Armana şi istoria limbii romane

Embed Size (px)

Text of Armana şi istoria limbii romane

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  1/21

  ArmnaArmna i istoria limbiii istoria limbii

  romneromne- concepte i termeni -dindin carteacartea LIMBA ARMLIMBA ARMNNEASCEASC,, n curs den curs de apariapariieie

  Lector univ. dr. MARIANALector univ. dr. MARIANA BARABARAUniversitateaUniversitatea HyperionHyperion

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  2/21

  Yioryi VRANA,Yioryi VRANA, Limba a noastrLimba a noastr Limba a noastrLimba a noastr uu--aduchescu 'ndoi oaminj,aduchescu 'ndoi oaminj,

  mortslji, Dumnidz, Stmriamortslji, Dumnidz, Stmria ShSh--vahi anghiljilji.vahi anghiljilji. Tu anlu 168 ninti di HristoTu anlu 168 ninti di Hristo Paulus Emilius luPaulus Emilius lu--anikisi Perseulu,anikisi Perseulu, zboarli latinizboarli latini lili--anikisir zboarli elinoanikisir zboarli elino--makiduneani.makiduneani. Tu limba a noastrTu limba a noastr Eladha, pathima makiduneanEladha, pathima makidunean shi doxa romanshi doxa roman

  sisi--adrar cinush,adrar cinush, armasi nostalyia...armasi nostalyia... Tu limba a noastrTu limba a noastr Thesalia shThesalia sh--PinduluPindulu sisi--adrar Meyaloadrar Meyalo--Vlahia,Vlahia, Ipirlu siIpirlu si--adr Anoadr Ano--Vlahia,Vlahia, Etolia shEtolia sh--AkarnaniaAkarnania sisi--adrar Micriadrar Micri--Vlahia...Vlahia...

  Vlahiili tutiVlahiili tuti sisi--adrar cinushadrar cinush..

  Nica lu duchescuNica lu duchescu jarlu,jarlu, tu inim...tu inim... PoetsljiPoetslji--a noshtria noshtri

  shi pitricur pruxinitsljishi pitricur pruxinitslji ti alti limbi,ti alti limbi, limba a noastr fr pruxinitslimba a noastr fr pruxinits Penelop fr Odhiseu.Penelop fr Odhiseu.

  Limba a noastr,Limba a noastr, murmintu tu cari mimurmintu tu cari mi--ngropu,ngropu, icoan tu cati miicoan tu cati mi--anstsescuanstsescu

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  3/21

  RomanizareaRomanizarea n sudn sud--estul Europeiestul Europei Provincia MacedoniaProvincia Macedonia

  168168 i.e.ni.e.n.., l, limba oficialimba oficialeste latina pneste latina pn n secoluln secolul6,6, cnd se adopt greacacnd se adopt greaca;;

  Zona de maximZona de maximromanizare VIAromanizare VIAEGNATIAEGNATIA DaciaDacia106106 e.ne.n.., c, cuceritucerit

  i cu contribui cu contribuiaialegiunilor din Macedonialegiunilor din Macedonia

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  4/21

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  5/21

  LimbileLimbile dede substratsubstrat ARAR: m: macedoneana , traca,acedoneana , traca,

  ilira, greailira, greaca anticca antic

  (T.Papahagi, Th.Capidan,(T.Papahagi, Th.Capidan,C.Poghirc etc.)C.Poghirc etc.)ILR, II:ILR, II: un terioriu lingvisticun terioriu lingvistic tractrac

  (din(din nordul Greciei pn penordul Greciei pn peversantul nordic al munversantul nordic al munilorilorBalcani);Balcani);

  un teritoriuun teritoriu iliriciliric ((n nordn nord--estul Mrii Adriaticeestul Mrii Adriatice););

  un teritoriuun teritoriu dacodaco--moesianmoesian(vechea(vechea Dacie, celeDacie, cele doudouMoesiiMoesii i, poate, Dardania).i, poate, Dardania).

