of 20 /20
JANUAR 2021. CRNOGORSKI - SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VRIJEME TRAJANJA TESTA JE 180 MINUTA Za vrijeme testa nije dozvoljena upotreba elektronskih uređaja. Učenik/učenica ne smije na bilo koji način otkrivati u testu svoj identitet ili se direktno obradati ocjenjivaču. Test MORA biti ČITKO napisan hemijskom olovkom. Učenik/učenica može da piše dirilicom ili latinicom, pisanim ili štampanim slovima, ekavskim ili ijekavskim izgovorom, jotovanom ili nejotovanom varijantom. Ako piše štampanim slovima, MORA istadi veliko slovo. Test sadrži zadatke koji se rješavaju na jedan od sljededih načina: zaokruživanjem broja ispred tačnog odgovora pisanjem kratkog odgovora pisanjem dužeg odgovora pisanjem eseja Uz test si dobio/dobila list za odgovore za zadatke višestrukog izbora. Potrebno je da na odgovarajude mjesto pažljivo prepišeš svoje odgovore. Zadatak de se vrednovati s nula bodova: ako je odgovor netačan ako odgovor na zadatak višestrukog izbora NIJE prenijet na list za odgovore ako je zaokružen ili napisan i tačan i netačan odgovor ako je nečitko napisan odgovor/esej ako je odgovor/esej napisan grafitnom olovkom ako esej NIJE napisan na predviđenom mjestu, ved samo na listovima za koncept (pisanje koncepta nije obavezno) Ukoliko pogriješiš, prekriži i odgovori ponovo. Kad završiš, provjeri svoje odgovore. Sredno!

JANUAR 2021. CRNOGORSKI - SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI …

  • Author
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JANUAR 2021. CRNOGORSKI - SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI …

VRIJEME TRAJANJA TESTA JE 180 MINUTA
Za vrijeme testa nije dozvoljena upotreba elektronskih ureaja. Uenik/uenica ne smije na bilo koji nain otkrivati u testu svoj identitet ili se direktno obradati ocjenjivau. Test MORA biti ITKO napisan hemijskom olovkom. Uenik/uenica moe da piše dirilicom ili latinicom, pisanim ili štampanim slovima, ekavskim ili ijekavskim izgovorom, jotovanom ili nejotovanom varijantom. Ako piše štampanim slovima, MORA istadi veliko slovo. Test sadri zadatke koji se rješavaju na jedan od sljededih naina:
zaokruivanjem broja ispred tanog odgovora
pisanjem kratkog odgovora
pisanjem dueg odgovora
pisanjem eseja Uz test si dobio/dobila list za odgovore za zadatke višestrukog izbora. Potrebno je da na odgovarajude mjesto paljivo prepišeš svoje odgovore.
Zadatak de se vrednovati s nula bodova: ako je odgovor netaan
ako odgovor na zadatak višestrukog izbora NIJE prenijet na list za odgovore
ako je zaokruen ili napisan i taan i netaan odgovor
ako je neitko napisan odgovor/esej
ako je odgovor/esej napisan grafitnom olovkom
ako esej NIJE napisan na predvienom mjestu, ved samo na listovima za koncept (pisanje koncepta nije obavezno)
Ukoliko pogriješiš, prekrii i odgovori ponovo. Kad završiš, provjeri svoje odgovore. Sredno!
PRAZNA STRANA
Nije vjerovao u sud onih koji su mu nudili novac
PERELJMAN, MATEMATIAR KOJI JE ODBIO MILION DOLARA
Skriven meu obinim licima, dok je na ulici, on pokušava da ostane nezapaen. Meutim, Grigorij Jakovljevi Pereljman nije obian stanovnik Sankt Peterburga – on je misteriozni matematiki genije koji je prije nešto više od decenije riješio Poenkareovu hipotezu, jedan od najteih matematikih zadataka svih vremena.
U ljeto 2006. godine, kada je potvreno da je njegov dokaz taan, Pereljman je osvojio Fildsovu medalju, najvedu nagradu u matematici. Meutim, nagradu je odbio uz objašnjenje da Evropsko društvo matematiara nije kompetentno da ocjenjuje njegov rad, bez obzira na to da li je ocjena pozitivna.
etiri godine kasnije, ameriki Institut „Klaj“ ponudio mu je nagradu od milion dolara, koja je 1999. godine raspisana za rješenje svakog od sedam milenijumskih problema matematike. Meutim, nakon telefonskog razgovora s predstavnicima Instituta, Pereljman je odbio ponuenu sumu rekavši: „Ništa mi ne treba. Imam sve što elim“.
