of 34 /34
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI IZVANREDNI STUDIJ BIBLIOTEKARSTVA Mirna Kosović BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJ Diplomski rad Mentor: doc. dr. sc. Ana Barbarić Zagreb, 2014.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna...

Page 1: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

IZVANREDNI STUDIJ BIBLIOTEKARSTVA

Mirna Kosović

BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U

HRVATSKOJ

Diplomski rad

Mentor: doc. dr. sc. Ana Barbarić

Zagreb, 2014.

Page 2: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

2

SADRŽAJ

1. UVOD............................................................................................................................. ........................................3

1.1. Pojam i termin bibliografije.........................................................................................................................3

1.2. UBC i nacionalne tekuće bibliografije......................................................................................................4

1.3. Bibliografije radova o sportu, tjelesnom odgoju, fizičkoj kulturi i kineziologiji u

Hrvatskoj ............................................................................................................................. ...............................7

1.4. O džudu................................................................................................................. ................................................8

1.5. Džudo ili judo...................................................................................................................... ...............................9

2. BIBLIOGRAFIJA O DŽUDU................................................................................................................10

2.1. Kako je nastala bibliografija i upute za njezinu uporabu.............................................................10

2.2. Bibliografski popis........................................................................................................................................11

3. ZAKLJUČAK....................................................................................................................................................26

4. KAZALA.............................................................................................................................................................27

4.1. Kazalo autora...................................................................................................................................................27

4.2. Predmetno kazalo..........................................................................................................................................30

5. LITERATURA................................................................................................................................................34

Page 3: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

3

1. UVOD

Ova je iscrpna specijalna popisna bibliografija izrađena kao diplomski rad na

Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u

Zagrebu, a navodi jedinice građe koje mogu poslužiti kao izvor informacija svima

zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima kinezioloških fakulteta i

stručnih studija za pisanje njihovih seminarskih, diplomskih, stručnih i znanstvenih radova

o džudu.

1.1. Pojam i termin bibliografije

Termin „bibliografija“ nalazimo u svakodnevnom govoru, gdje označava pojedine

popise bibliografski obrađene građe, no to je i znanstvena disciplina koja se bavi načelima i

metodologijom izrade različitih vrsta popisa (Hrvatska enciklopedija, 2000). Prvo značenje

često je u uporabi na području intelektualnog, osobito znanstveno-istraživačkog rada, gdje

nalazimo popise korištene građe u ocjenskim radovima (magistarski radovi, disertacije,

popisi za akademsko napredovanje koji predstavljaju nečiji znanstveno-istraživački opus,

popisi koji predstavljaju nečiji literarni opus i slično), a drugo je značenje svojstveno

bibliotečno-informacijskim znanostima. Janez Logar, u prvom bibliografskom priručniku na

prostoru bivše države, koji je objavljen na slovenskom jeziku 1970. godine pod naslovom

Uvod u bibliografijo, a 1973. godine preveden, navodi sljedeću definiciju bibliografije:

„Bibliografija je stručno-znanstvena djelatnost, koja sabire, vrednuje, odabira, sadržinski

analizira i opisuje štampane ili na drugi način umnožene, javnosti namijenjene tekstove

bibliografske jedinice pa te opise klasificira, uređuje i obično u obliku uređenih popisa i

publicira s namjenom da pruži informacije o literaturi, a time i pomagala za stručni rad.“

(Logar, 1973:13). Bibliografske jedinice danas podrazumijevaju i knjižnu i neknjižnu građu

(mikrofilmovi, mikrofiševi, zvučni zapisi, video zapisi, filmovi, videokasete, magnetni i

optički diskovi, elektronički zapisi i drugo).

Page 4: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

4

1.2. UBC i nacionalne tekuće bibliografije

''Nacionalne tekuće bibliografije sredstvo su koje omogućava provedbu Univerzalne

bibliografske kontrole, temeljnog programa međunarodne knjižničarske zajednice, koji živi

već gotovo pola stoljeća'' (Horvat, 2000). Svrha postojanja Univerzalne bibliografske

kontrole (UBC) jest svima diljem svijeta učiniti dostupne zapise o nositeljima informacija

koji su objavljeni bilo gdje u svijetu. Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova

(IFLA - International Federation of Librarian Associations) je od početka programa

usmjerila svoje napore na normizaciju bibliografskih zapisa i pomagala.

Međunarodna konferencija o kataložnim načelima održana je u Parizu 1961. godine.

Općenito se smatra da je to bila konferencija od presudne važnosti za početak rada na

međunarodnoj standardizaciji kataložnih postupaka. Konferencija je kasnije bila poznata

pod nazivom Pariška konferencija. Na konferenciji je usvojen dokument pod nazivom

Pariška načela koji je postao temeljem za izradu kataložnih pravilnika u mnogim zemljama.

Pariška načela sadrže 12 članaka i usredotočena su na abecedni katalog kao osnovni

katalog knjižnice i deskriptivnu katalogizaciju. Na Pariškoj konferenciji je iskazana potreba

da se kataložna jedinica izrađena za određenu publikaciju katalogizira u zemlji iz koje

potječe i da se kao takva upotrijebi u svim drugim knjižnicama koje tu publikaciju

posjeduju.

U Kopenhagenu, na međunarodnom sastanku kataložnih stručnjaka, održanom

1969. godine, nastavio se rad na daljnjem ujednačavanju kataložnih postupaka u skladu sa

zaključcima Pariške konferencije. Predloženo je da se svaka tiskana ili grafički umnožena

publikacija kategorizira ''jednom zauvijek'' u zemlji iz koje potječe i da se tako izrađena

kataložna jedinica objavi u nacionalnoj bibliografiji te zemlje. Ta preporuka se oslanja na

američki program ''Shared Cataloging'', no bitno se razlikuje od njega. Na Konferenciji je

prihvaćena odluka o uspostavljanju međunarodnih normi za oblik i sadržaj bibliografskih

opisa.

Potkraj 1973. godine, Upravni odbor Federacije donio je zaključak da se u okviru

Federacije osnuje novi ured koji će se isključivo baviti pitanjima vezanima za univerzalnu

bibliografsku kontrole (UBC) u najširem smislu riječi. Taj je zaključak ostvaren 1. srpnja

1974. godine u Londonu kada je u prostorijama Britanske biblioteke počeo raditi

Međunarodni ured za univerzalnu bibliografsku kontrolu.

Page 5: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

5

Razvojem strojno čitljive katalogizacije, programu Univerzalne bibliografske

kontrole priključen je Međunarodni MARC (International MARC), tako da je programu, koji

je u međuvremenu prerastao u jednu od temeljnih IFLA-inih djelatnosti (core activity),

proširen akronim u UBCIM (Universal Bibliographic Control and International MARC).

U Njemačkoj nacionalnoj knjižnici, u periodu od 1990. do 2003. godine, bio je

smješten ured zadužen za provedbu djelatnosti. No 2003. godine službenim okončavanjem

UBCIM-a, Nacionalna knjižnica Portugala preuzela vođenje UNIMARC Core Activity,

odnosno jedne od temeljnih IFLA-inih djelatnosti koja se nastavlja na program

međunarodnog MARC-a. Službeni završetak programa UBCIM nije značio da se

međunarodna knjižničarska zajednica više ne ravna prema zacrtanim načelima univerzalne

bibliografske kontrole koja su se nastavila ostvarivati u sklopu jedne od temeljnih IFLA-inih

djelatnosti – ICABS-a (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards). Godine 2008.

ICABS postaje ICADS (IFLA-CDNL Alliance for Sigital Strategies) čime su ipak, bibliografski

standardi potisnuti u drugi plan. Tako je 2010. godine pokrenuta inicijativa za osnivanje

nove IFLA-ine temeljne aktivnosti koja bi okupljala rad na svim bibliografskim

standardima.

Tijekom 39. IFLA-inog zasjedanja, održanog 1973. godine u Grenobleu, održan je

sastanak na kojemu su predložene izmjene i dopune preliminarnog izdanja ISBD(M)-a.

Prihvaćanje izmjena i dopuna rezultiralo je 1974. godine objavljivanjem prvog standardnog

izdanja Međunarodnoga standardnog bibliografskog opisa omeđenih publikacija –

ISBD(M). Tako je nastao niz ISBD-a za razne vrste građe, a osnovno bibliografsko pomagalo

jesu nacionalne tekuće bibliografije, tj. zbirke bibliografskih zapisa o ukupnoj nakladničkoj

proizvodnji u zemlji, o nacionalnoj kulturnoj baštini. Redovito ih, na temelju obvezatnih

primjeraka, objavljuju nacionalni bibliografski uredi kao zasebne publikacije koje su

mjerodavni izvor bibliografskih podataka u svakoj zemlji. Razvoj ISBD-a bio je usmjeren na

normizaciju zapisa, a time i samih bibliografskih pomagala, prvenstveno nacionalnih

tekućih bibliografija.

Nacionalna bibliografija, posebno tekuća nacionalna bibliografija, dio je sustava UBC

te zbog toga bibliografski zapisi trebaju biti ujednačeni te izrađeni temeljem međunarodnih

standarda, zadanim rasporedom podataka i tako prepoznatljivi krajnjem korisniku.

''Nacionalna bibliografija nastoji dati iscrpan popis publikacija tiskanih u jednoj određenoj

Page 6: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

6

zemlji, a izrađuje se temeljem primarnih izvora, što često uključuje i djela o toj zemlji, djela

autora koji su porijeklom iz te zemlje, djela o tim autorima, čime je zemljopisno načelo

odabira građe nacionalne bibliografije prošireno primjenom nacionalnoga'' (Leščić, 2004).

