Click here to load reader

Arhivele Nationale ale RomanieiSJAN Iasiarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/iasi/Serviciul... · 4 Jurnalul mirei vadului Isac pe Râul Prut. 1925 – 1926 12 5 5

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Arhivele Nationale ale RomanieiSJAN...

 • SERVICIUL JUDEŢEA IAŞI INVENTAR NR. 2652 AL ARHIVELOR NAŢIONALE FOND NR. 466

  SERVICIUL APELOR REGIUNEA XII IAŞI

  INVENTAR (1911 - 1961)

  550 U.A.

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 2

  PREFAŢĂ Serviciul Apelor Regiunea Iaşi a fost înfiinţat la 20 decembrie 1924, prin decizie ministerială a ministrului secretar al Departamentului Lucrărilor Publice. Forul tutelar avea să fie Ministerul Lucrărilor Publice – Direcţia Genarală a Apelor, care cuprindea judeţele Iaşi, Bălţi, Soroca, Vaslui, Fălciu, Tutova şi Covurlui. Conform Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiunei Generale a Apelor din Ministerul Lucrărilor Publice din anul 1921, Direcţiunea generală a Apelor funcţionează pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice ca organ de aplicare a legii regimului apelor având în atribuţiile sale exercitarea şi controlul tuturor lucrărilor hidraulice care sunt de competenţa acestui Minister. În art. 2 al Regulamentului se menţionează faptul că, Direcţiunea generală a apelor se compune dintr-un serviciu central în Ministerul Lucrărilor Publice şi din servicii exterioare. În ceea ce priveşte pe acestea din urmă, ele vor fi în număr de 16, înfiinţate pe regiuni purtând denumirea de SERVICIUL APELOR DIN REGIUNEA IAŞI, spre exemplu, după numele localităţii de reşedinţă. Atât întinderea, cât şi reşedinţa regiunii vor putea fi modificate prin Decret Regal, pe baza propunerilor făcute de Ministerul Lucrărilor Publice. Atribuţiile serviciilor regionale sunt menţionate în art. 13 al Regulamentului. Printre acestea menţionăm:

  - fac studiile, întocmesc proiectele şi execută lucrările aprobate sau pentru care se acordă ajutor de Stat din bugetul Direcţiei generale a apelor sau din fondul apelor pentru regiunea respectivă;

  - dau informaţii particularilor sau autorităţilor care se adresează în chestiuni de înfiinţare sau de autorizare de lucrări şi folosinţe, ce interesează regimul apelor;

  - întocmesc pentru autorităţile care nu au servicii tehnice, proiecte şi supraveghează executarea lucrărilor referitoare la regularea râurilor, apărării contra inundaţiilor, irigaţii, drenaje, desecări, alimentări cu ape şi canalizări.

  - Întocmesc şi păstrează cadastrul folosinţelor şi lucrărilor autorizate conform legii regimului apelor;

  - Controlează activitatea sindicatelor hidraulice constituite pe baza legii regimului apelor şi situate în regiunea respectivă pentru a se constatat dacă ele se administrează în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare şi conform statutelor lor;

  - Cercetează, cel puţin o dată pe an lucrările hidraulice executate de Stat, precum şi lucrările de îndiguire executate în comune, nesindicalizate, pentru a constata situaţia în care acestea se află şi raportează Direcţiei generale, făcând propuneri pentru lucrările de completare sau de întreţinere, precum şi pentru orice dispoziţii de luat.

  Direcţia generală a apelor are sub administraţia sa Şcoala de agenţi hidraulici din Arad, care funcţionează în baza unui Regulament special.

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 3

  În anul 1949 acest serviciu trece cu toată arhiva şi cu tot materialul la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, cu sediul în Str. Gheorghe Asachi, pentru ca un an mai târziu devine IPACA Iaşi.

  Prin înfiinţarea sectorului Apelor Siret – Prut Iaşi, care s-a produs în anul 1957 se desfiinţează Sectorul Apelor Galaţi şi arhiva trece la Sectorul Apelor Siret – Prut Iaşi, împreună cu toate staţiile care se găseau pe raza de activitate a Sectorului de Ape Galaţi.

  Fondul cuprinde documente din perioada 1911 – 1961, reprezentând un număr de 550 u.a., respective 6,15 m.l. Documentele fac referire la o gamă variată de activităţi, care au conexiune în atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale a apelor. Se regăsesc aici informaţii referitoare la obţinerea de avize pentru lucrările de exploatare a surselor de apă subterane, de corectarea cursurilor unor râuri sau pârâuri pentru prevenirea inundaţiilor, observaţii hidrometrice privind activitatea posturilor hidrografice, executarea de lucrări pentru completarea sau refacerea unor baraje pe râurile din judeţul Iaşi, executarea de canale colectoare destinate evacuării apelor meteorice şi scurgerii bălţilor, instrucţiuni şi directive primite de la forurile superioare pe ramuri de specialitate, întocmirea buletinelor de nivel hidrologic, acte de personal privind angajările, transferurile, detaşările sau scoaterea din funcţie, regulamente de organizare şi funcţionare a şcolilor speciale, studii şi cercetări hidrografice, referate de inspecţiile efectuate la unele posturi hidrometeorologice din judeţ, state de plata personalului angajat, documentaţia rezultată din activitatea desfăşurată de gruparea sindicalistă din cadrul Serviciului Apelor Regiunea XII Iaşi, planurile de lucru şi dări de seamă asupra activităţii desfăşurate de posturile Direcţiei.

  Documentelor grupate în noul Inventar arhivistic, întocmit în paralel cu activitatea de verificare a existentului cu instrumentele de evidenţă sunt ordonate pe ani şi, în cadrul anului, pe servicii sau compartimente, începând cu numărul 1 pe anul respectiv. S-a păstrat vechea organizare a fondului, iar în noul Inventar au fost introduse doar acele documente care există efectiv în fond. Cuprinsul unităţilor arhivistice a fost îmbogăţit cu noi informaţii care ni s-au părut relevante pentru crearea unei imagini mai ample asupra activităţii acestei instituţii şi, implicit a fondului şi care să poată trezi interesul cercetătorilor.

  Cu efectuarea acestor operaţiuni s-a ocupat subsemnata, Ursachi Mariana, inspector superior în cadrul Serviciului Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale.

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 4

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  1911 1. 1 SERVICIUL PERSONAL

  Cazierul ing. Samoil Jupiter, evreu la origine, cereri şi adrese de la Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor – Direcţiunea Apelor cu privire la starea juridică a evreilor şi prohibiţiunea acestora de a ocupa funcţii publice.

  1911 327 română, germană

  1920 1. 1. SERVICIUL PERSONAL

  Cazierul dactilografei gradul III, Burla Alexandra (Fişa de pensiune înfiinţată prin Decretul – Lege nr. 2207 publicat în Monitorul Oficial nr. 180 din 7 august 1937, note de oficiu, cereri de concediu, adrese de stabilire salariu, ş.a.) .

  1920 – 1946

  262

  1921 1. 1. SERVICIUL OPRGANIZARE

  Regulamentul Legii Regimului Apelor. 1921

  43

  1925 1. 1. SERVICIUL ORGANIZARE

  Corespondenţă referitoare la înfiinţarea în ziua de 1 ianuarie 1925 a Serviciilor exterioare de ape în număr 16 şi 4 inspectorate pendinte de această Direcţie, dar şi pentru punerea în aplicare a Legii regimului apelor, emiterea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiunei Generale a Apelor, în data de 16 februarie 1925.

  1925 22

  2. 2. SERVICIUL HIDROLOGIC Buletine pentru notarea nivelului apei râului Bahlui, Staţia Popricani, Podul Iloaiei şi Suliţa.

  1925 36

  3. 3. Buletine de nivelul apelor râului Jijia – Cârpiţi şi Bahlui.

  1925 314

  4. 4 Jurnalul mirei vadului Isac pe Râul Prut. 1925 – 1926

  12

  5 5. SERVICIUL CONTABILITATE Instrucţiuni privind planificarea financiară şi de îndrumare contabilă, corespondenţă contabilă, jurnalul principal al casei, borderouri şi tabele cu recipisele şi chitanţele emise.

  1925 – 1941

  273 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 5

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  1926 1. 1. SERVICIUL PERSONAL

  Dosarul personal al agentului hidraulic Petrişor Vasile (şcolarizare, retribuiri, state de serviciu, cereri de concediu).

  1926 – 1927

  31

  2. 2. SERVICIUL HIDROLOGIC Buletine lunare pentru stabilirea nivelului apelor râului Bahlui.

  1926 362

  3. 3. Lucrări în vederea întocmirii proiectului în apărarea regiunii inundabile a oraşului Vaslui de către pârâul Racova (schiţe, corespondenţă,memorii, calcule ale cantităţilor, caiet de sarcini pentru executarea de lucrări hidraulice).

  1926 – 1942

  120

  1927 1. 4. SERVICIUL HIDROLOGIC

  Lucrările topografice întocmite pe Valea Jijiei, dar şi pe râul Bahlui – devize, corespondenţă, borderouri cu piesele scrise şi piesele desenate ale bazinelor de alimentare, cu amplasamentele barajelor de reţinere ce urmează a se construi, memorii, schiţe).

  1927 - 1941

  46

  2. 5 Corespondenţă referitoare la studiile ce se vor face în vederea analizării posibilităţilor de a trece o parte a apelor Siretului în Valea Bahluiului, cu schiţele şi planşele aferente.

  1927 – 1930

  92

  1928 1. 1. SERVICIUL TEHNIC

  Adrese primite de la comune din judeţul Iaşi care nu au nevoie de alimentare cu apă potabilă, întrucât aceasta este furnizată de alte surse de alimentare.

  1928 329

  1929 1. 1. SERVICIUL HIDROLOGIC

  Corespondenţa cu judeţe din Moldova prin care se solicită avize pentru lucrări de exploatare a surselor de apă subterane.

