of 24/24
Æelim biti majstor! HRVATSKA OBRTNI»KA KOMORA 2009. GODINA PRILAGODBE EU

brosura postani majstor

 • View
  97

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

majstor posla

Text of brosura postani majstor

 • eelliimmbbiittii

  mmaajjssttoorr!!

  HRVATSKA OBRTNIKA KOMORA

  2009.GODINAPRILAGODBEEU

 • 2 ELIM BITI MAJSTOR

  Mladi, dobro nam doli!

  Biti samostalan, slobodno raspolagati svojim vremenom, imati vlastite prihode, bitinajbolji - biti majstor u svom poslu, elja je svakog ovjeka. Upisom u obrtnikazanimanja taj san se i vama moe ostvariti. Odaberite pravo zanimanje i krenite uavanturu ivota u kojoj sami odreujete vlastiti put.Pred vama su obavijesti o obrazovanju za razlicita zanimanja - prouite ih, doznajtevie i opredijelite se. Bit e nam drago odaberete li obrtniko zanimanje i postaneteli dio velike obitelji hrvatskih obrtnika.

  Obrtnika zanimanja pruaju mogunost stalnog napretka u struci, a, osim toga,osiguravaju i osobni poduzetniki razvoj. Mogunost stjecanja majstorskog zvanja,a samim tim i osnivanje vlastite tvrtke, vrlo je primamljiva. Nadamo se kako i vi elitevlastitim radom utjecati na svoj osobni razvoj,samostalno razvijati svoje poslovanje i postizati najviedomete u izabranom zanimanju.Izborom obrtnikog zanimanja, vae naukovanjezahtijeva obrazovanje na dva mjesta: u koli iobrtnikoj radionici, ime se na najbolji moguinain povezuju teorija i praksa u jedinstvenucjelinu.

  Takva izobrazba prua mogunostda postanete bolji i uspjeniji i odnas starijih.

  Mato Topi,predsjednikHrvatske obrtnike komore

 • Ustrojstvo strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije u obrtnitvu i gospodarstvuna dravnoj razini propisano je Zakonom o obrtu i podzakonskim aktima koji iz njegaproizlaze, te odgovarajuim nastavnim planovima i programima.

  Ovo obrazovanje, u skladu s europskim stremljenjima, omoguava stjecanje zanimanjatraenih na tritu rada kao i mogunost napredovanja u struci.

  Obrazovanje se odvija prema programu sastavljenom odopeobrazovnog dijela, struno-teorijskoga i praktinog dijela(naukovanje), te izbornih sadraja, a traje tri godine.

  Posebnost ovog sustava je da opeobrazovne predmetei struno-teorijski dio naukovanja izvodi srednja

  strukovna kola, a praktini dio naukovanjalicencirana (ovlatena) obrtnika radionica,

  radionica trgovakog drutva, a iznimno i kolskaradionica.

  3ELIM BITI MAJSTOR

  Obrazovanje za obrtnitvo

 • Nastavni planovi i programi za ova zanimanja obuhvaaju iroki raspon strunih znanja ivjetina pomou kojih se stjeu strune kompetencije za rad u zanimanju, znanja nunaza ivot u graanskom drutvu i znanja koja razvijaju pozitivni stav prema stalnom uenju i napredovanju te postizanju uspjeha.

  4 ELIM BITI MAJSTOR

 • 1. Alatniar2. Autoelektriar3. Autolakirer4. Autolimar5. Automehaniar6. Automehatroniar7. Bravar8. Brodski mehaniar9. Dimnjaar

  10. Elektroinstalater11. Elektromehaniar12. Elektroniar - mehaniar13. Fasader14. Fotograf15. Frizer16. Galanterist17. Glazbalar18. Graditelj drvenih brodova19. Graditelj metalnih brodova20. Graditelj orgulja21. Graditelj plastinih plovila