  RORO:: dacodaco--moesianamoesiana((Al.Rosetti,Al.Rosetti, ILRILR;;Cicerone Poghirc,Cicerone Poghirc, inin ILRILR, I, III;;H.MihH.Mihescuescu,, La romanitLa romanit dansdans

  le sudle sud--est de lest de lEuropeEurope))

  n Antichitate nu a existat on Antichitate nu a existat ounitate lingvisticunitate lingvistic n norduln nordulBalcanilorBalcanilor i nici mcar oi nici mcar ofoarte mare apropierefoarte mare apropiere ntrentre

  limbile din aceast regiunelimbile din aceast regiune(C.Poghirc, in ILR, I, p.313)(C.Poghirc, in ILR, I, p.313)

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  6/21

  Teritoriul de formareTeritoriul de formare

  AR: MacedoniaAR: Macedonia, Epir,, Epir,TesaliaTesalia(Th.Capidan, T.Papahagi, Matilda Caragiu Mario(Th.Capidan, T.Papahagi, Matilda Caragiu Marioeanu, C.Poghirc,eanu, C.Poghirc,

  Neagu Djuvara)Neagu Djuvara)

  RORO: Dacia: Dacia,, MoesiaMoesiaInferior, Moesia SuperiorInferior, Moesia Superior

  (Ov.Densusianu, Sextil Pu(Ov.Densusianu, Sextil Pucariu,cariu,Al.Rosetti)Al.Rosetti)

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  7/21

  Latina oriental sau protoLatina oriental sau proto--romna /romna /

  strromnastrromna / r/ romna comunomna comun Aceast limb se vorbea pe un teritoriu imensAceast limb se vorbea pe un teritoriu imens i nu era omogen pe tot acesti nu era omogen pe tot acest

  teritoriu, astfelteritoriu, astfel nct dup venirea slavilornct dup venirea slavilor i dup secoluli dup secolul 10, cel mai trziu,10, cel mai trziu,

  putem vorbi despre noi limbi romaniceputem vorbi despre noi limbi romanice ::romn ((n bazinul Dunrii de Josn bazinul Dunrii de Jos, cu influen, cu influene slavee slave i maghiarei maghiare),),ii armn ((vorbitvorbit nn MacMaceedondonia, Epiria, Epir i Tesalia, cu influeni Tesalia, cu influene grecee greceti)ti)..

  Mai trziu, lMai trziu, la o dat greu de precizata o dat greu de precizat, grupul, grupulmeglenomegleno

  --romnromn apareapare nn

  MacMaceedodonia, la vest de Vardar, cu influennia, la vest de Vardar, cu influen bulgar puternic bulgar puternic i cu trsturi dei cu trsturi delimblimb--puntepunte ntre romnntre romn (graiurile sudice)(graiurile sudice) i armni armn..

  AproximativAproximativn secolele 13n secolele 13--14 se constituie grupul14 se constituie grupul istroistro--romnromn, c, cu trsturi aleu trsturi alegraiurilor de vest ale romnei.graiurilor de vest ale romnei.

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  8/21

  Variantele latinei orientaleVariantele latinei orientale

  sau ale strromneisau ale strromneiLatina oriental

  Armna Dacoromna sauRomna Megleno-romna Istro-romna

  Graiuri: bnean,criean, maramureean,

  moldovenesc,muntenesc

  Graiuri: frirot,yrmustean,

  moscopolean, pindean:

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  9/21

  LimbileLimbile de contactde contact AR:AR:

  greaca (greaca (strvechiulstrvechiulbilingvism al aromnilorbilingvism al aromnilor,,Tache Papahagi,Tache Papahagi, DDADDA))

  slava vecheslava veche neogreacaneogreaca

  albanezaalbaneza

  turca (turca (i prin filiera ngr.)i prin filiera ngr.) bulgara (din sec.19)bulgara (din sec.19)

  italiana (italiana (i prin filiera ngr.)i prin filiera ngr.)

  RO:RO:

  slavaslavavecheveche ((bilingvismulbilingvismulslavoslavo--romromn, Al.Rosetti,n, Al.Rosetti,ILRILR))

  maghiara (din sec.10)maghiara (din sec.10) bulgara, ucraineana,bulgara, ucraineana,

  polonapolona

  turcaturca neogreaca (din sec.18)neogreaca (din sec.18)

  franceza (din sec.19) etc.franceza (din sec.19) etc.