  1929 – 1937

  276

  1932 1. 6. SERVICIUL HIDROLOGIC

  Corespondenţă privind lucrările care trebuiau executate în vederea întocmirii studiului de rectificare a râului Bahlui, de la Podul Iloaiei

  1932 – 1939

  276

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 6

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  până la Ungheni, lucrări de proiectare şi executare a inspecţiei CFR Iaşi, studiile făcute în oraşul Tg. Frumos pentru stabilirea cauzelor inundaţiilor provocate de râul Bahluieţ, proiecte, corespondenţă.

  2. 1. Lucrările executate pentru îndiguirea şi corectarea cursurilor râurilor Bahlui şi Nicolina, în vederea protejării împotriva inundaţiilor, provocate de revărsarea acestora.

  1932 – 1942

  122

  1933 1. 1 SERVICIUL HIDROLOGIC

  Lucrările întocmite pentru ridicări topografice pentru staţiile CFR Buhăeşti şi Ghidigeni. Prin regularizarea cursului râului Bârlad.

  1933 – 1943

  194

  2. 2. Lucrări privitoare la obţinerea autorizaţiei pentru executarea lucrărilor de corectare a cursului râului Bârlad pentru apărarea liniei ferate Iaşi – Vaslui (Bălteni).

  1933 55

  3. 3. Lucrări hidrotehnice efectuate în comunele Bălăbăneşti, Plopana, Jugani. Sârbi, Băcani şi Cobeşti din judeţul Tutova.

  1933 – 1941

  105

  1934 1. 2. SERVICIUL PERSONAL

  Înaintări de foi calificative anuale, foi calificative generale, state de serviciu, declaraţii cu funcţiile pe care le îndeplinesc, memorii zilnice de activitate ale personalului Serviciului Apelor Regiunea Iaşi.

  1934 53

  2. 3. SERVICIUL HIDROLOGIC Observaţii hidrometrice privind activitatea posturilor hidrometrice.

  1934 – 1937

  317

  3. 4. Carnete cuprinzând ridicări topografice a râului Bârlad de la staţia Vaslui, Roşieşti, Vaslui – Crasna.

  1934 440 6 buc.

  4. 5. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII Documentaţia referitoare la salarizarea funcţionarilor Serviciului, acte justificative şi state de plata salariilor, corespondenţă contabilă.

  1934 – 1938

  138

  5. 7. SERVICIUL CONTABILITATE Note contabile, acte justificative şi state de plata angajaţilor, corespondenţă contabilă.

  1934 – 1938

  543

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 7

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  6. 8. Lucrări privitoare la modificarea cursului pârâului Vămeşoaia din zona Bucium / Iaşi, pentru evitarea inundării Şoselei Iaşi – Vaslui.

  1934 – 1941

  23

  7. 7 Proiectul de apărarea comunei Oprişeni din judeţul Iaşi contra apelor râului Prut, memoriu pentru proiectul de consolidare a malului drept al râului Prut, la punctul numit „Cotul Oprişeni”, schiţe de plan, calculul cantităţilor, analize de preţuri, devize, planuri, schiţe, corespondenţa aferentă.

  1934 - 1941

  143

  1935 1. 1. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII

  Registru de salarii. 1935 – 1940

  100

  2. 5. SERVICIUL HIDROLOGIC Lucrări privitoare la amenajarea cursului pârâului Ciric, executarea lucrărilor de completare a primului baraj şi de refacerea celui de-al doilea, la iazul mare de la Ciric.

  1935 – 1947

  52

  1936 1. 2. SERVICIUL PERSONAL

  Dosarul personal al omului de serviciu Botsiu Gheorghe, transferat de la Serviciul Apelor Blaj la Serviciul Apelor Iaşi.

  1936 176

  2. 3. SERVICIUL HIDROLOGIC Autorizarea lucrărilor de rectificare a râului Bahlui, km. 65 + 244 – 66 + 576 – Cucuteni, Iaşi.

  1936 – 1937

  13

  3. 4. Lucrări privitoare la executarea canalului colector destinat evacuării apelor meteorice şi scurgerii bălţilor din oraşul Bârlad (planuri de situaţie, memorii tehnice, devize pentru lucrările de construcţie, analiza preţurilor).

  1936 – 1948

  79

  4. 16.? Lucrări privind canalizarea de scurgere a apelor uzate de la depourile CFR din Staţiile Iaşi, Buhăeşti, P. Iloaiei şi Tg. Frumos în apele curgătoare ale Bahluiului, Bârladului şi Bahluieţului până la baltă (Tg. Frumos) cu corespondenţa aferentă. Schiţe, planuri, memorii descriptive asupra instalaţiilor de scurgere.

  1936 – 1938

  142

  1937 1. 1. SERVIVIUL PERSONAL

  Cazier personal aparţinând operatorului 1937 – 1938

  67

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 8

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  topometru Sigismund Fersinand. 2. 2. Tabele cu concediile personalului tehnic şi

  administrativ, instrucţiuni şi fişe de pensiune. 1937 10

  3. 3. SERVICIUL HIDROLOGIC Planuri tematice anuale de colaborare tehnică, lucrări privind rectificarea traseului râului Bârlad între Gara Buhăeşti – Berheci şi râul Vaslueţ în dreptul oraşului Vaslui.

  1937 92

  4. 5. Memoriu pentru lucrările executate la rectificarea cursului râului Jijia şi Bahlui la confluenţa lor în dreptul comunei Tomeşti, judeţul Iaşi, borderouri cu piesele scrise şi desenate, schiţe, procese – verbale de recepţie definitivă, state de plata muncitorilor care execută aceste lucrări.

  1937 – 1939

  177

  5. 6. Lucrări privind amenajarea scurgerilor apelor Prutului şi Jijiei pe sub podurile dintre staţiile CFR Cristeşti şi Vasile Lupu, judeţul Iaşi – memorii de lucrări, schiţe, planşe.

  1937 – 1938

  28

  6. 12. Lucrări privind rectificarea cursului râului Bahlui în scopul asanării văii de la Podul de cale ferată din dreptul comunei Holboca şi până la cantonul de cale ferată pe linia Iaşi – Cucuteni – memoriul de proiect, borderoul cu piesele scrise şi desenate, calcule ale terasamentelor, proiecte şi corespondenţa aferentă.

  1937 – 1941

  40

  7. 10. Lucrările privind rectificarea cursului râurilor Bahlui şi Jijia de la Podul Chipereşti şi până la Podul CFR de pe linia Iaşi – Bălţi din dreptul comunei Holboca în vederea scurgerii apelor la eventualele viituri, procese – verbale ale anchetelor legale în vederea stabilirii suprafeţelor ce urmează a fi expropriate şi pentru stabilirea preţului terenului expropriat, planuri, întâmpinări ale locuitorilor ce urmau a fi expropriaţi, stabilirea preţurilor de aprovizionare necesare construirii drumului naţional Iaşi – Ungheni, borderouri cu actele justificative, chitanţe de primirea unor sume de bani.

  1937 - 1943

  499

  8. 11. Lucrări privind regularea cursului Bahluiului între podul de cale ferată din aval de oraşul

  1937 – 1941

  195

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 9

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  Iaşi, situat în dreptul satului Holboca şi până la confluenţa lui cu Jijia, precum şi a regulării cursului Jijiei de la acest punct până în aval de podul de pe Şoseaua Iaşi – Ţuţora din dreptul satului Chipereşti, publicaţia prin care se anunţă ţinerea licitaţiei pentru executarea acestor lucrări cu documentaţia aferentă, contractul de executare a lucrărilor, proiectul lucrărilor de regulare a cursurilor celor două râuri, calcule ale terasamentelor.

  9. 9. Lucrări privind rectificarea cursului râului Bahlui, între cantonul de cale ferată nr. 51 de pe linia Iaşi – Cucuteni până în dreptul comunei Erbiceni, judeţul Iaşi – borderouri cu piese scrise şi desenate, memorii de proiect, planuri, calcule ale terasamentelor, caiete de sarcini pentru executarea de lucrări hidraulice.

  1937 – 1939

  73

  10. 6. Lucrări privind rectificarea cursului Bahluiului între Chipereşti la confluenţa cu Jijia – corespondenţa cu Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale – Casa Sănătăţii, oferte pentru executarea terasamentelor, calculul terasamentelor, jurnalul de şantier.

  1937 – 1939

  497

  11. 6.? Sondaje şi studii geologice pentru aprovizionarea cu apă a oraşului Iaşi, dar şi pentru întocmirea unor proiecte de apărare a oraşului împotriva inundaţiilor râului Bahlui şi ale pârâului Nicolina, procese – verbale ale comisiilor de deliberare asupra măsurilor ce trebuiau luate pentru prevenirea inundaţiilor, declaraţiilor proprietarilor cărora urma să li se dărâme casele în vederea construirii de canale pentru rectificarea cursurilor râului Bahlui şi a pârâului Nicolina prin care cer despăgubiri, schiţe, planuri, proiecte, borderouri de acte justificative.

  1937 -

  1938 1. 4. SERVICIUL TEHNIC

  Instrucţiuni şi directive tehnice pe ramuri de specialitate.

  1938 – 1945

  20

  2. 5. SERVICIUL HIDROLOGIC Documentaţia referitoare la organizarea serviciului administrativ al ţinutului Put, în

  1938 – 1941

  142

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 10

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  conformitate şi cu noua organizare administrativă a ţării, instrucţiuni pentru înfiinţarea graficului de evidenţa inspecţiilor la instituţiile şi serviciile publice.

  3. 7. Lucrări privind rectificarea pârâului Bahluieţ în zona Podul Iloaiei – corespondenţa purtată cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Comunicaţii – Direcţia Apelor Bucureşti, schiţe, planuri, borderouri cu piesele scrise şi desenate aferente lucrărilor, state de plata lucrătorilor folosiţi la executarea lucrărilor, facturi de plată, acte justificative, fotografii ale zonei1938, memorii asupra studiilor făcute în oraşul Tg. Frumos pentru stabilirea cauzelor inundaţiilor cauzate de pârâul Bahluieţ.