  22. Instalater sustava vode, plina, grijanja i hlaenja

  23. Instalater grijanja i klimatizacije

  24. Kemijski ista25. Klesar26. Klobuar27. Konobar28. Kotlar29. Kova30. Kozmetiar31. Kroja32. Krovopokriva33. Krznar34. Kuhar35. Limar36. Ljeva37. Mehaniar poljoprivredne

  mehanizacije38. Mesar39. Mlinar40. Mljekar

  41. Obuar42. Pear43. Pediker44. Pekar45. Pismoslikar46. Plinoinstalater47. Precizni mehaniar48. Prodava49. Pukar50. Slastiar51. Soboslikar - liilac52. Staklar53. Stolar54. Strojobravar55. Tapetar56. Tesar57. Tokar58. Urar59. Vodoinstalater60. Zidar61. Zlatar

  5ELIM BITI MAJSTOR

  U skladu s Pravilnikom o vezanim i povlatenim obrtima i nainu izdavanja povlastica,mogue je kolovati se za sljedea zanimanja:

  Obrazovanje za ova zanimanja traje tri godine.

 • 6 ELIM BITI MAJSTOR

  Uenik sa zavrenim osmogodinjim obveznim obrazovanjem, moe se upisati u bilokoje obrtniko zanimanje. Prije izbora zanimanja korisno je posavjetovati se sastrunjacima s podruja profesionalne orijentacije i lijenicima medicine rada omoebitnim tetnim posljedicama za zdravlje zbog obavljanja pojedinih zanimanja.

  Nakon to je izabrao zanimanje, uenik trai mjesto za naukovanje. U svakoj podrunojobrtnikoj komori postoji popis licenciranih obrtnikih radionica koje imaju uvjete zaprijam naunika i u kojima se moe ostvarivati praktina nastava. Uenik, odnosnonjegov roditelj ili staratelj, nakon odabira eljene radionice te razgovora i dogovoras obrtnikom vlasnikom, sklapa s njim ugovor o naukovanju. Ugovor se ovjerava upodrunoj obrtnikoj komori i jedan je od dokumenata vanih za upis u srednjustrukovnu kolu.

  Srednjoj strukovnoj koli za upis se predoava:

  prijavnica za upis u prvi razred, s naznakom obrtnikog zanimanjaza koje se eli obrazovati

  svjedodba osmog razreda osnovne kole ugovor o naukovanju sklopljen s obrtnikom i ovjeren u podrunoj obrtnikoj komori zdravstvena svjedodba lijenika medicine rada ostale dokumente na zahtjev kole

  Upis u obrtnika zanimanja

 • 7ELIM BITI MAJSTOR

 • 8 ELIM BITI MAJSTOR

  Osoba koja je na naukovanju, istodobno je uenik srednje strukovne kole i nauniku obrtnikoj radionici s kojom je zakljuio ugovor o naukovanju. Naukovanje jesastavni dio cjelovitog sustava odgoja i obrazovanja za zanimanja u obrtu, malom isrednjem poduzetnitvu.

  Svrha naukovanja je obrazovanje i osposobljavanje naunika za obavljanje poslovau zanimanju za koje se koluje.Praktini dio naukovanja izvodi se kod obrtnika koji ima majstorsko zvanje ili imazaposlenog djelatnika s majstorskim zvanjem, te dobro opremljenu radionicu zaobavljanje praktinog dijela naukovanja. Za prijam naunika obrtniku se izdaje dozvola(licenca).Naukovanje se ostvaruje prema izvedbenom nastavnom planu i programu.

  Okvirni nastavni plan za obrtnika zanimanja

  Naukovanje

  Naziv predmeta

  A Obvezni opeobrazovni dio 315 315 224 854

  B1 Struno-teorijski dio - obvezni 245 210 224 714

  B2 Struno-teorijski dio - izborni 35 70 96 166

  C Praktini dio programas tehnolokim vjebama 900 900 800 2600

  Ukupno (A+B1+B2+C) 1495 1495 1344 4334

  Broj sati UkupnoI. razred II. razred III. razred

 • Ugovor o naukovanju zakljuuju obrtnik i naunik, odnosno njegov roditelj ili staratelj.Sadraj ugovora proizlazi iz Odredaba o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju.

