9
Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola kratko korisničko uputstvo v 1.34 HillProtocol Part of Yutani “Building better worlds”

Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola

Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola

kratko korisničko uputstvo

v 1.34

HillProtocol

Part of Yutani

“Building better worlds”

Page 2: Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola

1. Pregled lovaca – Baza članova

Kompletna baza lovaca – članova udruženja koja sadrži osnovne podatke o lovcu i podatke vezane za oružje koje poseduje

(obavezna evidencija broja oružanog lista i kalibra naoružanja) kao i podaci o položenom lovačkom ispitu i, zavisno od udruženja

gde je to potrebno, evidencija pripadnosti sekciji i reviru. U prezentaciji su sa slika namerno uklonjeni lični podaci građana shodno

Zakonu o zaštiti ličnih podataka. Omogućena je pretraga po matičnom broju lovca, broju lovne karte, reviru-sekciji i starosnim

grupama lovaca.

sl.1

Omogućena je laka promena svih podataka o lovcu kao i unos novih lovaca. Moguće je automatsko prebacivanje podataka, ako ih

korisnik ima u nekom drugom(digitalnom) formatu.

sl.2

Page 3: Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola

Odabirom lovca, na ekranu se pokazuje istorija njegovih lovnih karata i dozvola sa sezonama, periodom važenja i datumom

izdavanja. Pojedinačni unešeni podaci o lovcu pored evidencije članstva datog lovca takođe se koriste za popunjavanje svih bitnih

obrazaca koji se sada nalaze u digitalnom obliku (Zahtev za dobijanje lovne karte, dozvola za lov i sl) tako da je prilikom izdavanja

istih potrebna samo overa potpisom čime se višestruko skraćuje vreme izdavanja istih.

Nakon izmirenih obaveza člana za datu lovnu sezonu (plaćanje članarine i lovne karte) odabirom lovca proveravaju se prvo lični

podaci a zatim se dodavanjem tekuće lovne sezone za datog lovca formira i zahtev za dobijanje lovne karte koji samo treba

odštampati i potpisati jer se svi zahtevani podaci već nalaze na njemu.

Kada se pozicioniramo na određenog lovca omogućava nam da jednim pogledom imamo uvid u lične (matične) podatke lovca -

ime, prezime, jmbg, adresa, telefon i sl. kao i podatke vezane za lov – kalibar oružja, broj lovne karte po lovnim sezonama i

osnovni prikaz dozvola za lov tj. za koju vrstu divljači je uzimana dozvola za lov, datum lova i u slučaju odstrela šta je odstreljeno i

broj evidencione markice odstrela. Za detaljnije podatke omogućen je pojedinačni pregled svake dozvole (vođa grupe, članovi

grupe, vrsta divljači, zborno mesto – teren za lov).

sl. 5

sl. 3

Page 4: Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola

2. Izdavanje i pregled dozvola za lov

Uz kreiranu bazu lovaca (baza članova udruženja) sa lovnim kartama izdavanje propratnica za lov je svedeno na par „klika“ mišem.

sl.6

Evidencija dozvola organizovana po sezonama sa periodom važenja. Uz svakog lovca postoji u prikazu i grupa lovaca na dozvoli. Na sl.

6 je brojem 1 označen meni za pregled dozvola i ovlašćenja za zadati dan. Odabirom ovog menija dobijate pregled kao na sl.7.

sl. 7

Prilikom kreiranja nove dozvole aplikacija vodi računa o zauzetosti lovaca za odabrani period i onemogućava duplo izdavanje dozola

za isti vremenski period. Na sl. 8 prikazana je forma za kreiranje dozvole. Posebno su obojeni lovci koji se već nalaze na

dozvolama(deo sa oznakom 1). Lovce možete filtrirati i birati samo one koji su vratili prethodne dozvolee, samo slobodne, po delu

prezimena i imena. Klikom na dugme za prebacivanje lovca na dozvlu(>>) aplikacija automatski prebacuje lovca na dozvolu, ali

“povlači” i lovce koji su prethodni put zajedno lovili sa odabranim lovcem, zbog običaja da se grupe u kojima love ponavljaju. Ukoliko

niste zadovoljni ovim sastavom grupe u delu na sl. 8 označenom brojem 2, možete se kretati kroz istoriju sezona i odabrati drugi

sastav grupe.

