of 132 /132
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva PODGORICA ZBIRKA TESTOVA ZA POLAGANJE MATURSKOG I STRUčNOG ISPITA IZ CRNOGORSKOG – SRPSKOG, BOSANSKOG, HRVATSKOG JEZIKA I KNJIžEVNOSTI

crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost

Embed Size (px)

Text of crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost

 • Zavod za udbenike i nastavna sredstvaPODGORICA

  Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita iZ

  CrnogorsKog srpsKog,bosAnsKog, hrvATsKog

  jEzIKA I KnjIEvnosTI

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  iZ

  Crnogorskog srpskog, bosanskog, hrvatskog

  jeZika i knjievnosti

  Zavod za udbenike i nastavna sredstvaPODGORICA

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  iZCrnogorskog srpskog,

  bosanskog, hrvatskog jeZika i knjievnosti

  Izdava:

  ISPITNI CENTAR PODGORICAZAvOD ZA uDbENIkE I NASTAvNA SREDSTvA PODGORICA

  Za izdavaa:

  DR EljkO jAImOvINEbOjA DRAGOvI

 • preDgovor

  Potovani kandidati/kandidatkinje,

  Pred vama je zbirka testova rjeavanih na maturskom i strunom ispitu iz Crno-gorskog srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i knjievnosti. Nastala je s ciljem da vam priprema za ispit bude jednostavnija. Namijenjena je, dakle, prvenstveno vama radi to uspjenijeg polaganja ispita, ali i nastavnicima koji vas pripremaju za maturski i struni ispit. Zbirka sadri do sada objavljene zadatke kojima se provjer-ava razumijevanje proitanog funkcionalnog i knjievnog teksta, znanje iz istorije knjievnosti, teorije knjievnosti, semantike, primjena nauenih jezikih pravila u pisanju kolskog eseja, odnosno funkcionalnog teksta. Takoe, sadri i rjeenja i sheme za bodovanje zadataka, kolskog eseja i funkcionalnog teksta, kako biste mogli da provjerite koliko ste uspjeno rijeili test, odnosno odgovorili na temu iz knjievnosti i tzv. slobodnu temu ili napisali funkcionalni tekst.

  Uoiete da je do sada objavljen samo jedan test koji ima odreen broj potpuno istih zadataka i na maturskom i na strunom ispitu. Bilo je predvieno da se razli-kuje samo 30. zadatak: na maturskom ispitu trebalo je pisati kolski esej (kandidati biraju temu ili iz knjievnosti ili tzv. slobodnu temu), a na strunom funkcionalni tekst (pismo, molba, alba, imejl, prijava na konkurs...). Meutim, zbog specifinih okolnosti i objektivnih razloga, dolo je do promjene u strukturi ispita, pa su u 2011. i 2012. godini svi kandidati (i oni koji su polagali maturski i oni koji su polagali struni ispit) pisali samo kolski esej. Razlika izmeu maturskog i strunog ispita bila je jedino u bodovanju primjene nauenih jezikih pravila.

  elimo da vam ova zbirka pripremu za polaganje maturskog, odnosno strunog ispita uini lakom i da to uspjenije poloite ispit.

  Dragana Nenadovi,savjetnik za Crnogorski srpski, bosanski,

  hrvatski jezik i knjievnostu Ispitnom centru

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  4

  pravila Za rjeavanje testa na maturskom i strunom ispitu

  Vrijeme rjeavanja testa na maturskom ispitu je 150 minuta.

  Vrijeme rjeavanja testa na strunom ispitu je 120 minuta.

  Zadatak e se vrednovati s (0) nula bodova ako je:

  netano rijeen, zaokrueno vie odgovora, zaokruen ili napisan i taan i netaan odgovor, neitko i nejasno napisan odgovor, rjeenje napisano grafitnom olovkom.

  Funkcionalni tekst e se vrednovati s (0) nula bodova:

  ako nije napisana odgovarajua forma teksta, ako je neitko napisan, ako je napisan grafitnom olovkom, ako je napisan tampanim slovima bez oznaavanja velikog slova, ako se mijea irilica i latinica, ekavski i ijekavski izgovor, jotovana

  i nejotovana verzija, ako nije napisan na listovima predvienim za pisanje funkcionalnog

  teksta, ako je uenik/uenica nepristojan u izraavanju, ako uenik/uenica crta, ilustruje, pie viceve i slino, ako se uenik/uenica direktno obraa ocjenjivau.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  5

  pravila Za pisanje kolskog eseja na maturskom i strunom ispitu

  Vrijeme za pisanje eseja je 120 minuta.

  Esej treba oblikovati kao zaokruenu cjelinu (uvod, razrada, zakljuak) i vo-diti rauna o pasusima. Moe biti napisan irilicom ili latinicom. Plan eseja moe da bude napisan na listovima za koncept, a zatim esej uredno prepisan hemijskom olovkom ili nalivperom na listove za esej.

  Treba voditi rauna o jezikoj pravilnosti i itljivosti teksta.

  Esej treba da sadri od 250 do 300 rijei. Mora se potovati zahtjev o broju rijei +/- 10% (ocjenjuje se sastav koji ima od 225 do 330 rijei; ako esej ima manje od 225 rijei, NE ITA SE UOPTE, a na 330. rijei PRESTAJE ITANJE).

  Esej e se vrednovati s (0) nula bodova:

  ako je promaena tema, ako ima manje od 225 rijei (naslov se ne broji), ako je neitko napisan, ako je napisan grafitnom olovkom, ako je napisan tampanim slovima bez oznaavanja velikog slova, ako se mijea irilica i latinica, ekavski i ijekavski izgovor, jotovana i

  nejotovana verzija, ako nije napisan na listovima predvienim za pisanje eseja, ako je uenik/uenica nepristojan u izraavanju, ako uenik/uenica crta, ilustruje, pie viceve i slino, ako se uenik/uenica direktno obraa ocjenjivau.

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  6

  test na maturskom ispitu

  Koristei tekst Na trpezi emulgatori koji mogu da izazovu karcinome - to su E-brojevi, odgovori na pitanja 1, 2, 3, 4 i 5.

  na trpezi emulgatori koji mogu da izazovu karcinome to su e-brojevi

  Mnogim prehrambenim proizvodima dodaju se aditivi, odnosno prirodne i sintetike hemijske supstance. Cilj je da im se produi trajnost, povea prehram-bena vrijednost, olaka prerada i pripravljanje hrane, kao i pobolja ukus, boja, miris, sastav ili izgled. Na naljepnici gdje je naveden sastav proizvoda, ponekad se mogu pronai mnogi aditivi oznaeni E-brojevima. Oni se odnose na vjetake i prirodne aditive ija je upotreba odobrena ili, u posljednje vrijeme, za neke od njih zabranjena u zemljama Evropske unije. E-brojeve imaju mnoge boje, konzervansi, antioksidansi, emulgatori... Preporuka strunjaka je, naravno, da jedemo to manje preraene, konzervisane hrane, to je nemogue sprovesti u cjelosti. Tu jo spadaju cigarete i napici. Mnogi od tih prizvoda su izuzetno opasni po zdravlje. Neki od emulgatora su izazivai zloudnih tumora. Oni se nalaze u vepsu, limuntusu, gu-menim bombonama, okoladnim bombonicama, tapiima od soje, aromatizova-nom senfu, konzervisanom mesu, siru, peurkama u teglama, pudingu od vanile, gotovim sosovima, keapu, majonezu... Dalje, neki od ovih emulgatora dovode do oboljenja krvnih sudova, bolesti eludano-crijevnog trakta, oboljenja jetre i bu-brega, konih bolesti, a tetni su i po nerve objasnila je pedijatar Mirjana Erakovi.

  Ona je istakla da posebna opasnost prijeti djeci, jer upotreba ovakvih namirnica izuzetno teti organizmu u rastu i razvoju.

  Znaajan je porast alergijskih, konih i malignih bolesti i u djejem uzrastu, a ishrana je vaan faktor u prevenciji upozorava dr Erakovi.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  7

  odluka je u naim rukama

  Prema rijeima doktora medicine Predraga ljivananina, svaka drava brine o pravilnoj ishrani svog stanovnitva, to podrazumijeva kontrolu uvoza i proizvod-nje hrane. On precizira da je spreavanje pojave, opasnih aditiva u namirnicama u sutini posao higijenskih zavoda i trinih inspekcija, koje treba da stave zabra-nu na uvoz proizvoda koji sadre opasne materije i da vre bakterioloke testove i kontroliu kalorijsku, energetsku vrijednost i druge reference.

  Edukacija stanovnitva o upotrebi tetnih konzervansa je neophodna, smatra on, i dodaje da graani, dok se drava ne pobrine za to na ozbiljniji nain treba sami da pogledaju ta kupuju i kada vide opasne E-brojeve, bojkotuju kupovinu tog proizvoda.

  U Crnoj Gori, nastavio je on, postoji apsolutno ekoloki ispravna hrana: to su kajmaci i proizvodi sa sjevera, planinski krompir, pljevaljski sir koji je boji dar i moramo voditi rauna da zatitimo te proizvode.

  itajte etikete

  U izvjetaju Klinike za pedijatrijsku onkologiju iz Dizeldorfa, pored spiska bezopasnih aditiva, dat je i spisak onih koji to nijesu. Kao sumnjivi oznaeni su E-125, 141, 150, 153, 171, 172, 173, 240, 241 i 447.

  Opasni dodaci su E-102, 110, 120 i 124. tetni po zdravlje, jer izazivaju smetnje u radu crijeva su E-220, 221, 224 i 232. Do konih oboljenja dovode E-230, 231, 232 i 233 a podrauju nerve E-311 i 312.

  E-330 oznaen je kao najopasniji dodatak koji izaziva rak. Sadre ga, na prim-jer, veps od limuna, senf, neka gazirana bezalkoholna pia, neki majonezi i keapi, kao i sirevi i gljive u konzervi. Ovaj izuzetno opasan emulgator nalazi se u mnogim prehrambenim proizvodima u crnogorskim radnjama!

  Isti je sluaj i sa jako otrovnim E-123, koji je zabranjen u SAD-u. I on je prisutan na naim trpezama.

  Ustanovljeno je da kancerogena svojstva imaju i E-131, 142, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217 i 239.

  Prireeno prema tekstu Miloa Pavievia(Vijesti, 31. 12. 2001)

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  8

  1. ta su E-brojevi?1. Prirodne i sintetike hemijske supstance koje se dodaju proizvodima.2. Oznake za ekoloki ispravne i zdrave proizvode.3. Proizvodi zabranjeni u zemljama Evropske unije.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  2. Da li podnaslov Odluka je u naim rukama odgovara sadraju teksta na koji se odnosi? Oslanjajui se na tekst, iznesi argumente za svoj stav. ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  1 bod

  3. ...jer upotreba ovakvih namirnica izuzetno teti organizmu u rastu i razvoju... Na koje se bolesti misli u ovom dijelu teksta?______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  2 boda

  4. A) Zaokrui broj ispred proizvoda u ijem sastavu se nalazi sastojak veoma opasan po zdravlje i rjeenje prenesi na list za odgovore.1. MLJEVENI PLAZMA KEKS

  Sastojci: penino brano, eer, maslac, sojino brano, hidrogenovana biljna mast, med, dekstroza, surutka u prahu, obrano mlijeko u prahu, sredstva za dizanje tijesta (E503, E500), so, emulgator sojin lecitin, vi-tamini (vitamin C, niacin, vitamin B6, tianin), aroma. Moe da sadri u tragovima ljenik. uvati na suvom i hladnom mjestu.

  2. TAPII SA SUSAMOM Sastojci: penino brano, susam (22%), biljno ulje, so, sredstva za dizanje tijesta (E500, E503). uvati na suvom i hladnom mjestu.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  9

  3. ELE BOMBONI Sastojci: eer, skrobni sirup, voda, sredstvo za eliranje, limunska kiselina (E330), arome, boje (E102, E110, E124, E131). uvati na suvom i hladnom mjestu.