  1938 – 1939

  345

  4. 8. Lucrările privind rectificarea râului Bahlui în continuare de la km. 64 + 395 între staţiile Cucuteni şi Iaşi, necesare pentru apărarea liniei CFR pe distanţa Iaşi – Cucuteni contra eventualelor inundaţii şi ruperi de terasamente.

  1938 – 1943

  89

  5. 14. Lucrări privitoare la rectificarea pârâului Jerăvăţ, în amonte de linia ferată Bârlad – Galaţi (corespondenţă, lucrări, devize, calculul terasamentelor, borderouri ale lucrărilor cu piesele scrise şi piesele desenate, memorii tehnice, planuri de situaţie).

  1938 – 1940

  218

  1939 1. 2. SERVICIUL PERSONAL

  Acte privind personalul – concedii, numiri şi concentrări, decizii cu privire la stabilirea orelor de cancelarie, fişe de adeziune la F.R.N.

  1939 61

  2. 4. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII State de plata salariilor a observatorilor hidrometrici, chitanţe, o5rdonanţe de plată, cu bucata, borderouri cu acte justificative.

  1939 138

  3. 5. State de plata salariilor tehnicienilor şi personalului administrativ, borderouri cu acte justificative trimise spre ordonanţare şi de transport, memorii şi chitanţe.

  1939 409

  4. 3. SERVIVIUL HIDROLOGIC Buletine cu stabilirea nivelului apei unor râuri.

  1939 – 1951

  41

  1940

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 11

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  1. 1. SERVICIUL PERSONAL Instrucţiuni privind Frontul Renaşterii Naţionale, depuneri de jurăminte, memorii de încadrarea personalului, adrese de salarizarea acestuia, declaraţii de averea salariaţilor, adeverinţe ale personalului prin care se precizează că aceştia au făcut cereri de înscriere în FRN.

  1940 87

  2. 2. Cazierul persoanei Ana Iacobeţ, fostă Creţu, angajată în funcţia de impiegată – dactilografă, foaie calificativă, statul de serviciu şi fişa de pensiune.

  1940 – 1952

  113

  3. 5. SERVICIUL TEHNIC Lucrările propuse a se executa în exerciţiul anului 1940 - 1941 şi de apărare contra inundaţiilor apelor din unele comune din judeţul Iaşi – planuri, tabele cu aceste lucrări, jurnal de şantier.

  1940 62

  4. 8. SERVICIUL CADRE Corespondenţa purtată cu unităţile exterioare privind probleme de cadre - drepturi în cazuri speciale pentru concentraţi, legea pentru sporirea impozitelor pe acte şi fapte juridice, circulară înaintată prefecţilor şi primarilor cu privire la instaurarea unor măsuri speciale cu ocazia evenimentelor prin care trece ţara, tabele cu personalul, măsuri cu privire la controlul, recepţia şi lichidarea lucrărilor la clădirile afectate de cutremur.

  1940 – 1941

  207

  5. 10. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII State de plata salariilor personalului tehnic şi administrativ, cont deplasări, foi de amortizări a bunurilor, borderouri cu actele justificative pentru ordonanţare, corespondenţă contabilă, memorii de întrebuinţarea timpului.

  1940 301 Vol. I

  5. 10 State de plata salariilor personalului tehnic şi administrativ, cont deplasări, foi de amortizări a bunurilor, borderouri cu actele justificative pentru ordonanţare, corespondenţă contabilă, memorii de întrebuinţarea timpului.

  1940 312 Vol. II

  6. 16 SERVICIUL HIDROLOGIC Lucrări privitoare la continuarea apărării satului Oprişeni din comuna Ţuţora, judeţul

  1940 – 1944

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 12

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  Iaşi – devize ale lucrărilor, corespondenţă prin care se rambursează sume de bani pentru executarea acestor lucrări, oferte, analize ale preţurilor, procese – verbale ale lucrărilor executate, planşe, tabele cu materialele necesare, state de plata lucrătorilor întrebuinţaţi pentru executarea lucrărilor.

  1941 1. 2. SERVICIUL SECRETARIAT

  Registrul de intrare – ieşire a corespondenţei de la Aeroportul Iaşi, de la nr. 29 – 182.

  1941 – 1942

  18

  2. 6. SERVICUL CADRE Regulamentele de organizare şi funcţionare a şcolilor speciale (Şcoala de agenţi hidraulici din Timişoara).

  1941 – 1943

  90

  3. 12 SERVICIUL TEHNIC Studii şi cercetări hidrografice ale terenurilor degradate, fişe de evidenţe a acestor terenuri.

  1941 – 1942

  21

  4. 14. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII State de plata salariilor personalului tehnic şi administrativ, borderouri de actele justificative, ordonanţe de plată, corespondenţă contabilă, conturi de deplasare, delegaţii.

  1941 321

  5. 15. State de plata observatorilor hidrometrici, ordonanţe de plată şi acte justificative, memorii de întrebuinţarea timpului la deplasări, instrucţiuni provizorii cu privire la drepturile familiilor personalului mobilizat, conturi de deplasare.

  1941 – 1942

  402

  6. 19. SERVICIUL HIDROLOGIC Lucrări privitoare la întreţinerea cursului râului Siret, în dreptul localităţii Şcheia, comuna Cuza Vodă, judeţul Iaşi (corespondenţă, state de lucrări, chitanţe, devize, planuri de situaţie).

  1941 160

  7. 17. Lucrări privitoare la regularizarea şi îndiguirea râurilor Jijia şi Bahlui în vederea apărării liniei ferate Iaşi – Ungheni împotriva inundaţiilor între staţiile Socola şi Ungheni (corespondenţă, procese – verbale de constatare).

  1941 – 1942

  24

  8. 18. Lucrările privitoare la executarea proiectului 1941 – 21

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 13

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  de regularizarea cursului râului Bahlui din aval de Iaşi, de la confluenţa cu Jijia şi până la podul CFR din dreptul comunei Holboca, judeţul Iaşi (borderouri cu piesele scrise şi desenate, planşe, proiecte, calculul terasamentelor, baza şi analiza preţurilor, devize de lucrări).

  1942

  9. 11. Observaţii hidrometrice şi materiale documentare privind activitatea posturilor hidro.

  1941 – 1942

  472

  1942 1. 1. SERVICIUL ORGANIZARE

  Documente referitoare la o nouă reorganizare şi funcţionare a serviciilor, în acord şi cu noua organizare administrativă a ţării şi cu Legea regimului apelor, procese – verbale cu lucrările hidraulice executate, evacuarea Serviciul Apelor din Iaşi la Craiova ca urmare a războiului.

  1942 – 1945

  165

  2. 3. SERVICIUL METEOROLOGIE Referate de inspecţie a staţiei meteo Vişan, judeţul Iaşi.

  1942 – 1954

  15

  3. 5. Procese – verbale, inventare şi referate de inspecţie referitoare la staţia meteo Bârlad – Drăgăşani.

  1942 – 1954

  4. 7. SERVICIUL TEHNIC Proiecte şi devize privind îndiguirile şi profilele diferitelor cursuri de ape.

  1942 280

  5. 8. Lucrările de apărare a malurilor râului Trotuş şi rectificarea cursului acestui râu la postul de la km. 69 + 300 linia Adjud Palanca şi apărarea satului Dărmăneşti contra inundaţiilor.

  1942 51

  6. 9. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII Statele de salarii ale lucrătorilor diurnişti, chitanţe şi acte justificative, ordonanţe de plată.

  1942 319

  7. 10. Statele de plata personalului tehnic şi administrativ, ordonanţe de plată, conturi de deplasări, delegaţii pentru încasarea unor sume de bani de către personalul Serviciului, borderouri de actele justificative.

  1942 438

  8. 12. Reţineri de împrumuturi făcute la Institutul 1942 – 222

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 14

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  general de Asigurare a Funcţionarilor, corespondenţa purtată cu această instituţie.

  1946

  9. 13. Registru de încasări şi plăţi. 1942 – 1943

  100

  10. 14. Registru inventar. 1942 14 11. 15. Lucrări de amenajare a pârâului Cacaina

  (Valea Seacă) din oraşul Bârlad. 1942 – 1944

  35

  12. 11. Instrucţiuni, circulare, corespondenţă cu privire la modalităţile de acţiune şi obligaţiile ce revin salariaţilor Serviciului în timpul calamităţilor.

  1942 – 1943

  80

  1943 1. 8. SERVICIUL TEHNIC

  Cercetări efectuate în vederea amenajării integrale a cursurilor râurilor Jijia, Başeul, Sidna şi Bahlui, devize pentru instalarea mirelor hidrometrice pe aceste râuri, ordonanţe de plată, scrisori de trăsură, borderouri cu acte justificative, state de plată pentru lucrătorii întrebuinţaţi la efectuarea lucărilor, chitanţe.

  1943 – 1949

  174

  2. 10. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII State constatând prezenţa şi achitarea personalului tehnic şi administrativ, ordonanţe de plată, delegaţii pentru încasarea unor sume de bani de la Administraţia Financiară Iaşi.

  1943 300

  3. 9. SERVICIUL HIDROLOGIC Buletine cu nivelul pârâului Başeu, mira hidrometrică Ştefăneşti – Botoşani.

  1943 – 1951

  95

  4. 17. Lucrări de apărare a comunei Băcani, judeţul Tutova împotriva inundaţiilor provocate de revărsarea pârâului Şimila (memoriu descriptiv, planuri de situaţie, hotărârea Serviciului Apelor nr. 3 / 3 ianuarie 1944).

  1943 – 1944

  19

  5. 18. Lucrări de amenajarea pârâului Cacaina (Valea Seacă) din oraşul Bârlad până în apropierea satului Perieni, judeţul Tutova (planuri de situaţie, fotografii, măsurători, evaluarea lucrărilor).