U suvremenom informacijskom okruženju, nacionalne bibliografije su doživjele značajne

promjene. Nacionalne bibliografije u elektroničkom svijetu funkcioniraju kao baze

podataka dostupne putem Interneta ili na CD-ROM-u. Elektroničke nacionalne bibliografije

izrađuju se u skladu s međunarodnim standardima.

U Hrvatskoj je nakon II. svjetskog rata, Jugoslavenska akademija znanosti i

umjetnosti (JAZU) počela izdavati bibliografiju hrvatskih knjiga pod nazivom Hrvatska

bibliografija u tri niza: niz A (Bibliografija knjiga), niz B (Bibliografija časopisnih priloga) i

niz C (Posebna bibliografska izdanja). Hrvatska nacionalna bibliografija nije izlazila u

periodu od 1956. do 1978. godine, nakon čega njezino izdavanje preuzima Nacionalna i

sveučilišna knjižnica u Zagrebu s mjesečnom učestalošću izdavanja sveščića.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu objavila je u razdoblju 1982. 1999.

godine tiskani niz Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835-1940 u 25

svezaka na 8300 stranica. Do 2001. godine hrvatska tekuća bibliografija objavljivala se

samo u tiskanom izdanju uz velike probleme od kojih se posebno isticalo veliko kašnjenje u

izlaženju (Murati, 2002). Krajem 2001. godine započinje probno on-line izlaženje niza

Hrvatska bibliografija. Sve tri bibliografije su ujednačene u prikazu bibliografskij jedinica u

glavnom nizu – stručni raspored prema UDK-u, a unutar zastupljenih skupina postoji

abecedni poredak. Bibliografija knjiga (Niz A) opremljena je Kazalom UDK, Kazalom

ISBN/ISSN, Kazalom autora i naslova i Predmetnim kazalom; bibliografija članaka (Niz B)

Kazalom UDK, Kazalom autora, Predmetnim kazalom, Popisom časopisa, dok je

bibliografija serijskih publikacija (Niz C) Kazalom UDK, ISSN kazalom, Kazalom nakladnika

i Kazalom naslova.

Page 7: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

7

1.3. Bibliografije radova o sportu, tjelesnom odgoju, fizičkoj kulturi i kineziologiji u

Hrvatskoj

Pretraživanjem kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Knjižnica grada Zagreba

otkrila sam da je najstarija specijalna (retrospektivna) bibliografija radova o sportu i

tjelesnom odgoju na hrvatskom jeziku ona koju je sastavio Franjo Bučar i objavio u vlastitoj

nakladi 1922. godine pod naslovom: „Bibliografija za tjelesni odgoj na hrvatskom jeziku do

godine 1922.“. Knjižica od 28 stranica je svezak 25. u nakladničkoj cjelini pod naslovom

Sokolska knjižnica.

Godine 1987. objavljeno je vrijedno djelo u sklopu Izdanja Knjižnica grada Zagreba

pod naslovom „Sportska publicistika u Hrvatskoj“. Knjiga A4 formata ima 274 stranice i 40

stranica s prilozima u boji, a sastoji se od dva dijela: „Prilozi za povijest sportske

publicistike“, autora Zdenka Jajčevića, i „Građa za bibliografiju monografskih publikacija o

sportu“, koju su sastavile i uredile Tatjana Nebesny i Jablanka Sršen. Popis publikacija

popraćen je i kronološkim kazalom periodike te predmetnim kazalom periodike.

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, donedavno jedina visokoškolska

institucija za obrazovanje nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, sportskih trenera,

kinezitrapeuta i specijalista kineziološke rekreacije, objavila je nekoliko popisa radova koje

su napisali djelatnici (zaposlenici i suradnici) prvo Visoke škole za fizičku kulturu, kasnije

Fakulteta za fizičku kulturu, danas Kineziološkog fakulteta. Prvu je bibliografiju sastavila

Nevenka Bakoš i ona je objavljena 1969. godine, u povodu desete obljetnice osnutka

institucije, pod naslovom „Bibliografija radova nastavnika, suradnika i diplomskih radnji

studenata Visoke škole za fizičku kulturu“. Druga bibliografija sastavni je dio „Pregleda

istraživanja“ (1994), koji su, prigodom 35. obljetnice osnutka visokoškolske institucije,

uredili Stjepan Heimer, Dragan Milanović, Miloš Mraković i Goran Oreb, sveučilišni

profesori, kineziolozi. Obljetnice fakulteta bile su razlogom nastanka još dviju bibliografija.

Prva je objavljena 2004. godine pod naslovom „Kineziološki fakultet 1959-2004 : Građa za

bibliografiju“, pod uredništvom Željke Jaklinović-Fressl. Građu su pažljivo prikupljale i

opisivale tri knjižničarke uz pomoć suradnika, uglavnom de visu (85% zapisa), no koristile

su se i ranijim fakultetskim popisima radova, Hrvatskom znanstvenom bibliografijom,

Page 8: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

8

Skupnim katalogom hrvatskih knjižnica, katalogom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u

Zagrebu, godišnjim izvješćima o radu Fakulteta i osobnim bibliografijama nastavnika i

suradnika. Građa je prikazana kronološki i grupirana je kao: članci u časopisima, radovi sa

skupova, knjige i dijelovi u knjigama te nerazvrstana građa koja je obuhvaćala sljedeće:

skripta, izvješća projekata, elaborati, televizijski filmovi, video zapisi, računalni programski

proizvodi, izložbe, kalendari, tehnička rješenja i dr. Osobita je vrijednost bibliografije da su

razriješeni gotovi svi inicijali imena autora. Popisi magistarskih radova i disertacija

obranjenih na Fakultetu predstavljeni su odvojeno, abecednim redom. Pet godina kasnije,

prigodom proslave 50. obljetnice Fakulteta 2009. godine, objavljena je posljednja

sveobuhvatna kineziološka bibliografija radova kao nastavak prethodne, ovaj put u

elektroničkom obliku (kao CD; danas je mrežno dostupna na adresi

http://www.kif.unizg.hr/znanstveni_i_strucni_rad/bibliografija_kif-a). Jednostavnim

pristupanjem i pretraživanjem zapisa, koje nudi digitalni format, prevladana je najveća

manjkavost bibliografije iz 2004. godine nepostojanje kazala, zbog čeka je građu bilo

gotovo nemoguće pretraživati u papirnatom obliku.

Valja zabilježiti i tri bibliografije članaka objavljenih u časopisu Povijest sporta, od

1991. godine Povijest športa. Bibliografije članaka o povijesti sporta objavljene su u tri

tematska broja: prva, u broju 29, god. 8 (1977) – obuhvaćala je godišta 1-7, brojeve 1-28,

odnosno godine od početka izlaženja 1970. godine do 1976. Druga bibliografija u broju 64,

god. 15 (1984) nastavila se kumulativno na prvu bibliografiju (god. 1-15, br. 1-64). I treća

bibliografija, objavljena u broju 100, godištu 25 (1993), kumulirala je članke objavljene

nakon 1984. godine.

1.4. O DŽUDU

Džudo je borilački sport koji dolazi iz Japana. Osnivač džuda, Jigoro Kano (1860.

1938.) je temelje ovog sporta postavio davne 1882. godine osnivanjem prve škole džuda u

Tokiju, koja je nosila naziv Kodokan, i koja i danas djeluje. Od tada se džudo širi svijetom i

vrlo je popularan, a jedan od razloga je i taj što je olimpijski sport. Džudom se mogu baviti

muškarci i žene bez obzira na godine. Osnovni smisao džuda jest skladan psihički i fizički

razvoj čovjeka, a u borbama se primjenjuje načelo „Najveća učinkovitost uz najmanje

Page 9: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

9

napora“ pri realizaciji kojega se iskorištava sila koju generira protivnik. Najveće umijeće je

zadržati vlastitu ravnotežu istodobno izbacujući protivnika iz ravnoteže. Prema strukturi je

polistrukturalna aciklička aktivnost. Ovaj borilački sport krasi velik broj tehničkih

elemenata u koji se izvode ili stojećem stavu ili na tlu, tzv. parterne tehnike. Gledatelji ga

smatraju iznimno atraktivnim. i baš poradi toga je jako atraktivan za gledatelje.

U naše krajeve, džudo je prvo došao u Zagreb 1954. godine. Prve knjige o džudu na

hrvatskom jeziku su napisane još davne 1960. godine, a znanstveni i stručni radovi počinju

se objavljivati 1978. godine.

1.5. DŽUDO ILI JUDO

U popisu radova o džudu primijetit ćete da se vrlo često piše o judu umjesto o džudu.