  B) Koji je to sastojak? Argumentuj svoj stav.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  1 bod

  5. Kokos branoSastojci: kokos brano, konzervans SO2 (E220). Kvalitet I. Proizvodnja 2008. Alergen info: Proizvod sadri SO2. Moe da sadri tragove glutena, susama, kikirikija i jezgrastog voa. uvati na hladnom i suvom mjestu.

  Kakva je svrha ALERGENA INFO u datom tekstu?

  1. Da obavijesti zainteresovane o kvalitetu proizvoda.2. Da upozori alergine osobe na sastav proizvoda.3. Da objasni prodavcima kako da uvaju proizvod.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  10

  voni sokovi i nektari

  U letnjim danima, ali i inae, najvie tenosti unosimo raznim napicima. No, ipak je bitno koje je vrste napitak i kakvog je sastava!

  Kako razlikovati vone sokove i nektare od ostalih bezalkoholnih pia ili pre-ciznije reeno znamo li to pijemo kada odaberemo voni sok ili nektar?

  voni sok

  Voni sok je proizvod mehanike prerade jedne ili vie vrsta zdravog, tehnoloki zrelog, sveeg ili ohlaenog voa koje nije fermentiralo. Sok moe biti dobijen iz sveeg voa, ceenjem, a moe biti dobijen i razblaivanjem koncentrisanog soka. Kad se sok koncentrie, iz njega se izdvajaju aromatine materije. Kad se koncentri-san sok kasnije razblauje vodom (dodaje se toliko vode koliko je ispareno koncen-trisanjem, tako da se opet dovede na sastav matinog soka), dodaje mu se i izdvo-jena aroma.

  Sokovi sadre sve sastojke iz voa, bilo u bistrom, mutnom ili kaastom obliku. To je 100% prirodan sok. Soku se ne dodaje voda. Ukoliko mu se dodaje eer, onda mora da se naglasi na deklaraciji i pakovanju da je sok zaslaen. Stoprocentnom soku moe da se doda i kiselina. Ali, ne smeju da se dodaju i eer i kiselina, dakle ili jedno, ili drugo.

  voni nektar

  Voni nektar je proizvod s dodatkom vode i eera i/ili meda (u koliini do 20 % u odnosu na ukupnu masu gotovog proizvoda) vonom soku, vonom soku iz kon-centrata, koncentrisanom vonom soku, dehidriranom ili vonom soku u prahu, vonoj kai, koncentrisanoj vonoj kai ili smesi ovih proizvoda.

  Priroda sastava voa diktira procenat. Na primer, nektar od breskve ima 40% voa. Kada bi ovaj procenat bio 50%, nektar ne bi mogao da se pije, jer bi bio pre-gust. Ili, udeo vinje je 35% zato to je ona kisela. Kada bi ovaj udeo bio vei, nektar bi bio previe kiseo. Zato se ne prave 100% sokovi od vinje, borovnice, ribizle, jer su prekiseli. Stopostotni sokovi se prave samo od onog voa koje ima harmonian odnos eera i kiselina, gde se ne istiu ni slast ni kiselost. Voe koje ima puno kise-line ne moe da se pije tako, niko nee popiti 100% sok od limuna, a pomorandu e popiti, kao i jabuku, ili groe, na primer.

  Sokovi i nektari ne smeju da imaju konzervanse i zato se oni iskljuivo toplotno tretiraju, odnosno pasterizuju i hermetiki zatvaraju u ambalau koja obezbeuje sigurnost kvaliteta. Takoe, ne smeju da sadre vetake boje i vetake arome.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  11

  U sokove i nektar moe da se doda i vitamin C. On se, uglavnom, dodaje da zatiti od promena boje, kao antioksidans. Na deklaraciji uglavnom pie da li je do-dat vitamin C.

  osveavajue pie

  Sve to sadri manje od propisanog procenta soka za nektar za odreenu vrstu, spada u osveavajua pia. Postoje osveavajua bezalkoholna pia koja imaju 0% voa, znai nemaju ga uopte, a moe da bude i minimum 10%, odnosno za citruse 6%. Kad ima izmeu 10% i procenta propisanog za nektar, to su osveavajua pia sa vonim sokom, koja kod nas nisu mnogo zastupljena. Osveavajuem piu, bilo da sadri ili uopte ne sadri voe, smeju da se dodaju konzervansi, boja i aroma. Konzervans je dozvoljen i uvek je prisutan. On je neophodan da bi odrao kvalitet proizvoda (spreava kvarenje), jer se ova pia pakuju u plastinu ambalau koja ne moe da obezbedi hermetinost kakvu obezbeuje ambalaa u koju se pakuju nek-tar ili sok.

  (prireeno i preuzeto sa sajta www: novosadski net-zdravlje i porodica)

  Na osnovu teksta Voni sokovi i nektari odgovori na pitanje 6, 7, 8, 9 i 10.

  6. Zaokrui broj ispred konstatacije koja je tana i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1. Voni nektar je voni sok.2. Voni nektar je proizvod sa visokim procentom vonog soka.3. Voni nektar je koncentrisani voni sok.

  1 bod

  7. Na osnovu proitanog teksta Voni sokovi i nektari i teksta sa ambalae za soko- ve, zaokrui broj ispred proizvoda sa najveim sadrajem voa i rjeenje pre-nesi na list za odgovore.

  1. ANANAS bistri voni nektar2. ANANAS voni sok3. ANANAS mutni voni nektar

  1 bod

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  12

  8. Zaokrui broj ispred vrste voa iji udio voa u proizvodnji vonog soka ne moe biti 100% i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1. jabuka2. kruka 3. pomoranda

  Obrazloi odgovor.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  1 bod

  9. Proitaj deklaraciju proizvoda, a zatim zaokrui broj ispred deklaracije u ko-joj je sastav proizvoda taan s obzirom na tip proizvoda i vrstu voa i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1. Tip proizvoda: voni sokVrsta voa: pomoranda Sastav: voni sadraj 100%, eer, limunska kiselina. Pasterizovano bez do-datka konzervansa, vjetakih boja i aroma. Prije upotrebe promukati. Na-kon otvaranja uvati na hladnom mjestu.

  Upotrebljivo do datuma otisnutog na ambalai.

  2. Tip proizvoda: voni sokVrsta voa: pomorandaSastav: voni sadraj 100%, eer, vitamin C. Pasterizovano bez dodatka konzervansa, vjetakih boja i aroma. Prije upotrebe promukati. Nakon otvaranja uvati na hladnom mjestu. Upotrebljivo do datuma otisnutog na ambalai.

  3. Tip proizvoda: voni sokVrsta voa: pomorandaSastav: voni sadraj 100%, obojeno vjetakom bojom. Pasterizovano bez dodatka konzervansa i vjetakih aroma. Prije upotrebe promukati. Nakon otvaranja uvati na hladnom mjestu.

  Upotrebljivo do datuma otisnutog na ambalai.

  1 bod

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  13

  10. Osnovni sastojci veps biter lemona su voda, visoko fruktozni sirup, sok od limuna, limunska kiselina, arome, konzervansi, stabilizatori, kinin maks. 85mg/l, boja: beta karotin. Na osnovu sastojaka, veps je:

  1. bistri voni nektar od limuna,2. osvjeavajue pie sa ukusom limuna, 3. voni sok od koncentrisanog soka limuna.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  Milica i ja smo se odvaile da napravimo kola zvani francuske kocke. Mislile smo da e to ii brzo i lako. A onda se pojavio Pavle. Bio je veoma nervozan, mrzo-voljan i sve mu je smetalo. Smetale su mu oblande na stolu, mljeveni keks, orasi, suvo groe... okoladu za kuvanje je pojeo. Tanije dva reda. Odluih da uhvatim maglu.

  (Iz pismenog zadatka uenice)

  Koristei dati tekst rijei zadatke 11, 12 i 13.

  11. Zaokrui broj ispred frazeologizma koji odgovara reenici: Bio je veoma nervozan, mrzovoljan i sve mu je smetalo. i rjeenje prenesi na list za od-govore. 1. Mani se orava posla.2. Ni luk jeo ni luk mirisao.3. Pala mu je sjekira u med.4. Ustao je na lijevu nogu.

  1 bod

  12. Objasni znaenje frazeologizma uhvatiti maglu.______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  1 bod

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  14

  13. Kojoj vrsti rijei pripadaju rijei brzo i lako? 1. predikatima2. pridjevima3. prilozima

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  14. Zaokrui broj ispred pravilno napisane rijei i rjeenje prenesi na list za od-govore.

  1. isaiti2. iaiti3. izaiti

  1 bod

  15. Zaokrui broj ispred pravilno napisane rijei i rjeenje prenesi na list za od-govore.

  1. etiristo tridesetjedan2. etiri sto trideset jedan3. etiristo trideset jedan

  1 bod

  16. Poreaj po istorijskom redosljedu od 1 do 8 sljedee knjievne epohe: srednji vijek, romantizam, barok, antika, modernizam, realizam, renesansa, klas-icizam.

  1. _________________________

  2. _________________________

  3. _________________________

  4. _________________________

  5. _________________________

  6. _________________________

  7. _________________________

  8. _________________________ 1 bod

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  15

  Proitaj pjesmu Ikona Rista Ratkovia i odgovori na pitanja 17, 18 i 19.

  ikonaVidim li koju enutebi da lii:U mantilu pepeljastom i sivom eiru,deava se na ulici da zastanem. I mada znam odavno ve da trune, pomislim: moda si ti.

  Inae, ti zna: u Boga nismo verovali ni ja ni ti. I zaista nema to sa njim veze to elim pred slikom tvojom kandilo da palim.

  1 bod

  17. U istorijskom razvoju knjievnosti, Risto Ratkovi se pojavljuje kao pred-stavnik:

  1. klasicizma,2. nadrealizma, 3. realizma,4. romantizma.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  18. Kakva je pjesma Ikona prema svojoj temi?1. ljubavna2. misaona3. opisna 4. rodoljubiva

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  16

  19. Kako se zove stih kojim je napisana ova pjesma?

  ______________________________________________________________

  1 bod

  Proitaj odlomak iz narodne pjesme Hasanaginica i odgovori na pitanja 20, 21, 22, 23 i 24.

  hasanaginica

  ta se bjeli u gori zelenoj?

  Al je snijeg, al su labudovi?

  Da je snijeg, ve bi okopnio;

  labudovi, ve bi poletjeli.

  Nit je snijeg, nit su labudovi,

  nego ator age Hasan-age;

  on boluje od ljutijeh rana.

  Oblazi ga mati i sestrica,

  a ljubovca od stida ne mogla.

  Kad li mu je ranam bolje bilo,

  on porui vjernoj ljubi svojoj:

  Ne ekaj me u dvoru bjelomu,

  ni u dvoru, ni u rodu momu!

  Kad kaduna rje razumjela,

  jo je jadna u toj misli stala,

  jeka stade konja oko dvora.

  Tad pobjee Hasanaginica,

  da vrat lomi kuli niz pendere;

  * * *

  I vrati se Hasanaginica,

  ter se vjea bratu oko vrata:

  Da, moj brate, velike sramote-

  gdje me alje od petero djece!

  Bee mui, nita ne govori,

  ve se maa u depe svione,

  i vadi joj knjigu oproenja,

  da uzimlje potpuno vjenanje,

  da gre s njime majci unatrage.

  Kad kaduna knjigu prouila,

  dva je sina u elo ljubila,

  a dvje ere u rumena lica;

  a s malahnim u beici sinkom

  odjelit se nikako ne mogla,

  ve je bratac za ruke uzeo

  i jedva je s sinkom rastavio,

  ter je mee k sebi na konjica;

  s njome grede dvoru bijelomu.

  U rodu je malo vrjeme stala,

  malo vrjeme, ni nedjelju dana;

  dobra kada i od roda dobra,

  dobru kadu prose sa svih strana,

  a najvie imotski kadija.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  17

  20. Kojoj epsko-lirskoj vrsti pripada pjesma Hasanaginica?1. baladi2. poemi3. romansi

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  21. Kako se zove stilska figura kojom poinje pjesma Hasanaginica?

