of 84 /84
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Predmetna komisija Doc.dr. Edina Murtić Aida Bešlagić Jašarević Lejla Tuce Sarajevo, mart 2017. KATALOG PITANJA za eksternu maturu – srednja škola

BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  • Author
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Predmetna komisija Doc.dr. Edina Murti Aida Bešlagi Jašarevi
Lejla Tuce
SADRAJ
1. UVOD....................................................................................................................................3
HUMANIZAM I RENESANSA......................................................................................14
USMENA NARODNA KNJIEVNOST.........................................................................16
KNJIEVNOSTI..............................................................................................................20
REALIZAM U EVROPI...................................................................................................25
SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST.................................................................32
POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI.....................................................36
1. UVOD
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost je obavezan predmet na eksternoj maturi u
Kantonu Sarajevo. Uenici nakon završene srednje škole (etverogodišnje obrazovanje) polau
eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vještine steene
tokom srednjeg etverogodišnjeg gimnazijskog obrazovanja. S tim u vezi izraen je Katalog
zadataka za polaganje ispita eksterne mature iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i
knjievnost koji obuhvata najvanije programske sadraje iz maternjeg jezika i knjievnosti,
što e posluiti uenicima kao kvalitetna osnova za pripremanje ispita. Katalog zadataka za
polaganje eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opi ciljevi ispita,
struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom za
gimnazije, pravila izrade testa, literatura i zadaci kao i oznaeni brojevi rješenja zadataka.
OPI CILJEVI I ISHODI
Eksterna matura je ispit kojim se eli provjeriti nivo usvojenih znanja i stepen sposobnosti koje
su uenici razvili u toku gimnazijskog obrazovanja, a u skladu s ciljevima i zadacima
postavljenim kada je u pitanju prouavanje maternjeg jezika i knjievnosti, prema Nastavnom
planu i programu gimnazijskog obrazovanja.
Pri izradi kataloga za eksternu maturu za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost uzeti su
u obzir i ishodi znanja navedeni u Zajednikoj jezgri Nastavnih planova i programa (ZJNPP),
a koji podrazumijevaju kompetencije: komunikacijska kompetencija, informatika pismenost,
uiti kako se ui, društvena i graanska kompetencija, samoinicijativa i poduzetnika
kompetencija, kulturna svijest i kreativno – produktivna kompetencija (Agencija za
predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Mostar, 2013.), u ishode znanja koji e se
provjeravati eksternom maturom uvršteni su i sljedei:
A. KNJIEVNOST
• razlikovati narodu / usmenu od umjetnike / pisane knjievnosti;
• prepoznavati vrste i obiljeja narodnih / usmenih pjesama;
• poznavati formalne i suštinske osobenosti knjievnih rodova;
• poznavati nazive knjievnih vrsta;
• prepoznaje i objašnjava kljune ideje teksta i njihovih razrada; rezimira kljune ideje na
osnovu detalja koji ih dokazuju;
• analizira likove, dogaaje i ideje, njihove meuodnose u tekstu;
• utvruje kako taka gledišta ili namjera utjee na oblikovanje sadraja i naina pisanja
teksta;
• prepoznati vrstu pjesme prema motivu;
• primjenjivati znanja o organizaciji strofe i stiha;
• prepoznavati i odreivati vrstu pjesme prema obliku;
• prepoznavati naslov djela, ime autora i vrstu knjievnog djela na osnovu datog odlomka;
• povezivati naziv djela i ime autora;
• povezivati vrstu i naziv knjievnog djela;
• povezivati knjievni period i autora knjievnog djela;
• povezivati likove i knjievno djelo;
• definisati pojam epskih vrsta razliitog porijekla;
• prepoznavati motive i kompoziciju;
• razlikovati pojedine dramske vrste;
(monolog i dijalog);
strip).
• poznavati historijski razvoj maternjeg jezika;
• poznavati razvoj i vrste pisma;
• definisati pojam jezika kao sredstva za sporazumijevanje, pojam standardnoga jezika;
• definisati i razlikovati jezike jedinice;
• prepoznavati, razlikovati, tumaiti i primjenjivati glasovne promjene i odstupanja;
4
cjeline;
• poznavati i razlikovati vrste rijei i znati njihove morfološke osobine (znaenja,
promjene, gramatike kategorije i leksike osobine);
• prepoznavati tvorbu rijei (prefiks, sufiks, korijen rijei, naini tvorbe rijei);
• poznavati i razlikovati slubu / funkciju rijei u reenici;
• razumjeti i primjenjivati naine sklapanja jednostavnih reenica u sloenu;
• razumjeti i prepoznavati odnose meu klauzama u sloenoj reenici;
• prepoznavati vrste nezavisnosloenih reenica i znati tipine veznike
• prepoznavati vrste zavisnosloenih reenica;
• poznavati i primjenjivati osnovna pravopisna pravila (upotreba velikog i malog slova,
sastavljeno i rastavljeno pisanje rijei, upotreba rijeice ne, pisanje rijei s glasovima:
,, d, , j, h, je/ije/e/i, interpunkcijski znakovi, pisanje skraenica, upravni i neupravni
govor);
• primjenjivati osnovna znanja iz oblasti leksikologije i vladati leksikom svoga jezika;
• prepoznavati razliite funkcionalne stilove;
• razumije kako jezik funkcionira u razliitim kontekstima i zna napraviti odgovarajui
izbor forme, rjenika i stila pri pisanju.
3. VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE
U testu su upotrijebljeni zadaci objektivnog tipa sa davanjem odgovora na pitanje kojim se trai
precizno navoenje podataka;
• dvolanim izborom (DA/NE);
• višelanim izborom (tri, etiri ili pet ponuenih odgovora): a) prepoznavanjem tane
tvrdnje i b) zaokruivanjem tanog odgovora na osnovu ponuenih rješenja.
4. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE
Vrijeme rješavanja zadataka je 90 minuta. Pisati se moe nalivperom ili hemijskom olovkom.
U pisanju se moraju koristiti iskljuivo pisana slova. Treba paziti da rad bude pregledan i
itljiv. Broj bodova koji se moe osvojiti je 10. Svaki zadatak je bodovan jednim bodom.
5
Zadatak, koji se sastoji iz dva, tri ili etiri dijela boduje se, takoer, jednim bodom (npr. 2x
0,50 = 1 bod).
• netaan,
• neitko i nejasno napisan.
PITANJA IZ KATALOGA ZA BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST
SREDNJE ŠKOLE – KATALOG A – GIMNAZIJE
ŠKOLSKA 2016/17. godina
TEORIJA KNJIEVNOSTI
1. Izuavanje i tumaenje knjievnosti ima razliite vidove, a tri se smatraju osnovnim.
To su:___________________________________________________________________
Metatekst je ______________________________________________ .
3. Pridrui osobinu koja karakteriše odreeni knjievni rod dopisujui slovo na crti ispred.
osobine
barok (17. st.)
klasicizam (17/18. st.)
5. Prepoznaj stilsku figuru.
“Steak” Skender Kulenovi
U navedenim stihovima oznaena je stilska figura:
„ I cvri, cvri cvrak na voru crne smree“
„Cvrak“, Vladimir Nazor
a) ich – forma i er – forma
b) du – forma i ich – forma
c) ihr – forma i er – forma
9. Dopuni odgovore u sljedeim reenicama.
1. Ako pjesma ima ukupno etrnaest (14) stihova, naješe rasporeenih u dva katrena i dvije
tercine, nazivamo je ___________ .
2. Malu ritmiko - intonacijsku pauzu koja dijeli stih na dva dijela nazivamo _________ .
10. U sljedeem primjeru prepoznaj o kojoj stilskoj figuri je rije.
( zaokrui slovo ispred tanog odgovora)
„Bolji su svoji krševi i goli, no cvjetna polja kud se tuin kree.“
8
a) Komedija naravi, komedija situacije i društvena komedija.
b) Komedija likova, komedija naravi i ljubavna komedija.
c) Komedija situacije, ljubavna komedija i društvena komedija.
12. U sljedeem primjeru prepoznaj o kojoj stilskoj figuri je rije.
(zaokrui slovo ispred tanog odgovora)
„Da se jadna za zelen bor hvatim
I on bi se zelen osušio.....“
( narodna pjesma )
a) paradoks
b) poreenje
c) hiperbola
d) metafora
ANTIKA KNJIEVNOST
1. Dopuni reenice tanim odgovorima.
a) Najpoznatiju antiku epopeju spjevao je Vergilije. Ona govori o junaku Eneji koji luta
morem nakon ueša u Trojanskom ratu i osniva grad Rim. O tom ratu govori i Homerovo djelo
„Ilijada“ koje je po formi _____________ .
b) Antikim idealima u vidu poštivanja dramske forme (dramskih jedinstava i drugih bitnih
odlika) vraa se knjievno razdoblje koje zapoinje u drugoj polovini 17. stoljea i koje traje
do polovine 18. stoljea, a naziva se ____________________ .
9
2. Paljivo proitaj odabrani odlomak, a nakon toga odgovori na pitanja koja slijede.
,,Izmena draga, sestro moja, da li znaš, imade li na svijetu jošte kakav jad, što ne svali na
pleme Edipovo Zeus. Jer nema nieg runog niti sramotnog, ni bolnog, niti bijednog, niti
neasnog, eg ne bi bilo meu ovim našim zlom. Pa i sad kau, da je opet vladar naš objavio
po gradu neku zapovijed. Da l' znaš il' ne znaš vijest, da bratu mom i tvom namjenjuje se kob
ko stvoru dušmanskom?''
