Beskatalitiؤچko izravno fluoriranje aromatskih supstrata u ... SVEUؤŒILIإ TE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIؤŒKI

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Beskatalitiؤچko izravno fluoriranje aromatskih supstrata u ... SVEUؤŒILIإ TE U ZAGREBU...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  KEMIJSKI ODSJEK

  SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI (DOKTORSKI) STUDIJ KEMIJA

  Beskatalitičko izravno fluoriranje

  aromatskih supstrata

  u dvofaznim mikrofluidnim uvjetima

  KEMIJSKI SEMINAR I

  Marko Viskić

  Zagreb, veljača 2017.

 • 2 | K e m i j s k i s e m i n a r I

  Sadržaj

  1. Uvod............................................................................................................................3

  2. Fluor i organofluorovi spojevi............................................................................3

  2.1. Svojstva fluora i organofluorovih spojeva.....................................................3

  2.2. Učinci uvođenja fluora u organske supstrate................................................4

  2.3. Spektroskopska svojstva..............................................................................10

  2.4. Izabrane klasične metode fluoriranja aromatskih spojeva........................12

  2.4.1. Balz–Schiemannova reakcija.........................................................12

  2.4.2. Fluoroformijatni postupak.............................................................12

  2.4.3. Prijelaznim metalima potpomognuto oksidativno fluoriranje.....13

  2.4.4. Halex proces...................................................................................13

  2.4.5. Izravno fluoriranje.........................................................................14

  3. Mikroreaktori........................................................................................................18

  3.1.Definicija i karakteristike..............................................................................18

  3.2. Perspektive provođenja reakcija u mikroreaktorima.................................20

  3.3. Geometrijski parametri i procesne veličine mikroreaktora........................22

  3.4. Strujanje fluida u mikroreaktoru u sustavima plin-kapljevina..................23

  4. Fluoriranje aromatskih supstrata u mikroreaktorima.............................26

  4.1. Fluoriranje aromatskih spojeva u kanalnom mikroreaktoru......................26

  4.1.1. Karakteristike i izrada mikroreaktora............................................26

  4.1.2 Eksperimentalni uvjeti i rezultati...................................................27

  4.2. Fluoriranje aromatskih spojeva u modif. kanalnom mikroreaktoru.........28

  4.2.1. Karakteristike i izrada mikroreaktora...........................................28

  4.2.2 Eksperimentalni uvjeti i rezultati..................................................29

  4.3. Fluoriranje aromatskih spojeva u mikroreaktoru s padajućim filmom.....30

  4.3.1. Dizajn mikroreaktora.....................................................................30

  4.3.2 Eksperimentalni uvjeti i rezultati...................................................32

  4.4. Fluoriranje aromatskih spojeva u mikroreaktoru s mikromjehurićima.....33

  4.4.1. Dizajn mikroreaktora.....................................................................33

  4.4.2. Eksperimentalni uvjeti i rezultati..................................................34

  5. Literaturni izvori..................................................................................................35

 • 3 | K e m i j s k i s e m i n a r I

  1. Uvod

  Poticaj za istraživanje organofluorovih spojeva leži u činjenici da se svojstva organskih

  spojeva drastično mijenjaju uvođenjem fluora u molekulu zbog njegovih stereoelektronskih

  učinaka. Zahvaljujući jedinstvenim svojstvima, organofluorovi spojevi imaju raznovrsnu

  primjenu, počevši od potisnih i rashladnih plinova, zaštitnih sredstava u elektronici,

  sredstava za fotolitografsko jetkanje, „fluoroznih“ faza u ekstrakciji, specijaliziranih (Nafion,

  PTFE) polimernih masa, tekućih kristala, superhidrofobnih premaza itd. Živi organizmi

  nemaju težnju metabolički iskorištavati fluor pa fluorirane spojeve u prirodi vrlo rijetko

  susrećemo*, dok nasuprot tome brojne farmakološki aktivne (antibakterijski i antivirusni

  lijekovi, 18F-PET sredstva, inhalacijski anestetici, agrokemikalije) i neaktivne tvari

  (perfluorugljici kao medij za prijenos kisika) svoju funkciju zahvaljuju prisutnosti fluora u

  strukturi.[1] Pritom u farmakološki aktivnim spojevima fluor najčešće dolazi u obliku

  monofluorirane (37%) ili trifluormetilirane aromatske jezgre (32%).[2]

  2. Fluor i organofluorovi spojevi

  2.1. Svojstva fluora i organofluorovih spojeva

  Unatoč širokoj rasprostranjenosti fluora u prirodi, zbog iznimno pozitivnog

  redukcijskog potencijala (E°=+3.06 V u kiselom i E°=+2.87 V bazičnom mediju) sinteza

  elemenetarnog fluora iz anorganskih fluorida bila je teško provediva zbog nedostatka

  prikladnog oksidansa do otkrića elektrokemijske metode. Fluor je blijedožuti plin, tališta pri -

  219.6 °C i vrelišta pri -188.1 °C (pri 105 bar). Izuzetno je otrovan i korozivan, osobito prema

  organskim materijalima koji često spontano izgaraju ili eksplodiraju pri izlaganju fluoru.

