of 36 /36
HEMA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No:53 Maslak-İSTANBUL Tel: (212) 285 2240 Faks : (212) 286 4435 BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ 2x(660 MWe-669,4MWm-1.466MWt) 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU DOKAY Planlama İnşaat Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti. Ata Mah. Kabil Cad. 140/A Dikmen 06460 Çankaya-ANKARA Tel: (312) 475 7131 Faks: (312) 475 7130 www.dokay.info.tr 2017 ANKARA

BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

Embed Size (px)

Text of BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu...

Page 1: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No:53

Maslak-İSTANBUL

Tel: (212) 285 2240 Faks : (212) 286 4435

BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ

2x(660 MWe-669,4MWm-1.466MWt)

1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

AÇIKLAMA RAPORU

DOKAY Planlama İnşaat Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti. Ata Mah. Kabil Cad. 140/A Dikmen

06460 Çankaya-ANKARA Tel: (312) 475 7131

Faks: (312) 475 7130 www.dokay.info.tr

2017

ANKARA

Page 2: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

i/v

İÇİNDEKİLER

Sayfa

İÇİNDEKİLER .......................................................................................................................... i

TABLOLARIN LİSTESİ ........................................................................................................... ii

ŞEKİLLERİN LİSTESİ ............................................................................................................ ii

KISALTMALAR ...................................................................................................................... ii

1. PLANLAMANIN KONUSU .............................................................................................. 1

2. PLANLAMA ALANININ KONUMU .................................................................................. 2

3. PLANLAMA KONUSU FAALİYETİN TANIMI .................................................................. 5

4. SANTRALIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ .............................................................................. 7

5. KÖMÜR SANTRALI YATIRIMI GEREKSİNİMİ ............................................................... 8

6. AMASRA BÖLGESİNİN ÖNEMİ ..................................................................................... 8

7. SANTRAL YATIRIMININ SOSYAL VE EKONOMİK BOYUTLARI .................................10

8. MÜLKİYET DURUMU ...................................................................................................11

9. KORUNAN ALANLAR ...................................................................................................13

10. ULAŞIM .....................................................................................................................19

11. GENEL JEOLOJİ .......................................................................................................21

11.1. İnceleme Alanının Jeolojisi .....................................................................22

11.2. Denizel Alan Jeolojisi ..............................................................................23

12. DEPREM DURUMU ..................................................................................................23

13. AMASRA TERMİK SANTRALI PLANLAMA SÜRECİ .................................................24

14. AMASRA TERMİK SANTRAL PROJESİNİN ÜST VE ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR

AÇISINDAN DURUMU .........................................................................................................26

15. AMASRA TERMİK SANTRAL YATIRIMI PLANLAMA KARARLARI ...........................29

Page 3: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

ii/iiii

TABLOLARIN LİSTESİ

Tablo 6-1 Havzada Yapılan Rezerv Çalışmaları .................................................................... 8

Tablo 7-1 Projenin Faydaları Tablosu ...................................................................................10

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil 2-1 Amasra Termik Santralını Gösterir Bulduru Planı ................................................... 3

Şekil 2-2 Amasra Termik Santralını Gösterir 1/25.000 ölçekli Topoğrafik Harita .................... 4

Şekil 3-1 Proje Sahası Genel Yerleşim Planı ......................................................................... 6

Şekil 8-1 Proje Sahası Arazi Mülkiyet Durumu .....................................................................12

Şekil 9-1 Amasra Termik Santral Projesi Korunan Alanlar Haritası .......................................14

Şekil 9-2 Projesi Alanı Orman Mesçere Durumu...................................................................18

Şekil 10-1 Amasra Termik Santralı Karayolları Bağlantı Haritası ..........................................20

Şekil 11-1 Amasra Yöresinin 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası ............................................21

Şekil 12-1 Bartın İli Deprem Haritası.....................................................................................23

Şekil 12-2 Bartın-Amasra ve Çevresinin Sismik Etkinlik Haritası ..........................................24

Şekil 14-1 Proje Sahası’nın Gösterildiği 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ....................27

Şekil 14-2 Proje Sahası’nın 1/25.000 Ölçekli ÇDP’de Gösterimi ...........................................28

KISALTMALAR

AKTVKK Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

A.Ş. Anonim Şirketi

ATS Amasra Termik Santralı

BATS BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ

BGD Baca Gazı Desulfürizasyon Ünitesi

bk. Bakınız

oC Santigrat Derece

ÇDP Çevre Düzeni Planı

ÇED

DDDH

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Derin Deniz Deşarjı Hattı

DPT Devlet Planlama Teşkilatı

EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Page 4: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

iii/iiii

ETKB/EİGM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi

GW Gigawatt

ha hektar

km Kilometre

Km² Kilometre Kare

kWs Kilovat Saat

LTD Limited

m Metre

m² Metre Kare

M3 Metre Küp

M.S Milattan Sonra

Mt Milyon Ton

MTA Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

MW Megavat

MWe Megavat Elektrik

MWm Megavat Mekanik

MEt Megavat Termal/Isıl Değeri

OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü

PŞ Proje Şirketi

San. Sanayi

TEK Türkiye Elektrik Kurumu

Tic. Ticaret

TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri

TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu

TUİK Türkiye İstatistik Kurumu

ZBK Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi

µ Micron

Page 5: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

1/34

BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALI

1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1. PLANLAMANIN KONUSU

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bartın İli, Amasra ve Merkez İlçeleri, Gömü Köyü

ve Tarlaağzı Köyü sınırları içerisinde yer alan, Çapak Koyu Mevkiinde 1.320 MW (2 x 660

MWe) kurulu gücünde Amasra Termik Santrali (HEMA Termik Santral Projesi) planlanmakta

olup Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır.

Page 6: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

2/34

2. PLANLAMA ALANININ KONUMU

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bartın İli, Amasra ve Merkez İlçeleri, Gömü Köyü

ve Tarlaağzı Köyü sınırları içerisinde, Çapak Koyu Mevkii’nde 1.320 MWe (2 x 660 MWe)

kurulu gücünde HEMA Termik Santrali 2x(660 MWe-669,4 MWm-1.466 MWt), Kalker Ocakları

ve Kül Depolama Sahası Projesi’nin yapılması planlanmaktadır.

Termik Santral Sahası, Amasra İlçesi merkezinin 3,7 km güneybatısında (kuş uçuşu),

Gömü Köyü’nün 1 km (kuş uçuşu) güneybatısında, Tarlaağzı Köyü’nün 550 m

kuzeydoğusunda (kuş uçuşu) yer almaktadır (bk. Şekil 2-1 ve Şekil 2-2). Santral sahası vadi

içerisinde kalmakta olup, etrafı tepelerle çevrilidir. Bu nedenle santral sahasına en yakın

yerleşim yeri olan Gömü ve Tarlaağzı Köyleri santral sahasından görünmemektedir.

Yatırımı planlanan HEMA Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası

Projesi’nde yakıt olarak taşkömürü kullanılacaktır. Tesiste kullanılacak taşkömürü; yatırımcı

firmanın da bağlı olduğu Hattat Holding iştiraklerinden Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.’nin

TTK ile yapılan rödevans anlaşması çerçevesinde taşkömürü çıkartma hakkı elde etmiş olduğu

sahadan (Amasra-B sahası, Kuyu-1) temin edilecektir. Söz konusu saha, Bartın İli, Amasra

İlçesi sınırları içerisinde bulunmakta olup, santral sahasına kuş uçuşu 40 m mesafededir.

Kuyu-1’den çıkartılan taşkömürü, lavvar tesisinde işlem gördükten sonra kapalı bant konveyör

sistemi ile santral sahasındaki kömür stok alanına nakledilecektir. Söz konusu projenin yer

seçimi çalışmalarında, sahanın kömür kaynağına yakınlığı önemli bir etken olmuştur.

