Betti the Making of Christian Moravia Rec

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Betti the Making of Christian Moravia Rec

Transcript

 • Betti, Maddalena, The Making of Christian Moravia (858882). Papal Power and Political

  Reality. Brill, Leiden Boston 2013 (= East Central and Eastern Europe in the Middle Ages,

  4501450 24). ISBN 9789004211872. 266 s.

  Kniha Maddaleny Betti, je vychz z jej disertace, je prozrame to ji vodem

  vznamn hned z nkolika dvod. Za prv zpstupuje jej pvodn italsk text irmu

  publiku. Za druh pedstavuje cennou analzu papesk politiky ve vztahu k misim, kdy na

  pkladu misie cyrilometodjsk nartv strategie papeskho stolce ve vztahu

  k christianizovanm zemm. Konen, za tet, kniha pedstavuje dal z nemnoha most

  mezi hlavnm proudem svtov medievistiky, je se sousteuje primrn na djiny Francie,

  Anglie a Itlie (mn ji e) a prostorem stedn a vchodn Evropy, kter snad bv pro

  francouzsk, britsk i italsk medievisty zajmav, avak tak nepstupn kvli jazykov

  barie. Tu publikace (a obecn cel edin ada, v n byla prce vydna) v anglitin a

  v prestinm nakladatelstv se slunou distribun st pekonv a umouje tak lpe

  integrovat djiny naeho prostoru a zdej historiografick diskurs do djin a djepiseck

  tradice neslovansk Evropy.

  vodn kapitola mapujc historiografii problmu jen strun nastiuje ji znm a je tak

  zajmav spe pro clovou skupinu ten, ji jsem naznail ve cl toti na historiky,

  kte neznaj slovansk jazyky a jen dky autorce maj monost se alespo ve strunosti

  seznmit s nzory stedoevropskch autor. Maddalena Betti si vak bohuel primrn vm

  jenom problmu geografickho umstn Velk Moravy, akoli nezapomn tene

  upozorovat, jak role jim byla pisuzovna v rznch kontextech, nacionlnm,

  panslavistickm, ppadn katolickm nebo ortodoxnm.

  V nsledujc kapitole Maddalena Betti pesouv svou pozornost k potkm psoben Cyrila

  a Metodje a k jejich kontaktm s papei Mikulem I. (848-867) a Hadrinem II. (867-872).

  Zasazuje problm velkomoravsk crkve do kontextu soudob crkevn-politick situace.

  Upozoruje jednak na snahy franck e, panovnka i jeho biskup nedovolit okrajovm

  zemm za bezprostednmi hranicemi impria emancipovat se a zskat samostatnou crkevn

  organizaci, jednak na problm formovn bulharsk crkevn organizace, kde se stetvaly

  zjmy Frank, papestv a Byzance. Dle tene seznamuje s prameny. Sousted se zejmna

  na mlen papeskch pramen autorka m na mysli zejmna Liber pontificalis. Problm

  tkv toti v tom, e autor pslunch pas Liber pontificalis Jan Immonides naopak

  pomrn podrobn l tehdej vztahy papestv s Byzanc i s Bulharskem. Tuto diskrepanci

  je teba vysvtlit. Autorka uvauje o tom, e by chybjc zmnky o cyrilometodjsk misii

  mohly vyplvat z promnn situace v dob sepsn textu. Autorka v tto souvislosti

  poukazuje zejmna na pontifikt tpna V. Nakonec vak nevid mezi pontifiktem

  tpnovm a Janovm tak zetelnou diskontinuitu a zmiuje, e bhem sv vldy pape

  nanejv omezil nkter Metodjova privilegia a nestavl se ji tak jednoznan ve prospch

  jeho autority, snad aby uklidnil situaci v dieczi. Betti se domnv, e pro papee se tehdy

  jevilo jako phodnj vyut franckho klru k poslen tamn autority papeskho stolce.