Page 5: Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola

sl.8

U delu označenom sa 3, birate jedan od “tipova” lova(predefinisana vrednost o kojoj će biti više reči kasnije). Svaki tip lova dolazi sa predefinisanim brojem lovine za odstrel. Ovaj broj možete pojedinačno menjati ili se uvek, klikom na dugme “…” vratiti na osnovne vrednosti. Delovi 4, 5 i 6 odnose se na odabira markica, vremena i mesta lova. Treba napomenuti da aplikacija “pamti” vaš izbor i nudi vam ga prilikom kreiranja naredne dozvole. Npr. ako izaberete period važenja dozole u opsegu od 01.10.2018 do 02.10.2018, aplikacija će na dalje da vam “nudi” taj period.

Aplikacija takođe ne dozvoljava mogućnost da dozvolu(isto važi i za ostale opcije) snimite, ukoliko niste popunili neophodne podatke.

Tek tada, npr. na sl.8, dugme “Snimi” postaje aktivno. Tek kada snimite dugme “Dozvola” i “Ovlasćenje” postaju aktivna i možete da

štampate, itd….Dozvole možete da štampate ili izvezete u više ponuđenih formata.

U delu ˂SEZONA˃ naznačene su lovne sezone (npr. 2016/17, 2017/18...) čime je prilikom pregleda izdatih dozvola moguć odabir za koju lovnu sezonu želimo da imamo uvid.

Deo ˂VRSTE LOVA˃ odnosi se na tip dozvole (Dozvola za lov krupne divljači, sitne divljači, pojedinačni lov, grupni lov...) i moguće je ubaciti neograničen broj dozvola za svaku vrstu lova bez ograničenja u vrsti divljači.

Deo ˂ZBORNA MESTA˃ odnosi se na terene tj. polazna mesta prilikom izdavanja dozvola za lov i unosi se i menja za svaki tip dozvole bez ograničenja. U delu ˂VRSTE ŽIVOTINJA˃ date su tj. unose se vrste divljači za lov predviđene GPGL-om za odstrel pojedinačno po vrsti (tipu) dozvole za lov (krupna divljač, sitna divljač, predatori...).

U delu ˂VREME LOVA˃ unosi se vreme lova (od – do) takođe bez ograničenja dok je deo ˂MARKICE˃ predviđen za unos dobijenih

odstrelnih markica za datu sezonu lova.

Page 6: Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola

Da bi aplikacija olakšala vaš rad i unos podataka svela na prost izbor uveli smo pojam predefinisanih vrednosti. Unesete ih jednom a

koristite u opcijama programa.

Page 7: Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola

SVI OVI PODACI POTREBNI SU TJ. ZAHTEVANI SU PRILIKOM IZDAVANJA DOZVOLA ZA LOV I IZVEŠTAJA O IZVRŠENOM LOVU TAKO DA

JEDNOM NAPRAVLJENA BAZA VIŠESTRUKO SKRAĆUJE VREME IZDAVANJA DOZVOLA GDE VIŠE NEMA RUČNOG UPISIVANJA BILO KOG

PODATAKA SEM OVERE (PEČAT, POTPIS) IZDATE DOZVOLE.

