of 15 /15
BAB 7 : PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA (1) Perjuangan mengembalikan kedaulatan di Kedah 1. Pendudukan Siam di Kedah 2. Tentera Siam memusnahkan rumah, rampas barang, dan menangkap tawanan untuk dijadikan hamba. 3 Penjajahan Siam kejam dan zalim. 4 Sultan dan rakyat Kedah menentang Siam untuk mengembalikan kedaulatan Kedah. 5. Siam ditentang hebat oleh rakyat Kedah di bawah pimpinan Sultan Ahmad Tajuddin. 6. Perang pembebasan Kedah turut dipimpin oleh Tunku Abdullah, Tunku Kudin (Syed Zainal Abidin), Tunku Long dan Tunku Muhammad Saad. 7 Perjuangan disokong oleh Tok Mo Ris dan pemimpin agama seperti Syeikh Abdul Kadir. 8. British bersubahat dgn Siam 9. Tunku Abdullah cuba membebaskan Kedah daripada Siam melalui Seberang Perai. 10. Serangan gagal kerana British membantu Siam. 11 Tunku Kudin menawan semula Kuala Kedah dari Melaka. 12. British hantar kapal perang untuk mengepung perairan. 13 Kedah terputus bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar. 14. Tunku Kudin terkorban 15 Sultan Ahmad Tajuddin merancang menyerang Siam melalui Bruas, Perak. 16 British berjaya mengesan gerakan ini 17. Sultan Ahmad Tajuddin ditangkap. 18. Kebangkitan menentang Siam di Kedah dipimpin oleh Tunku Muhammad Saad. 19. Tentera Kedah berjaya menawan semula selatan Kedah, Kota Kuala Kedah dan mara ke Songkla.

BAB7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sejarah

Text of BAB7

BAB 7 : PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA(1) Perjuangan mengema!"#an #e$au!a%an $" Ke$a&1. Pendudukan Sam d Kedah2. Tentera Sam memusnahkan rumah, rampas barang, dan menangkap tawanan untuk d|adkan hamba.3 Pen|a|ahan Sam ke|am dan zam.4 Sutan dan rakyat Kedah menentang Sam untuk mengembakan kedauatan Kedah.5. Sam dtentang hebat oeh rakyat Kedah d bawah pmpnan Sutan AhmadTa|uddn.6. Perang pembebasan Kedah turut dpmpn oeh Tunku Abduah, Tunku Kudn (Syed Zana Abdn), Tunku Long dan Tunku Muhammad Saad.7 Per|uangan dsokong oeh Tok Mo Rs dan pemmpn agama sepert Syekh Abdu Kadr.8. Brtsh bersubahat dgn Sam9. Tunku Abduah cuba membebaskan Kedah darpada Sam meau Seberang Pera.10. Serangan gaga kerana Brtsh membantu Sam.11 Tunku Kudn menawan semua Kuaa Kedah dar Meaka.12. Brtsh hantar kapa perang untuk mengepung peraran.13 Kedah terputus bekaan makanan dan bantuan tentera dar uar.14. Tunku Kudn terkorban15 Sutan Ahmad Ta|uddn merancang menyerang Sam meau Bruas, Perak.16 Brtsh ber|aya mengesan gerakan n17. Sutan Ahmad Ta|uddn dtangkap.18. Kebangktan menentang Sam d Kedah dpmpn oeh Tunku Muhammad Saad.19. Tentera Kedah ber|aya menawan semua seatan Kedah, Kota Kuaa Kedah dan mara ke Songka.20. Brtsh membantu Sam menguasa Kedah semua.21. Semangat rakyat Kedah menyebabkan Sam ngn berdama.22. Sutan Kedah menghantar putera bagnda, Tunku Dae ke Bangkok untuk berundng.23. Pada tahun 1842, Sam mengembakan takhta Kedah kepada Sutan Ahmad Ta|uddn.24. Wayah Pers, Setu dan Kubang Pasu dasngkan dar Kedah.(') Perjuangan D(! Sa"$ $" Nan"ng1. Nanng teretak ant Rembau dengan neger Meaka.2. Penghuu Nanng aah Do Sad.3. Pusat pentadbran Nanng teretak d Taboh.