  Zbog visoke reaktivnosti napada platinide i zlato iznad 300°C, kao i većinu plemenitih

  plinova. Za razliku od fluoridne kiseline, fluor ne napada stakla, dok inertnost pokazuju i

  nikal i nikleni čelici zbog autopasivacije kao i srodni fluoropolimeri (PTFE, PFA).

  Reaktivnost fluora velika je zbog male energije homolize veze F-F (37.8 kcal mol-1, u

  usporedbi s s 58.2 kcal mol-1 za klor) i redukcijskog potencijala. Fluor je najelektronegativniji

  element (=3.98 po Paulingu) te se u spojevima pojavljuje isključivo u oksidacijskom stanju

  -1. Visok elektronski afinitet (3.448 eV) i prva energija ionizacije (17.418 eV) objašnjeni su

  mjestom fluora u periodnom sustavu kao prvog elementa s p-orbitalama koji popunjava

  valentnu ljusku primanjem samo jednog elektrona. Zbog istog razloga fluoridni ion je

  najmanji (r=133 pm) i najmanje polarizabilan monoatomski anion.

  Fizikalna svojstva organofluorovih spojeva određena su kombinacijom visoke

  elektronegativnosti i malog atoma uz podudarnost 2s- i 2p- orbitala fluora s orbitalama

  ugljika i izuzetno niskom polarizabilnošću fluora koja slijedi iz navedenoga. Visoka

  elektronegativnost fluora čini vezu ugljik-fluor vrlo polarnom (D=1.4, ovisno o okolnom

  okruženju unutar molekule). Činjenica da su perfluorugljici među najmanje polarnim

  otapalima (npr. r = 1.69 za perfluorheksan u usporedbi s 1.89 za heksan) moguća je zbog

  međusobnih poništavanja svih lokalnih dipolnih momenata unutar molekule, što daje

  * nekolicina bakterijskih i sekundarnih biljnih metabolita čiji korak fluoriranja u biosintezi katalizira za sada samo

  jedan poznati enzim – fluorinaza (EC 2.5.1.63)

 • 4 | K e m i j s k i s e m i n a r I

  nepolarni spoj, koji, između ostalog, zbog male polarizabilnosti i većih atoma fluora u odnosu

  na vodik, imaju zavijenu strukturu zbog steričkih odbijanja „tvrdih“ atoma fluora vezanih za

  ugljik u relativnom 1,3-položaju. Dok alkani imaju prepoznatljivu lančastu „cik-cak“

  strukturu i određenu konformacijsku fleksibilnost, perfluorugljici (Slika 1.) su rigidne

  molekule zbog nepodijeljenih elektronskih parova fluora i većeg radijusa fluora u odnosu na

  vodik, što dovodi do odbijanja 1,3-difluorometilenskih jedinica.

  Slika 1. Cik-cak konformacija n-oktadekana (iznad) i zavijena konformacija

  perfluoroktadekana. Sterička odbijanja 1,3-difluormetilenskih jedinica

  Druga posljedica male polarizabilnosti su vrlo slabe disperzijske interakcije, pa

  perfluorugljici imaju izuzetno niska vrelišta u usporedbi s analognim ugljikovodicima (tako

  n-heksan i tetrafluormetan imaju molarne mase 86 g mol-1 odnosno 88 g mol-1, dok je vrelište

  tetrafluormetana oko 200 K niže od vrelišta n-heksana. Perfluorugljici imaju četvrtostruko

  veću molarnu masu od analognih ugljikovodika dok je vrelište pri mnogo nižim

  temperaturama. Vrelište perfluorugljika je tek oko 30 K više od vrelišta plemenitih plinova

  sličnih molarnih masa.

  Dok su intermolekulske interakcije između perfluoroalkana vrlo slabe, to često nije

  slučaj kod djelomično fluoriranih ugljikovodika zbog lokalnih, nekompenziranih dipolnih

  momenata između ugljika i fluora. Utjecaj je najuočljiviji kada su fluor i vodik vezani na isti

  atom ugljika pa u takvom slučaju C-H veze mogu biti donori vodikovih veza, dok je fluor

  akceptor. Tako CH4 and CF4 koji su nepolarni imaju najniža vrelišta, nešto polarniji spojevi

  CH3F i CHF3 viša, dok je maksimum kod CH2F2, koji ima najveći dipolni moment i može

  tvoriti trodimenzijsku mrežu vodikovih veza.

  Ostale posljedice niske polarizabilnosti su pojava nemješljivosti kod smjesa

  ugljikovodika i perfluoriranih spojeva, koja se iskorištava u ekstrakcijskim tehnikama

  uvođenjem „fluoroznih“ faza uz dobro poznate organske i vodene faze.[3]

  2.2. Učinci uvođenja fluora u organske supstrate

  Stabilnost veze ugljik-fluor neuobi

Recommended

View more >