  1943 – 1944

  14 file

  6. 19. Corespondenţă referitoare la urgentarea secării bălţilor din staţia Crasna şi de pe tronsonul Crasna – Munteni.

  1943 – 1944

  24 file

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 15

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  7. 14. lucrări privind stabilirea deschiderii poduril0or de pe linia Podul – Iloaiei – Hârlău, în scopul evitării inundării liniei în dreptul oraşului Podul Iloaiei, de apele râului Bahlui (schiţe, planuri, corespondenţă).

  1943 14

  8. 15. Lucrări privind apărarea satului Oprişeni, comuna Ţuţora, judeţul Iaşi împotriva apelor râului Prut (devize pentru continuarea lucrărilor, baza şi analiza preţurilor, planuri, borderouri cu actele justificative).

  1943 166

  9. 16. Studii privind evaluarea debitului viiturilor extraordinare întocmite de Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor – Direcţiunea Apelor, instrucţiuni privind cercetările şi studiile locale solicitate de Administraţia Autonomă prin Inspecţiile şi Secţiile sale de întreţinere, memoriu pentru proiectul lucrărilor de rectificarea cursului râului Bârlad, începând din aval de podul de cale ferată de la Bălteni până în aval de podul CFR Roşieşti.

  1943 31

  1944 1. 3. SERVICIUL HIDROLOGIC

  Buletine de instalarea mirei hidrometrice şi măsurarea nivelului apei la podul de lemn de pe râul Jijia, de pe drumul nr. 36 Botoşani – Truşeşti – Ştefăneşti, staţia Truşeşti.

  1944 93

  2. 4. Corespondenţă referitoare la observaţiile hidrometrice de la staţia Iaşi.

  1944 102

  3. 5. Buletine prin care se constată nivelul hidrometric şi instalarea mirei hidrometrice la podul de lemn de pe drumul Todireni – Lipiceni din judeţul Botoşani, staţiunea Todireni.

  1944 71

  4. 7. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII State constatând prezenţa şi achitarea personalului tehnic şi administrativ, extrase din Instrucţiunile Ministerului de Finanţe relativ la plata salariilor, corespondenţă contabilă.

  1944 181

  5. 8. State de plata salariului personalului diurnist, ordonanţe de plată, corespondenţă contabilă.

  1944 128

  1945

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 16

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  1. 4. SERVICIUL SECRETARIAT Circulare şi corespondenţă privind aplicarea Convenţiei de Armistiţiu asupra bunurilor expediate în URSS, înfiinţarea de ferme.

  1945 32

  2. 5. Registru de intrare – ieşire a corespondenţei. 1945 – 1949

  40 vol. I

  3. 6. Condică de intrare – ieşire a corespondenţei de la Staţia Meteo Iaşi.

  1945 – 1949

  99

  4. 7. SERVICIUL PERSONAL Corespondenţă referitoare la personalul Serviciului, angajări, detaşări şi transferări.

  1945 118

  5. 9. SERVICIUL CADRE Regulamentul de organizare şi funcţionare a cursurilor profesionale, corespondenţă referitoare la bunurile rechiziţionate prin Convenţia de Armistiţiu de către armata sovietică, Legea cu privire la pescuitul în apele de munte, solicitări pentru numiri în anumite posturi din cadrul Serviciului.

  1945 113

  6. 14. SERVICIUL HIDROLOGIC Observaţii hidrologice şi materialul documentar privind activitatea posturilor, devize cu cheltuielile de deplasare a personalului responsabil de controlul mirei, memorii privind controlul mirei hidrometrice amplasate pe unele râuri.

  1945 409

  7. 15. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII State de plata personalului, chitanţe, delegaţii de plată, corespondenţă legată de plata unei indemnizaţii de transferare în interes de serviciu a funcţionarilor evacuaţi din Moldova, Basarabia şi Bucovina, tabele nominale cu funcţionarii Serviciului şi indemnizaţia de transferare şi cheltuielile de transport cu ocazia evacuării.

  1945 – 1946

  333

  8. 16. Acte privind personalul diurnist, observatorii hidrometrici şi lucrări referitoare la salarizarea muncitorilor, acte justificative, delegaţii prin care personalul este desemnat să încaseze sume de bani de la Administraţia Financiară, state cu ziua pentru plata lucrătorilor întrebuinţaţi la lucrări.

  1945 294

  1946

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 17

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  1. 2. SERVICIUL PERSONAL Cazierul persoanei Mihai Geamănă.

  1946 18

  2. 3. Cazierul persoanei Florescu Ioan, artist specialist.

  1946 – 1948

  29

  3. 4. Acte de personal ale angajaţilor (angajări, detaşări), corespondenţă şi documente referitoare la închirierea unor imobile, baze şi analize ale preţurilor pentru lucrările de reparaţie la aceste imobile, devize estimative, borderouri cu actele justificative, state cu ziua pentru plata lucrătorilor întrebuinţaţi.

  1946 – 1948

  351

  4. 5. Corespondenţă şi documente referitoare la închirierea unor imobile, memorii ale locatarilor, borderouri cu actele justificative, procese – verbale de închiriere a imobilelor.

  1946 83

  5. 6. Numiri de personal şi reorganizarea Serviciului, memoriul privind sugestiile Serviciului Apelor Iaşi în vederea schimbării actualei Legi a Serviciului Apelor.

  1946 17

  6. 7. SERVICIUL HIDROLOGIC Buletine lunare privind staţiunea hidrometrică Podul Iloaiei, judeţul Iaşi de pe râul Bahlui.

  1946 – 1951

  54

  7. 8. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Hârlău pod Cantaş de pe râul Bahlui.

  1946 – 1951

  57

  8. 9. Adrese de la agenţii hidrologici privind înaintarea buletinelor de nivelul apei şi devize pentru instalări de mire hidrometrice.

  1946 126

  9. 10. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Tg. Săveni de pe râul Başeu.

  1946 – 1951

  72

  10. 11. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Dorohoi de pe râul Jijia.

  1946 – 1951

  61

  11. 12. Carnet pentru notarea nivelului apei râului Bahlui, staţia Hârlău Pod Cantaş, judeţul Iaşi cuprinzând şi instrucţiuni pentru observatorul mirei – Buga Neculai.

  1946 36

  12. 13. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Uriceni (N. Bălcescu) de pe râul Meletin.

  1946 – 1952

  59

  13. 14. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Răchiţi, judeţul Botoşani de pe râul Putna.

  1946 52

  14. 15. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Răuşeni, judeţul Botoşani de pe râul Jijia.

  1946 55

  15. 16. Carnet pentru notarea nivelului apei râului 1946 – 28

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 18

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  Sitna, staţia Răchiţi, judeţul Botoşani cuprinzând şi instrucţiuni pentru observatorul mirei – C. Maxim.

  1952

  16. 17. Jurnal de miră hidrometrică de măsurarea nivelului apei râului Başeu, bazinul Prut, staţia Ştefăneşti.

  1946 11

  17. 18. SERVICIUL TEHNIC Devizul pentru instalarea mirei hidrometrice la staţia Răuşeni, borderouri, acte de cheltuieli, copii instrucţiuni, adrese, state cu ziua pentru lucrătorii întrebuinţaţi.

  1946 – 1955

  148

  18. 19. SERVCIUL MUNCĂ ŞI SALARII State de plata personalului bugetar, borderouri cu acte justificative, corespondenţă contabilă, tabele cu orele suplimentare, delegaţii.

  1946 – 1947

  314

  1947 1. 1. SERVICIUL SECRETARIAT

  Corespondenţa purtată de Serviciul Apelor Iaşi cu Ministerul Lucrărilor Publice pentru efectuarea lucrărilor stabilite a fi efectuate în cursul acestui an, circulare, baze şi analize ale preţurilor, devize pentru completarea studiilor topografice.

  1947 – 1948

  66

  2. 3. SERVICIUL CADRE Ordine privind anumite probleme administrativ – gospodăreşti, corespondenţă cu unităţile exterioare referitoare al probleme de personal, cereri ale unor angajaţi către Organizaţia de „Cruce Roşie” prin care solicitau ajutoare din partea acesteia din urmă în îmbrăcăminte, încălţăminte sau alimente, încadrări, informări cu privire la reorganizarea serviciilor exterioare.

  1947 161

  3. 6. SERVICIUL TEHNIC Planuri, proiecte privind lucrările de apărare împotriva inundaţiilor demarate în anul 1947, note privind planurile de investiţii, autorizaţii pentru irigarea unor terenuri arabile, devize de lucrări, situaţii cu materialele necesare, tabele cu lucrările hidrotehnice propuse a se executa.

  1947 – 1948

  179

  4. 8. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Folteşti - Covurlui de pe râul Covurlui.

  1947 31

  5. 9. Cercetări referitoare la introducerea de mire 1947 22

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 19

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  hidrometrice la unele staţii hidrometrice. 6. 10. Buletine lunare privind staţia hidrometrică

  Ţibana, judeţul Vaslui de pe râul Sucovăţ. 1947 – 1952

  65

  7. 11. Corespondenţă, procese – verbale, referate, declaraţii cu privire la distrugerea şi sustragerea mirei hidrometrice Folteşti.

  1947 – 1949

  46

  8. 12. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Vaslui de pe râul Vaslui.

  1947 – 1948

  52

  9. 14. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Băicani – Tecuci de pe râul Zeletin.

  1947 25

  10. 13. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Roşcani, comuna Fântânele, judeţul Botoşani de pe râul Siret, lucrări privind reinstalarea acestei mire, baze şi analize ale preţurilor, memoriu pentru consolidarea şi completarea mirei, antemăsurători.

  1947 – 1957

  75

  11. 17. Carnet pentru notarea nivelului apei râului Bahlui, staţia Iaşi, judeţul Iaşi cuprinzând şi instrucţiuni pentru observatorul mirei – Crăiuţ Eusebie.

  1947 36

  12. 26. Documentaţia privind autorizarea morii hidraulice existente în comuna Pătrăuţi, judeţul Suceava, proprietatea lui Dohotari Ştefan.

