of 18 /18
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA NACRT ZAKON O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo, april 2014. godine

Bosna i Hercegovina - predstavnickidom-pfbih.gov.ba · (2) Dijete rođeno u inozemstvu čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta imao državljanstvo Republike Srpske i prebivalište

  • Author
    lammien

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bosna i Hercegovina - predstavnickidom-pfbih.gov.ba · (2) Dijete rođeno u inozemstvu čiji je...

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA

NACRT

ZAKON O DRAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, april 2014. godine

ZAKON

O DRAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNE ODREDBE

lan 1. (Predmet Zakona)

Ovim zakonom ureuju se uvjeti za sticanje i prestanak dravljanstva Federacije

Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: dravljanstvo Federacija), u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o dravljanstvu Bosne i Hercegovine (''Slubeni glasnik BiH'', br.: 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 i 76/09 i 87/13 - u daljnjem tekstu: Zakon o dravljanstvu BiH) i druga pitanja koja se odnose na dravljanstvo Federacije.

lan 2. (Dravljanstvo Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije)

(1) Svi dravljani Federacije su samim tim i dravljani Bosne i Hercegovine.

(2) Licima kojima prestane dravljanstvo Federacije istovremeno prestaje i dravljanstvo Bosne i Hercegovine, osim ako ne steknu dravljanstvo Republike Srpske.

(3) Licima sa teritorije Federacije kojima prestane dravljanstvo Bosne i Hercegovine istovremeno prestaje i dravljanstvo Federacije.

lan 3.

(Uivanje prava dravljana Federacije)

Svi dravljani Federacije uivaju ista ljudska prava i osnovne slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zatitu tih prava na teritoriji Federacije, odnosno na teritoriji Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine.

II - STICANJE DRAVLJANSTVA FEDERACIJE lan 4.

(Osnovi za sticanje dravljanstva Federacije)

Dravljanstvo Federacije stie se: 1) porijeklom; 2) roenjem na teritoriji Federacije; 3) prijemom dravljanina Republike Srpske u dravljanstvo Federacije; 4) usvojenjem; 5) naturalizacijom; 6) meunarodnim sporazumom.

1. Sticanje dravljanstva porijeklom

lan 5. (Uvjeti za sticanje dravljanstva Federacije porijeklom)

(1) Dijete roeno nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine stie

dravljanstvo Federacije porijeklom:

1) ako su oba roditelja bili dravljani Federacije u vrijeme roenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog roenja;

2) ako je jedan roditelj bio dravljanin Federacije u vrijeme roenja djeteta, a dijete je roeno na teritoriju Federacije;

3) ako je jedan roditelj bio dravljanin Federacije u vrijeme roenja djeteta, a dijete je roeno u inozemstvu, ako bi dijete inae bilo bez dravljanstva;

4) ako je dijete roeno u inozemstvu a u vrijeme roenja djeteta jedan od roditelja djeteta je bio dravljanin Federacije, dok drugi roditelj nije bio dravljanin Bosne i Hercegovine, pod uvjetom da do vremena kada navri 23 godine ivota podnese prijavu za upis dravljanstva Federacije nadlenom organu Federacije, odnosno diplomatsko-konzularnom prestavnitvu Bosne i Hercegovine u inozemstvu;

5) ako je dijete roeno u inozemstvu, a u vrijeme roenja djeteta jedan od roditelja je bio dravljanin Federacije, a drugi roditelj dravljanin Republike Srpske, pod uvjetom:

a) da su roditelji saglasni da dijete ima dravljanstvo Federacije ili b) ako nisu saglasni, da je roditelj koji je upisao dijete u matinu knjigu za evidenciju

dravljana u diplomatsko-konzularnom predstavnitvu Bosne i Hercegovine u inozemstvu u to vrijeme imao dravljanstvo Federacije;

6) ako je jedan od roditelja djeteta u vrijeme roenja dijeteta imao dravljanstvo

Federacije, a drugi roditelj imao dravljanstvo Republike Srpske, dijete stie dravljanstvo

Federacije ako je roeno na teritoriji Federacije.

(2) Ako je dijete roeno u Republici Srpskoj, a u vrijeme roenja djeteta jedan od

roditelja je bio dravljanin Federacije, dok drugi roditelj nije bio dravljanin Bosne i

Hercegovine, dijete stie dravljanstvo Federacije ako su roditelji saglasni da dijete ima to

dravljanstvo, a ako nisu saglasni, dijete stie dravljanstvo Federacije na zahtjev roditelja

koji ima dravljanstvo Federacije.

lan 6.

(Sticanje dravljanstva Federacije za djecu iji roditelji imaju dravljanstvo Republike Srpske)

(1) Dijete roeno u inozemstvu, iji roditelji u trenutku roenja djeteta imaju

dravljanstvo Republike Srpske i prebivalite na teritoriji Federacije, stie dravljanstvo Federacije ukoliko su roditelji djeteta s tim saglasni.

(2) Dijete roeno u inozemstvu iji je jedan roditelj u trenutku roenja djeteta imao

dravljanstvo Republike Srpske i prebivalite na teritoriji Federacije, a drugi roditelj nema

dravljanstvo Bosne i Hercegovine, stie dravljanstvo Federacije ukoliko su roditelji djeteta

s tim saglasni.

2. Sticanje dravljanstva roenjem na teritoriju Federacije

lan 7. (Sticanje dravljanstva po osnovu roenja ili nalaska djeteta na teritoriji Federacije)

(1) Dravljanstvo Federacije stie dijete koje je roeno ili naeno na teritoriji Federacije nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine i ija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog dravljanstva ili bez dravljanstva ili ako je dijete bez dravljanstva.

(2) Dravljanstvo Federacije stie dijete roeno na teritoriji Federacije nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine, iji roditelji u vrijeme roenja djeteta imaju

dravljanstvo Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i prebivalite na teritoriji Federacije ili na teritoriji Republike Srpske, ukoliko su saglasni da dijete ima dravljanstvo Federacije.

