Banovi‡ki registrator [broj 2, juli 2010.]

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Banovi‡ki registrator [broj 2, juli 2010.]

 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 2, juli 2010.]

  1/32

 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 2, juli 2010.]

  2/32

 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 2, juli 2010.]

  3/32

  IJr. 2 - jllii 2010. U V O D N I Ko 1 7

  D ~ @&[ID~J J&BGodina IBroj 2Banovici, juli 2010.

  Presjek rada Opelnskog vijeca Banoviei u prvoj polovini godine-Odrzenn sedam redovnih, jedna vanredna ijedna svecana sjednica 4Plan kapitalnih investicija opcioe Banoviei - Skoro 50projekataspremno za realizaciju Lista projekata kapitalnih investicija opetne Banovlel za 2010 6Lista implementiranih projekata cije placanje dospijeva u 2010 9U pripreIDi nekoliko znaeajnfh projekata 9Opcina Banoviei u 2010. godini nastavila ulagati u infrastrukturu-Realizovani projekti manjih intervencija a velikog znacaja 10Otklanjanje barijera za razvoj malih i srednjih preduzeea 11Reorganizacija Komunalca podjela na trijavna preduzeea 12Intezivirane aktivnosti oko formiranja odjeljenja suda- Odjeljenje zaprekrsaje i ZK ured u Banovieima 13Poheljjani uslovi Zivota romske populacije 13Naucni skup - Kulturno-historijsko iprirodno naslijede opelne Banoviei 14UBanovieima Centralna manifestacijaobiljezavanja 1.majaza TK 16JZU "Doma zdravlja" Banovici - Poslovanje u skladu sanormama.Kvalitet zdravstvenih usluga sve bolji 18IX- Redovna Skupstlna dionleara RMU Banoviei -Donijeta odlukao rasporedu dobiti za 2009. godinu. Podrzan sporazum 0 izmirenjupotraiivanja radnika 20Iz banoviekfh mjesnih zajednica - Sela u grad umarsirala 22Devedeset stipendija isplaeenn na vrijeme 24Gradska biblioteka organizovala drufenje osnovaca sa piscima 24Nakon kraee pauze pokrenut rad KUD "Litva" Banovlel 25Olujno nevrijeme u Banevieima 30. maja 2010 26Civilna zastita odgovorila zadatku - Angaiovani svi ljudski i materijalniresursi. 27Tri decenije auto relija Brekn Banoviei 28ZKK RMU Banoviel Standardni premijerligasi BiH 29Poslijeratna izdavacka ofanziva 0

  r n r n C B ~[ [ ] c r C B C O r n D l l i f f J

  C"tiri mjeseca je iza nas, cetirimjeseca od izlaska prvog broja"Banovickog registratora".Neki su mozda pomislili da je to-to,

  nakon jednog broja nema vise, dasmo se ugustll u vlastitoj ambiciji ijednostavno nestali. Medutim, mismo tu! Evo nas opet sa Varna, udrugom, nadamo se zanimljivijem iboljem broju "Registratora".

  Slijed desavanja dogadaja uOpelnl diktira vrijeme naseg pojav-ljivanja, a u meduvremenu se desilodovoljno dogadaja za drugi broj.Radilo se i gradilo, polltlcar! suzasjedali, razmatrali krupna pitanjai donosili zivotno vafne odluke.Sportisti su uspjesne zavrSili takmi-carsku sezonu i na najbolji naclnpromovisali grad i Opelnu, a nasta-vljena je tradicija oddavanja nekihmanifestacija. Doslo je do ponovnogozivljavanja odredenih aktivnosti uOpefni, a na pomolu su i neke novekoje bi u narednom periodu moglepostati simbolomnasegkraj a.

  Sve u svemu mnogo jedogadaja iza nas, mnogo dogadajakoji traze i zavrjeduju da buduzablljefeni, sto smo mi naravno iuradili. Na Varna je da date sud 0svemu kada procitate ovaj, drugibroj "Banovickogregistratora"!

  Edin KOVACEVIC

 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 2, juli 2010.]