(a) )a#%(r*+a#%(r ,enen%angan D(! Sa"$ $" Nan"ng1- Da#.aan Br"%"/& 0 Nan"ng /ea&ag"an Me!a#a. Tahun 1824, Brtsh dan Beanda tandatangan per|an|an Inggers-Beanda.. Meaka dserahkan kepada Brtsh. Brtsh mendakwa Nanng sebahagan Meaka.v. Brtsh arahkan Nanng mematuh peraturanv. Dakwaan Brtsh tdak dapat dterma oeh Penghuu Do Sad dan rakyat Nanng sendr.'- Menen%ang ,e!a#/anaan Un$ang*un$ang Br"%"/&1. Brtsh memperkenakan peraturan. Peraturan mearang penghuu membcarakan kes |enayah.. Do Sad dber amaran oeh Brtsh kerana menyeesakan kes |enayah d Nanng.v. Beau dugut ducutkan |awatan sekranya beau tdak mematuh arahan Brtsh.2- Menen%ang a3aran 4u#a"1. Meau Undang-undang 1830, Brtsh memaksa Nanng membayar cuka satu per sepuuh darpada has keuaran pertanan.() Perang Br"%"/& Nan"ng Per%ama1. Brtsh mengsytharkan Do Sad sebaga penderhaka.2. Brtsh serama 150 orang sepo yang dketua oeh Kapten Wye menyerang Do Sad.3. Angkatan Brtsh ber|aya dtewaskan oeh Do Sad.4. Do Sad menggunakan taktk perang gera.5. Do Sad mendapat bantuan darpada :. Ser Menant. Sunga U|ong |ohov. Muar.6. Yamtuan Muda Ra|a A dar Rembau hantar pasukan bantuan yang dketua oeh Syed Shaaban.(4) Perang Br"%"/& Nan"ng Ke$ua1. Brtsh mendapat Nanng tdak mudah dkaahkan2. Brtsh berundng dengan Yamtuan Muda Ra|a A.3. Yamtuan Muda Ra|a A bersetu|u membantu Brtsh4. Brtsh member amaran kepada penduduk Nanng supaya tdak terbat daam perang Nanng.5. Tahun 1832, Koone Herbert dbantu oeh Rembau menyerang Nanng buat ka kedua.6. Brtsh berkubu d Aor Ga|ah - meancarkan serangan kedua.7. Pakatan Brtsh-Rembau mengaahkan Nanng.8. Taboh dtawan dan rumah penduduk dbakar.9. Do Sad berundur ke Ser Menant dan menyerah dr kepada Brtsh.10. Brtsh menyatukan daerah Nanng dengan Meaka.11. Do Sad dber pencen dan rumah d Meaka.(2) Perjuangan Ren%a, $" Sara.a#1. Nama asa - Lbau -bermaksud "pengoncang duna".2. |uga dgear Ra|a Darat.3. Pemmpn orang Iban d Sg Skrang dan Sg Sarbas.4. Sogan Rentap aah "Ag Idup, Ag Ngeaban" bermaksud seag hdup seag ber|uang.5. Rentap menentang Brooke kerana keuarga Brooke menganggap orang Iban d Sg Skrang sebaga anun.6. |ames Brooke drkan kubu d Nanga Skrang untuk mengawas orang Iban.7. Tndakan |ames Brooke menghapuskan petempatan orang Iban d Sg Skrang cetuskan kebangktan8. Rentap serang kubu |ames Brooke d Nanga Skrang.9. Pasukan Rentap ber|aya.10. Pegawa Brooke atu Aan Lee terbunuh.11. Ke|ayaan mengharumkan nama Rentap.12. |ames Brooke menawan kubu Rentap d Sunga Lang dan seterus membakar perkampungan Rentap.13. Pengkut Rentap berundur ke Bukt Sadok dan membna kubu d stu.14. Per|uangan Rentap ber|aya bertahan d Bukt Sadok dan dapat sokongan padu penduduk Iban.15. Rentap dgear "Ra|a Uu"16. |ames Brooke hantar Tuan Muda Chares Brooke untuk serang kubu Rentap d Bukt Sadok.17. Chares Brooke mempengaruh orang Iban dan orang Meayu supaya serang kubu Rentap d Bukt Sadok.18. Chares Brooke gaga menewaskan Rentap kerana kubu pertahanannya amat kukuh.19. Rentap menggunakan Bu|ang Tmbang atu se|ens meram bes untuk menentang pasukan Brooke.20. Chares Brooke seka ag memmpn pasukannya menyerang Bukt Sadok, tetap beau gaga menewaskan Rentap.21. |ames Brooke menyerang Rentap d Bukt Sadok.22. Rentap dapat dtewaskan.23. |ames Brooke bakar kubu serta rumah pengkut Rentap.24. Rentap berundur ke Entaba25. Sebeum sempat meneruskan per|uangannya Rentap teah menngga duna.