Page 7: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

3/34

Şekil 2-1 Amasra Termik Santralını Gösterir Bulduru Planı

Page 8: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

4/34

Şekil 2-2 Amasra Termik Santralını Gösterir 1/25.000 ölçekli Topoğrafik Harita

Page 9: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

5/34

3. PLANLAMA KONUSU FAALİYETİN TANIMI

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bartın İli, Amasra ve Merkez İlçeleri, Gömü Köyü

ve Tarlaağzı Köyü sınırları içerisinde, Çapak Koyu Mevkiinde 1.320 MW (2 x 660 MWe) kurulu

gücünde HEMA Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi (HEMA

Termik Santral Projesi) planlanmaktadır.

Yapılması planlanan santralde yakıt olarak taşkömürü kullanılacak olup, söz konusu

taşkömürü, Hattat Holding iştiraklerinden olan Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.nin Türkiye

Taşkömürü Kurumu (TTK) ile yapılan rödevans anlaşması çerçevesinde taşkömürü çıkartma

hakkı elde edilmiş olduğu sahadan (Amasra-B sahası Kuyu-1) temin edilecektir. Kazanda

kömür yakılmasından kaynaklı meydana gelecek kazan altı kül ve uçucu küllerin depolanması

amacıyla bir adet kül\alçıtaşı depolama sahası belirlenmiştir.

Rödevans anlaşması çerçevesinde, Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.'nin taşkömürü

çıkarma hakkı elde ettiği sahada açtığı üç adet kuyu (Gömü Kuyu-1, Kazpınarı Kuyu-2 ve

Amasra- 3 Nolu Kuyu) 1/25.000 ölçekli Topoğrafik Harita ’da gösterilmiştir. Harita'dan da

görüleceği üzere Kuyu-1 santral alanına 40 m mesafede yer almaktadır. Bölgede çeşitli

kurumlar tarafından arama ve rezerv tespit çalışmaları yapılmıştır.1973 yılında havzanın TTK

tarafından bilinen kömür varlığı 117 milyon tondur. Bu yıldan sonra Maden Tetkik Arama Genel

Müdürlüğü (MTA) ve Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş. tarafından yapılan sondajlarla sahanın

kömür rezervinin arttığı tespit edilmiştir. SLR Consulting firması tarafından hazırlanan rapordan

derlenen bilgilere göre; tespit edilen görünür rezerv miktarı, şuana kadar sahada yapılan

sondajlar neticesinde yaklaşık 600 Mt (Milyonton) olarak öngörülmektedir. Santralde

kullanılacak olan taşkömürünün kalorifik değeri 5.600 (+/-200) kcal/kg civarında olacaktır.

Santralde üretim faaliyetleri sırasında her iki ünitede toplam 458 ton/saat (3.389.200 ton/yıl)

kömür, 25,5 ton/saat (188.700 ton/yıl) kireçtaşı ve 163.632 ton/saat su (soğutma suyu, make-

up suyu, diğer proses suları) kullanılması öngörülmektedir. Termik santral soğutma suyu,

kazan besleme suyu (make-up) ve diğer proses suları Karadeniz'den temin edilecektir.

Santralde kömür yakma teknolojisi olarak temiz kömür yakma teknolojileri olarak bilinen

“Süperkritik Pulverize Kömür Yakma Teknolojisi” kullanılacaktır.

Termik Santral Alanını Gösterir Genel Yerleşim Planı Şekli 3-1’de verilmiştir.

Page 10: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

6/34

Şekil 3-1 Proje Sahası Genel Yerleşim Planı

Page 11: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

7/34

4. SANTRALIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Pulverize kömür yakma teknolojisi Avrupa Birliği’nin (AB) Entegre Kirlilik Önleme ve

Kontrol Yönetmeliği için 2006 yılında yayınlanan referans dokümanda (European Integrated

Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large

Combustion Plants July, 2006) büyük yakma tesisleri kapsamında kömürden elektrik üretimi

için önerilen en iyi mevcut tekniklerdir (best available techniques).

Günümüzde kömürden elektrik üretimi için önerilen en iyi mevcut teknik pulverize

kömür yakma teknolojisidir. Pulverize kömür yakma sisteminde, kömür önce kırıcıdan sonra

öğütücülerden geçirilerek toz haline getirilir. Taşkömür için öğütülen kömürün %2’den az bir

kısmı 300 µ'nun üstünde, %70-75’i ise 75 µ'nun altında kalırken, geriye kalan %23’lük kısmı

da 75-300 µ arasında kalır. Toz haline getirilmiş olan bu kömür daha sonra yüksek

sıcaklıklarda yakılacağı kazana püskürtülür.

Santralın işletilmesi sırasında yakma sonucunda oluşan uçucu ve kazan altı külü

çimento, hazır beton, briket, ateş tuğlası ve sanayi gibi değişik sektörlerde kullanılabilmektedir.

Bu bağlamda yapılması planlanan santralden kaynaklı küllerin geri dönüşümü sağlanmaya

çalışılacak olup; yanma sonucunda oluşan külün; bahsedilen konularda kullanılmak üzere ilgili

sektörlere satışı yapılacaktır. Kömürün yanması sonucu oluşacak kül, geri kazanımı için

çimento, briket, tuğla fabrikalarına gönderilinceye kadar geçici olarak kül\alçıtaşı depolama

sahasında depolanacaktır. Külün ekonomik olarak yukarıdaki şekilde ifade edildiği gibi

yerüstünde değerlendirilmesinin yanı sıra yeraltında yapılacak hazırlık ve üretim sonucu

oluşacak olan boşluklara dolgu malzemesi (ramble) olarak kullanılması da planlanmaktadır.

Konu ile ilgili İstanbul Teknik Ünivetsitesi (İTÜ) Maden Mühendisliği Fakültesi tarafından

yapılan çalışmada, külün Amasra-B kömür sahasında kömür üretim faaliyetleri sonucu boşalan

yeraltı galerilerinde ramble malzemesi olarak kullanılabileceği ortaya konmuştur. Yapılan

çalışmada Amasra-B kömür sahası, batı ve doğu panolarında toplam 1.279.500 m3 dolgu

yapılması öngörülmektedir.

Page 12: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

8/34

5. KÖMÜR SANTRALI YATIRIMI GEREKSİNİMİ

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen büyük ekonomik gelişmeler elektrik

talebinin de bu ülkelerde artmasına sebep olmaktadır. Kişi başına gelirin artmasıyla yaşam

standartları artmakta, bu da endüstri, aydınlatma ve ev aletleri için olan elektrik talebini

arttırmaktadır. Tüm dünyada elektrik enerjisi kurulu güç kapasitesinin 2035 yılına kadar brut

4.160 GW artması beklenmektedir. Bu bağlamda elektrik sektörünün, Uluslararası Enerji

Ajansı tarafından hazırlanan Yeni Politikalar Senaryosu'na göre; 2010-2035 döneminde

yapılması beklenen 32,8 trilyon dolarlık enerji yatırımlarındaki payının tek başına 16,6 trilyon

dolar (2009 rakamlarıyla) olacağı öngörülmektedir. Geriye kalan 8 trilyon dolarlık yatırımın

petrol, 7,1 trilyon dolarlık yatırımın doğal gaz ve 0,7 trilyon dolarlık yatırımın ise kömür

sektöründe yapılacağı hesaplanmaktadır. Bu yatırımların %64'ünün, talep ve üretimin en hızlı

arttığı OECD dışı ülkelerde (tek başına Çin 5,1 trilyon dolar) yapılması beklenmektedir (EÜAŞ,

2010). Enerji kaynakları açısından incelendiğinde, birincil enerji arzında, petrol, doğal gaz ve

kömürden oluşan fosil kaynaklı yakıtların ağırlıklı konumunun önümüzdeki yıllarda da devam

etmesi beklenmekte ve enerji talebindeki artışın (2008-2035 dönemi) %75,7’lik bölümünün bu

kaynaklardan karşılanması öngörülmektedir. Enerji kaynaklarının kalan ömürleri dikkate

alındığında, kömürün, özellikle 2030 yılından sonra çok daha büyük önem kazanacağı

anlaşılmaktadır. Mevcut üretim seviyeleri ile dünya görünür kömür rezervlerinin 120 yılı aşkın

bir sürede tüketileceği tahmin edilmektedir. Buna karşılık görünür petrol ve doğal gaz

rezervlerinin tükenme ömürlerinin mevcut üretim seviyeleri ile sırasıyla yaklaşık 45 ve 60 yıl

süreceği tahmin edilmektedir (TKİ, 2012).