(3) Dijete roeno na teritoriji Federacije iji jedan roditelj u vrijeme roenja djeteta ima

dravljanstvo Republike Srpske, a drugi roditelj nema dravljanstvo Bosne i Hercegovine,

stie dravljanstvo Federacije ukoliko su roditelji djeteta s tim saglasni.

3. Sticanje dravljanstva usvojenjem

lan 8. (Nain sticanja dravljanstva Federacije u sluaju usvojenja)

(1) Dijete mlae od 18 godina ivota koje ima strano dravljanstvo ili je bez dravljanstva, a koje je dravljanin Federacije usvojio putem potpunog usvojenja, nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine, stie dravljanstvo Federacije.

(2) Ako je jedan od usvojilaca dravljanin Republike Srpske, a drugi je dravljanin Federacije, dijete stie dravljanstvo Federacije ako se o tome sloe oba usvojioca, a ukoliko se ne mogu sloiti, dijete stie dravljanstvo Federacije ako ima prebivalite na teritoriji Federacije ili ukoliko dijete nema prebivalite na teritoriji Federacije, stie dravljanstvo Federacije ako je usvojilac koji je prijavio dijete dravljanin Federacije.

4. Sticanje dravljanstva naturalizacijom

lan 9. (Uvjeti za sticanje dravljanstva

po osnovu naturalizacije)

(1) Stranac koji je podnio zahtjev za sticanje dravljanstva Federacije moe stei dravljanstvo Federacije naturalizacijom ako ispunjava sljedee uvjete:

1) da je napunio 18 godina ivota; 2) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje tri godine

prije podnoenja zahtjeva, s tim da u momentu podnoenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriji Federacije.

3) da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda Federacije;

4) da mu nije izreena mjera sigurnosti protjerivanja stranca iz Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije ili zatitna mjera udaljavanja stranaca sa teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije od nadlenog organa uspostavljenog Ustavom Bosne i Hercegovine ili Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i da je ova odluka jo na snazi;

5) da nije osuivan na izdravanje kazne zatvora za krivina djela s umiljajem na vrijeme due od tri godine u vremenu od osam godina prije podnoenja zahtjeva;

6) da se odrekne ili da mu na neki drugi nain prestane ranije dravljanstvo prije sticanja dravljanstva Federacije, osim ako bilateralnim sporazumom iz lana 15. ovog zakona nije drugaije predvieno. Odricanje ili prestanak ranijeg dravljanstva na drugi nain nee se zahtijevati ako to nije dozvoljeno ili se ne moe razumno zahtijevati.

7) da se protiv njega ne vodi krivini postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta ne moe razumno zahtijevati;

8) da ne predstavlja prijetnju za sigurnost Bosne i Hercegovine i Federacije;

9) da ima osiguran stalni izvor prihoda u iznosu koji omoguava egzistenciju ili da je u stanju da osigura pouzdan dokaz o finansijskim izvorima za svoje izdravanje u skladu s odgovarajuim propisom Bosne i Hercegovine;

10) da je izmirio sve poreske ili druge finansijske obaveze u skladu s odgovarajuim propisom Bosne i Hercegovine;

11) da dadne ovjerenu izjavu da prihvata pravni sistem i ustavni poredak Bosne i

Hercegovine i Federacije i

12) da ima vaeu garanciju o sticanju dravljanstva Bosne i Hercegovine i

Federacije u skladu s odgovarajuim propisom Bosne i Hercegovine.

(2) Sticanje dravljanstva naturalizacijom nee se odobriti ak ako podnosilac zahtjeva ispunjava sve uvjete za naturalizaciju iz stava (1) ovog lana ukoliko postoje osnovani razlozi za sumnju da bi se odobrenjem naturalizacije tom licu ugrozila sigurnost Bosne i Hercegovine i Federacije, te javni red i mir, ili ukoliko naturalizacija nije u skladu s interesima Bosne i Hercegovine i Federacije iz nekog drugog razloga utvrenog na osnovu cjelokupne procjene injeninog stanja podnosioca zahtjeva utvrenog u postupku.

5. Sticanje dravljanstva olakanom naturalizacijom

lan 10. (Uvjeti za sticanje dravljanstva po

osnovu olakane naturalizacije)

Stranac - brani partner dravljanina Federacije moe stei dravljanstvo Federacije pod sljedeim uvjetima:

1) da je brak trajao najmanje pet godina prije podnoenja zahtjeva i da jo traje u vrijeme podnoenja zahtjeva;

2) da se odrekne ili da na neki drugi zakonom predvien nain prestane njegovo ranije dravljanstvo prije sticanja dravljanstva Federacije, osim ako to nije drugaije rijeeno bilateralnim sporazumom zakljuenim izmeu Bosne i Hercegovine i druge drave. Odricanje ili prestanak ranijeg dravljanstva ne zahtijeva se ako to nije dozvoljeno ili se ne moe razumno zahtijevati;

3) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, s tim da u momentu podnoenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriji Federacije.

4) da ne predstavlja prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine i Federacije.

lan 11. (Sticanje dravljanstva po osnovu

naturalizacije za dijete mlae od 18 godina ivota) (1) Dijete mlae od 18 godina ivota ima pravo da stekne dravljanstvo Federacije

naturalizacijom pod uvjetom: 1) ako su oba roditelja stekla dravljanstvo Federacije naturalizacijom ili 2) ako dijete ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji Bosne i

Hercegovine, s tim da u momentu podnoenja zahtjeva ima privremeni ili stalni

boravak na teritoriji Federacije, a jedan je roditelj stekao dravljanstvo Federacije naturalizacijom.

(2) Zahtjev za sticanje dravljanstva iz stava (1) ovog lana podnosi roditelj djeteta koji ima dravljanstvo Federacije.