  Na nsledujcch strnkch se zabv jinmi dleitmi prameny tohoto obdob, a se jedn o

  moravskopanonnsk legendy, Conversio Bagoariorum a list arcibiskupa Theotmara i Vita s.

  Climenti cum translatione, piem vyzdvihuje zejmna vzjemn rozdly v obsahu jejich

  sdlen.1 Betti sice upozoruje, e je obecn pijmno asn datovn obou

  moravskopanonskch legend, avak zrove upozoruje na pozdn textovou tradici obou

  1 Zde pekvap, e autorka nereflektovala tlou, avak velice podstatnou knku Vladimra Vavnka,

  Staroslovnsk ivoty Konstantina a Metodje. Rozpravy SAV: ada spoleenskovdn 73, . 7. Praha 1963

  vnovanou prv rozboru cyrilometodjskch legend z hlediska uren autorskch strategi a cl.

 • legend, je je navc navzjem nezvisl. Nezvisl jsou i cle sdlen obou text, co se

  podepisuje na mnostv a kvalit informac a se ob legendy kladou do piblin shodn

  doby a prosted, je na prvn pohled patrn, e kad pojednv setkn s papeem odlin,

  vm si odlinch jev a jinak obsazuje dj.2 Specifick cle obou text (zejmna obhajoba

  legitimity liturgie ve staroslovntin a jej pijet v m) ostatn vyplynou i z konfrontace

  obou text se soudobmi dopisy papeskho dvoana Anastzia, jen se s Konstantinem

  osobn znal a povaoval si jej zde nenajdeme o staroslovnsk liturgii ani slovo.

  Nejrozshlej pozornost Maddalena Betti vnuje rozboru papeskch list, jich se zejmna

  v ppad pontifiktu Jana VIII. dochovalo pomrn znan mnostv. Spolu s tm se spn

  pokou zasadit psoben Metodjovo do irho kontextu soudob papesk politiky,

  respektive obecn do rmce papeskho vztahu k misim.

  Potky znmho vztahu stedoevropskho prostoru k papeskmu stolci autorka sleduje

  v irm rmci papesk vchodn politiky, kde hlavn roli sehrval zjem na christianizaci

  Bulharska a jeho podzen pmo mu. V t dob vystupoval m a bavorsk episkopt jako

  spojenci, pe Betti, spojenectv se vak dlouho neudrelo posledn rnu mu zasadilo

  samostatn vysln misijn expedice z Bavorska, je nepsobila ve jmn papee, avak

  nezvisle. Prv nespn snaha prosadit se v Bulharsku spolu s pli nezvislm

  postavenm bavorskho klru zejm zapsobily ve prospch npadu vyut spojenectv se

  slovanskmi vldci stedn Evropy, potamo s Konstantinem a Metodjem k poslen vlivu

  ma v oblasti stedn Evropy. Betti si je samozejm vdoma, e se zde pohybujeme na

  rovni slab dokladovatelnch hypotz, nebo ani msk, ani bavorsk prameny se o

  potcch cyrilometodjsk misie nerozepisuj.

  S vt jemnost nm umouje proniknout finesami papesk politiky soubor list papee

  Jana VIII., je se pevn dochovaly prostednictvm monte cassinskho rukopisu z 11.

  stolet, na n se sousteuje autorina pozornost: v listech vid operativn nstroje papesk

  politiky, je nm dovoluj rozumt tomu, jak prakticky fungovala msk diplomacie v rznch

  kontextech, a umouje nm sledovat promny papesk politiky v ase ve svtle zmnnch

  podmnek.3 Autorka ovem zrove varuje, kdy k, e mnoh dochovan listy nejsou

  dobe datovny, ppadn nelze jednoznan identifikovat jejich adresta. Prv v tto

  kapitole autorka nejvce vyuv srovnvac metody, nebo j rozsah a kvalita dochovanch

  pramen umouj jednak zasadit psoben Konstantina a Metodje do kontextu soudob

  papesk politiky, jednak do rmce papesk misijn politiky obecn. Betti ukazuje

  prostednictvm kvantitativn analzy, e se z moravsk kauzy pro papesk stolec stal

  nakonec ppad o srovnateln dleitosti s tm bulharskm a tvoil soust ir strategie clc