  ______________________________________________________________

  1 bod

  22. Stihovi: Ne ekaj me u dvoru bjelomu,/ni u dvoru, ni u rodu momu!/pred-stavljaju:

  1. ekspoziciju,2. zaplet,3. kulminaciju, 4. peripetiju,5. rasplet.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  23. Zato Hasan-aga tjera Hasanaginicu od petero djece?1. Dok je on bolovao od ljutijeh rana, odluila je da se uda za imotskog

  kadiju.2. Ne moe da joj oprosti to zbog ljubavi prema njemu nije pogazila

  nepisana pravila.3. Tek je za vrijeme bolesti shvatio da ona nije dobra ni supruga ni majka.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  24. Stihovi: U rodu je malo vrjeme stala,/malo vrjeme, ni nedjelju dana;/do-bra kada i od roda dobra,/dobru kadu prose sa svih strana,/ a najvie imotski kadija, ukazuju na:

  1. begovski rod Hasanaginice koji je suprotstavljen Hasan-aginom rodu, 2. patrijarhalni obiaj da ena u svom rodu ne moe ostati due od

  sedam dana, 3. veliku elju Hasanaginice da se ponovo uda i to za imotskog kadiju.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  18

  25. Ko u Gorskom vijencu izgovara rijei: Glavari se skamenili! kam im u dom! i svojim postupkom neposredno dovodi do ubrzanja odluke glavara?

  1. Baba vjetica2. Snaha Anelija 3. Sestra Batrieva

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  26. Epizoda Gorskog vijenca u kojoj vojvoda Drako govori o boravku u Mleci-ma ima funkciju:

  1. asocijativnu poto upuuje na pripremu oslobodilake akcije u Crnoj Gori,

  2. folklornog sloja jer opisuje tradiciju i obiaje Crnogoraca u ovom knjievnom ostvarenju,

  3. tehniku jer pripovijeda o dogaajima koji nijesu mogli biti prikazani neposredno.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  Proitaj odlomak iz drame Ujka Vanja i odgovori na pitanja 27, 28 i 29.

  VOJNICKI: Sad e prestati kia i sve e u prirodi oiveti i odahnuti. Samo mene nee osveiti kia. Danju i nou kao mora mui me misao da je moj ivot zauvek upropaen. Prolosti nemam, glupo sam je straio u sitnicama, a stvarnost je strana zbog svoje apsurdnosti. Evo vam mog ivota i moje ljubavi: kud u s njima? Moja ljubav propada uzalud kao suneva zraka koja je pala u jamu. A i ja sam propadam.

  27. Ko je napisao dramu Ujka Vanja?

  ______________________________________________________________

  1 bod

  28. Iz koliko se inova sastoji drama Ujka Vanja?

  ______________________________________________________________

  1 bod

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  19

  29. O emu Vojnicki govori u ovom odlomku?1. O prirodi i simbolinom nagovjetaju boljih vremena.2. O izgubljenom vremenu i uludo utroenom ivotu.3. O surovoj stvarnosti i strahu od vremena koje dolazi.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  30. Ponuene su dvije teme za pisanje eseja. Odaberi jednu i zaokrui broj ispred teme koju si odabrao/odabrala. Oblikuj ga kao zaokruenu cjelinu (uvod, razrada, zakljuak). Plan eseja moe da napie na listu za koncept, a zatim esej uredno prepii hemijskom olovkom ili nalivperom na listove za esej. Vodi rauna o jezikoj pravilnosti i itljivosti teksta.

  Esej treba da sadri od 250 do 300 rijei. Potuj zahtjev o broju rijei +/- 10 % (ocjenjuje se sastav koji ima od 225 do 330 rijei; ako esej ima manje od 225 rijei , NE ITA SE UOPTE, a na 330. rijei PRESTAJE ITANJE).

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  20

  1. problem slobode u pukinovim Ciganima

  uputstvo za pisanje eseja

  Navedi:

  kojoj knjievnoj epohi djelo pripada i kako je u njoj tretiran motiv slo-bode

  knjievnu vrstu.

  Koji junaci u djelu razvijaju misao o slobodi?

  Iznesi stavove junaka prema slobodi i objasni da li se oni i ponaaju u skladu s njima.

  Zakljui kako sloboda pojedinca zavisi od drugih pojedinaca.

  Procijeni koja naela bi trebalo da vode ovjeka ukoliko bi elio da bude i slobodan i pravedan.

  2. moe li elektronska pota da zamijeni tradicionalno pismo

  uputstvo za pisanje eseja

  Navedi:

  da elektronska pota danas ini osnov komunikacije meu ljudima, naroito mladim

  koliko se danas piu rukom pisana, tradicionalna pisma

  kako se piu/kako su se pisala tradicionalna pisma i o emu se vodi/vodilo rauna prilikom njihovog pisanja

  da li e-mail moe uvijek zamijeniti rukom pisano pismo

  koje su prednosti, a koji nedostaci jednog i drugog naina komunikacije

  moe li zamisliti, npr., uveno Tatjanino pismo Onjeginu (iz romana ,,Ev-genije Onjegin A. S. Pukina), ili neko drugo slino pismo, kao e-mail

  kakav je tvoj stav o ovoj pojavi (elektronskoj poti)

  25 bodova

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  21

  test na strunom ispitu

  Koristei tekst Na trpezi emulgatori koji mogu da izazovu karcinome - to su E-bro-jevi, odgovori na pitanja 1, 2, 3, 4 i 5.

  na trpezi emulgatori koji mogu da izazovu karcinome to su e-brojevi

  Mnogim prehrambenim proizvodima dodaju se aditivi, odnosno prirodne i sintetike hemijske supstance. Cilj je da im se produi trajnost, povea prehra-mbena vrijednost, olaka prerada i pripravljanje hrane, kao i pobolja ukus, boja, miris, sastav ili izgled. Na naljepnici gdje je naveden sastav proizvoda, ponekad se mogu pronai mnogi aditivi oznaeni E-brojevima. Oni se odnose na vjetake i prirodne aditive ija je upotreba odobrena ili, u posljednje vrijeme, za neke od njih zabranjena u zemljama Evropske unije. E-brojeve imaju mnoge boje, konzervansi, antioksidansi, emulgatori... Preporuka strunjaka je, naravno, da jedemo to manje preraene, konzervisane hrane, to je nemogue sprovesti u cjelosti. Tu jo spadaju cigarete i napici. Mnogi od tih prizvoda su izuzetno opasni po zdravlje. Neki od emulgatora su izazivai zloudnih tumora. Oni se nalaze u vepsu, limuntusu, gu-menim bombonama, okoladnim bombonicama, tapiima od soje, aromatizova-nom senfu, konzervisanom mesu, siru, peurkama u teglama, pudingu od vanile, gotovim sosovima, keapu, majonezu... Dalje, neki od ovih emulgatora dovode do oboljenja krvnih sudova, bolesti eludano-crijevnog trakta, oboljenja jetre i bu-brega, konih bolesti, a tetni su i po nerve objasnila je pedijatar Mirjana Erakovi.

  Ona je istakla da posebna opasnost prijeti djeci, jer upotreba ovakvih namirnica izuzetno teti organizmu u rastu i razvoju.

  Znaajan je porast alergijskih, konih i malignih bolesti i u djejem uzrastu, a ishrana je vaan faktor u prevenciji upozorava dr Erakovi.

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  22

  odluka je u naim rukama

  Prema rijeima doktora medicine Predraga ljivananina, svaka drava brine o pravilnoj ishrani svog stanovnitva, to podrazumijeva kontrolu uvoza i proizvod-nje hrane. On precizira da je spreavanje pojave, opasnih aditiva u namirnicama u sutini posao higijenskih zavoda i trinih inspekcija, koje treba da stave zabranu na uvoz proizvod koji sadre opasne materije i da vre bakterioloke testove i kontroliu kalorijsku, energetsku vrijednost i druge reference.

  Edukacija stanovnitva o upotrebi tetnih konzervansa je neophodna, smatra on, i dodaje da graani, dok se drava ne pobrine za to na ozbiljniji nain - treba sami da pogledaju ta kupuju i kada vide opasne E-brojeve, bojkotuju kupovinu tog proizvoda.

  U Crnoj Gori, nastavio je on, postoji apsolutno ekoloki ispravna hrana: to su kajmaci i proizvodi sa sjevera, planinski krompir, pljevaljski sir koji je "boji dar" i moramo voditi rauna da zatitimo te proizvode.

  itajte etikete

  U izvjetaju Klinike za pedijatrijsku onkologiju iz Dizeldorfa, pored spiska bezopasnih aditiva, dat je i spisak onih koji to nijesu. Kao "sumnjivi" oznaeni su E-125, 141, 150, 153, 171, 172, 173, 240, 241 i 447.

  Opasni dodaci su E-102, 110, 120 i 124. tetni po zdravlje, jer izazivaju smetnje u radu crijeva su E-220, 221, 224 i 232. Do konih oboljenja dovode E-230, 231, 232 i 233 a podrauju nerve E-311 i 312.

  E-330 oznaen je kao najopasniji dodatak koji izaziva rak. Sadre ga, na prim-jer, veps od limuna, senf, neka gazirana bezalkoholna pia, neki majonezi i keapi, kao i sirevi i gljive u konzervi. Ovaj izuzetno opasan emulgator nalazi se u mnogim prehrambenim proizvodima u crnogorskim radnjama!

  Isti je sluaj i sa jako otrovnim E-123, koji je zabranjen u SAD-u. I on je prisutan na naim trpezama.

  Ustanovljeno je da kancerogena svojstva imaju i E-131, 142, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217 i 239.

  Prireeno prema tekstu Miloa Pavievia(Vijesti, 31. 12. 2001)

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  23

  1. ta su E-brojevi?1. Prirodne i sintetike hemijske supstance koje se dodaju proizvodima.2. Oznake za ekoloki ispravne i zdrave proizvode.3. Proizvodi zabranjeni u zemljama Evropske unije.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  2. Da li podnaslov Odluka je u naim rukama odgovara sadraju teksta na koji se odnosi? Oslanjajui se na tekst, iznesi argumente za svoj stav.______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________ 1 bod

  3. ...jer upotreba ovakvih namirnica izuzetno teti organizmu u rastu i razvo-ju...

  Na koje se bolesti misli u ovom dijelu teksta?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________ 2 boda

  4. A) Zaokrui broj ispred proizvoda u ijem sastavu se nalazi sastojak veoma opasan po zdravlje, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1. MLJEVENI PLAZMA KEKSSastojci: penino brano, eer, maslac, sojino brano, hidrogenovana biljna mast, med, dekstroza, surutka u prahu, obrano mlijeko u prahu, sredstva za dizanje tijesta (E503, E500), so, emulgator sojin lecitin, vi-tamini (vitamin C, niacin, vitamin B6, tianin), aroma. Moe da sadri u tragovima ljenik. uvati na suvom i hladnom mjestu.

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  24

  2. TAPII SA SUSAMOMSastojci: penino brano, susam (22%), biljno ulje, so, sredstva za dizanje tijesta (E500, E503). uvati na suvom i hladnom mjestu.

  3. ELE BOMBONI Sastojci: eer, skrobni sirup, voda, sredstvo za eliranje, limunska kiselina (E330), arome, boje (E102, E110, E124, E131). uvati na suvom i hladnom mjestu.

  b) koji je to sastojak? argumentuj svoj stav.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  1 bod

  5. Kokos branoSastojci: kokos brano, konzervans SO2 (E220). Kvalitet I. Proizvodnja 2008. Alergen info: Proizvod sadri SO2. Moe da sadri tragove glutena, susama, kikirikija i jezgrastog voa. uvati na hladnom i suvom mjestu.

  Kakva je svrha ALERGENA INFO u datom tekstu?