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  10/21

  ComparaComparaia romanic la nivelulia romanic la nivelul

  vocabularului reprezentativ VRvocabularului reprezentativ VR VRS = 2611 cuvinteVRS = 2611 cuvinte n totaln total

  VRF = 2610VRF = 2610 VRI = 2599VRI = 2599 VRR = 2581VRR = 2581

  VRC = 2381VRC = 2381 VRP = 2312VRP = 2312 VRA = 2294VRA = 2294

  VRO = 2271 / 2307 (inclusivVRO = 2271 / 2307 (inclusivuneltele gramaticaleuneltele gramaticale)) VRSd = 1682 / 1722 (inclusivVRSd = 1682 / 1722 (inclusivuneltele gramaticaleuneltele gramaticale)) VRRet = 1012 (VRRet = 1012 (numai latine monumai latine motenitetenite))

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  11/21

  ComponenComponena etimologica etimologic

  a VRa VR

  17,70%17,70%4%4%etimologieetimologie

  multiplmultipl

  ..................

  SL: 9,02%SL: 9,02%TC: 9,50%TC: 9,50%IVIV

  FR: 7,47%FR: 7,47%GR: 18%GR: 18%IIIIII

  24,68%24,68%14,50%14,50%formaformaii interneii interneIIII

  30,29%30,29%38%38%LA moLA motenittenitII

  VRRVRRVRAVRAClasa etimologicClasa etimologicrangulrangul

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  12/21

  DialectDialectconcept relativ, termeconcept relativ, termen fr o definn fr o definie general acceptatie general acceptat

  DefiniDefiniii posibile:ii posibile: The form of a language spoken by people in a particular region oThe form of a language spoken by people in a particular region or group. Pronunciation,r group. Pronunciation,

  vocabulary, and sentence structure are affected by dialect.vocabulary, and sentence structure are affected by dialect. variation rvariation rgionale d'une langue.gionale d'une langue. Les dialectes et les langues ne sont distinguLes dialectes et les langues ne sont distingus que par leurs que par leur

  statut social et historique (les dialectes et patois sont structstatut social et historique (les dialectes et patois sont structurellement et fonctionnellementurellement et fonctionnellementdes langues)des langues) (Robert historique, tome III(Robert historique, tome III -- Glossaire, articleGlossaire, article languelangue ))

  varietate teritorial a unei limbivarietate teritorial a unei limbi

  CriteriiCriterii de delimitare a limbii de dialect:de delimitare a limbii de dialect:

  Varianta scrisVarianta scris (norma(normatt)) TradiTradiia literaria literar Statut : LimStatut : Limb oficialb oficial / na/ naionalional

  Limb vernacularLimb vernacular

  Concluzie:Concluzie: se aplic criteriise aplic criterii sociosocio--culturaleculturale i politice.i politice.

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  13/21

  Raportul limb literarRaportul limb literar -- DialectDialectLimba literar apareLimba literar apare ntrntr--un grup de dialecte,un grup de dialecte,

  vorbite pe teritoriul aceluiavorbite pe teritoriul aceluiai stat,i stat, ca o formca o formunicunic, s, supradialectalupradialectal..

  Este cerut de evoluEste cerut de evoluia instituia instituiilor culturaleiilor culturale iipolitice (politice (coala, biserica, administracoala, biserica, administraia, media)ia, media) ii

  cunoacunoate diversificare stilisticte diversificare stilistic..

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  14/21

  Politica lingvisticPolitica lingvistic Face parte din politica cultural a statelor moderneFace parte din politica cultural a statelor moderne, a, a

  statelor nastatelor naionale :ionale : o limbo limbun poporun popor..

  CultivCultiv limba literarlimba literar prin toate mijloacele:prin toate mijloacele: coalcoal,,gramatici, dicgramatici, dicionare, mediaionare, media, l, literaturiteratur, administra, administraie.ie.

