Bartın Termik Santralı

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bartın termik santrali raporu

Text of Bartın Termik Santralı

 • 1

  TMMOB

  BARTIN AMASRA TERM K SANTRAL RAPORU

  ANKARA, 2008

 • 2

 • 3

  NDEK LER

  SUNU .7

  1. GR ...8

  2. BARTIN L - AMASRA LES NN GENEL ZELL KLER .9

  2.1. Co rafi Konumu ..9

  2.2. klim zellikleri .....10

  2.2.1. Ya .10

  2.2.2. Scaklklar .12

  2.2.3. Rzgar ...15

  2.2.4. Nem ve Basn ..19

  2.2.5. Bulutluluk, Gne lenme Sresi ve Deniz Suyu Scakl ...20

  2.2.6. Meteorolojik Verilerin De erlendirilmesi..21

  2.3. Jeolojik Yap ...22

  2.3.1. Blgesel Jeoloji .22

  2.3.2. Yapsal Jeoloji ve Tektonizma .23

  2.3.3. Depremsellik .25

  2.3.4. Ekonomik Jeoloji .25

  2.4. Su Kaynaklar 27

  2.5. Arazi ve Toprak zellikleri ..29

  2.6. Arazi Kullanm Durumu ve Bitki rts 31

  2.7. Nfus Durumu ve Ekonomik Yap ...31

  2.8. Ula m .32

  2.9. Turizm .33

  2.10. Planlama Durumu 35

  3. AMASRADA TA KMR LETMEC L 37

  3.1. TTK Amasra letme Mdrl Hakknda Genel Bilgi..37

  3.2. letme Yntemi ve Takmr retimi ve Kmrn Kullanm39

  3.3. Rezervler .39

  3.4. ATMin Gelece i ..43

  4. AMASRA TA KMR LETME MDRL ile HEMA A. . L K S 45

  4.1. Rdovans , Hizmet Alm Szle meleri ve HEMA A. 45

  4.2. Termik Santral Boyutu .47

  5. ENERJ BOYUTU 50

  5.1. Mevcut Enerji Kaynaklar 50

  5.2. Blgenin Enerji Gereksinimi ....51

 • 4

  5.3. Yerli Kmr thal Kmr Boyutu52

  6. EVRE BOYUTU55

  6.1. Kmr Madencili i ve evre Sorunlar..55

  6.2. Termik Santrallerin Yaratt evre Sorunlar..58

  6.2.1. Amasrada Termik Santral Kuruldu unda Ortaya kacak Olumsuzluklar.59

  6.2.2. Kmr Yaklmas Sonucu Oluacak Kl ve Emisyonlar Sorunu.61

  6.3. Amasrada Termik Santral Gereklili i ve Di er Seenekler.61

  7. SYAS BOYUT63

  7.1. Yazl Soru nergeleri ve TBMM Tutanaklar ..65

  7.2. TBMM Meclis Ara trma Komisyonu al malar65

  8. SONU ..70

  KAYNAKA .75

  EKLER ..77

  FOTO RAFLAR.99

 • 5

  TABLO, GRAF K VE EK LLER L STES

  Tablo 1. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Ya Verileri11

  Tablo 2. Amasra Meteoroloji stasyonu Gnlk En Byk Toplam ve Yllk Toplam Ya lar.11

  Tablo 3. Bartn Ya Frekans ...12

  Tablo 4. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalama Scaklklar ve Scaklk Gerekleme Gn Saylar.....................................................................................................12

  Tablo 5. Amasra Meteoroloji stasyonu En Yksek Scaklklar.1 3

  Tablo 6. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas En Yksek Scaklklar Gerekle me Gn Saylar..14

  Tablo 7. Amasra Meteoroloji stasyonu En D k Scaklklar...14

  Tablo 8. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas En D k Scaklklarn Gerekle me Gn Saylar.14

  Tablo 9. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas, En Yksek-En D k Toprak st ve Toprak Scaklk De erleri...14

  Tablo 10. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Rzgar Esme Saylar.16

  Tablo 11. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Rzgar Hzlar (m/sn)16

  Tablo 12. Amasra Meteoroloji stasyonu En Hzl Esen Rzgar Hzlar (m/sn) ve Ynleri...16

  Tablo 13. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Buhar Basnc (hPa) ve Ba l Nem (%)..19

  Tablo 14. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Atmosferik Basn ..19

  Tablo 15. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Bulutluluk ve Bulutlu Gn Saylar...20

  Tablo 16. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Deniz Suyu Scaklklar ve Uzun Yllar En Yksek ve En D k Scaklklar..20

  Tablo 17. Arazi Kullanma ekillerinin Kabiliyet Snflarna Da lm (Amasra)..30

  Tablo 18. Amasra lesinde Arazi Kullanm Durumu ...31

  Tablo 19. TTKnn Rezerv Hesab (Ton) 38

  Tablo 20. Amasra- A Sahas Kat Rezervleri (x 1000 Ton).38

  Tablo 21. Amasra-B Sahas Kat Rezervleri (x 1000 Ton)..38

  Tablo 22. MTAnn Rezerv Hesab (Ton) ...40

  Tablo 23. TTKnn Rezerv Hesab (Ton) 41

  Tablo 24. YDKya Gre ATM Kmr Rezervleri.41

  Tablo 25. ATM 2023 Ylna Kadar Kmr retim Projeksiyonu .42

  Tablo 26. EPDK Lisans Alan Tzel Ki ilikler...48

  Tablo 27. Zonguldak-Bartn-Karabk Yllk Puantlar ..51

  Grafik 1. Amasra Meteoroloji stasyonu Ortalama Aylk Toplam Ya Miktarlar ve Ya l Gn Saylar...12

  Grafik 2.Amasra Meteoroloji stasyonu Ortalama Sisli ve Kira l Gn Saylar..12

 • 6

  Grafik 3. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ekstrem Scaklklar 13