  4/32

  O P C IN S K A U P R A V A IJr. 2 - jllii 2010.Presjek rada Opeinskog vijeca Banoviei u prvoj polovini godinem r n m m L J ~ r n ~ r n ( [ l [ U J D r n ~~ r n [ f f i [ l L f f i J r n ~ r n [ f f io D ~ [ D [ f f i ~ill[ffi ~ D [ I D J r n D ( B i l l

  Usvojeno preko 60 akata. Donijete Odluke, zakljueci i rjesenja znacajni za razvoj opcinei poboljsan]e uvjeta zivota stanovnika. Vijece podrzalc nekoliko znacajnih projekata.pcinsko vijece Banovici je uprvoj polovini 2010. godineodrzalo ukupno 7. redovnih,ednu vanrednu i jednu svecanujednicu. U prvih sest mjeseci oveine donijete su Odluke, zakljucci ijesenja znacajni za razvoj opcine iboljsanje uvjeta zivota stanovnika.koje usvojeno 66akata.Na vanrednoj sjednici podrzan

  idejni Projekat turisticke uskotracneruge sa Muzejom rudarstva ieljeznice, a svecanom sjednicomiljezen je 1.mart, Dan nezavisnostie iHercegovine.Komunalnim pitanjimaposvecena posebna paznja

  Osim izvjestaja 0 radupcinskih sluzbi, javnih ustanova ireduzeca iz 2009. godine, ciji jesnivac opcina, od bitnijih odlukajeca treba istaci: Odluku 0utvrdiva-ju prosjecne konacne gradevinskeijene jednog metra kvadratnogorisne stambene povrsine; Plan iogram odrzavanja cesta, te odrzava-a cistoce ijavnih povrsina; Odluku 0zmjenama i dopunama, kao i

  S le dn le a 0 1 B a no vle l

  provodenju izmjena i dopunaurbanistickog plana za period 2003-2020 godina; zatim izmjene i dopuneOdluke 0 sakupljanju, odvozu iodlaganju komunalnog otpada;Odluku 0 komunalnim taksama;odredivanju granica mjesnih zajednicai izvjestaj komisije za sacinjavanjeprijedloga za poboljsanje vodoopskrbepodrucja opcine Banovici,Tu j e takoder niz drugihodluka, rjesenja i zakljucaka iz oblastiimovinsko-pravnih i komunalnih

  "Rad Opcinskog vijeca u prvojpolovini ove godine moze seocijeniti visokom ocjenom. Doni-eto je niz odluka znacajnlh zauspjesn funkcionisanje opelnskfhorgana (izvdne i zakonodavnevlasti), kao i niz odluka i rjesenjaznaeajnih za lokalnu zajednicu. Usvom radu, u proteklom periodu,vijece je pokazalo visoke principedemokratije, tolerancije, meduso-bnog uvaiavanja i razumijevanja."poslova, te drugih oblasti, koje suimale za cilj razvoj opcine i poboljsa-nje zivota njenih stanovnika.Posebna paznja u radu Vijecabila je posvecena rjesavanju teskih iveoma vaznih pitanja za opcinu, kaosto su pitanja vodosnabdijevanja ifunkcionisanja i rada Javnog preduze-ca .Komunalac" Banovici. Donesenasu rjesenja u pravcu rjesavanja i oveproblematike, a kako je rijec 0znacajnim i krupnim pitanjima, kojatraze vise vremena, te znaeajnamaterijalna sredstva, za ocekivatije dace se Opcinsko vijece u svom radu idalje njima baviti.Ono sto posebno treba istacikao dobru stvar u radu Opcinskogvijeca Banovici u prvom polugodistuove godine jeste usvajanje Planakapitalnih investicija Opcine za 2010.godinu. Plan je ocijenjen ambicio-znim, a njegovim usvajanjem skoro 50projekata ceka pocetak realizacij e.

  Edin KOVACEVICo C 0

 • 8/7/2019 Banoviki registrator [broj 2, juli 2010.]