  Duce laDuce la disparidispariia dialecteloria dialectelor i a graiurilori a graiurilor,,considerate forme orale, variante ale limbii unice.considerate forme orale, variante ale limbii unice.

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  15/21

  Limba maternLimba matern Concept legat de identitate (culturConcept legat de identitate (culturalal, e, etnictnic,,

  nanaionalional)) i de dezvoltarea armonioas ai de dezvoltarea armonioas apersonalitpersonalitii.ii.

  Vehicul cultural (expresii idiomatice, creaVehicul cultural (expresii idiomatice, creaiiiifolclorice, memoria gfolclorice, memoria grupului, comunirupului, comunicareacarea

  informal etcinformal etc.).)

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  16/21

  Limba regionalLimba regional Limba vieLimba vie ntrntr--o regiune istorico regiune istoric, indiferent de, indiferent de

  apartenenapartenena la unul sau mai multe state.a la unul sau mai multe state.

  Exemplul FranExemplul Franeieicomisia pentru limbilecomisia pentru limbileregionale (basca, bretona, catalana, occitana).regionale (basca, bretona, catalana, occitana).

  Patrimoniul cultural regional.Patrimoniul cultural regional.

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  17/21

  Limba minoritarLimba minoritar Limba grupurilor mici, carLimba grupurilor mici, care alctuiesc minorite alctuiesc minoritii

  (din punct de vedere numeric)(din punct de vedere numeric)

  autohtoneautohtone de imigrade imigraieie

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  18/21

  ArmnaArmnalimb funclimb funcionalional Este o limb vieEste o limb vie, v, vorbitorbit

  Are un vocabular fundamental bine definitAre un vocabular fundamental bine definit Are o literatur vieAre o literatur vie

  Dezvolt stiluri funcDezvolt stiluri funcionaleionale i limbaje modernei limbaje moderne(publicistic, religios, administrativ, de publicitate,(publicistic, religios, administrativ, de publicitate,de internet etc.)de internet etc.)

  AdoptAdopt i adapteaz termeni noii adapteaz termeni noi

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  19/21

  Antologie ARAntologie AR--FR 2007FR 2007 Nous, les poNous, les potes des petits peuples =Noi, poetslji a populiloru njitstes des petits peuples =Noi, poetslji a populiloru njits//

  choix des pochoix des pomes, prmes, prsentation des auteurs et Introduction Kira Iorgoveanusentation des auteurs et Introduction Kira Iorgoveanu--Mantsu ; trad. deMantsu ; trad. del'aroumain Mariana Bara, Nicolas Trifonl'aroumain Mariana Bara, Nicolas Trifon ; Charleroi (Belgique); Charleroi (Belgique) : MicRomania, 2007, 335 p.: MicRomania, 2007, 335 p.

  Lansare:Lansare: ConstanConstana, 31 august 2007, Zilele Culturii Armne, edia, 31 august 2007, Zilele Culturii Armne, ediia a IVia a IV--a, invitat Jeana, invitat Jean--LucLuc

  Fauconnier, director al revisteiFauconnier, director al revistei micRomaniamicRomania IaIai, 4 octombrie 2007, invitati, 4 octombrie 2007, invitatAlexandru CAlexandru Clinesculinescu, Direct, Directoorr aal BCU Ial BCU Iaii

  ccest pour la premiest pour la premire fois que la littre fois que la littraturerature crite aroumaine devientcrite aroumaine devientaccessibleaccessible un public occidental, en lun public occidental, en loccurrence francophone. De surcrooccurrence francophone. De surcrot,t,du point de vue du public aroumanophone, il sdu point de vue du public aroumanophone, il sagit du premier recueilagit du premier recueil

  consconsquent, dquent, denvergure, reprenvergure, reprsentatif pour lsentatif pour lensemble de la productionensemble de la productionactuelle, tous pays balkaniques confondusactuelle, tous pays balkaniques confondus

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  20/21

 • 7/30/2019 Armana i istoria limbii romane.

  21/21

  V mulV mulumescumescpentrupentru atenatenia acordatia acordat !!

  HHrioshi tsi mi ascultaturioshi tsi mi ascultatu

  sh vsh v oruoru ambambreatsreats !!