Click here to load reader

Ang Gabay ng Pamilya sa Mga Susunod na Hakbang

 • View
  243

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Ang Gabay ng Pamilya sa Mga Susunod na Hakbang

 • May pagpipilian ang mga pamilya

  Ang Gabay ng Pamilya sa Mga Susunod na Hakbang

  Kapag ang Iyong Anak na Nasa Maagang yugto ay Tumuntong ng 3

  PAG

  SILA

  NG

  HA

  NG

  GA

  NG

  5 TA

  ON

  NG

  MA

  RYLA

  ND

  S E R Y E N G I M P O R M A S Y O N N G M A G U L A N G

  DEPARTAMENTO NG EDUKASYON NG ESTADO NG MARYLANDDibisyon ng Mga Serbisyo Sa Espesyal na Edukasyon/Maagang Yugto ng Pagkabata

  Sangay ng Maagang Yugto ng Pagkabata at Edukasyon

  Programa para sa Mga Sanggol at Musmos ng Maryland/Serbisyo sa Special Education sa

  Preschool ng Maryland

  Binago Hulyo 2013

  Gabay ng Mula Pagsilang Hanggang Tatlong Taong Gulang

  Kapag Naging Tatlong Taong Gulang ang Iyong Anak

  Kasamang Gabay sa Mga Karapatan ng Magulang

  Pag-unawa sa IFSP

  Pangunguna:Panahon ng Paglipat

  Gabay ng Tatlo Hanggang Lima

 • Iniaalok ng Kagawaran ng edukasyon sa Estado ng Maryland (Maryland State Department of education o MSDE) sa mga pamilya ang pagpipiliang pahabain ang mga serbisyo ng maagang pamamagitan sa pamamagitan ng Naka-individualize na Plano ng Serbisyo sa Pamilya (Individualized Family Service Plan o IFSP) pagkalampas sa edad na 3 hanggang sa umpisa ng pasukan matapos ang ika-apat na kaarawan ng bata. Bilang bahagi ng pagpipiliang ito, sa edad tatlo, mapipili ng iyong pamilyang ipagpatuloy ang mga serbisyo sa pamamagitan ng isang IFSP. Ang mga batang kasalukuyang nakatala sa isang lokal na Programa sa Mga Sanggol at Toddler na napag-alamang karapat-dapat para sa espesyal na edukasyon sa preschool at mga naauugnay na serbisyo ay magkakaroon ng pagkakataong ipagpatuloy ang mga serbisyo sa pamamagitan ng isang IFSP o lumipat sa isang Naka-individualize na Programa sa Edukasyon o (Individualized Education Program o IEP).

  Pumapayag ang iyong pamilya sa patuloy

  na mga serbisyo sa pamamagitan ng

  Individualized Family Service Plan (IFSP)

  Hinihiling ng iyong pamilya na wakasan ang mga serbisyo ng

  IFSP at isaalang-alang ang mga serbisyo sa pamamagitan ng

  Individualized Education

  Binago ang IFSP Nabuo ang IEP

  l m

  q

  Mga serbisyo ng maagang yugto sa bata at pamilya sapamamagitan ng

  IFSP

  Pagpupulong sa pagpaplano sa paglipat upang

  matukoy ang kailangan para sa patuloy na mga

  serbisyo at suporta

  Pagpupulong ng koponang IEP upang

  matukoy ang pagiging karapat-dapat ng bata

  para sa espesyal na edukasyong

  pang-preschool at nauugnay

  na mga serbisyo

  Nagpapatuloy ang Programa sa Mga

  Sanggol at Toddler upang magbigay ng mga serbisyo

  sa bata at pamilya hanggang edad 3

  Pagpipilian ng Pamilya: Bago ngunit hindi lalagpas sa pangatlong kaarawan ng iyong anak

  Kung ang iyong anak ay karapat-dapat...

  g g

  4

  g

  Kapanganakan hanggang Edad 2

  Sa pagitan ng 9 nabuwan at hindi lalagpas

  kaysa sa90 araw bago sa Edad 3 Bago ang Edad 3

  Kung ang iyong anakay hindi karapat-dapat...