1. Ko je autor djela iz kojeg je ponuen odlomak?
(zaokrui slovo ispred tanog odgovora)
A. Vergilije
B. Sofoklo
C. Eshil
D. Homer
A. komediji
B. tragediji
C. pastorali
D. baladi
helenska/ __________________ i ________________ knjievnost.
______________________________________
5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Vergilije, poznati antiki pjesnik, napisao je uvenu „Eneidu“, a ovaj ep govori o potrazi za
novom domovinom trojanskog junaka:
1) Ovidije ___ „Eneida“
2) Vergilije ___ „Metamorfoze“
3) Horacije ___ „Poslanice“
7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
1. Homerovi epovi, kao i cijela antika knjievnost, izraavaju jedno posebno, historijski
uvjetovano shvaanje svijeta, koje nazivamo:
a. biblijskim
b. mitskim
c. helenskim
d. antikim
a. iskušenje
b. mudrost
d. licemjerje
8. Paljivo proitaj stihove iz Homerove “Ilijade”, a potom zaokrui slova pored tanih
odgovora.
Nemoj, premila eno, alostiti se u srcu svome
Odve, jer ka Hadu niko me nee preko sudbine
Poslat; a ovjek mislim da nije utekao ni jedan
Smrti, ni junak ni ra, kad jednom se na svijet rodi.“
„Ilijada“ ,Homer
A. poemi
A. baroku
9. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora. (dva odgovora su tana)
Najznaajniji grki tragiari su:
„Rustem i Suhrab“ napisao je:
a) Omer Hajjam
b) Firdusi (Firdausi)
Prie iz „1001 noi“ preveo je na bosanski jezik __________________________________ .
3. Paljivo proitaj navedeni odlomak, a potom:
Dopuni reenicu!
12
da se uspnemo na Brijeg Bogova,
da oborimo i ubijemo nebeskog bika,
da savladamo Humbabu,
Kakav te je to duboki san sada uhvatio?
Tako si mraan i ne uješ me više!“
Knjievni lik koji je predstavljen kao heroj u epu zove se ______________.
4. Dopuni reenicu.
___________________ .
1. Dopuni reenice.
Oni su glagoljicu stvorili po ugledu na______________________ pismo.
2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Prvo slavensko pismo je:
a) epigrami
b) epitafi
c) epistole
Naš je jezik:
13
_________________ godine.
HUMANIZAM I RENESANSA 1. Dopuni reenicu.
Humanizam je pokret koji budi interes za kulturu u kojoj je u središtu panje bio
____________ i ivot na _____________ svijetu.
„Što utim, što je, ako ljubav nije?
Al' ako je ljubav, Boe, što je ona?
Ako je dobra, zašto je zlu sklona?
Ako je zla, zbog ega slatka mi je?“
„Kanconijer“, Franesko Petrarka ( Francesco Petrarca )
1. Koju pjesniku formu koristi Petrarka u zbirci pjesama „Kanconijer“?
a) elegiju
b) himnu
c) sonet
d) ditiramb
a) romantizmu
b) realizmu
c) baroku
_________ u evropskoj knjievnosti. U ovom djelu ispriano je ukupno ___________ pria.
14
4. Zaokrui jedan od ponuenih odgovora.
1 - Parodija je knjievno djelo u kojem se oponašaju stilske karakteristike, manir i konvencije
nekog autora, s ciljem da se uine smiješnim. TANO NETANO
2 - Parodiko izoblienje duha jedne vrste knjievnosti, tj. izvrgavanje ruglu viteških romana
prisutno je u djelu:
c) Evgenije Onjegin
5. Koja se od sljedeih reenica odnosi na knjievnoumjetniko stvaralaštvo V. Šekspira
(W. Shakespeare)?
a) Šekspir (Shakespeare) je odstupao od klasicistikih naela, elei drame osloboditi antikih
uzora
b) Šekspir (Shakespeare) se pridravao naela triju jedinstava jer se ugledao na antike uzore
c) Šekspir (Shakespeare) je stvarao realistike likove i drame s namjerom da kritizira graanski
moral
na sceni
„Biti, ili ne biti – to je pitanje.
Da li je asnije u duši trpjeti
Metke i strelice silovite sudbine,
Il pograbit oruje protiv mora jada,
Oduprijeti im se i pobijediti?“
a) Naziv djela iz kojeg je odlomak ______________ .
b) Autor djela je ____________________ .
8. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Šta znai rije renesansa:
a) dva dijela
b) tri dijela
c) etiri dijela
10. Dopuni reenicu.
______________ pjevanja.
_______________________
b) sedam mladia
c) sedam djevojaka
USMENA NARODNA KNJIEVNOST
“Šta se b'jeli u gori zelenoj?
Al' je snijeg, al' su labudovi?
Da je snijeg, ve bi okopnio,
labudovi ve bi poletjeli.
Nego šator age Hasan-age…”
a) balada
b) romansa
c) sevdalinka
e) poema
2. Proitaj pajivo odlomak koji slijedi pa odgovori na pitanja.
“Bogom brao, do dva pobratima,
Spustite ga pred moje dvorove –
Da ga jadna mrtva cjelivam,
Kad ga nisam iva poljubila!”
Spustiše ga pred Mejrine dvore,
K njemu Mejra iva primaknula,
Mrtva Mejra crnoj zemlji pala.
Sabljama joj sanduk satesaše.
Kad Omera zemljicom posuše,
Tu se tuku do dv'je stare majke
I proklinju i staro i mlado
Ko rastavi i milo i drago.“
a) Pjesma „Smrt Omera i Merime“ je balada, a one se po formi i sadraju narodnih djela
ubrajaju u ___________________ pjesme.
b) U stihu: „Sabljama joj sanduk satesaše“, ponavlja se grupa bliskih suglasnika. Kako se zove
ta stilska figura? _________________
3. Dopuni reenicu i zaokrui taan odgovor.
1. „amdi Mujo i lijepa Uma“ pjesma je ____________________ prve pjesnikinje koja je
pisala na bosanskom jeziku.
2. Poseban vid bošnjake knjievnosti na narodnom jeziku predstavljaju tzv. krajiška pisma.
Takvo pismo je 1684. godine Petru Smiljaniu napisao kapetan udbinski i liki, a zvao se:
a) Tale Lianin
b) Alija erzelez
pjesme junoslavenskih naroda.
pjesme junoslavenskih naroda.
Hercegovini.
7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
a) Anegdota je kratka duhovita pria o nekoj poznatoj linosti ili dogaaju.
b) Anegdota je pria o udesnim fantastinim dogaajima.
c) Anegdota je pria o dogaaju u svijetu stvorenom u mašti.
d) Anegdota je metaforiki i alegorijski karakter u usmenoj knjievnosti.
KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA
b) Muhmed Hevaija Uskufija, bosanski alhamijado pjesnik, napisao je prvi ________
1631. godine.
oblika, ali koju objedinjava jedan isti ___________ sadraj.
3. Dopuni reenicu.
_________________.
4. Paljivo proitaj odlomak i odgovori na postavljena pitanja.
„ Treeg dana mjeseca hazirana (juna) pala je u blioj okolici Sarajeva jaka kiša praena
ledom, usljed ega je nadošla bujica i poplavila sarajevske sokake. Voda je dovaljala kamenje
i mnogo drugog materijala, pa je, na primjer u emaluši voda bila do pojasa i tekla kao
rijeka, a i u drugim ulicama bilo je slino. Ova bujica je priinila izvjesnu štetu, ali je korist
bila deset puta vea od štete, jer je bujica za pola sata odnijela sve smetlje koje se zadravalo
ulicama moda i od unazad deset godina.“
Kako se zove knjievna vrsta u kojoj se iznose dogaaji hronološkim redom, odnosno jedan
za drugim, ali i dogaaji savremenosti?
_____________________________
„Gazel o Mostaru“ napisao je:
a) Muhamed Nerkesi Sarajlija
Šta znai rije barok ?
c) Umjetniki manir.
d) Crna no.
19
Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Calderon de la Barca) napisao je djelo:
a) „ivot je san“
d) „Evgenija Grande“
a) Marin Dri
b) Miroslav Krlea
c) Ivan Gunduli
d) Vesna Parun
4. Dopuni reenicu.
Sigizmundo je glavni lik djela ________________________________________.
KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U
EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI 1. Dopuni reenicu.
Klasicizam najviše dolazi do izraaja u _________________________, jer je bio u skladu sa
dominantnim filozofskim uenjem toga doba tzv. ___________________________________.
2. Zaokrui slovo ispred taanog odgovora.
Za klasicistiku poetiku u drami naroito je karakteristino pravilo:
a) dva jedinstva
b) tri jedinstva
c) sloboda pisanja
d) etiri jedinstva
Pisci klasicizma su:
b) Aleksandar Sergejevi Puškin
Nasuprot baroku, koji je afirmirao slobodu fantazije, klasicizam je isticao znaaj razuma, tj.
jasnog i logikog mišljenja, koje treba da upravlja svime, pa i pjesnikim stvaranjem. „Uite
se misliti, pa potom pisati“ savjetovao je pjesnicima autor „Poetike“ iz 1674.godine
a) Nikola Boalo (Nicolas Boileau)
b) Rene Dekart (Rene Descartes)
c) an Rasin ( Jean Racine)
5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Rene Dekart (Rene Descartes) je smatrao da:
a) Slobodno razmišljanje glavni instrumen spoznaje .
b) Razum i razumsko mišljenje glavni instrument spoznaje i da se pomou njega, analitikim
putem mogu otkriti univerzalni, vjeni i nepromjenljivi zakoni istine, morala i ljepote.
