33
Sejarah Sejarah [bab 2: pemerintahan & [bab 2: pemerintahan & pentadbiran] pentadbiran] 2.1.2 SISTEM PEMBESAR 2.1.2 SISTEM PEMBESAR

bab 2 : Sistem Pembesar di CHINA (penggal 1)

Embed Size (px)

Citation preview

Sejarah Sejarah [bab 2: pemerintahan & [bab 2: pemerintahan &

pentadbiran]pentadbiran]

2.1.2 SISTEM PEMBESAR2.1.2 SISTEM PEMBESAR

GOLONGANGOLONGAN PEMBESARPEMBESAR

• pegawai kerajaan yang dilantik oleh pegawai kerajaan yang dilantik oleh raja atau maharaja.raja atau maharaja.

• tugas – tugas – melaksanakan segala urusan melaksanakan segala urusan pemerintahan pemerintahan dan dan pentadbiranpentadbiran yang yang diarahkan oleh raja/maharaja. diarahkan oleh raja/maharaja. (tugasanya menjadi kayu ukur)(tugasanya menjadi kayu ukur)

PEMBESAR MENGIKUT PEMBESAR MENGIKUT KELAS KELAS

• Kedudukan pembesar Kedudukan pembesar terancamterancam--keingkaran & keengganan keingkaran & keengganan menjalankan tugas & perintah menjalankan tugas & perintah raja/maharaja.raja/maharaja.

• Raja/maharaja mempunyai badan Raja/maharaja mempunyai badan yang memantau segala tindakan yang memantau segala tindakan pembesar bagi memastikan pembesar bagi memastikan ketaatsetiaan pembesar tidak ketaatsetiaan pembesar tidak berbelah bahagi.berbelah bahagi.

PADA PERINGKAT PUSATPADA PERINGKAT PUSAT

• Raja/maharaja China Raja/maharaja China membahagikan 3 membahagikan 3 fasafasa pentadbiran di bawah badan pentadbiran di bawah badan pengawas untuk memastikan keamanan & pengawas untuk memastikan keamanan & ketenteraman negara:ketenteraman negara:– Pentadbiran awamPentadbiran awam– Pentadbiran ketenteraanPentadbiran ketenteraan– Pentadbiran tempatanPentadbiran tempatan

INSTITUSI SEKRETARIAT INSTITUSI SEKRETARIAT AGUNGAGUNG

Terdiri daripada 3 hingga 6 orang Terdiri daripada 3 hingga 6 orang setiausaha agung.setiausaha agung.

Ciri-ciri:Ciri-ciri:MembantuMembantu maharaja dalam maharaja dalam menyelia & menyelaras 6 badan menyelia & menyelaras 6 badan kementerian dalam pentadbiran kementerian dalam pentadbiran pusat.pusat.– MemaklumkanMemaklumkan kepada maharaja kepada maharaja

segala perjalanan dalasegala perjalanan dala

MAJLIS TERTINGGIMAJLIS TERTINGGI

• Menjadi Menjadi badan penasihatbadan penasihat yang penting yang penting kepada raja/maharaja.kepada raja/maharaja.

• Ciri-ciri:Ciri-ciri:– Dibahagikan kepada 6 kementerian.Dibahagikan kepada 6 kementerian.– Setiap kementerian dikawal oleh Setiap kementerian dikawal oleh

seorang pegawai kanan/Shangschu. seorang pegawai kanan/Shangschu. (Shangschu-dibantu oleh beberapa (Shangschu-dibantu oleh beberapa pegawai rendah dalam setiap urusan pegawai rendah dalam setiap urusan berdasarkan kementeriannya.)berdasarkan kementeriannya.)

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PERSONALPERSONAL

• Terdapat 4 jabatan utama yang Terdapat 4 jabatan utama yang bertanggungjawab terhadap bertanggungjawab terhadap pelantikan, penganugerahan, rekod pelantikan, penganugerahan, rekod perkhidmatan, dan penilaian perkhidmatan, dan penilaian prestasi.prestasi.

KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEWANGANKEWANGAN

• Terdiri daripada 13 org pegawai & Terdiri daripada 13 org pegawai & setiap org dipertanggungjawabkan setiap org dipertanggungjawabkan untuk mengawal salah satu dpd 13 untuk mengawal salah satu dpd 13 provinsi & mewakili 4 bhgn yg provinsi & mewakili 4 bhgn yg khusus.khusus.

• Menyimpan kewangan negara, Menyimpan kewangan negara, memastikan kekayaan maharaja, memastikan kekayaan maharaja, menguruskan perbelanjaan negara menguruskan perbelanjaan negara dengan baik.dengan baik.