  Grafik 4. Amasra Meteoroloji stasyonu Yksek Scaklklarn Gerekleme Gn Saylar...13

  Grafik 5. Amasra Meteoroloji stasyonu D k Scaklklarn Gerekle me Gn Saylar.15

  Grafik 6. Amasra Meteoroloji stasyonu Toprak st ve Toprak Scaklklar ...15

  Grafik 7. Amasra Meteoroloji stasyonu llen Rzgar Ynleri Uzun Yllar Ortalamas..17

  Grafik 8. Amasra Meteoroloji stasyonu llen Rzgar Hzlar Uzun Yllar Ortalamas18

  Grafik 9. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Nem De erleri.19

  Grafik 10. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Gne lenme Sresi ve Deniz Suyu Scakl .21

  ekil 1. Amasra ve Yakn evresi ....9

  ekil 2. Amasra ve Yakn evresi Uydu Grnts ...10

  ekil 3. Etkili Olan Genel Atmosferik Sistemler 20

  ekil 4. Bartn ve evresinin Jeolojik Haritas ...24

  ekil 5. Bartn li ve evresinin Deprem Haritas ..26

  ekil 6. Amasra ve evresinin Toprak zellikleri ve Arazi Kullanm Haritas (1/100000).29

  ekil 7. Kastamonu Bartn Kre Da lar Milli Park Haritas.34

  ekil 8. Bartn-Zonguldak-Karabk llerini Kapsayan 1/100 000 lekli evre Dzeni Plan Haritas36

  ekil 9. HEMA A. .nin At Kuyular46

  Foto raf 1. Alman e mesi (Kurumu )

 • 7

  SUNU TMMOB dnyann, lkemizin, insanmzn ve yelerimizin iinde bulundu u bu gnk koullarda, bir meslek rgtne, bir mesleki demokratik kitle rgtne d en grevlerin gl , bykl ve bunlara kar sorumluluklarnn bilinciyle al malarn srdryor. TMMOB ve ba l Odalar; toplumdan soyutlanm sekin mhendis ve mimarlarn rgt de il, aksine toplumun iinde yer alan, onun bir paras olarak toplumla etkile im iinde bulunan bir alma anlay ierisindedir. TMMOB, mhendislerin, mimarlarn, ehir planclarnn sorunlarnn halkn sorunlarndan ayr tutulmayaca , sorunlarnn zmnn byk lde emeki snflarn sorunlarnn zmnde yatt gere ini ifade eder. TMMOB ve ba l Odalar her al ma dneminde meslek alanlar ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi ve bilgiyi kamuoyu ile paylamay kendine grev edinmi tir. Dnya apnda kapitalist kreselle me olgusunun, tm emekilerin ve demokrasi yanllarnn zerine gerek ideolojik saldr olarak gerekse de yaptrmlar olarak kbus eklinde kmesine kar yaplmas gereken, meslek alanlarmz ile ilgili lke gereklerinin ortaya konulmas, sorunlarn nedenlerinin belirtilmesi ve zmlerine ynelik tespitlerde bulunulmas, bunun emek ve demokrasi gleri ile paylamann ko ullarnn yaratlmas ve iyiden, do rudan, emekten, halktan yana bir abann gerekleri yerine getirmedir. TMMOB ve ba l Odalar, bilimi ve tekni i halkn kullanmna sunulmas grevini her dnemde yerine getirmektedir. Bu ilkelerden ve alma anlay ndan yola karak, lkemizin sorunlarna ilgisiz kalmyoruz. Bartn li, Amasra lesinde son dnemde gndeme gelen kmr alanlarnn taeronla trlmas ve kmre dayal termik santral kurulmasna kar , yre halknn ve yerel birimlerimizin talebi zerine 39. Dnem Ynetim Kurulu karar ile bir komisyon kuruldu. 39. Dnem Ynetim Kurulu yeleri lker Ertem, Alaeddin Aras, Baki Remzi Suimez, smail Kk, brahim Vardal, Mfit Hatat ile Hukuk Dan man Avukat Nurin Soykut, Teknik Grevli zgr Gkta konuyu yerinde inceledi. Konu uzman arkada larmz, jeolojik boyuttan meteorolojik boyuta, tarmsal boyuttan evre boyutuna, madencilik boyutundan hukuksal boyuta kadar bu raporu hazrladlar. 40. dnem Ynetim Kurulumuz da bu raporun yaymlanmasn karara ba lad. Raporu hazrlayan arkada larmza emekleri iin teekkr ediyoruz. Umarz, bu rapor; bir sektrn, di er sektrleri olumsuz etkilemeden, evreyi kirletmeden, kamu yarar ve toplum karn yok saymadan, hukuku zorlamadan kendi alannda gerekli faaliyetleri yrtebilece ini gsterir. Diliyoruz bu rapor ok disiplinli ve kapsaml ieri iyle karar vericilere yol gsterir. Bu raporla, yre halknn taleplerini de gerekle tirdi imize inanyoruz. TMMOBnin sz insana, ya ama ve gelece e dairdir. Bu raporumuz da yle alglanmaldr. Mehmet SO ANCI Ynetim Kurulu Ba kan