(3) Ako je dijete navrilo 14 godina ivota, za sticanje dravljanstva Federacije

potreban je njegov pismeni pristanak.

lan 12.

(Sticanje dravljanstva za lice bez dravljanstva i lice koje ima status izbjeglice)

(1) Lice bez dravljanstva i lice koje ima status izbjeglice moe stei dravljanstvo

Federacije bez ispunjavanja uvjeta iz lana 9. stav (1) ta.: 2), 3), 6), 9) i 10) ovog zakona

samo ako u statusu lica bez dravljanstva ili izbjeglice ima neprekidan boravak na teritoriji

Bosne i Hercegovine u trajanju od pet godina prije podnoenja zahtjeva, s tim da u momentu

podnoenja zahtjeva ima boravak na teritoriji Federacije.

(2) Maloljetno dijete lica koje je steklo dravljanstvo Federacije na osnovu stava (1)

ovog lana ima pravo da dobije dravljanstvo Federacije bez ispunjavanja uvjeta iz lana

9. stav (1) ta.: 1), 2), 3), 6), 9) i 10) ovog zakona ako ima status izbjeglice ili odobren

privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na duinu boravka, s tim da

u momentu podnoenja zahtjeva ima status izbjeglice ili boravak na teritoriji Federacije.

(3) Ako je dijete starije od 14 godina ivota, potreban je i njegov pismeni pristanak.

lan 13. (Sticanje dravljanstva Federacije emigranata)

(1) Sljedea lica imaju pravo dobiti dravljanstvo Federacije na osnovu zahtjeva bez ispunjavanja uvjeta iz lana 9. stav (1) ta. 1) i 2) ovog zakona i to:

1) emigranti koji su se vratili u Federaciju,

2) prva i druga generacija potomaka emigranata navedenih u taki 1) ovog stava koji su se vratili u Federaciju.

(2) Brani partner lica iz stava (1) ovog lana ima pravo na sticanje dravljanstva Federacije na osnovu zahtjeva, bez ispunjavanja uvjeta iz lana 9. stav (1) ta. 1) i 2) ovog zakona ukoliko ispuni uvjete iz lana 10. ta. 1) i 2) ovog zakona.

(3) U smislu ovog zakona, pod pojmom emigranta smatra se lice koje se iselilo sa teritorije Federacije s namjerom da se stalno nastani u inozemstvu.

lan 14.

(Sticanje dravljanstva za lica kojima je dravljanstvo prestalo odricanjem ili otpustom)

Lice kojem je dravljanstvo Federacije, radi sticanja ili zadravanja dravljanstva druge drave, prestalo odricanjem ili otpustom, moe podnijeti zahtjev za ponovno sticanje dravljanstva Federacije ako ispunjava uvjete iz lana 9. ovog zakona, osim uvjeta iz stava (1) ta. 1) i 2) tog lana, samo ako ima odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje godinu dana neposredno prije podnoenja zahtjeva ili ima odobren

stalni boravak u Bosni i Hercegovini, s tim da u momentu podnoenju zahtjeva ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji Federacije.

6. Sticanje dravljanstva meunarodnim sporazumom

lan 15. (Sticanje dravljanstva po

osnovu meunarodnog sporazuma)

Stranac moe stei dravljanstvo Federacije putem meunarodnog sporazuma zakljuenog izmeu Bosne i Hercegovine i druge drave koji je odobrila Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine, u skladu sa lanom IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine.

III - PRESTANAK DRAVLJANSTVA FEDERACIJE

1. Osnovi za prestanak dravljanstva

lan 16. (Osnovi za prestanak dravljanstva Federacije)

Dravljanstvo Federacije prestaje:

1) odricanjem;

2) otpustom;

3) oduzimanjem;

4) meunarodnim sporazumom.

lan 17. (Uvjeti pod kojima dravljanstvo ne moe prestati)

Dravljanstvo Federacije ne moe prestati ako bi lice koje je u pitanju time ostalo bez dravljanstva, osim u sluajevima utvrenim u lanu 23. taka 1) ovog zakona.

2. Prestanak dravljanstva odricanjem

lan 18. (Uvjeti za prestanak dravljanstva

po osnovu odricanja)

(1) Dravljanin Federacije koji je napunio 18 godina ivota, koji ivi u inozemstvu i ima dravljanstvo druge drave ili mu je zagarantovano sticanje dravljanstva druge drave, ima pravo da se odrekne dravljanstva Federacije.

(2) Djetetu koje ivi u inozemstvu i ima dravljanstvo druge drave ili mu je zagarantovano dravljanstvo druge drave, prestaje dravljanstvo Federacije odricanjem:

1) na zahtjev oba roditelja kojima je prestalo dravljanstvo Federacije odricanjem, ili

2) na zahtjev jednog roditelja kojem je dravljanstvo Federacije prestalo odricanjem, uz saglasnost drugog roditelja koji je dravljanin Federacije, ili

3) na zahtjev jednog roditelja kojemu je dravljanstvo Federacije prestalo odricanjem ako je drugi roditelj umro ili mu je oduzeto roditeljsko staranje ili je stranac ili lice bez dravljanstva, ili

4) na zahtjev usvojioca kojem je prestalo dravljanstvo Federacije odricanjem, a odnos izmeu usvojioca i usvojenog djeteta je odnos potpunog usvojenja.

(3) Ako je dijete iz stava (1) ovog lana starije od 14 godina ivota, potreban je i njegov pismeni pristanak.

(4) U sluajevima st. (1) i (2) ovog lana, dravljanstvo Federacije prestaje licu kada nadleni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uvjeti iz st. (1) i (2) ovog lana i stranci urui rjeenje o prestanku dravljanstva Federacije ili kad nadleno diplomatsko-konzularno predstavnitvo BiH u inozemstvu rjeenje uputi stranci potom.

lan 19.