6. AMASRA BÖLGESİNİN ÖNEMİ

Amasra kömür havzasında çeşitli kurumlar tarafından arama ve rezerv tespit

çalışmaları yapılmıştır. 1973 yılında havzanın TTK tarafından bilinen kömür varlığı 117 milyon

tondur. Bu yıldan sonra MTA ve HEMA tarafından yapılan sondajlarla sahanın kömür

rezervinin arttığı tespit edilmiştir. Tarihler ve kurumlar itibarıyla yapılan çalışmalar Tablo 6-1'de

özetlenmiştir.

Tablo 6-1 Havzada Yapılan Rezerv Çalışmaları

Yıl Kurum Hesaplanan Toplam Rezerv (Milyon Ton)

1985 Türkiye Taş Kömürü Kurumu 388

1986 Kopex Joint Stock Company 321

1987 İstanbul Teknik Üniversitesi 331

1992 Maden Tetkik Arama 492

2005 Datong Coal Company 354

2008 Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş. 405

2009 UK Coal Mining Group 451

2009 SLR Consulting Ltd. 573

MTA tarafından 1941-1990 yılları arasında havzada 144 etüt ve sondajlı arama

faaliyetleri yapmıştır. Yapılan sondajlı arama faaliyetleri 1990 Nisan ayında son bulmuştur.

Page 13: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

9/34

1990 yılı sonuna kadar yapılan 144 sondajın değerlendirilmesiyle, MTA 491.604.721

ton toplam rezerv ortaya çıkarmıştır (Bulut, 1992).

Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş., 2005 yılında Amasra B sahasını uluslararası ihale ile

TTK’dan kiraladıktan sonra 2006 yılında sondajlı arama ve rezerv geliştirme çalışmalarına

başlamış ve bugüne kadar 54 derin sondaj yapmıştır. Bu sondajların hepsi kömür kesmiş ve

ilave rezerv tespit edilmiştir.

SLR Consulting Ltd., HEMA tarafından yapılan 54 sondajdan 2009 yılına kadar

yapılmış olan 20 sondaj ve daha önce MTA tarafından yapılan sondajları değerlendirmeye

almış ve sahada toplam 573 Mt rezerv hesaplamıştır. Sahada sondajlı arama çalışmaları

devam etmekte ve yapılan sondajların tümünün kömür kesmiş olması yeni sondajlarla rezerv

miktarının artacağını göstermektedir. HEMA tarafından yapılan 54 adet derin sondajın

verilerinin değerlendirilmesiyle sahadaki rezervin 600 Mt olarak tespit edildiği öngörülmüş olup

sahalarda yeni sondaj çalışmalarına devam edilmektedir. Yukarıda verilen ve çeşitli kurumlar

tarafından hesaplanan rezerv rakamları incelendiğinde, sahada rezerv açısından bir sıkıntı

olmadığı ve istenen üretimin yapılabilmesi için yeterli rezerv olduğu sonucu çıkmaktadır.

Yapılması planlanan proje ile bölgede yer alan yerli kömür kaynaklarının (Amasra

Kömür Rezervi) kullanımı planlanmaktadır. Santralin yıllık kömür tüketiminin, cari fiyatlar ile

yaklaşık 325 milyon Dolar civarında olacağı öngörülmektedir. Aynı miktarda elektrik üretecek

doğal gaz kombine çevrim santralinin yıllık gaz tüketimi ise yaklaşık 650 milyon Dolar’dır. Söz

konusu doğal gaz, ithal edilmekte olup, ülkemiz için ciddi bir döviz harcamasıdır. Aynı şekilde

ithal kömür ile yapılacak elektrik üretimi de yıllık 325 milyon Dolar döviz harcamasına neden

olacaktır. Hâlbuki yerli taşkömürü ile yapılacak söz konusu elektrik üretimi hiçbir döviz

harcamasına neden olmayacağı gibi yöre halkına iş imkânı da sağlayacaktır.

Page 14: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

10/34

7. SANTRAL YATIRIMININ SOSYAL VE EKONOMİK BOYUTLARI

Gelişmekte olan ülkelerde enerji, sanayileşme ve buna paralel olarak elektrik

kullanımının artması ile giderek önem kazanmıştır. Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde ise

söz konusu ihtiyaç gün geçtikçe daha da artmaktadır. Proje ile yılda yaklaşık olarak 9.768 GWh

net elektrik üretimi sağlanacak olup, ülkemizde yaşanması muhtemel arz açığının kapanması

için katkı sağlanmış olacaktır.

Söz konusu projenin inşaat ve işletme aşamaların çalışacak kalifiye personel dışında,

çalışacak vasıfsız personelin bölge halkından sağlanması planlanmaktadır. Böylece bölgedeki

mevcut işsizlik koşullarında istihdam imkânı da yaratacaktır. Yapılması planlanan proje ile;

Her yıl artan elektrik enerjisi talebinin karşılanması,

Ulusal elektrik sistemindeki istikrarın sağlanması,

Ulusal kömür kaynaklarından Amasra Bölgesi kömür rezervlerinin

değerlendirilmesi,

Yerli kömür kaynaklarının kullanımı ile cari açığın azaltılması,

Bölgede ve ülkede sayıları hızla artan sanayi tesislerine sağlıklı ve sürekli enerji

sağlanması,

Bölgede istihdamın sağlanması ve işsizliğin azaltılması planlanmaktadır.

Projenin yöre halkı ve ülke ekonomisine doğrudan faydası olacaktır bk. Tablo 8-1.

Tablo 7-1 Projenin Faydaları Tablosu

Parametre Açıklama

Elektrik Üretimi Yılda net elektrik üretimi yaklaşık 9.768 GWh Fayda

Enerji Eldesi Südürülebilir enerji temini Fayda

Ulusal girdi Enerjide dışa bağımlılık azalacaktır Fayda

Teknoloji

Pulverize kömür yakma sistemi uluslar arası ölçekte kabul görmüş ve çevresel etkileri minimum düzeye

indirgemeyi hedeflemiş bir sistemdir Fayda

İstihdam Yerel iş ve hizmet imkânlarında artış gibi doğrudan ve

dolaylı etkiler Fayda

Göç Hareketleri Doğrudan ve dolaylı olarak yaratılacak iş imkanları

neticesinde göçün önüne geçmesi Fayda

Page 15: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

11/34

8. MÜLKİYET DURUMU

İmar planına konu toplam planlama alanı yaklaşık 304.189 m²’dir. Tablo 8-1 ‘de

görüldüğü üzere proje sahasının büyük bir kısmı orman alanıdır. Planlama sahasında orman

arazileri (kadastro harici), hazine arazileri (orman vasıflı), yatırımcı firmaya ait parseller

(HEMA A.Ş’ye ait parseller) yer almaktadır.

Santral yatırımı için öncelikle ormandan ön izin alınan alanda yatırımın

gerçekleştirilmesine başlanılacaktır. Santral sahasındaki orman arazileri için Orman ve Su

İşleri Bakanlığı’ndan Kamu Yararı ve Zaruret Oluru ile Ön İzin Oluru alınmış, kalker ocakları,

kül/alçıtaşı depolama sahası ve kazı fazlası malzeme sahası için de ayrıca gerekli izinler

alınacaktır.