KEMENTERIAN KEMENTERIAN ADATADAT• Dibahagikan kpd 4 jabatan yang Dibahagikan kpd 4 jabatan yang

bertanggungjawab kpd adat istiadat, bertanggungjawab kpd adat istiadat, pengorbanan, penerimaan tetamu dan pengorbanan, penerimaan tetamu dan barangan.barangan.

• Menguruskan hal ehwal agama Buddha & Menguruskan hal ehwal agama Buddha & Taoisme.Taoisme.

• Anggota terdiri dpd golongan cendiakawan.• Mengendalikan Sistem Peperiksaan Kerajaan&

melaporkan kepada maharaja sama ada pelajar tersebut layak memegang jawatan atau tidak.

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PERANGPERANG

• Mempunyai 4 jabatan yang Mempunyai 4 jabatan yang bertanggungjawab terhadap bertanggungjawab terhadap pelantikan pegawai, pengawasan pelantikan pegawai, pengawasan operasi, perlatan, dan pembekalan operasi, perlatan, dan pembekalan kelengkapan tentera.kelengkapan tentera.

• Menjamin keamanan & Menjamin keamanan & ketenteraman negara China.ketenteraman negara China.

KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEADILANKEADILAN

• Terbahagi kepada 13 jabatan Terbahagi kepada 13 jabatan berasaskan prinsip setiap satu di berasaskan prinsip setiap satu di setiap provinsi.setiap provinsi.

KEMENTERIAN KEMENTERIAN KERJA KERJA RAYARAYA

• Dibahagikan kepada 4 jabatan & Dibahagikan kepada 4 jabatan & berfungsi mengawal beberapa gudang & berfungsi mengawal beberapa gudang & kilang. kilang.

• Bertanggungjawab dalam kerja Bertanggungjawab dalam kerja pembinaan, mendapatkan guna tenaga pembinaan, mendapatkan guna tenaga untuk perkhidmatan awam, pembuatan untuk perkhidmatan awam, pembuatan barang untuk kerajaan, komunikasi laut barang untuk kerajaan, komunikasi laut & darat, penyelarasan timbangan & & darat, penyelarasan timbangan & mengawal pengeluaran barangan mengawal pengeluaran barangan tertentu dari kawasan pergunungan dan tertentu dari kawasan pergunungan dan tasik di China.tasik di China.

LEMBAGALEMBAGA PENAPISPENAPIS

• Maharaja menubuhkan Lembaga Maharaja menubuhkan Lembaga Penapis bagi menjadi mata dan Penapis bagi menjadi mata dan telinga maharaja.telinga maharaja.

• Lembaga Penapis menjamin taat Lembaga Penapis menjamin taat setia pembesar terhadap maharaja setia pembesar terhadap maharaja China.China.

CIRI-CIRICIRI-CIRI ::a)a) Terdiri daripada 2 orang Censor, beberapa timbalan, dan  4 pegawai Terdiri daripada 2 orang Censor, beberapa timbalan, dan  4 pegawai

rendah yang bertanggungjawab dalam menguruskan surat-menyurat  rendah yang bertanggungjawab dalam menguruskan surat-menyurat  Censorate dan urusan pentadbiranCensorate dan urusan pentadbiran..

b)b) Kuasa utama Censorate terletak pada 110 pegawai penyiasat yang Kuasa utama Censorate terletak pada 110 pegawai penyiasat yang ditugaskan untuk membendung amalan korupsi, penyalahgunaan ditugaskan untuk membendung amalan korupsi, penyalahgunaan kuasa, dan ketidakcekapan.kuasa, dan ketidakcekapan.

c)c) Pada zaman Dinasti Ching, maharaja menempatkan 24 orang Pada zaman Dinasti Ching, maharaja menempatkan 24 orang Censorate di Peking atau ibu kota dan lebih 56 orang Censorate di Censorate di Peking atau ibu kota dan lebih 56 orang Censorate di wilayah. wilayah.

d)d) Censorate mempunyai kuasa untuk mengkritik tindakan pegawai Censorate mempunyai kuasa untuk mengkritik tindakan pegawai kanan kerajaan dan maharaja.kanan kerajaan dan maharaja.

e)e) Memaklumkan segala aktiviti pembesar China kepada maharaja Memaklumkan segala aktiviti pembesar China kepada maharaja untuk maharaja mengambil tindakan yang sewajarnya.untuk maharaja mengambil tindakan yang sewajarnya.

