101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

Embed Size (px)

Text of 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  1/15

  2.1.Institusipemerintahan

  2.1.2.Pembesar

  Hasil pembelajaran

  membandingkan perananpembesar dalampemerintahan.

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  2/15

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  3/15

  Golongan pemerintah ang melaksanakan segala

  urusan pemerintahan dan pentadbiran angdiarahkan oleh raja atau maharaja

  Pega!ai kerajaan ang dilantik oleh

  raja atau maharaja untuk menja!atja!atan tertentu dan melaksanakansemua bidang tugas ang telahdiberikan atau diarahkan kepadana

  Maksud Pembesar

  "amus #e!an$%rang ang berpangkat tinggi

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  4/15

  CHINA

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  5/15

  PEMBESAR PERINGKA P!SA

  PEMBESAR PERINGKA "I#A$AH %AN%AERAH

  Pembaha&ian Pembesar

  & 'allout(this 'an

  be editedor

  deleted

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  6/15

  Peranan Pembesar di China Raja membahagikan tiga )asa pentadbiran iaitu*

  Pentadbiran a!am Pentadbiran ketenteraan Pentadbiran tempatan

  Pentadbiran perin&kat pusat dibahagikan kepada Saketeriat A&un&+terdiri '() *ran& setiausaha ang berperanan sebagai

  penelia dan menelaras enam kementerian dalam pentadbiran pusat

  Ma+,is ertin&&i( merupakan badan penasihat raja Mempunai , kementerian setiap kementerian dika!al seorang pega!ai

  kanan Shan-hudan beberapa pega!ai rendah "ementerian Personal( "e!angan( &dat( Perang( "eadilan( "erja Raa

  #emba&a PenapisCens*rate

  Menjadi mata dan telinga raja Menjamin taat setia pembesar terhadap maharaja China -erdiri daripada 2 orang Censor( beberapa timbalan dan 4 pega!ai rendah "uasa utama 'ensorate terletak pada 11 pega!ai peniasat ang ditugaskan

  membendung amalan korupsi( penalahgunaan kuasa dan ketidak'ekapan

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  7/15

  Kedudukan pembesar Chinaketika pemerintahan %inasti

  Min& Maharaja Ming me!ujudkan 1/ !ilaah dan

  membentuk ja!atan pembesar seperti1.0ilaah gabenor

  2.#aerah+endahari dan hakim3.ingkungan+-ao+tai

  4.ajagab+"etua jajahan

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  8/15

  Kedudukan dan Peranan& se'ond line o) te5t 'an go here.

  /a0atan Peranan

  Gabenor Pentadbir !ilaahMenjaga urusan pentadbiran !ilaahMenjaga keamanan dan ketenteraanMengutip 'ukai utk dihantar kpd kuasa pusat

  Pega!ai2 #aerah endahari+bendahari amal di!ilaahnaHakim+menga!al undang+undang jenaah dan bidangkuasa rauan dalam perkara+perkara jenaah( penga!alGaram dan Pega!ai ijirin

  -oa+-ai Pega!ai ang ditugasan di ka!asan khas

  "etua jabatan Mentadbir jajahan

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  9/15

  Pun-a ke+atuhan sistempembesar di China "emerosotan nilai etika dan moral Con)u'ius "onsep taat setia diitukar ganti dengan material Perbendaharaan negara China merosot Rasuah dalam kalangan pega!ai kerajaan Pembesar ang dilantik tidak melalui saringanang ketat

  "andungan sistem peperiksaan a!am angberteraskan Con)u'ius kurang rele6an dengan

  dunia realiti

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  10/15

  Sistem Pembesar di Russia

  %uma Merupakan majlis penasihat

  tertinggi Pembesar paling kanan-ugas$

  menelaras haleh!al pemerintah

  Membuat dan melulusdasar dan sistemkehakiman

  emskii Sab*r Majlis penasihat dianggotai

  4+/ bangsa!an

  Prika7iabtan kerajaan ang

  melaksanakan dasar

  Peranan pembesar dapat di lihat dalam majlis berikut*

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  11/15

  sar(sar Rusia

  -sar 8te)an 9ro: I;

  #u:an o) 8erbia

  -he

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  12/15

  Perbandin&an u&asPembesar di China dan Rusia

  CHINA R!SIA

  Pembesar dilantik oleh raja

  Pembesar dipilih melalui sistem peperiksaan a!am

  Pembesar diberi kuasa autonomi. erperanan mengubalundang+undang dan menetapkan dasar kerajaan

  Mengutamakan ajaran Con)u'ius dalam sistempentadbiran pembesar .

  Menjadi mata dan telinga kepada maharaja

  Peranan pembesar berubah mengikut tahappemerintahan.

  aman G*,den H*rde( pembesar dikenalisebagai boar

  oar terdiri dpd golongan aristrokrat angmemberikan taat setia kepada raja

  -erdiri daripada golongan tuan tanah ang kaadan memegang ja!atan penting

  Raja memberi kuasa untuk mentadbir ka!asantertentu.

  Mempunai kuasa memungut 'ukai danmelaksanakan undang+undang ka!asandikuasai

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  13/15

  Perbandin&an u&asPembesar di China dan Rusia

  CHINA R!SIA

  Pembesar dia!asi oleh pengintip maharaja 8emasa pemerintahan Peter he Greatpembesartertakluk di ba!ah Institusi seperti #uma( =emskii 8abordan Prika7i

  Pembesar dilantik oleh Raja

  Memiliki tanah dan memberi perkhidmatan ketenteraan

  kepada Raja >Peter?

  Pembesar ang bertanggungungja!abmenasihat Raja@Maharaja ialah 8ekretariat&gung

  aman A,a3ander 1( a!atankuasa khas dikenalisebagai a!atankuasa -idak Rasmi untuk menasihatiRaja >&la5ender 1?

  #e!an Perhimpunan 0ilaah membantu -sar dalampentadbiran >&la5andar II?

  Gabenor atau naib gabenor membantu pentadbirandaerah

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  14/15

  Rin&kasan peranan pembesar di China1.Menjalankan pentadbiran pusat dan !ilaah

  2.Menjadi kuasa pasukan tentera3.Menjadi gabenor !ilaah4.Mengubal undang+undang/.Menetapkan dasar negara,.Memegang ja!atan penting dalam kerajaan

  Rin&kasan peranan pembesar di Rusia1.Memegang ja!atan kerajaan2.Memberikan taat setia kepada Raja3.Mentadbir ka!asan tertentu4.Memungut 'ukai

  /.Melaksanakan undang+undang

 • 7/26/2019 101894090 Peranan Pembesar Di China Amp Rusia

  15/15

  S*a,an #atihan1.in'angkan peranan

  maharaja dalam sistempentadbiran pada 7amandinasti ChingA

  >2markah?

  2.andingkan perananpembesar di China dan diRusiaA

  >2 markah?