  Bago tumuntong ng 3 ang Iyong AnakMaghanda Para sa Susunod na Mga Hakbang sa Unang Yugto ng Pagkabata at Edukasyon ng Pagkabata

  Pahina 2

  q

  o

 • Mula Edad 3 Hanggang sa Umpisa ng Pasukan Matapos ang Ika-apat na Kaarawan ng Inyong Anak

  Ang pagpapatupad ng mga modelo sa paghahatid ng serbisyo at lokasyon ng mga serbisyo ay magkakaiba sa lokal na mga nasasakupan ng Maryland. Ang iyong lokal na Programa para sa Mga Sanggol at Musmos ay susuportahan ka sa pagpili ng pinakamahusay na pagpipilian na makakatugon sa mga pangangailangan ng iyong anak at pamilya. Pakitingnan ang loob para sa paghahambing sa pagpipiliang IFSP at IEP.

  Upang Matulungang Pumili Ang Iyong Pamilya

  Pahina 3

  Ang pagpili upang Makatanggap ng Mga Serbisyo Sa Pamamagitan ng Pagpipiliang IFSP o Sa Pamamagitan ng Pagpipiliang IEP

  o

  Upang mapili ang Pagpipiliang IFSP, kailangang mayroong kasalaukuyang IFSP ang iyong anak at pamilya sa

  pamamagitan ng lokal na Programa para sa Mga Sanggol at Musmos at natukoy ng sistema ng lokal sa paaralan mo

  na ang iyong anak ay karapat-dapat para sa espesyal na edukasyong pang-preschool at mga nauugnay na serbisyo.

  Upang mapili ang Pagpipiliang IEP, dapat natukoy ng sistema ng lokal sa paaralan mo na ang iyong anak ay karapat-dapat para sa espesyal na edukasyong pang-preschool at mga nauugnay na serbisyo.

  Pang-isahang Programa sa Edukasyon Pang-isahang Programa sa Edukasyon

  Mga Serbisyo sa natural na mga kapaligiran Mga Serbisyo sa hindi medyo mahigpit na kapaligiran

  Mga serbisyong isang taong tuloy-tuloy

  Koordinasyon ng serbisyo upang suportahan ang pagpapatupad ng IFSP sa lahat ng ahensya

  Mga serbisyong lagpas sa taong pampaaralan, kung karapat-dapat ang anak

  Proseso ng koponan ng IEP upang matiyak ang pagpapatupad ng IEP

  Suporta at pagsasanay ng pamilya sa pamamagitan ng mga kalalabasan ng IFSP programa

  Edukasyon ng magulang sa pamamagitan ng ilang mga serbisyo at programs

  Isinasama ng IFSP ang isang bahaging pang-edukasyon upang maipagpatuloy ang pagpapaunlad ng kakayahan sa pagiging

  handa ng bata sa pag-aaral

  Sa anumang panahon, maaari mong hilingan ang pagwawakas ng mga serbisyo ng IFSP at isasaalang-alang

  ang mga espesyal na edukasyong pang-preschool sa pamamagitan ng IEP. Magpapatuloy ang mga serbisyo ng IFSP hanggang sa magkaroon ng mga serbisyo sa pamamagitan ng

  IEP na naka-iskedyul nang magsimula o hanggang sa simula ng taon ng pag-aaral kasunod ng ika-apat na kaarawan ng

  bata kung alinman ang unang magaganap.

  Sa sandaling magpasya kang (sa pamamagitan ng nakasulat na abiso sa lokal na Programa sa Mga Sanggol at Toddler) wakasan ang mga serbisyo sa pamamagitan ng isang IFSP at kumuha ng mga serbisyo sa pamamagitan ng isang IEP, hindi na available ang pagpipiliang bumalik sa mga serbisyo sa pamamagitan ng isang IFSP.