  1. Da obavijesti zainteresovane o kvalitetu proizvoda.2. Da upozori alergine osobe na sastav proizvoda.3. Da objasni prodavcima kako da uvaju proizvod.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  Koristei dati tekst, rijei zadatke 6, 7 i 8.

  Milica i ja smo se odvaile da napravimo kola zvani francuske kocke. Mislile smo da e to ii brzo i lako. A onda se pojavio Pavle. Bio je veoma nervozan, mrzo-voljan i sve mu je smetalo. Smetale su mu oblande na stolu, mljeveni keks, orasi, suvo groe... okoladu za kuvanje je pojeo. Tanije dva reda. Odluih da uhvatim maglu.

  (Iz pismenog zadatka uenice)

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  25

  6. Zaokrui broj ispred frazeologizma koji odgovara reenici: Bio je veoma nervozan, mrzovoljan i sve mu je smetalo.

  1. Mani se orava posla.2. Ni luk jeo ni luk mirisao.3. Pala mu je sjekira u med.4. Ustao je na lijevu nogu.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  7. Objasni znaenje frazeologizma uhvatiti maglu.______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________ 1 bod

  8. Kojoj vrsti rijei pripadaju rijei brzo i lako? 1. predikatima2. pridjevima3. prilozima

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  9. Zaokrui broj ispred pravilno napisane negacije, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1. nemati2. neznati3. neuti

  1 bod

  10. Zaokrui broj ispred pravilno napisane rijei, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1. isaiti2. iaiti3. izaiti

  1 bod

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  26

  11. Napii pravilno oblike za enski i srednji rod pridjeva RADOSTAN.

  ___________________________ ___________________________

  1 bod

  12. Iz sljedee reenice prepii rije koja je nepravilno napisana, a potom je napii pravilno.

  Korijeni egzistencijalizma su u filozofiji XIX vijeka, a njegov izraziti pretea je danski mislioc Kjerkegor kao i mislioci Hajdeger i Jaspers.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________ 1 bod

  13. Zaokrui broj ispred pravilno napisane rijei, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1. etiristo tridesetjedan2. etiri sto trideset jedan3. etiristo trideset jedan

  1 bod

  14. A) U sljedeoj reenici precrtaj suvine rijei.Silazi dolje, penji se gore!

  B) Kako se zove upotreba suvinih rijei?

  ______________________________________________________________

  2 boda

  15. Pogledaj kartu prostiranja slovenskih jezika pa popuni tabelu tako to e u desnoj koloni upisati jezike koji pripadaju odgovarajuoj jezikoj grupi u li-jevom dijelu tabele.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  27

  Junoslovenska jezika grupa

  Istonoslovenska jezika grupa

  Zapadnoslovenska jezika grupa

  2 boda

  16. Kojim je oblikom umjetnikog izraavanja napisan dati odlomak iz romana Vladana Desnice Proljea Ivana Galeba?

  ,, Budi oprezniji - opomenuo sam se. to ti zna kakva ranjava tkiva povre-uje i kakve sve kotaie neznanih procesa u njemu pokree nekom svojom nerazmiljenom rijei?

  ______________________________________________________________

  1 bod

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  28

  17. Poreaj po istorijskom redosljedu od 1 do 8 sljedee knjievne epohe: sred-nji vijek, romantizam, barok, antika, modernizam, realizam, renesansa, klas-icizam.

  1. _________________________

  2. _________________________

  3. _________________________

  4. _________________________

  5. _________________________

  6. _________________________

  7. _________________________

  8. _________________________ 1 bod

  Proitaj stihove iz Gorskog vijenca Petra Drugog Petrovia Njegoa i odgovori na pi-tanja 18, 19 i 20.

  ,,Lijepo li ova sablja ita,divno li nas danas razgovori!Amanati, e naui tako?Jesu li te u Mletke iljali?Kada svoje tako osijeca,ada to bi s tuijem inio?

  18. U istorijskom razvoju knjievnosti, Njego se pojavljuje kao predstavnik:1. klasicizma,2. modernizma,3. realizma,4. romantizma.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  29

  19. Na koga se odnose navedeni stihovi? 1. Vojvodu Draka2. Kneza Rogana3. Popa Mia

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  20. Zaokrui broj ispred stilske figure koja je zastupljena u datim stihovima, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1. alegorija2. epifora3. ironija

  1 bod

  Proitaj odlomak iz drame Gospoda Glembajeva i odgovori na pitanja 21, 22 i 23.

  LEONE

  Vama su jo uvijek zdravice od banketa u glavi! Idite sutra na sveanu sjednicu Trgovake komore, pak deklamirajte te svoje zdravice tamo! to to meni pjevate, ja nisam nikakav jubilarac ni bankar! Ja sam u ovoj kui prolaznik, meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravice! Za vas onaj Glembay dri u ruci crkvu, a za mene krvav no! Kako za koga! Was habe ich gesagt? Hab' ich berhaupt etwas gesagt? Ja sam rekao, to sam uo: da je ovaj Glembay varao na kartama, a onaj da je krivo vagao! Das hab' ich gesagt! Kein Wort mehr!

  to sam ja rekao? Jesam li ja uope neto rekao? To sam ja rekao! Ni rijei vie!

  21. Ko je napisao dramu Gospoda Glembajevi?

  ______________________________________________________________

  1 bod

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  30

  22. Iz koliko se inova sastoji drama Gospoda Glembajevi?

  ______________________________________________________________

  1 bod

  23. O emu Leone govori u ovom odlomku?1. O Glembajevima kao dobroiniteljima i uspjenim bankarima.

  2. O psiholokoj i moralnoj propasti porodice Glembaj.

  3. Zdravici koju treba odrati na banketu kod Glembajevih.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  Proitaj pjesmu Alekse antia pa uradi 24. i 25. zadatak

  vee na kolju

  Puina plava Spava,Prohladni pada mrak.Vrh hridi crneTrne Zadnji rumeni zrak.

  I jeca zvonoBono,Po kru dre zvuk.S uzdahom tugeDugeUbogi moli puk.

  Klee mraveGlavePred likom boga svog- Itu No tamo Samo uti raspeti bog

  I san sve blieStie,Prohladni pada mrak.Vrh hridi crne TrneZadnji rumeni zrak.

  24. Akustiku sliku pjesme Vee na kolju ini:1. jecaj zvona,2. mirnoa puine,3. zalazak sunca.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  31

  25. Koje pjesnike slike ine socijalni sloj pjesme?______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  1 bod

  Proitaj odlomak iz narodne pjesme Hasanaginica i odgovori na pitanja 26, 27, 28 i 29.

  hasanaginica

  ta se bjeli u gori zelenoj?

  Al je snijeg, al su labudovi?

  Da je snijeg, ve bi okopnio;

  labudovi, ve bi poletjeli.

  Nit je snijeg, nit su labudovi,

  nego ator age Hasan-age;

  on boluje od ljutijeh rana.

  Oblazi ga mati i sestrica,

  a ljubovca od stida ne mogla.

  Kad li mu je ranam bolje bilo,

  on porui vjernoj ljubi svojoj:

  Ne ekaj me u dvoru bjelomu,

  ni u dvoru, ni u rodu momu!

  Kad kaduna rje razumjela,

  jo je jadna u toj misli stala,

  jeka stade konja oko dvora.

  Tad pobjee Hasanaginica,

  da vrat lomi kuli niz pendere;

  * * *

  I vrati se Hasanaginica,

  ter se vjea bratu oko vrata:

  Da, moj brate, velike sramote-

  gdje me alje od petero djece!

  Bee mui, nita ne govori,

  ve se maa u depe svione,

  i vadi joj knjigu oproenja,

  da uzimlje potpuno vjenanje,

  da gre s njime majci unatrage.

  Kad kaduna knjigu prouila,

  dva je sina u elo ljubila,

  a dvje ere u rumena lica;

  a s malahnim u beici sinkom

  odjelit se nikako ne mogla,

  ve je bratac za ruke uzeo

  i jedva je s sinkom rastavio,

  ter je mee k sebi na konjica;

  s njome grede dvoru bijelomu.

  U rodu je malo vrjeme stala,

  malo vrjeme, ni nedjelju dana;

  dobra kada i od roda dobra,

  dobru kadu prose sa svih strana,

  a najvie imotski kadija.

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  32

  26. Kojoj epsko-lirskoj vrsti pripada pjesma Hasanaginica?1. baladi2. poemi3. romansi

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  27. Stihovi: Ne ekaj me u dvoru b'jelomu,/ni u dvoru, ni u rodu momu! predstav-ljaju:

  1. ekspoziciju,2. zaplet,3. kulminaciju,4. peripetiju,5. rasplet.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  28. Zato Hasan-aga tjera Hasanaginicu od petero djece?1. Dok je on bolovao od ljutijeh rana, odluila je da se uda za imotskog

  kadiju.2. Ne moe da joj oprosti to zbog ljubavi prema njemu nije pogazila

  nepisana pravila.3. Tek je za vrijeme bolesti shvatio da ona nije dobra ni supruga ni

  majka.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  29. Stihovi: U rodu je malo vrjeme stala,/malo vrjeme, ni nedjelju dana;/dobra kada i od roda dobra,/dobru kadu prose sa svih strana,/a najvie imotski kadija, ukazuju na:

  1. begovski rod Hasanaginice koji je suprotstavljen Hasan-aginom rodu, 2. patrijarhalni obiaj da ena u svom rodu ne moe ostati due od

  sedam dana, 3. veliku elju Hasanaginice da se ponovo uda i to za imotskog kadiju.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora, a potom rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  33

  30. Preduzeu MINEKO potrebni su konobari. Jovan Pavlii hoe da se prijavi za sezonski rad u tom preduzeu. Prijavu treba da poalje imejlom. Na osno-vu sljedeih podataka napii imejl prijavu.

  ime i prezime: Jovan Pavlii e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] zavren IV stepen, smjer konobar 18 godina znanje engleskog i italijanskog jezika 4 mjeseca iskustva u hotelu Rivijera u Petrovcu na Moru

  From:

  To:

  Subject:

  10 bodova

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  34

  teme Za pisanje eseja na maturskom i strunom ispitu

  esej 1: privid i istina u drami miroslava krlee Gospoda Glembajevi

  Uputstvo za pisanje eseja:

  Navedi:

  u kom periodu Krleinog stvaralatva je nastala drama Gospoda Glem-bajevi i o kom istorijskom periodu govori

  ta je tema drame ukai na sukob Leona sa glembajevskom sredinom (Fabriczyjem i Silber-

  brandtom), sukob sa ocem i barunicom Kasteli uoi privid (la) ivota u kui Glembajevih i sutinu (istinu) uoi tragiku Leonove linosti na osnovu njegovih rijei: Od prvoga dana

  sam poeo misliti, ne radim nita drugo nego se borim protiv Glembaja u samome sebi! To i jest najstranije u mojoj vlastitoj sudbini: Ja sam isti, nepatvoreni stopostotni Glembaj! Sva ta moja mrnja na Glembajeve nije nita drugo nego mrnja na samoga sebe. U Glembajevima ja sam sebe vidim kao u ogledalu.

  ta je izazvalo spoljanji konflikt (barboczyjevska legenda), a ta unutranji kako se rjeavaju glembajevske krize

  esej 2: tragika manduieve ljubavi

  Proitaj paljivo odlomak iz Gorskog vijenca San Vuka Manduia, kao i uput-stva za pisanje eseja.

  Uputstvo za pisanje eseja:

  Kojem knjievnom pravcu pripada Gorski vijenac Petra II Petrovia Njegoa?

  Kojoj lirskog vrsti, po temi, pripada San Vuka Manduia? Opii lik Vuka Manduia:

  dokai da je junak s lirskim srcem navedi tri argumenta kojima e dokazati da je Vuk Mandui veliki junak objasni zato za ljubu Radunovu kae ena mlada, ama soko sivi objasni njegov pla nad slomljenim deferdarom

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  35

  Izdvoj stihove koji istiu ljepotu snahe Milonjia bana i prokomentarii ih. Zato Vuk Mandui govori o postupku Milonjia bana u stihovima: Pa

  se snahi ne dao ostrii;/alije mu snahin vjenac bilo/nego glavu svog sina Andrije?