  Ugovorom se reguliraju meusobna prava, obveze i odgovornosti izmeu obrtnika iroditelja ili staratelja uenika tijekom trajanja programa naukovanja za odreenozanimanje, a osobito:

  poetak i trajanje naukovanja nauniko radno vrijeme u radionici ili na radilitu trajanje i raspored naunikova odmora materijalna naknada za vrijeme trajanja naukovanja i obveze obrtnika i obrtnike kole glede ostvarivanja nastavnog plana i programa

  9ELIM BITI MAJSTOR

  Ugovor o naukovanju

 • 10 ELIM BITI MAJSTOR

  Ugovor o naukovanju sklapa se u etiri istovjetna primjerka, a ovjerava se u podrunojobrtnikoj komori. Ugovor postaje pravovaljan nakon probnog roka od mjesec dana oddana poetka naukovanja. Ako se ugovor o naukovanju ne moe raskinuti sporazumno,odluku na zahtjev zainteresirane strane donosi Hrvatska obrtnika komora.

 • Poslodavci koji su i majstori - struni uitelji ili u svojem obrtu imaju zaposlenemajstore - strune uitelje, poduavanjem naunika odgajaju svoje budue potencijalneradnike. Struno-pedagoki rad s mladim ljudima ini poslodavca odnosno njegovamajstora uglednom osobom u drutvu.

  Ulae li majstor svoje struno znanje i organizatorske sposobnosti u mladog ovjeka,ve nakon godinu dana naunik moe obavljati znatan dio posla u zanimanju za kojese koluje i na taj nain pridonositi uspjenijem poslovanju. Nakon zavrenognaukovanja vlasnik obrtnike radionice moe, ako to eli, zaposliti naunika u svojojradionici.

  11ELIM BITI MAJSTOR

  Prednosti za poslodavce

 • 12 ELIM BITI MAJSTOR

 • Majstor - struni uitelj u svom radu ima trojaku odgovornost: prema nauniku,prema osobnom poslovanju i prema gospodarstvu i drutvu.

  Odgovornost prema nauniku odnosi se na: pruanje najbolje mogue izobrazbe skrb o odgoju naunika brigu i panju o tome da posao koji naunik obavlja ne ugroava

  njegov tjelesni ili psihiki razvoj osiguranje primjerenog pristupa naunika u svijet njegova zanimanja i rada

  Odgovornost prema osobnom poslovanju odnosi se na: stvaranje kvalificiranog podmlatka odravanje radne sposobnosti u svojoj radionici skrb o ekonominosti izobrazbe temeljnu i potpunu naobrazbu naunika koja e pridonositi razvoju

  poslovanja odnosno obrta

  Odgovornost prema gospodarstvu i drutvu odnosi se na: izobrazbu i odgoj radno sposobnog graanina odravanje stalne radne sposobnosti ukupnoga gospodarstva odravanje i poveanje ivotnog standarda ljudi putem viih strunih kvalifikacija doprinos razvitku demokratskog naina miljenja i trinoga gospodarenja

  13ELIM BITI MAJSTOR

  Odgovornosti majstora - strunog uitelja

 • 14 ELIM BITI MAJSTOR

  Naunik ima pravo na:

  poduku za samostalno obavljanje poslova u zanimanju koju mu pruamajstor - struni uitelj, a u skladu s propisanim nastavnim planom i programom

  redovito pohaanje kolske nastave etrdeset i pet radnih dana odmora tijekom svake kolske godine,

  s time da blagdani i neradni dani nisu uraunati u godinji odmor dnevni i tjedni odmor novanu naknadu za rad u radionici koja se isplauje svaki mjesec u skladu

  s minimalnim uvjetima iz ugovora o naukovanju naukovanje samo u dnevnoj smjeni (od 7 do 22 sata),

  ne due od osam radnih sati poduku i rad na ispravnim sredstvima za rad koritenje osobnih zatitnih sredstava tijekom rada zdravstveno osiguranje i osiguranje za sluaj nesree na praktinom naukovanju polaganje pomonikog ispita u zanimanju za koje se koluje i stjecanje kvalifikacije

  Prava naunika tijekom naukovanja

 • Nakon zavrenog naukovanja, naunik pristupa polaganju pomonikog ispita. Ispitse prijavljuje u obrtnikoj koli.