f)f) Menjadi pengintip kepada maharaja dan membolehkan maharaja Menjadi pengintip kepada maharaja dan membolehkan maharaja memberi pengurniaan kepada mereka yang setia dan menghukum memberi pengurniaan kepada mereka yang setia dan menghukum mereka yang ingkarmereka yang ingkar

PERISTIWAPERISTIWA

• Pada akhir abad ke-19:Pada akhir abad ke-19:– Seorg pegawa Censorate telah menghantar Seorg pegawa Censorate telah menghantar

sepucuk surat kpd balu maharaja yang sepucuk surat kpd balu maharaja yang menegur baginda kerana tidak membuat menegur baginda kerana tidak membuat persediaan yang sewajarnya bagi melantik persediaan yang sewajarnya bagi melantik seorg bakal raja untuk menjalankan upacara seorg bakal raja untuk menjalankan upacara sembahyang terhadap mendiang maharaja.sembahyang terhadap mendiang maharaja.

– Semasa surat itu dihantar, pegawai Censorate tersebut telah membunuh diri sebagai memperkukuhkan kritikannya terhadap balu maharaja dan mengelakkan kemurkaan baginda.

[ [ PADA PERINGKAT WILAYAHPADA PERINGKAT WILAYAH

• Kerajaan Ming membahagikan Kerajaan Ming membahagikan empayarnya kepada 15 wilayah.empayarnya kepada 15 wilayah.

• Setiap wilayah dibahagikan kpd unit-Setiap wilayah dibahagikan kpd unit-unit tempatan yang lebih kecil :unit tempatan yang lebih kecil :– Prefektur(fu) – tdpt 157 unitPrefektur(fu) – tdpt 157 unit– Subprefektur(Chou/jabatan) – Subprefektur(Chou/jabatan) –

terdiri dpd 234 unit & terdiri dpd 234 unit & hsien(daerah) berjumlah 1171 unit.hsien(daerah) berjumlah 1171 unit.

STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI PENTADBIRANPENTADBIRAN

• Maharaja Ming menyerahan urusan Maharaja Ming menyerahan urusan pentadbiran pemerintahan daerah pentadbiran pemerintahan daerah kpd pegawai awam, tentera & kpd pegawai awam, tentera & pegawai pengawas kerajaan.pegawai pengawas kerajaan.

CIRI-CIRI CIRI-CIRI PENTADBIRANPENTADBIRAN

• PentadbiranPentadbiran pegawai awampegawai awam di daerah-di daerah-daerah diurus tadbir:daerah diurus tadbir:– 6 org menteri (Menteri Personal, 6 org menteri (Menteri Personal,

Menteri Kewangan, Menteri Adat, Menteri Kewangan, Menteri Adat, Menteri Perang, Menteri Keadilan, Menteri Perang, Menteri Keadilan, Menteri Kerja-kerja Awam)Menteri Kerja-kerja Awam)

– Menteri – dibantu oleh gabenor setiap Menteri – dibantu oleh gabenor setiap daerah(Grand Cordinators), penyelia daerah(Grand Cordinators), penyelia wilayah(Supreme Commanders) & wilayah(Supreme Commanders) & pegawai-pegawai tempatan.pegawai-pegawai tempatan.

• Pentadbiran Pentadbiran ketenteraanketenteraan berada di bawah 5 ketua berada di bawah 5 ketua suruhanjaya tentera & setiap seorang mempunyai kuasa suruhanjaya tentera & setiap seorang mempunyai kuasa kawalan ke atas wilayah tertentu.kawalan ke atas wilayah tertentu.

• Pegawai pengawas kerajaan Pegawai pengawas kerajaan mengawasi aktiviti pembesar mengawasi aktiviti pembesar dalam semua peringkat pentadbiran bagi memperkukuhkan dalam semua peringkat pentadbiran bagi memperkukuhkan kekuasaan maharaja & turut menguruskan pentadbiran kekuasaan maharaja & turut menguruskan pentadbiran wilayah.wilayah.

• Tugas pegawai pengawas kerajaan:– Mengawasi aktiviti semua peringkat pentadbiran.– Mendakwa pegawai-pegawai yang menyeleweng serta

mencadangkan perubahan dalam operasi kerajaan.– Menjalankan tugas khas untuk maharaja – mengesan

penyelewengan, menyingkir pegawai kerajaan yang kurang cekap, mengekalkan kerajaan yang sesuai dengan idealisme China

PEMERINTAHAN DINASTI PEMERINTAHAN DINASTI CH’INGCH’ING

• Wilayah-wilayah terbahagi kpd daerah(fu) yang Wilayah-wilayah terbahagi kpd daerah(fu) yang disatukan menjadi lingkungan-lingkungan(tao).disatukan menjadi lingkungan-lingkungan(tao).