 • 8

  1. G R Trkiye Ta kmr Kurumu (TTK), Amasra Ta kmr letme Messesesinin gneyinde kalan bakir sahalarla, messesenin retim faaliyetinde bulunduklar yerin -400 kotun altndaki kmr varlklarnn i letilmesini 2005 ylnda Rdvans kar l zel bir firmaya (HEMA A. .) devretti. retti i kmrleri de erlendirmek iin termik santral kurmaya karar veren HEMA A. ., Enerji Piyasas Dzenleme Kurulundan, 12.10.2006 tarihinden itibaren 49 yll na, enerji retmek iin retim lisans ald. Lisans bavurusunda, Bartn ili Amasra ilesinde kurulmas planlanan termik santraln kurulu gcnn 654,5 MWm / 640 MWe oldu u, yaktnn ise ta kmr/metan gaz olaca belirtilmektedir. 2005 ylndan gnmze uzanan srete, yre halknn ve demokratik meslek rgtlerinin zelle tirme kar t evreye duyarl tepkileri, yerel ve ulusal kamuoyunda gndeme geldi. Bartnda kurulmas planlanan termik santrallere ynelik TMMOB Bartn l Koordinasyon Kurulunun talebi zerine, TMMOB 39. Dnem Ynetim Kurulu tarafndan 24 Ocak 2008 tarih ve 514 nolu Ynetim Kurulu karar ile bilimsel ve teknik bir rapor hazrlanmas konusunda bir komisyon olu turuldu. 1 39. Dnem Ynetim Kurulu yeleri lker ERTEM, Alaeddin ARAS, Baki Remzi SUMEZ, smail KK, brahim VARDAL, Mfit HATAT, Hukuk Danman Av. Nurin SOYKUT, Teknik Grevli zgr Cemile GKTA , Elektrik Mhendisleri Odas Ynetim Kurulu yesi Cengiz GLTA , TMMOB Enerji Komisyonu yesi Elektrik Yksek Mhendisi Necati PEK ve Makina Mhendisleri Odas Ynetim Kurulu yesi Ahmet EN , 7-8 Nisan 2008 tarihlerinde blgede incelemelerde bulundu. TMMOB Bartn l Koordinasyon Kurulunun ald randevu zerine 7 Nisan 2008de Bartn Valisi Sayn sa KK ile bir toplant gerekle tirildi. 8 Nisan 2008de TMMOB Bartn KK temsilcileri ile Amasra Ta kmr letme Messesesi Mdr Sayn Mustafa ZEL K ile gr ld, HEMA Endstri A. .nin al ma alanlar yerinde incelendi. Ankaradan gelen TMMOB Heyeti ayrca, HEMA Endstri A. . yetkilileri ile de gr t.

  TMMOB ile ilgili Odalar Ynetim Kurulu yeleri ve TMMOB Hukuk Dan man tarafndan her trl nyargdan uzak ekilde, bilimsel ve hukuksal gereklere dayal olarak hazrlanan bu raporu; umarz, kamuoyu ve karar vericiler do ru de erlendirir ve kamu yarar ile toplum karna uygun zmler retirler.

  1 TMMOB 39. Dnem Ynetim Kurulunun 24 Ocak 2008 tar ihli ve 514 nolu karar: Bartnda kurulmas planlanan Termik Santrallere ynelik bilimsel ve teknik bir rapor hazrlanmas konusunda Hseyin Ye il, lker Ertem, Alaeddin Aras, Fikret Zorlu, Halil Gezer, Cemalettin Kk, smail Kk, brahim Vardal ve Baki Remzi Suimezden oluan komisyonun grevlendirilmesine oybirli iyle, (www.tmmob.org.tr/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=698&page=1)

 • 9

  2. BARTIN L - AMASRA LES NN GENEL ZELL KLER

  2.1. Co rafi konumu

  Bartn, Karadeniz Blgesinin Bat Karadeniz Blmnde 32o22 do u boylam, 41o37 kuzey enlemi zerinde, 2143 km2 lik yzlmne sahip bir ilimizdir. Do uda Kastamonu, do u ve gneyde Karabk, batda ise Zonguldak illeriyle komudur. Bartn linin % 46sn ormanlar, % 35ini tarmsal alanlar, % 7sini ayrlar ve meralar, % 12sini de kltre elverisiz alanlar ve yerle im merkezleri kaplamaktadr. Amasra, Karadeniz Blgesinin batsnda Bartn iline ba l bir iledir. 41o4525 kuzey enlemi ile 32ol49 do u boylam zerinde olan Amasra, Karadeniz ky da larnn dik yamalarnn ete inde be kk adann drdnn zamanla birle mesiyle meydana gelmi kk bir dzlkte, bu dzl n devam olan tepeler ve eteklerinde kurulmu tur. Kuzeyinde Karadeniz, gney ve gneybatsnda Bartn ili, do usunda Kuruca ile ilesi ile evrili bir yarmada zerindedir. le merkezinin iskeletini meydana getiren adalar Boztepe, Zindan, Kk Ada ve Tekke Tepesi adn ta r. Byk Ada ya da Tav an Adas diye anlan ada birleerek bir yarmada olu turan drt adadan ayrdr. Amasra, Bartn-aycuma yolu ile Zonguldaka 86 km., Ankaraya 278 km., stanbula 419 km., Bartna 17 km.dir. Amasra-Bartn aras karayolu ok dar ve virajldr. Do udan Cide ynnden de ula m mmkndr. Ancak bu karayolu ok daha dar virajl ve ula m zordur

  ekil 1. Amasra ve Yakn evresi

 • 10

  ekil 2. Amasra ve Yakn evresi (Uydu Grnts)

  2.2. klim zellikleri Amasrada yln yakla k olarak 168 gn ya l, 25 gn sisli, 5 gn kra l olmaktadr. Uzun yllar aylk ortalama scaklklarn sfr derecenin zerinde hesaplanmasna ra men en d k scaklk 8.4 C ve en yksek scaklk 38,4 C olarak llm tr. Yln ortalama olarak 87 gn kapal ve 90 gn ak di er gnler ise bulutlu olmaktadr. Gne lenme sresi bakmndan, aylk ortalamada gne lenme sresi 2:33 saat ile 9:57 saat arasnda de imektedir. Hakim rzgarlar ENE ve SSE ynlerinden olmaktadr. Ancak batl rzgarlarn etkisi de fazladr. Amasrann iklim zellikleri Amasra Meteoroloji stasyonunun 1975-2006 yllarna ait verileri de erlendirilerek ayrntl olarak tablo ve grafikler halinde verilmi tir. 2.2.1. Ya Amasrann uzun yllar itibariyle (1975-2006) verileri de erlendirildi inde yln 168 gn ya l gemektedir. En fazla ya alan aylar ise bahar ve k aylardr. Uzun yllar ortalamas itibariyle Temmuz aynda 8,6 gn ya alrken Aralk aynda 20,2, Ocak aynda 19,8 gn ya l gemektedir. Uzun yllar ortalamas olarak yllk toplam ya miktar 989.8 mmdir. Uzun yllar ortalamas olarak yln 16,7 gn kar ya d gzlenmi tir. Sisli gnler bakmndan ise Mart, Nisan aylar yo unluklu olmak zere yln 24,5 gn sisli olmaktadr.