Kako džudo dolazi s Dalekog istoka, tako i nazivlje tog sporta u hrvatski jezik dolazi iz

japanskog jezika, dakle, hrvatski jezik taj naziv posuđuje. U slučaju džuda, posuđivanje je

posredno, naime riječ u hrvatski jezik dolazi posredovanjem engleskog jezika u kojemu se

japanska slova transliteriraju kao judo (Jaklinović-Fressl, 2004). Jezično je posuđivanje

svako preuzimanje neke jezične jedinice iz jednog jezika u drugi. To je proces koji traje

dulje ili kraće, a može biti izravan ili posredan (posredovanjem trećeg jezika). Da bi

posuđenica zaživjela kao dio hrvatskog jezika, mora biti prilagođena normama

standardnog jezika i mora je prihvatiti veći broj govornika hrvatskog jezika. U Hrvatskoj je

zadržan grafijski posredovan oblik i nakon više od pola stoljeća uporabe riječi, premda se u

govoru uglavnom riječ izgovarala, i izgovara, [ʤudo], kako je uobičajeno i u Japanu i u svim

zemljama svijeta. Džudaška zajednica ustraje u tome usprkos pravopisnim normama hrvatskog

jezika poglavito zbog izvanjezičnih razloga: kako ćemo se razlikovati od srpskog jezika; prvi je

učitelj džuda bio Nijemac koji je izgovarao [judo]; u Hrvatskoj se sport tradicionalno naziva

judo, npr. Hrvatski akademski judo klub MLADOST, Zagrebački judo savez…; Sportske

novosti također pišu "judo" i tome slično.

Page 10: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

10

2. BIBLIOGRAFIJA O DŽUDU

2.1. Kako je nastala bibliografija i upute za njezinu uporabu

Primarni je raspored bibliografskih jedinica kronološki, a sekundarni abecedni. Kao

izvor informacija u izradi bibliografije korišteni su katalozi vodećih hrvatskih knjižnica

(Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica

Kineziološkog fakulteta u Zagrebu), građa iz privatne knjižnice autora ove bibliografije te

internetski pretraživač Google. Tako je ova bibliografija, prema načinu izrade, manjim

dijelom primarna i većim dijelom sekundarna.

Iz pronađenih jedinica izabrane su one za koje vjerujem da donose najviše podataka

o zadanoj temi pa je stoga riječ o selektivnoj bibliografiji. Kada se govori o vrsti opisa

bibliografskih jedinica, valja reći da ova bibliografija od svih mogućih dopunskih

elemenata, donosi samo naznaku o kakvoj se vrsti građe radi. Prema vremenskom

razdoblju u kojemu je građa nastala, bibliografija je retrospektivna i popisuje građu koja je

objavljena od 1960. do početka 2014. godine.

Vrlo važan dio ovog rada su dva kazala koja pomažu boljem i bržem snalaženju

korisnika unutar bibliografskih jedinica:

1. Kazalo autora u abecednom nizu

2. Predmetno kazalo u abecednom nizu.

Page 11: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

11

2.2. Bibliografski popis

1. MOMIROVIĆ, K.; Sviben, B. Judo, Jui-jitsu. 2. izd. Zagreb : Sportska knjiga : Športska štampa, 1960. str. 1-158 . – Dio u knjizi.

2. MOMIROVIĆ, K. Džudo. Zagreb : Sportska stručna biblioteka, 1961.

3. KULEŠ, B.; Momirović, K. Vježbe snage za judo. Bilten Judo saveza Hrvatske. 1(1965). – Umnožena stručna građa.

4. KULEŠ, B. Faktorska struktura antropometrijskih varijabli u uzorku iz populacije vrhunskih judaša. // Faktorska struktura antropometrijskih varijabli / voditelj projekta Konstantin Momirović. Institut za kineziologiju Visoke škole za fizičku kulturu, 1969. Str. 151-175. – Dio znanstvenog projekta . – Umnoženo.

5. KULEŠ, B. Mjerni instrumenti za selekciju i orijentaciju u judo škole. // Metode za selekciju i orijentaciju kandidata za dječje i omladinske sportske škole / voditelj projekta Miloje Gabrijelić. Zagreb : Institut za kineziologiju Visoke škole za fizičku kulturu., 1969. Str. 86-89 i 219-233. – Dio znanstvenog projekta . – Umnoženo.

6. KULEŠ, B. Specifične antropološke karakteristike juda. // Postupci izbora, usmjerenje i praćenja u području vrhunskog sporta / voditelj projekta Miloje Gabrijelić. Zagreb : Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1969. Str. 260-282. – Dio znanstvenog projekta . – Umnoženo.

7. KULEŠ, B. Model pionirske judo škole. Rad za potrebe Saveza za fizičku kulturu Zagreba, pri osnivanju prvih Zagrebačkih sportskih škola. (Elaborat) Zagreb: Savez fizičke kulture, 1970. – Umnožena stručna građa.

8. KULEŠ, Branimir. Prognostička valjanost manifestnih i latentnih motoričkih varijabli za predviđanje uspjeha u judo borbi : magistarski rad. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1970. – Magistarski rad obranjen na Fakultetu fizičke kulture u Zagrebu.

9. KUDO, K. Judo : parterne tehnike. Zagreb : Mladost, 1976.

10. KUDO, K. Judo : tehnike bacanja. Zagreb : Mladost, 1976.

11. KULEŠ, B. Prediktivna vrijednost baterije motoričkih testova za predviđanje uspjeha na ispitima iz juda i rvanja. // Kineziologija. 7, 1-2(1977), str. 53-69. – Članak u časopisu.

12. MOMIROVIĆ, K. (1978). Jednostavan postupak za analizu činilaca koji utječu na rezultate natjecanja u judu. //Kineziologija. 8, 1-2(1978), str. 149-153. – Članak u časopisu.

13. KULEŠ, B. Plan, program i kontrola treninga u judu za dvoolimpijski ciklus // Programiranje treninga / voditelj projekta Marjan Lanc. Zagreb : Fakultet za fizičku

Page 12: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

12

kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1980. Str. 394-441. – Dio znanstvenog projekta . – Umnoženo.

14. KULEŠ, B. Elementi borilačkih sportova i vještina u procesu treninga nogometaša. // Kineziologija. 13, 1-2(1982). str. 103-107. – Članak u časopisu.

15. KULEŠ, B. Kritički osvrt na plan i program priprema judaša seniora SFRJ za Olimpijske igre. Bilten Judo savez Hrvatske 1(1982). – Umnožena stručna građa.

16. KULEŠ, B. Model eksperimentalne pionirske judo škole. Bilten Judo savez Hrvatske. 1(1983). – Umnožena stručna građa.

17. KULEŠ, B. Plan i program priprema judo reprezentacije Republike Hrvatske za Omladinsko prvenstvo Jugoslavije. Bilten Judo saveza Hrvatske. 0/1(1985). – Umnožena stručna građa.

18. KULEŠ, B. Relativna efikasnost tehnika juda. // Kineziologija. 17, 1(1985), str. 75-80. – Članak u časopisu.

19. LANC, Ljerka. Taksonomske skupine elemenata bacanja iz stojećeg stava u judu izvedene na osnovu biomehaničkih karakteristika : magistarski rad. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1985. – Magistarski rad obranjen na Fakultetu fizičke kulture u Zagrebu.

20. KULEŠ, B.; Lucić, J. Metrijske karakteristike testova za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti judaša za borbu u parteru. // Kineziologija. 19, 1(1987), str. 51-57. – Članak u časopisu.

21. KULEŠ, B.; Marić, J. Tehnički elementi grčko-rimskog i slobodnog stila hrvanja u parteru u treningu judista. // Fizička kultura, Titograd. 8, 2-3(1988), str. 53-60. – Članak u časopisu.

22. KULEŠ, B. Faktorska struktura situaciono motoričkih testova za judo. // Kineziologija. 20, 2(1988), str. 109-115. – Članak u časopisu.

23. LUCIĆ, Josip. Povezanost nekih situaciono motoričkih sposobnosti i nekih antropometrijskih dimenzija sa uspjehom u izvođenju tehnika juda i judo borbi u parteru i stojećem stavu : magistarski rad. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1988. – Magistarski rad obranjen na Fakultetu fizičke kulture u Zagrebu.

24. KULEŠ, B. Metodski pristup obučavanju tehnika bacanja juda iz pokreta. //Fizička kultura, Skopje. 1-2 (1989), str. 23-30. – Članak u časopisu.

25. MODRIĆ, Ž. Džudo. Zagreb : Tribina, 1989.

26. CVETKOVIĆ, Č.; Lucić, J. Tehničko-taktička znanja kao preduvjet sportskih dostignuća mlađih uzrasnih kategorija u judu. // 4. kongres športnih pedagogov Jugoslavije in 1. mednarodni simpozij “Šport mladih” = 4th Congress of Sports Pedagogues of Yugoslavia and 1st International Symposium “Sport of the Young” / urednik Mik Pavlovič. Ljubljana: Fakulteta za šport, 1990. Str. 247-250. – Rad u zborniku.

Page 13: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

13

27. CVETKOVIĆ, Č.; Lucić, J. Utjecaj situaciono-motoričkih sposobnosti i nekih antropometrijskih dimenzija na uspješnost izvođenja parterne tehnike juda. // Valorizacija efekata programa u fizičkoj kulturi / urednik Ivan Tončev. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu, 1990. Sveska III, str. 371-378. – Rad u zborniku.

28. KULEŠ, B.; Marić, J.; Cvetković, Č. Razlike u snazi između judaša i rvača klasičnim načinom - juniora. // / 4. kongres športnih pedagogov Jugoslavije in 1. mednarodni simpozij “Šport mladih” = 4th Congress of Sports Pedagogues of Yugoslavia and 1st International Symposium “Sport of the Young” / urednik Mik Pavlovič. Ljubljana: Fakulteta za šport, 1990. Str. 133-136. – Rad u zborniku.

29. LUCIĆ, J.; Cvetković, Č. Situaciono-motoričke sposobnosti kao faktor uspjeha mlađih uzrasnih kategorija u judu. // 4. kongres športnih pedagogov Jugoslavije in 1. mednarodni simpozij “Šport mladih” = 4th Congress of Sports Pedagogues of Yugoslavia and 1st International Symposium “Sport of the Young” / urednik Mik Pavlovič. Ljubljana: Fakulteta za šport, 1990. Str. 137-140. – Rad u zborniku.

