Banovi‡ki registrator [broj 3, oktobar 2010.]

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Banovi‡ki registrator [broj 3, oktobar 2010.]

 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 3, oktobar 2010.]

  1/32

  List Javne ustanove"Centar za kulturu iinformisanje" Banovtet

  mmm ~ I ~

 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 3, oktobar 2010.]

  2/32

  Osnivac Opcina Banovici Opcinsko vijeceIzdavac .JU"Centar za kulturu i informisanje" BanoviciDirektor Mirnes Brigic

  Glavni i odgovorni urednik Edin Kovacevic --- :: :=)J; . .----~~--n-_Zamjenik urednika i lektor Safet Berbic -:--"t?- ___Redakcijski kolegij Fuad Brigic

  Edin KovacevicSanela HaskicNedjeljko MaksimovicSabrija KahrimanovicSonja Zivkovic

  Novinari Nusret LugavicSenad MahmutbegovicSabina MehanovicMirela BojicSabrija Kahrimanovic

  Fotoreporter Fikret KericDesign S. Berbic

  A. MujkicE.Kovacevic

  Tehnicko ured'enje Alen MujkicAdresa redakcije 7. novembra br. 4 Banovici 75 290

  Telefoni 035/871-455, 871-456, 871-457e-mail registratorlist@yahoo.com

  Stampa "Printcom" d.o.o. Tuzla, Mije Kerosevica br. 20

  l i s t j e u p is a n u r e u is t a r ja v n ih u la s i la O p c in s k o u s u d a u T u z l i u k n i iu u I ,b ro j r e u is ta rs k o u u lo s k a 3 -9 9 1 8 je s e n je b ro j: 0 3 2 - 0 -8 e u - 0 9 -0 0 1 1 2 1 o d 1 3 .0 1 .2 0 1 0 . u o d in e )I z la z i p o v r e m e n o . 8 u k o p is i , lo to u r a li j e i m a u n e tn i m e d i i i s e n e v r a c a ju .

  I

  mailto:registratorlist@yahoo.commailto:registratorlist@yahoo.com
 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 3, oktobar 2010.]

  3/32

  IJr.3 - uktunar 2010.

  W d I D I I D @ { [ r w { t l l & & l i ."Centar za kulturu i Broj 3informisanje" Banovici Ir~~ ffi IF Banovici, oktobar 2010.

  D I Sl li s lP ll m ba r. D a n o pC in l B a nl V iC i.P e lnaesl god ln a od oslobo lenJa _ _ _ 4Po n dom 10 .s e Pl lmb r a.Dana Ope i n e o rg an iZ ir an a nec ana audemi ia . . .. . . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . . U desel dana upriliC eno ne llo liko m anifeslaeiia . O drlane : pozo rilnaprldslava .llo nelrii. id lZ lIl i SPO rlSU Ia llm iC ln ia 1

  P oc ela im p le m en la eiia P ro gra m a u pila ln ih in ve Slie iia o pe in e B an ov ie i II2010 . god inu . R ealizo lano preko 20 pro ie llala . ios lo liko u prip rem i.... .... .. .......... .... .... .. 10M illo n k on nrU blln lh m arau za asfa ilira nle n Ollh d lo nle a p olo le no p re kopelllIlom elara asfalla ..........................................................1S IOhiDada konveni b il n ih ma r au za p ro ieu loSV ieD i en i a . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .13

  N aslad ln i radov i na ura llR iu g radskog paru . A sfah iran l p illaC kl _I_ ............... ............................... ........................................4R ek on su ulle iia i izg rad nia sp orlS kih p olig on a. S lV ara iu se b om u sllV i IIsponske aklivnosl i . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. .. . .. ....................1 4O.C..Pinllland M u sl lo ro u n o vim p ro sl or ii am a . U IOU z av rl ni r ad ol i n a u re le niunov og obililla .....................................................................5P la ns ko u re le nle n as eU a M a C km e . R ad ln a I P r an lC I. R eg ula elo nl p la n p nefazez one ..B"..................... ........... ........... .................... .....16 III

  D ieC iie obdan ille u nonm siB iu lunke lo ine sn age u saS laD EU FO Rad o n ir al 14 0 h il ia d a I lo n vl rl ib il ni h ma r au IIobn oD ...........................8

  N

 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 3, oktobar 2010.]