• Terdapat 18 buah wilayah, 184 buah daerah & Terdapat 18 buah wilayah, 184 buah daerah & 95 buah lingkungan.95 buah lingkungan.

• Tiap-tiap daerah mengandungi beberapa buah Tiap-tiap daerah mengandungi beberapa buah mukim(hsien) yang berjumlah 1477 buah mukim(hsien) yang berjumlah 1477 buah mukim.mukim.

• Pemerintahan semasa Dinasti Ch’ing:– Wilayah – Gabenor.– Daerah – Bendahari & Hakim.– Lingkungan – Tao-tai.– Jajahan – Ketua jajahan.

• GabenorGabenor – pentadbir wilayah – pentadbir wilayah– Tugas – menjaga urusan pentadbiran Tugas – menjaga urusan pentadbiran

wilayah, menjaga keamanan & wilayah, menjaga keamanan & ketenteraan, mengutip cukai untuk ketenteraan, mengutip cukai untuk dihantar kepada pemerintahan pusat.dihantar kepada pemerintahan pusat.

– Kuasa – tertakluk kepada adat istiadat & Kuasa – tertakluk kepada adat istiadat & tradisi wilayah yang telah ditetapkan tradisi wilayah yang telah ditetapkan dalam dikri diraja.dalam dikri diraja.

– Dibantu – Dibantu – pegawai-pegawai daerahpegawai-pegawai daerah yang yang dilantik oleh maharaja(Bendahari & dilantik oleh maharaja(Bendahari & Hakim).Hakim).

• BendahariBendahari – sebagai bendahari amal – sebagai bendahari amal di wilayahnya.di wilayahnya.

• Hakim Hakim – mengawal undang-undang – mengawal undang-undang jenayah & bidang kuasa rayuan dalam jenayah & bidang kuasa rayuan dalam perkara-perkara jenayah, menjadi perkara-perkara jenayah, menjadi Pengawal Garam & Pegawai Bijiran.Pengawal Garam & Pegawai Bijiran.

• Tao-taiTao-tai – pegawai, bertugas dalam – pegawai, bertugas dalam pentadbiran khas dalam lingkungan.pentadbiran khas dalam lingkungan.

• Ketua jajahan – mengawal jajahan.Ketua jajahan – mengawal jajahan.

• Pembesar China Pembesar China dilantik secara rasmi dilantik secara rasmi oleh oleh maharaja atas nasihat pegawai dari Kementerian maharaja atas nasihat pegawai dari Kementerian Adat. Adat.

• Melantik mereka yang mempunyai latar belakang Melantik mereka yang mempunyai latar belakang peperiksaan awam kerajaan.peperiksaan awam kerajaan.

• Sebab – ajaran Confucius menjadi pegangan Sebab – ajaran Confucius menjadi pegangan dalam pemerintahan China & mjd asas kpd dalam pemerintahan China & mjd asas kpd kebudayaan orang China.kebudayaan orang China.

• Sistem peperiksaan awam Sistem peperiksaan awam menjadikan ajaran menjadikan ajaran klasik Confucius sbg elemen utama & bermula klasik Confucius sbg elemen utama & bermula dpd peperiksaan tempatan.dpd peperiksaan tempatan.

• Fungsi peperiksaan – membolehkan maharaja Fungsi peperiksaan – membolehkan maharaja memilih golongan sarjana yang layak memegang memilih golongan sarjana yang layak memegang jawatan pegawai dalam perkhidmatan kerajaan.jawatan pegawai dalam perkhidmatan kerajaan.

• Gologan terpelajarGologan terpelajar(sarjana)(sarjana)– Mempunyai darjat paling tinggi dalam Mempunyai darjat paling tinggi dalam

kalangan pembesar di China.kalangan pembesar di China.– Ditempatkan di kementerian-kementerian Ditempatkan di kementerian-kementerian

penting yang melibatkan penggubalan dasar penting yang melibatkan penggubalan dasar iaitu menganggotai Imperial iaitu menganggotai Imperial Secratariat(membuat dasar negara) & Imperial Secratariat(membuat dasar negara) & Imperial Cancelory(meminda sesuatu dasar).Cancelory(meminda sesuatu dasar).