6. Dopuni reenicu.
7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Francuski komediograf i glumac je:
a) an Rasin (Jean Racine)
b) Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Calderon de la Barca)
c) Molijer (Moliere)
d) Gete (Goethe)
Djelo „Kandid“ napisao je:
a) Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Calderon de la Barca)
b) Volter (Voltaire)
d) Molijer (Moliere)
ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
21
Romantizam se kao knjievni i umjetniki pokret javio u vrijeme koje je obiljeeno velikim
revolucionarnim preokretima, najprije:
a) Francuskom revolucijom
b) Oktobarskom revolucijom
c) Berlinskim kongresom
__________________________________________________________
3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Roman „Patnje mladog Vertera“ („Patnje mladog Werthera“), Gete (Goethe) je objavio
1774. godine i pisan je u formi:
a) epistolarnog romana
a) drama
b) roman
5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
„Zvonar Bogorodine crkve u Parizu“ i „Jadnici“ djela su francuskog pisca:
a) Viktora Igoa (Victor Hugo)
b) Johana V. Getea (Johann Wolfgang Goethe)
c) Hajnriha Hajnea (Heinrich Heine)
6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
22
Kako se naziva jedna od zbirka lirske poezije u svjetskoj knjievnosti autora Hajnriha Hajnea
(Heinrich Heine):
c) „Soneti“
d) „Poeme“
7. Navedite neka od pjesnikih djela u kojima se oituje romantiarska sklonost prema
„mješovitim“ knjievnim vrstama.
Šta Tatjana iskazuje u svome pismu Onjeginu:
a) ljutnju i srdbu
d) ljubav
1. Prepoznaj autora teksta ovih stihova:
„Zbogom, itku, moj prelepi sane!
Zbogom, zoro, zbogom, beli dane!
Zbogom svete, nekadanji raju -
O, pesme moje, jadna siroadi!
Deco mila mojih leta mladi!“
a) Ovo su stihovi pjesme „ulii uveoci“, Jovana Jovanovia Zmaja
b) Ovo su stihovi pjesme „Kad mlidijah umreti“, Branka Radievia
c) Ovo su stihovi pjesme „Pono“, ure Jakšia
23
(zaokrui slova ispred tanog odgovora)
a) „aki rastanak“
d) „Santa Maria della Salute“
3. Vuk Stefanovi Karadi borio se da narodni govor u novoštokavskom govoru
postane knjievni jezik. Autor je „Pismenice srpskog jezika“, „Narodne srpske
pjesmarice“, „Srpskog rjenika“
Odgovori na ovu tvrdnju. DA ili NE
4. Ivan Maurani autor je poznatog spjeva „ Smrt Smail - age engia“ iz 1846. godine.
Odgovori na ovu tvrdnju. DA ili NE
5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Kakvi su historijski razlozi naveli Preradovia da se svom narodu obrati odom, sveanom
pjesmom „ Rodu o jeziku“:
a) elio je promovirati hrvatski jezik i bio je oduševljeni ilirac.
b) elio je da promovira maarski jezik u tadašnjoj Hrvatskoj.
c) elio je skrenuti panju na znaaj stranih jezika u tadašnjoj Hrvatskoj.
6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Radnja romana „Zlatarevo zlato“, Augusta Šenoe je historijski roman ija radnja se dešava
krajem XVI stoljea u:
b) Zadru
c) Splitu
7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
U hrvatskoj knjievnosti period izmeu romantizma i realizma dobio je naziv po
najistaknutijem piscu toga perioda, a naziva se:
a) Mauranievo doba
__________________.
9. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
„Ako hoeš da si dobar, ne ini drugom što tebi nije drago.“
Poetak je velikog i znaajnog djela bošnjakog autora:
a) Mehmed - bega Kapetanovi Ljubušaka – „Narodno blago“
b) Safvet - bega Bašagia – „ Iz bošnjake narodne lirike“
c) Avde Karabegovia Hasanbegova – „ Iz bošnjake narodne lirike“
10. Dopuni reenicu.
pjesmi pjesnik se oslanja na ______________________________.
REALIZAM U EVROPI
1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Roman u kome Lav Nikolajevi Tolstoj analizira problem braka i porodinog ivota svoga
doba zove se:
a) „Ana Karenjina“
Roman „Zloin i kazna“ napisao je _____________________________.
3. Paljivo proitaj navedeni odlomak, a potom zaokrui slovo pored tanog odgovora.
25
„Akakije Akakijevi od nekog vremena poeo je da osjea kako ga studen naroito jako pali
po leima i ramenima, bez obzira što je nastojao da što bre moe pretri obaveznu razdaljinu.
Naposljetku on pomisli na to ne krije li se uzrok u njegovom šinjelu. Pogledavši ga dobro kod
kue, on otkri da je na dva - tri mjesta, i to baš na leima i ramenima, on postao prava razvlaka;
sukno se toliko izlizalo da je postalo providno, a postava se sva raspala.“
Navedeni odlomak iz pripovijetke „Šinjel“ sa temom malog ovjeka, pripada pretrogradskom
ciklusu, iji je autor:
Onore de Balzak (Honore de Balzac) autor je djela:
a) „ia Gorio“
(zaokrui slovo ispred tanog odgovora)
a) provincijalizme, slang
b) svakidašnji govor
6. Dopuni reenicu.
engleskoj knjievnosti _____________.
„Zloin i kazna“, F. M. Dostojevski
26
a) „U registraturi“
b) „Mrtve duše“
9. Pridruite autore odgovarajuim knjievnim pravcima.
a) Viljem Šekspir (William Shakespeare) _ romantizam
b) Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Calderon de la Barca) _ renesansa
c) Viktor Igo (Victor Hugo) _ realizam
d) Onore de Balzak (Honore de Balzac) _ barok
REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA
1. Dopuni reenicu.
Prvi bošnjaki roman zove se ______________________, a napisao ga je Edhem Mulabdi
_______________ godine.
- društvene pojave i pojedinac kao društveno bie, proza (roman, pripovijetka, novela),
fabula u funkciji karakterizacije likova, karakter ili tip koji postaje rtva društvenih
sukoba, socijalno i intelektualno raslojen jezik
a) prosvjetiteljstvo i racionalizam
Laura, Mecena, Ivica Kimanovi, kumordinar or, likovi su najboljeg hrvatskog romana
19. stoljea, koji obrauje temu sukoba sela i grada. To je:
a) „Fiškal“ b) „Baruniina ljubav“ c) „U registraturi“
4. Paljivo proitaj odlomak i odgovori na postavljena pitanja.
27
„Prošlo je još vremena. Broj putnika sve manji i manji. Svaki dan odnese po nekog; neki su
napuštali takav put i vraali se natrag.
Od velikog broja putnika zaostade još dvadesetak. Svakom se oajanje i sumnja ogleda na
mršavu, iznemoglu licu od napora i gladi, ali niko ništa ne govori.“
a) Iz kojeg je djela dati odlomak?
_______________________________
_________________________________
MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVOSTI 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Moderna je skupni naziv za sve inovatorske tendencije u knjievnosti, muzici i likovnim
umjetnostima od sredine XIX stoljea pa do poetka Prvog svjetskog rata. U knjievnosti ona
podrazumijeva više razliitih pravaca i stilskih formacija, kao što su:
a) dadaizam i nadrealizam
2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovoa.
Dominantni anrovi moderne su:
b) epovi i poezija
3. Dopuni reenicu.
4. Dopuni reenice.
kratkoj prii „ Kameleon“ policijski nadzornik Mahnitov je
olienje__________________________________.
Najpoznatija drama Henrika Ibsena (Henrik Ibzen) je:
a) „Kameleon“
1. Nikolaj Vasiljevi Gogolj __ moderna
2. Donatan Svift (Jonathan Swift) __ romantizam
3. Johan Volfgang Gete (Johann Wolfgang Goethe) __ realizam
4. Henrik Ibsen (Henrik Ibzen) __ racionalizam
MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Kako se zove roman Borisava Stankovia?
a) „Neista krv“
b) „U registraturi“
d) „Zeleno busenje“
2. Dopuni reenicu.
__________________________________.
Musa azim ati ureivao je dva najznaajnija bošnjaka asopisa:
a) Nada i Biser
b) Behar i Biser
29
1. Dopuni reenicu.
Knjievnost izmeu dva svjetska rata podrazumijeva nekoliko raznorodnih knjievnih pokreta
i stilskih formacija koji se, prema nekim knjievnim historiarima mogu nazvati jednim
imenom __________________________, fr. prethodnica.
2. Dopuni reenicu.
Knjievni pokret koji se javlja u Njemakoj i ________________ od 1910. do 1925. godine, a
naziv dolazi iz slikarstva naziva se ___________________.
3. Dopuni reenice.
Na dva razliita mjesta i bez znaajnih meusobnih proimanja, javila su se dva pokreta pod
istim imenom - _____________________________.
Pisac djela „U traganju za izgubljenim vremenom“ je:
a) Albert Kami (Albert Camus)
b) Marsel Prust (Marcel Proust)
c) Ernest Hemingvej (Ernest Hemingway)
5. Dopuni reenicu.
____________________________.
RATA 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Koji pjesnik piše snane pjesme, pune vizionarskog zanosa poput pjesme „Pobratimstvo lica
u svemiru“?
2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Koji je pjesnik u svojim pjesmama opjevao svoj rodni kraj – Hercegovinu?
a) Ivo Andri
3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Što je osnovni motiv zbirke novela Miroslava Krlee, „Hrvatski bog Mars“?
a) ljubav prema Bogu
b) ljubav prema eni
Pripovijetka „Baraka pet be“, Miroslava Krlee govori o:
a) besmislu rata
5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Koji je knjievnik napisao romane „Na Drini uprija“, „Travnika hronika“, „Prokleta
avlija“?