(5) Perjuangan S&ar"+ Ma/a&(r $" Sara.a#1. Sharf Masahor aah pembesar Sarke d Sg Ra|ang.2. Dantk oeh Sutan Abdu Mumen (Sutan Brune).3. Berpengaruh d kaangan Meanau dan orang Iban.4. Kewbawaan Sharf Masahor tergugat apaba Sarke detakkan d bawah pentadbran Brooke.5. |ames Brooke amb wayah Sg Ra|ang darpada Sutan Brune.6. Pembnaan kubu d Kanowt dan peantkan Henry Steee sebaga wak Brtsh danggap mengamb ah kuasa pentadbran Sharf Masahor.7. Sharf Masahor menentang tndakan |ames Brooke8. Sharf Masahor dgn 150 buah perahu menyerang Mukah.9. Beau mengusr Pangeran Matusn yang menyokong peuasan kuasa |ames Brooke.10. |ames Brooke meucutkan kuasa Sharf Masahor d Sarke.11. Tndakan |ames Brooke meucutkan kuasa Sharf Masahor menyebabkan kemarahan.12. Sharf Masahor berpakat dengan Datu Patngg Abdu Ghapur dar Kuchng untuk mengusr keuar |ames Brooke dar Sarawak.13. Pasukan Sharf Masahor serang Kanowt.14. Perstwa membmbangkan Eropah d Sarawak.15. Sharf Masahor, Datu Patngg Abdu Ghapur dan Temenggung Hashm dar Sadong membuat pakatan sut untuk menyerang Kuchng bag menggungkan pemerntahan Brooke.16. Pasukan Chares Brooke dengan bantuan Beanda menahan Datu PatnggAbdu Ghapur.17. Datu Patngg Abdu Ghapur dpen|arakan d Betaw.18. Kapa pasukan Sharf Masahor dtenggeamkan19. Sharf Masahor berundur ke Mukah.20. |ames Brooke paksa sutan Brune menyerahkan Mukah dan menahan Sharf Masahor.21. Sharf Masahor dbuang neger ke Sngapura.(6) Perjuangan (!e& Ban%"ng $an A/un1. Pentadbran Brooke menghadap kebangktan penentangan pmpnan Bantng dan Penghuu Asun3. Bantng - pemmpn orang Iban d Sg Batang Lupar.4. Penghuu Asun - pemmpn orang Iban d Sg Kanowt.5. Menentang peuasan kuasa Brooke d wayah mereka.(6) Perjuangan Da%(7 Ma&araja Le!a $" Pera#1. Dato Mahara|a Lea - Orang Besar Berapan Perak.2. Beau aah penghuu d Pasr Saak.3. Menmbukan konk antara |.W.W. Brch, sutan dan pembesar Perak4. Brch memaksa Sutan Abduah menandatangan pengsytharan yang memboehkan Brtsh mengamb hak mengutp cuka.5. Bagnda dugut akan dturunkan takhta |ka enggan menandatangannya.6. Brch bakar rumah Ra|a Ngah Orang Perak kerana meneruskan kutpan cuka b|h tmah d Bdor7. Brch memperkenakan beberapa cuka baru.8. Sutan Abduah ddesak menandatangan persytharan penyerahan kuasakepada phak Brtsh9. Pengsytharan menyebabkan kuasa mentadbr neger dserahkan kepada Resden.10. Resden berkuasa meantk hakm, mengurus kutpan cuka dan meantk penghuu.11. Brch dbenc kerana mengharamkan perhambaan yang men|ad adat resam orang Meayu12. Brch menympan hamba perempuan d rumahnya.13. Ra|a Abduah, Ra|a Isma dan Dato Mahara|a Lea bermesyuarat d Duran Sebatang - amb keputusan untuk membunuh Brch.14. Dato Mahara|a Lea dan pengkutnya atu Dato Sagor, Pandak Indut danSepuntum menawarkan dr untuk membunuh Brch.15. Brch tba d Pasr Saak untuk menyebarkan surat pengsytharan mengamb hak memungut cuka oeh Brtsh.16. Penduduk Pasr Saak bertndak mengoyak surat17. Dato Mahara|a Lea dan pengkutnya mengamb kesempatan untuk membunuh Brch.18. Brtsh menyerang Pasr Saak.19. Pertempuran pe|uang Perak dgn Brtsh beraku20. Dato Mahara|a Lea dan Dato Sagor memmpn per|uangan mempertahankan Pasr Saak.21. Pasukan Brtsh ber|aya dkaahkan. Pertempuran dkena sebaga PerangPerak.22. Brtsh dapat bantuan tentera dr Inda dan Hong Kong - akhrnya mengaahkan per|uangan d Perak.23. Dato Mahara|a Lea, Dato Sagor, Pandak Indut dan Sepuntum d|atuh hukuman gantung sampa mat.24. Sutan Abduah dan Ngah Ibrahm dbuang neger ke Puau Seychees.25. Ra|a Isma dbuang neger ke |ohor.