30. LUCIĆ, J.; Marić, J.; Cvetković, Č. Relacije između latentne strukture situaciono- motoričkih testova i uspjeha u izvođenju tehnike i judo borbe u stojećem stavu i parteru // Valorizacija efekata programa u fizičkoj kulturi / urednik Ivan Tončev. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu, 1990. Sveska III, str. 337-345. – Rad u zborniku.

31. KULEŠ, B. Judo : udžbenik za studente Fakulteta za fizičku kulturu. Zagreb : Tribina, 1991. – Sveučilišni udžbenik.

32. KULEŠ, B.; Košuta, M. Mehanizam funkcioniranja koljenog zgloba pri opterećenjima u judaša. // Kineziologija. 23, 1-2(1991), str. 41-44. – Članak u časopisu.

33. KULEŠ, B.; Marić, J. Efekti jednogodišnjeg trenažnog procesa u judo sportu. // Fizička kultura, Beograd. 44-45, 3(1991), str.145-151. – Članak u časopisu.

34. SERTIĆ, H. Utjecaj longitudinalne dimenzionalnosti tijela na uspjeh u izvođenju nekih bacanja u judu. // Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 8, 1(1993), str. 10-16.

35. KULEŠ, B; Lucić, J. Povezanost situacijsko-motoričkih testova za džudo i uspješnosti u džudo borbi. // Kineziologija. 26, 1-2(1994), str. 55-59. – Članak u časopisu.

36. SAPUNAR, J. Judo za svakoga. Zagreb : Epoha, 1994.

37. SERTIĆ, Hrvoje. Utjecaj koordinacije i snage na uspješnost u judo borbi kod djece od 11 godina : magistarski rad. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1994. – Magistarski rad obranjen na Fakultetu fizičke kulture u Zagrebu.

38. PRIZMIĆ, A.; Horga, S. Konativne karakteristike judaša i gimnastičara mlađe dobi. // Kineziologija. 27, 2(1995), str. 17-23. – Članak u časopisu.

39. SERTIĆ, H. Metodski postupci uvježbavanja judo tehnike u stojećem stavu. // ERS: Edukacija, rekreacija, sport, 4, 9-10(1995), str. 8. – Članak u časopisu.

Page 14: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

14

40. SERTIĆ, H. Utjecaj juda na antropološki status djece i mladeži i njegova praktična primjena u školama. // 4. ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske “Tjelesno vježbanje i zdravlje” / urednik Vladimir Findak. Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, 1995. Str. 59-60. – Rad u zborniku.

41. BOSNAR, K.; Sertić, H.; Prot, F. Konstrukcija skale za procjenu stava o borilačkim sportovima. // Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije / urednik Vladimir Findak. Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, 1996. Str. 73-75. – Rad u zborniku.

42. KULEŠ, B. Utjecaj antropometrijskih varijabli na rezultat u džudo borbi u apsolutnoj kategoriji kod žena. // Kineziologija. 28, 1(1996), str. 54-57. – Članak u časopisu.

43. SERTIĆ, H. Judo kao osobna i društvena potreba suvremenog čovjeka. // 5. ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske “Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije” / urednik Vladimir Findak. Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, 1996. Str. 133-134. – Rad u zborniku.

44. SERTIĆ, H. Povezanost koordinacije s uspjehom i efikasnošću u judo borbi jedanaestgodišnjaka. // Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 12, 2-3(1997), str. 70- 75. – Članak u časopisu.

45. SERTIĆ, H.; Vuleta, D. Povezanost varijabli za procjenu repetitivne i eksplozivne snage sa uspjehom u džudo borbi djece od 11 godina. // Kineziologija. 29, 2(1997), str. 54- 60. – Članak u časopisu.

46. SERTIĆ, H.; Vuleta, D.; Zečić, M. Homogenizacija skupina temeljem rezultata testova za procjenu fizičke pripremljenosti džudašica. // 1. međunarodna znanstvena konferencija “Kineziologija - sadašnjost i budućnost” = 1st International Scientific Conference “Kinesiology – the Present and the Future” / urednik Dragan Milanović. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997. Str. 151-155. – Rad u zborniku.

47. BANOVIĆ, I. Judo kao odgojno sredstvo. // Školski vjesnik. 47, 2(1998), str. 195-202. – Članak u časopisu.

48. BANOVIĆ, I. Utjecaj programiranog judo treninga na djecu mlađe školske dobi. // Školski vjesnik. 47, 1(1998), str. 63-76. – Članak u časopisu.

49. SERTIĆ, H.; Vuleta, D. Značaj padova u judu i nekim sportskim igrama. // 7. ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske “Strategija razvoja tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u Hrvatskoj u 21. stoljeću” / urednik Vladimir Findak. Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, 1998. Str. 130-133. – Rad u zborniku.

50. SERTIĆ, H.; Kuleš, B. Odnos koordinacije i snage kod judaša starih 11 godina. // 4. konferencija o sportu Alpe-Jadran “Školski sport” / urednik Emil Hofman. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, 1999. Str. 213-217. – Rad u zborniku.

Page 15: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

15

51. SPASOVIĆ, V. Judo. Zagreb: Foto trgovina, 1999.

52. LUCIĆ, J.; Gržeta, M. Judo u hrvatskoj vojsci. Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske, 2000.

53. SERTIĆ, Hrvoje. Relacije nekih motoričkih, antropometrijskih i konativnih varijabli s uspjehom u borbi, brzinom učenja i kvalitetom izvođenja tehnike bacanja u judu : doktorska disertacija. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 2000. – Doktorska disertacija obranjena na Fakultetu fizičke kulture u Zagrebu.

54. HERCEG, E. Judo u Zagrebu : pola stoljeća. Zagreb: Zagrebački judo savez, 2001.

55. KRSTULOVIĆ, S. Antropometrijske značajke i uspješnost u judu // 10. ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske ''Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije'' / urednik Delija Krešimir. Poreč : Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture, 2001. Str. 126-127. – Rad u zborniku.

56. SERTIĆ, H.; Šavora, N; Novak, M. Judo. // Zbornik radova Stručnog skupa “Stanje i perspektive zagrebačkog sporta” <u sklopu> 10. zagrebačkog sajma sporta i nautike / urednik Dragan Milanović. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebački športski savez, 2001. Str. 268-274. – Rad u zborniku.

57. PARČINA, M. Judo : kako postati vrhunski športaš : period športskog usavršavanja. Omiš : Typo, 2002.

58. SERTIĆ, H.; Milanović, D; Vuleta, D. Differences in the speed of learning particular judo throwing techniques. // Kinesiology. 34, 2(2002), str. 169-181. – Članak u časopisu.

59. SERTIĆ, H.; Milanović, D.; Vuleta, D. Influence of manifest motor characteristics on success in a judo bout. // Proceedings Book of the 3rd International Scientific Conference “Kinesiology - New Perspectives” / urednici Dragan Milanović i Franjo Prot. Zagreb: Faculty of Kinesiology, 2002. Str. 303-307. – Rad u zborniku.

60. SERTIĆ, H.; Novković, M.; Šavora, N. Analiza rada športskih judo škola Grada Zagreba (u razdoblju od 1998. do 2002.g.). // 11. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske “Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije” / urednik Vladimir Findak. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2002. Str. 374-377. – Rad u zborniku.

61. DRVIŠ, Ivan. Utjecaj longitudinalne dimenzionalnosti tijela i fleksibilnosti na uspješnost u judo borenju : magistarski rad. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003. – Magistarski rad obranjen na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

62. KULEŠ, B.; Bunić, B.; Viljušić, D. Razvoj snage judaša u višegodišnjem trenažnom procesu. //Međunarodni znanstveno-stručni skup “Kondicijska priprema sportaša” <u sklopu> 12. zagrebačkog sajma sporta i nautike/ urednici Dragan Milanović i Igor Jukić. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebački športski savez, 2003. Str. 375-379. – Rad u zborniku.

Page 16: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

16

63. SERTIĆ, H.; Leko, G.; Lindi, H. Uloga plivanja u sistemu treninga judo sporta. // Zbornik radova 5. konferencije o sportu Alpe-Jadran / uredili Stjepan Puhak i Krešimir Kristić. Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa RH, 2003. Str. 222-226. – Rad u zborniku.

64. SERTIĆ, H.; Lindi, H. Kondicijska priprema judaša. // “Kondicijska priprema sportaša” <u sklopu> 12. zagrebačkog sajma sporta i nautike / urednici Dragan Milanović i Igor Jukić. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebački športski savez, 2003. Str. 367-374. – Rad u zborniku.

65. SERTIĆ, H.; Lindi, H.; Baić, M. Specifičnosti metodskih postupaka za poučavanje judo tehnika. // 12. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske “Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije” / urednik Vladimir Findak. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2003. Str. 171-173. – Rad u zborniku.

66. SERTIĆ, H.; Vuleta, D.; Lindi, H. Judo for all – through schooling, sport and recreation. // Proceedings Book of the 16th European Sports Conference “Making Sport Attractive for All” / uredili Stjepan Puhak i Krešimir Kristić. Zagreb: Ministry of Education and Sport of the Republic of Croatia, 2003. Str. 60-65. – Rad u zborniku.