  4/32

  D A N O P C IN E IJ r. 3 - nktnnar 2010 .10. septembar 2010. g o d i n eI T r u 1 J C D [P ~ D m [ ] C P f f im C D m o ~ D

  Petnaest godina slobodesetog septembra 1995. godinejediniee Armije Bosne i

  Hereegovine oslobodile suijelokupnu teritoriju opcine Banovici,esetog septembra 2010. godine navrsiloe tacno 15 godina od tog velikog datu-a, koji se u novijoj povijesti Banovicaavi kao Dan Opcine,

  Oslobodenjem Seone i Aljkovi-te eijele Vozucke kotline snage Armij eBiH u svom zdruzenom djelovanjuslobodile su i posljednji milimetarrivremeno okupirane teritorije, temogucile ostvarenje jednog dugog sna,

  0 povratku stanovnika Seone iljkovica na zgarista svojih kuca, Vojnitrucnjaci su registrirali da je samo uednom danu, tog 10. septembra 1995.odine oslobodeno vise od 150 km2eritorije. Banovicka brigada je iz tzv.osadnih dozivjela transformaeiju ufanzivne snage koje su desetinamailometara dnevno tjerale neprijatelja kaeu Ozrena. Iko zna gdje bi bio krajontraofanzivi da nije bilo stranentervencije koja je zaustavila napredo-anje "ljiljana" na svim frontovima.Golema je eijena slobode i onae nuzno placa krvlju najboljih sinova.ako je i eijena oslobodenja Banovicalacena krvlju sehida i poginulih boraea.jima u cast Opcina je podigla eentralnopomen-obiljezje u Banovicima, a od995. godine 10. septembar se poceobiljezavati kao Dan Opcine .

  S . B e r b i C

  10. septembar, Dan opcineBanovici i ove godine je obiljezenbrojnim manifestaeijama. Odrzane su:pozorisne predstave, filmske projekci-j e, koncerti, izlozbe i sportskatakmicenja, Polaganjem cvijeca naCentralno spomen obiljezje odato je iduzno postovanje prema sehidima ipoginulim borcima, a obiljezavanjeovog znacajnog datuma, kada je prije15godina osloboden i posljednji pedaljbanovicke opcine, zavrseno je tradicio-nalnim vatrometom.

  stvaranju sto boljih uvjeta za zivotmjestana kako u urbanim tako i ururalnim sredinama. Zapoceto je sanizom kapitalnih projekata, uglavnominfrastrukturne prirode, bilo da se radi 0lokalnim putevima ili objektima zapotrebe mjesnih zajednica. Takoder,donijeto je nekoliko krupnih odluka izakonskih rjesenja, a sve u interesuopceg napretka lokalne sredine. Izgodine u godinu, vodi se racuna 0ravnomjemom razvoju Opcine i 0implementaciji projekata u mjesnimzajednicama u kojima posljednjihgodina nije bilo vecih investicionihulaganja .Period izmedu dva praznika uBanovicima je obiljezen brojnimaktivnostima koje su poduzete na S . M a b m l d b a u O V i C

 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 3, oktobar 2010.]

  5/32

  IJ r.3 - uktunar 2 0 1 0 . D A N O P C IN EPozorisna sala Radniekog doma

  Govorilo se 0 realiziranim i uradenim projektima, stanju u Opcini. Istaknuto: Banoviei polakovraeaju stari sjaj. Broj zaposlenih veei od broja nezaposlenih. Prioritet izgradnja termoelektrane.da se i ove godine u opciniBanovici uzurbano radi igradi, na svecanoj akademi-

  organiziranoj povodom obiljezava-ja Dana opcine nije bilo pretjeranihvalospjeva, ali je iskoristena prilikase brojni zvanicnici sa federalnog,

  antonalnog i opcinskog nivoaoznaju sa najznaeajnijim projektimaijom se realizacijom Banovicima ianovicanima garantira sigurna