(8) Perjuangan Yam%uan An%a& $" Neger" Sem"!an1. Yamtuan Antah sebaga Yamtuan Ser Menant.2. Wayah |a|ahan Ser Menant - Terach, Uu Muar, Gunung Pasr dan |empo.3. Yamtuan Antah tdak bersetu|u dengan tndakan Dato Keana Syed Abdu Rahman dar Sg U|ong menandatangan per|an|an dengan Brtsh kerana a membenarkan Brtsh masuk ke Sunga U|ong.4. Tndakan Dato Keana mengeruhkan hubungan antara Yamtuan Antah dengan Dato Keana.5. Yamtuan Antah tdak ktraf Dato Keana sebaga pemerntah Sunga U|ong.6. Hubungan Yamtuan Antah dengan Dato Keana bertambah meruncng apaba Dato Keana mengsytharkan Terach sebaga wayahnya.7. Tndakan tu dbantah oeh Yamtuan Antah kerana Terach merupakan wayah |a|ahan Ser Menant yang sepatutnya d bawah kuasa Yamtuan Antah.8. P.|. Murray, Resden Brtsh d Sunga U|ong menghantar tentera dan |uru ukur untuk membuat sasatan tentang pertkaan tu.9. Yamtuan Antah menghantar pengkutnya menuntut supaya phak Brtsh menghentkan tugas mengukur kawasan antara Terach dengan Kuaa Pah.10. Pertkaan mencetuskan pertempuran.11. Kebangktan Yamtuan Antah mendapat sokongan ;. Dato Samang Gagap. Tenku Besar Tampn. penduduk Rembauv. |eebuv. |oho.12. Yamtuan Antah menawan Paro dan bna kubu13. Brtsh menawan semua Paro seteah mendapat bantuan tentera dar Neger-Neger Seat.14. Yamtuan Antah berundur ke Bukt Putus dan seterusnya ke |ohor.15. Mahara|a Abu Bakar dar |ohor menashat bagnda supaya berdama dengan phak Brtsh16. Yamtuan Antah berundng dengan Gabenor Neger-Neger Seat atu Wam |ervos.17. Yamtuan Antah dktraf sebaga Yamtuan Besar d Ser Menant.18. Rundngan membuka peuang kepada Brtsh meuaskan pengaruhnya ke Neger Semban.19. Dato Samang Gagap d Ser Menant membantah perdamaan dengan phak Brtsh.20. Beau tdak bersetu|u dengan keputusan Yamtuan Antah berdama dengan Brtsh.(7) Perjuangan Da%(7 Ba&aman $" Pa&ang1. Dato Bahaman danugerahkan gearan Orang Kaya Dato Seta Perkasa Pahawan Semantan.2. Anugerah dberkan kerana kegagahan daam Perang Saudara d Pahang dan Perang Kang3. Beau dantk pembesar Temeroh seteah kematan Orang Kaya Indera Segara.4. Beau mempeopor kebangktan menentang Brtsh d Pahang.5. Dato Bahaman menentang tndakan Brtsh meantk E.A. Wse sebaga Pegawa Ma|stret dan Pemungut Has d daerah Temeroh.6. Dato Bahaman darang mengutp cuka d daerah kekuasaannya atu Temeroh.7. Konk antara Dato Bahaman dengan Brtsh men|ad serus apaba E.A. Wse mendrkan baa pos d Lubuk Terua tanpa berundng dengannya terebh dahuu.8. Beau menganggap Brtsh menceroboh kawasannya serta mengancam kedudukannya.9. Keengganan Dato Bahaman mematuh arahan Brtsh menyebabkan HughChord menganggapnya sebaga penderhaka.10. Brtsh memaksa Sutan Ahmad meucutkan gearan Dato Seta Perkasa Semantan mk Dato Bahaman.11. Tndakan Brtsh memaukannya12. Dato Bahaman bersumpah menghaau Brtsh keuar dar Pahang.13. Brtsh