Tablo 8-1 Planlama Sahası Mülkiyet Dağılımı

Mülkiyet Dağılımı m²

Özel Mülkiyet (HEMA) 10.090

Şahıs Mülkiyeti 1.933

Hazine Arazisi (Lojmanlar) 549

Hazine Arazisi (Orman Vasıflı) 61.689

Kadastro Harici (Orman) 213.365

Yol, Dere Yatağı vb. Kadastro Harici Alanlar 16.563

Toplam 304.189

Santral yatırımının bir parçası olan ve DDDH’nın yer aldığı HEMA Limanı Dolgu Alanı,

Mendirek ve Rıhtım Liman Projesinin toplam yerleşim alanı ise 163.000 m² olarak

planlanmakta olup Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafında kalan alanı; dalgakıran, rıhtım,

dolfenle, kıyı koruma yapıları, dolgu alanı ve rıhtım geri sahası, geçici kömür depolama alanı,

konveyör bant bağlantısı, idari binalar ve giriş kanopisi, altyapı binaları ve atölye vb. tesislerin

bulunduğu reel liman yerleşim alanıdır.

Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafı devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu nedenle

liman alanının Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafında kalan bölümü Hazine Arazisi niteliğinde

olup liman ve DDDH kullanımı için T.C Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden

kiralama yapılacaktır.

HEMA Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım) Projesinin dışında kalan kalan 41.500 m²

yüzölçümlü arka şev alanı ise kıyı kenar çizgisinin arka tarafında bulunmaktadır. Bu alan Taş

Ocağı Proje Alanı kapsamında yer almakta olup, sarp ve dik kayalıklardan oluşmaktadır. Kıyı

Kenar Çizgisinin Kara tarafında kalan bu alan Tapulama Harici Orman Arazisi olarak

geçmekte olup, orman vasfında kayalık alanlardan oluşmaktadır. Bu alanın kullanımı için

Orman ve Su İşleri Bakanlığı X. Bölge Bartın İl Şube Müdürlüğü’ne başvurularak gerekli izin

alma prosedürü uygulanacaktır.

Büyük kısmı orman arazileri olmak üzere, hazineye ait orman vasıflı araziler ve

yatırımcıya ait tapulu arazilerden oluşan proje sahası genel mülkiyet durumunu aşağıdaki

şekilden görmek mümkündür (bk. Şekil 8-1).

Page 16: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

12/34

Şekil 8-1 Proje Sahası Arazi Mülkiyet Durumu

Planlama sahası kapsamında bugün için herhangi bir kamulaştırma işlemi söz konusu

değildir. Ancak projenin ilerdeki süreçlerinde 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19.

Page 17: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

13/34

Maddesi ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre özel mülkiyette bulunan planlama

sahası dışında kalan bir kısım şahıs arazileri için yapılacaktır. Proje kapsamında

gerçekleştirilecek olan kamulaştırma çalışmaları kapsamında özel mülkiyet sahipleri ile

öncelikli olarak karşılıklı anlaşma yoluna gidilecektir. Anlaşmazlık olması durumunda ise

yasalara uygun olarak hareket edilecektir. Proje sahasındaki orman vasıflı araziler için

kamulaştırma söz konusu olmayıp, bu alanlar için 6831 Sayılı “Orman Kanunu”nun 17.

Maddesi ve “Orman Kanununun 17 ve 18’i Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği” gereğince

gerekli izinler alınacak ve Orman Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda hareket

edilecektir. Kalker ocakları için de söz konusu Kanun’un 16. Maddesi gereğince gerekli izinler

alınacaktır. Proje sahasındaki hazine arazileri ise kiralanacaktır.

Santral sahasındaki orman arazileri için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Kamu

Yararı ve Zaruret Oluru ile Ön İzin Oluru alınmıştır. 324.910,62 m² yüzölçümlü orman alanında

Amasra Termik Santralı kurulması için 14.01.2014 tarihinden başlamak üzere 24 süreyle ‘Ön

İzin’ verilmiştir. Proje kapsamında yeniden yerleşimi gerektirecek herhangi bir unsur

bulunmamaktadır.

9. KORUNAN ALANLAR

Milli Parklar

Bartın İlinde, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na göre 07.07.2000 tarih ve 24102 sayılı

Resmi Gazetede ilan edilen 37.000 Ha sahip Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı

“Avrupa Ormanlarının Sıcak Noktaları” olan 100 noktadan biridir. Kastamonu-Bartın Küre

Dağları Milli Parkı’nın Proje Alanı’na olan uzaklığı yaklaşık 16 km’dir (bk. Şekil 9-1).

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Mülga 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 1978 yılında tescil edilen Sökü Yaban

Hayatı Koruma Sahası, Bakanlar Kurulu’nun 13.09.2006 tarih ve 2006/10966 sayılı kararı ile

Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tescil edilmiştir.

Page 18: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

14/34

Şekil 9-1 Amasra Termik Santral Projesi Korunan Alanlar Haritası

Page 19: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

15/34

Proje Alanı’na yaklaşık 40 km mesafede olan Sökü YHGS’nda hedef tür karaca

(Capreolus capreolus) ‘dır. Karacalar sahada doğal olarak bulunmakta olup, sayılarının

artması için koruma çalışmaları, yemleme çalışmaları ile desteklenmektedirler. 2006 yılında

Sökü YHGS’nda yapılan envanter sonuçlarına göre sahada 57 adet karaca bulunmaktadır.

2004 yılında 750 adet sülün Ulus İlçesi Aşağıçerçi Köyü sınırlarına 2005 yılında 750 adet Sülün

Ulus İlçesi Kumluca beldesi Yılanlar, Çubuklu Köyleri sınırlarına, 2006 yılında 1000 adet sülün

Merkez İlçe Kozcağız beldesi Celilbeyoğlu, Ustaoğlu, Hasanefendi Köyleri sınırlarına

yerleştirilmiş olup, bu sahalar Sülün Yaban Hayatı Yerleştirme sahaları olarak 2’şer yıl süreyle

tefrik edilmiştir.

Tabiat Parkları

Bartın İli ve sınırları içerisinde bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliklerine sahip, manzara

bütünlüğü içinde halkın dinlenmesine ve eğlenmesine uygun bir tabiat parkı bulunmamaktadır.

Tabiat Anıtı

Bartın İli sınırları içerisinde herhangi bir kurumca koruma altına alınmış tabiat anıtı

yoktur. Fakat bilim dünyası literatürüne geçmiş bir anıt ağaç vardır. Boyu 19.50 m, çapı 2.20

m, tacının kapladığı alan 60 m² olarak ölçülen anıt niteliğindeki bu ağaç (Taxus baccataL.)

Bartın Ulus İlçesi Kumluca Orman İşletme Şefliği Kumluca Serisi Yenişençay mevkiindedir

(900 m) ve Proje Alanı’na uzaklığı yaklaşık 30 km’dir.

Sulak Alanlar

Bartın İli ve sınırları içerisinde kayıtlı herhangi bir sulak alan bulunmamaktadır.

Biyogenetik Rezerv Alanları

İlde tespit edilen ve bilinen biyogenetik rezerv alanları yoktur.

Biyosfer Rezerv Alanları

İlde tespit edilen ve bilinen biyosfer rezerv alanları yoktur.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri

İlde tespit edileni “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilmiş bir yer yoktur.

Av Hayvanları Koruma ve Üretme Sahaları

Yörede av hayvanı türleri kurt, çakal, karaca, tilki, yaban domuzu, ördek türleri,

bıldırcın, çulluk, karatavuk (Turdus merula), sansardır. Kuş türleri göçmen oldukları için

mevsiminde görülmektedir. Memeli türlerden ise yaban domuzunun sayıları tarım açısından

zarar verecek derecede artmıştır. Yaşama ortamları olarak; zengin orman yapısında olduğu

için memeli türler ormanlarda (ormanlarda yem bulamadığı zaman köy kenarlarında) kuş türleri

ise göçmen oldukları için göç esnasında su kenarlarında görülebilmektedir. Bölgede av

hayvanlarına ait üretme istasyonları bulunmamaktadır.

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları

Bartın İli Tarihçesi

Page 20: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

16/34

Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar,

Bithynia Krallığı ve Romalılar yöreye hâkim olmuşlardır. Roma döneminde, Bartın’ın askeri ve

ekonomik nedenlerden dolayı önem kazandığı bilinmektedir. Roma İmparatorluğu M.S. 395’te

ikiye ayrıldığında yörenin Doğu Roma toprakları içerisinde kaldığı görülür. Bu dönemden sonra

yörede Bizans etkinliğinin sürdüğü, 13. yüzyılda Türklerin Anadolu’ya gelmesinden sonra

Bartın ve çevresinin Candaroğulları Beyliği’nin hâkimiyetine girdiği bilinmektedir.