Pomislimo: kako su tihi, sneni
31
_______________________________________.
Hasan Kiki prošao je kroz dvije priovijedake faze:
a) rana faza folkloristika i zrela faza društveno - kritika.
b) rana faza impresionistika i kasna faza ekspresionistika.
c) rana faza poetska i kasna faza komunistika.
8. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Koja od ovih djela ne pripadaju Isaku Samokovliji?
a) „Hanka“
e) „Nemiri“
Savremena knjievnost obuhvata razdoblje poslije:
a) Prvog svjetskog rata
c) Razdoblje izmeu dva svjetska rata
2. Dopuni reenice.
Magijski realizam je knjievnoumjetniki pravac u kojem se isprepliu elementi fantastike i
stvarnosti, a tipini predstavnik „magijskog realizma“ je kolumbijski nobelovac
____________________________________. Magijski realizam zastupljen je u njegovom
poznatom romanu _________________________________________.
VLADIMIR: Pa? Da krenemo?
__________________________________________________. U ovoj drami Beket govori o:
(zaokrui slovo ispred tanog odgovora)
a) besmislu ljudskog postojanja, nerazumijevanju, pasivnošu
b) ovjekovoj elji za ivotom
c) o ljubavi kao jedinom izlazu iz teške ivotne situacije
4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Glavni lik romana „Starac i more“ je:
a) stari ribar Santjago
c) Merso (Mersou)
autora___________________________.
O propasti bošnjake patrijarhalne porodice pod novom vlašu govori Skender Kulenovi u
svom romanu:
a) „Ponornica“
b) „Tvrava“
c) „Prokleta avlija“
3. Dopuni reenicu.
Zbirka „Kameni spava“ M. M. Dizdara afirmira jezik i natpise sa _____________________,
a openito govori o __________________________________________________.
4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
U noveli „ Ruke“ Ranka Marinkovia umjesto ovjeka „govore“ dijelovi njegovog tijela.
Kako se zove jezika figura u kojoj dio mijenja cjelinu?
a) metafora
b) sinegdoha
c) paradoks
5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
„Plaenik“, „Kaimija“, „Seljaka jadikovka“, „Kad se vratim“ i „Preko mutne vode“,
pripovijetke su :
6. Paljivo proitaj i odgovori.
„ Sljedeeg proljea, bujnog i kišovitog, sljez u našoj bašti rascvjeta se kao nikada dotad, ali
starina kao da ga ni zapazio nije. Nisu tu pomagali ni sva trtljanja neumornog roaka Save,
djed je bio slijep i za boje i za sve cvijee ovoga svijeta. Tuga da te uhvati.
Minulo je od tih neveselih dana skoro ve pola vijeka, djeda odavna nema na ovome svijetu, a
ja još ni danas posigurno ne znam kakve je boje sljez. Znam samo da u proljee iza naše
potamnjele baštenske ograde prosine nešto ljupko, prozrano i svijetlo pa ti se prosto plae,
iako ne znaš ni šta te boli ni šta si izgubio“
Ko je autor djela iz kojeg je ponueni odlomak?
Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
a) Skender Kulenovi
7. Proitaj sljedei odlomak i odgovori na pitanja.
„ To je jecanje uma i srca, as due as krae, as glasnije as prigušenije
as isto, as hrapavo – ne samo u pjevanjima nego i u strofama i u pojedinim reenicama.
Jecanje izmeu bjeline noa i bjeline majinog mlijeka, izmeu bjeline krea kojim se polivaju
pobijeni i bjeline dana, izmeu škripanja kame i ptiije pjesme, izmeu krvnikove psovke i
blagog poziva “drue“, izmeu smrti i ivota, izmeu ljudskog nalija i lica„
Navedi naslov djela o kojem govori ovaj odlomak. ___________________
Navedi ime autora koji je ovo djelo napisao. _________________________
Kojoj knjievnoj vrsti pripada to djelo? _______________________________
8. Pored naziva zbirke pjesama dopiši ime i prezime autora:
a) „Sarajevski tabut“ ________________________________________
b) „Kameni spava“ _________________________________________
10. Asocijacije. Povei par, piscu (broju) pridrui pojam (slovo):
a) Sidran 1. pjesme i scenariji
b) Dizdar 2. tvrave
c) Andri 3. steci
35
Knjievnost koja se poela javljati od 1970. godine, naziva se
a) postmodernizmom
b) modernizmom
c) ekspresionizmom
„Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“ djelo je :
a) Miroslava Krlee
b) Ive Brešana
c) Vinka Brešana
d) Almira Imširevia
Djelo Horhe Luisa Borhesa (Jorge Luisa Borgesa) zove se:
a) „Babilonska knjinica“
b) „elava pjevaica“
c) „Kralj Ubu“
a) Kao roman u stihu.
b) Kao epistolarni roman.
d) Kao hronika.
36
romana „Istoni diwan“, „Šahrijarov prsten“, „Sara i Serafina“, „Stid nedjeljom“:
a) Devad Karahasan
b) Irfan Horozovi
c) Nedad Ibrišimovi
3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Kratka pria “Zelena deva“ objavljena je u zbirci „Talhe ili Šedrvanski vrt“. Sve prie u
knjizi tematski su povezane. Ljetopisac Bagrem Dafer ispisuje hroniku u kojoj kroz razne
generacije prati udesne i bizarne dogodovštine pojedinih lanova porodice Talha.
a) Da
b) Ne
Autor djela „Talhe“ je:
5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
U kojem je gradu Devad Karahasan dobio nagradu za ivotno djelo 2003. godine:
a) Berlinu
b) Rimu
Aleksandar Hemon je:
a) ameriki pisac
c) ruski pisac
7. Dopuni reenicu.
37
PRAVOPIS
a) Nije htjeo uzeti udan poklon.
b) Nije htio uzeti udan poklon.
c) Nije htio uzeti udan poklon.
d) Nije stjeo uzeti udan poklon.
2. Obiljei niz rijei u kojem je svaka rije ispravno napisana. (jedan odgovor je taan)
a) najvredniji, mi bismo pjevali, Ludwig van Bethoven
b) najvrijedniji, mi bismo pjevali, Ludwig Van Bethoven
c) najvrjedniji, mi bismo pijevali, ludwig van Bethoven
3. Obiljei ispravno napisan niz rijei. (jedan odgovor je taan)
a) ajdinica, ja bih govorio, obavjestiti, tuilac, Fabrika duhana u Sarajevu
b) ajinica, ja bih govorio, obavjestiti, tuilac, Fabrika Duhana u Sarajevu
c) ajdinica, ja bi govorio, obavijestiti, tuioc, Fabrika duhana u Sarajevu
d) ajdinica, ja bih govorio, obavijestiti, tuilac, Fabrika duhana u Sarajevu
4. Upotrijebite ispravno negaciju uz sljedee rijei:
bih ___________ mogue ____________
emo __________ briga ______________
gledajui ______________ jesam ____________
5. Obrati panju na veliko i malo slovo. Podvuci tano napisane oblike.
Sarajevski kanton, opera Narodnog pozorišta u Sarajevu, balkanski poluotok, Prvi svjetski rat,
Savezna Republika Njemaka, Vrelo Bosne
6. U kojem su od sljedeih primjera obje rijei pravopisno tane?
a. primijetiti - primjeujem
b. riješiti – riješenje
c. uspjeh – uspjevati
d. osmijeh – osmjehivati
cilim-
bašca-
cudotvorac-
cevapcici-
a) Klinika za plune bolesti klinikog centra Univerziteta u sarajevu.
b) klinika za plune bolesti Klinikog centra univerziteta u Sarajevu.
c) Klinika za plune bolesti klinikog centra univerziteta u Sarajevu.
d) Klinika za plune bolesti Klinikog centra Univerziteta u Sarajevu.
9. Zaokrui primjer koji je napisan u skladu sa parvopisnim pravilima.
a) Nastavniko vijee osnovne škole Mehmedalija Mak Dizdar u Sarajevu
b) Nastavniko Vijee Osnovne škole Mehmedalija mak Dizdar u Sarajevu
c) Nastavniko Vijee osnovne škole „ Mehmedalija mak Dizdar“ u Sarajevu
d) Nastavniko vijee Osnovne škole „ Mehmedalija Mak Dizdar“ u Sarajevu
10. Zaokrui slovo ispred reenice koja je napisana u skladu sa pravopisnim pravilima.
a) Vozila sam se s tramvajem.
b) Vozila sam se tramvajem.
11. U svakom paru rijei podvuci rije koja je pravilno napisana.
a) predsjednik ili pretsjednik
b) slušalac ili slušaoc
c) jedamput ili jedanput
d) beini ili bezini
d) Mi bi smo elili posjetiti Zemaljski Muzej u Sarajevu
13. U svakom paru podvuci pravilno napisanu rije.
a) najjuniji – najuniji
b) lijepši – ljepši
c) predas – pretas
14. Obiljei slovo ispred reenice koja je pravilno napisana.
a) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari Most u Mostaru i Tekiju na Vrelu bune.
b) Turisti iz cjelog svjeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i tekiju na Vrelu Bune.
c) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i Tekiju na vrelu bune.
d) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i Tekiju na Vrelu Bune.
15. Obiljei slovo ispred reenice koja je pravilno napisana.
a) Antun Branko Šimi, Bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini, a
gimnaziju je pohaao u Širokom Brijegu.
b) Antun Branko Šimi, Bosansko - Hercegovaki pjesnik, rodio se u Zapadnoj Hercegovini,
a gimnaziju je pohaao u Širokom Brijegu.
c) Antun Branko Šimi, bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini, a
gimnaziju je pohaao u Širokom Brijegu.
d) Antun Branko Šimi, bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini, a
gimnaziju je pohaao u Širokom brijegu.