 • 11

  Tablo 1. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Ya Verileri

  Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk Saat 07 42,6 27,4 29,1 19,2 18,3 34,2 31,5 32,5 37,7 49,5 46,4 48 Saat 14 27,0 18,6 14,3 12,9 11,5 18,3 17,5 20,6 33,4 31,7 30,9 29,1 Saat 21 26,5 18,5 16,4 13 9,9 9,5 10,5 14,8 22,1 28 30,9 29,1

  Ort. Top. Ya mm 104,0 69,4 65,2 49,6 42,7 66,3 62,6 78,8 98,9 117,7 117,2 117,4

  En Yksek Ya mm 49,4 36,9 44,0 23,0 71,8 88,4 90,2 82,8 86,6 67,7 58,1 59,5

  >=0,1 16,1 13,9 12,5 10,9 9,3 8,2 6,5 6,8 8,6 11,6 13,4 16 >=10 3,7 2,1 2,2 1,5 1,2 2,0 1,8 2,5 3,2 4,0 3,9 4,2 >=50 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0

  Kar Ya l Gnler 4,6 5,7 2,8 0,1 0 0,8 2,7

  Ort. Sisli Gnler 1,2 2,0 3,9 6,7 6,0 1,5 1,1 0,8 0,1 0,2 0,4 0,6

  Top. Ya . Gn Says 19,8 16,0 14,7 12,4 10,6 10,4 8,6 9,5 12,1 15,8 17,5 20,2

  Kira l Gn Says 1,4 1,5 1,0 0 0,1 0,6

  Yln 4,6 gn kra ldr. Kra nn Aralk, Ocak aylarnn yan sra Mart, Nisan ve Kasm aylarnda da gerekle ti i gzlenmi tir. Ya iddetlerinin de erlendirilmesinde, Amasra Meteoroloji stasyonunda Plvyograf lmleri olmad ndan en yakn istasyon olan Bartn Meteoroloji stasyonunun Plvyograf lm de erleri alnm tr. Yllk en byk gnlk ya n 107.8 mm de erinde gerekle ti i llm tr (tablo 2). Ya iddeti 5 dakikada 11.6 mm olarak gerekle irken 24 saatlik toplam ya ise 161.1 mm olarak gerekle mi tir (tablo 3).

  Tablo 2. Amasra Meteoroloji stasyonu Gnlk En Byk Toplam ve Yllk Toplam Ya lar

  Yllk En Byk Ya (mm)

  107,8 63,2 46,7 54,5 84,8 52,0 95,6 71,3 44,2 84,8 60,0 47,7

  Ay 8 7 8 11 8 2 8 10 6 11 11 8 Y.Toplam

  (mm) 1147,2 968,5 471,1 1039,7 1395,3 829,9 1363,5 1122,3 1008,1 1348,8 931,4 872,1

  Yl 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Yllk En Byk Ya (mm)

  36,7 46,0 49,9 43,0 49,6 85,1 82,8 67,5 52,7 61,5 35,0 59,5

  Ay 1 8 7 9 12 9 8 8 10 10 11 12 Y.Toplam

  (mm) 948,1 711,4 1097,7 1077,1 1003,0 1104,2 840,4 950,0 953,4 810,9 774,8 1033,5

  Yl 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

 • 12

  Tablo 3. Bartn Ya Frekans

  Dakika Saat 5 10 15 30 1 2 3 4 5 6 8 12 18 24

  11,6 19,1 26,0 33,3 44,5 57,9 60,3 62,4 63,8 65,1 77,2 101,1 144,1 161,1

  Grafik 1. Amasra Meteoroloji stasyonu Ortalama Aylk

  Toplam Ya Miktarlar ve Ya l Gn Saylar

  Grafik 2. Amasra Meteoroloji stasyonu Ortalama Sisli

  ve Kra l Gn Saylar

  Amasra ilesi ve yakn evresinin havzalar dar ve ksa olmas bakmndan ya lar ksa srede denize ula tracak topografyaya sahiptirler. Bu yap ayn olu acak ta knlarn, derelerin ta kn alanlarnda bulunan yaplara zarar vermesi kanlmazdr. Sonu olarak ya lar sonucu olu an sel ve taknlar ksa srede ve ya sresine ba l olarak etkisini gsterir. 2.2.2. Scaklklar Uzun yllar aylk ortalama scaklklar 5,8 C ( ubat) ile 22,0 C a ustos) arasnda, en d k scaklklar ortalamas 3,1 C ( ubat) ile 19,0 C (A ustos) arasnda ve en yksek scaklklar ortalamas 9,0 C ( ubat) ile 25,2 C (A ustos) arasnda de imektedir. En yksek scaklk ise 9 Temmuz 2000 ylnda 38,4 oC ve en d k scaklk ise 23 ubat 1985 ylnda 8,4 oC olarak gereklemi tir.

  Tablo 4. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalama Scaklklar ve Scaklk Gerekle me Gn Saylar

  Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk

  Saat 07de 5,5 5,0 6,7 10,6 14,5 19,0 21,3 21,3 18,1 14,5 10,6 7,4 Saat 14de 7,2 6,8 8,3 11,7 15,9 20,8 23,4 23,8 20,9 16,9 12,7 9,2 Saat 21de 6,2 5,8 7,2 10,6 14,4 18,8 21,2 21,5 18,6 15,1 11,3 8,1 Ortalama 6,3 5,8 7,3 10,8 14,8 19,4 21,8 22,0 19,1 15,4 11,5 8,2 >=5 Gn

  Says 18,3 14,8 21,3 29,3 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 30,9 27,9 24,7 >=10 Gn

  Says 5,8 5,1 7,6 15,1 29,4 30,0 31,0 31,0 30,0 29,4 19,4 9,5 Ort.Yk.Sc 9,3 9 10,6 14,4 18 22,6 24,9 25,2 22,3 18,6 14,8 11,1 Ort.D .Sc. 3,7 3,1 4,6 7,9 11,9 16,3 18,7 19,0 16,1 12,7 8,7 5,6