1395’te Yıldırım Bayezid, Bartın’ı Candaroğulları Beyliği’nden almakla beraber

Amasra’da bulunan Ceneviz kolonisi tesirini sürdürmüş, Amasra 1460 yılında Fatih Sultan

Mehmet döneminde Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir1.

Bartın İlinin özellikle Merkez İlçe’ si merkezi kentsel sit alanı, çevresi ise arkeolojik sit

alanları ve doğal sit alanları ile kaplıdır2.

Bartın İli sınırları içerisinde 2 adet arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Bunlardan biri

Amasra İlçesi diğeri de Güzelcehisar Köyü’ dür. Amasra İlçesi’nde, 11.09.1976 gün ve A-157

sayılı Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kararı ile bazı alanlar

Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir3.

Proje için düşünülen bu bölgede geçmişten günümüze kesintisiz yerleşimin oluşu,

bölgenin önemini daha da artırmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı, Projenin ÇED sürecinde

Karabük Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile irtibata geçilerek görüş

alınacaktır. Projenin inşaatı sırasında arkeolojik varlıklarla karşılaşılması durumunda 2863

sayılı’lı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” gereği ilgili müze müdürlüğü ile irtibata

geçilerek haber verilecektir.

Arkeolojik Sit

Bartın ili sınırları içerisinde 2 adet arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Bunlardan biri

Amasra ilçesi diğeri de Güzelcehisar Köyü’ dür.

1- Amasra İlçesi’nde, 11.09.1976 gün ve A-157 sayılı Kültür Bakanlığı Gayrimenkul

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kararı ile bazı alanlar Arkeolojik Sit Alanı

olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin harita ilgili müdürlükte mevcuttur.

2- Güzelcehisar köyü, Su Uçuran Mevkii ile Güzelcehisar Burnu arasındaki kıyı bandı

16.12. 1988 gün ve 605 sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

Kararı ile Arkeolojik Sit alanı olarak belirlenmiştir4.

Doğal Sit

Bartın ili sınırları içerisinde 7 adet Doğal Sit alanı bulunmaktadır. Bunlar;

1- Bartın ili, Bartın Irmağı kıyı bandındaki bazı alanlar Doğal Sit Alanı olarak

belirlenmiştir.

1http://www.bartinkultur.gov.tr

2Bartın İl Çevre Durum Raporu, 2009, sf. 101

3Bartın İl Çevre Durum Raporu, 2009, sf. 101

4Bartın İl Çevre Durum Raporu, 2010, sf.86

Page 21: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

17/34

2- Amasra ilçesi, sınırları belirlenen alanlar 11.09.1976 gün ve A*157 sayılı Kültür

Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kararı ile Doğal Sit

Alanı ilan edilmiştir.

3- Bartın ili, Güzelcehisar Köyü, Su Uçuran Mevkii ve Güzelcehisar Burnu arasındaki

kıyı bandı A.K.T.V.K.K.’nun 16.12.1988 gün ve 605 sayılı kararı ile Doğal Sit Alanı

olarak belirlenmiştir.

4- Ulus ilçesi, Ulukaya Köyü, Ulukaya 9elalesi A.K.T.V.K.K. ‘ nun 13.11.1998 gün ve

6015 sayılı kararıyla Doğal Sit Alanı olarak belirlenmiştir.

5- Amasra ilçesi, Göçkündemirci Köyü kıyı şeridi A.K.T.V.K.K:’ nun 10.11.1992 gün ve

2730 sayılı kararı ile Doğal Sit alanı olarak belirlenmiştir.

Amasra ilçesi ‘nin 14 km. doğusunda yer alan Bozköy kıyı şeridi A.K.T.V.K.K.’nun

10.11. 1992 gün ve 2730 sayılı kararı ile Doğal Sit Alanı olarak belirlenmiştir.

Amasra ilçesi, Çakrazşeyhler Köyü kıyı şeridi A.K.T.V.K.K. ‘nun 10.11.1992 gün 2730

sayılı kararı ile Doğal Sit alanı olarak belirlenmiştir5.

Turizm Alan ve Merkezleri, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

Proje Alanının yer aldığı bölgede Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş herhangi bir

Turizm Alanı ve Merkezi ile Kültür Koruma ve Gelişim Bölgesi bulunmamaktadır.

Orman Alanları

Proje Alanının geri sahası ağırlıklı olarak orman alanıdır. Orman mesçere durumu

aşağıdaki haritadaki gibidir.

5Bartın İl Çevre Durum Raporu, 2010, sf.87

Page 22: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

18/34

Şekil 9-2 Projesi Alanı Orman Mesçere Durumu

Page 23: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

19/34

10. ULAŞIM

Proje sahasına Amasra-Bartın karayolundan ve Tarlaağzı Köy yolundan ulaşım

mümkündür (bk. Şekil 10-1). Arazi hazırlık, mobilizasyon ve inşaat aşamasında ağır

ekipmanların proje sahasına taşınması esnasında gerekmesi durumunda söz konusu yolda

iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Buna ilaveten, saha sınırları içinde, tüm ünitelere ulaşımın

sağlanabilmesi için servis yolları yapılacaktır.

Proje kapsamında kullanılacak olan kömürün proje sahasındaki kömür stok alanına

nakledilmesi sırasında, kapalı bant konveyör sistemi kullanılacağından herhangi bir karayolu

veya deniz yolu kullanımı söz konusu olmayacaktır.

Page 24: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

20/34

Şekil 10-1 Amasra Termik Santralı Karayolları Bağlantı Haritası

Page 25: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

21/34

11. GENEL JEOLOJİ

Çalışma alanının temelini, Orta Ordovisiyen-Alt Devoniyen yaşlı Ereğli Formasyonu

oluşturur ve üzerinde birbirleri ile geçişli olan Orta devoniyen-Alt Karbonifer yaşlı Yılanlı

formasyonu, Üst Vizeyen-Üst Namuriyen yaşlı Alacaağzı formasyonu, Westfaliyen yaşlı

Karadon formasyonu yer alır. Permo-Triyas yaşlı, karasal Çakraz formasyonu ile Triyas yaşlı,

Çakrazboz formasyonlan birbirleri ile geçişli olup daha yaşlı birimleri açısal uyumsuzlukla

örterler. Çakrazboz formasyonu üzerine uyumsuz olarak Gömü formasyonu yer almaktadır.

Karasal kınntılar üzerine uyumsuz olarak birbirleri ile yanal ve dikey yönde geçişli olan Malm-

Apsiyen yaşlı halt' formasyonu, Alt Kretase yaşlı Ulus formasyonu, Alt Kretase yaşlı Kilimli

formasyonu, Üst Kretase yaşlı Yernişliçay formasyonu Üst Kampaniyen-Alt Eosen yaşlı

Akveren formasyonu Alt-Orta Eosen yaşlı Yığılca formasyonu, Alt-Orta Miyosen yaşlı

Çaycuma formasyonu ve Kaynarca üyesi yer alır. Kuvaterner yaşlı güncel çökeller uyumsuz

olarak daha yaşlı birimleri örterler.

Bartın-Amasra arasındaki bölgede Paleozoyik (Alt Devoniyen-Permiyen), Mesozoyik

(Kretase), Tersiyer (Paleosen, Lutesiyen) ve Kuvaternere ait formasyonlar bulunmaktadır.

Paleozoyik kuzeyde, Kretase kuzey ve güney doğuda, Tersiyer ise güneybatıda yüzeyde

gözlenmektedir (bk. Şekil 11-1).