(Ponitenje odluke (rjeenja) o prestanku dravljanstva Federacije odricanjem)

Odluka (rjeenje) o odricanju bit e ponitena na zahtjev lica koje nije steklo

dravljanstvo drave koja mu je izdala garanciju za sticanje dravljanstva, o emu se prilae odgovarajui dokaz.

3. Prestanak dravljanstva otpustom

lan 20. (Uvjeti za prestanak dravljanstva otpustom)

Otpust iz dravljanstva Federacije moe biti odobren na osnovu zahtjeva lica koje ivi na teritoriji Federacije i koje ispunjava sljedee uvjete:

1) da ima 18 godina ivota;

2) da protiv tog lica nije pokrenut krivini postupak zbog uinjenog krivinog djela u skladu sa Krivinim zakonom Federacije i Krivinim zakonom Bosne i Hercegovine ili da je osueno na kaznu zatvora u Federaciji i da je tu kaznu izdralo;

3) da je izmirilo sve doprinose, poreze, odnosno druge zakonske obaveze plaanja utvrene pravosnanim odlukama nadlenih organa;

4) da je steklo ili da mu je garantovano sticanje dravljanstva druge drave.

lan 21. (Prestanak dravljanstva za dijete po osnovu otpusta)

(1) Djetetu mlaem od 18 godina ivota koje je steklo ili kojem je zagarantovano sticanje dravljanstva druge drave i koje jo ivi na teritoriji Federacije, prestaje dravljanstvo Federacije otpustom, na zahtjev:

1) oba roditelja ije je dravljanstvo Federacije prestalo otpustom;

2) jednog roditelja ije je dravljanstvo Federacije prestalo otpustom, ako drugi roditelj nije iv, ili mu je oduzeto roditeljsko staranje ili je stranac ili lice bez dravljanstva;

3) jednog roditelja koji izvrava roditeljske dunosti i ije je dravljanstvo Federacije prestalo otpustom, a drugi roditelj koji je dravljanin Federacije se s tim sloi;

4) usvojioca kojem je dravljanstvo Federacije prestalo otpustom, a odnos izmeu usvojioca i usvojenog djeteta predstavlja odnos potpunog usvojenja.

(2) U sluajevima iz stava (1) ta.: 1), 2) i 3) ovog lana, ukoliko dijete ima vie od 14 godina ivota, potreban je njegov pismeni pristanak.

lan 22.

(Ponitenje rjeenja o prestanku dravljanstva otpustom)

Rjeenje o otpustu iz dravljanstva Federacije bit e poniteno na zahtjev stranke ako ta stranka nije stekla strano dravljanstvo u roku od jedne godine od dana kada je izgubila dravljanstvo otpustom, o emu se prilae odgovarajui dokaz.

4. Prestanak dravljanstva oduzimanjem

lan 23. (Uvjeti za oduzimanje dravljanstva Federacije)

Dravljanstvo Federacije moe biti oduzeto u sljedeim sluajevima:

1) ako je dravljanstvo Federacije steeno pomou prijevare, lanih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne injenice koja se moe odnositi na podnosioca zahtjeva;

2) kad dravljanin Federacije obavlja dobrovoljnu slubu u inozemnim vojnim snagama uprkos pravnoj zabrani takve slube;

3) kad je dravljanstvo Federacije steeno nakon stupanja na snagu ovog zakona, bez ispunjenja uvjeta iz l.: 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ovog zakona;

4) kada je dravljanin osuen u ili van podruja Bosne i Hercegovine pravosnanom presudom radi preduzimanja radnji kojima se naruava ustavni poredak i sigurnost Bosne i Hercegovine ili kada je osuen radi lanstva u organizaciji koja preduzima takve radnje, pod uvjetom da takve radnje ozbiljno tete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine;

5) kada je dravljanin osuen u ili van podruja Bosne i Hercegovine pravosnaom presudom za krivino djelo koje ukljuuje krijumiarenje vatrenog oruja, eksploziva, radioaktivnog materijala ili narkotikih sredstava i psihogenih supstanci; ili ilegalni prijevoz i trgovinu materijalima i opremom za proizvodnju oruja ili drugih sredstava masovnog unitenja; ili ilegalni ulazak u Bosnu i Hercegovinu, ostanak ili izlazak iz Bosne i Hercegovine pojedinaca ili grupa; ili organizuje ili uestvuje u trgovini ljudima i krijumiarenju ljudima, pod uvjetom da takve radnje ozbiljno tete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine,

6) kada je dravljanin osuen u ili van podruja Bosne i Hercegovine pravosnanom presudom za krivino djelo koje proizlazi iz aktivnosti koje se razlikuju od onih iz ta. 4) i 5) ovog lana, a koje ozbiljno tete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine.

5. Prestanak dravljanstva meunarodnim sporazumom

lan 24. (Prestanak dravljanstva po osnovu

meunarodnog sporazuma)

Dravljaninu Federacije moe prestati dravljanstvo Federacije na osnovu meunarodnog sporazuma zakljuenog izmeu Bosne i Hercegovine i druge drave koji je

odobrila Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine u skladu sa lanom IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine.

6. Datum prestanka dravljanstva Federacije

lan 25. (Datum prestanka dravljanstva Federacije)

(1) Dravljanstvo Federacije prestaje otpustom, odricanjem ili oduzimanjem danom

dostave rjeenja o prestanku dravljanstva Federacije licu na koje se rjeenje odnosi.

(2) Ako mjesto prebivalita lica iz stava (1) ovog lana nije poznato ili ne moe biti utvreno, dravljanstvo Federacije prestaje danom objave rjeenja u Slubenim novinama Federacije BiH.

IV - PROMJENA ENTITETSKOG DRAVLJANSTVA

lan 26. (Nain promjene entitetskog dravljanstva)

(1) Dravljanin Republike Srpske koji ima prebivalite na teritoriji Federacije stie dravljanstvo Federacije ako to eli i podnese zahtjev za sticanje tog dravljanstva.