  1947 6

  13. 25. Documentaţia privind descrierea morii ţărăneşti din comuna Pătrăuţi, judeţul Suceava proprietatea lui Hraviştiuc Ion.

  1947 8

  14. 19. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII State de plata salariilor personalului bugetar al Serviciului, state pentru plata orelor suplimentare, a primei de activitate de 70 % cuvenită personalului temporar şi observatorilor hidrometrici, delegaţii pentru ridicarea unor sume de bani de către personalul Serviciului.

  1947 211

  15. 20. Acte justificative privind plata personalului diurnist şi observatorii hidrometrici, state de prezenţa şi achitarea diurnei, precum şi de plata primei de activitate de 70 % cuvenită acestui personal.

  1947 96

  1948 1. 1. SERVICIUL PERSONAL 1948 127

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 20

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  Documente privitoare la personalul Serviciului, corespondenţă cu unităţile exterioare privind probleme de personal.

  2. 3. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Chipereşti de pe râul Jijia.

  1948 – 1949

  40

  3. 4. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Lărgăşeni, judeţul Tecuci de pe râul Berheci.

  1948 – 1949

  18

  4. 5. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Tg. Frumos de pe râul Bahlueţ.

  1948 – 1949

  40

  5. 6. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Băceşti - Roman de pe râul Bârlad.

  1948 – 1949

  44

  6. 7. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Bivolari, judeţul Iaşi de pe râul Prut.

  1948 – 1949

  32

  7. 8. Carnet pentru notarea nivelului apei râului Ţuţora, staţia Bogeşti, judeţul Tutova cuprinzând şi instrucţiuni pentru observatorul mirei – Moraru Gh.

  1948 35

  8. 9. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Valea – Rea , judeţul Vaslui de pe râul Vasluieţ.

  1948 – 1949

  41

  9. 10. Corespondenţă referitoare la activitatea posturilor hidrometrice, procese – verbale de recepţie definitivă, devize de lucrări, state cu ziua pentru lucrătorii întrebuinţaţi, chitanţe, borderouri cu acte de cheltuieli.

  1948 439

  10. 11. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII Decontarea şi vărsarea unor sume de bani, state de plata personalului bugetar, state de plata indemnizaţiei lunare, ordonanţe de plată.

  1948 – 1949

  154

  11. 12. Acte privind salarizarea muncitorilor, chitanţe, borderouri cu acte justificative, state de plata personalului diurnist.

  1948 319

  12. 16. Acte personal STV (state de serviciu, fişe de pensiune, foaie calificativă, certificate prin care se atestă absolvirea unor cursuri, corespondenţă privind angajările de personal, decizii de menţinere în funcţie).

  1948 – 1950

  246

  13. 17. Lucrări referitoare la amenajarea şi îndiguirea pârâului Valea Seacă – Cacaina, pentru apărarea oraşului Bârlad împotriva inundaţiilor (proiecte, memorii descriptive, planuri de situaţie, calculul terasamentelor, devize de lucrări, baze şi analize ale preţurilor,

  1948 36 Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 21

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  procese – verbale de recepţie definitivă). 14. 18. Caiet de sarcini pentru executarea de lucrări

  hidraulice pe râul Bârlad şi pârâul Cacaina / Valea Seacă.

  1948 85

  1949 1. 3. SERVICIUL PERSONAL

  Corespondenţă privind încadrările de personal, practica studenţilor şi a elevilor şi colaborarea cu diferite instituţii.

  1949 131

  2. 8. SERVICIUL HIDROLOGIC Buletine lunare privind staţia hidrometrică Buhăeşti, de pe râul Bârlad.

  1949 – 1951

  21

  3. 9. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Lespezi de pe râul Siret.

  1949 – 1951

  18

  4. 10. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Ghimeş - Făget, de pe râul Trotuş.

  1949 – 1951

  39

  5. 11. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Borca, judeţul neamţ de pe râul Bistriţa.

  1949 – 1951

  50

  6. 12. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Bumbăta de pe râul Prut.

  1949 – 1951

  33

  7. 13. Corespondenţă privind activitatea posturile hidrologice şi întocmirea buletinelor hidrologice.

  1949 14

  8. 14. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Mănăstirea Caşin - Suseni de pe râul Caşin.

  1949 44

  9. 15. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Tg. Neamţ de pe râul Neamţ.

  1949 – 1951

  17

  10. 16. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Tupilaţi de pe râul Moldova.

  1949 15

  11. 17. Carnet pentru notarea nivelului apei râului Jijia, staţia Truşeşti, judeţul Botoşani cuprinzând şi instrucţiuni pentru observatorul mirei – Alex. Znacan.

  1949 35

  12. 18. Corespondenţă, memorii, instrucţiuni referitoare la instalarea mirelor hidrometrice şi caracterizarea posturilor hidrometrice.

  1949 106

  13. 19. Jurnal de miră hidrometrică pentru râul Neamţ de la staţia Neamţ.

  1949 - 1951

  17

  14. 20. Jurnal de miră hidrometrică pentru râul Bistriţa de la staţia Roznoc.

  1949 19

  15. 21. Jurnal de miră hidrometrică pentru râul Bistriţa, judeţul Neamţ de la staţia Sabasa.

  1949 5

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 22

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  16. 22. Jurnal de miră hidrometrică pentru râul Moldova de la staţia Tupilaţi.

  1949 5

  17. 23. Instrucţiuni pentru cercetzarea hidrografică a râurilor prin recunoaşteri.

  1949 – 1955

  117

  18. 24. Jurnal de miră hidrometrică pentru râul Moldova de la staţia Tupilaţi.

  1949 4

  19. 25. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Lucăceşti – Valea Arini – Bacău de pe râul Tazlău.

  1949 27

  20. 26. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Dărmăneşti, judeţul Bacău de pe râul Trotuş.

  1949 – 1950

  16

  21. 27. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Lunca de Jos - Comăneşti de pe râul Trotuş.

  1949 – 1951

  17

  22. 28. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Helegiu, judeţul Bacău de pe râul Tazlău.

  1949 – 1951

  17

  23. 29. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Oneşti, judeţul Bacău de pe râul Trotuş.

  1949 – 1951

  17

  24. 30. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Sângeroasa de pe râul Bistriceanu.

  1949 – 1951

  24

  25. 31. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Poiana Uzului - Dărmăneşti de pe râul Uzul.

  1949 – 1951

  18

  26. 32. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Bogdăneşti de pe râul Oituz.

  1949 – 1951

  16

  27. 33. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Bicaz de pe râul Bicaz.

  1949 – 1951

  157

  28. 34. SERVICIUL TEHNIC Proiecte pentru înfiinţarea unei mire hidrometrice pe râul Uz, în punctul numit „Răchitiş”, comuna Dărmăneşti, judeţul Bacău în valoare de 12.000 lei – borderoul cuprinzând piesele proiectului de înfiinţare a acestei mire, memorii justificative, baza preţurilor, schiţe, corespondenţă.

  1949 29

  29. 35. Proiectul pentru înfiinţarea staţiunii hidrometrice de pe râul Bârlad - borderoul cuprinzând piesele proiectului de înfiinţare a acestei mire, memorii justificative, baza preţurilor, schiţe, procese – verbale de recepţie definitivă, corespondenţă.

  1949 27

  30. 36. Documentaţia care a stat la baza întocmirii proiectului staţiunii Slănic Moldova, judeţul Bacău, precum şi planul de situaţie cu

  1949 – 1950

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 23

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  indicarea perimetrelor de protecţie, referate de aprobare a modificării actualului perimetru, tabel cu numele proprietarilor particulari din staţiunea Slănic Moldova, hotărârea de extindere a perimetrului de protecţie a izvoarelor minerale şi de apă potabilă din această staţiune, proiecte, schiţe.

  31. 37. Proiecte şi planuri referitoare la instalarea a trei mire hidrometrice la podurile de lemn din cuprinsul judeţelor Bacău şi Neamţ, în valoare de 12.000 lei - borderoul cuprinzând piesele proiectului de înfiinţare a acestei mire, memorii justificative, baza preţurilor, schiţe, procese – verbale de recepţie definitivă, corespondenţă.

  1949 118

  32. 38. Instrucţiuni, circulare, directive tehnice pe ramuri de specialitate.

  1949 19

  33. 39. Documentaţia privind înfiinţarea a 6 staţiuni hidrometrice în cuprinsul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Ape Iaşi - borderoul cuprinzând piesele proiectului de înfiinţare a acestei mire, memorii justificative, baza preţurilor, schiţe, procese – verbale de recepţie definitivă, corespondenţă.

  1949 13

  34. 40. Documentaţia privind înfiinţarea a două staţiuni hidrometrice pe râul Trotuş la Oneşti, judeţul Bacău şi pe râul Slănic în punctul Biserica, comuna Slănic, judeţul Bacău - borderoul cuprinzând piesele proiectului de înfiinţare a acestei mire, memorii justificative, baza preţurilor, schiţe, procese – verbale de recepţie definitivă, corespondenţă.

  1949 30

  35. 41. Documentaţia întocmită pentru instalarea a două mire hidrometrice la podurile de zidărie din cuprinsul judeţului Neamţ, respectiv râurile Bistriţa şi Moldova - borderoul cuprinzând piesele proiectului de înfiinţare a acestei mire, memorii justificative, baza preţurilor, schiţe, procese – verbale de recepţie definitivă, corespondenţă.

  1949 25

  36. 43. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII State recapitulative de plata diurnei cuvenite observatorilor hidrometrici din cadrul

  1949 79

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 24

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  Serviciului, state de plata indemnizaţiei de practică cuvenită elevilor, borderouri cu acte justificative.

  37. 44. Liste de preţuri cu standardele şi normele tehnice, lucrări şi acte justificative privind întreţinerea de imobile, concluziile Serviciului Norme din cadrul Serviciului Norme şi Controlul Construcţiilor cu privire la normele şi salariile întreprinderilor de construcţii, antemăsurători pentru lucrările de amenajare a râului Bistriţa pentru plutărit, măsurile luate în vederea continuării lucrului pe şantiere şi în cursul anotimpului de iarnă, memorii asupra deplasărilor efectuate, tabele cu indicii tehnico – economici ce urmează a se urmări în cursul anului 1950.