tangkap 3 orang pengkut Dato Bahaman kerana mengutp has hutan tanpa kebenaran.14. Dato Bahaman dan pengkutnya menyerang Baa Pos Lubuk Terua.15. Mencetuskan perang dengan Brtsh.16. Chord menawan semua Lubuk Terua tetap Chord tewas daam pertempuran d Keub.17. Chord memnta bantuan dar Sngapura18. Brtsh memaksa Sutan Wan Ahmad menamatkan kebangktan rakyat Pahang.19. Pasukan tentera dnamakan Gerakan Sutan dtubuhkan.20. Sutan Wan Ahmad dantk mengetua gerakan21. |.P. Rodger turut serta daam "Gerakan Sutan22. Gerakan Sutan menawan kubu Dato Bahaman d Bentong.23. Dato Bahaman menawan semua Lubuk Terua.24. Dato Bahaman dapat sokongan Tok Ga|ah dan anaknya, Mat Kau.25. Brtsh seka ag menyerang Lubuk Terua.26. Pe|uang Pahang berundur ke Keantan dan Terengganu.27. D Terengganu, Uama Tok Ku Paoh menyemarakkan semangat pe|uang Pahang ber|had menentang Brtsh.28. Dato Bahaman tawan Kuaa Tembeng dan |eram Ampa.29. Brtsh hantar Koone Waker untuk menawan semua |eram Ampa.30. Dato Bahaman, Tok Ga|ah dan Mat Kau berundur ke Keantan.31. Perstwa tu menandakan berakhrnya perang menentang Brtsh d Pahang.32. Kebangktan menyebabkan Brtsh menanggung hutang yang banyak.33. Sutan Ahmad dpaksa seesakan hutang.(9) Perjuangan Ma% Sa!!e& $" Saa&1. Mat Saeh dahrkan d Inanam2. Men|ad pemerntah d Sunga Sugut.3. Mat Saeh berketurunan Ba|au dan Suuk4. Mewars sfat kepahawanan dan beran berperang.5. Mat Saeh dkatakan mempunya |aket keba yang akan dpaka ketka ber|uang menentang SBUB.6. Kebangktan Mat Saeh berpunca kesan per|uangan |had orang Suu menentang Sepanyo d seatan Fpna.7. Mat Saeh menentang SBUB d Sabah kerana SBUB memperkenakan peraturan baru yang amat membebankan sepert amaan buruh paksa, cukaberas dan esen perahu.8. Mat Saeh dan orang pembesar tempatan ke Sandakan untuk berundng dgn Gabenor Beauford atu C.V. Creagh.9. Ingn berundng tentang masaah cuka dan tndakan kekerasan pegawa SBUB terhadap penduduk tempatan.10. Mat Saeh tdak dayan11. Seteah menunggu 10 har, beau mennggakan Sandakan.12. Gabenor Beauford anggap Mat Saeh mengancam SBUB.13. SBUB membakar dan musnahkan kampungnya.14. SBUB menawarkan hadah kepada sesapa yang ber|aya menangkap Mat Saeh.15. Mat Saeh mendrkan kubu d Ranau dan membakar Puau Gaya.16. Mat Saeh menyerang Ambong.17. Wam Cowe, atu Pengarah Urusan SBUB tdak berupaya mengaahkanMat Saeh.18. Wam Cowe menawarkan perdamaan dan pengampunan kepada Mat Saeh.19. Rundngan dadakan antara Mat Saeh dengan Cowe d Menggata20. Mat Saeh dan pengkutnya dber pengampunan.21. Penduduk Inanam yang mearkan dr semasa kekacauan dbenarkan kemba semua.22. Mat Saeh dbenarkan mentadbr Tambunan.23. Mat Saeh dmnta meaporkan pergerakannya kepada SBUB.24. SBUB tdak menepat |an| dan mengamb ah pentadbran Tambunan25. Mat Saeh rasa tertpu26. Mat Saeh membna kubu d Kampung Teboh, Tambunan27. SBUB serang kubu Mat Saeh28. SBUB ber|aya menewaskan Mat Saeh29. Mat Saah terkorban.30. Per|uangan Mat Saeh dteruskan oeh pengkutnya atu Mat Sator dan Kamunta.