(2) Dravljaninu Federacije koji ima prebivalite u Republici Srpskoj i nakon podnoenja zahtjeva stekne dravljanstvo Republike Srpske prestaje dravljanstvo Federacije.

lan 27.

(Izbor i sticanje dravljanstva Federacije za lica koja imaju prebivalite u Brko Distriktu BiH)

(1) Dravljanin Bosne i Hercegovine koji nema izjavljeno entitetsko dravljanstvo, odnosno dravljanin Bosne i Hercegovine koji ima dravljanstvo Republike Srpske, a koji ima prebivalite u Brko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brko Distrikt BiH), stie dravljanstvo Federacije ako to eli i podnese zahtjev za sticanje tog dravljanstva.

(2) Dravljanin Federacije koji ima prebivalite u Brko Distriktu BiH moe promijeniti svoje dravljanstvo Federacije sticanjem dravljanstva Republike Srpske.

(3) Pravo dravljanina Bosne i Hercegovine na sticanje, odnosno promjenu entitetskog dravljanstva iz st. (1) i (2) ovog lana moe se ostvariti samo jednom po osnovu prebivalita u Brko Distriktu BiH.

(4) Lice koje ima prebivalite u Federaciji kome je injenica dravljanstva Bosne i Hercegovine upisana u matinu knjigu roenih ili matinu knjigu dravljana u Brko Distriktu BiH, a nema izabrano entitetsko dravljanstvo, stie dravljanstvo Federacije ako podnese zahtjev za sticanje tog dravljanstva.

V - POSTUPAK RJEAVANJA DRAVLJANSTVA FEDERACIJE

lan 28. (Organi koji odluuju o sticanju i prestanku dravljanstva)

(1) Dravljanstvo Federacije, na osnovu l.: 5., 6., 7. i 8. ovog zakona, stie se danom roenja djeteta, a rjeava se prema lanu 29. ovog zakona.

(2) Lice stie dravljanstvo Federacije na osnovu l.: 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. ovog zakona, kao i u spornim sluajevima iz stava (1) ovog lana, danom donoenja pravosnanog rjeenja nadlenog organa o sticanju dravljanstva Federacije.

(3) Federalno ministarstvo unutranjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) rjeava i donosi rjeenja o sticanju dravljanstva Federacije iz stava (2) ovog lana, kao i rjeenja o prestanku dravljanstva Federacije po osnovama utvrenim u lanu 16. ovog zakona, izuzev odluka o odricanju i oduzimanju za koje je nadleno Ministarstvo civilnih poslova BiH, kako je utvreno u lanu 30. stav (1) Zakona o dravljanstvu BiH, te rjeenja o dravljanstvu za lica iz lana 27. st. (1) i (4) ovog zakona.

(4) Opinska i gradska sluba za upravu nadlena za matine knjige rjeava zahtjeve za sticanje dravljanstva Federacije po stavu (1) ovog lana, kao i naknadni upis dravljanstva BiH u matinu knjigu roenih predvieno odgovarajuim propisima o dravljanstvu BiH, i vri upis dravljanstva u matinu knjigu roenih.

(5) Kantonalno ministarstvo unutranjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno

ministarstvo) rjeava i donosi rjeenja za zahtjeve koji se odnose na sticanje dravljanstva Federacije za lica iz lana 26. stav (1) i lana 41. stav (1) Zakona o dravljanstvu Federacije za lica roena i upisana u matinu knjigu roenih na teritoriji Republike Srpske koja su na dan 6. 4. 1992. godine, kao i u momentu podnoenja zahtjeva za sticanje dravljanstva Federacije, imala prebivalite na teritoriji Federacije.

(6) Dravljanstvo lica iz stava (5) ovog lana upisuje se u matinu knjigu dravljana Federacije koja je utvrena u Zakonu o matinim knjigama.

(7) Kantonalno ministarstvo je duno primjerak rjeenja iz stava (5) ovog lana dostaviti nadlenom organu Republike Srpske.

(8) Sticanje dravljanstva po st. (1) i (2) ovog lana odnosi se i na umrlo lice ije dravljanstvo nije upisano u matinu knjigu roenih ili knigu dravljana ako ta injenica predstavlja osnov za ostvarivanje nekog nasljednog ili drugog prava srodnika umrlog lica, to se blie ureuje propisom iz lana 42. ovog zakona.

(9) U rjeavanju zahtjeva za sticanje, prestanak, promjenu i izbor dravljanstva Federacije prema ovom zakonu postupa se prema odredbama Zakona o upravnom postupku, osim u sluajevima u kojima je ovim zakonom i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona drugaije odreeno.

lan 29. (Zahtjevi za upis dravljanstva u matinu knjigu

roenih iz nadlenosti opine i grada)

(1) Zahtjev za sticanje dravljanstva Federacije po l.: 5., 6., 7. i 8. ovog zakona za lica koja ive na teritoriji Federacije podnose se opinskoj i gradskoj slubi za matine knjige koja vodi matinu knjigu roenih tih lica.

(2) Lica koja ive u inozemstvu zahtjev za upis dravljanstva Federacije iz stava (1) ovog lana podnose putem diplomatsko-konzularnog predstavnitva Bosne i Hercegovine u inozemstvu.

lan 30. (Zahtjevi za sticanje i prestanak dravljanstva

iz nadlenosti Federalnog i kantonalnog ministarstva)

(1) Zahtjev za sticanje dravljanstva Federacije iz lana 28. stav (2), odnosno prestanak dravljanstva po l. 20. i 21. ovog zakona, podnosi se kantonalnom ministarstvu prema mjestu prebivalita, odnosno boravita podnosioca zahtjeva.