67. KRSTULOVIĆ, Saša. Utjecaj programiranog judo tretmana na promjene nekih antropoloških obilježja sedmogodišnjih dječaka i djevojčica : magistarski rad. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004. – Magistarski rad obranjen na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

68. SERTIĆ, H. Osnove borilačkih sportova : judo, karate, hrvanje. Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004. – Sveučilišni udžbenik.

69. SERTIĆ, H.; Đapić, P.; Baić, M. Razlike između dječaka džudaša i hrvača u nekim antropološkim obilježjima. // 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije“ / urednik Vladimir Findak. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2004. Str. 185-189. – Rad u zborniku.

70. SERTIĆ, H.; Đapić, P.; Budinšćak, M. Osnovni kriteriji prilikom ocjenjivanja i dodjeljivanja pojaseva u judu. // 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije“ / urednik Vladimir Findak. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2004. Str. 394-399. – Rad u zborniku.

71. SERTIĆ, H.; Jagić, M.; Prot, F. Izbor motoričkih testova za procjenu koordinacije i snage judaša. // 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije“ / urednik Vladimir Findak. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2004. Str. 400-404. – Rad u zborniku.

72. SERTIĆ, H.; Trošt, T.; Matković, B. Učestalost i specifičnost ozljeda u judu. // Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 19, 1-2(2004), str, 29-34. – Članak u časopisu.

73. BANOVIĆ, I.; Krstulović, S. Utjecaj morfoloških osobina na uspjeh u judo borbi // Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje "Sport-rekreacija-fitnes" / urednik Damir Sekulić. Split : Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja, Zavod za kineziologiju, 2005. Str. 19-21. – Rad u zborniku.

Page 17: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

17

74. BANOVIĆ, I.; Sertić, H.; Milanović, D.; Vuleta, D.; Segedi, I. Influence of latent morphological features of students on the judo technique performance efficiency grade // In Abstract Book of Universiade, FISU/CESU Conference / Izmir, 2005. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

75. KATIĆ, R.; Blažević, S.; Krstulović, S.; Mulić, R.. Morphological structures of elite karateka and their impact on technical and fighting efficiency. // Collegium antropologicum. 29, 1(2005), str. 79-84. – Članak u časopisu.

76. KRSTULOVIĆ, S.; Katić, R.; Sertić, H. The changes in some motor abilities in 7-year old boys following judo treatment // 4. International scientific conference on kinesiology Proceedings Book / urednici Dragan Milanović, Franjo Prot. Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005. Str. 103-105. – Rad u zborniku. – rad u zborniku.

77. KRSTULOVIĆ, S.; Sekulić, D.; Sertić, H. Anthropological determinants of success in young judoist. //Collegium Antropologicum, 25, 2(2005), str. 697-703. – Članak u časopisu.

78. SERTIĆ, H.; Banović, I.; Milanović, D.; Krstulović, S.; Segedi, I. Influence of morphological features, psychomotor coordination and technical efficiency grade on general performance in judo bout of student population. // In Abstract Book of Universiade, FISU/CESU Conference / Izmir, 2005. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

79. SERTIĆ, H.; Budinšćak, M.; Đapić, P. Kriteriji za procjenu znanja pri polaganja pojaseva u judu. // Budo International. 39, 4(2005), str. 10-12. – Članak u časopisu.

80. SERTIĆ, H.; Krstulović, S.; Segedi, I.; Banović, I.; Vuleta, D. Uloga juda kao kineziološkog operatora u razvoju i odgoju djece. // Zbornik radova 6. konferencije o športu Alpe – Jadran. / urednici Romana Caput-Jogunica, F. Gracin, B. Klobučar. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2005. Str. 295-306. – Rad u zborniku.

81. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Baić, M. One year martial arts training effects on some anthropological characteristics of 12-year old boys. // Proceedings Book of 4th International Scientific Conference on Kinesiology "Science and Profession - Challenge for the Future" / urednici Dragan Milanović, Franjo Prot. Zagreb: Faculty of Kinesiology, 2005. Str. 387-390. – Rad u zborniku.

82. SERTIĆ, H.; Trošt, T.; Matković, B.; Segedi, I. Mehanizam nastanka ozljeda u judu. // Budo internacional. 35 (2005), str. 50-51. – Članak u časopisu.

83. SERTIĆ, H.; Trošt, T.; Segedi, I.; Matković, B.; Budinšćak, M. Specifičnost ozljeda u judu i njihova prevencija. // Budo internacional. 36/37 (2005), str. 72-73. – Članak u časopisu.

84. SERTIĆ, H.; Vračan, D.; Baić, M. Razlike u nekim antropološkim obilježjima između dvanaestogodišnjih dječaka džudaša i dječaka nesportaša. // 14. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske „Informatizacija u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije'' / urednik Vladimir Findak. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2005. Str. 119-124. – Rad u zborniku.

Page 18: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

18

85. VRAČAN, D.; Sertić, H.; Segedi, I.; Krstulović, S. Differences between judo trained boys aged 11 and 12 in some anthropological characteristics // Proceedings book of the 4th International Scientific Conference on Kinesiology : Science and Profession - Challenge for the Future / urednici Milanović, Dragan ; Prot, Franjo. Zagreb : Faculty of Kinesiology, 2005. Str. 399-401. – Rad u zborniku.

86. KRSTULOVIĆ, Saša. Morfološki i motorički čimbenici uspješnosti judaša kadeta i juniora : doktorska disertacija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006. – Doktorska disertacija obranjena na Kineziološkom fakultete u Zagrebu.

87. KRSTULOVIĆ, S.; Blažević, S.; Karninčić, H. Promjene motoričkih sposobnosti djevojčica tijekom devetomjesečnog judo programa // Proceedings of the 1st International Conference "Contemporary Kinesiology" / urednici Boris Maleš, Nikola Rausavljević, S. Kovač. Split ; Sarajevo ; Ljubljana : Faculty of Natural Science, Mathematics and Kinesiology ; Faculty of Sport and Physical Education ; Faculty of Sport, 2006. Str. 128-131. – Rad u zborniku.

88. KRSTULOVIĆ, S.; Sekulić, D.; Sentić, M. Utjecaj motoričkih sposobnosti na usvajanje judo elemenata kod sedmogodišnjih dječaka // 15. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske. Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije. / urednik Vladimir Findak. Rovinj : Hrvatski kineziološki savez, 2006. Str. 156-161. – Rad u zborniku.

89. KRSTULOVIĆ, S.; Žuvela, F.; Katić, R. Biomotor systems in elite junior judoists. // Collegium Antropologicum. 30, 4(2006), str. 845-851. – Članak u časopisu.

90. LUCIĆ, J.; Gržeta, M. Judo u hrvatskoj vojsci : knjiga 2. Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske, 2006.

91. SEGEDI, I.; Sertić, H. Povezanost kondicijske pripreme judaša i nogometaša. // Kondicijski trening. 4, 2(2006), str. 25-31. – Članak u časopisu.

92. SEKULIĆ, D.; Krstulović, S.; Katić, R.; Ostojić, Lj. Judo training is more effective for fitness development. // Pediatric Exercise Science. 18, 3(2006), str. 329-338. – Članak u časopisu.

93. SERTIĆ, H.; Budinšćak, M.; Segedi, I. Prijedlog kriterija za procjenu znanja tehnike judo bacanja pri polaganju za pojaseve u judu. // Budo internacioinal. 40(2006), str. 72. – Članak u časopisu.

94. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Budinšćak, M. Differences in anthropological characteristics between wrestlers and judokas 13 years of age. // 5th International Conference Movement and Health, Proceedings Book / urednik B. Zbigniew. Gluholazy, 2006. Str. 379-387. – Rad u zborniku.

95. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Milanović, D. Diagnostics of anthropological status of Croatian judokas. // Proceedings of 1st World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts / urednici W.J. Cynarski, Roman M. Kalina, K. Obodynski. Rzeszów: Faculty of PE, 2006. Str. 78-79. – Rad u zborniku.

Page 19: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

19

96. BANOVIĆ, I. Judo : metodika treninga. Split : Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu, 2007. – Sveučilišni udžbenik.

97. LUCIĆ, J.; Gržeta, M. Judo u hrvatskoj vojsci: knjiga 3. Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske, 2007.

98. KRSTULOVIĆ, S.; Karninčić, H.; Stapić, R. Povezanost morfoloških osobina s uspjehom u judu : uloga težinskih kategorija // Proceedings of the 2nd International Conference "Contemporary Kinesiology" / urednici Boris Maleš, Đurđica Miletić, Miran Kondrič, M. Kvesić. Split ; Mostar ; Ljubljana : Faculty of Kinesiology ; Faculty of Natural Science, Mathematics and Education ; Faculty of Sport, 2007. Str. 152-156. – Rad u zborniku.

99. SEGEDI, I.; Sertić, H.; Budinšćak, M. Dijagnostika stanja hrvatskih judaša. // 5. Godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša „Kondicijska priprema djece i mladih“ / urednici Igor Jukić, Dragan Milanović, Sanja Šimek. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2007. Str. 292-295. – Rad u zborniku.

100. SERTIĆ, H.; Segedi, I. Uloga i zastupljenost kondicijskog treninga u judu. // Budo internacional. 50 (2007), str. 48-49. – Članak u časopisu.

101. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Žvan, M. Relations of certain anthro-pometric variables with the performance quality of throwing techniques in judo. // Kinesiologia Slovenica. 13,1(2007), str. 48-60. – članak u časopisu.

102. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Barić, B. Pozitivan stav roditelja prema borilačkim sportovima kao preduvjet popularnosti i raširenosti juda među školskom djecom. // 7. konferencija o športu Radne zajednice Alpe-Jadran / urednili Fadila Gracin, Borna Klobučar. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2007. Str. 353-356. – Rad u zborniku.

103. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Barić, B. Prijedlog programa dodatne nastave borilačkih sportova u okviru TZK na visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama. // 16. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske «Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije» / urednik Vladimir Findak. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2007. Str. 497-501. – Rad u zborniku.

104. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Sterkowicz, S. Differences of the groups of throws used by men and woman in different weight categories during the European Junior Judo Championships. // 1st European Scientific Congress of Judo / Lisabon, 2007. – Rad u zborniku.

105. SERTIĆ, H.; Segedi, I., Sterkowicz, S. Differences of the groups of throws used by men and woman in different weight categories during the European Junior Judo Championships. // 5th International Judo Federation World Research Symposium / Rio de Janeiro, 2007. – Rad u zborniku.

Page 20: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

20

106. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Sterkowicz, S. Similarities between physiological parameters of the judo bout and basic and specific fitness tests. // 5th International Judo Federation World Research Symposium. / Rio de Janeiro, 2007. Str. 74. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

107. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Šoš, K. Prikaz bazičnog i specifičnog aerobnog treninga mlađih seniora judaša. // 5. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša „Kondicijska priprema djece i mladih“ / urednici Igor Jukić, Dragan Milanović, Sanja Šimek. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2007. Str. 203-207. – Rad u zborniku.

108. VRAČAN, Dalibor. Praćenje promjena motoričkih i antropometrijskih karakteristika djece tijekom dvogodišnjeg bavljenja judom : magistarski rad. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Magistarski rad obranjen na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

109. KRSTULOVIĆ, S.; Stapić, R.; Dimlić, D. Povezanost koordinacije s izvedbom tehnike pada zempo kaiten ukemi u judu // Proceedings of the 3nd International Conference "Contemporary Kinesiology" / urednici Boris Maleš, Đurđica Miletić, Miran Kondrič, M. Kvesić. Split ; Mostar ; Ljubljana : Faculty of Kinesiology ; Faculty of Natural Science, Mathematics and Eucation ; Faculty of Sport, 2008. Str.142-147. – Rad u zborniku.

110. KULEŠ, B. Trening judaša. Zagreb: Kugler d.o.o., 2008.

111. PRERADOVIĆ, S. Hrvatski judo : pregled rezultata 1953-2008. Zagreb : Hrvatski judo savez, 2008.

112. SEGEDI, I.; Sertić, H.; Vidranski, T. Borilački sportovi i vještine kao oblik rekreacijskog vježbanja u svakoj životnoj dobi. // Kineziološka rekreacija i kvaliteta života / urednik Mirna Andrijašević. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 319-326. – Rad u zborniku.

113. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Cvetković, Č.; Baić, M. Influence of a programmed judo training on changes of anthropological features in children attending sport schools. // 2nd International Scientific Conference of Experts – Researchers on Martial Arts and Humanists Proceedings / urednik W.J. Cynarski. / Targowiska, 2008. Str. 31. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

114. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Segedi, S. Analiza nekih dimenzija snage u judu, karateu i boksu. // Zbornik radova 6. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša ”Trening snage” / urednici Igor Jukić, Dragan Milanović, Cvita Gregov. Zagreb: Kineziološki fakultet, Udruga kondicijskih trenera, 2008. Str. 141-144. – Rad u zborniku.

115. BUDINŠČAK, M.; Sertić, H.; Segedi, I. Vježbe za razvoj specifične snage za judo borbu u parteru. // Kondicijski trening : stručni časopis za teoriju i metodiku kondicijske pripreme. 7, 1(2009), str. 46-57. – Članak u časopisu.

Page 21: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

21

116. SEGEDI, I.; Sertić, H.; Vučak, T. Technical efficiency of women judokas during the European Championships (U23) in Zagreb 2008 // Annals for the 6th International Science of Judo Symposium / urednik Diego Scardone. Rotterdam, 2009. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

117. SERTIĆ, H.; Budinšćak, M; Segedi, I. Specifične vježbe jakosti za borbu na tlu. // Kondicijski trening. 7,1(2009), str. 46-58. – Članak u časopisu.

118. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Cvetković, Č.; Baić, M. Influence of a programmed judo training on changes of anthropological features in children attending sports schools // IDO - Movement for Culture. 9 (2009), str. 181-189. – Članak u časopisu.

119. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Vidranski, T. Je li aerobna izdržljivost ključna za bolji rezultat u judu, karateu i tae kwon dou? // 7. godišnja međunarodna konferencija kondicijska priprema sportaša / urednici Jukić, Igor ; Milanović, Dragan ; Gregov, Cvita; Šalaj, Sanja. Zagreb : Kineziološki fakultet, 2009. Str. 411-414. – Rad u zborniku.

120. SERTIĆ, H., Segedi, I., Vidranski, T. Metodika treninga judaša različitih dobnih kategorija. // Zborniku radova 18. ljetne škola kineziologa ''Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'' / urednik Vladimir Findak. Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2009. Str. 464-468. – Rad u zborniku.

121. SERTIĆ, H.; Sterkowicz, S.; Vuleta, D. Influence of latent motor abilities on performance in judo. Kinesiology. 41, 1(2009), str. 76-87. – članak u časopisu.

122. SERTIĆ, H.; Vučak, T.; Segedi, I. The use of proprioception in judo training. // Annals for the 6th International Science of Judo Symposium / urednik Diego Scardone. Rotterdam, 2009. Str. 14. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

123. KRSTULOVIĆ, S. Judo : teorija i metodika. Split : Abel Internacional, 2010. – Sveučilišni udžbenik.

124. KRSTULOVIĆ, S.; Kvesić, M.; Nurkić, M. Judo training is more effective in fitness development than recreational sports in 7 year old girls. // Facta Universitatis. Series: physical education and sport. 8 (2010), str. 71-79. – Članak u časopisu.

125. KRSTULOVIĆ, S.; Maleš, B.; Žuvela, F.; Erceg, M.; Miletić, Đ. Judo-soccer-track and field differential effects on some anthropological characteristics in seven year old boys. // Kinesiology : international journal of fundamental and applied kinesiology. 42 (2010), str. 56-64. – članak u časopisu.

126. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Lindi, H. European, Brazilian and Japanese judo fighting style / Beč, 2010. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

127. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Prskalo, I. Dinamika razvoja antropoloških obilježja tijekom dvogodišnjeg perioda kod nesportaša, dječaka koji se bave momčadskim sportovima i judaša. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 151, 3-4(2010), str. 466-481. – Članak u časopisu.

Page 22: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

22

128. ĐAPIĆ CAPUT, Petra. Karakteristike somatskog statusa i motoričkog razvoja učenica petih razreda uključenih u dodatne programe juda i atletike : magistarski rad. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. – Magistarski rad obranjen na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

129. KRSTULOVIĆ, S.; Marijanović, T.; Rozga, B. Čimbenici uspješnosti u judu // Nove tehnologije u sportu / uredili M. Mekić, N. Smajlović, M. Talović, I. Mahmutović, S. Kapo, E. Jelešković. Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevo ; Olimpijski komitet BiH, 2011. Str. 48-50. – Rad u zborniku.

130. REDŽEPI, Fadil. Utjecaj i relacije biomehaničkih parametara pri izvođenju judo nožnih bacanja : doktorska disertacija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Doktorska disertacija obranjena na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

131. SEGEDI, Ivan. Klasifikacija i analiza natjecateljskih judo tehnika bacanja kod muškaraca prema njihovoj važnosti u borbi : doktorska disertacija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Doktorska disertacija obranjena na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

132. SEGEDI, I.; Franjić, D.; Kuštro, N.; Petrović, D.; Sertić, Hrvoje. Razlike u stanju treniranosti dječaka karataša i judaša. // 20. ljetna škola kineziologa RH „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ / urednik Vladimir Findak. Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2011. Str. 215-220. – Rad u zborniku.

133. SEGEDI, I.; Sertić, H. Assessment of perceived legitimacy of unsportsmanlike behavior in men judokas. // Book of abstracts of the 7th International Judo Research Symposium / Pariz, 2011. – rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

134. SEGEDI, I.; Sertić, H. Croatian judo educational system // Proceedings book of 2nd EJU poster presentation for research / Istanbul, 2011. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

135. SEGEDI, I.; Sertić, H.; Vidranski, T. Some specificities during construction and validation of a new instrument for assessment of importance of techniques in polystructural sport judo. / Proceedings book of the 6th International scientific conference of kinesiology „Integrative power of kinesiology“ / urednici Dragan Milanović, Goran Sporiš. Zagreb : University of Zagreb Faculty of kinesiology, 2011. Str.716-720. – Rad u zborniku.

136. SERTIĆ, H.; Segedi, I. Difference of Importance of Throwing Techniques in Junior and Senior Men Judo. // Book of abstracts of the 7th International Judo Research Symposium. Pariz, 2011. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

137. SERTIĆ, H.; Segedi, I. Speed of learning of the most important judo throwing techniques in men judo bout // Book of abstracts of the 2nd EJU poster presentation for research / Istanbul, 2011. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

Page 23: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

23

138. SERTIĆ, H.; Segedi, I. Vježbe za razvoj specifične koordinacije u judu. // 9. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša „Trening koordinacije“ / urednici Igor Jukić, Cvita Gregov, Sanja Šalaj, Luka Milanović, Tatjana Trošt-Bobić, Danijel Bok. Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Str. 307-310. – Rad u zborniku.