  Nacelnik opcine Banoviciego Birparic tom prilikom je, poredstalog, istakao i stalni privredni rastime se omogucavaju izdvajanja zaipendiranje ucenika itudenata, boljiazvoj grada, uredenje mjesnihjednica, bolje funkcioniranje javnogektora, administracije, smanjenjeaksi za pravna i fizicka lica ive drugoto je privilegija koja dolazi od dobrogidobre privrede. Prema njegovimjeeima, opredjeljenje opcinske vlastida se nastavi sa razvojem privrede,

  izgradnjom infrastrukture i zaposlja-vanjem. - Najvaznija namje izgradnjatermoelektrane, cementare, gipsare isvega onoga sto ide uz taj objekat. Tovise nije ideja, toje projekat koji imasvoje korake i koji se realizira. Samim

  pocetkom izgradnje termoelektranedoci ce do brzog zaposljavanja naseomladine- rekao j e naeelnik Birparic,

  Na svecanoj akademijigovori-

  Za razliku od prethodnih ove godinenisu dodijeljena opcinska priznanja.N adlezna komisij a na osnovuprispjelih prijedloga 0 opcinskimpriznanjimaje donijela zakljucak daove godine nitijedan od predlozenihkandidata ili privrednih subjekatanije u poziciji da dobije opcinskopriznanje. Zakljucakje jednoglasnopodrzan od strane svih vijecnikaOpcinskog vijeca Banovici,

  10 se i0 projektu izgradnje turistickepruge, ali i0 oblasti zaposljavanja,Istaknuto je da je broj zaposlenihdostigao cifru od 5.475 osoba, a brojnezaposlenih 5.064, sto opcinuBanovici u ovoj oblasti svrstava medunajuspjesnije u Tuzlanskom kantonu .

  s . M a h m U l b e l O v i C

  N

 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 3, oktobar 2010.]

  6/32

  D A N O P C IN E IJr. 3 - n ktn nar 2 01 0.1O . SEPTEMBAR, ,DAN OPC INE BANOV IC IPROGRAM OBILJEZAVANJA DANA OPCINE:

  .04. IX2010.godineu 09:00 satiMedunarodni kup u lovu ribe za kadeteRamicko jezero

  OS.IX2010.godine u 10:00 satiCrtanje naasfaltu(JU Djecije obdanlste Banovlcl]Centar grada

  09. IX2010. godine u 19:00 satiKoneert ilahija i kasida(Hor "Mukaddim" Banovlcl]Pozorlsna sala Radnickog doma Banovlcl

  10. IX2010. godine u 12:00sati - Otvaranje infrastrukturnih objekata u 13:45sati - Polaganje evijeca naeentralno spomen obiljezje

  sehida i poginulih boraeaCentralno spomen obiljezje

  u 14:00sati - Svecana akademijaPozorlsna sala Radnickog doma Banovici

  - Koktel u restoranu Radnickog doma u 15:00sati - Izlozba knjiga i stampanog materijala u periodu 1992.do1995.godine napcdrueju opelne Banovici(JUGradska biblioteka Banovlcl]Hoi Radnickog doma Banovlel

  u 18:30sati - Koneert KUD"Litva" Banovlel (KUD"Litva" Banovlel)Centar grada

  u22:00sati - VatrometRadnlekl dom Banovlel II. IX2010. godine u 12:00sati - Igre bez graniea (Crveni kriz Banovlel)

  Centar grada u 19:00sati - Projekeija filma "Prine Perzije"

  (JUCentar za kulturu i informisanje Banovlel]BKCBanovici

  14. IX2010. godineu 19:30 satiPozorlsna predstava "Gospoda ministarka"u reziji Sulejmana Kupusovica (Narodno pozorlste Tuzla)Pozorlsna sala Radnickog doma Banovlel

 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 3, oktobar 2010.]

  7/32

  IJr.3 - uktunar 2010. D A N O P C IN EU 10 dana uprlllceno nekoliko manifestacija(