(2) Strani dravljanin koji u momentu podnoenja zahtjeva za sticanje dravljanstva Federacije ima odobren stalni ili privremeni boravak u Federaciji na nain predvien ovim zakonom zahtjev za sticanje dravljanstva Federacije podnosi putem nadlenog kantonalnog ministarstva na ijem podruju podnosilac zahtjeva ima odobren stalni, odnosno privremeni boravak.

(3) Kantonalno ministarstvo duno je primiti zahtjev iz st. (1) i (2) ovog lana za sticanje, odnosno prestanak dravljanstva Federacije i taj zahtjev s potrebnom dokumentacijom odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva, dostaviti Federalnom ministarstvu na rjeavanje.

(4) Zahtjev za sticanje i promjenu dravljanstva Federacije iz lana 27. st. (1) i (4) ovog zakona podnosi se Federalnom ministarstvu putem nadlenog organa Brko Distrikta BiH. Zahtjev sadri izjavu o izboru dravljanstva Federacije ili izjavu o promjeni entitetskog dravljanstva sticanjem dravljanstva Federacije i uz njega se prilae uvjerenje o dravljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerena kopija putne isprave Bosne i Hercegovine, ovjerena kopija line karte i potvrda o prebivalitu u Brko Distriktu BiH.

(5) Ako podnosilac zahtjeva ivi u inozemstvu, zahtjev za sticanje, odnosno prestanak dravljanstva Federacije podnosi diplomatsko-konzularnom predstavnitvu Bosne i Hercegovine, koje taj zahtjev s potrebnom dokumentacijom odmah dostavlja Federalnom ministarstvu na rjeavanje.

(6) Zahtjev za sticanje dravljanstva prema lanu 28. stav (5) ovog zakona podnosi se kantonanom ministarstvu prema prebivalitu podnosioca zahtjeva, osim u pitanjima za koja je drukije odreeno propisom iz lana 42. ovog zakona.

lan 31.

(Dostavljanje rjeenja Ministarstvu civilnih poslova BiH)

(1) Rjeenja o sticanju dravljanstva Federacije po l.: 9., 10., 11., 12., 13. i 14., odnosno rjeenja o prestanku dravljanstva Federacije po l. 20. i 21. ovog zakona, moraju se dostaviti Ministarstvu civilnih poslova BiH u roku od tri sedmice od dana donoenja rjeenja. Ta rjeenja stupaju na snagu dva mjeseca nakon to se dostave Ministarstvu civilnih poslova BiH.

(2) Ukoliko Ministarstvo civilnih poslova BiH utvrdi da rjeenje iz stava (1) ovog lana nije u skladu sa Zakonom o dravljanstvu BiH, predmet se vraa Federalnom ministarstvu na ponovno razmatranje.

(3) Ako nakon ponovnog razmatranja nastane spor izmeu Federalnog ministarstva i Ministarstva civilnih poslova BiH, sluaj se mora odmah uputiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na konanu odluku, u skladu sa lanom VI. 3. Ustava Bosne i Hercegovine.

lan 32. (Rok za rjeavanje zahtjeva stranke)

(1) Federalno ministarstvo duno je rijeiti zahtjev stranke za sticanje, odnosno

prestanak dravljanstva najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.

(2) Rjeenje kojim se odbija zahtjev za sticanje, odnosno prestanak dravljanstva mora biti obrazloeno.

(3) O zahtjevu iz lana 30. stava (4) ovog zakona odluuje se u roku iz stava (1) ovog lana i primjerak rjeenja u roku od 15 dana dostavlja nadlenom organu Brko Distrikta BiH, a kada se zahtjev odnosi za promjenu entitetskog dravljanstva, rjeenje se dostavlja i nadlenom organu Republike Srpske u istom roku.

lan 33.

(Nadlenost organa za odluivanje po albama)

(1) Protiv prvostepenih rjeenja opinske i gradske slube za matine knjige i rjeenja kantonalnog ministarstva koja se donose u skladu s ovim zakonom moe se izjaviti alba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja.

(2) Rjeenja Federalnog ministarstva iz lana 28. stav (3) ovog zakona i rjeenja donesena po albi iz stava (1) ovog lana konana su i protiv njih se ne moe izjaviti alba, ali se moe pokrenuti upravni spor pred kantonalnim sudom prema mjestu sjedita prvostepenog organa.

lan 34. (Nain upisa dravljanstva u matinu knjigu roenih)

(1) Dravljanstvo Federacije upisuje se u matinu knjigu roenih bez donoenja posebnog rjeenja kada se utvrdi da odnosno lice ispunjava uvjete za sticanje dravljanstva Federacije prema l.: 5., 6. 7. i 8. ovog zakona, kada se upis vri u okviru osnovnog upisa u matinu knjigu roenih u skladu sa propisima o matinim knjigama.

(2) Kada se dravljanstvo Federacije iz stava (1) ovog lana upisuje u matinu knjigu

roenih poslije zakljuenog osnovnog upisa u toj knjizi, taj upis se vri na osnovu rjeenja nadlenog organa.

(3) Dravljanstvo Federacije koje se stie putem naturalizacije i meunarodnim

ugovorom (sporazumom), odnosno koje prestaje po lanu 16. ovog zakona, upisuje se u matinu knjigu roenih na osnovu rjeenja nadlenog organa.

lan 35.

(Evidencije dravljanstva u opini i gradu)

(1) Evidenciju o dravljanstvu Federacije vode nadlene opinske i gradske slube za matine knjige.

(2) Evidenciju iz stava (1) ovog lana ine podaci o dravljanstvu upisani u matinu knjigu roenih za dravljane Federacije koji su upisani u tu matinu knjigu koja se vodi na teritoriji Federacije, kao i u matinu knjigu dravljana Federacije za dravljanstvo lica koja su utvrena Zakonom o matinim knjigama, te dravljanstvo upisano u knjigu dravljana koja se vodila po ranijim propisima o dravljanstvu.

lan 36. (Evidencija u Federalnom ministarstvu)

Evidenciju o licima koja su stekla dravljanstvo Federacije u skladu sa l:. 9., 10., 11.,

12.,13., 14. i 15., kao i evidenciju o licima kojima je dravljanstvo prestalo u skladu sa l. 20. i 21. ovog zakona, vodi Federalno ministarstvo u skladu sa propisom iz lana 42. ovog zakona.