  Ukai na elje Vuka Manduia koje u snu otkriva knezu Janku. U emu je tragika Manduieve ljubavi? Objasni zavrne stihove odlomka.

  U vidu zakljuka objasni zato Vuk Mandui kada se probudio nee da kae ta je sanjao (Ni to snio ni priat umijem,/no sam svu no kao za-klan spav).

  Al je avo, ali su maije,

  ali neto tee od oboje:

  Kad je viu e se smije mlada,

  Svijet mi se oko glave vrti.

  Pa sve mogah s jadom pregoreti,

  no me avo jednu veer nagna,

  u kolibu noih Milonjia.

  Kad pred zoru, i no je mjesena,

  Vatra gori nasred sjenokosa,

  A ona ti odnekuda doe,

  Ukraj vatre sjede da se grije.

  uje da svak spava u kolibe;

  Tada ona vijenac rasplete,

  Pade kosa do nie pojasa;

  Poe kosu niz prsi eljati,

  A tankijem glasom naricati

  Kako slavlja sa dubove grane.

  Tui mlada evera Andriju,

  Mila sina Milonjia bana,

  Koji mu je lanih poginuo

  Od Turakah u Dugu krvavu;

  Pa se snahi ne dao ostrii;

  alije mu snahin vjenac bilo

  nego glavu svog sina Andrije.

  Tui mlada za srce ujeda,

  Oi gore ivje od plamena,

  elo joj je ljepe od mjeseca,-

  I ja plaem ka malo dijete.

  Blago Andri e je poginuo,

  Divne li ga oi oplakae,

  Divna li ga usta oalie

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  36

  esej 3: orkanova igra sa smru

  Proitaj paljivo odlomak iz djela Na Drini uprija, kao i uputstva za pisanje eseja.

  Uputstvo za pisanje eseja:

  Napii: kojoj knjievnoj vrsti pripada djelo Na Drini uprija Iva Andria gdje se deavaju najvaniji dogaaji viegradske kasabe imena etiri lika u djelu

  Opii orkana: dovedi u vezu njegov fiziki izgled i ime koje poslove obavlja u kasabi ime plaa rakiju koju ispija u kafani kako se ponaa u kafani poto su on i ribar izvukli mrtvu Fatu Avdaginu

  iz rijeke na osnovu odlomka napii o emu sanja, a kakva je stvarnost u kojoj

  ivi

  Na osnovu teksta prikai ljude u kasabi: do ega dovodi njihovo ponaanje u mehani kako se odnose prema orkanu zato orkan prihvata igru s kasabalijama

  Na osnovu teksta: objasni zato orkan ne osjea strah, ve je odjednom postao lak i

  vet objasni ismijavanje i igru odraslih ljudi s orkanom i smisao orkanove

  pjesme i igre

  Jedne februarske noi su tako osvanuli, mahnitajui zajedno sa svojom rtvom orkanom, i sami rtve svoga ludovanja. Bilo se ve razdanilo kad su svi zajedno izili iz mehane i onako vrui, vileni, zabreklih damara od pia, otili na most, koji je bio gotovo pust i sav pokriven poledicom.

  Sa velikom grajom i grohotnim smehom, ne obazirui se na retke rane pro-laznike, kladili su se: ko sme da pree most, ali po uskoj kamenoj ogradi, bletavoj od tankog leda.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  37

  - Smije orkan vie neko od pijanaca.Ne smije! Kakav orkan!- Ko ne smije? Ja? Smijem ja, bolan, to iv ovjek ne smije vikao je orkan

  bijui se gromko u prsa. - Ne smije! ik stisni!- Smijem, valahi!- Smije orkan! Smije!- Ne smije! Lae!Tako su se nadvikivali i razmetali pijani ljudi, iako su se i na ovako irokom

  mostu jedva na nogama drali, jer su svi teturali, posrtali i hvatali se jedan za drugog. Nisu ni primetili kad se orkan uspeo na kamenu ogradu. Najednom su vi-

  deli da lebdi iznad njih i onako pijan i raspasan, nastoji da se odri i da koraa po ploama na zidu.

  Kamena ograda je iroka svega tri pedlja. orkan se povodi as levo, as desno. Levo je most i na mostu, tu ispod njegovih nogu, gomila pijanih ljudi koja ga u stopu prati i dovikuje mu neke rei koje on jedva razabire, i to kao nerazumljiv um. A desno praznina, i u toj praznini, dole negde duboko, umi nevidljiva reka; sa nje se pui gusta para i kao beo dim die u studeno jutro.

  Retki prolaznici su zastajali i, uplaeni, rairenih oiju, gledali pijanog oveka, koji umesto po mostu ide po njegovoj uskoj i klizavoj ogradi, nadnesen nad dubi-nom, maui oajno rukama da bi odrao ravnoteu. I od pijanog drutva neki, malo trezniji i prisebniji, zastadoe kao probueni, i bledi od straha posmatraju opasnu igru. Drugi su, ne shvatajui opasnost, ili pored ograde i svojim povicima i dalje pratili pijanog oveka koji, njiui se i povodei, poigrava se nad dubinom.

  Svojim opasnim poloajem orkan se odjednom izdvojio i sad je kao dinovsko udovite visoko iznad njih. Prvi koraci su oprezni i tromi. Njegove teke kundure se svaki as okliznu po ploama, prevuenim poledicom. ini mu se da noge bee ispod njega, da ga dubina pod njim nedovoljno privlai, da se mora otisnuti i pasti, da vee pada. Ali taj neobini poloaj i blizina velike opasnosti, davali su mu novu snagu i dotle nepoznate moi. Borei se da odri ravnoteu, sve je ivlje poskakivao i sve se vie lomio u pasu i u kolenima. Umesto da koraa, on je, ni sam ne zna kako, poeo da igra, sitno, bezbrino, kao da je na irokoj zelenoj poljani a ne na uskom enaru i poledici. I odjednom je postao lak i vet, kao to ovek biva ponekad u snovima. Njegovo zdepasto i iznureno telo sada je bez teine. Pijani orkan je poi-gravao i lebdeo nad provalijom kao krilat. Oseao je kako iz njegovog tela, zajedno sa muzikom po kojoj igra, tee vesela snaga koja daje sigurnost i ravnoteu. Igra ga je nosila kud ga hod ne bi nikad proneo. I ne pomiljajui vie na opasnost i

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  38

  mogunost pada, cupkao je s noge na nogu i pevao, rairenih ruku kao da se sam prati kroz arkiju.

  - Tiridam, tiridam, tiridiridiridiridiridiridiridam, tiridam... haj, haj, hajhaj!Peva orkan i sam sebi daje takt po kome sigurno i poigravajui prelazi ovaj

  opasni put. Noge savija u kolenima, a glavu naginje as levo as desno. - Tiridam, tiridam... hajhaj!U tom izuzetnom i opasnom poloaju, uzvien iznad svih, on nije vie onaj vesel-

  nik orkan iz arije i mehane; nije ni to pod njim klizava i uska kamena ograda poznatog mosta na kome je hiljadu puta vakao svoj somun i, mislei o slatkoj smrti u talasima, zaspao u hladovini na kapiji. Ne, to je to daleko i neostvarljivo putovanje o kome mu svake veeri u mehani govore, sa grubim zadirkivanjem i podsmehom, i na koje je sad, evo, najposle krenuo. To je ona svetla eljena staza velikih podviga, a tamo na dalekom njenom kraju, tamo je carski grad Brusa sa istinskim bogatstvom i zakonitim nasleem, a tamo je negde i sunce koje je zalo, i lepa Paa sa mukim detetom, njegova ena sa njegovim sinom.

  Tako je, igrajui u zanosu, obiao i onaj istureni deo ograde koji okruuje sofu, a zatim i drugu polovinu mosta. Kad je stigao do kraja, skoio je na drum i gledao zbunjeno oko sebe, zauen da se sve svrilo opet na tvrdom i dobro poznatom viegradskom putu. Drutvo, koje ga je dotle pratilo sa povicima hrabrenja i alama, doekalo ga je odmah. Pritrali su i oni koji su, uplaeni, bili zastali. Stali su da ga grle, tapu po ramenima, i po izbledelom fesu. Vikali su svi u jedan glas:

  - Aferim, orkane, pile od sokola!- Aferim, gazijo!- Rum za orkana! derao se Santo Papo promuklim glasom, sa panskim

  izgovorom, mislei da je u mehani i irei ruke kao da ga razapinju. U toj optoj guvi i vrevi neko je ve predloio da se ne rastaju i ne odlaze

  kuama, nego da nastave dalje da piju, u slavu orkanovog podviga. Deca, koja su tada bila u osmoj ili devetoj godini i toga jutra hitala su preko

  zamrznutog mosta ka svojoj udaljenoj koli, zastajala su i gledala neobian prizor. Od uenja su im bila otvorena mala usta iz kojih se vila bela para. Onako sitni, umotani, sa tablicama i knjigama pod pazuhom oni nisu mogli da shvate ovu igru odraslih ljudi, ali im je za ceo ivot, zajedno sa linijom njihovog rodnog mosta, osta-la u oima slika dobro poznatog orkana, koji preobraen i lak, poigravajui smelo i radosno, kao maijom noen, hoda onuda kuda je zabranjeno i kuda niko ne ide.

  (Ivo Andri Na Drini uprija, sabrana djela, knj. I, Udrueni izdavai, Sarajevo 1981. str. 240243)

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  39

  esej 4: analiza beketovog djela ekajui Godoa

  Uputstvo za pisanje eseja:

  1. Navedi: kojoj vrsti drame pripada djelo ekajui Godoa i bar jednog autora ove

  vrste drame (osim Beketa) karakteristike ove vrste drame

  2. Ukai na: kompozicionu strukturu drame (koliko ima inova, razlike i slinosti

  u strukturi inova)

  ponaanje Vladimira i Estragona na sceni ponaanje Poca i Likija i na njihovu ulogu u strukturi drame pojavu djeaka i poruku koju donosi od Godoa

  3. Ukai na: jezik i nain na koji govore junaci realni i metafiziki sloj drame

  4. Objasni: naslov djela svoj utisak o poruci Beketove drame.

  esej 5: likovi ena u Gorskom vijencu

  Uputstvo za pisanje eseja

  Kojem knjievnom pravcu pripada Gorski vijenac Petra II Petrovia Njegoa?

  Napii imena etiri muka lika u Gorskom vijencu. Znaajnu ulogu u Gorskom vijencu imaju likovi ena: Rua Kasanova,

  snaha Anelija, snaha Milonjia bana, Fatima, sestra Batrieva, baba vjetica, ljuba Radunova. Koje od njih direktno uestvuju u radnji?

  Navedi lirske epizode u Gorskom vijencu.

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  40

  Navedi: kakva je uloga epizode koju pria Vuk Mandui o snahi Aneliji s kojim ciljem je uveden lik babe vjetice u djelo, a s kojim sestre

  Batrieve. Objasni, navodei primjere, na koji nain mukarci govore o likovima

  ena u Gorskom vijencu. Izvedi zakljuak o poloaju ena u crnogorskom patrijarhalno-ratni-

  kom drutvu prikazanom u Gorskom vijencu.

  esej 6: "gospode, kako je teko biti ovjek" (Ivo Andri)

  Proitaj paljivo odlomak iz djela Dervi i smrt Mee Selimovia, kao i uputstvo za pisanje eseja.

  Uputstvo za pisanje eseja

  Kojoj knjievnoj vrsti pripada djelo Dervi i smrt Mee Selimovia? Objasni hronotop (vrijeme i mjesto deavanja radnje) i temu u djelu

  Dervi i smrt. Opii Ahmeda Nurudina:

  u ta vjeruje zato ne prihvata Hasanovu pomo kako doivljava Hasana? Pozivajui se na tekst, argumentuj svoj stav.