16. Podvuci pravilno napisane rijei.
osvještavati, osudivati, otoje, ošteavati
17. Zaokrui slovo ispred tano napisane reenice.
a) On je u Sarajevskom timu godinama, trenira u košarkaškom klubu Bosna.
b) On je u Sarajevskom timu godinama, trenira u Košarkaškom klubu Bosna.
c) On je u Sarajevskom timu godinama, trenira u Košarkaškom klubu „Bosna“.
d) On je u sarajevskom timu godinama, trenira u Košarkaškom klubu Bosna.
e) On je u sarajevskom timu godinama, trenira u Košarkaškom klubu „Bosna“.
18. Paljivo proitati ponuene oblike. Zaokruiti tanu pravopisnu konstrukciju.
a) Naj znaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189 godine, a to je povelja Bana Kulina.
b) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana Kulina.
c) Najznaajniji srednjo vijekovni spomenik je iz 1189 godine, a to je Povelja bana Kulina.
d) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana Kulina.
e) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189 godine a to je Povelja bana Kulina
19. Podvuci pravilno napisane rijei.
auto – komanda, autosaobraajni, etovoa, gospoiin
20. Upiši glasove i .
40
Glasovne varijante zovu se:
a) stilemi
b) alofoni
c) fonemi
d) grafemi
2. Napiši nazive glasovnih promjena koje su izvršene u datim primjerima:
a) orasi ______________________ b) ropstvo ___________________
a) gracki
b) gratski
c) gradski
Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
a) jedna
b) dvije
c) tri
5. U rijeima išitati, rašupati, išekati su izvršene dvije glasovne promjene. Koje?
1.__________________ 2. ____________________
Taan oblik genitiva mnoine imenice italac glasi:
a) itaoca
b) italaca
Fonemu, najmanjoj jezikoj jedinici, u govoru odgovara:
41
jabuka – jabuica
U gramatike kategorije ubraja se:
a) rod
b) pade
c) sredstvo
d) broj
2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Najmanji dio rijei koji ima svoje znaenje ili gramatiku slubu u reenici naziva se:
a) morfem
b) fonem
c) sintaksema
3. Koja je od sljedeih vrsta rijei djelimino promjenjiva? Zaokrui slovo ispred tanog
odgovora.
4. Dopuni reenicu.
Dio gramatike koji se bavi vrstama, oblicima i tvorbom rijei naziva se _________________ .
5. Dopuni reenicu.
Morfemi se po znaenju dijele na ________________ i _______________ .
6. Paljivo proitaj reenicu, izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada.
42
„Zastao sam, ukoen, zaprepašten njihovim mirnim prianjem više nego nesreom.“
„Tvrava“, Meša Selimovi
RIJE VRSTA RIJEI
7. Paljivo proitaj reenicu, izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada.
„Izašao je na sokak, a ja sam gledao za njim...“
„Tvrava“, Meša Selimovi
RIJE VRSTA RIJEI
„Prokleta avlija“, Ivo Andri
a) sloeno - sufiksalnom tvorbom
„Ove su rijei crne od dubine.“
„Kolajna“, Tin Ujevi
Iz navedenih stihova izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada.
RIJE VRSTA RIJEI
SINTAKSA
1. Proitaj reenicu i odgovori na pitanje zaokruivanjem slova ispred tanog odgovora.
„Najtee mi je padalo što je to bio ovjek najistijih namjera, i stamen u svemu svome kao
rodna planina (...)“
a) je padalo i je ovjek
b) je padalo i je bio
c) je padalo i je bio ovjek
d) je padalo i je to bio ovjek
2. Dopuni reenicu.
Imenice, glagoli, pridjevi, brojevi, zamjenice i prilozi ubrajaju se u _____________________.
3. Zaokrui samostalne reenine lanove:
a) predikat
b) apozicija
a) unutarreenina konstrukcija bez svojstva predikativnosti.
b) rije
c) reenica
a) Ne bih osjeala bol, niti bih alila za svijetom.
b) Sve bih prodao, a nadu ne bih.
___________________________________________________________________________
6. Prepoznaj priloške / adverbijalne odredbe u reenicama:
a) Zastala je pred gospodskom kuom u mirnoj, ali lijepoj ulici. _______________________
b) Vukla se nekako neodluno, kao da se još koleba. ________________________________
c) Nije istina da danas ne vrijedi više biti pošten. ___________________________________
d) Na ulicama je bilo manje prolaznika nego inae. _________________________________
7. Dopuni reenice.
Unutarreenina konstrukcija bez svojstva predikativnosti koja ne prenosi cjelovitu obavijest
zove se _________________________. Nastaje udruivanjem sintaksema na osnovu odnosa
gramatike podreenosti. Nadreeni lan je upravni ili glavni, dok se podreeni naziva
_____________________ili sporednim lanom. Minimalnu sintagmu ine
____________________ sintakseme.
9. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
45
Objekat je:
a) Supstativni ( imeniki ) reenini lan u zavisnom padeu s prijedlogom ili bez prijedloga
kojem u reenici mjesto otvara glagol.
b) Imeniki reenini lan.
10. Dopuni reenicu i odgovori na postavljeno pitanje.
a) Reenice po sastavu mogu biti:
______________________i ______________________.
____________________________________________________________
Šta prouava semantika:
b) Semantika prouava jezik i njegovu strukturu.
c) Semantika se bavi prouavanjem sadraja, znaenja i smisla jezikih jedinica.
2. Napiši denotativno i konotativno znaenje sljedeih rijei.
Rije Osnovno (denotativno) Izvedeno (preneseno,
konotativno)
Srce
Zvijezda
Lisica
Antonimija je ___________________________________.
a) neologizmima
b) arhaizmima
c) argonizmima
ZADACI POVEZIVANJA
1. U narednom zadatku povei autora i sredinu o kojoj je pisao. Ispred autora napiši
slovo.
c) Hercegovina __ amil Sijari
d) Maglaj __ Branko opi
a) Molijer (Moliere) - 1. Ljetopis
b) opi - 2. bašta
c) Bašeskija - 3. tvrdiluk
d) Homer - 4. Odiseja
a) Kafka 1. ugursuz
b) Dostojevski 2. idiot
d) Gogolj 4. kukac
4. U polje pored navedenog autora upiši slovo koje stoji uz odgovarajui iskaz.
Marsel Prust (Marcel Proust)
Dante Aligijeri (Dante Alighieri)
Balzac)