Şekil 11-1 Amasra Yöresinin 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası

Kaynak: Amasra Yöresi (Batı Karadeniz) Üst Jura-Alt Kretase,İnaltı Kireçtaşlarının Bentik Foraminifer Paleontolojisi

Bölgede Paleozoyik yaşlı birimler Devoniyen yaşlı kırmızı renkli siltaşları ile başlamakta

ve üzerinde kuvarsitler bulunmaktadır (Göktepe ve Yılanlı-Kokaksu Formasyonları). Bu

birimlerin üzerine bol fosilli kireçtaşları, kireçtaşı-dolomitik kireçtaşı (Vizeen, Alt Karbonifer),

kömür ara seviyeleri içeren kil aratabakalı kumtaşı-silttaşı-şeyl (Namuriyen A-B-C; Alacaağzı

Page 26: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

22/34

Katı; Westfaliyen A; Kozlu Katı; Kozlu Formasyonu), konglomera-şist-kumtaşı-kil içeren

(Westfaliyen B-C-D; Karadon Katı; Karadon Formasyonu) gelmektedir. Kalınlığı 550 m

civarında olan Karadon Katının üzerine kırmızı-yeşil kumtaşı gelmektedir (Permiyen; Çakraz

Formasyonu). Kömür damarları içeren birimler doğuda Permiyen ve Kretase yaşlı birimler ile

batıda ise Kretase yaşlı birimler ile örtülüdür (Tokay, 1954/55).

Bölgede Mesozoyik Alt ve Üst Kretase yaşlı (Barremiyen, Apsiyen, Albiyen,

Senomaniyen, Turoniyen, Koniansiyen, Santaniyen ve Kampaniyen) birimler gözlenmektedir

(Tokay, 1954/55).

Mesozoyik yaşlı birimler batıdan doğrudan Paleozoyik üzerine transgresif olarak

gelmektedir. Taban konglomerası ile başlamakta (5-15 m), üstüne karbonatlı kumtaşları ve

kireçtaşı gelmektedir (100 m) (Barremiyen-Apsiyen; Gömü Formasyonu). Bunların üzerine

Ammonit fosilli kumtaşı-kumlu marn-kumlu kireçtaşı ve üst seviyeleri (Asker suyu civarı) kumlu

kristalize kireçtaşı gelmektedir (Albiyen-Senomaniyen; Kilimli ve Cemaller-Askersuyu-

formasyonları). Kalınlığı 0-160 m civarındadır. Amasra’nın güneybatısında bu birimlerin

üzerine beyaz, pembe renkli ince tabakalı marn-kireçtaşı serisi gelmektedir (Turoniyen;

Başköy formasyonu). Tarlaağzı civarında doğrudan Paleozoyik üzerine gelmekte ve bu birim

genelde andezit kütlesinin altında bulunmaktadır (Tokay, 1954/55).

Üst Kretase yaşlı volkanik kayaçlar andezit, bazalt, aglomera ve tüf içermektedir. Bu

birim içerisinde volkanik malzeme içeren marn, kireçtaşı ve tüfit yer almaktadır. Amasra-Bartın

yolu üzerinde Asker suyu civarında tortul kayaçlar üzerine andezit, aglomera ve tüfler

gelmektedir. Buradaki tortul tabakalar volkanik malzeme içeren kumtaşı, kumlu marn ve marn

olarak gözlenmektedir. Meşelik Tepe kesiminin doğu ve kuzeybatısında özellikle aglomera ve

tüfler hakimdir, buna karşın Kavşak suyu civarında andezitlerin hakim olduğu görülmektedir

(Koniasiyen, Santoniyen, Kampaniyen; Dinlence, İkse ve Kazpınar formasyonları). Bu

andezitler güneybatıya doğru tüf ve volkanik elemanlı ince tabakalı marnlara geçmektedir

(Tokay, 1954/55).

Kazpınar Köyü civarında marn-kireçtaşı-kumtaşı tabakaları alttaki andezitlerle ve

üstteki Tersiyer oluşukları arasında yer almaktadır (Maestrihtiyen, Alaplı formasyonu).

Tersiyer, marn-kireçtaşı serisinin devamında çakıllı kireçtaşı ve marn olarak gözlenmektedir.

Paleosen yaşlı birimler kısa bir tedrici geçişle kumlu-killi fliş ve marnlara geçmektedir (Yahyalar

ve Çaycuma formasyonları). Kuvaterner yaşlı olarak alüvyonlar, plaj çökelleri ve kumullar

gözlenmektedir (Tokay, 1954/55).

11.1. İnceleme Alanının Jeolojisi

İnceleme alanında Simak Sondaj inşaat Makina Ltd. Şti. ve Hema Elektrik Üretim A.Ş.

tarafından toplam onaltı (16) adet, Zemin Etüd ve Tasarım A.Ş. tarafından beş (5) adet sondaj

çalışması gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen sondajlarda kontrolsüz dolgu, Kuvatemer yaşlı yamaç molozu, erken

Kreatase Barremiyen Yaşlı Gömü Formasyonu kireçtaşı birimleri, Permo-Triyas yaşlı Çakraz

Formasyonu koyu kırmızı, bordo renkli, yer yer kırmızı-yeşil renk ardalanmalı laminalı şeyl,

Page 27: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

23/34

ince katmanlı çamurtaşı ve kumtaşı birimler ve Karbonifer-Westfalien Yaşlı Karadon

Formasyonu kumtaşı-konglomera ve silttaşı birimleri ile karşılaşılmıştır (Melih Tokay, MTA).

11.2. Denizel Alan Jeolojisi

Proje Alanı’nın deniz tabanı yüzey sediment yapısını ve dağılımını tespit etmek

amacıyla “Van veen” cinsi grap ile deniz tabanı yüzeyinden karelaj yapmak suretiyle 11 (onbir)

adet sediment numunesi alınmıştır (bk. Şekil 14--3). Sediment numunelerine ilişkin mevki ve

derinlik bilgileri Tablo 14-1’de verilmiştir. Proje Alanı’ndan alınan sediment örneklerinin cinsini

tayin etmek maksadıyla Hedef İnşaat Malzeme Laboratuvarında tane boyu ve granülometrik

açılardan elek ve hidrometre analizlerine tabi tutulmuşlardır.

Proje Alanı’nda kırıntılı birimler olarak; az çakıllı kum, az çakıllı kumlu çamur ve az

çakıllı çamurlu kum birimi görünmekte olup, analiz sonuçlarından hakim birimin kum ve silt

olduğu anlaşılmaktadır.

12. DEPREM DURUMU

Proje Alanı, mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına

göre 1.derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır (bk. Şekil 13-1).

Şekil 12-1 Bartın İli Deprem Haritası

Proje Alanı’nın geri sahasındaki dolomitik kireçtaşlarının içinde görülen kıvrımlar kapalı

kıvrımlar olup, iki farklı kıvrım ekseni birbiriyle çakışmaktadır. Böylece birinci deformasyona

bağlı gelişmiş fayların ve kıvrımların konumları ve biçimleri ikinci deformasyon evresinde

bozulmuştur. Kireçtaşlarının içinde gelişmiş fayların bazıları tabakalar arasında gelişmiştir. Bu

faylar, kalın ve sağlam tabakaların arasında ezik ve breşik zonlar ile ayırt edilmektedir.

Paleozoyik kırıntılı istif kendi içinde küçük ölçekli çok sayıda fay içermektedir. Bu fayların

neredeyse tamamı Kretase yaşlıdır.

Page 28: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

24/34

Amasra civarında 3 Eylül 1968 tarihinde 6,6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir.

Orta büyüklükteki bu deprem Bartın, Amasra civarında bulunan köylerde ciddi hasara yol

açmıştır. Resmi rakamlara göre depremden dolayı 29 kişi yaşamını yitirmiş ve 231 kişi

yaralanmıştır. Depremin merkez üssü Amasra’nın 10 km kadar açığındadır (bk. Şekil 15-2).

Söz konusu alanda yapılacak her türlü yapılarda 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi

Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında

Yönetmelik” ile 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe

giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun

olarak inşaat gerçekleştirilecek, deprem ihtimaline karşı gerekli tüm önlemler alınacaktır.

