srebrenici. Tokom tromjesečne obuke, treneri i mentori Alme Ras kao i polaznici obuke odnosno novozaposleni, pokazali su visok nivo odgovornosti i posvećenosti ovom zadatku. To je rezultiralo dugoročnim zapošljavanjem 10 mladih osoba koje su pored toga obučene za jedno od veoma traženih zanimanja na tržištu rada u BiH.

  24

 • 25

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  aBout the coMpaNY

  “ALMA-RAS” d.o.o. Olovo company was founded on the Women’s Day, 1998. It was founded on family tradition, rich long-term experience and clear vision of development of a quality local brand. The company’s primary line of business is production of fine lingerie and the sleeping programme for all generations. aLMa-raS d.o.o. is the most known brand and a leader in production and sale of fine lingerie in the entire BiH territory. Alma Ras today has five production plants, 13 retail shops, 3 franchise shops and three outlets. It has 1,000 employees. Its production facilities are in olovo, vareš, Srebrenica, careva Ćuprija and Visoko, and more than 10 million products are produced in them every year.

  aLMa-raS

  Slavica Matić Proizvodni pogon/Production facility, Alma Ras

  aBout the eeS project

  Rasim Memagić, manager of the ALMA-RAS company„ALMA-RAS started operating in Srebrenica in 2006, where our third plant was opened, and in 2011, because of increased demand for our products, it extended its capacities and opened an adapted space, equipped with new, modern machines, and employed 30 new workers. We continued successful business operations in 2015, when ALMA-RAS, with the support of the Economic Empowerment of Srebrenica project, enabled employment of 10 new seamstresses from Srebrenica, whereby we have a total of 63 employees in this plant. All employees have demonstrated interest and desire to work, and upon training performed with the expert team, they remained in ALMA-RAS as its permanent employees.“

  Slavica Matić (Bratunac), ALMA-RAS employee, employed through the eeS project„I am 27 years old, and I was educated for a chef. I failed to find a job upon graduating from the secondary school. I decided to apply for participation in the EES project in order to find employment. When I found employment in ALMA-RAS I got better perspective for me, my family and my future. I am satisfied in the company, the work I am performing is demanding, but it is also very respected, I feel that I have learned a lot, and I am grateful for the opportunity that was given to me.“

  Lack of skilled work force was one of the main obstacles to job creation in the company Alma Ras in Srebrenica. Through co-financing of training for sewing, and mediation in the selection of future employees, the project supported the creation of 10 new jobs at the facility of the company in Srebrenica. During the three-month training, coaches and mentors of alma ras as well as trainees and new employees, showed a high level of responsibility and commitment to this task. This resulted in long-term employment of 10 young people who are trained in one of the most sought after professions in the labour market in Bih.

  25

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

 • 26

  aS StYLe

  o koMpaNIjI

  osnovna djelatnost kompanije aS Style je proizvodnja i prodaja namještaja. Počeli su s proizvodnjom tapaciranog i pločastog namještaja za potrebe tržišta Bih, a trenutno rade na proširenju proizvodnje na još jednu vrstu proizvoda, odnosno namještaja od punog drveta. cilj kompanije je da s tim novim proizvodima izađu na evropsko tržište u što skorije vrijeme.

  o projektu eeS

  Semir Smajić, direktor kompanije AS Style „Sa zadovoljstvom smo ušli u saradnju s projektom Ekonomsko osnaživanje Srebrenice jer nas je projekt podržao kako bismo uspješno ispunili jedan od preduslova za realizaciju naše poslovne ideje s obzirom da smo na početku našeg poslovanja. Saradnja s projektom nam je omogućila zapošljavanje novih radnika i održivost dosadašnjih radnih mjesta. Vrlo smo zahvalni na ovoj podršci jer su uslovi vrlo teški za održavanje biznisa u Srebrenici.”

  aS StYLe

  aBout the coMpaNY

  the main business of the company aS Style is the production and sale of furniture. they started with the production of upholstered and composite furniture for needs of Bih market, and are currently working on expanding the production and making another type of products, which is solid wood furniture. the company’s goal is to enter the european market with this new products as soon as possible.

  aBout the eeS project

  Semir Smajić, Director of the company AS Style “We are pleased that we have entered into cooperation with the Economic Empowerment of Srebrenica project, because the project supported us in order to successfully meet one of the preconditions for the realization of our business idea since we are at the beginning of our business. Cooperation with the project has enabled the recruitment of new workers and the sustainability of the current jobs. We are very grateful for this support because the conditions of maintaining a business in Srebrenica are very difficult.”