C - Ljudska komedija
D - Boanstvena komedija
2. Viljem Šekspir (William Shakespeare) ___ „San ljetne noi”
3. Ivan Gunduli ___ „Guliverova putovanja”
6. Povei pisce i djela.
a) Homer __ „Dundo Maroje“
b) Marin Dri __ „Ilijada“
d) Servantes (Cervantes) __ „Jadi mladog Vertera“ („Jadi mladog Werthera“)
48
RJEŠENJA PITANJA IZ KATALOGA ZA BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST
SREDNJE ŠKOLE – KATALOG A – GIMNAZIJE
ŠKOLSKA 2016/17. godina
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
2) odnos izmeu teksta i njegovog komentara (1 bod)
3) epika: a; c; lirika: b;d (2x0,50 = 1 bod)
4) prosvjetiteljstvo i racionalizam ( 18 st.); realizam ( 19. st.) (2x0,50 = 1 bod)
5) epitet (1 bod)
(2x0,50 = 1 bod)
8) a) ich – forma i er – forma (1 bod)
9) 1.sonet; 2.cezura (2x0,50 = 1 bod)
10) a) poreenje (1 bod)
11) a) Komedija naravi, komedija situacije i društvena komedija (1 bod)
12) c) hiperbola (1 bod)
49
2) 1. B. Sofoklo, 2. B. tragediji (2x0,50 = 1 bod)
3) helenska/grka i rimska (2x0,50 = 1 bod)
4) mit o Sizifu, mit o Edipu, mit o Prometeju
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
5) c) „Eneje“ (1 bod)
6) 2; 1; 3 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
7) 1- b) mitskim, 2 - c) uzaludan posao (2x0,50 = 1 bod)
8) 1. c) epu, 2. b) antikoj knjievnosti (2x0,50 = 1 bod)
9) a) Sofoklo, b) Euripid (2x0,50 = 1 bod)
STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI
1) b) Firdusi (1 bod)
2) staroj istonjakoj knjievnosti, u zbirci se nalaze bajke, basne, anegdote, Esad Durakovi
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
3) Gilgameš (1 bod)
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE
1) Kiril (irilo) i Metodije; grko (2x0,50 = 1 bod)
2) c) glagoljica (1 bod)
3) b) epitafi (1 bod)
4) b) junoslavenski (1 bod)
50
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
HUMANIZAM I RENESANSA
1) ovjek; ovom ( 2x0,50 = 1 bod)
2) c) sonet; 2. d) humanizmu i renesansi (2x0,50 = 1 bod)
3) „Dekameron“, novela, 100 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
4) tano; 2 – b) Don Kihot (Don Quijote) (2x0,50 = 1 bod)
5) a) Shakespeare (Šekspir) je odstupao od klasicistikih naela, elei drame osloboditi
antikih uzora (1 bod)
6) a) „Hamlet“; b)Viljem Šekspir ( William Shakespeare) (2x0,50 = 1 bod)
7) XIV (1 bod)
9) b) tri dijela (1 bod)
10) epski spjev, sto pjevanja (2x0,50 = 1 bod)
11) „Pakao“, „istilište“ i „Raj“ (1 bod)
12) a ) sedam djevojaka i tri mladia (1 bod)
USMENA NARODNA KNJIEVNOST
1) a) balada; 2. slavenska antiteza (2x0,50 = 1 bod)
2) a) epsko - lirske / lirsko - epske; b) aliteracija (2x0,50 = 1 bod)
3) 1. Umihana uvidina; 2. c) Mustaj - beg (2x0,50 = 1 bod)
4) stih; epske narodne (2x0,50 = 1 bod)
5) stih; lirske narodne (2x0,50 = 1 bod)
6) narodna lirska pjesma; osmanske vladavine (2x0,50 = 1 bod)
51
7) a) Anegdota je kratka duhovita pria o nekoj poznatoj linosti ili dogaaju. (1 bod)
KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA
1) a) bosanskom jeziku i arapskom pismu; b) tursko - bosanski rjenik (2x0,50 0 1 bod)
2) zbirka pjesama; duhovni (2x0,50 = 1 bod)
3) Mula Mustafa Bašeskija; „Ljetopisa“ (2x0,50 = 1 bod)
4) Ljetopis (1 bod)
BAROK I MANIRIZAM
2) a ) „ivot je san“ (1 bod)
3) a) Marin Dri; c) Ivan Gunduli (2x0,50 = 1 bod)
4) „ivot je san“ (1 bod)
KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ
KNJIEVNOSTI
2) b) tri jedinstva (1 bod)
3) a ) an Rasin (Jean Racine), d) Molijer (Moliere) (2x0,50 = 1 bod)
4) a) Nikola Boalo (Nicolas Boileau) (1 bod)
5) b) Razum i razumsko mišljenje glavni instrument spoznaje i da se pomou njega,
analitikim putem mogu otkriti univerzalni, vjeni i nepromjenljivi zakoni istine, morala i
ljepote. (1 bod)
7) c) Molijer (Moliere) (1 bod)
8) b) Volter (Voltaire) (1 bod)
ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI
2) kult osjeanja, kult prirode i kult genija (1 bod)
3) a ) epistolarnog romana (1 bod)
4) c ) roman u stihu (1 bod)
5) a ) Viktora Igoa (Victor Hugo) (1 bod)
6) b) „Lirski intermeco“ (1 bod)
7) tragikomedija, roman u stihu, epistolarni roman, romantiarski ep, balada, dramska poema
(preporuena tri odgovora) (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
8) d ) ljubav (1 bod)
ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA
1) b ) Ovo su stihovi pjesme „Kad mlidijah umreti“, Branka Radievia (1 bod)
2) c) „Meu javom i med snom“; d) „Santa Maria della Salute“ (2x0,50 =1 bod)
3) DA (1 bod)
4) DA (1 bod)
5) a ) elio je promovirati hrvatski jezik i bio je oduševljeni ilirac. (1 bod)
6) a ) Zagrebu i njegovoj okolici (1 bod)
7) b) Šenoino doba (1 bod)
53
9) a) Mehmed - bega Kapetanovi Ljubušaka – „ Narodno blago“ (1 bod)
10) Safvet - beg Bašagi, oslanja se na narodnu lirsku pjesmu (2x0,50 = 1 bod)
REALIZAM U EVROPI
3) c) Gogolj (1 bod)
4) a) „ia Gorio“ ; c) „Evgenija Grande“ (2x0,50 = 1 bod)
5) c) lirsko pjesništvo, bogate metafore (1 bod)
6) arls Dikens (Charles Dickens); realizma (2x0,50 = 1 bod)
7) NE (1 bod)
9) romantizam - c; renesansa - a; realizam - d; barok - b
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA
2) c) realizam (1 bod)
3) c) „U registraturi“ (1 bod)
4) a) „Voa“; b) Radoje Domanovi (2x0,50 = 1 bod)
MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI
2) a) Lirska pjesma (poezija) i drama (1 bod)
3) „Cvjetovi zla“, govori o Parizu (2x0,50 = 1 bod)
54
5) b) „Nora – Lutkina kua“ (1 bod)
6) moderna - 4; romantizam - 3; realizam - 1; racionalizam - 2
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA
2) sevdalinka (1 bod)
1) avangarda (1 bod)
3) futurizam, Rusiji i Italiji (2x0,50 = 1 bod)
4) b) Marsel Prust (Marcel Proust) (1 bod)
5) „Proces“, Franc Kafka (2x0,50 = 1 bod)
JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA RATA
1) c) Tin Ujevi (1 bod)
2) b) Antun Branko Šimi (1 bod)
3) c) rat (1 bod)
4) a) besmislu rata (1 bod)
5) c) Ivo Andri (1 bod)
6) „Sumatra“, Miloš Crnjanski (2x0,50 = 1 bod)
55
7) a) Rana faza folkloristika i zrela faza društveno - kritika (1 bod)
8) c) „Od jeseni do jeseni“ (1 bod)
SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST
1) b) Poslije drugog svjetskog rata (1 bod)
2) Gabriel Garsia Markes (Gabriel Jose Garcia Marquez), djelo „ Sto godina samoe“
(2x0,50 = 1 bod)
(2x0,50 = 1 bod)
SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA
1) „Derviš i smrt“, Meše Selimovia (2x0,50 = 1 bod)
2) a) „Ponornica“ (1 bod)
3) steaka; govori o ovjeku, njegovom biu, postanku, prolaznosti, smrti i zagrobnom miru
(ponueni odgovori) (2x0,50 = 1 bod)
4) b) sinegdoha (1 bod)
5) b) Derviša Sušia; a) „Pobune“ (2x0,50 = 1 bod)
6) c) Branko opi, „Bašta sljezove boje“ (2x0,50 = 1 bod)
7) „Jama“, Ivan Goran Kovai, poema
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
8) a) Abdulah Sidran, b) Mehmedalija Mak Dizdar (2x0,50 = 1 bod)
9) smrt, Djevojka, mjeseina (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
10) a - 1; b - 3; c - 4; d - 2 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI
56
POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI
1) c) Kao model pria u prii /prstenasta kompozicija romana (1 bod)
2) a) Devad Karahasan (1 bod)
3) a) DA (1 bod)
4) a) Irfan Horozovi (1 bod)
5) c) Lajpcigu ( Leipzigu) (1 bod)
6) b) bosanskohercegovaki pisac koji ivi u Americi (1 bod)
7) Karima Zaimovia (1 bod)
PRAVOPIS
1) c) Nije htio uzeti udan poklon. (1 bod)
2) a) najvredniji, mi bismo pjevali, Ludwig van Bethoven (1 bod)
3) d) ajdinica, ja bih govorio, obavijestiti, tuilac, Fabrika duhana u Sarajevu (1 bod)
4) ne bih, nemogue, neemo, nebriga, ne gledajui, nisam
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
5) Sarajevski kanton, Prvi svjetski rat, Savezna Republika Njemaka, Vrelo Bosne.
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
6) a) primijetiti – primjeujem, d) osmijeh – osmjehivati (2x0,50 = 1 bod)
7) ilim, baša, udotvorac, evapii
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
8) d) Klinika za plune bolesti Klinikog centra Univerziteta u Sarajevu (1 bod)
9) d) Nastavniko vijee Osnovne škole “Mehmedalija Mak Dizdar” u Sarajevu (1 bod)
57
11) predsjednik, slušalac, jedanput, beini
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
12) c) Mi bismo eljeli posjetiti Zemaljski muzej u Sarajevu. (1 bod)
13) najjuniji, ljepši, predas, volio
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
14) d) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i Tekiju na Vrelu Bune.
(1 bod)
15) c) Antun Branko Šimi, bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini,
a gimnaziju je pohaao u Širokom Brijegu. (1 bod)
16) osvještavati, otoje (2x0,50 = 1 bod)
17) d) On je u sarajevskom timu godinama, trenira u Košarkaškom klubu Bosna. (1 bod)
18) d) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana Kulina.
(1 bod)
20) osjeaj, mislei, ufte, istaica
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
FONETIKA I FONOLOGIJA
2) a) II palatalizacija / sibilarizacija b) jednaenje suglasnika po zvunosti (2x0,50 = 1 bod)
3) c) gradski (1 bod)
4) b) dvije (1 bod)
5) jednaenje suglasnika po zvunosti; jednaenje suglasnika po mjestu tvorbe
(2x0,50 = 1 bod)
MORFOLOGIJA
1) a) rod, b) pade, d) broj (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
2) a) morfem (1 bod)
3) d) brojevi (1 bod)
4) morfologija (1 bod)
6)
(pet tanih odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
7)
(pet tanih odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
8)
pred prijedlog
sobom zamjenica
valiju imenica
(tri tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
9) c) prefiksalnom tvorbom (1 bod)
10)
(tri tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
60
SINTAKSA
1) c) je padalo i je bio ovjek (1 bod)
2) punoznane rijei (1 bod)
3) a) predikat, d) objekat, e) subjekat, f) adverbijalne odredbe
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
4) a) Unutar reenina konstrukcija bez svojstva predikativnosti. (1 bod)
5) a) sastavna b) rastavna c) suprotna
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
6) a) mjesta, b) naina, c) vremena, d) mjesta
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
7) sintagma, zavisnim, dvije (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
8) atribut i apozicija (2x0,50 = 1 bod)
9) a) Supstativni ( imeniki ) reenini lan u zavisnom padeu s prijedlogom ili bez
prijedloga kojem u reenici mjesto otvara glagol. (1 bod)
10) a) proste i sloene, b) proste sadre jedan, a sloene dva i više predikata. (2x0,50 = 1 bod)
SEMANTIKA
1) c) Semantika se bavi prouavanjem sadraja, znaenja i smisla jezikih jedinica. (1 bod)
2)
konotativno)
slavna osoba
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
3) Sinonimi su rijei koje mogu imati isto ili slino znaenje
Antonimija – suprotno znaenje
Hiponimija – sadraj jedne rijei ukljuen je u sadraj druge rijei
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
4) b) arhaizmima (1 bod)
ZADACI POVEZIVANJA
1) d; c; a; b; (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
2) a - 3; b - 2; c - 1; d - 4 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
3) a - 4; b - 2; c - 1; d - 3 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
4) B; D; A; C; (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
5) „Osman”- 3; „San ljetnje noi”- 2; „Guliverova putovanja”- 1
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
6) a) – „Ilijada“; b) – „Dundo Maroje“; c) – „Jadi mladog Vertera“(Jadi mladog Werthera);
d) – „Don Kihot“(Don Quijote)
(dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)
62
ispravno pogrešno ispravljanje
A. A. A.
B. B. B.
C. C. C.
Ispravljanje pogrešnog unosa - zadaci otvorenog tipa -
(Arslanagia most) Stari most
Precrtati pogrešan odgovor
UPUTE Paljivo slijedite sve upute.