  na slovansk vldce stedn Evropy a Pojadran. I kdy autorka upozoruje na vznam

  papeskho stolce pi en kesanstv, jednm dechem zrove podotk, e m

  nezasahoval podle jednoho pedem danho schmatu a e jeho mstn ingerence byly mon

  vlastn jenom dky zrove se projevujcmu zjmu barbarskch vldc stt se soust

  civilizovanho svta, ppadn v dsledku snah pvodn nezvislch mision potvrdit svou

  legitimitu. Misijn politiku tak je nutno chpat v irm kontextu snah papestv v naem

  ppad nap. Jana VIII. o poslen autority papeskho stolce, kter zrove musel opatrn

  nalapovat, aby oteven nenaruil zjmy Frank. O vznamu papesk misijn politiky

  smujc do slovansky mluvcho prostoru jist svd jak mnostv znmch list, tak

  2 Srov. Kalhous, David: Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of Early Pemyslid

  Bohemia. Leiden Boston 2012, s. 193-208. 3 operative tools of papal actionallow us to understand how Roman diplomatic practice worked in different

  contexts, and to follow the evolution of papal policy over time, in the light of changed circumstances

 • nepochybn snaha nasazovat zkuen diplomaty, sil o udrovn zskanch kontakt stejn

  jako vyuvn existujcch kontakt v centrech k navzn styk s dalmi loklnmi vldci.

  Betti dle ukazuje, e mnoh akce byly vzjemn provzny a lze rovn vysledovat snahu

  oslovovat vce adrest narz.

  Metodj zprvu stanul v ele panonsk (arci)diecze, jak upozoruje Betti (ppadn tak

  Libor Jan). Na rozdl od nkterch badatel, kte v tom vid jeden z dvod pro pesunout

  Svatoplukovo knectv i Metodjovo biskupstv na srbskou Moravu, autorka preferuje

  nahlet toto oznaen jako legitimizan strategii, j si zvolil papesk stolec, aby dle poslil

  starobylost, a tm i legitimitu svch nrok. Phodn upozoruje tak na to, e kontinuitu

  terminologie nelze vnmat jako doklad kontinuity definice jinmi slovy Pannonie mskch

  pramen a pramen ran stedovkch se nemusely nutn krt, stejn jako se ostatn

  nepekrvaj ani hranice Gallie i Germnie v pedstavch antickch a ran stedovkch

  pisatel. Autorka v tto souvislosti upozoruje, e Konstantin s Metodjem putovali do ma

  okolo Balatonu a je tedy pravdpodobn, e vyli z oblasti, je byla od Balatonu poloena

  severn. Promnu panonsk (arci)diecze v arcidieczi moravskou, j meme sledovat

  v papesk korespondenci na pelomu 70. a 80. let 9. stolet, Betti klade do souvislosti se

  snahou lpe definovat Metodjovo skuten, zejm ji stabilnj postaven, nebo se ji v t

  dob e zzen sufragnnch biskupstv, a tedy stabilizace moravsk crkve. Snaha propojit

  Metodje se Sirmiem a s ddictvm sv. Andronika, ji zachycujeme v ivot Metodjov,

  souvis s tendenc onoho textu a nepedstavuje nm legitimizan strategii, po n by v dan

  doby shlo papestv nebo sm Metodj, domnv se Betti. Ostatn, dodv na jinm mst,

  Sirmium a sv. Andronik nebyli nikdy spojovni, piem o samotnm Andronikovi vme

  krom jeho jmna jen velmi mlo. Autorka spolu s jinm italskm badatelem Picchiem proto

  uvauje, e budovn vaz