  As Style je kompanija koja gradi svoju poziciju na tržištu proizvodnje i prodaje namještaja. Podrška projekta u vidu sufinansiranja troškova obuke i zapošljavanja je pružena u ključnom momentu za razvoj proizvoda i izlazak na tržište BiH i Evrope. Zahvaljujući projektu zaposleno je 5 mladih osoba u proizvodnji koji će doprinijeti održivosti i rastu kompanije.

  as Style is a company that is building its position in the market of production and sales of furniture. Support from the project in the form of co-financing of the costs of training and employment is provided at a crucial moment for product development and entering the Bih and european market. thanks to the project, five young people are employed in the production, which will contribute to the sustainability and growth of the company.

  Radnici u proizvodnji/Production workers Izložbeni salon AS Style/Showroom AS Style Semir Smajić

  26

 • 27

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  U okviru projekta Ekonomsko osnaživanje Srebrenice, Posao.ba je podržao 6 start-up kompanija u kojima je zaposleno ukupno 13 osoba. Osim edukacije za start-up kompanije koja je trajala 6 sedmica, projekt je pružio punu podršku za pokretanje i razvoj biznisa, uključujući: poslovni prostor, opremu, finansijske i pravne usluge, mentorstvo, finansijsku podršku kao i pristup tržištu.

  Within the economic empowerment of Srebrenica project, posao.ba supported six start-up companies including 13 persons. In addition to training for start-up companies, which lasted six weeks, the project provided full support for the launch and development of businesses, including: office space, equipment, financial and legal services, tutoring, and financial support.

  6 novih start-up kompanija u Srebrenici

  6 New Start-Up companies in Srebrenica

  27

 • 28

  Start-up – škoLa StraNIh jeZIka Bojana Ilić, (Bratunac) profesorica engleskog jezika

  “Dve godine sam bez stalnog zaposlenja i shvatila sam da od čekanja da se nešto promeni nema ništa, već da moram sama nešto da uradim. Ovaj projekt za mene predstavlja šansu da obezbedim sebi stalan posao, egzistenciju i da prestanem da razmišljam kako da napustim i ovaj grad i zemlju. Volim svoj posao, želim da radim, mislim da sam dovoljno sposobna i uporna i da mogu voditi sopstveni biznis koji će opstati. Nadam se da ću dobiti priliku da se ostvarim kao uspešna preduzetnica.”

  Bojana je započela proces registracije Škole stranih jezika.

  START-UP – AGENCIjA ZA WEB DESIGN Ademir Muharemović, (Srebrenica) student Pravnog fakulteta

  “Odlučio sam se prijaviti za projekt zato što imam veću šansu naći posao koji bih volio raditi. Ova prilika mi dosta znači jer sam dobio priliku završiti obuku iz IT programa koja me jako interesuje. Srebrenica ima jako veliki potencijal za razvoj biznisa, a rijetko ko iskoristi tu priliku i rijetko ko ima hrabrosti da nešto pokrene. Nadam se pokretanju firme koja će u bliskoj budućnosti postati uspješna i koja će biti primjer ostalima da i oni uzmu stvar u svoje ruke i nešto pokušaju.”

  Zajedno s ostalim članovima tima, Ademir trenutno radi na akviziciji prvih klijenata.

  START-UP – FOREIGN LANGUAGE SCHOOL Bojana Ilić, (Bratunac) English language teacher

  “I have been without permanent employment for two years, and I became aware that I gain nothing waiting for something to change, that I have to do something myself. This project is for me a chance to secure myself a permanent job, livelihood, and to stop thinking about leaving this town and this country. I love my job, I want to work, and I think I am capable and persistent enough to manage my own business. I hope I will have the chance to become a successful entrepreneur.”

  Bojana started the process of registering a Foreign language school.

  START-UP – WEB DESIGN AGENCY Ademir Muharemović, (Srebrenica), a student of the Faculty of Law

  “I have decided to apply for this project because my chances to find a job I would like to do are better. This opportunity is very significant for me because I got the chance to attend an IT programme training I am very interested in. Srebrenica has great potential for development of business, and only rare ones use it and have the courage to found a business. I hope that I will establish a business which will become successful very soon, and which will serve as a role model for others, for them to take things in their hands and try to do something.“

  together with other team members, ademir is currently working on the acquisition of first clients.

 • 29

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

  START-UP – SERVIS ZA čIŠĆENjE STAMBENIH I POSLOVNIH oBjekataMilijana Sušić, (Milići) inženjer tehnologije, direktorica i vlasnica servisa za čišćenje “BMS”

  “Bez posla sam 15 meseci i trenutno se bavim dekoracijama, šivenjem i radim na tome da otvorim firmu za čišćenje i održavanje stambeno-poslovnih prostora. Prijavila sam se da učestvujem u projektu zbog ukazane prilike da pokrenem sopstveni biznis i za mene ovo predstavlja veliko iskustvo, pre svega mogućnost da naučim mnoge stvari o poslovanju i dobijem korisne savete za otvaranje preduzeća. U bliskoj budućnosti se nadam uspehu pri poslovanju, uspešnoj saradnji sa drugim firmama i otvaranju novih radnih mesta.”