  Mga

  Ser

  bsi

  yo S

  a Pa

  mam

  agit

  an n

  g IF

  SP

  Pang-isahang Planong Serbisyo sa

  Pamilya o Individualized Family Service Plan (IFSP)

  Pang-isahang Programa sa Edukasyon

  o Individualized Education Program (IEP)

  Mga Serb

  isyo Sa Pamam

  gitan ng IEP

  Nakakatanggap ang bata ng espesyal na edukasyong pang-preschool at mga nauugnay na serbisyo upang maipagpatuloy ang pagpapaunlad ng kakayahan sa pagiging handa ng bata sa pag-aaral

 • Pang-indibidwal na Plano

  oPrograma

  Sistema NgPagbabayad

  o

  Pagpipiliang IndividualizedFamily Service

  Plan (IFSP)

  Pahina 4

  Mga Serbisyo Sa Pamamagitan ng IEP Sinisuguro ng Maryland ang libreng kaukulang pampublikong

  edukasyon (free appropriate public education o FAPE) para sa lahat ng mga mag-aaral na may kapansanan, kaarawan sa katapusan ng school year kung saan magiging 21 taong gulang ang mag-aaral.

  Habang ang lahat ng karapat-dapat na mga bata ay nararapat sa libreng kaukulang pampublikong edukasyon, ang mga modelo ng serbisyo at mga uri ng serbisyo ay iba-iba.

  Hindi sisingilin ang mga magulang para sa mga serbisyo. Medicaid, na may pahintulot ng magulang, ay maaaring

  mailapat sa mga serbisyong nauugnay sa kalusugan at pamamahala ng kaso lamang.

  Ang pribadong pagseguro, na may pahintulot ng mga magulang, ay maaaring mailapat sa mga serbisyong nauugnay sa kalusugan lamang para sa mga batang mayroon ng parehong pribadong pangseguro at saklaw ng Medicaid. Kung matanggihan ng pribadong pangseguro, sisingilin ang Medicaid. Kung binayaran sa pamamagitan ng pribadong pangseguro, sa bihirang mga pagkakataon, ibinabalik ang mga bayad sa mga magulang.

  Ang ibig sabihin ng Individualized Education Program (IEP) na isang nakasulat na plano para sa pagbibigay ng espesyal na edukasyon at mga nauugnay na serbisyo sa mag-aaral na may kapansanan.

  Binuo, sinuri, at binago ang IEP nang halos taun-taon ng koponan ng IEP, na kasama ang magulang ng bata.

  Isinasama ng IEP ang kasalukuyang mga antas ng natapos sa pag-aaral at nagagamit na paggawa, nasusukat na taunang mga layunin na may mga pamantayan o mga layunin sa maikling panahon, espesyal na edukasyon at mga nauugnay na serbisyo at pandagdag na mga tulong, mga pagbabago at suporta ng programa, at indibidwal na mga tulong hanggat maaari.

  Nakatuon ang IEP sa kung paano nakakaapekto ang kapansanan ng bata sa pakikilahok ng bata sa kaukulang mga aktibidad.

  Mga Serbisyo Sa Pamamagitan ng IFSP

  Sinisuguro ng Maryland ang libreng kaukulang pampublikong edukasyon (free appropriate public education o FAPE) para sa lahat ng mga mag-aaral na may kapansanan, kaarawan sa katapusan ng taong pampaaralan kung saan magiging 21 taong gulang ang mag-aaral.

  Habang ang lahat ng karapat-dapat na mga bata ay nararapat sa libreng kaukulang pampublikong edukasyon, ang mga modelo ng serbisyo at mga uri ng serbisyo ay iba-iba.

  Hindi sisingilin ang mga magulang para sa mga serbisyo. Medicaid, na may pahintulot ng magulang, ay maaaring mailapat

  sa mga serbisyong nauugnay sa kalusugan at pamamahala ng kaso lamang.

  Ang pribadong pagseguro, na may pahintulot ng mga magulang, ay maaaring mailapat sa mga serbisyong nauugnay sa kalusugan lamang para sa mga batang mayroon ng parehong pribadong pangseguro at saklaw ng Medicaid. Kung matanggihan ng pribadong pangseguro, sisingilin ang Medicaid. Kung binayaran sa pamamagitan ng pribadong pangseguro, sa bihirang mga pagkakataon, ibinabalik ang mga bayad sa mga magulang.