Mada je time izazvao panju svjetskih medija, danas ivi povueno, skrivajudi se od novinara. Pereljmanovi susjedi tvrde da njihov genijalni sunarodnjak ivi u vrlo skromnim uslovima. Grigorij Pereljman je Rus jevrejskog porijekla, roen 13. juna 1966. godine. Kvalitetno matematiko obrazovanje stekao je u slavnoj Matematikoj školi u Sankt Peterburgu.
(prireeno prema tekstu preuzetom sa https://www.cdm.me/zabava/zanimljivosti/pereljman n-matematiar-koji-je-odbio-milion-dolara)
Prepiši naslov teksta.
1. administrativnim stilom 2. naunim stilom 3. publicistikim stilom
Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rješenje prenesi na list za odgovore. 1 bod
Proitaj tekst, a onda odgovori na pitanja 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
https://www.cdm.me/zabava/zanimljivosti/pereljman
5
3.
4.
5.
6.
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….
1 bod
Ako je konstatacija tana, zaokrui T, a ako nije, zaokrui N i obrazloi odgovor.
KONSTATACIJA TANO NETANO
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….......
1 bod
A) Ameriki institut „Klaj“ Pereljmanu je ponudio nagradu od milion dolara:
1. 1966. godine
2. 1999. godine
3. 2006. godine
4. 2010. godine
1 bod
Zelena arhitektura
Praovjek je intuitivno gradio u skladu s prirodom, a danas je na projektantima i investitorima da osmisle, projektuju i grade „zeleno“. „Zelena arhitektura“ podrazumijeva maksimalnu upotrebu obnovljivih i ekološki istih izvora energije, konzervaciju i recirkulacije vode i energije, upotrebu prirodnih i reciklanih materijala pri gradnji, upotrebu štedljivih materijala (izolacije, sistemi grijanja), korišdenje odrivih tehnologija (ekonomski i ekološki), projektovanje u skladu s prirodom i otvaranje enterijera ka ambijentu, uspostavljanje dijaloga izmeu objekata i arhitektonskog okruenja s prirodom. Kao rezultat „zelenog projektovanja“, nastala je „pametna kuda“. Sa aspekta energetske odrivosti ona koristi najdostupnije i obnovljive izvore energije. Kod nas bi to bile geotermalne vode, energija vjetra i solarna energija. Tako ona akumulira i štedi energiju, integriše i kombinuje energetske sisteme, programiranim upravljanjem racionalizuje potrošnju, štedi vodu, akumulira kišnicu, recirkuliše vodu, kontroliše kvalitet vazduha u kudi i nivo štetne emisije gasova iz kude. Svijest o zaustavljanju globalnog zagrijavanja planete štetnom gradnjom nastala je u drugoj polovini dvadesetog vijeka, o emu je donijeto više deklaracija (na konferenciji Svjetske komisije Ujedinjenih nacija o ivotnoj sredini 1986. i u Rio de aneiru 1992, Svjetska izloba Expo92 u Sevilji). Danas arhitekte projektuju po mjeri ljudi, ali uz svijest zaštite planete od daljeg zagaenja. UNESCO, razni svjetski ekološki pokreti i arhitektonska udruenja dodjeljuju godišnje nagrade za „najzelenije“projekte. Najbogatije zemlje grade najštedljivije zgrade i naselja. Svjetski trgovinski centar u Bahrainu najvedi je do danas realizovani objekat sa samostalnim obnovljivim izvorima energije. Javna garaa u Štutgartu je dokaz da se moe projektovati „zeleno“ ak i objekat koji je po namjeni najmanje ekološki. Javna garaa u centru Štutgarta sva je u staklu sa centralnim atrijumom koji obezbjeuje prirodno provjetravanje. Unutrašnji vrt bogat je zelenilom koje se protee kroz sve etae, vodoskoci, potoidi i bazeni stvaraju zelenu i zdravu mikroklimu unutar garae. Na vrhu zgrade je kancelarijski prostor sa pogledom na okolinu – koncept koji dokazuje brigu za „malog“ slubenika parking naplate. Zeleni kompleks se gradi u Singapuru i bide jedna od poslovno najvedih stambenih zgrada. U Belgiji je nedavno predstavljen novi sistem studentskog stanovanja koji se bazira na tri naela: mobilnost, privatnost studentskog ivota i ekološki dizajn. Arhitekte su kao najbolji materijal za izgradnju izabrali stare kontejnere za transport. Zidovi kontejnera prekriveni su raznim biljkama i imaju integrisane solarne panele i vjetrenjae, a svaka stambena jedinica omogudava vedu privatnosti i mir studentima koji ele da se skoncentrišu na uenje bez spoljašnjih ometanja.