VI - DOKAZIVANJE DRAVLJANSTVA FEDERACIJE

lan 37. (Dokaz za dravljanstvo Federacije)

Dravljanstvo Federacije dokazuje se na osnovu uvjerenja o dravljanstvu Federacije.

lan 38. (Nadlean organ za izdavanje uvjerenja o dravljanstvu)

(1) Uvjerenje o dravljanstvu Federacije izdaje opinska i gradska sluba za matine knjige na sljedei nain:

1) za lica za koja je dravljanstvo BiH i Federacije upisano u matinu knjigu roenih;

2) za lica ija je injenica dravljanstva upisana u knjige dravljana koje su se vodile po ranije vaeim propisima na teritoriji Federacije;

3) za lica ije je dravljanstvo Federacije upisano u matinu knjigu dravljana Federacije koja je predviena Zakonom o matinim knjigama.

(2) U sluaju da nadleni organ iz stava 1. ovog lana bez osnova odbije izdati uvjerenje od dravljanstvu, Federalno ministarstvo ili Ministarstvo civilnih poslova BiH izdaje uvjerenje o dravljanstvu licu o kojem je rije na osnovu dokumentovanih podataka koje posjeduje Federalno ministarstvo, odnosno Ministarstvo civilnih poslova BiH u okviru svoje nadlenosti.

(3) U sluaju spora izmeu Federalnog ministarstva i nadlenog tijela Republike Srpske i Ministarstva civilnih poslova BiH, predmet se mora uputiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u skladu sa lanom VI. 3. Ustava Bosne i Hercegovine.

(4) Kada je dokumentacija o dravljanstvu nedostupna ili dravljani Federacije ne mogu pribaviti u razumnom roku, nadleni organ iz stava (3) ovog lana rjeenjem e dozvoliti takvim licima da ove podatke pribave na drugi nain, ukljuujui i izjave date od tih lica ili drugih lica.

(5) Federalno ministarstvo e u pojedinanim sluajevima dostaviti Ministarstvu civilnih poslova BiH traene informacije iz evidencije koje vode organi iz stava (1) ovog lana.

lan 39. (Obrazac uvjerenja o dravljanstvu)

(1) Uvjerenje o dravljanstvu Bosne i Hercegovine izdaje nadleni organ iz lana 38. stav (1) ovog zakona na obrascu koji propie Ministarstvo civilnih poslova BiH, u skladu sa lanom 36. Zakona o dravljanstvu BiH, a federalni ministar unutranjih poslova propisuje dodatne zatitne elemente obrasca.

(2) Uvjerenje o dravljanstvu BiH sadri i dravljanstvo Federacije.

(3) Izdavanje uvjerenja iz stava (1) ovog lana vri se na nain utvren propisima o matinim knjigama.

VII - NADZOR NAD PROVOENJEM OVOG ZAKONA

lan 40. (Organ nadlean za nadzor provoenja Zakona)

Nadzor nad provoenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega i inspekcijski nadzor vri Federalno ministarstvo, to se blie ureuje propisom iz lana 42. stav (1) ovog zakona.

VIII - PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

lan 41. (Sticanje dravljanstva Federacije za lica koja su

imala prebivalite ili boravite u Bosni i Hercegovini)

(1) Sva lica koja su dravljani Bosne i Hercegovine u skladu sa l.: 37., 40. i 41. Zakona o dravljanstvu BiH i koja su na dan 6. april 1992. godine imala prebivalite na teritoriji koja sada pripada Federaciji smatraju se dravljanima Federacije, osim ako nemaju prebivalite u Republici Srpskoj.

(2) Sva lica koja su dravljani Bosne i Hercegovine u skladu sa l.: 37., 40. i 41. Zakona o dravljanstvu BiH i koja su na dan stupanja na snagu tog zakona (1. januar 1998. godine) ivjela u inozemstvu smatraju se dravljanima entiteta u kojem su imala prebivalite ili boravite prije 6. aprila 1992. godine, ukoliko se nisu stalno nastanila u drugom entitetu ili izabrala dravljanstvo drugog entiteta.

(3) Sva lica koja su bila dravljani bive SFRJ i koja su se u periodu od 6. aprila 1992. godine do dana stupanja na snagu Zakona o dravljanstvu BiH (1. januar 1998. godine) stalno nastanila na teritoriji Federacije i koja na toj teritoriji imaju neprekidno prebivalite ili boravite u trajanju od dvije godine nakon stupanja na snagu Zakona o dravljanstvu BiH (1. januar 1998. godine), nakon podnoenja zahtjeva dobit e dravljanstvo Federacije.

(4) Sva lica koja su bila dravljani bive SFRJ i koja su se u vremenu izmeu dana stupanja na snagu Zakona o dravljanstvu BiH (1. januar 1998. i 31. decembra 2000. godine) stalno nastanila na teritoriji Federacije i koja na toj teritoriji budu imala neprekidno prebivalite ili boravite u trajanju od tri godine, nakon podnoenja zahtjeva dobit e dravljanstvo Federacije.

(5) Prebivalite djece, u smislu odredaba lana 26. ovog zakona i stava 1. ovog lana, koja su bila maloljetna i nisu imala prijavljeno prebivalite, utvruje se na osnovu prebivalita roditelja i drugim dokazima.

lan 42. (Ovlatenje za donoenje propisa)

(1) Federalni ministar unutranjih poslova donosi propise za provoenje ovog zakona.