  Pomoniki ispit je dravno priznati ispit, reguliran Zakonom o obrtu. Ispit se polaepred ispitnom komisijom od najmanje tri lana koju osniva Hrvatska obrtnika komora.Ispitnu komisiju ine majstori obrtnici i nastavnici iz srednje strukovne kole.

  Za pristup ispitu potrebno je priloiti: prijavnicu za ispit ugovor o naukovanju mapu o praktinom dijelu naukovanja

  Pomoniki ispit se sastoji iz praktinoga i teorijskog dijela. Na praktinom dijeluispita provjeravaju se vjetine i nuna znanja za samostalno obavljanje poslova uodreenom zanimanju. Na teorijskom dijelu ispituju se znanja za kvalitetan rad irazumijevanje poslova koji se u tom zanimanju obavljaju.Nakon poloenog ispita Hrvatska obrtnika komora izdaje svjedodbu o pomonikomzvanju u odreenom zanimanju, a tom svjedodbom stjee se kvalifikacija za triterada.

  Svlada li cjelokupni opeobrazovni dio programa, uenik pristupa i zavrnom ispitu.Svjedodbu o zavrnom ispitu izdaje obrtnika kola. Polaganjem zavrnog ispitastjee se srednja struna sprema i mogu je nastavak kolovanja na strunimstudijima.

  Ako se mlada osoba nakon srednje kole odlui zaposliti i stekne dvije godine radnogiskustva u zanimanju za koji se kolovala, moe nakon toga pristupiti polaganjumajstorskog ispita.

  15ELIM BITI MAJSTOR

  Pomoniki i zavrni ispit

 • 16 ELIM BITI MAJSTOR

  Majstorski ispitMajstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i Europi, a stjeu se polaganjemmajstorskog ispita. Majstorski su ispiti dravno priznati, a mogu se polagati za zvanjas liste vezanih obrta.

  Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu: poloen pomoniki i zavrni ispit i dvije godine radnog iskustva (na dan pristupa

  ispitu) u zanimanju za koje se eli polagati majstorski ispit, poloen pomoniki i zavrni ispit u neodgovarajuem zanimanju i najmanje tri

  godine radnog iskustva (na dan pristupa ispitu) u zanimanju za koji se ispit polae, poloen pomoniki i zavrni ispit u neodgovarajuem zanimanju i zavreno

  obrazovanje u majstorskoj koli u trajanju od godine dana za zanimanje za kojese polae majstorski ispit,

  poloen zavrni ispit u istom strukovnom podruju za niu strunu spremu i deset godina radnog iskustva (na dan pristupa ispitu) u zanimanju zakoji se ispit polae

  Daljnje obrazovanje za obrtnitvo

 • 1. Alatniar2. Autoelektriar3. Autolakirer4. Autolimar5. Automehaniar6. Autoserviser7. Bravar8. Brodski mehaniar9. Dimnjaar

  10. Elektroinstalater11. Elektromehaniar12. Elektroniar - mehaniar13. Fasader14. Fotograf15. Frizer16. Glazbalar17. Graditelj brodova18. Graditelj orgulja19. Instalater grijanja i

  klimatizacije20. Kemijski ista

  21. Klesar22. Klobuar23. Natkonobar24. Kotlar25. Kova26. Kozmetiar27. Kroja muke odjee28. Kroja enske odjee29. Krovopokriva30. Krznar31. Kuhar32. Limar33. Ljeva34. Mehaniar poljoprivredne

  mehanizacije35. Mesar36. Mlinar37. Mljekar38. Obuar39. Oni optiar40. Ortopedski obuar