(prireeno prema sajtu www.reciklirajte me.)
Zelena arhitektura je:
1. umjetnost pravljenja kuda 2. graenje u skladu s prirodom
3. graenje vertikalnih bašta
Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rješenje prenesi na list za odgovore. 1 bod
Koristedi tekst, uradi zadatke 7, 8, 9 i 10.
7
10.
11.
8.
9.
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
Koje godine je donijeta prva deklaracija o zaustavljanju globalnog zagrijavanja
planete štetnom gradnjom?
1 bod
A) Zaokrui broj ispred objekta koji je najbolji dokaz da se moe projektovati
„zeleno“ i objekat koji je po svojoj namjeni najmanje ekološki.
1. Svjetski trgovinski centar u Bahrainu
2. Javna garaa u Štutgartu
3. Zeleni kompleks u Singapuru
1 bod
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………............................
1 bod
Pored imena lika napiši naziv knjievnog djela u kojem se javlja.
Furlan ……………………………………………………………………...………
Ismena ……………………………………………………………………...………
Hektor ……………………………………………………………………...………
8
13.
12.
Ja sam proša sito i rešeto ovaj grdni svijet ispitao, otrovi mu ašu iskapio, poznao se s grkijem ivotom. Sve što biva i što moe biti, meni ništa nije nepoznato; što god doe ja sam mu naredan. Zla pod nebom što su svakolika ovjeku su prdija na zemlju. Ti si mlad jošt i nevješt, vladiko! Prve kaplje iz aše otrovi najgre su i najupornije. O da znadeš što te jošte eka! Sv'jet je ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj! On je sostav paklene nesloge: U nj ratuje duša sa tijelom, u nj ratuje more s bregovima, u nj ratuje zima i toplina, u nj ratuju vjetri s vjetrovima, u nj ratuje ivina s ivinom, u nj ratuje narod sa narodom, u nj ratuje ovjek sa ovjekom, u nj ratuju dnevi sa nodima, u nj ratuju dusi s nebesima. T'jelo stenje pod silom duševnom, koleba se duša u tijelu. More stenje pod silom nebesnom, koleblju se u moru nebesa; volna volnu uasno popire, o brijeg se lome obadvije.
A) Napiši naziv djela iz kojeg je odlomak.
………………………………………………………………………………...………………………………………………
1 bod
B) Napiši ime i prezime autora djela iz kojeg je odlomak. ……………………………………………………………...………………………………………………...........................
1 bod
………………………………………………………………………………...………...
1 bod
Na osnovu odlomka, uradi zadatke 12, 13, 14, 15. i 16.
9
14.
16.
15.
17.
………………………………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
1 bod
Obrati panju na istaknute stihove u odlomku. Kako se zove stilska figura upotrijebljena u njima?
1. anafora 2. epifora
3. simploha
Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rješenje prenesi na list za odgovore. 1 bod
A) Napiši skradenice za rijei:
1. i tako dalje ……………………………………………
2. Svjetska zdravstvena organizacija ……………………………………………
1 bod
10
20.
18.
19.
Avdaga ima pet odraslih i poenjenih sinova i jedinicu kder, koja je poslednja i tek dorasla za udaju. Za tu njegovu kder Fatu zna se da je neobino lepa, u svemu na oca. Pitanjem njene udaje bavi se cela kasaba i pomalo cela okolina. Oduvek je kod nas tako da po jedna devojka u svakom naraštaju ue u priu i u pesmu svojom lepotom, vrednodom i gospodstvom. Ona je onda za tih nekoliko godina cilj svih elja i nedostini uzor; na njenom imenu se pale mašte, oko njega se rasipa oduševljenje muškaraca i plete zavist ena. To su ta izuzetna bida koja priroda izdvoji i uzdigne do opasnih visina.
Ova Avdagina kdi bila je na oca ne samo likom i izgledom nego i bistrinom i reitošdu. To su znali najbolje momci koji su na svadbama i sastancima pokušavali da je jevtinim laskanjem ili smelim šalama pridobiju ili zbune. Njena veština u govoru nije bila ništa manja od njene lepote. Zato se u pesmi o Avdaginoj Fati (o takvim izuzetnim stvorenjima pesme niknu odnekud same!) pevalo:
Mudra li si, lijepa li si, lijepa Fato Avdagina!
Tako se pevalo i govorilo u kasabi i oko nje, ali je bilo vrlo malo njih koji su imali hrabrosti da zaprose devojku sa Veljeg Luga.
………………………………………….................................................................................................................................
………………………………………….................................................................................................................................