139. SERTIĆ, H.; Segedi, I. Vrednovanje uspješnosti nastavnog procesa u okviru predmeta judo na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu // Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / urednik Vladimir Findak. Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2011. Str. 350-354. – Rad u zborniku.

140. BRADIĆ, S. Priručnik za judo samoobranu : goshin-jutsu. Zagreb : Hrvatska olimpijska akademija, 2012. – Priručnik.

141. JURČIĆ SPASOVIĆ, D. Volim džudo, volim Sandru. Zagreb : Profil knjiga, 2012.

142. KUVAČIĆ, G.; Krstulović, S.; Svirčić, A. Injuries in judo // Effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults / uredili Božo Bokan, Snežana Radisavljević Janić . Beograd : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, 2012. Str. 490-495. – Rad u zborniku.

143. KRSTULOVIĆ, S. Predictors of judo performance in male athletes. // Homo Sporticus. 14, 2(2012), str. 5-11. – Članak u časopisu.

144. LASCAU, F.D.; Callan, M. Judo : priručnik za trenere. Zagreb : Hrvatska olimpijska akademija, 2012. – Priručnik.

145. SEGEDI, I.; Sertić. H. Science for practice in men judo bout. // 3rd European Science of Judo Symposium / Chelyabinsk, 2012. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

146. SERTIĆ, H.; Segedi, I.; Trošt, T. Sportske ozljede u judu. // Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 26(2012), str. 71-77. – Članak u časopisu.

147. SERTIĆ, H.; Segedi, I. Structure of importance of techniques of throws in different age groups in men judo. // Journal of Combat Sports and Martial Arts. 3, 2(2012), str. 59-62. – Članak u časopisu.

148. BOŽIĆ, Ivan. Od jeseni judo u školama. 13.03.2013. URL: http://www.srednja.hr/Sport/Sport/Judo-od-jeseni-u-skolama (11.02.2014.) .– Internetski izvor

149. BRADIĆ, S. Judo tehnike za djecu : priručnik za trenere. Zagreb : Hrvatska olimpijska akademija, 2013. – Priručnik.

150. ĐAPIĆ CAPUT, P.; Krstulović, S.; Katić, R. Impact of biomotor dimensions on efficiency of young judoka. // Collegium antropologicum. 37, 1(2013), str. 87-92. – Članak u časopisu.

Page 24: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

24

151. ĐAPIĆ-CAPUT, P.; Krstulović, S.; Žuvela F. Characteristics of motor development in female fifth grade students participating in additional programs of judo and track and field // Exercise and quality of life / urednik Dejan Madić. Novi Sad : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu, 2013. Str. 275-278. – Rad u zborniku.

152. FABIJAN, M.; Strmotić, G.; Segedi, I.; Sertić, H. Specifične kondicijske vježbe u treningu juda. URL: http://www.kif.unizg.hr/_download/repository/KOORDINACIJA_U_JUDU.pdf 22.12.2013.) .– Internetski izvor

153. Judo // Wikipedija : slobodna enciklopedija. 8.03.2013. http://hr.wikipedia.org/wiki/Judo (8.12.2013.) .– Internetski izvor

154. KRSTULOVIĆ, S., Maleš, B., Žuvela F., Erceg, M. & Miletić, Đ. Razlikovni učinci treninga juda, nogometa i atletike na antropološka obilježja sedmogodišnjih dječaka. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=82640 (14.01.2014.) .– Internetski izvor

155. KRSTULOVIĆ, S.; Sekulić, D. Predictors of judo performance in female athletes – insights from 27 top-level European coaches. // Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. 172, 1-2(2013), str. 35-42. – Članak u časopisu.

156. KUVAČIĆ G.; Krstulović S.; Miletić, A. Dinamika laktata i glukoze pri izvođenju specifičnog judo testa // 22. ljetna škola kineziologa ''Organizacijski oblici rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'' / urednik Vladimir Findak. Poreč : Hrvatski kineziološki savez, 2013. Str. 229-234. – Rad u zborniku.

157. SEGEDI, I. Movement of uke from the aspects of judo bout tactics. // 4th European Science of judo Symposium /Budimpešta, 2013. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

158. SERTIĆ, H.; Segedi, I. Judo - osnove. Zagreb : Gopal d.o.o., 2013.

159. SERTIĆ, H.; Segedi, I. Relations of latent anthropometric variables to success in judo bout. // In Book of abstracts of the 8th International Judo Research Symposium / Rio de Janeiro, 2013. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

160. Sertić, H.; Segedi, I. Vježbe za razvoj specifične koordinacije za judo sport URL: http://judo-zveza.si/datoteke/strani/edukacija/specifi-na-koordinacija-za-judo.pdf (22.1.2014.) .– Internetski izvor

161. Sertić, H.; Segedi, I.; Milanović, D. Anthropological and fitness status of Croatian judoist. URL: http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.archbudo.com%2Ffulltxt.php%3FICID%3D470068&ei=z6UIU6GtKoWThger6ICgCg&usg=AFQjCNGDMVrEg76O53mJ6YKbkqJIsE3Zdg&bvm=bv.61725948,d.bGE (23.01.2014.) .– Internetski izvor

Page 25: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

25

162. SERTIĆ, H.; Šimunić, N. Anthropological status of judokas od different skill level. // In Book of abstracts 4th European Science of judo Symposium / Budimpešta, 2013. – Rad na skupu objavljen u obliku sažetka.

163. MIŠKULIN, F. Pozitivan utjecaj juda na stabilnost trupa djece predškolske dobi // 12. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sporta / urednici Igor Jukić, Cvita Gregov, Sanja Šalaj, Luka Milanović, Vlatka Wertheimer. Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2014. Str. 336 -338. – Rad u zborniku.

164. SERTIĆ, H.; Segedi, I; Franjić, D. Trening snage i koordinacije u judu kod dječaka u dobi od 14 – 15 godina // 12. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sporta / urednici Igor Jukić, Cvita Gregov, Sanja Šalaj, Luka Milanović, Vlatka Wertheimer. Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2014. Str. 186 -190. – Rad u zborniku.

Page 26: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

26

3. ZAKLJUČAK

Osnovni kriterij odabira građe za ovu bibliografiju bio džudo kao sport te

prikupljanje građe vezane za tu temu. Ova bibliografija je neizbježno selektivna, jer

uključuje osoban pristup pri izboru građe.

Bibliografske jedinice u ovom radu služe kao izvor informacija zainteresiranima za

ovaj borilački sport. Ova specijalna popisna bibliografija obuhvatila je 164 bibliografske

jedinice tematski vezane za džudo.

Bibliografske jedinice su: knjige, dio u knjizi, članak u časopisu, rad u zborniku,

znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka na skupovima, elaborati, projekti, bilteni,

magistarski radovi i doktorske disertacije te internetski izvori.

Nadam se da će ovaj rad poslužiti kao polazišna točka za daljnja istraživanja te

doprinijeti sustavnom sređivanju građe o džudu.

Page 27: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

27

4. KAZALA

4.1. KAZALO AUTORA

Baić, Mario 65, 69, 81, 84, 113, 118

Banović, Ivo 47, 48, 73, 74, 78, 80, 96

Barić, Blaženka 102, 103

Blažević, Stipe 75, 87, 89

Bosnar, Ksenija 41

Božić, Ivan 148

Bradić, Slaviša 139, 149

Budinšćak, Mladen 70, 79, 83, 93, 94, 99, 115, 117

Bunić, Branimir 62

Callan, Mike 144

Cvetković, Čedomir 26, 27, 28, 29, 30, 113, 118

Dimlić, Daniel 109

Drviš, Ivan 61

Đapić Caput, Petra 128, 150, 151

Đapić, Petra 69, 70, 79

Erceg, Marko 125, 154

Fabijan, Marijan 152

Franjić, Dario 132, 164

Gržeta Miroslav 52, 90, 97

Herceg, Emina 54

Horga, Smiljka 38

Jagić, Marija 71

Juričić Spasović, Danica 141

Karničić, Hrvoje 87, 98

Katić, Ratko 75, 76, 89, 92, 150

Košuta, Mirjana 32

Krstulović, Saša 55, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 98, 109, 123, 124, 125, 129, 142, 143, 150, 151, 154, 155, 156

Kudo, Kazuzo 9, 10

Kuleš, Branimir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 31, 32, 33, 35, 42, 50, 62, 110

Kuštro, Nenad 132

Kuvačić, Goran 142, 156

Kvesić, Mladen 124

Lanc, Ljerka 19

Lascau, Florian Daniel 144

Leko, Goran 63

Lindi, Hrvoje 63, 64, 65, 66, 126

Lucić, Josip 20, 23, 26, 27, 29, 30, 35, 52, 90, 97

Maleš, Boris 125, 154

Marić, Josip 21, 28, 30, 33

Marijanović, Tomislav 129

Page 28: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

28

Matković, Branka 72, 82, 83

Milanović, Dragan 58, 59, 74, 78, 95, 161

Miletić, Alen 156

Miletić, Đurđica 125, 154

Miškulin, Fabijan 163

Modrić, Žarko 25

Momirović, Konstantin 1, 2, 12

Mulić, Rosanda 75

Novak, Marijan 56

Novković, Miroslav 60

Nurkić, Mirsad 124

Ostojić, Ljerka 92

Parčina, Mirko 57

Petrović, Dario 132

Preradović, Slobodan 111

Prizmić, Anita 38

Prot, Franjo 41, 71

Prskalo, Ivan 127

Redžepi, Fadil 130

Rozga, Boško 129

Sapunar, Josip 36

Segedi, Ivan 74, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 91, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136,

137, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 157, 158, 159,160, 161, 164

Segedi, Saša 114

Sekulić, Damir 77, 88, 92, 155

Sentić, Martin 88

Sertić, Hrvoje 34, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 158, 159, 160, 161, 162, 164

Spasović, Vitomir 51

Stapić, Rino 98, 109

Sterkowicz, Stanislaw 104, 105, 106, 121

Strmotić, Goran 152

Sviben, Branko 1

Svirčić, Ante 142

Šavora, Neven 56, 60

Šimunić, Nikolina 162

Šoš, Krešimir 107

Trošt, Tatjana 72, 82, 83, 146

Vidranski, Tihomir 112, 119, 120, 135

Viljušić, Dražen 62

Vračan, Dalibor 84, 108

Vučak, Tomislav 116, 122

Page 29: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

29

Vuleta, Dinko 45, 46, 49, 58, 59, 66, 74, 80, 121

Zečić, Miroslav 46

Žuvela, Frane 89, 125, 151, 154

Žvan, Milan 101

Page 30: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

30

4.2. PREDMETNO KAZALO

A

analiza

biomehanička 18, 30, 42, 116

funkcionalna 119, 156

izvedenog gibanja 19, 23, 58

korelacijska 11, 28, 34, 35, 37, 44, 45, 50, 55, 61, 74, 84, 85, 90, 94, 109, 159

strukturalna 53

antropometrijske mjere 42, 53, 159

antropometrijske dimenzije 4, 23, 27, 34, 61, 101

antropološka obilježja /karakteristike

antropološka obilježja 4, 67, 69, 84, 113, 118, 127, 154

antropološka karakteristike 6, 55, 81, 85, 94, 108, 125

antropološki status 4, 40, 77, 161, 162

B

biomehanička obilježja 19

biomehanika 32

borba u parteru 20, 23, 30, 115, 117

C

ciklus

dvoolimpijski 13

D

dijagnostika

dijagnostika 6, 72

sposobnosti 6, 20, 46, 48, 95

stanja 67

treniranosti 132

djeca 36, 37, 40, 48, 50, 67, 108, 113, 118, 163

dječaci 67, 69, 76, 81, 84, 85, 125, 127, 154, 164

djevojčice 67, 87, 94, 128, 151

dob

predškolska dob 163

mlađa školska dob 26, 29, 37, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 69, 76, 77, 81, 84, 84, 85, 87, 88, 94, 108, 113, 124, 125, 127, 128, 132, 150, 151, 154

starija školska dob 164

donji udovi

koljeno 32

džudašice 94, 155, 161, 162

džudaši 4, 28, 50, 57, 69, 84, 89, 94, 127, 132, 133, 137, 143, 147, 161, 162

džudo 1, 2, 25, 31, 36, 51, 52, 54, 56, 68, 96, 144

džudo borba 23, 30, 35, 37, 42, 78, 106, 126, 131, 137, 143

Page 31: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

31

džudo škola 5, 7, 16, 60, 113, 118

E

efikasnost gibanja 18, 44

F

faktor/čimbenik 29, 143

faktorska struktura 4, 22

G

glukoza 156

H

hrvači 28, 69, 94

hrvanje 21, 68

hrvatska vojska 52, 90, 97

I

izdržljivost

aerobna 119

J

jiu-jitsu 1

judaš vidi džudaš

judo vidi džudo

judo borba vidi džudo borba

judo škole vidi džudo škole

K

karate 68

kategorije

težinska 42, 98, 104

uzrasna 26, 147

konativne osobine 38, 53

koordinacija

koordinacija 34, 44, 50, 71, 78, 109, 164

specifična 138, 160

L

laktati (mliječna kiselina) 156

M

metodika treninga 24, 96, 120, 123

metodski postupci 24, 39, 65, 120

mjerni instrument (test) 5, 135

homogenost 46

mjerne karakteristike 59

valjanost 8, 135

morfološke karakteristike 73, 86, 98

morfološke osobine 73, 86

motorička znanja 26, 48, 49, 53, 57, 79, 88, 93, 130, 131, 134, 137, 139, 147

motorički razvoj 58, 128, 151

motoričke sposobnosti 11, 59, 71, 76, 87, 88, 108, 121

fleksibilnost 61

eksplozivna snaga 45

Page 32: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

32

N

natjecanje 104, 105, 116,

nožna bacanja 130

O

odgojno sredstvo 47, 80

opterećenje 32

ozljede 72, 82, 83, 142, 146

P

parterna tehnika 9, 27

plan i program 13, 15, 17

planiranje i programiranje 17, 48, 110

prevencija 83

priprema

fizička 91

kondicijska 64, 91, 100

prednatjecateljska 13, 17

situacijska 17

specijalna 17, 152

sportska priprema 62, 91

pripremljenost

fizička 46

pripremljenost 46

programiranje treninga 17, 113, 118

efekti 48, 67, 118

periodizacija 13, 110

propriocepcija 122

R

rekreacija

rekreacijska aktivnost 66

rekreacijski sadržaji 112

S

samoobrana 140

selekcija

selekcija 5

situacijska efikasnost 27

snaga 28, 37, 50, 62, 71, 114, 164

eksplozivna 45

repetitivna 3, 45

specifična 115

somatski status 128

sportovi

polistrukturalni/polistrukturni 135

sposobnosti

konativne 37

motoričke 20, 23, 27

situacijsko – motoričke 20, 23, 27, 29

sposobnosti 11

Page 33: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

33

T

tehnička učinkovitost 18, 21, 23, 30, 34, 53, 74, 78, 116, 143, 147, 155

tehnika izvođenja 18, 24, 39, 51, 74, 101, 121, 130

tehnike bacanja 10, 19, 24, 34, 39, 51, 52, 58, 74, 93, 104, 131, 136, 137, 147

tehnika padova 49, 51, 109

teorija treninga 123

test

motorički testovi 71

situacijsko-motorički testovi 20, 22, 30, 35

specifični judo test 106, 156

tjelesna i zdravstvena kultura 103

trenažni proces 33, 62, 67, 76, 81, 87, 92, 107, 108, 122, 155

trenažni sadržaji 14, 21, 63, 160

trener 155

trening 21, 48, 92, 107, 124, 152, 164

aerobni trening 107

specifični 152

trup 163

U

učenje 53, 58, 65, 88, 137

uke 157

uspješnost u sportu 8, 23, 26, 29, 35, 44, 45, 53, 55, 59, 61, 73, 77, 98, 119, 129, 159

uzrasne kategorije

kadeti 26, 29, 77, 86

juniori 28, 86, 136

seniori 136

V

valjanost

faktorska

prediktivna 8, 11

vježbe 3, 21, 117, 138

Z

znanje

taktička znanja 26, 157

tehnička znanja 26, 70, 79, 88, 162

teorijska znanja 70, 79, 145

Page 34: BIBLIOGRAFIJA RADOVA O DŽUDU OBJAVLJENIH U HRVATSKOJdarhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4580/1/Mirna Kosović_Diplomski rad.pdf · zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima

34

5. LITERATURA

1. Anić, V. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb : Novi Liber, 2004.

2. Anić, V.; Silić, J. Pravopis hrvatskoga jezika. Zagreb : Novi Liber, Školska knjiga, 2001.

3. Bakoš, N. (ur.) Bibliografija radova nastavnika, suradnika i diplomskih radnji studenata Visoke škole za fizičku kulturu. Zagreb : Visoka škola za fizičku kulturu, 1969.

4. Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod, 1999.- Sv. 2. 2000.

5. Heimer, S., Milanović, D., Mraković, M. i Oreb, G. (ur.) Pregled istraživanja. Zagreb : Fakultet za fizičku kulturu, 1994.

6. Horvat, A. Nacionalna tekuća bibliografija u službi Univerzalne bibliografske kontrole. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 43(1-2), 1-8, 2000.

7. Hrčak-portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. URL: http:/hrčak.srce.hr/index.php

8. Hrvatski judo savez. URL: http://www.judo.hr/

9. Hrvatska znanstvena bibliografija. URL:http:/bib.irb.hr

10. Jaklinović-Fressl, Ž. Judo ili džudo? U H. Sertić, Osnove borilačkih sportova : judo, karate, hrvanje (str. 167-171). Zagreb : Kineziološki fakultet, 2004.

11. Jaklinović-Fressl, Ž. (ur.) Kineziološki fakultet 1959 – 2004 : Građa za bibliografiju. Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.

12. Katalog knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. URL: http:/www.knjižnice.ffzg.hr

13. Katalog knjižnice Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. URL: http:/kif.zaki.com.hr/pages

14. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bibliografija 1959.-2009. (CD) Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.

15. Leščić, J. Kazala i hrvatske nacionalne bibliografije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 47, 3-4(2004), str. 119-130.

16. Logar, J. Uvod u bibliografiju : teorijski osnovi bibliografije, istorija bibliografije, pregled bibliografija, bibliografija u Jugoslaviji. Sarajevo : Svjetlost, 1973.

17. Murati, T. Oblici za raspačavanje nacionalnih tekućih bibliografija. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 45, 1-2(2002), str. 66-82.

18. Radovčić, M.; Barbarić, A. ISBD – od prošlosti k budućnosti. // // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 56, 4(2003), str. 203-226.

19. Wikipedia.org. URL: http://hr.wikipedia.org/wiki/Judo