  41. Pear42. Pediker43. Pekar44. Pismoslikar45. Plinoinstalater46. Precizni mehaniar47. Trgovac48. Pukar49. Slastiar50. Soboslikar - liilac51. Staklar52. Stolar53. Strojobravar54. Tapetar55. Tesar56. Tokar57. Urar58. Vodoinstalater59. Vodoinstalater, instalater

  grijanja i klimatizacije60. Zidar61. Zlatar

  17ELIM BITI MAJSTOR

  Do sada su objavljeni programi majstorskih ispita za sljedea zanimanja:

 • 18 ELIM BITI MAJSTOR

  Ispit se prijavljuje pri podrunim obrtnikim komorama, a polae pred ispitnimkomisijama Hrvatske obrtnike komore.

  Za pristup ispitu potrebno je priloiti: prijavnicu za ispit presliku svjedodbe o pomonikom i zavrnom ispitu dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu (preslika radne knjiice i potvrda

  o radnom iskustvu u zanimanju za koji se ispit polae) rodni listPotvrdu o radnom iskustvu izdaje poslodavac.

  Program majstorskog ispita sastoji se od: zajednikog dijela koji obuhvaa potrebna znanja, nuna za bavljenje obrtom

  i poduzetnitvom iz podruja gospodarstva, pravnih propisa i osnova poduavanjanaunika, te

  posebnog dijela u kojem se provjeravaju praktina i nuna struno-teorijska znanjaza vjeto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

  Trokove ispita podmiruju ispitanici.Ispitaniku koji je poloio majstorski ispit izdaje se diploma o majstorskom zvanju(majstorska diploma). Majstorska diploma omoguuje samostalno otvaranje i voenjeobrta ili voenje obrta za drugog obrtnika kao i lake zapoljavanje. Majstorsko zvanjeupisuje se u radnu knjiicu.

  Pripreme za polaganje majstorskog ispita mogu se provesti kod onih pravnih i fizikihosoba koje imaju verificiranu djelatnost obrazovanja odraslih.

 • Ispit o strunoj osposobljenosti

  Za obavljanje vezanih obrtaza koje se trai strunaosposobljenost polae seispit o strunoj osposobljenosti.Ispitu o strunoj osposobljenostimoe pristupiti osoba s najmanjezavrenom osnovnom kolom. Ispitse prijavljuje pri podrunim obrtnikimkomorama, a polae se pred ispitnimkomisijama Hrvatske obrtnikekomore.

  19ELIM BITI MAJSTOR

 • 20 ELIM BITI MAJSTOR

  Ispiti o strunoj osposobljenosti mogu se polagati za jednostavnija zanimanja s listevezanih obrta za koje je objavljen program njihova polaganja. To su: armira, brusaalata, cvjear - araner, drvogalanterist, graevinski staklar, graver, peatorezac,izolater, keramiar, maser, mehaniar za bicikle, parketar, podopolaga, skupljagljiva, teracer, vulkanizer, peenjar, priprematelj bureka i pizza, pripremateljjednostavnih jela i slastica, posluitelj jela i pia, pomoni prodava, elektrozavariva,zavariva plinom, drvotokar, preraiva plastinih masa i proizvoa i monter vratai prozora od PVC-a i metala.

  Ispit o strunoj osposobljenosti moe se polagati i iz modula: trgovako poslovanjei poznavanje robe uz poseban uvjet reguliran Pravilnikom o vezanim i povlatenim obrtima i nainu izdavanja povlastica.

  Za pristup ispitu potrebno je priloiti: prijavnicu za ispit presliku svjedodbe osmog razreda osnovne kole rodni list

  Program ispita sastoji se od: izrade praktinog rada i/ili radne probe provjere znanja nunih za samostalno obavljanje obrta

  Trokove ispita podmiruju ispitanici.Ispitaniku koji poloi ispit izdaje se uvjerenje o strunoj osposobljenosti kojeomoguuje samostalno otvaranje i voenje obrta za koji je ispitanik osposobljen.Struna osposobljenosti upisuje se u radnu knjiicu.