  Opii Hasana: kakva je njegova priroda i pogled na svijet zato su mu oi poele da sijaju zlom vatrom, kako kae Ahmed zato upuuje prekor derviu? Obrazloi odgovor.

  Ahmed Nurudin i Hasan su prijatelji. Pozivajui se na tekst, argumen-tuj ovu tvrdnju.

  Zakljui na kojeg od njih se odnosi karakterizacija ovjek koji se ne plai da bude ovjek. Argumentuj svoje stavove.

  Bilo bi lijepo da sam skitnica. On uvijek moe da trai dobre ljude i druge kra-jeve, i nosi vedru duu otvorenu za iroko nebo i slobodan drum, koji ne vodi niku-da, koji vodi svukuda. Kad ovjeka samo ne bi dralo osvojeno mjesto. Idi od mene odvratna nemoi, zavarava me lanim slikama rastereenja, koje nisu ak ni elje.

  Putem iza sebe zauo sam potmuli topot, kao ispod zemlje. Veliki delep goveda iao je pored rijeke u oblaku praine.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  41

  Skrenuo sam u jednu batensku kapiju da propustim tu stoglavu rogatu snagu, slijepu i ludu, to je zatvorenih oiju jurila na ibe gonia.

  Na konju ispred delepa jahao je Hasan, u crvenoj kabanici, uspravan, vedar, jedini on miran i nasmijan u toj guvi, u tom uzbuenom mukanju, vici i psovkama to su se razlijegali rijenom dolinom.

  Uvijek isti.Poznao je i on mene, i odvojivi se od delepa, od gonia, od oblaka praine,

  dokasao do moje kapije.- Ne bih elio da ba tebe pregazim rekao je smijui se. Da je neko drugi, ne

  bih alio. Sjahao je, lako, kao da je tek poao na put, i snano me zagrlio. Bilo mi je udno

  i nelagodno kad sam osjetio klijeta njegovih aka na svojim ramenima, on je uvijek neskriveno pokazivao svoju radost. A ba to me i udi, ta radost. Je li to zbog mene, ili rasipno razbacivanje, isto prema svakome? Prazna ivotna vedrina to se presipa kao voda, bezvrijedna jer je svaija.

  Vraa se iz Vlake, mjesecima je na putu, pitam ga iako znam, samo da neto govorim. Sino sam bio spreman da ga izdam sestri.

  - Potavnio si kae. - Imam briga.- Znam.

  ...- Zato je zatvoren?- Ne znam. Ne vjerujem da je ikakvo zlo mogao da uini.- Da je uinio zlo, znao bi.- Bio je miran rekao sam, ne razumjevi ga.- Nai ljudi ive mirno, a stradaju naglo. ao mi je i zbog njega i zbog tebe.

  Gdje je sad?- U tvravi.- Pozdravio sam je izdaleka, zaboravio sam ta je u njoj. Doi u veeras u

  tekiju, ako ti neu smetati.- Zato bi mi smetao!

  ...Nee mi ni pomoi ni smetati njegova prazna neplodna dobrota. Sve je u nje-

  ga prazno i nekorisno, i mirna narav, i vedro raspoloenje, i bistar um, prazno i povrno. Ali je on bio jedini ovjek u kasabi koji mi je rekao rije sauea, nekoris-nu, ali sigurno iskrenu. Pa opet stidim se da kaem, liila je na milostinju siromaha, i nije me ni zagrijala ni ganula.

  ...- Moramo ga izvui to prije i skloniti odavde.

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  42

  Ustao je, nemiran, ustremljen nada mnom, oi su mu sijale zlom vatrom. ta sam probudio u njemu?

  - Onda bi ostao kriv.- Ostao bi u ivotu! Vano je spasti ovjeka.- Ja spasavam vie: pravdu.- Stradaete i ti, i on i pravda.- Ako je odreeno da bude tako, onda je to boja volja.Te moje smirene rijei mogle su biti tune, gorke, bespomone, ali su bile

  iskrene. Nita mi drugo nije ostalo. Ne znam zato su ga toliko izazvale, kao da su bile blato koje sam mu bacio u lice. Moda zato to sam zaustavio njegov po-let, sprijeio ga da bude plemenit. Vatra se zapalila negdje u njemu, drukija nego maloas, izravnija, blia, oi su gorjele uarenim bljeskom, uz obraze se pelo gusto crvenilo, lijevom rukom je uhvatio desnu, kao da je spreava u zamahu. Rijetko sam kad vidio takvu snagu uzbuenja i takav bijes. Oekivao sam ispad, prasak, psovku. Zaudo, nije viknuo, a vie bih volio. Govorio je muklo, neprirodno, tiho, steui glasnice, postavi odjednom toliko uznemiren da mu se i lik izmijenio. Prvi put sam uo da govori vrelo, onako kako je u ljutini mislio, ne ublaavajui teke rijei i uvrede.

  Sluao sam zaprepaten:- O jadni derviu! Moe li se ikad desiti da ne mislite derviki? Djelovanje

  po odreenju, odreivanje po bojoj volji, spasavanje pravde i svijeta! Kako se ne uguite od tih velikih rijei! Zar ne moe neto da se uini i po ljudskoj volji, i bez spasavanja svijeta? Ostavi svijet na miru, ako Boga zna, bie sreniji bez te vae brige. Uini neto za ovjeka kome zna ime i prezime, koji ti je sluajno i brat, da ne propadne ni kriv ni duan u ime te pravde koju brani. Kad bi smrt tvoga brata bila zaloga za sutranji raj ostalih, pa dobro, neka umre, iskupio bi mnoge nevolje. Ali nee, sve e ostati kao to je bilo.

  - Onda Bog tako hoe.- Ima li neku drugu rije, ljudskiju?- Nemam. I ne treba mi....- A moda i nemam pravo. Moda je tvoj nain korisniji. Bolje se drati nebe-

  skih mjera nego obinih, ovdanjih. Neuspjesi te ne uznemiravaju, uvijek rauna na beskrajno vrijeme, opravdanje je u razlozima izvan tebe. Lini gubitak postaje manje vaan. I bol. I ovjek. I dananji dan. Sve se produava na trajanje, bezlino i ogromno, pospano tromo i sveano ravnoduno. Kao more: ne moe da ali bezbro-jne smrti to se u njemu neprestano deavaju.

  utao sam. ta sam imao da kaem. ...

  (Odlomci iz djela Devi i smrt Mee Selimovia, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984, str. 70106)

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  43

  esej 7: reklama povod da (ne) mislimo

  Uputstvo za pisanje eseja

  Navedi:

  da se savremeno poslovanje temelji na reklami

  ta se sve reklamira, i kako

  prati li reklame mehaniki ili razmilja o njima

  ime neka reklama moe da privue tvoju panju vizuelnim, muzikim ili verbalnim svojim dijelom (napii primjer)

  koliko je pri tom bitna originalnost

  da li se reklama silom namee savremenom ovjeku

  kako na ovu pojavu reaguju ljudi koje poznaje i tvoji vrnjaci

  kakav je tvoj stav o ovome

  esej 8: grafiti umjetniko djelo ili vandalizam

  Uputstvo za pisanje eseja:

  Jedni autore grafita smatraju umjetnicima, a drugi vandalima. Iznesi svoje miljenje i obrazloi ga.

  O emu sve govore grafiti?

  Po kojim povrinama su najee ispisani grafiti?

  Da li je uvijek rije o jezgrovitim, duhovitim, esto aforistikim poru-kama ili ima i drugaijih? Obrazloi svoje miljenje.

  Jesu li grafiti pravi nain da se izrazi neslaganje s nekim stavom, progovori o problemu ili izrazi stav? Obrazloi miljenje.

  Koliko grafit i kako, ipak, govori o svojim anonimnim autorima?

  Prepoznaje li u nekim grafitima svoje stavove? Argumentuj odgovor.

  Da li se nekad zastidi zbog neumjesnih poruka? Objasni odgovor.

  U vidu zakljuka iznesi svoj stav o ovoj pojavi.

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  44

  esej 9: odijelo (ne) otkriva karakter ovjeka

  Uputstvo za pisanje eseja:

  Ukai na:

  nain odijevanja svojih vrnjaka, kao i na argumente za takvo oblaenje i protiv njega

  iznesi miljenje zato se tako oblae (npr. uticaj sredine, medija - TV, internet, tampa)

  profesije i zanimanja koja zahtijevaju uniformu; navedi argumente za neophodnost uniformnosti oblaenja u nekoj profesiji

  to da li je potrebno da uenici nose uniformu; iznesi argumente za i protiv

  odjeu ili kombinaciju odjee koju nikad ne bi obukao/obukla i zato

  to da je stil odijevanja izraz linosti moe da istakne neiju kreativnost, ali i neukus u nainu oblaenja

  to da li se na osnovu odjee mogu izvoditi zakljuci o karakteru ovjeka; obrazloi odgovor

  to koliko nain odijevanja podlijee pravilima

  esej 10: osmijeh, ljubav i tolerancija oruje savremenog ovjeka

  Uputstvo za pisanje eseja:

  Neki ljudi svijet vide optimistiki, neki pesimistiki. Iznesi svoje miljenje i obrazloi ga.

  Obrazloi svoj stav o tome da li razliita miljenja moraju dovesti do konflikta.

  Objasni rijei OSMIJEH, LJUBAV, TOLERANCIJA i navedi primjer za svaki pojam.

  Iznesi miljenje o reenici: "Ljudi nijesu gladni samo hljeba, ve i ljuba-vi i panje."

  U vidu zakljuka argumentuj stav da su osmijeh, ljubav i tolerancija najjae oruje savremenog ovjeka.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  45

  esej 11: italaka kultura nekad i sad

  Uputstvo za pisanje eseja

  Kako vidi sadanji trenutak italake kulture? Iznesi argumente za svoj stav.

  ta voli da ita i zato?

  Kakav je znaaj knjiga imala u prolosti, a kakav ima danas?

  Objasni prednosti vizuelnih medija u odnosu na knjigu ili prednosti knjige u odnosu na vizuelne medije. Uporedi uticaj vizuelnih medija s uticajem knjievnih djela na svoje vrnjake. Argumentuj svoj stav.

  Da li e radije proitati knjigu ili odgledati film koji je snimljen po toj knjizi ili se preko interneta informisati o sadraju te knjige? Obrazloi svoju odluku.

  Objasni svoj stav o tome da li na iru italaku publiku i njen ukus vei uticaj ima kvalitet knjievnog djela ili marketing. Navedi primjer knjievnog djela kojim e upotpuniti svoj stav.

  Iznesi svoj stav o nastojanjima u nekim zemljama da se knjiga priblii irokoj publici i navedi bar jedan predlog ta uraditi da se unaprijedi italaka kultura (npr. u Argentini, tanije u Buenos Ajresu, postoje kafe-knjiare u kojima se moe proitati knjiga...)

  esej 12: volonterizam profesionalno usavravanje ili gubljenje vremenaUputstvo za pisanje eseja

  Iznesi svoj stav o miljenju da na izbor zanimanja utie ovjek, ali i okolnosti.

  Koji bi posao volio/voljela da radi? Opii taj posao i navedi argumente kojima e obrazloiti svoj izbor.

  Volonterizam je dobrovoljan, besplatan rad. Da li tvoji vrnjaci misle da je takav rad koristan za njih? Iznesi argumente kojima e obrazloiti svoj stav.

  Koje su, po tvom miljenju, prednosti, a koje mane volonterskog rada?

  Da li e radije prihvatiti da u toku ljeta volonterski radi posao koji voli ili posao koji ne voli, ali za koji e dobiti novac? Iznesi argu-mente za svoje opredjeljenje.

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  46

  Neki tvrde da je volonterizam profesionalno usavravanje, a neki da je samo gubljenje vremena. Opredijeli se za jednu tvrdnju i saopti argu-mente kojima e tu tvrdnju objasniti.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  47

  rjeenje testa na maturskom ispitu

  1. ZADATAK 1 bod1. Prirodne i sintetike hemijske supstance koje se dodaju proizvodima.

  2. ZADATAK Uenik dobija 1 bod ako je napisao, parafrazirao ili prepisao reenicu iz teksta kojom e argumentovati svoj stav. Npr. Da, jer doktor ljivananin kae da graani treba da vode rauna ta kupuju

  i da izbjegavaju proizvode sa opasnim E-brojevima.