• Ne okreite stranicu i ne rješavajte test dok to ne odobri deurni nastavnik.
• Nalijepi identifikacijsku naljepnicu sa tvojom barcode šifrom u gornji desni ugao ove stranice.
• Ispit traje 90 minuta bez prekida.
• Testovi se rade sa trajnom hemijskom olovkom plave ili crne boje.
• Pišite jasno i itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova.
• Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.
Vrednovanje zadataka:
• Ukupan broj bodova testa je 10 bodova.
• Ako jedan zadatak sadri 2 zahtjeva, onda se svaki taan dio boduje sa 0,50, a cijeli taan zadatak izraunava se 2 x 0,50 = 1 bod
• Ako jedan zadatak sadri 1 zahtjev, taan odgovor iznosi 1 bod.
63
broj bodova
Ostvareni broj
bodova I Uputa: Paljivo proitaj pjesmu i odgovori na pitanja: “Oiju tvojih da nije ne bi bilo neba u slepom našem stanu Smeha tvoga da nema zidovi ne bi nikad iz oiju nestajali Slavuja tvojih da nije vrbe ne bi nikad nene preko praga prešle Ruku tvojih da nije sunce ne bi nikad u snu nasem prenoilo”
Vasko Popa: „Oiju tvojih da nije“ ( Iz zbirke „Kora“ )
1. Šta simboliziraju stihovi: „Smeha tvoga da nema zidovi ne bi nikad iz oiju nestajali.“ a) Da nema tvoga osmijeha, ne bih udarao u zidove b) Da nema tvoga osmijeha, ne bih savladao sve prepreke c) Da nema tvoga osmijeha, ne bi bilo ni prepreka na koje bi se
spoticao 2. Navedi stihove u kojima je pjesnik svoju ljubav iskazao kroz
mo zagrljaja: __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________________
broj bodova
Ostvareni broj
bodova II
1. Povei najpoznatije rimske pjesnike sa njihovim djelima: 1. Ovidije ___ „Eneida“ 2. Vergilije ___ „Metamorfoze“ 3. Horacije ___ „Poslanice“
2. Pojasni pojmove: Himna ____________________________________________________________ ______________________________________________ Idila ____________________________________________________________ ________________________________________________________
2x0,50 = 1 bod
broj bodova
Ostvareni broj
bodova III
1. Paljivo proitaj stihove, a zatim zaokrui tane odgovore: „Što utim, što je, ako ljubav nije? Al' ako je ljubav, Boe, što je ona? Ako je dobra, zašto je zlu sklona? Ako je zla, zbog ega slatka mi je?“ Franesko Petrarka ( Francesco Petrarca), „Kanconijer“
2. Koju pjesniku formu koristi Petrarka (Petrarca) u zbirci pjesama „Kanconijer“?
a) elegiju b) himnu c) sonet d) ditiramb
3. U kojem je knjievnom razdoblju stvarao Petrarka (Petrarca)?
a) romantizmu b) realizmu c) baroku d) renesansi
2x0,50 = 1 bod
1. Dopuni reenicu. Realizam se kao knjievni pokret javlja ____________ stoljea.
2. Dopuni reenicu jednim od ponuenih izbora. Glavni lik najpoznatijeg romana Fjodora Mihajlovia Dostojevskog „Zloin i kazna“ zove se __________. a) Helmer b) Evgenija Grande c) Raskoljnikov d) Vronski
2x0,50 = 1 bod
V 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.
Zaetnikom slobodnog stiha u poeziji smatra se: a) Anton Pavlovi ehov b) Šarl Bodler (Charles Baudelaire) c) Volt Vitmen (Valt Whitman) d) Tin Ujevi
2. Sljedei stihovi pripadaju ________________ stihu.
„Jedno dijete ree, Što je trava? Pruajui mi je punim rukama, Kako da odgovorim tom djetetu? Ne znam što je Trava ništa bolje od njega.“
2x0,50 = 1 bod
broj bodova
Ostvareni broj
bodova VI
Paljivo proitaj uvodne misli romana, a zatim dopuni reenicu. “Pozivam za svjedoka mastionicu i pero i ono što se perom piše; Pozivam za svjedoka nesigurnu tamu sumraka i no i sve što ona oivi; Pozivam za svjedoka sudnji dan, i dušu što sama sebe kori; Pozivam za svjedoka vrijeme, poetak i svršetak svega - da je svaki ovjek uvijek na gubitku” Dopuni reenicu: Ovo su poetne rijei romana ________________ koji je napisao _________________.
1 bod
VII Paljivo proitaj sljedee stihove i odgovori na pitanja. „...Sunce u ranama mre I motri kako mrke bivaju Vrbe, crnei se crnim vranama....“
1. U citiranim stihovima A. G. Matoša, „Sunce u ranama mre“ predstavlja stilsku figuru: a) epitet b) metonimiju c) personifikaciju d) metaforu
2. Aliteracija je
bodova VIII Paljivo proitaj odlomak, a zatim odgovori na pitanje.
„Ja, crv, sitan i nevaan, šta sam mogao uiniti njima, slonovima? Kakvu sam im štetu mogao nanijeti?
Ja sam pesnica koja je udarila u zid. Ja sam udarac koji boli onoga koji udara. Ja sam mali ovjek koji je zaboravio da je mali. Uvrijedio sam ih
što se usuujem da mislim. Ja, ludi vrabac, pošao sam jastrebu u pohode. Jedva sam izvukao
ivu glavu.“ „Tvrava“, Meša Selimovi O emu ovaj odlomak govori: a) O ovjekovoj moi u borbi protiv zla. b) O ljudskim nedaama koje svaki ovjek plovei kroz ivot
proivljava. c) O ljudskoj nemoi u suoavanju sa problemima. d) O ovjekovoj nemoi u borbi protiv snanijih od njega.
1 bod
IX Paljivo proitaj reenicu i odgovori na pitanja. “Crvrkut ptica obasja sumorna jutra u dolini.” Izdvoji rijei iz reenice i navedi koje funckije u reenici vrše.
RIJE KOJU FUKNCIJU U REENICI VRŠI?
RIJE KOJU FUNKCIJU U REENICI VRŠI?
Tri tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
69
broj bodova
Ostvareni broj
bodova X
1. Zaokrui reenicu koja je napisana u skladu sa pravopisnim pravilima:
a) Japan, zemlja izlazeeg sunca, je uestvovao u Drugom svjetskom ratu.
b) Japan, Zemlja izlazeeg Sunca, je uestvovao u Drugom svjetskom ratu.
c) Japan, Zemlja izlazeeg sunca, je uestvovao u Drugom svjetskom ratu
d) Japan, zemlja izlazeeg Sunca, je uestvovao u Drugom svjetskom ratu
2. Zaokrui pravilno napisan oblik a) Klima ureaj b) Klima – ureaj c) Klimaureaj
2x0,50 = 1 bod
ŠK. 2016/2017. GODINA
Rješenje pitanja 1 Bodovanje
I 1. b) Da nema tvoga osmijeha, ne bih savladao sve prepreke 2. „Ruku tvojih da nije sunce ne bi nikad u snu našem prenoilo“
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
II 1. - 2, 1, 3 2. -Himna pjesma upuena ili posveena boanstvu. U XIX st. prihvaena je kao sveana pjesma koja je izraz kolektivnog osjeanja jednog naroda. -Idila razvila se iz horskih pjesama, slavila je znaajne linosti, velianstvene pojave u prirodi ili neke uzvišene ideje.
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
III 1. c) sonet 2. d) renesansi
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
IV 1. od 30 - tih godina XIX stoljea 2. c) Raskoljnikov
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
V 1. c) Volt Vitmen (Valt Whitman) 2. slobodnom stihu
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
VI 1. „Derviš i smrt“, Meša Selimovi Taan odgovor 1 bod. VII 1. d) metaforu
2. Aliteracija je stilska figura ponavljanja istih suglasnika ili suglasnikih skupina.
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
VIII d) O ovjekovoj nemoi u borbi protiv snanijih od njega.
Taan odgovor 1 bod.
RIJE KOJU FUNKCIJU U REENICI VRŠI?
Cvrkut subjekat sumorna atribut
ptica atribut jutra objekat
Tri tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
X 1. c) Japan, Zemlja izlazeeg sunca, je uestvovao u Drugom svjetskom ratu. 2. b) Klima – ureaj
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
72
ispravno pogrešno ispravljanje
A. A. A.
B. B. B.
C. C. C.
Ispravljanje pogrešnog unosa - zadaci otvorenog tipa -
(Arslanagia most) Stari most
Precrtati pogrešan odgovor
UPUTE Paljivo slijedite sve upute.