Şekil 12-2 Bartın-Amasra ve Çevresinin Sismik Etkinlik Haritası

Kaynak: Amasra’nın Güneybatısının Jeolojık ve Hidrojeolojik Özellikleri, 2012

13. AMASRA TERMİK SANTRALI PLANLAMA SÜRECİ

Amasra Termik Santralı planlama sürecini etkileyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca

onaylanmış olan 1/100.000 ölçekli ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları

bulunmaktadır. Proje sahası Bartın İli, Amasra İlçesi, Çapak Koyu mevkiinde termik santral

ve liman yapılabilmesi amacıyla hazırlanan “Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E28 Paftası, Lejant Paftası) 644 sayılı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 27.10.2016 tarihinde onaylanmıştır. Bu planda santral

sahası ‘Termik Santral Alanı’ olarak planlanmıştır.

Page 29: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

25/34

Bu plana uygun olarak yapılan 1/25.000 ölçekli Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama

Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı değişikliği ile bu alan ‘Enerji Üretim Alanı’ olarak

planlanmıştır. Bu kapsamda santral sahasının üst ölçekli planlar açısından herhangi bir

uyumsuzluğu bulunmamaktadır.

Page 30: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

26/34

14. AMASRA TERMİK SANTRAL PROJESİNİN ÜST VE ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR

AÇISINDAN DURUMU

Üst Ölçekli Planlar:

Bartın ilinin de içinde bulunduğu, “Zonguldak-Bartın-Karabük (ZBK) Planlama Bölgesi

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” kapsamında santral sahasına ilişkin plan kararları Şekil

14-1’de verilmektedir.

1/25.000 ölçekli Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı

Proje sahasının konumu ve plan kararı Şekil 14-2’de verilmiştir.

Amasra (HEMA) Termik Santralı ile ilgili olarak yukarıda anılan ÇDP hükümleri

uyarınca bu rapor ve imar planı teklifi hazırlanmış olup ilgili kurum görüşleri alınmıştır.

Page 31: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

27/34

Şekil 14-1 Proje Sahası’nın Gösterildiği 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Page 32: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

28/34

Şekil 14-2 Proje Sahası’nın 1/25.000 Ölçekli ÇDP’de Gösterim

Page 33: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

29/34

15. AMASRA TERMİK SANTRAL YATIRIMI PLANLAMA KARARLARI

Termik Santral Gerekliliği:

2005 yılında TTK ile Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş. arasında imzalanan anlaşma

sonucu, Bartın İli, Amasra İlçesi sınırlarında söz konusu Amasra-B sahasının işletilmesi için

ruhsat uhdesi TTK bünyesinde kalmak şartıyla rödevans karşılığında süreli olarak Hattat Enerji

ve Maden Tic. A.Ş.’ye transfer edilmiştir. İşletme izni verilen toplam 50 km² büyüklüğündeki

maden sahasının yer teslimi Mayıs 2006’da gerçekleştirilmiştir. Projenin ilk aşaması, 8 m

çapında ve 700-1.000 m derinliğinde, sırasıyla Gömü Köyü, Kazpınarı Köyü ve Amasra İlçesi

yakınlarında üç adet kuyunun açılması işlemleri ile tamamlanmıştır. Proje’nin ikinci aşamasına

geçilmiş ve yeraltındaki kuyuları birbirine bağlayan galeriler açılmaya başlanmıştır.

Bölgede çeşitli kurumlar tarafından arama ve rezerv tespit çalışmaları yapılmıştır.1973

yılında havzanın TTK tarafından bilinen kömür varlığı 117 milyon tondur. Bu yıldan sonra

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş. tarafından

yapılan sondajlarla sahanın kömür rezervinin arttığı tespit edilmiştir. Son olarak yapılan ve SLR

Consulting firması tarafından hazırlanan rapordan derlenen bilgilere göre; tespit edilen görünür

rezerv miktarı, şuana kadar sahada yapılan sondajlar neticesinde yaklaşık 600 Mt (Milyonton)

olarak öngörülmektedir. Geçmiş yıllarda Amasra kömür rezervi değerlendirilerek; Beşinci Beş

Yıllık Kalkınma Planı 1988 ve 1989 yılları Yatırım Programları ile Altıncı Beş Yıllık Kalkınma

Planı 1990 yılı Yatırım Programında ‘’Amasra Termik Santral’’ projesi yer almıştır. Aynı

zamanda ‘’Amasra Termik Santrali’’ ile ilgili, eski adıyla Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) 2x300

MW'lık Termik Santral Projesi için Yapılabilirlik Raporu, TTK Genel Müdürlüğü de Ön Fizibilite

Projesi hazırlamıştır. Daha sonra TTK Genel Müdürlüğü yine 2x300 MW'lık Amasra Termik

Santrali için Ön Fizibilite Çalışması hazırlatmıştır. Bu çalışmaya göre Amasra B sahasında

bulunan kömür rezervinin değerlendirilmesi amacıyla bölgede yüksek kapasiteli bir yeraltı

işletmesinin kurulması ve bu rezervin 2x300 MW gücünde bir santralı beslemesinin mümkün

olduğu belirtilmiştir. Tüm bu araştırmalarda proje yeri, Amasra B Kömür Sahasındaki Kuyu-1

alanının yaklaşık 70 m kuzeyinde ve Çapak Koyu Mevkii’nin kuzeydoğusunda (teklif santral

alanına yakın bir konumda) kalan Kızçıkan Koyu Bölgesi gösterilmiştir. TEK tarafından

hazırlatılan Amasra Termik Santralı Yapılabilirlik Raporu’nda da bölgede santral yapımı

gerekliliği üzerinde durulmuştur.

1995 yılında dönemin Hükümeti tarafından “TTK İnceleme Kurulu Raporu” hazırlatılmış

ve bu raporda Amasra Bartın arasında (Amasra-B Kömür Sahası) Kurum ve MTA tarafından

yürütülen sondajlı araştırmalar sonucu 320 milyon tonu aşkın taşkömürü varlığından dolayı

600 MW kapasiteli Amasra (1-2) termik santralının TEAŞ tarafından 2004-2005 yılında

işletmeye alınması planlanmıştır. Bu çalışmalarda Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Devlet

Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, ETKB, TTK, MTA, Üniversiteler, meslek odaları,

sendika temsilcileri görev almıştır (TTK, 1995). Bu arada 1996 yılında Amasra Belediye

Meclisi’nin Çevre Bakanlığı’na yazısı ile TTK’nın yalnız kömür üreten ve satan bir kurum

olmaktan çıkarılarak elektrik santralına sahip ya da ortak olarak üretilecek artı değerden pay

alması ve zararını gidermesi talep edilmiştir. Çevre Bakanlığı da bu yazıya verdiği cevapta

Page 34: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

30/34

aynı görüşte olduğunu ifade etmiştir. Bilahare 2005 yılında Hattat Grubu iştiraklerinden Hattat

Enerji ve Maden Tic. A.Ş. uluslararası ihaleyi kazanarak TTK ile Amasra kömürleri için

rödevans sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşmenin ekinde de aynı civarda elektrik santralı

kurulması hususu yer almıştır. HEMA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından taşkömürünün merkezi

olan Bartın İli, Amasra İlçesi sınırları içersisinde Çapak Koyu Mevkiinde pulverize kömür

yakma teknolojisi ile bölgenin kömür rezervlerini kullanarak 1.320 MWe kurulu güçte santralin

işletilmesi ile birlikte;

Gelişmiş "Temiz Kömür Yakma Teknolojileri" kullanılması,

Her yıl artan elektrik enerjisi talebinin karşılanması,

Ulusal elektrik sistemindeki istikrarın sağlanması,

Ulusal kömür kaynaklarından Amasra Bölgesi kömür rezervlerinin

değerlendirilmesi,

Yerli kömür kaynaklarının kullanımı ile cari açığın azaltılması,

Bölgede ve ülkede sayıları hızla artan sanayi tesislerine sağlıklı ve sürekli enerji

sağlanması,

Bölgede istihdamın sağlanması ve işsizliğin azaltılması planlanmaktadır.