  Da. U tekstu se kae: Edukacija stanovnitva o upotrebi tetnih konzervansa je neophodna, smatra on, i dodaje da graani, dok se drava ne pobrine za to na ozbiljniji nain - treba sami da pogledaju ta kupuju i kada vide opasne E-brojeve, bojkotuju kupovinu tog proizvoda.

  Odgovara, jer graani treba da vode rauna o opasnim aditivima i konzer-vansima. (i slini odgovori)

  3. ZADATAK Uenik dobija 2 boda ako prepoznaje da se u ovom dijelu teksta govori kako upotreba ovakvih namirnica posebno teti djeci. Npr.

  Namirnice u kojima ima opasnih E-brojeva kod djece izazivaju alergijske, kone i maligne bolesti.

  Na alergijske, kone i maligne bolesti u djejem uzrastu.

  Opasne supstance u nekim namirnicama posebno tete zdravlju djece i iza-zivaju alergije, opasne tumore, bolesti koe

  Alergije, kone i maligne boleste. (i slini odgovori)

  uenik dobija 1 bod ako razumije da emulgatori izazivaju bolesti, ali ne pre-poznaje da se u ovom dijelu teksta radi o djeci. npr.

  Zloudni tumori, oboljenja krvnih sudova, bolesti eludano-crijevnog trak-ta, oboljenja jetre i bubrega, kone bolesti, bolesti nerava.

  Neki od ovih emulgatora dovode do oboljenja krvnih sudova, bolesti eludano-crijevnog trakta, oboljenja jetre i bubrega, konih bolesti, a tetni su i po nerve. (i slini odgovori)

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  48

  4. ZADATAK uenik dobija 1 bod ako:

  zaokruuje broj 3 i objanjava da je opasni sastojak limunska kiselina ili E-330 jer je najopasniji emulgator koji izaziva rak.

  nije zaokruio nijedan broj, ali prepoznaje da je opasni sastojak E-330 jer izaziva rak.

  je zaokruio broj 1 ili 2 (najvjerovatnije grekom), ali tano prepoznaje opas-ni emulgator E-330 i tano argumentuje (izaziva rak). (i slini odgovori)

  napomena: priznaje se i ako uenik izdvoji boju i E-131 i objasni da ima kancerogena svojstva.

  uenik dobija 0 bodova ako:

  Uenik tano zaokruuje broj 3, ali izdvaja pogrean sastojak i emulgator. Npr. skrobni sirup i E-102 jer je opasan.

  Uenik tano zaokruuje broj 3, ali ne daje objanjenje.

  Uenik pogreno zaokruuje broj i pogreno objanjava. Npr. zaokruuje broj 1 i izdvaja emulgator sojin lecitin.

  5. ZADATAK 1 bod2. Da upozori alergine osobe na sastav proizvoda.

  6. ZADATAK 1 bod3. Voni nektar je proizvod sa visokim procentom vonog soka.

  7. ZADATAK 1 bod2. ANANAS - voni sok

  8. ZADATAK uenik dobija 1 bod ako: zaokruuje broj 2 i objanjava da udio kruke u vonom soku ne moe biti

  100% jer bi sok bio pregust.

  Uenik nije zaokruio nijedan broj, ali prepoznaje da udio kruke ne moe biti 100% u vonom soku jer se ne bi mogao piti zbog gustine.

  Uenik je zaokruio broj 1 ili 2 (najvjerovatnije grekom), ali tano pre-poznaje kruku i objanjava da njeno uee u vonom soku ne moe biti 100 posto jer bi sok bio pregust i ne bi se mogao piti. (i slini odgovori)

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  49

  uenik dobija 0 bodova ako:

  tano zaokruuje broj 2, ali daje pogreno objanjenje, npr. da bi sok bio pre-sladak ili prekiseo i slino.

  Uenik tano zaokruuje broj 2, ali ne daje objanjenje.

  Uenik pogreno zaokruuje broj i pogreno objanjava. Npr. zaokruuje broj 1 i objanjava da bi sok bio previe kiseo. (i slini odgovori)

  9. ZADATAK 1 bod2. Tip proizvoda: voni sok

  Vrsta voa: pomoranda

  Sastav: voni sadraj 100%, eer, vitamin C. Pasterizovano bez dodatka konzer-vansa, vjetakih boja i aroma. Prije upotrebe promukati. Nakon otvaranja uvati na hladnom mjestu.

  Upotrebljivo do datuma otisnutog na ambalai.

  10. ZADATAK 1 bod2. osvjeavajue pie sa ukusom limuna

  11. ZADATAK 1 bod4. Ustao je na lijevu nogu.

  12. ZADATAK Uenik dobija 1 bod ako napie: Pobjei. Odluih da odem. Otii glavom bez obzira. (i slini odgovori)

  13. ZADATAK 1 bod3. prilozima

  14. ZADATAK 1 bod2. iaiti

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  50

  15. ZADATAK 1 bod3. etiristo trideset jedan

  16. ZADATAK Uenik dobija 1 bod ako je tano poreao sve knjievne epohe:1. antika2. srednji vijek3. renesansa4. barok5. klasicizam6. romantizam7. realizam8. modernizam

  17. ZADATAK 1 bod2. nadrealizma

  18. ZADATAK 1 bod1. ljubavna

  19. ZADATAK - uenik dobija 1 bod ako je napisao:slobodan stih/slobodan

  20. ZADATAK 1 bod1. baladi.

  21. ZADATAK - Uenik dobija 1 bod ako je napisao:Slovenska antiteza/Ova stilska figura je slovenska antiteza.

  22. ZADATAK 1 bod2. zaplet

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  51

  23. ZADATAK 1 bod2. Ne moe da joj oprosti to zbog ljubavi prema njemu nije pogazila nepisana pravila.

  24. ZADATAK 1 bod1. begovski rod Hasanaginice koji je suprotstavljen Hasan-aginom rodu.

  25. ZADATAK 1 bod3. Sestra Batrieva

  26. ZADATAK 1 bod3. tehniku jer pripovijeda o dogaajima koji nijesu mogli biti prikazani neposredno.

  27. ZADATAK - uenik dobija 1 bod ako je napisao:ehov/Anton Pavlovi ehov/A. P. ehov

  28. ZADATAK - uenik dobija 1 bod ako je napisao:Iz etiri/etiri/4

  29. ZADATAK 1 bod2. O izgubljenom vremenu i uludo utroenom ivotu.

  30. ZADATAK Shema za bodovanje eseja

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  52

  1. shema Za boDovanje eseja problem slobode u pukinovim Ciganima

  sadraj

  1. z

  ahtje

  v

  Uenik ukazuje na:1. romantizam (1 bod)2. razmiljanje o ljudskoj slobodi koje je karakteristino za tu epohu (1bod)3. poemu (1 bod)

  ukupno 3 boda

  2. z

  ahtje

  v Uenik saoptava damisao o slobodi razvijaju svi junaci poeme i to gledite odreuje sudbinu svakog od njih

  1 bod

  3. z

  ahtje

  v

  Uenik ukazuje na:1. Zemfirinu slobodu i nesputanost, dosadila joj je Alekova posesivnost (1 bod). Njena

  sloboda je relativna jer izaziva tragediju (1 bod za nepotpuno objanjenje, 2 boda za potpunije objanjenje)

  2. starca, Zemfirinog oca - na ivot gleda s mudrou i tolerancijom koje donosi ivotno iskustvo (1 bod); No, i on je povrijeen u ivotu ba zbog odnosa bliskog bia prema slobodi (1 bod za nepotpuno objanjenje, 2 boda za potpunije objanjenje)

  3. Aleka koji govori o vidovima neslobode u gradu (ljudi trguju slobodom, ude za lancima...) (1 bod). Svemu tome pretpostavlja slobodu Cigana i Zemfirinu spontanost i nezadovoljan ropstvom zaguljivog grada, bjei u prirodu (1 bod za nepotpuno objanjenje, 2 boda za potpunije objanjenje).

  ukupno 9 bodova

  4. z

  ahtje

  v Uenik izlae da svako drutvo ima svoja pravila i da ne moe postojati potpuna sloboda, jer bi ona ugroavala slobodu, pa i ivote drugih ljudi

  1 bod

  5. z

  ahtje

  v Uenik uoava nunost kompromisa i naela pravednosti i jednakosti za sve

  1 bod

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  53

  jezik i forma teksta

  leksika jezika pravilnost koherentnost grafika forma teksta- originalnost

  (interpretira svojim rijeima, sastav se ne zasniva samo na prepriavanju i ponavljanju datih formulacija), bogatstvo jezika, slikovitost, jasno i precizno izraavanje, uz minimalne greke

  2 boda

  - potovanje gramatike norme (pravilna upotreba padea, bezlinih glagola, kongruencije, pravilno pisanje aorista pomonog glagola biti, zavrene misli u reenici, skladan red rijei), uz minimalne greke

  2 boda

  - potovanje pravopisne norme(pravilno pisanje velikog slova, pravilna upotreba interpunkcije, sigurnost u primjeni znanja o glasovnim promjenama, dosljednja primjena jednog izgovora ijekavskog ili ekavskog)

  2 boda

  ukupno 4 boda

  - dobra povezanost na nivou teksta i pasusa

  2 boda

  - Prilagoavanje ukupne organizacije i grafike forme teksta njegovoj loginoj strukturi (jasno razdvaja uvod, razradu, zakljuak; unutar razrade odvaja pasuse)

  2 boda

  - Pona-vljanje rijei i izraza, dvosmi-slenost, ograniena upotreba rijei sa vrlo estim grekama, stilska nesreenost reenice

  1 bod

  - potovanje gramatike norme uz manje greke (npr. konstrukcije u vezi sa, s obzirom na to, upotreba predloga radi i zbog...)

  1 bod

  - potovanje pravopisne norme uz manje greke (npr. upotreba interpunkcijskih i pravopisnih znakova, rastavljanje rijei na kraju reda, pogreno pisanje stranih rijei...)

  1 bod

  ukupno 2 boda

  - dobra povezanost na nivou teksta uz povremenu nepove-zanost na nivou pasusa

  1 bod

  - jasno razdvaja uvod, razradu i zakljuak, ali ne odvaja pasuse unutar razrade

  1 bod

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  54

  2. shema Za boDovanje eseja moe li elektronska pota da zamijeni tradicionalno pismo

  sadraj 15 bodova

  1. z

  ahtje

  v Uenik ukazuje:- da mladi sve vie i vie komuniciraju e-mailom (1 bod), a takoe i na to da elektronska

  pota zamjenjuje tradicionalno pismo i u poslovnoj korespondenciji (1 bod)ukupno 2 boda

  2. z

  ahtje

  v

  Uenik - ukazuje da se danas veoma malo piu tradicionalna pisma (1 bod)- objanjava da se danas tradicionalna pisma piu npr. kada autor pisma hoe nekom

  da ukae veliko potovanje, ili unuk/unuka da obraduje baku koja ne zna da radi na raunaru, ili neko ko u pisanju pisama vidi romantiku i slini argumenti (1 bod)

  ukupno 2 boda

  3. z

  ahtje

  v

  Uenik- saoptava da su se tradicionalna pisma pisala sa velikom panjom i ljubavlju (1 bod)- ukazuje da se vodilo rauna o ljepoti pisanja (1 bod), itljivosti rukopisa (1 bod),

  gramatikoj i pravopisnoj pravilnosti (1 bod)ukupno 4 boda

  4. z

  ahtje

  v Uenik - da e-mail ne moe uvijek zamijeniti tradicionalno pismo i iznosi argument za to,

  npr. elja da iznenadimo nekog dragog jer mnogo vie panje i truda treba za pisanje pisma rukom zbog veliine i oblikovanja slova i slino