(2) Propisi iz stava (1) ovog lana donijet e se u roku od tri mjeseca od stupanja na

snagu ovog zakona.

lan 43. (Nain okonanja zahtjeva stranke koji

su podneseni do stupanja na snagu ovog zakona)

Zahtjevi stranaka podneseni prije stupanja na snagu ovog zakona koji nisu okonani

nastavit e se i okonati prema odredbama onog zakona koji je povoljniji za stranku.

lan 44. (Datum prestanka Zakona)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o dravljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH br.: 43/01, 22/09, 61/09 i 65/11).

lan 45. (Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Slubenim novinama Federacije BiH''.

OBRAZLOENJE

I - USTAVNI OSNOV ZA DONOENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donoenje Zakona o dravljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine

je sadran u lanu III. 1. b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da su

u iskljuivoj nadlenosti Federacije BiH poslovi dravljanstva Federacije, a u vezi sa lanom

II. A. 5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem je odreeno da sticanje i prestanak

dravljanstva Federacije BiH propisuje federalni zakon.

II - RAZLOZI ZA DONOENJE ZAKONA

Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine je po hitnoj proceduri donijela je Zakon o

izmjenama i dopunama Zakona o dravljanstvu Bosne i Hercegovine koji je objavljen u

Slubenom glasniku BiH, broj 87 /13 od 11. 11. 2013. godine.

Zakonom o dravljanstvu Bosne i Hercegovine ureeno je pitanje sticanja i prestanka

dravljanstva Bosne i Hercegovine, a Zakonom o dravljanstvu Federacije BiH ureeno je

pitanje sticanja i prestanka dravljanstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Zakonom o dravljanstvu Bosne i Hercegovine propisano je da entitetski zakoni o

dravljanstvu moraju biti usklaeni i harmonizovani sa tim zakonom.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dravljanstvu Bosne i Hercegovine definisana

su drugaija rjeenja (uvjeti) u pogledu sticanja dravljanstva po osnovu naturalizacije te

nepostojanje kao uvjet prestanka dravljanstva po sili zakona. Sa rjeenjima koja su

predviena u navedenom Zakonu postoji obaveza usklaivanja Zakona o dravljanstvu

Federacije BiH sa tim rjeenjima, ovo se prije svega odnosi na utvrivanje uvjeta za sticanje

dravljanstva Bosne i Hercegovine, odnosno dravljanstva Federacije Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da su postojale ve tri izmjene i dopune Zakona o dravljanstvu Federacije

te da bi usklaivanjem sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dravljanstvu Bosne

i Hercegovine bilo potrebno obuhvatiti vie od 25 odredbi Zakona o dravljanstvu Federacije,

ocijenjeno je da je zbog lakeg snalaenja i praenja u njegovoj primjeni prihvatljivije

predloiti novi zakon o dravljanstvu Federacije BiH. Takoer, na ovo rjeenje iz istih razloga

se opredijelilo Ministarstvo lokalne uprave i samouprave Republike Srpske kada je u pitanju

donoenje Zakona o dravljanstvu Republike Srpske koji treba biti isto usklaen s

Izmjenama i dopunama Zakona o dravljanstvu Bosne i Hercegovine. Donoenje novih

entitetskih zakona o dravljanstvu je i preporuka Ministarstva civilnih poslova Bosne i

Hercegovine.

III - OBRAZLOENJE PREDLOENIH RJEENJA

Nacrtom zakona o dravljanstvu Federacije BiH ureena su pitanja sticanja i prestanka dravljanstva Federacije BiH. Sva ova pitanja su definisana i sistematizovana u VIII poglavlju i svako poglavlje regulie pojedino pitanje u vezi sa sticanjem i prestankom dravljanstva Federacije.

U poglavlju I - Osnovne odredbe, l. od 1. do 3., utvren je predmet Zakona te prava koja uivaju dravljani Federacije BiH.

U poglavlju II - Sticanje dravljanstva Federacije, l. od 4. do 15., ureena su pitanja: osnovi za sticanje dravljanstva Federacije, sticanje dravljanstva porijeklom, sticanje dravljanstva roenjem na teritoriji Federacije, sticanje dravljanstva usvojenjem, sticanje dravljanstva naturalizacijom, sticanje dravljanstva olakanom naturalizacijom i sticanje dravljanstva meunarodnim sporazumom.

U poglavlju III - Prestanak dravljanstva Federacije, l. od 16. do 25., ureena su pitanja: osnovi prestanka dravljanstva, prestanak dravljanstva odricanjem, prestanak dravljanstva otpustom, prestanak dravljanstva oduzimanjem, prestanak dravljanstva meunarodnim sporazumom te datum prestanka dravljanstva Federacije.

U poglavlju IV - Promjena entitetskog dravljanstva, l. 26 i 27., regulisana su pitanja: nain promjene entitetskog dravljanstva te izbor i sticanje dravljanstva Federacije za lica koja imaju prebivalite u Brko Distriktu BiH.

U poglavlju V - Postupak rjeavanja dravljanstva Federacije, l. od 28. do 36., ureena su pitanja organa koji odluuju o sticanju dravljanstva, podnoenja zahtjeva za upis dravljanstva u matinu knjigu roenih, podnoenja zahtjeva za sticanje i prestanak dravljanstva, dostavljanja rjeenja Ministarstvu civilnih poslova, nadlenost organa za odluivanje po albi i dr. uvjerenja o dravljanstvu.

U poglavlju VI - dokazivanje dravljanstva Federacije, l. od 37. do 39., dokaz dravljanstva Federacije, nadlean organ za izdavanje uvjerenja o dravljanstvu.

U poglavlju VII - Nadzor nad provoenjem zakona, lan 40., odreen je organ nadlean za provoenje zakona.

U poglavlju VIII - Prijelazne i zavrne odredbe, l. od 41. do 45.

IV - FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provoenje ovog zakona u budetu Federacije BiH nije potrebno osigurati dodatna

finansijska sredstva.