  Pripreme za polaganje ispita o strunoj osposobljenosti mogu se provesti u ustanovamakoje imaju verificiranu djelatnost obrazovanja odraslih.

 • Prekvalifikacija je namijenjena odraslim osobama koje su zavrile jednu od srednjihstrukovnih kola, a ele promijeniti zanimanje.

  Prekvalificirati se moe za svako zanimanja s liste vezanih obrta za koja su objavljeninastavni planovi i programi. Nain i postupak prekvalifikacije propisan je Pravilnikomo nainu ostvarivanja programa naukovanja i strunog osposobljavanja za vezaneobrte te o pravima, obvezama, praenju i ocjenjivanju naunika. Prekvalifikacija sepostie polaganjem pomonikog ispita.

  Za pristup ispitu potrebno je priloiti: prijavnicu za ispit svjedodbu o zavrenom srednjem strukovnom obrazovanju rodni list dokaz o radnom iskustvu

  Pomoniki ispit za prekvalifikaciju prijavljuje se u podrunim obrtnikim komorama,a polae se pred ispitnim komisijama Hrvatske obrtnike komore.Polaganjem pomonikog ispita mogu se prekvalificirati osobe s neodgovarajuomstrunom spremom u istom strukovnom podruju i najmanje jednom godinomradnog iskustva u zanimanju za koji ele polagati ovaj ispit. Nakonpoloenog ispita izdaje se svjedodba o pomonikom zvanju uodreenom zanimanju. Polaganjem ovog ispita stjee se kvalifikacijaza trite rada koja se upisuje u radnu knjiicu.

  21ELIM BITI MAJSTOR

  Prekvalifikacije za zanimanja u obrtu

 • 22 ELIM BITI MAJSTOR

 • TradicijaUgledStrukovne organizacije - cehovi

  U trenutku kada uete u svijet obrtnitva kao naunik, pomonik ili majstor, postajetedijelom velike obitelji hrvatskih obrtnika. Biti obrtnik znai imati sigurnost unutarceha i komora. U povijesti, kao i danas, obrtnitvo je uvijek slijedilo putove novihtehnologija, a bilo je i usko povezano s umjetnikim stvaralatvom.Upravo se od novih narataja oekuje ouvanje starih zanata, ali i razvoj u skladu sbrzim napretkom tehnike i tehnologije.

  Poduzetniki duh, dobra volja i odabir obrtnikog zanimanja, prvi su koraci na putuprema prestinom, profitabilnom i uglednom zvanju i dobrom poloaju u drutvu.

  Obiteljska tradicijaMnogi obrti imaju obiteljsku tradiciju. Mlai narataji, ak i kad stjeu viu ili visokunaobrazbu, smatraju sasvim loginim, nastaviti oev i djedov obrt.Fakultet mi je pruio odreeno teorijsko znanje, no o mesarskom zanatu najviesam nauio radei s ocem od djetinjstva. Obrtnika kola je samo prvi korak. Interesi praksa naunika koju provodi u obrtnikoj radionici osnova je za daljnji posao kojemtreba pristupiti s puno volje i ljubavi za odreeno zanimanje, kae mladi studentprehrambene tehnologije koji je nastavio obiteljski obrt. U radionici svoga oca, naunikmesar moe nauiti klasine tajne zanata, ali i upoznati moderni proces prerademesa. Svi oni koji s interesom pristupe poslu, jednog dana, kae on, postat epoduzetnici koji se ne moraju bojati konkurencije. Zadovoljstvo u poslu i ugled uivotnom i radnom okruju, mogu stvoriti samo upornim radom, obrazovanjem iulaganjem u nove tehnologije.