  5/32

  IJ r. 2 - jlli i 2010 . O P C IN S K A U P R A V APlan kapitalnih investicija opeine Banovlei za 2010. godinu~ m m w m E ! ) m [ p w m D ~ m i l l u i l l ~ [ p W ~ U 1 J m m

  l l i l l w [ ] l f f i O l l i l l f f i O D C DProgram kapitalnih investicija - visegodisnji Plan razvoja Opeine, Realizacija iz

  opelnskog budzeta (stavka: "Rekonstrukcija i investiciono odrzavanje")i sufinansiranjem GAP-a. Odabir i azuriranje Iiste od strane Tima za kapitalna planiranja.rogram kapitalnih investicijapredstavlja visegodisnji Planrazvoja opcine Banovici cija je

  novna namjena poboljsanje standa-da u oblasti upravljanja javnimbrima, kao i izgradnja, moderniza-

  ija i poboljsanje tehnicke i drustvenefrastrukture Opcine.

  Opcinsko vijece Banovici jeolovinom mjesecajuna (14.6.2010. -2. redovna sjednica Vijeca) usvojilorogram kapitalnih investicija za ovuodinu, uz ocjenu da je rijec 0 veomabicioznom programu. Na usvojenoj

  isti naslo se blizu 50 projekata koji ceiti realizovani, najvecim dijelom,edstvima iz budzeta opcine, iz stavkeekonstrukcija i investiciono odrza-

  anje", a jedan manji dio sufinansi-anjem od strane GAP-a (Projektapravne odgovornosti faza II).Projekte odabrao i rangirao

  Koordinacioni timVec 2009. godine Opcinsko

  ijece Banovici je utvrdilo kriterije zajenjivanje i rangiranje investicionihojekata. Iste godine (na istoj sjednici3. redovna) Vijece je imenovaloordinacioni tim za izradu Programa

  apitalnih investicija. Pocetkom oveodine (25.1.2010.) upucen je javnioziv za dostavljanje prijedloga zaradu Programa kapitalnih investicijacine Banovici za period 2010-2014.

  odina, koj i je bio otvoren mj esec danao 26.2.2010. godine). Po zatvaranjuvnog poziva konstatovano je da je

  Kriteriji za ocjenjivanje irangiranje investicionih

  projekata-Uticaj na opcinski ekonomskirazvoj;

  -Uticaj na zaposljavanje idugoroena samoodrzivostprojekta;

  -Razvoj ruralnih podrucja opcine;- Teritorijalna sirina i korist;-Spremnost stanovnistva davlastitim sredstvima finansiraprojekat;

  -Obezbjedenje sredstava izvanbudzeta opcine;

  -Donosi nove budzetske prihode;-Stepen ulaganja opcine na tompodrucju u prethodnom periodu;

  -Ekoloski uticaj na okolinu.

  pristiglo ukupno 136 prijedloga, odcega su za ovu godinu bodovana 52projekta. Preostali projekti bit cebodovani u narednom periodu, aKoordinacioni tim ce provesti sveprocedure oko azuriranja liste.

  Rangiranje je izvrseno nanacin da je svaki ocijenjeni projekatposlozen po bodovima tako da je

  ' . . . .... r: -~

  UI~!'liall- _ , '::~'. . .projekat koji ima najvise bodova prvina listi i tako redom. Projekti koji senalaze na listi bit ce realizovani izbudzeta opcine Banovici, do iznosaplaniranog stavkom "Rekonstrukcija iinvesticiono odrzavanje", stirn da ceLista projekata kapitalnih investicijaza 2010. godinu u toku godine bitiazurirana,GAP sufinansira tri projekta

  Sa Liste projekata kapitalnihinvesticija za 2010. godinu odabranasu tri projekta koja ce biti sufinansi-ran a od strane GAP-a, premakriterijima koje je odredila ta organiza-cija u Prirucniku 0 finansiranjukapitalnih projekata. Ti projekti su:Izgradnja ambulante u MZ Pribitko-vici; Izgradnja ambulante u MZTulovici i Izvodenje zavrsnih radovana objektu JP "Komunalac" za potrebeOC "Pinkland". GAP ce ove projektesufinansirati u ukupnom iznosu od125.000,00 KM, a ostatak novcaosigurat ce Opcina, u skladu saprocentualnim odnosom za svakupoj edinu investiciju.

  Prema kriterijima datim unavedenom prirucniku GAP-a proje-kat - da bi bio finansiran od strane teorganizacije - mora imati minimalnuvrijednost 70.000,00 KM, mora bitisamoodrziv, te da se moze zavrsiti ur