Na sl.5 posebno su obojeni lovci koji su „zauzeti“ tj koji se već nalaze na nekoj prijavi za taj dan (deo sa oznakom 1). Lovce možete tražiti tj. filtrirati višestruko – samo slobodni lovci, samo lovci sa vraćenim dozvolama ili direktno po imenu i prezimenu ili po broju lovne karte. Prilikom izrade dozvole prvo se traži i bira lice – lovac vođa grupe i klikom na dugme za prebacivanje lovca na dozvolu (˃˃) aplikacija automatski prebacuje lovca na dozvolu (sl.8 deo označen br.2). Prilikom odabira vođe grupe aplikacija će automatski „povući“ i lovce članove grupe koji su se nalazili na prethodno izdatom dozvolom sa istim vođom grupe zbog običaja da se grupe lovaca ponavljaju. Ukoliko niste zadovoljni ovim sastavom grupe u delu na sl.8 označenim br.2 možete se kretati kroz istoriju sezona i odabrati drugi sastav (...).

U delu označenim brojem 3 na sl.8, birate jedan od „tipova“ lova tj dozvola za lov (koji ste ranije uneli u okviru pripreme aplikacije za izdavanje dozvola – sezona, tip, markice, vrsta lova...). Svaki tip lova odnosno dozvole za lov dolazi sa prethodno definisanom vrstom divljači koja se lovi (npr. fazan, zec, divlja patka, divlja svinja i sl.) i dozvoljenim brojem jedinki za odstrel po grupi tj. dozvoli. Ovaj broj možete pojedinačno menjati ili se uvek, klikom na dugme (...) vratite na osnovne vrednosti.

Delovi označeni brojevima 4, 5 i 6 na sl.5 odnose se na odabir odstrelnih markica, vremena i mesta lova. Treba napomenuti da aplikacija „pamti“ vaš izbor tipa dozvole i vremena lova i nudi vam ga prilikom kreiranja naredne dozvole. Npr. – ako za period „važenja“ dozvole izaberete 01.10.2018, aplikacija će pri svakoj sledećoj dozvoli nuditi taj period do njegove promene.

Aplikacija takođene nedozvoljava mogućnost da dozvolu snimite (što važi i za ostale opcije) ukoliko niste popunili neophodne podatke – tek tada dugme ˂Snimi˃ (sl.8) postaje aktivno.

U prikazanoj formi aplikacije postoji i dugme ˂Ovlašćenje˃ koje, ukoliko želite, automatski povlači izjavu - ovlašćenje vođe grupe na

datoj dozvoli koje je onda potrebno samo odštampati i dati lovcu na potpis.

Page 8: Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola

Evidencija dozvola organizovana je po sezonama sa periodom važenja. Pri pregledu dozvola kroz aplikaciju „skrolovanjem“,

pozicioniranjem na određenu dozvolu dat je prikaz za kaji period važi dozvola. tip dozvole odn. vrste divljači koja se lovi, teren -

zborno mesto i vreme lova kao i kada je (kod datuma) dozvola izdata. Takođe ukoliko je dozvola zadužena odstrelnom markicom, broj

markice sa naznakom divljači je takođe vidljiv. U donjem delu prikaza mogu se videti pojedinačni članovi grupe tj. lovci koji čine grupu

na datoj dozvoli.

Prilikom izrade dozvole sama aplikacija onemogućava , osim ako nije u pritanju pojedinačni lov, izdavanje dozvole sa manje od 3 člana

– lovca kako je i Zakonom o divljači i lovstvu predviđeno.

Pored pojedinačnog pregleda dozvola moguća je i opcija ˂Pregleda dozvola na dan˃ gde se nakon odabira dana daje pregled (uz

mogućnost štampe istoizdatih dozvola za taj dan po vođi grupe i tipu dozvole.

Page 9: Aplikacija za evideciju lovaca, lovnih karata i dozvola

3. Evidencija nevraćenih dozvola

Možete evidentirati nevraćene dozvole, navesti razlog nevraćanja i štampati prijave.

Aplikacija podržava višekorisnički rad, server-klijent sa dodatkom automatskog kreiranja sigurnosnih kopija baze u slučaju kvara na

računaru.

Napomena: pojedini delovi formi u prezentaciji namerno su “zabeljeni” kako bi se zaštitili podaci o ličnosti.