  1949 – 1950

  297

  38. 49 SERVICIUL CONTABILITATE Instrucţiuni privind planificarea financiară şi bugetul Ministerului Lucrărilor Publice.

  1949 151

  39. 50. Documentaţia referitoare la închirierea imobilului ocupat de Serviciul Apelor Iaşi, corespondenţă, planul de aprovizionare cu materiale de construcţie a imobilului ocupat de Serviciu, devize de continuare a reparaţiilor.

  1949 62

  40. 52. Acte de personal – certificate de bună purtare, decizii ministeriale de angajare, foi calificative, state de serviciu, declaraţii de averea mobilă şi imobilă a angajaţilor, corespondenţa aferentă.

  1949 317

  41. 53. Lucrări de amenajare a văii pârâului Valea Seacă, judeţul Tutova (borderouri cu acte justificative, procese – verbale de constatate, referate de aprobare şi angajare, bonuri, chitanţe, facturi, state cu ziua pentru plata lucrătorilor întrebuinţaţi).

  1949 29

  42. 54. Lucrări de amenajare a văii pârâului valea Seacă, judeţul Tutova - borderouri cu acte justificative, procese – verbale de constatate, referate de aprobare şi angajare, bonuri, chitanţe, facturi, state cu ziua pentru plata lucrătorilor întrebuinţaţi.

  1949 35

  43. 55. Proiectul lucrărilor de amenajare a afluenţilor şi rectificarea cursului râului Bârlad, judeţul Tutova.

  1949 24 file

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 25

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  1950 1. 2. SERVICIUL CADRE

  Corespondenţă privind practica elevilor şi studenţilor – programul de practică, instrucţiuni privind controlul practicii în producţie a elevilor Şcolilor Medii Tehnice ce depinde de Ministerul Construcţiilor. Tabele cu studenţii şi practica ce urmează să o execute.

  1950 – 1951

  37

  2. 4. SERVICIUL APROVIZIONARE Liste de preţuri privind standardele şi normele tehnice de aprovizionare, impozitele pe venituri ale populaţiei, instrucţiuni referitoare la normele de acordare a avansurilor în numerar de către instituţiile bugetare.

  1950 22

  3. 5. Corespondenţă, instrucţiuni şi hotărâri privind reglementarea stabilirii normelor de lucru pentru munca în acord la operaţiunile de încărcare şi descărcare a mărfurilor pe rampele şi liniile CFR, ordine referitoare la formarea trenurilor marşrutizate, precum şi cu privire la planificarea transporturilor.

  1950 18

  4. 8. SERVICIUL HIDROLOGIC Instrucţiuni metodice pentru serviciile Direcţiei Generale Hidrometeorologice apărute la Leningrad în anul 1950 şi traduse şi direcţionate către serviciile sale de către Secţia Evidenţă şi Reglementări din cadrul Direcţiei.

  1950 149

  5. 10. Tabele cu staţiunile hidrometrice din raza Direcţiei Regionale de Drumuri şi Ape Iaşi, borderouri cu datele hidrologice extrase din arhiva Direcţiei la cererea Institutului de Studii şi Proiectări Energetice.

  1950 12

  6. 11. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Roznovăţ de pe râul Bistriţa.

  1950 – 1952

  16

  7. 12. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Ludoş de pe râul Tazlău.

  1950 – 1952

  18

  8. 13. Tablouri cuprinzând cotele citite la staţiunile hidrometrice, precum şi date privind precipitaţiile căzute în cele 24 de ore precedente şi înregistrate la staţiunile pluviometrice.

  1950 – 1954

  9. 14. Buletine lunare privind staţia hidrometrică 1950 – 12

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 26

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  Giron - Neamţ de pe râul Cracău. 1952 10. 15. Carnet pentru notarea nivelului apei râului

  Bistriţa, staţia Viişoara, judeţul Neamţ cuprinzând şi instrucţiuni pentru observatorul mirei – Cazacu C-tin.

  1950 35

  11. 16. Buletine lunare privind staţia hidrometrică Asău - Tecuci de pe râul Asău.

  1950 – 1953

  3

  12. 17. Corespondenţă privind plata diferenţei de diurnă lunară cuvenită observatorilor hidrometrici din staţiunile Roman, Bacău şi Răcătău, asigurarea plăţii muncitorilor angajaţi la paza mirelor hidrometrice şi pentru comunicarea nivelului apelor, state de plată pentru diferenţa de diurnă lunară, dar şi a lucrătorilor de la mire.

  1950 36

  13. 18. Jurnal de miră hidrometrică pentru râul Moldova, la staţia Gura Humorului.

  1950 – 1951

  7

  14. 20. Adrese prin care Direcţia regională de Drumuri şi Ape solicită staţiilor hidrometrice să comunice jurnalele mirelor hidrometrice din cuprinsul Direcţiei din Iaşi, tabele cu datele esenţiale privind mirele hidrometrice din cuprinsul Direcţiei de Drumuri şi Ape Iaşi.

  1950 – 1951

  15

  15. 22. SERVICIUL TEHNIC Documentaţia privind finalizarea lucrărilor de apărare contra inundaţiilor râului Siret a podului Şcheia, judeţul Roman – procese – verbale de recepţie a lucrărilor, situaţii financiare a cantităţilor şi valorilor la lucrarea de apărare a podului, devize după execuţie, procese – verbale de constatare, lucrările executate şi evaluarea lor.1950 – 1951.

  1950 – 1951

  28

  16. 23. Instrucţiuni tehnice, schiţe, planuri referitoare la: Determinarea debitului apei; Aparate şi metode pentru măsurarea debitului lichid; Despre reţeaua hidrologică; Caracteristici fizico – geografică ale bazinelor hidrografice; Evaporaţia apei.

  1950 131

  17. 24. Proiectul şi devizul pentru îndiguirea râului Moldova în dreptul satului Dărmăneşti – Roman.

  1950 28

  18. 25. SERVICIUL INVESTIŢII Instrucţiuni emise de Direcţia Regională de

  1950 11

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 27

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  Drumuri şi Ape Iaşi referitoare la aplicarea broşurilor de norme pe anul 1950, Regulamentul intern privind măsurile tehnice, medico – sociale şi de igienă, îndrumări pentru folosirea zidăriei armate la executarea buiandrugilor în construcţiile civile.

  19. 28. Analize preţuri, state de plată pentru muncă în acord, tabele pentru calcularea normelor de timp, foi de angajament, privind lucrările de întreţinere a râului Moldova în dreptul satului Simineşti, judeţul Roman.

  1950 17

  20. 31. Tabele cu mâna de lucru necesară pentru lucrările de investiţii, tabele cu rapoartele lunare, tabele cu materialele necesare, centralizatoare decadale pentru lucrările de investiţii în regie.

  1950 65

  21. 32. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII Instrucţiuni referitoare la aplicarea dispoziţiilor cu privire la problemele de muncă, accidente de muncă.

  1950 22

  22. 33. Legislaţia privind problemele de muncă şi salarii în sectorul de construcţii, ordinul circular emis de Direcţia Regională de Drumuri şi Ape Iaşi privind controlul din punct de vedere calitativ în timpul lucrărilor şi examinate prin Laborator pe loturi, tabele cu preţurile de închiriere a utilajului din Staţie, procese – verbale de predare – primire a lucrărilor.

  1950 38

  23. 34. Corespondenţă privind problemele de personal, procesul – verbal de constituire a Comisiei şi a colectivelor de adaptarea încheierea contractelor colective în cadrul Regionalei de Drumuri şi Ape Iaşi, instrucţiuni în legătură cu prelucrarea şi încheierea contractelor colective din Sectorul de Stat, proiect de contract colectiv încheiat între secţiile Direcţiei regionale Drumuri şi Ape Iaşi şi Comitetele Sindicale de secţii.

  1950 31

  24. 36. Normativul pentru repartizarea echipamentului pentru protecţia individuală, Hotărârea Consiliului de Miniştri privind regimul de lucru pe şantierele de construcţii,

  1950 – 1951

  37

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 28

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  copia ordinului Ministerului de Construcţii – Direcţia Regională de Drumuri şi Ape Iaşi referitor la extinderea muncii în acord şi îmbunătăţirea normelor existente, instrucţiuni sanitare de urmat de către toţi muncitorii pentru păstrarea în bune condiţiuni a sănătăţii şi prevenirea bolilor, altă corespondenţă de personal.

  25. 37. SERVICIUL CONTABILITATE Corespondenţă contabilă, acte justificative pentru instalarea unei mire hidrometrice la Asău şi Neagra Bicaz, analize de preţuri, schiţe.

  1950 21

  26. 38. Planul de muncă cu documentaţia aferentă, planuri financiare ale organizaţiilor economice socialiste obşteşti, planuri definitive centralizatoare, tablouri cu situaţia lucrărilor din buget pe valori şi volum fizic.

  1950 95

  27. 41. Lucrările de corectare a cursului râului Siret, pe teritoriul comunei Şcheia, judeţul Roman – borderoul cu lucrările de corectare, memoriul de lucrări, ante – măsurători, schiţe, planuri, programul de lucru şi planul de finanţare, corespondenţa aferentă.

  1950 – 1951

  348

  1951 1. 2. Corespondenţa primită de la Ministerul

  Construcţiilor de către Direcţia Generală de Drumuri şi Poduri referitoare la desfiinţarea Sectorului de Ape din cadrul acestui minister şi repartizarea lucrărilor hidrotehnice altor instituţii, tabele cu lucrările hidrotehnice de investiţii prevăzute iniţial în programul Direcţiei Regiunii de Drumuri şi Ape, corespondenţă cu privire la repartizarea lucrărilor prevăzute pentru repartizarea şi întreţinerea lucrărilor de la Şcheia, programul de lucru şi Planul de finanţare privind lucrările de întreţinere privind „Corectarea cursului râului Siret în satul Şcheia, comuna Cuza – Vodă – Raionul Tg. Frumos, memorii tehnice.