  AMASRA METEOROLOJ STASYONUUZUN SREL (1975-2006)

  ORTALAMA AYLIK TOPLAM YA I MKTARLARI VE ORTALAMA YA I LI GNLER

  16,1

  13,9

  12,5

  10,9

  9,3

  8,2

  6,5 6,8

  8,6

  11,6

  13,4

  16

  4,6

  5,7

  2,8

  0,1

  0

  0,8

  2,7

  104

  69,4

  65,2

  49,6

  42,7

  66,3

  62,6

  78,8

  98,9

  117,

  7

  117,

  2

  117,

  4

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  Gn

  Say

  lar

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  Ya

  M

  ikta

  r (

  mm

  )

  0,1 mmden Byk Ya . Gn Say. 16,1 13,9 12,5 10,9 9,3 8,2 6,5 6,8 8,6 11,6 13,4 16

  10,0 mmden Byk Ya . Gn Say. 3,7 2,1 2,2 1,5 1,2 2 1,8 2,5 3,2 4 3,9 4,2

  50,0 mmden Byk Ya . Gn Say. 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0

  Kar Ya l Gn Say. 4,6 5,7 2,8 0,1 0 0,8 2,7

  Ort. Toplam Ya Miktar 104 69,4 65,2 49,6 42,7 66,3 62,6 78,8 98,9 117,7 117,2 117,4

  Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk

  AMASRA METEOROLOJ STASYONUUZUN SREL (1975-2006)

  ORTALAMA SSL VE KRA ILI GN SAYILARI

  1,2

  2,0

  3,9

  6,7

  6,0

  1,5

  1,10,8

  0,1 0,20,4

  0,6

  1,4 1,5

  1

  0 0,1

  0,6

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Gn

  Say

  s

  Ortalama Sisli Gn Say. 1,2 2,0 3,9 6,7 6,0 1,5 1,1 0,8 0,1 0,2 0,4 0,6

  Ortalama Kira l Gn Say. 1,4 1,5 1 0 0,1 0,6

  Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk

 • 13

  Uzun yllar ortalamas olarak yksek scaklklarn gereklemeleri ubat aynda 1 gn, Temmuz aynda ise 30,8 gn 20.0 C den daha yksek, Mart aynda 0,6 gn, A ustos aynda 17,1 gn 25.0 C dan deha yksek de erde. Ocak aynda 0,1 gn, ubat aynda ise 0,4 gn 0,1 C den daha kk de erde gereklemi tir.

  Grafik 3. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ekstrem

  Scaklklar

  Grafik 4. Amasra Meteoroloji stasyonu Yksek Scaklklarn Gerekleme Gn Saylar

  Uzun yllar ortalamas bakmndan d k scaklklar ubat aynda 5,6 gn, Ocak aynda 4,3 gn, Mart aynda 2,5 gn, Nisan aynda 0,1 gn, Kasm aynda 0,2 gn ve Aralk aynda 2,1 gn 0,1 C den daha d k olarak gerekle mi tir. ubat aynda 0,4 gn ve Ocak aynda 0,1 gn 5,0 C den daha d k olurken, ubat aynda 1,3 gn ve Temmuz-A ustos aylarnda 31,0 gn 10,0 C den daha yksek olarak gerekle mi tir. Uzun yllar ortalamas olarak toprak st en d k scaklklar ortalamas ubat aynda 2,6 C, A ustos aynda 17,9 C arasnda de i irken, Toprak st en d k scaklk ubat aynda -9,2 C ve A ustos aynda 10,5 C olarak gerekle mi tir. 5 cm deki ortalama toprak scakl Ocak aynda 5,4 C, Temmuz aynda 26,9 C, 10 cm deki toprak scakl Ocak- ubat aylarnda 5,5 C, Temmuz aynda 26,9 C, 20 cm deki ortalama toprak scakl ubat aynda 16,0 C, A ustos aynda 25,0 C olarak gerekle mi tir. 5 cm deki en d k toprak scakl ubat aynda 1,4 C, A ustos aynda 16,5 C, 10 cm deki en d k toprak scakl ubat aynda 0,4 C, A ustos aynda 17,9 C ve 20 cm deki en d k toprak scakl Mart aynda 1,2 C, A ustos aynda 19,1 C olarak gereklemi tir. Scaklk zellikleri olarak tarm ve blge iin turizm iin uygun ko ullardr.

  Tablo 5. Amasra Meteoroloji stasyonu En Yksek Scaklklar Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk

  Gn 2 13 19 6 31 25 9 23 1 6 7 5 Yl 1995 1979 1981 1989 1980 1993 2000 1977 2003 2003 1993 1976

  Scaklk 22,4 25,0 29,8 32,9 35,0 33,8 38,4 36,6 34,8 36,4 29,0 23,8

  AMASRA METEOROLOJ STASYONU UZUN SREL (1975-2006)

  AYLIK EKSTREM SICAKLIKLAR VE SICAKLIK FARKLARI

  -10,0

  -5,0

  0,0

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  30,0

  35,0

  40,0

  Aylar

  Sc

  aklk

  (C

  )

  En Yk. Sc.-Ort. Sc. Fark 16,1 19,2 22,5 22,1 20,2 14,4 16,6 14,6 15,7 21,0 17,5 15,6

  Ort.Sc.- En D k Sc. Fark 13,1 14,2 12,7 11,0 10,8 10,4 11,6 9,3 10,1 14,1 12,7 12,2

  En Yk. Sc.- En D . Sc. Fark 29,2 33,4 35,2 33,1 31,0 24,8 28,2 23,9 25,8 35,1 30,2 27,8