Ülke enerji arz güvenliği politikalarından biri olan yerli kaynakların maksimum

düzeyde kullanılarak petrol ve doğalgaza ithalatı nedeniyle oluşan dışa

bağımlılığın azami düzeyde azaltılması hedeflenmekte ve planlanmaktadır.

Termik Santralın Yer Seçim Kriterleri:

Herhangi bir termik santral için yer seçiminde göz önüne alınacak kriterlerin başında,

özellikle yatırımın fizibilitesi açısından, santral için seçilecek yerin hammaddeye olan uzaklığı

gelir. Bunun başlıca nedeni, kömür nakliyesinin işletme sürecinin en önemli maliyet

kalemlerinden biri olmasıdır. Büyük miktarlardaki kömürün taşıma mesafesi arttıkça maliyet de

o ölçüde artmaktadır. Öte yandan milyonlarca ton kömür nakliyesinin yaratacağı trafik ve

çevresel etkiler de düşünülebilecek en önemli olumsuzluklardır. Herhangi bir enerji santrali için

yer seçimi yapılırken, yatırımın fizibilitesi açısından, santral için seçilecek yerin hammadde

kaynaklarına olan mesafesi çok büyük önem taşımaktadır. Santrallerde çok fazla tüketilen

yakıtın taşıma mesafesi arttıkça maliyeti de o ölçüde artmaktadır. Bunun yanı sıra kullanılacak

milyonlarca ton yakıtın nakliyesinin yaratacağı trafik ve çevresel etkiler vb. sorunlar da

ekonomik açıdan değerlendirilemeyecek olumsuzluklar meydana getirebilmektedir.

Bu nedenle söz konusu termik santralin yer seçimde kömür havzasına göre konum

dikkate alınmış ve yatırımcı firmanın TTK ile yapmış olduğu rödevans anlaşması çerçevesinde

taşkömürü çıkartma hakkı elde etmiş olduğu Amasra-B sahası içerisinde santral yeri

seçilmiştir. Kömür havzasına göre konum dışında termik santral sahası yer seçiminde

topografik ve jeolojik koşullar, iklim özellikleri, ekolojik kısıtlar vb. kriterler de ön planda

tutulmuştur. Diğer taraftan tüm sanayi kuruluşları için geçerli olan yer seçim koşulları olarak

bilinen işgücüne yakınlık, pazara yakınlık, önemli ulaşım ağlarına yakınlık (burada liman

yoluyla deniz ulaşımının sağlanıyor olması önemli bir avantajdır), vb. kriterler Amasra Termik

Santral yeri içinde geçerli olmakta ve yer seçim nedenleri arasında bulunmaktadır.

Delikliburun Mevkii kapsamında yapılan alternative alan mühendislik çalışmaları

Page 35: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

31/34

sonucunda zemin açısından problemli olan dolin ve yeraltı boşlukları ile karşılaşılmış ve söz

konusu alanın santral yapılması için uygun olmadığına karar verilmiştir. Delikli Burun

mevkiinin, kömür ocaklarından çok uzak olması nedeniyle işletme maliyetinin çok artacağı

gerçeği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, arazinin kotunun yüksek olması (100-120m), inşaat

aşamasında gelen malzemenin limandan santrale çıkartılması aşamasında ve işletme

aşamasında kömürün limana getirilmesi ayrı bir maliyet, limandan santrale çıkartılması ve

soğutma suyunun yukarı basılması ayrı bir maliyet yükü getireceğinden, işletme olarak da

pratik ve tercih edilir şartları taşımamaktadır.

Filyos Mevkiinde yapılan değerlendirmeler ele alındığında, alanın delta ağzı olması

sebebiyle, sulak alan özelliği taşıdığı, flora ve fauna açısından zengin olduğu, taşkın riski

taşıdığı, zemin yapısından dolayı olası depreme karşı özel önlemlerin alınmasını gerektirdiği,

bunun da inşaat maliyetini ve işletme maliyetini çok artırdığı bir gerçektir. Filyos Çayı taşkın

koruma projesi, Filyos Irmağının ıslahı, baraj yapımı, demiryolu ve karayolu yapımı gibi

büyük alt yapı yatırımlarının yıllarca projede kaldığı ve gerçekleştirilemediği bilinmektedir.

Bu alt yapı yatırımlarının gerçekleşmesi durumunda dahi tesisin zemin yapısı ve kömürün

bölgeye nakli için birçok olumsuzluklar bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, Filyos Mevkii

seçeneği de özellikle doğal çevre, teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı yatırıma uygun alan

olarak değerlendirilmemiştir.

Santral projesinin geçmişinde de Kızçıkan Koyu söz konusu olmuştur. Ülkemizin

gelişmesi paralelinde artmakta olan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabilmesi için yerli

taşkömürü kaynaklarımızın değerlendirilmesi bugün olduğu gibi Enerji Piyasası Düzenleme

Kurumu’nun faaliyete geçtiği 2001 yılından önceki dönemde de çok büyük önem taşımıştır.

Bu çerçevede Amasra Bölgesi taş kömürlerinin, çıkarıldığı yerde kullanılarak elektrik

üretilmesi projesi uzun yıllardan bu yana devletin önemli bir projesi olarak yatırım

programlarında yer almıştır. Farklı hükümetler dönemlerinde değişikliğe uğramadan aynı

politikalar devam ettirilmiştir.

Rödövans anlaşması çerçevesinde, Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.'nin taşkömürü

çıkarma hakkı elde ettiği sahada açtığı üç adet kuyu (Gömü Kuyu-1, Kazpınarı Kuyu-2 ve

Amasra- 3 Nolu Kuyu) yeri santral sahasına yakın konumda olup, Kuyu-1 santral alanına 40

m mesafede yer almaktadır.Bölgede1986 yılından beri Batı Karadeniz bölgesinde termik

santral yapımı için yer seçimi çalışmaları yapılmıştır. Yer seçimi çalışmalarında teknik,

ekonomik ve sosyal ana faktörler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Türkiye Elektrik

Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bir firmaya, bir protokolle hazırlattırılan, Amasra Termik

Santralı Yapılabilirlik Raporu 1986 ve 1988 yıllarında iki ayrı rapor olarak sunulmuştur. Bu

raporlarda Amasra Termik Santrali hem teknik hem de ekonomik açıdan yeterli bir

yapılabilirliğe sahip olduğu söylenmiştir. Yatırımcı firma HEMA Endüstrisi A.Ş.’nin Amasra

Belediyesine yapmış olduğu müracaat sonucu, Belediye Meclisinin 04.02.1999 tarih ve

1999/8 sayılı kararı ile teklifin kabul edildiği bildirilmiştir.

Ayrıca, 1996 yılında, Çevre Bakanlığı, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel

Müdürlüğünün müracaatı üzerine yazmış olduğu yazıda, “Sonuç olarak, Amasra’da bulunan

taş kömürü kaynağının ekonomi, çevre ve enerji boyutları ile birlikte değerlendirilerek, ileriye

Page 36: BARTIN-AMASRA TERMİK SANTRALİ Termik Santral İmar Planı teklifine esas bilgi ve açıklamalar bu raporda yer almaktadır. HEMA Elektrik Üretim A.ù. Amasra Termik Santrali Projesi

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. Amasra Termik Santrali Projesi

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

DOKAY Planlama İnş. Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ata Mah. Kabil Cad.. No: 140/A 06460 Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 475 7131 • Faks: 0 312 475 7130 www.dokay.info.tr

32/34

dönük planlamaların yapılması Bakanlığımızca yararlı görülmektedir,” ifadesine yer verilmiştir.

Bu gelişmeler sonunda Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, “Amasra Termik

santrali Ön Fizibilite Projesi-Zonguldak –Nisan 2000” raporu hazırlatmıştır. Bu raporda en

uygun yer olarak her ne kadar Tarlaağzı Mevkii ifadesi kullanılsa da, haritada

konumlandırdıkları yer Kızçıkan Koyu mevkiidir. Görüldüğü gibi, 1986 yılından beri yapılan yer

seçimi çalışmaları planlama sahasını desteklemektedir.