  23ELIM BITI MAJSTOR

 • Za sve informacije moete se obratiti Hrvatskoj obrtnikoj komori i podrunim obrtnikim komorama:

  10000 Zagreb, Ilica 49 Tel.: +3851/4806-666 Telefaks: ++3851/4846-610Web: http://www.hok.hr e-mail:[email protected]

  Izdava: HRVATSKA OBRTNIKA KOMORA Za izdavaa: MATO TOPI Urednica: mr.sc. OLGA LUI

  OBRTNIKA KOMORA ZAGREB10000 ZAGREB, Ilica 49Telefon: 01 48 46 741Telefaks: 01 48 46 615Web: http://www.okz.hre-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA KRAPINSKO-ZAGORSKE UPANIJE49000 KRAPINA, Magistratska 2Telefon: 049 300 545Telefaks: 049 370 616Web: http://www.okkzz.hre-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA SISAKO-MOSLAVAKE UPANIJE44000 SISAK, Ulica Stjepana i Antuna Radia 8bTelefon: 044 521 134Telefaks: 044 522 487e-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA KARLOVAKE UPANIJE47000 KARLOVAC, Jurja Haulika 14Telefon: 047 612 058Telefaks: 047 611 742Web: http://www.obrtnicka-komora-karlovac.hr/e-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA VARADINSKE UPANIJE42000 VARADIN, Kukuljevieva 13/IITelefon: 042 320 986Telefaks: 042 320 949Web: http://www.obrtnicka-komora-vz.hre-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE48000 KOPRIVNICA, Duga ulica 23Telefon: 048 623 408Telefaks: 048 623 408Web: http://www.obrtnicka-komora-koprivnica.hre-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE43000 BJELOVAR, Preradovieva 4/ITelefon: 043 242 242Telefaks: 043 241 280Web: http://www.okbj.hre-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE51000 RIJEKA, Zanonova 1/IIITelefon: 051 325 599Telefaks: 051 325 590Web: http://www.obrtnicka-komora-rijeka.hre-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA LIKO-SENJSKE UPANIJE53000 GOSPI, Trg Stjepana Radia 4Telefon: 053 573 012Telefaks: 053 573 012e-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE33000 VIROVITICA, Pavla Radia 3Telefon: 033 721 258Telefaks: 033 726 028e-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA POEKO-SLAVONSKE UPANIJE34000 POEGA, Dr. Franje Tumana 9Telefon: 034 272 457Telefaks: 034 272 457e-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA BRODSKO-POSAVSKE UPANIJE35000 SLAVONSKI BROD, Petra Kreimira IV 46/1Telefon: 035 447 017Telefaks: 035 407 441Web: http://www.okbp.hre-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE31000 OSIJEK, Svilajska 35/IITelefon: 031 310 160Telefaks: 031 310 161Web: http://www.okobz.hre-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE32100 VINKOVCI, Ljudevita Gaja 17Telefon: 032 333 304Telefaks: 032 338 239e-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA ISTARSKE UPANIJE52100 PULA, Mletaka 12/ITelefon: 052 216 153Telefaks: 052 383 744Web: http://www.ok-istre.hr/e-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA ZADARSKE UPANIJE23000 ZADAR, iroka ulica 1Telefon: 023 319 224Telefaks: 023 311 383Web: http://www.obrtnicka-komora-zadar.hre-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA IBENSKO-KNINSKE UPANIJE22000 IBENIK, Ulica Stjepana Radia 77aTelefon: 022 311 715Telefaks: 022 336 641e-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE21000 SPLIT, Ruera Bokovia 28-30Telefon: 021 470 114Telefaks: 021 470 114e-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA DUBROVAKO-NERETVANSKE UPANIJE20000 DUBROVNIK, iroka 4/IITelefon: 020 323 560Telefaks: 020 323 550e-Mail: [email protected]

  OBRTNIKA KOMORA MEIMURSKE UPANIJE40000 AKOVEC, Park Rudolfa Kropeka 1Telefon: 040 312 643Telefaks: 040 312 643Web: http://www.obrtnicka-komora-medjimurja.hre-Mail: [email protected]