  Ortalama Scaklk 6,3 5,8 7,3 10,8 14,8 19,4 21,8 22 19,1 15,4 11,5 8,2

  Yksek Scaklklar 22,4 25 29,8 32,9 35 33,8 38,4 36,6 34,8 36,4 29 23,8

  D k Scaklklar -6,8 -8,4 -5,4 -0,2 4 9 10,2 12,7 9 1,3 -1,2 -4

  Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk

  Ocak ubatMartNisanMaysHaziranTemmuzA ustosEyllEkimKasmAralk

  30,0 Cden Byk

  25,0 Cden Byk

  20,0 Cden Byk

  -0,1 Cden Kk

  0,20,50,90,70,70,40,3

  00,61,72,25,914,717,1

  4,82,40,6

  0,412,35,39,1

  25,230,830,72511

  4,51,2

  0,10,40

  0

  AMASRA METEOROLOJ STASYONU UZUN YILLAR ORTALAMASI (1975-2006)

  YKSEK SICAKLIKLARIN GEREKLE ME GN SAYILARI

  30,0 Cden Byk 0,2 0,5 0,9 0,7 0,7 0,4 0,3

  25,0 Cden Byk 0 0,6 1,7 2,2 5,9 14,7 17,1 4,8 2,4 0,6

  20,0 Cden Byk 0,4 1 2,3 5,3 9,1 25,2 30,8 30,7 25 11 4,5 1,2

  -0,1 Cden Kk 0,1 0,4 0

  Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk

 • 14

  Tablo 6. Amasra Meteoroloji stasyonu

  Uzun Yllar Ortalamas En Yksek Scaklklar Gerekle me Gn Saylar Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk

  >=30 C 0,2 0,5 0,9 0,7 0,7 0,4 0,3 >=25 C 0 0,6 1,7 2,2 5,9 14,7 17,1 4,8 2,4 0,6 >=20 C 0,4 1 2,3 5,3 9,1 25,2 30,8 30,7 25 11 4,5 1,2

 • 15

  Grafik 5. Amasra Meteoroloji stasyonu D k

  Scaklklarn Gerekleme Gn Saylar

  Grafik 6. Amasra Meteoroloji stasyonu Toprak st ve

  Toprak Scaklklar

  2.2.3. Rzgar Amasra meteoroloji istasyonunda llen rzgarlarn uzun yllar ortalamas olarak hakim yn ENE ve SSE ynndedir. Ancak Batl rzgarlarnda etkili oldu u kayt edilmi tir. lmler mevsimsel olarak de erlendirildi inde Aralk-Ocak- ubat aylarnda hakim rzgarn SSE ynnde olurken Mart-Nisan-Mays, Haziran-Temmuz-A ustos dnemlerinde ENE ynnde ve Eyll- Ekim- Kasm dneminde ise ENE ile SSE ynlerinden olmaktadr. Mevsimsel dnemlerin hepsinde de Batl rzgarlarn etkili oldu u grlmektedir. Blgede esen rzgarlarn kuzeyden azl blgenin topografyasndan kaynaklanmaktadr. lmler rzgar hzlar bakmndan de erlendirildi inde iddetli rzgarlarn btn ynlerden esti i grlmektedir. En iddetli rzgarlarn Do u-Kuzeydo u, Gney-Gneydo u ve Bat ynlerinden esti i grlmektedir. En hzl rzgarlar uzun yllar bakmndan ubat aynda 37 m/sn WNW ynnden, Mart aynda 41,0 m/sn WSW ynnden, Nisan aynda 38,0 m/sn WSW ynnden, Mays aynda 28,5 m/sn WSW ynnden, Haziran aynda 33,4 m/sn W ynnden, Temmuz aynda 38,1 m/sn W ynnden, A ustos aynda 29,9 m/sn ESE ynnden, Eyll aynda 34,3 m/sn SSE ynnden, Ekim aynda 38,8 m/sn W ynnden, Kasm aynda 42,0 m/sn WSW ynnden ve 38,0 m/sn hzlarnda WSW ynlerinden esti i llm tr(Tablo 10). Rzgar hzlarnn mevsimsel olarak de erlendirilmesinde (uzun yllar ortalamas) Aralk-Ocak- ubat ve Eyll-Ekim-Kasm dnemlerindeki rzgarlarn genel toplamda ve ortalamada btn ynlerden daha fazla oldu u grlmektedir. Rzgar hzlarnn etkisinde blgenin topografik zellikleri etkilidir. evresel etki bakmndan riskli olan tesisler iin yksek seviye lmleri yaplmaldr. Bu alan iin llen de erlerde topografyann etkisi fazladr.

  Oca

  k

  ub

  at

  Mar

  t

  Nis

  an

  May

  s

  Haz

  iran

  Tem

  muz

  Au

  stos

  Eyl

  l

  Eki

  m

  Kas

  m

  Ara

  lk

  20,0 Cden Byk

  15,0 Cden Byk

  10,0 Cden Byk

  5,0 Cden Byk

  -0,1 Cden Kk

  -3,0 Cden Kk

  -5,0 Cden Kk

  -10,0 Cden Kk

  0,10,21,58,410,71,40,4

  00,20,30,84,821,829,630,320,67,71,30,2

  1,41,32,66,922,929,9313129,724,7124,1

  11,28,312,825,830,83031313030,724,717,4

  4,35,62,50,10,22,1

  0,81,70,30,2

  0,10,40

  AMASRA METEOROLOJ STASYONU UZUN YILLAR ORTALAMASI (1975-2006)

  EN D K SICAKLIKLAR GEREKLE ME GN SAYILARI

  20,0 Cden Byk 0,1 0,2 1,5 8,4 10,7 1,4 0,4

  15,0 Cden Byk 0 0,2 0,3 0,8 4,8 21,8 29,6 30,3 20,6 7,7 1,3 0,2

  10,0 Cden Byk 1,4 1,3 2,6 6,9 22,9 29,9 31 31 29,7 24,7 12 4,1

  5,0 Cden Byk 11,2 8,3 12,8 25,8 30,8 30 31 31 30 30,7 24,7 17,4

  -0,1 Cden Kk 4,3 5,6 2,5 0,1 0,2 2,1

  -3,0 Cden Kk 0,8 1,7 0,3 0,2

  -5,0 Cden Kk 0,1 0,4 0

  -10,0 Cden Kk

  Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk

  Amasra Meteoroloji stasyonu Ortalama Toprak st ve Toprak Scaklklar

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Sca

  klk

  (C

  )

  Toprak st 3,3 2,6 3,9 7,2 10,8 15,1 17,5 17,9 15 11,9 7,8 5,1

  5 cm 5,4 5,5 8 13 19 24,4 26,9 26,4 21,4 16,1 10,3 7,1

  10 cm 5,5 5,5 7,9 12,7 18,4 23,8 26,4 26,1 21,5 16,3 10,7 7,3

  20 cm 6,2 6 7,9 12,1 17,1 22,2 24,9 25 21,2 16,7 11,4 8,1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 16

  Rzgar lmleri 2 m. seviyesinde yaplm tr. Bu nedenle blgede yaplacak herhangi bir tesis iin tesis zelli ine gre uygun de i ik sevilerde meteorolojik lmlerin yaplarak etki alanlarnn belirlenmesi bir zorunluluktur.