  1 bod

  5. z

  ahtje

  v

  Uenik ukazuje na prednosti e-maila i tradicionalnog pisma:- e-mail doprinosi brzini, oprataju se slovne greke, slova su iste veliine, sem ako

  ne elite tzv. drugaiji font, moe se boldirati ako elite neto da istaknete i slino, moete da prikaite tzv. atament i u njemu poaljete npr. fotografije i slino (1 bod)

  - tradicionalno pismo omoguava da pokaete ljubav i panju jer pismo moe da bude i miriljavo, da u koverat ubacite presovani cvjeti ili djetelinu sa etiri lista, novac ako elite da estitate roendan ili nekom pomognete i slino (1 bod)

  Uenik ukazuje na nedostatke e-maila i tradicionalnog pisma:- ne uva tajnost jer hakeri vrebaju sa svih strana, moe se u brzini zaboraviti

  atament iako je autor htio da ga poalje i slino (1 bod)- moe dugo da putuje ili ak da se zagubi, a da to kasno saznate ili i ne saznate

  uopte, ili slovne, gramatike i pravopisne greke se ne mogu pravdati grekom u kucanju, ve se smatraju nepismenou (1 bod)

  ukupno 4 boda

  6. z

  a-ht

  jev Uenik iznosi svoj stav (DA ili NE) i obrazlae ga

  1 bod

  7. z

  a-

  htje

  v Uenik iznosi svoj stav o e-mailu 1 bod

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  55

  jezik i forma teksta 10 bodova

  leksika jezika pravilnost koherentnost grafika forma teksta- originalnost

  (interpretira svojim rijeima, sastav se ne zasniva samo na prepria-vanju i ponavljanju datih formulacija), bogatstvo jezika, slikovitost, jasno i precizno izraavanje, uz minimalne greke

  2 boda

  - potovanje gramatike norme (pravilna upotreba padea, bezlinih glagola, kongruencije, pravilno pisanje aorista pomonog glagola biti, zavrene misli u reenici, skladan red rijei), uz minimalne greke

  2 boda

  - potovanje pravopisne norme(pravilno pisanje velikog slova, pravilna upotreba interpunkcije, sigurnost u primjeni znanja o glasovnim promjenama, dosljednja primjena jednog izgovora ijekavskog ili ekavskog)

  2 boda

  ukupno 4 boda

  - dobra povezanost na nivou teksta i pasusa

  2 boda

  - Prilagoavanje ukupne organizacije i grafike forme teksta njegovoj loginoj strukturi (jasno razdvaja uvod, razradu, zakljuak; unutar razrade odvaja pasuse)

  2 boda

  - Ponav-ljanje rijei i izraza, dvosmi-slenost, ograniena upotreba rijei sa vrlo estim greka-ma, stilska nesreenost reenice

  1 bod

  - potovanje gramatike norme uz manje greke (npr. konstrukcije u vezi sa, s obzirom na to, upotreba predloga radi i zbog...)

  1 bod

  - potovanje pravopisne norme uz manje greke (npr. upotreba interpunkcijskih i pravopisnih znakova, rastavljanje rijei na kraju reda, pogreno pisanje stranih rijei...)

  1 bod

  ukupno 2 boda

  - dobra povezanost na nivou teksta uz povremenu nepove-zanost na nivou pasusa

  1 bod

  - jasno razdvaja uvod, razradu i zakljuak, ali ne odvaja pasuse unutar razrade

  1 bod

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  56

  rjeenje testa na strunom ispitu

  1. ZADATAK 1 bod1. Prirodne i sintetike hemijske supstance koje se dodaju proizvodima

  2. ZaDatak uenik dobija 1 bod ako je napisao parafrazirao ili prepisao reenicu iz teksta kojom e argumentovati svoj stav. Npr. Da, jer doktor ljivananin kae da graani treba da vode rauna ta kupuju

  i da izbjegavaju proizvode sa opasnim E-brojevima.

  Da. U tekstu se kae: Edukacija stanovnitva o upotrebi tetnih konzervansa je neophodna, smatra on, i dodaje da graani, dok se drava ne pobrine za to na ozbiljniji nain - treba sami da pogledaju ta kupuju i kada vide opasne E-brojeve, bojkotuju kupovinu tog proizvoda.

  Odgovara, jer graani treba da vode rauna o opasnim aditivima i konzer-vansima. (i slini odgovori)

  3. ZaDatak Uenik dobija 2 boda ako prepoznaje da se u ovom dijelu teksta govori kako upotreba ovakvih namirnica posebno teti djeci. Npr. Namirnice u kojima ima opasnih E-brojeva kod djece izazivaju alergijske,

  kone i maligne bolesti.

  Na alergijske, kone i maligne bolesti u djejem uzrastu.

  Opasne supstance u nekim namirnicama posebno tete zdravlju djece i iza-zivaju alergije, opasne tumore, bolesti koe

  Alergije, kone i maligne boleste. (i slini odgovori)Uenik dobija 1 bod ako razumije da emulgatori izazivaju bolesti, ali ne prepo-znaje da se u ovom dijelu teksta radi o djeci. Npr.

  Zloudni tumori, oboljenja krvnih sudova, bolesti eludano-crijevnog trak-ta, oboljenja jetre i bubrega, kone bolesti, bolesti nerava.

  Neki od ovih emulgatora dovode do oboljenja krvnih sudova, bolesti eludano-crijevnog trakta, oboljenja jetre i bubrega, konih bolesti, a tetni su i po nerve. (i slini odgovori)

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  57

  4. ZaDatakUenik dobija 1 bod ako:

  zaokruuje broj 3 i objanjava da je opasni sastojak limunska kiselina ili E-330 jer je najopasniji emulgator koji izaziva rak.

  nije zaokruio nijedan broj, ali prepoznaje da je opasni sastojak E-330 jer izaziva rak.

  je zaokruio broj 1 ili 2 (najvjerovatnije grekom), ali tano prepoznaje opas-ni emulgator E-330 i tano argumentuje (izaziva rak). (i slini odgovori)

  napomena: priznaje se i ako uenik izdvoji boju i E-131 i objasni da ima kance-rogena svojstva.

  Uenik dobija 0 bodova ako:

  Uenik tano zaokruuje broj 3, ali izdvaja pogrean sastojak i emulgator. Npr. skrobni sirup i E-102 jer je opasan.

  Uenik tano zaokruuje broj 3, ali ne daje objanjenje.

  Uenik pogreno zaokruuje broj i pogreno objanjava. Npr. zaokruuje broj 1 i izdvaja emulgator sojin lecitin.

  5. ZaDatak 1 bod2. Da upozori alergine osobe na sastav proizvoda.

  6. ZaDatak 1 bod4. Ustao je na lijevu nogu.

  7. ZaDatak uenik dobija 1 bod ako je napisaoPobjei./Odluih da odem/Otii glavom bez obzira. (i slini tani odgovori)

  8. ZaDatak 1 bod3. prilozima

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  58

  9. ZaDatak 1 bod1. nemati

  10. ZaDatak 1 bod2. iaiti

  11. uenik dobija 1 bod ako tano napie oba roda:

  enski rod: radosnaSrednji rod: radosno

  12. uenik dobija 1 bod ako je prepisao ili u tekstu podvukao pogreno napisanu rije, a potom je napisao pravilno:Nepravilno: misliocPravilno: mislilac

  napomena: Priznaje se i ako je uenik samo napisao rije mislilac.

  13. ZaDatak 1 bod3. etiristo trideset jedan

  14. Uenik dobija 2 boda ako je tano uradio zadatak i pod A i pod B. A. dolje, goreB. pleonazam/To su pleonazmi. (i slini odgovori)

  Uenik dobija 1 bod ako je tano uradio zadatak ili pod A ili pod B.

  15. uenik dobija 2 boda ako je tano napisao sve tri jezike grupe: Junoslovenska jezika grupa: crnogorski, srpski, bosanski, makedon-

  ski, bugarski, hrvatski, slovenaki

  Istonoslovenska jezika grupa: ruski, bjeloruski, ukrajinski

  Zapadnoslovenska jezika grupa: poljski, eki, slovaki, luikosrpski

  Uenik dobija 1 bod ako je tano napisao dvije jezike grupe.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  59

  16. uenik dobija 1 bod ako je napisao:Unutranji monolog.

  napomena: ne priznaje se ako uenik napie samo monolog.

  17. uenik dobija 1 bod ako je tano poreao sve knjievne epohe:1. antika2. srednji vijek3. renesansa4. barok5. klasicizam6. romantizam7. realizam8. modernizam

  18. ZaDatak 1 bod4. romantizma

  19. ZaDatak 1 bod3. Popa Mia

  20. ZaDatak - 1 bod 3. ironija

  21. uenik dobija 1 bod ako je napisao:Miroslav Krlea/M. Krlea/Krlea

  22. uenik dobija 1 bod ako je napisao:Tri/3

  23. ZaDatak 1 bod2. O psiholokoj i moralnoj propasti porodice Glembaj.

  24. ZaDatak 1 bod1. jecaj zvona

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  60

  25. uenik dobija 1 bod ako navede stihove ili parafrazira stihove. npr. Ubogi puk na molitvi; kleanje pred bojim likom; traenje (pomoi) od

  boga i utanje boga.

  I jeca zvonoBono, Po kru dre zvuk.S uzdahom tugeDugeUbogi moli puk.

  Klee mraveGlavePred likom boga svog- Itu No tamo Samo uti raspeti bog

  Druga i trea strofa. (i slini odgovori)

  26. ZaDatak 1 bodbaladi

  27. ZaDatak 1 bod2. zaplet

  28. ZaDatak 1 bod2. Ne moe da joj oprosti to zbog ljubavi prema njemu nije pogazila nepisana pravila.

  29. ZaDatak 1 bod1. begovski rod Hasanaginice koji je suprotstavljen Hasan-aginom rodu

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  61

  30. ZADATAK Shema za ocjenjivanje imejla (10 bodova)

  sadraj jezika pravilnost koherentnost grafika forma teksta

  Tekst

  - u potpunosti odgovara postavljenoj temi

  - sadri sve zadate podatke

  - ima odgovarajuu formu

  2 boda

  - potovanje gramatike norme (pravilna upotreba padea, bezlinog glagola, kongruencije, pravilno pisanje aorista pomonog glagola biti, misaona cjelovitost reenice, skladan red rijei

  2 boda

  - potovanje pravopisne norme (pravilno pisanje velikog slova, pravilna upotreba interpunkcije, potovanje pravila o sastavljenom i rastavljenom pisanju rijei, primjena znanja o glasovnim promjenama, dosljednja primjena ijekavskog ili ekavskog izgovora)

  2 boda

  ukupno 4 boda

  - dobra povezanost na nivou teksta i pasusa

  2 boda

  - Dobra povezanost ukupne organizacije i grafike forme teksta sa njegovom loginom strukturom (jasno razdvaja adresanta, adresata, uvodni pozdrav, zavrni pozdrav, potpis, odvaja pasuse)

  2 boda

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  62

  sadraj jezika pravilnost koherentnost grafika forma teksta

  - tekst odgovara postavljenoj temi, ali nedostaje jedan od zadatih podataka (Jovan Pavlii; [email protected]; [email protected]; zavren IV stepen, smjer konobar; 18 godina; znanje engleskog i italijanskog jezika; 4 mjeseca iskustva u hotelu Rivijera u Petrovcu na Moru ili

  - sastav odgovara postavljenoj temi, prisutni su svi zadati podaci, ali u pogledu forme nedostaje jedan ili dva elementa (adresant, adresat, uvodni pozdrav, zavrni pozdrav, potpis).

  1 bod

  - potovanje gramatike norme uz manje greke (npr. greke koja se tie semantike neizdiferenciranosti predloga radi i zbog, zatim upotreba konstrukcije u vezi neega umjesto u vezi sa neim ili konstrukcije obzirom da umjesto s obzirom na (neto)...)

  1 bod

  - potovanje pravopisne norme uz manje greke (npr. manja odstupanja od normirane upotrebe