– Dasar-dasar yang digubal – dilaksanakan di Dasar-dasar yang digubal – dilaksanakan di peringkat wilayah oleh pembesar bawahan peringkat wilayah oleh pembesar bawahan dalam Jabatan Hal Ehwal Negara (mereka dalam Jabatan Hal Ehwal Negara (mereka berperanan mengikut fungsi 6 jabatan yang di berperanan mengikut fungsi 6 jabatan yang di bawahnya – Jabatan Kakitangan, Jabatan bawahnya – Jabatan Kakitangan, Jabatan Upacara, Jabatan Tentera, Jabatan Kehakiman Upacara, Jabatan Tentera, Jabatan Kehakiman & Jabatan Kerja Awam).& Jabatan Kerja Awam).

• Golongan tenteraGolongan tentera tetap menjadi tetap menjadi pendukung kepada kewujudan dan pendukung kepada kewujudan dan kedudukan seseorang maharaja.kedudukan seseorang maharaja.

• Dalam melaksanakan tugasnya Dalam melaksanakan tugasnya memegang amanah “mandat dari memegang amanah “mandat dari syurga”, maharaja amat bergantung syurga”, maharaja amat bergantung kepada kekuatan angkatan tentera.kepada kekuatan angkatan tentera.

• Kesan – jawatan ketua-ketua tentera Kesan – jawatan ketua-ketua tentera sering mendapat tempat istimewa sering mendapat tempat istimewa dalam kerajaan.dalam kerajaan.

• Pasukan tentera – bertindak sebagai sebahagian daripada sistem pentadbiran & pemerintahan maharaja China.

• Golongan tentera sering dilantik sbg pembesar dalam usaha untuk memastikan wilayah itu berada dalam keadaan aman & tenteram serta mematuhi segala arahan daripada kerajaan pusat.

• Pembesar wilayah dilantik dalam kalangan Pembesar wilayah dilantik dalam kalangan bijak bijak pandai pandai ((gentrygentry) yang telah lulus pendidikan Confucius.) yang telah lulus pendidikan Confucius.

• Keistimewaan pembesar wilayah:Keistimewaan pembesar wilayah:– Dibenarkan mengubah dasar yang dibentuk oleh Dibenarkan mengubah dasar yang dibentuk oleh

pemerintah pusat dengan kebenaran adat istiadat pemerintah pusat dengan kebenaran adat istiadat dan keadaan setempat.dan keadaan setempat.

– Diberi kebebasan bertindak dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat tempatan dan menjalankan perintah mahajara.

– Dianggap sebagai pemerintah separuh merdeka. – Bebas ditukarkan dari satu tempat ke satu tempat

yang lain di seluruh empayar atas arahan maharaja.

– Menjaga keamanan dan ketenteraman di wilayah-wilayah masing-masing.

– Menghantar hasil, cukai atau wang kepada kerajaan pusat.

– Kesan keseimbangan dalam pemerintahan maharaja:

– Membolehkan China bertahan dpd sebarang ancaman luar sehingga abad ke-19.

– Dasar pemerintahan maharaja dapat mengekalkan keamanan & ketenteraman di China ialah keseimbangan dlm pemilihan jawatan pembesar antara org Manchu & org China.

– Keseimbangan pemilihan ini membolehkan hampir tiada persaingan dalam jawatan kerajaan. (Maharaja K’ang-shi(1662-1722) telah menambah bilangan orang China dalam memegang jawatan penting dalam kerajaan.)

KEJATUHAN KEJATUHAN SISTEM PEMBESARSISTEM PEMBESAR CHINACHINA

PUNCAPUNCA

~Punca kejatuhan

Rasuah kalangan pegawai

kerajaan

Nilai etika &

moral confucius

perBendaharaan negara china

merosot

Taat setia diganti dgn

material

pembesar Dilantik melalui saringan

yg tidak ketat

peperiksaan awam b'teraskan ajaran

confucius Kurang Relevan dgn dunia realiti

• Revolusi 1911 :Revolusi 1911 :– menamatkan pemerintahan Dinasti menamatkan pemerintahan Dinasti

Ch’ing, kejatuhan kuasa maharaja Ch’ing, kejatuhan kuasa maharaja & menamatkan kerajaan feudal & menamatkan kerajaan feudal yang telah memerintah selama 267 yang telah memerintah selama 267 tahun di China.tahun di China.

– Turut menghapuskan sistem Turut menghapuskan sistem pembesar di China.pembesar di China.

– Pemerintahan telah diganti dengan Pemerintahan telah diganti dengan sistem pemerintahan bercorak sistem pemerintahan bercorak republik & kemudiannya komunis.republik & kemudiannya komunis.

Disediakan oleh Anisa binti OtongDisediakan oleh Anisa binti Otong