  Tablo 10. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Rzgar Esme Saylar

  Yn/Ay Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk N 44 45 29 32 35 45 41 39 29 32 35 45

  NNE 93 75 85 49 73 89 124 99 105 123 92 84 NE 60 86 49 95 114 121 112 117 99 108 55 40

  ENE 269 306 428 415 488 394 483 505 399 419 305 284 E 135 155 204 212 197 182 210 197 154 159 126 122

  ESE 182 198 224 175 172 213 220 276 271 226 230 173 SE 130 94 109 96 109 113 124 161 149 169 149 121

  SSE 478 367 271 240 226 283 274 313 417 493 548 595 S 268 190 152 131 133 127 165 154 187 178 223 238

  SSW 291 208 173 143 124 150 107 126 164 169 183 280 SW 75 59 83 86 87 79 87 78 71 62 75 87

  WSW 194 165 244 321 250 221 174 122 128 140 158 171 W 113 152 231 244 270 182 167 133 98 89 115 91

  WNW 171 172 195 188 173 180 161 115 148 137 116 164 NW 77 46 58 45 45 63 58 48 52 49 55 51

  NNW 82 90 73 38 70 52 96 84 55 75 92 90

  Tablo 11. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Rzgar Hzlar (m/sn)

  Yn/Ay Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk N 4,0 4,8 3,8 2,4 2,2 2,6 2,9 3,2 4,1 5,3 5,2 5,9

  NNE 5,9 5,1 5,1 3,6 3,5 4,2 5,1 4,4 4,5 5,9 5,8 6,5 NE 5,5 5,2 5,2 4,7 4,3 4,0 4,7 5,9 4,9 5,3 5,4 5,7

  ENE 7,6 7,6 6,9 6,0 5,9 5,6 7,3 7,5 7,1 8,1 6,6 8,1 E 4,4 4,1 4,1 3,0 3,6 3,2 3,8 4,3 4,2 3,8 3,7 4,5

  ESE 3,2 2,9 3,4 2,5 2,4 2,3 2,6 2,8 3,1 3,3 3,4 3,8 SE 3,3 2,9 2,7 2,2 2,2 2,3 2,1 2,1 2,4 2,2 2,7 3,1

  SSE 5,7 6,2 5,5 5,5 4,5 4,5 4,4 3,9 4,5 4,7 5,6 6,0 S 5,0 5,0 4,8 4,6 3,7 3,9 3,6 3,5 3,6 3,9 4,7 5,4

  SSW 6,1 5,9 5,6 5,2 4,6 4,5 3,8 4,6 5,1 5,2 5,8 6,0 SW 4,0 2,8 3,6 3,1 2,5 2,9 3,0 2,4 3,3 2,9 4,3 4,0

  WSW 6,7 6,3 6,8 6,2 5,0 5,3 4,3 4,3 5,5 5,6 5,8 6,8 W 5,2 5,2 5,3 4,7 4,6 3,8 3,8 4,2 4,9 4,3 5,6 4,7

  WNW 6,2 6,7 5,8 4,5 3,7 4,6 4,3 5,1 4,7 5,3 6,3 7,0 NW 5,1 6,2 3,7 3,2 2,8 3,0 3,5 3,2 3,9 4,6 6,5 5,9

  NNW 6,1 6,8 5,3 4,1 4,1 4,0 4,5 5,1 5,2 6,8 6,7 7,8

  Tablo 12. Amasra Meteoroloji stasyonu En Hzl Esen Rzgar Hzlar (m/sn) ve Ynleri

  En Hzl Esen Rzgarlar Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk

  Yn WNW WSW WSW WSW W W ESE SSE W WSW WSW Hz

  (m/sn) 32,9 37 41 38 28,5 33,4 38,1 29,9 34,3 38,8 42 38

 • 17

  Grafik 7. Amasra Meteoroloji stasyonu llen Rzgar Ynleri Uzun Yllar Ortalamas

  Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Rzgar Ynleri (Esme Saylar )

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  4000

  4500

  5000NNE

  NE

  ENE

  E

  ESE

  SE

  SSESSW

  SW

  WSW

  W

  WNW

  NW

  NNW

  Amasra Meteoroloji stasyonu Rzgar Ynleri (Esme Saylar)

  (Aralk_Ocak_ ubat)

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  1600NNE

  NE

  ENE

  E

  ESE

  SE

  SSESSW

  SW

  WSW

  W

  WNW

  NW

  NNW

  Amasra Meteoroloji stasyonu Rzgar Ynleri (Esme Saylar)(Haziran_Temmuz_A ustos)

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500NNE

  NE

  ENE

  E

  ESE

  SE

  SSESSW

  SW

  WSW

  W

  WNW

  NW

  NNW

  Amasra Meteoroloji stasyonu Rzgar Ynleri (Esme Saylar)

  (Mart_Nisan_Mays)

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500NNE

  NE

  ENE

  E

  ESE

  SE

  SSESSW

  SW

  WSW

  W

  WNW

  NW

  NNW

  Amasra Meteoroloji stasyonu Rzgar Ynleri (Esme Saylar)

  (Eyll_Ekim_Kasm)