  1951 34

  2. 3. Acte de personal – fişa de pensiune, memorii, state de serviciu, declaraţii pentru angajarea temporară de personal, foi calificative, adeverinţe de salariat, corespondenţă de

  1951 – 1957

  367

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 29

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  personal. 3. 4. Acte de personal – fişa de pensiune, memorii,

  state de serviciu, declaraţii pentru angajarea temporară de personal, foi calificative, adeverinţe de salariat, corespondenţă de personal.

  1951 – 1952

  155

  1953 1. 5. Corespondenţă privind citirea barometrelor cu

  presiunea atmosferică, adrese privind plata observatorilor şi cititorilor de barometre de la staţiile hidrometrice, referate de inspecţie, adrese cu greşelile făcute de cei ce citesc barometrele.

  1953 – 1955

  79

  2. 4. Documentaţia privind reparaţia mirei hidrometrice pe râul Putna pe căsoaie cu saltea de fascine, precum şi a limnigrafului de la Radiana pe râul Trotuş – devize de lucrări, antemăsurători, schiţe, planuri, analize preţuri, liste de materiale şi preţuri.

  1953 98

  3. 22? Situaţii cu fondurile medii la principalele culturi agricole în perioada 1946 – 1953, situaţii ale terenurilor pe categorii de folosinţă, tabele cu gospodăriile agricole de stat cu reşedinţele lor din cuprinsul Regiunii Iaşi.

  1953 91

  4. - Documentaţia referitoare la inundaţiile provocate de râul Bârlad – studiul intitulat Consideraţii hidrotehnice asupra inundaţiilor oraşului Bârlad, Tabloul inundaţiilor, tabel cu durata inundaţiilor şi cota de revărsare, adrese referitoare la alunecările de teren provocate de aceste inundaţii, descrieri ale postului hidrotehnic Bârlad, planuri ale zonei.

  1953 22

  5. 24? Jurnalul evenimentelor emis de Comisia Regională pentru Prevenirea şi Combaterea Inundaţiilor, în cadrul cărora este cuprinsă următoarea documentaţie: dare de seamă asupra acţiunilor de prevenire şi combatere a efectelor inundaţiilor din iarna 1953 / 1954, tabele cu lucrările de apărare pregătitoare situaţii ale evacuărilor, fişa explicativă a evacuărilor, tabele cu cheltuielile făcute de comisia regională şi comisiile raionale făcute la executarea muncilor de prevenire şi combatere

  1953 – 1954

  -

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 30

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  a inundaţiilor, fişe de studiu a râurilor de pe cuprinsul regiunii Iaşi, grafice cu evoluţia nivelului apei.

  1954 1. 25? Adrese şi documentaţii privind amenajarea

  bazinului râului Bârlad - fermele componente ale Gospodăriilor Agricole de Producţie din raionul Bârlad, decretul privind folosirea raţională, amenajarea şi protecţia apelor, sarcinile ce revin IPACA Iaşi în legătură cu elaborarea Planului de amenajare integrală a bazinului Bârlad, dări de seamă, tabele cu irigaţiile (grădini de zarzavat) din bazinul râului Bârlad, planuri, hărţi, schiţe ale planului de amenajare a cursurilor de apă din acest bazin, rapoarte cu privire la starea aparatelor şi instrumentelor de măsurat aflate asupra sectorului IPACA Iaşi.

  1954 118

  1957 1. 2. SERVICIUL SECRETARIAT

  Corespondenţă, instrucţiuni şi circulare primite de la Comitetul de Stat al Apelor de pe lângă Consiliul de Miniştri referitoare la activitatea staţiilor meteorologice, starea aparatelor de măsurat temperatura, controalele efectuate la unele staţii şi măsurile stabilite, instrucţiuni asupra circuitului aparatelor hidrometeorologice, Îndrumător privind organizarea concursului de inovaţii şi a condiţiunilor de clasare a unităţilor participante la concurs.

  1957 – 1960

  124

  2. 3. Planuri de lucru lunare întocmite de Comitetul de Stat al Apelor, dispoziţii legate de întocmirea planului de activitate al sectoarelor hidrotehnice, instructaj tehnico – organizatoric, Instrucţiunea preliminară asupra liniilor fundamentale pe care urmează să se discute şi să se stabilească planul de lucru al Secţiilor Direcţiei Generale a Apelor.

  1957 70

  3. 11. SERVICIUL TEHNIC Schiţe de plan referitoare la staţia hidrometeorologică Ceahlău.

  1957 9

  4. 12. Instrucţiuni generale privind asigurarea 1957 13

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 31

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor întocmite de Comitetul de Stat al Apelor de pe lângă Consiliul de Miniştri, Planul de muncă al Comisiei de apărare contra inundaţiilor şi salvarea populaţiei, bunurilor obşteşti şi particulare supuse distrugerilor din cauza inundaţiilor râului Bistriţa, pârâielor Bistriţa şi Borzoghean şi torenţilor din anexa Văleni, tablouri cu reţeaua generală a posturilor hidrometrice din regiunea Suceava.

  5. 13. Planuri de muncă trimestriale ale Secţiei Regionale de Apă, planuri de cheltuieli pentru deplasări, Îndreptarul provizoriu al Secţiilor Regionale de Ape pentru lucrările pregătitoare în vederea întocmirii cadastrului apelor, fişe de evidenţă întocmite de către Institutul pentru planurile de amenajare integrală a cursurilor de apă, dări de seamă lunare.

  1957 56

  6. 15. Corespondenţă referitoare la proiectarea unor poduri peste râul Bârlad, avizul pentru folosirea apelor râului Cerna – Mureş la moara ţărănească Susan Gaşpar din comuna Pestişul Mare din raionul Hunedoare, Regiunea Hunedoara.

  1957 – 1958

  11

  7. 16. Registru provizoriu de evidenţă a bazinului hidrografic Siret, subazinul Suceava.

  1957 76

  8. 17. SERVICIUL HIDROLOGIC Fişe centralizatoare de nivelele de la posturile anexe staţiei Iaşi.

  1957 30

  9. 18. Evidenţa buletinelor de ape subterane şi pluviometrice.

  1957 165

  10. 19. Evidenţa buletinelor de ape subterane şi pluviometrice.

  1957 260

  11. 20. Evidenţa buletinelor de ape subterane şi pluviometrice.

  1957 66

  12. 21. Carnete chestionare privitoare la lacurile existente în comunele de pe raza judeţului Iaşi întocmite de Direcţia Generală Hidrometeorologică în scopul folosirii raţionale a lacurilor şi mai ales pentru îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a lor.

  1957 401

  13. 22. Buletine de iarnă de nivelul apei râului Bistriţa, la staţia hidrometrică Ciocăneşti.

  1957 93

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 32

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  14. 23. Buletine de iarnă de nivelul apei râului Neagra Sarului, la staţia hidrometrică Gura Negri.

  1957 23

  15. 24. Buletine de iarnă de nivelul apei râului Bistriţa, la staţia hidrometrică Dorna Arin.

  1957 24

  16. 25. Buletine de iarnă de nivelul apei râului Moldova, la staţia hidrometrică Prisaca Doamnei.

  1957 31

  17. 26. Buletine de iarnă de nivelul apei râului Moldova, la staţia hidrometrică Dragoşa.

  1957 24

  18. 27. Buletine de iarnă de nivelul apei râului Moldova, la staţia hidrometrică Fundul Moldovei.

  1957 24

  19. 28. Buletine de iarnă de nivelul apei râului Bistriţa, la staţia hidrometrică Crucea.

  1957 23

  20. 29. Buletine de iarnă de nivelul apei râului Dorna, la staţia hidrometrică Cândreni.

  1957 26

  21. 30. Buletine de iarnă de nivelul apei râului Cotîrgaşi, la staţia hidrometrică Bistriţa.

  1957 24

  22. 31. Buletine de iarnă de nivelul apei râului Neagra, la staţia hidrometrică Broşteni.

  1957 24

  23. 32. Corespondenţa Staţiei Hidrologice Focşani, state de plată ale observatorilor din raza staţiei Focşani, măsuri de debite la această staţie.

  1957 – 1958

  295

  24. 33. Planuri de muncă ale Comitetului de Stat al Apelor de pe lângă Consiliul de Miniştri, Regulamentul referitor la asistenţa meteorologică a navigaţiei aeriene internaţionale, dări de seamă ale centrului Meteo de prevedere Bacău, tabel cu staţiile sinoptice în funcţiune, programe de transmisiuni pe sectoare hidro - meteo ale staţiilor sinoptice, fişe lunare ale serviciului, rapoarte asupra activităţii Centrului meteo Bacău.

  1957 – 1958

  348

  25. 34. SERVICIUL METEOROLOGIC Comunicări emise de Centrul Hidrometeorologic Iaşi privitoare la starea timpului şi vizibilitatea atmosferică, precipitaţiile căzute, temperaturile minime şi maxime.

  1957 129

  26. 35. Lucrările de reţea din raza Sectorului Iaşi, expediate la Direcţia Generală

  1957 176

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 33

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  Hidrometeorologică. 27. 36. Buletine hidrometeorologice zilnice emise de

  Direcţia Generală Hidrometeorologică. 1957 247

  28. 42. Fişe plan – evidenţă întocmite de D.G.H. – Centrul Hidrometeorologic Iaşi şi un tabel cu staţiile auxiliare.

  1957 13

  29. 53. Tabele cu avertismentele emise de staţia meteo Bacău.

  1957 127

  30. 55. Corespondenţă meteorologică întocmită de către Staţia Meteorologică Tg. Neamţ, state de plată ale personalului din cadrul acestei staţii, borderouri cu acte justificative.