  Milijana je uspješno krenula u realizaciju svog poslovnog plana i registrovala servis za čišćenje “BMS”.

  START-UP – “BMS” CLEANING SERVICES OF RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS Milijana Sušić, (Milići) Bachelor of Technology, “BMS” owner and manager

  “I was unemployed during 15 months, and in that period I did some decoration and sewing, and I worked on opening a cleaning services of residential and commercial buildings. I have applied for participating in this project because it was a chance to start my own business, and it was a very important experience for me, above all, to learn many things about business and to get useful advices for starting up a business. In the near future I hope for success in business operations, for successful cooperation with other companies and opening of new job opportunities.”

  Milijana has successfully implemented her business plan and registered a cleaning service “BMS”.

  Start-up – caLL ceNtar INFo-caLL josipa Bokan, (Bratunac) diplomirana ekonomistica, zaposlenica call centra Info-call

  “Odlučila sam se prijaviti za projekt EES iz jednog razloga, a to je zato što mi je posao bio neophodan. Ispostavilo se da sam uradila dobru stvar i sada evo već osam meseci radim kao call operater za Info-call pri projektu EES. Nadam se da će mi ovaj projekt doneti i stalno zaposlenje i samim tim i sigurniju budućnost, te ostanak u rodnom gradu.”

  josipa se kroz obuku i praktičan rad u call-centru Info-call izgradila u izvrsnog call-centar operatera a Info-call već stiče svoje prve klijente.

  Start-up - caLL ceNtre INFo-caLLjosipa Bokan, (Bratunac) economist, employee of the call center Info-call

  “I decided to apply for the project EES for onereason, and that is because I needed a job. It turned out that I did the right thing and now I have been here for eight months working as a call operator for Info-call within the project EES. I hope that this project will bring me a permanent job and thus a safer future, so that I can stay in my hometown.”

  through training and practical work in the call centre Info-call, josipa has become an excellent call-centre operator, while Info-call has acquired its first clients.

 • 30

  Start-up – proIZvoDNja NaMještajaDamir Aljkanović, (Srebrenica) elektrotehničar

  “Dvije godine sam bez posla, trenutno se bavim izradom namještaja po narudžbi i želim da to preraste u samoodrživ biznis. Ovo je jedinstvena prilika da steknem neophodnu pomoć u savjetovanju, da naučim šta je ustvari mali biznis kao i dobijem finansijsku podršku. Mislim da je ponuda poslova na tržištu mala i da je najbolji način da se ovaj problem riješi to da pokušam sam sebi stvoriti posao.”

  Damir je opremio radionicu za izradu namještaja i započeo proces registracije biznisa.

  Start-up – FurNIture proDuctIoN Damir Aljkanović, (Srebrenica) electro-technician

  “I have been without work for two years, and now I am producing furniture made on to order, and I want it to become a self-sustaining business. This is a unique opportunity to get the necessary counselling, to learn what small business is, and to get financial support. I believe that availability of jobs at the market is small, and that the best way to solve that problem is to open a business of your own.”

  Damir has equipped a workshop for the production of furniture and began the process of business registration.

  START-UP – TEMMUZ TRAVEL AGENCY Fatih jusupović, English language teacher, founder and manager of the “Temmuz” Travel Agency

  “I concluded that I get nothing from waiting and I decided to open a business. I have always wanted to provide jobs for my fellow citizens, and I got that chance through the Economic Empowerment of Srebrenica project. Support to start-up companies equals new job opportunities.“

  Fatih has registered a travel agency “Temmuz” and he is working on bringing in first customers.

  START-UP – TURISTIčKA AGENCIjA TEMMUZ Fatih jusupović, Profesor engleskog jezika, osnivač i direktoragencije “Temmuz”

  “Shvatio sam da od čekanja nema ništa i odlučio sam sam pokrenuti posao. Oduvijek mi je bila želja da svojim sugrađanima obezbijedim radna mjesta i ta prilika mi se ukazala kroz projekt Ekonomsko osnaživanje Srebrenice. Podrška start-up kompanijama znači otvaranje novih radnih mjesta.”

  Fatih je registrovao turističku agenciju “Temmuz” i radi na privlačenju prvih klijenata.

  30

 • 31

  Ekon

  omsk

  o os

  naži

  vanj

  e Sr

  ebre

  nice

  / Ec

  onom

  ic E

  mpo

  wer

  men

  t of S

  rebr

  enic

  a

 • kolektiv d.o.o Zmaja od Bosne 74, 71000 Sarajevo BiH

  387 33 846 940 www.posao.ba