(:) Perjuangan An%an(m $" Saa&1. Antanom - ketua kaum Murut d Rundum2. Antanom memmpn orang Murut3. Orang Murut d|adkan buruh paksa membna |aan d pedaaman.4. Mereka dpaksa memasang kawat teegraf antara Tenom dengan Rundum.5. Hak orang Murut dceroboh, apaba SBUB mearang mereka membuka tanah baru.6. Kesannya mereka kekurangan beras kerana tdak dapat menanam pad d tanah baru.7. Suam ster kaum Murut dkehendak tngga berasngan d sebeah-menyebeah tebng sunga.8. Mereka dkenakan satu doar bag setap ka berkun|ung.9. |ka mereka ada dua orang anak, saah seorang darpadanya akan damb oeh SBUB d|adkan buruh paksa10. Antara cuka yang membebankan aah cuka kepaa, cuka tanaman pndah dan cuka tangkapan kan besar serta memehara an|ng.11. SBUB menceroboh kawasan hutan untuk pembnaan |aan.12. Kaum Murut membantah tndakan tu kerana mengkut kepercayaan mereka pencerobohan n akan mengganggu roh nenek moyang mereka.13. Antanom menyatukan orang Murut menentang SBUB14. Antanom menyerang Pensangan dan membakar bangunan kera|aan d stu.15. Antanom menyerang Rundum.16. Pe|abat pentadbran SBUB d Rundum teah dmusnahkan.17. Antanom membna kubu d Sunga Seangt .18. SBUB hantar tentera menyerang kubu Antanom.19. Antanom serta 400 orang Murut terkorban20. Penentangan n dkena kebangktan Rundum.21. SBUB mengenakan tndakan tegas terhadap pengkut Antanom.22. Lapan orang kanan Antanom dbuang daerah ke Kudat.23. Ada pengkut men|ad buruh paksa memasang kawat teegraf dar Kmans hngga ke Kenngau.24. SBUB mengarahkan orang Murut bersumpah taat seta.25. Orang Murut berpndah ke pedaaman Kamantan sebaga tanda protes terhadap SBUB.(1;) Perjuangan T(# Janggu% $" Ke!an%an1. Tok |anggut - penddkan pondok d Keantan dan Makkah.2. Tok |anggut mahr daam mu sat.3. Beau menetap d Kg. Nerng dan beker|a sebaga petan dan penaga.4. Tok |anggut menentang peraturan tanah yang mewa|bkan petan membayar cuka tanah5. Sentmen ant-Brtsh menngkat apaba Brtan menyerang Turk Uthmanyah semasa Perang Duna Pertama6. Kera|aan Turk Uthmanah menyeru umat Isam d seuruh duna supaya ber|had menentang pen|a|ahan Barat.Tok |anggut menyahut seruan tu dan menentang Brtsh d Pasr Puteh.7. Petan dkehendak membayar cuka pokok keapa berbuah, pokok pnang, srh dan kerbau8. Peraturan baru membebankan rakyat.9. Penduduk hadap masaah membayar cuka kerana pe|abat bayaran cuka |auh d bandar.10. Tok |anggut beberapa ka perg untuk membayar cuka tetap gaga.11. Mereka yang gaga membayar cuka akan dtangkap dan ddenda.12. Skap badap pegawa Brtsh menambah kemarahan penduduk tempatan13. Enck Abdu Latf atu Pegawa Daerah Pasr Puteh menghantar Sar|an Che Wan menangkap Tok |anggut yang gaga membayar cuka.14. Sar|an Che Wan mat dtkam oeh Tok |anggut.15. Tok |anggut, Engku Besar |eram, Penghuu Adam dan Che Sahak Merbo menyerang Pasr Puteh.16. Ber|aya menduduk Pasr Puteh seama 3 har dan sytharkan Pasr Puteh bebas darpada Brtsh.17. Ungku Besar |eram atu Tuan Ahmad dantk sebaga Ra|a Pasr Puteh18. Tok |anggut sebaga Perdana Menter.19. Brtsh tawarkan hadah sesapa yang ber|aya menangkap Tok |anggut20. Brtsh bakar rumah Tok |anggut dan pengkutnya21. Tndakan tu menyebabkan Tok |anggut menyerang Pasr Puteh ag.22. Brtsh menyerang Tok |anggut yang berkubu d Kg. Daam Pupuh, Sarng.23. Tok |anggut terkorban.24. Mayat Tok |anggut darak ke Pasr Puteh dan Kota Bharu Mayat dgantungsongsang d Padang Baa Besar, Kota Bharu seama empat |am.25. Dkebumkan d Pasr Pekan.(11) Perjuangan