  1957 141

  31. 56. Corespondenţa Staţiei meteorologice Bacău, Instrucţiuni pentru completarea formularelor cu datele necesare Anului Geofizic Internaţional, formularele completate de către Staţia Meteo – Aero Bacău şi expediate către Comitetul de Stat al Apelor Bucureşti.

  1957 225

  32. 58. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII State de plata observatorilor din raza Staţiei Iaşi.

  1957 – 1958

  33

  33. 59. Corespondenţa hidrometeorologică a Institutului Meteorologic Central, tabele cu situaţia temperaturilor maxime zilnice şi precipitaţiile căzute înregistrate la Staţia meteo Bacău, dări de seamă şi rapoarte asupra activităţii Centrului meteo Bacău, Ordinul emis de Comitetul de Stat al Apelor cu privire la stabilirea funcţiunilor cu muncă nenormată şi a duratei concediului de odihnă, bonuri colective de materiale, foi colective de prezenţă a personalului centrului meteo Bacău, state nominale de plata premiilor.

  1957 – 1958

  310

  34. 60. State de plata orelor normate şi de noapte, a orelor de altitudine, rapoarte asupra activităţii Staţiei Meteo Ceahlău Munte şi fişa lunară a Serviciului, procese – verbale de verificare a inventarului staţiei.

  1957 460

  35. 60 bis Fişe plan – evidenţă întocmite de Centrul Hidrometeorologic Iaşi pentru staţiile sinoptice şi de bază.

  1957 22

  36. 61. Adeverinţe de salariat, dispoziţii de plată, tabele nominale cu salariaţii I.P.A.C.A., state

  1957 135

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 34

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  de plata indemnizaţiei personalului căruia i s-a desfăcut contractul de muncă, adresă referitoare la schema de încadrare a Sectorului I.P.A.C.A. Iaşi.

  37. 62. Corespondenţă meteorologică şui tabele cu salariaţii Staţiei Meteo Bacău, dispoziţii de livrare şi copii de pe statele de plata salariilor, Instrucţiuni de inventariere a Staţiei Meteo Bacău – Aeroport.

  1957 284

  38. 63. Dări de seamă şi rapoarte de activitate ale Staţiei Meteo Botoşani, corespondenţă hidrometeorologică, facturi, corespondenţă contabilă, state de plata salariilor angajaţilor Staţiei meteo Botoşani.

  1957 – 1958

  400

  39. 64. Liste de inventariere ale centrului meteo Bacău, state de plată cu salariaţii, pontaje, borderouri de expediţie, corespondenţă contabilă.

  1957 360

  40. 65. SERVICIUL CONTABILITATE Deconturi de cheltuieli, state de plata observatorilor din raza Staţiei Hidrometeorologice Tg. Ocna, dispoziţii de plată, borderouri de expediţie, corespondenţă contabilă.

  1957 182

  41. 71. Note contabile şi acte justificative privind activitatea financiar – contabilă desfăşurată de Staţia Hidrometeorologică Tg. Ocna, pontaje, borderouri, corespondenţă contabilă.

  1957 341

  42. 72. Liste de inventariere referitoare la activitatea Staţiei Meteorologice Hoceni, raionul Huşi, procese – verbale, Instrucţiuni asupra circuitului aparatelor hidrometeorologice.

  1957

  22

  43. 75. Fişa lunară a Staţiei Meteo Iaşi şi raportul asupra activităţii acestei staţii, scrisori de trăsură, borderouri de expediţie, adresă înaintată de Institutul meteorologic Central cu timpul probabil în cursul lunilor anului 1957.

  1957 313

  1958 1. 9. SERVICIUL METEOROLOGIC

  Observaţiuni pluviometrice efectuate în localitatea Podul Iloaiei, raionul Tg. Frumos, Regiunea Iaşi.

  1958 59

  2. 15. Borderouri cu imprimatele necesare staţiei 1958 – 293

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 35

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  Huşi, adrese referitoare la starea timpului, liste de inventariere, note de transfer, darea de seamă pe anul 1958 la Staţia Meteorologică de baza Huşi, Raionul Huşi, Regiunea Iaşi.

  1959

  3. 26 Buletine hidrometeorologice zilnice emise de Institutul Meteorologic Central din cadrul Comitetului de Stat al Apelor şi Buletinul meteorologic de zbor.

  1958 – 1960

  268

  4. 27 Buletine hidrometeorologice zilnice emise de Institutul Meteorologic Central din cadrul Comitetului de Stat al Apelor şi Buletinul meteorologic de zbor.

  1958 238

  5. 55. Adrese cu date fenologice de la staţiile din regiunea Iaşi, Instrucţiuni privind citirea temperaturii şi presiunii atmosferice, listă cu aparatele meteorologice stricate, Planul de muncă al Serviciului Meteorologic.

  1958 131

  6. 56. SERVICIUL HIDROLOGIC Buletine lunare pentru notarea nivelului apei subterane şi Buletine pentru înscrierea observaţiilor.

  1958 139

  7. 57. Planuri trimestriale de muncă şi Plan – evidenţă (râuri) emise de Direcţia Generală Hidrometeorologică pentru Staţia Hidrologică Tg. Ocna.

  1958 82

  8. 58. Măsurători de debite lichide lunare emise de Staţia Hidrologică Buzău din cadrul Sectorului de Ape Galaţi.

  1958 – 1959

  32

  9. 59. SERVICIUL MUNCĂ ŞI SALARII State de plata observatorilor din raza Staţiei Hidrologice Iaşi.

  1958 – 1959

  53

  10. 60. Foi de pontaj, corespondenţă referitoare la primirea decadelor de control, state de plata salariaţilor Staţiei meteo – Aero Bacău, dispoziţii de livrare, foi de transport, corespondenţă referitoare la completarea buletinelor hidrometeorologice.

  1958 348

  11. 61. State de plata observatorilor hidrometrici din raza Staţiei Hidro Buzău, tabele cu numele şi prenumele acestora, lista nominală cu posturile hidro de la Staţia Hidro Brăila, situaţia observaţiilor efectuate la posturile hidrometrice din raza de activitate a Staţiei

  1958 – 1959

  72 Ar

  hivele

  Nat

  ionale

  ale

  Rom

  aniei

  SJAN

  Iasi

 • 36

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  Hidro Buzău. 12. 62. State de plata salariilor şi acte de casă,

  rapoarte de activitate, borderouri cu justificarea timbrelor, corespondenţă contabilă purtată de Staţia meteorologică Muntele Ceahlău.

  1958 434

  13. 66. Acte de cheltuieli, borderouri cu convorbirile telefonice, bonuri de transfer, deconturi de cheltuieli, memorii de deplasări, liste cu lipsurile din inventar, liste de inventariere, corespondenţă contabilă privind activitatea Staţiei Meteo Bârlad.

  1958 150

  14. Acte de cheltuieli, borderouri cu convorbirile telefonice, bonuri de transfer, deconturi de cheltuieli, memorii de deplasări, liste cu lipsurile din inventar, liste de inventariere, foi colective de prezenţă, copii state de plata salariilor, corespondenţă contabilă privind activitatea Staţiei Meteo Tg. Ocna.

  1958 283

  15. 69. Acte contabile, deconturi de cheltuieli, state de plata salariilor personalului şi a observatorilor, note de inventar, corespondenţă contabilă referitoare la activitatea Staţiei Meteo Tg. Ocna.

  1958 172

  16. 71. Acte contabile, dispoziţii de plată, facturi, bonuri de materiale, citaţii în vederea soluţionării unor litigii de muncă, state de plata îngrijitorului, borderouri de transmiteri, poştale, corespondenţă contabilă privind activitatea Staţiei Meteorologice Câmpulung Moldovenesc.

  1958 288

  1959 1. 2. SERVICIUL SECRETARIAT

  Tabele nominale cu salariaţii Sectorului care vor face de pază, convocări la şedinţele sindicale, dări de seamă asupra activităţii grupei sindicale, Procese – verbale de şedinţe ale grupei sindicale a Sectorului de Apă Siret – Prut Iaşi, materiale referitoare la pregătirea manifestărilor prilejuite de ziua de 24 ianuarie sau de cea intitulată Ce înseamnă pentru noi 16 februarie 1933, tabele cu situaţia sindicală a salariaţilor din reţeaua Sectorului Ape Iaşi.

  1959 120

  Arhiv

  ele N

  ation

  ale a

  le Ro

  man

  iei

  SJAN

  Iasi

 • 37

  Nr. crt.

  Nr. vechi al u.

  a.

  Cuprinsul unităţii arhivistice

  Datele extre

  me

  Nr. file

  Obs

  2. 3. Dări de seamă asupra activităţii grupei sindicale din cadrul Sectorului Apelor Siret - Prut Iaşi, tabele cu salariaţii sindicalişti din grupă care doresc bilete la case de odihnă şi tratamente balneoclimaterice, Procese – verbale de şedinţe, cartoteci de evidenţă a membrilor de sindicat.

  1959 93

  3. 8. SERVICIUL APROVIZIONARE Tabele de timbrele poştale expediate la posturi, adrese pentru aprovizionări cu materiale, pentru expedierea buletinelor de înscriere a observaţiilor asupra apelor subterane de la posturile din Iaşi, facturi de plata unor utilităţi, borderouri de materiale.

  1959 – 1960

  77

  4. 13. SERVICIUL PLANIFICARE Planuri de lucru şi dări de seamă asupra activităţii desfăşurate de Staţia Hidrologică Galaţi, note explicative asupra calculului punctajului.

  1959 – 1960

  131

  5. 15. OFICIUL JURIDIC Documentaţia referitoare la activitatea Comisiei pentru soluţionarea litigiilor de muncă – procese – verbale după Hotărârea Comisiei, chestionare, contestaţii, citaţii, plângeri.

  1959 53

  6. 16. SERVICIUL HIDROLOGIC Fişe plan – evidenţă de la Staţia Hidrologică Galaţi.

  1959 8

  7. 17. Corespondenţa privind activitate