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500NNE

  NE

  ENE

  E

  ESE

  SE

  SSESSW

  SW

  WSW

  W

  WNW

  NW

  NNW

 • 18

  Grafik 8. Amasra Meteoroloji stasyonu llen Rzgar Hzlar Uzun Yllar Ortalamas

  Amasra Meteoroloji stasyonu Rzgar Hzlar (m/sn)

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  N

  NNE

  NE

  ENE

  E

  ESE

  SE

  SSE

  S

  SSW

  SW

  WSW

  W

  WNW

  NW

  NNW

  Amasra Meteoroloji stasyonu Rzgar Hzlar (m/sn) (Aralk_Ocak_ ubat)

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0N

  NNE

  NE

  ENE

  E

  ESE

  SE

  SSE

  S

  SSW

  SW

  WSW

  W

  WNW

  NW

  NNW

  Amasra Meteoroloji stasyonu Rzgar Hzlar (m/sn)

  (Haziran_Temmuz_A ustos)

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  N

  NNE

  NE

  ENE

  E

  ESE

  SE

  SSE

  S

  SSW

  SW

  WSW

  W

  WNW

  NW

  NNW

  Amasra Meteoroloji stasyonu Rzgar Hzlar (m/sn) (Eyll_Ekim_Kasm)

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  N

  NNE

  NE

  ENE

  E

  ESE

  SE

  SSE

  S

  SSW

  SW

  WSW

  W

  WNW

  NW

  NNW

  Amasra Meteoroloji stasyonu Rzgar Hzlar (m/sn) (Mart_Nisan_Mays)

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  N

  NNE

  NE

  ENE

  E

  ESE

  SE

  SSE

  S

  SSW

  SW

  WSW

  W

  WNW

  NW

  NNW

 • 19

  2.2.4. Nem ve Basn Nem de erleri bakmndan deniz iklimi zelliklerini gstermesine ra men nem de erlerinin % 7 seviyelerine kadar d t grlmektedir. Buhar basnc ise 6,4 hPa ile 20,2 hPa arasnda de i mektedir. Atmosfer basnc ise uzun yllar ortalamas olarak 1010.0 hPa civarnda gereklemektedir. Basn de i imleri genel atmosferik dngnn ierisinde de erlendirilmektedir ( ekil 3).

  Grafik 9. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Nem De erleri

  Tablo 13. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Buhar Basnc (hPa) ve Ba l Nem (%)

  Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk Buh Bas. 6,6 6,4 7,2 9,2 12,8 16,7 20 20,2 16,1 12,8 9,4 7,4

  07de Ba l Nem 71 70 71 71 75 72 74 74 72 72 68 68

  14de Ba l Nem 67 67 69 72 74 71 72 71 68 69 66 65

  21de Ba l Nem 71 71 72 74 78 77 80 79 75 74 70 69 Ort.Ba l

  Nem 69 70 71 72 76 73 75 75 71 72 68 68 En D .

  Ba l Nem 13 7 7 7 10 20 30 14 19 14 11 11

  Tablo 14. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Atmosferik Basn

  Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk

  Ort. Bas. 1011,1 1009,7 1008,5 1005,8 1006,5 1005,4 1004,2 1004,7 1007,3 1010 1010 1010,8 En Yk.Ba 1031,1 1029,3 1030,6 1024,2 1016,8 1016,1 1014,5 1013,9 1019,5 1023,1 1025 1026,5 En D . Ba 978,5 986,9 982,6 989 993,4 991,5 992,8 993,8 991,5 995,5 990 988,8

  AMASRA METEOROLOJ STASYONU UZUN SREL (1975-2006) AYLIK ORTALAMA NEM DE ERLER

  50

  60

  70

  80

  90

  Aylar

  NE

  M (

  %)

  Ortalama Nem 69 70 71 72 76 73 75 75 71 72 68 68

  07 deki Nem 71 70 71 71 75 72 74 74 72 72 68 68

  14deki Nem 67 67 69 72 74 71 72 71 68 69 66 65

  21deki Nem 71 71 72 74 78 77 80 79 75 74 70 69

  Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk

 • 20

  ekil 3. Etkili Olan Genel Atmosferik Sistemler

  2.2.5. Bulutluluk, Gne lenme Sresi ve Deniz Suyu Scakl Uzun yllar ortalamas olarak yln 87 gn kapal, 90 gn ak, di er gnler ise bulutlu olmaktadr. Deniz suyu scakllar uzun yllar ortalamasnda 7.1 C olarak en d k ortalama ile ubat aynda gerekle mektedir. En d k de ere ise yine ubat aynda 3,6 C ve Ocak aynda 4,1 Cye ula m tr. En yksek de er ise uzun yllar ortalamas 22,5 C olarak A ustos aynda gereklemektedir. En yksek de ere 28,8 C ile A ustos ve 27,4 C ile Temmuz aylarnda ula lm tr.

  Tablo 15. Amasra Meteoroloji stasyonu Uzun Yllar Ortalamas Bulutluluk ve Bulutlu Gn Saylar

  Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz A ustos Eyll Ekim Kasm Aralk Saat 07de 7,2 6,9 6,4 6,3 5,2 3,7 3,0 3,2 3,8 5,1 6,0 6,9 Saat 14 de 6,9 6,7 6 5,9 4,8 3,6 3,2 3,1 3,7 4,9 5,9 6,7 Saat 21de 6,4 6,0 5,6 5,1 4,1 2,9 2,5 2,5 2,9 4,3 5,1 6,1 Ortalama 6,8 6,6 6,0 5,8 4,7 3,4 2,9 2,9 3,5 4,8 5,7 6,6 Ak Gn

  Says (0,0-1,9) 3,5 3,4 4,9 4,6 7,1 10,9 13,6 14,1 11,7 7,6 5,7 3,3 Bulutlu Gnler Says (2.0-8.0) 13,3 13,2 15,1 16,5 18,8 17,1 15,9 15,1 15,8 16,9 15,3 15,0 Kapal Gnler

  Says (8.0-10.0) 14,3 11,7 11,0 8,9 5,2 2,0 1,5 1,8 2,5 6,4 9,0 12,7