• Ne okreite stranicu i ne rješavajte test dok to ne odobri deurni nastavnik.
• Nalijepi identifikacijsku naljepnicu sa tvojom barcode šifrom u gornji desni ugao ove stranice.
• Ispit traje 90 minuta bez prekida.
• Testovi se rade sa trajnom hemijskom olovkom plave ili crne boje.
• Pišite jasno i itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova.
• Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.
Vrednovanje zadataka:
• Ukupan broj bodova testa je 10 bodova.
• Ako jedan zadatak sadri 2 zahtjeva, onda se svaki taan dio boduje sa 0,50, a cijeli taan zadatak izraunava se 2 x 0,50 = 1 bod
• Ako jedan zadatak sadri 1 zahtjev, taan odgovor iznosi 1 bod.
73
broj bodova
Ostvareni broj
bodova I Paljivo proitaj odlomak i odgovori na pitanja. „Ondje i Tantala vidjeh gdje mui se estokih muka. On u jezeru stoji, do brade pljuska mu voda; edan hoe da pije, a ne moe dohvatit vode. Kad se god starac sagne ele vode se napit, odmah otkolokoe ona i gubi se, a oko njega crno se pokae tlo, a boija suši ga sila.“ Homer, „Odiseja“
1. Gdje se još spominje Tantal u knjievnosti osim u ovom epu?
2. Šta oznaava fraza Tantalove muke? a) Uzaludni pokušaji b) Najvee muke koje mogu ovjeka snai c) Upornost d) elju za napredovanjem
2x0,50 = 1bod
1. Ep __ „Hana“ 2. Lirska pjesma __ „Ptice“ 3. Drama __ „Eneida“
2. Definiraj sljedee pojmove. Ep - ________________________________________ Epski junak - __________________________________
2x0,50 = 1bod
bodova III Odgovori na sljedea pitanja.
1. Drama „ekajui Godoa“ je okarakterisana kao: a) drama karaktera b) drama intrige c) poetska drama d) drama apsurda 2. Dramu „ekajui Godoa“ napisao je: a) Henrik Ibsen (Henrik Ibzen) b) Herman Hese (Hermann Hesse) c) Semjuel Beket (Samuel Beckett) d) Anton Pavlovi ehov
2x0,50 = 1bod
Renesansa se kao knjievni pravac u knjievnosti javlja u ___________ stoljeu.
2. Dopuni reenicu sluei se ponuenim odgovorima. Jedan od najznaajnijih predstavnika renesanse je ________________________. a) Molijer (Molier) b) Bajron (Byron) c) Gete (Goethe) d) Pertarka (Petrarca)
2x0,50 = 1bod
bodova V Odgovori na pitanja na osnovu ponuenih odgovora.
1. Prvi bosanskohercegovaki roman naziva se: (zaokrui slovo ispred tanog odgovora) a) „Ponornica“ b) „Provincija u pozadini“ c) „Grozdanin kikot“ d) „Zeleno busenje“
2. Dopuni reenicu.
2x0,50 = 1bod
VI Paljivo proitaj uvodne reenice romana, a zatim dopuni reenicu. “Sve sretne porodice lie jedna na drugu, svaka nesretna porodica, nesretna je na svoj nain.” Ovo su poetne reenice romana ___________________________, koji je napisao ruski knjievnik _____________________________.
2x0,50 = 1bod
broj bodova
Ostvareni broj
bodova VII Paljivo proitaj stihove iz pjesme Miroslava Krlee i odgovori na pitanja.
“Sve više sam, sve lue sam, sve tue i sve tunije, sve tamnije, sve sramnije, sve biva runije. Sve hladnije, sve gladnije, sve ledenije, samoa prazna, jesenja, a biva sve jesenije…” „Jesenja samoa“, Miroslav Krlea
1. Koju stilsku figuru pjesnik koristi u ovim stihovima?
2. Koje rijei predstavljaju intenzifikatore u ovim stihovima? ________________________________________________________ ________________________________________________________
2x0,50 = 1bod
bodova VIII Paljivo proitaj odlomak, a zatim odgovori na pitanje.
„Tko u moi d vidim sebe kkv postjem, to udo koje ne poznjem, ini mi se d je udo što uvijek nism bio ono što sm sd. Svjestn sm d pišem zpleteno, ruk mi drhti zbog otplitnj što mi predstoji, zbog suenj koje otpoinjem, sve sm j n tom suenju, i sudij i svjedok i tueni.“
„Derviš i smrt“, Meša Selimovi Šta simbolizira suenje za Ahmeda Nurudina?
a) Pokušaj zapoinjanja ivota ispoetka. b) ovjeka koji se suoava sa svojim strahovima. c) ivotno iskušenje. d) ovjeka koji se suoava sa samim sobom.
1 bod
broj bodova
Ostvareni broj
bodova IX Paljivo proitaj reenicu i odgovori na pitanje. „ovjek je dio cjeline i nesagledive beskonane pustinje.“ Izdvoji rijei i navedi koje funkcije u reenici vrše: RIJE KOJU
FUNKCIJU U REENICI VRŠI?
Tri tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1bod.
79
1. Zaokrui rije koja je pravilno napisana.
a) Banja Luke b) Banjaluke c) Banje Luke d) Banja - Luke
2. Zaokrui pravilno napisano. a) Klinika za plune bolesti klinikog centra Univerziteta u
sarajevu b) klinika za plune bolesti Klinikog centra univerziteta u
Sarajevu c) Klinika za plune bolesti klinikog cetra unierziteta u
Sarajevu d) Klinika za plune bolesti Klinikog centra Univerziteta u
Sarajevu
ŠK. 2016/2017. GODINA
Rješenje pitanja 2 Bodovanje
I 1. U grkoj knjievnosti, mit o Tantalu 2. b) Najvee muke koje mogu ovjeka snai
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
II 1. - 2, 1, 3 2. - Ep je opširno pripovijedanje u stihu o zaajnim dogaajima u prošlosti isprianim sa mnogo pojedinosti. - Epski junak je heroj, olienje hrabrosti, neustrašivosti, kolektvnih ideala, etikih vrijednosti i tenji jednog naroda.
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
III 1. d) drama apsurda 2. c) Semjuel Beket (Samuel Beckett)
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
IV 1. XIV stolljeu 2. d) Pertarka (Petrarca)
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
V 1. d) „Zeleno busenje“ 2. Edhem Mulabdi
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
VI „Ana Karenjina“, Lav Tolstoj Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
VII 1. gradaciju 2. Rije sve.
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
VIII 1. d) ovjeka koji se suoava sa samim sobom Taan odgovor 1 bod. IX RIJE KOJU
FUNKCIJU U REENICI VRŠI?
ovjek subjekat nesagledive atribut
cjeline objekat pustinje objekat
81
X 1. c) Banje Luke 2. d) Klinika za plune bolesti Klinikog centra Univerziteta u Sarajevu
Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.
82
LITERATURA
- NPP
-preporueni udbenici:
1. Leši, Zdenko (2003), itanka za prvi razred, Sarajevo, Sarajevo Publishing
2. Leši, Zdenko (2003.), itanka za drugi razred, Sarajevo, Sarajevo Publishing
3. Spahi, Vedad i Kuni, Mirsad (2003.), itanka za trei razred, Sarajevo Publishing
4. Spahi, Vedad (2003.), itanka za etvrti razred, Sarajevo,Sarajevo Publishing
5. Kazaz, Enver i Ibrahimovi, Nedad (2006.), itanka za etvrti razred, Sarajevo, GIK „OKO“
6. Hadiefendi – Pari (2006.), Naš jezik za prvi razred, Sarajevo, Sarajevo Publishing
7. Pjani, Ratmira,(2004.), Naš jezik za drugi razred, Sarajevo, Sarajevo Publishing
8: Midi, Senija (2006.), Naš jezik za trei razred, Sarajevo, Sarajevo Publishing
9. Hadiefendi – Pari (2003.), Naš jezik za etvrti razred, Sarajevo, Sarajevo Publishing
STRUNA LITERATURA
2. Isakovi, Alija (1996. ), Rjenik karakteristine leksike u bosanskom jeziku, Sarajevo, Svjetlost Sarajevo
3. Jahi, Devad, Halilovi, Senaid, Pali, Ismail (2000.), Gramatika bosanskoga jezika, Zenica, DOM ŠTAMPE
4. Leši, Zdenko (2005.), Teorija knjievnosti, Sarajevo, Sarajevo Publishing
5. Leši, Zdenko i drugi (2006.), Suvremena tumaenja knjievnosti i knjievnokritiko naslijee XX stoljea, Sarajevo, Sarajevo Publishing
6. Solar, Milivoje (1994.), Teorija knjievnosti, Zagreb, Školska knjiga
7. Velikovi, Nenad (2014.), Od slova do smisla (Knjievni pojmovnik za osnovnu i srednju školu), Sarajevo, Školegijum
8. ivkovi, Dragiša (1969.), Teorija knjievnosti (itanka sa obraenim tekstovima i zadacima), Beograd, Nauna knjiga, Sarajevo, Svjetlost
Napomena – Dodatnu literaturu za izradu Kataloga ine i pitanja sa odgovorima koja su, po pozivu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, dostavili nastavnici /nastavnice Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knjievnosti srednjih škola Kantona Sarajevo.
83
ŠK. 2016/2017. GODINA
ŠK. 2016/2017. GODINA