1 bod
Sjeti se radnje cjelokupnog djela, pa uradi zadatak. A) Zaokrui broj ispred tanog odgovora.
1. Fata se vjenala s Nailom, sinom Mustajbega Hamzida, i pošla da ivi u Nezuke.
2. Fata se vjenala s Nailom, sinom Mustajbega Hamzida, ali nije pošla da ivi u Nezuke.
3. Fata se nije vjenala s Nailom, sinom Mustajbega Hamzida, i ostala je u Veljem Lugu.
1 bod
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………............................
2 boda
Na osnovu odlomka, kao i cjelokupnog djela, uradi zadatke 18, 19, 20 i 21.
11
24.
21.
22.
23.
1. deskripcijom
2. monologom
3. naracijom
Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rješenje prenesi na list za odgovore.
1 bod
To su znali najbolje momci koji su na svadbama i sastancima pokušavali da je jevtinim
laskanjem ili smelim šalama pridobiju ili zbune.
Podvuenim rijeima odredi pade.
2 boda
Odredi slubu rijei NAJBOLJE u reenici: To su znali najbolje momci koji su na
svadbama i sastancima pokušavali da je jevtinim laskanjem ili smelim šalama
pridobiju ili zbune.
1 bod
A) Zaokrui broj ispred djela koje je u datom nizu „uljez“.
1. Albatros
1 bod
………………………………………………………………………………...……………………………………………............................
12
27.
25.
26.
Ko zna (ah, niko ništa ne zna. Krhko je znanje!) Moda je pao trak istine u me, a moda su sanje. Još bi nam mogla desiti se ljubav, desiti – velim, ali ja ne znam da li da je elim. ili ne elim. U moru ivota što vjeito kipi, što vjeito hlapi, stvaraju se opet, sastaju se opet moda iste kapi. – I kad proe vjenost zvjezdanijem putem, jedna vjenost pusta, mogla bi se opet u poljupcu nadi neka ista usta.
Na osnovu odlomka odredi knjievnu vrstu.
……………………………………………………………………...…
1 bod
A) Ako je konstatacija tana, zaokrui T, a ako nije tana, zaokrui N.
Pjesma je napisana slobodnim stihom.
T N 1 bod
……………………………………………………………………...…………………………………………………….........
……………………………………………………………………...…………………………………………………….........
1 bod
……………………………………………………………………...…………………………………………………….........
……………………………………………………………………...…………………………………………………….........
1 bod
Na osnovu odlomka pjesme Povratak Dobriše Cesarida, uradi zadatke 25, 26, 27, 28 i 29.
13
29.
28.
30.
…………………………………………………
………………………………………………………
1 bod
Ponuene su dvije teme za pisanje eseja. Zaokrui broj ispred teme koju si odabrao/odabrala i napiši esej koji treba da sadri od 250 do 300 rijei.
Oblikuj ga kao zaokruenu cjelinu (uvod, razrada, zakljuak). Poštuj zahtjev o broju rijei +/-10% (ocjenjuje se sastav koji ima od 225 do 330 rijei; ako esej ima manje od 225 rijei, NE ITA SE, a na 330. rijei PRESTAJE itanje). Esej MORA biti napisan na listovima predvienim za pisanje eseja (esej napisan na listovima za koncept NE ITA SE). Vodi rauna o jezikoj pravilnosti i itljivosti teksta.
1. Za ljubav, ne za mrnju, ja sam roena (Antigona, Sofokle)
Uputstva za pisanje eseja:
Napiši kojem knjievnom rodu i kojoj knjievnoj vrsti pripada djelo Antigona.
Ukai na Antigonine karakterne osobine.
Objasni zbog kojeg svog postupka Antigona strada.
Navedi dva lika koja doprinose Antigoninoj sudbini. Objasni na koji nain odreuju njenu sudbinu.
U vidu zakljuka objasni stih: Za ljubav, ne za mrnju, ja sam roena.
2. Znaaj društvenih mrea u savremenom društvu
Uputstva za pisanje eseja:
Navedi jednu društvenu mreu koju smatraš najpopularnijom danas i iznesi argumente za
svoj izbor.
Koji su naješdi razlozi korišdenja društvenih mrea?
Vlada mišljenje da mladi mnogo vremena provode na društvenim mreama. Iznesi i argumentuj svoj stav o tome.
Društvene mree mogu da se koriste i u edukativne svrhe. Objasni kako i navedi primjer.
Mogu li društvne mree da predstavljaju opasnost? Saopšti i obrazloi svoje mišljenje o tome.
Saopšti svoj prijedlog/prijedloge šta uraditi da se poveda procenat mladih koji koriste društvene mree u edukativne svrhe.
25 bodova