  Ang ibig sabihin ng Individualized Family Service Plan (IFSP) ay nakasulat na plano para sa pagbibigay ng unang yugto at iba pang mga serbsiyo sa isang karapat-dapat na bata at anak ng pamilya.

  Ang sinuri ang IFSP nang hindi bababa sa bawat anim na buwan at binago ang IFSP nang halos taon-taon sa pamamagitan ng koponan ng IFSP, na kasama ang magulang ng bata.

  Isinasama ng IFSP ang kasalukuyang mga antas ng pag-unlad; mga alalahanin ng pamilya, mga prayoridad, at mapagkukunan; nasusukat na kalalabasan ng anak at pamilya; at mga serbisyo sa unang yugto at mga linkage ng serbisyo.

  Tukoy na kinakailangan ng IFSP ang pagtatalaga ng coordinator ng serbisyo upang matiyak ang kaukulang pagpapatupad at koordinasyon ng plano sa mga ahensya kung saan kabilang ang pamilya.

  Tumutuon ang IFSP sa parehong anak at pamilya sa loob ng kanilang pang-araw-araw na mga gawain.

  Pagpipiliang Individualized

  Education Program (IEP)

  Libreng Kaukulang

  Pampublikong Edukasyon

  Upang Matulungang Pumili ang Iyong Pamilya Isang Paghahambing sa Mga Pagpipiliang IFSP at IEP

  Alinsunod sa IDEA 2004, 20 U.S.C. sec. 1435 at mga patakaran at hakbang ng Estado, dapat tanggapin ng mga magulang ang Taunang Abisong ito sa Pinalawig na Pagpipiliang IFSP upang makatulong sa paggawa ng desisyon.

 • Upang Matulungang Pumili ang Iyong Pamilya

  Abiso sa Mga Proteksyong

  Ayon sa Pamamaraan

  oPagpipiliang

  IndividualizedFamily Service Plan (IFSP)

  Pahina 5

  Mga Serbisyo Sa Pamagitan ng IEP

  Kinakailangang payagan ng magulang para sa pagsusuri at espesyal na edukasyon at mga serbisyong nauugnay sa loob ng IEP ng bata bago ang mga serbisyo ay ibinigay.

  Kung, anumang oras pagkatapos ang paunang pagbibigay ng espesyal na edukasyon at mga serbisyong nauugnay, pinapawalang-bisa ng magulang ang pahintulot sa kasulatan para sa patuloy na pagbibigay ng espesyal na edukasyon at mga nauugnay na serbisyo, ang pampublikong ahensya ay dapat na wakasan ang pagbibigay ng lahat ng mga serbisyo na partikular sa IEP ng bata.

  Kasama sa abiso ng magulang ay: Pagkakataon upang Masuri ang mga Rekord Paunang Abiso Katutubong Wika Pahintulot ng Magulang Tumatayong Magulang Pagkakasundo sa Hindi pagkakaunawaan

  Nakasulat na Pahayag ng Reklamo Reklamo sa Walang Pinapanigang Nararapat na

  hakbang Sesyon ng Pagkakasundo Mga Serbisyo Sa Panahon ng Pagkakabinbin ng

  Pandinig Pamamagitan

  Pagiging Kumpidensyal Bayad sa Abogado Hiwalay na Pagsusuring Pang-edukasyon Disiplina ng Mga Batang May Kapansanan Paglilipat ng Mga Karapatan sa Pagsapit ng Wastong Gulang

  Mga Serbisyo Sa Pamamagitan ng IFSP

  Ganap na ipinapaliwanag sa magulang ang mga nilalaman ng IFSP at kinukuha ang isang ipinaalam na nakasulat na pagpapahintulot mula sa magulang bago magsimula ang mga serbisyo ng maagang pamamagitang inilarawan sa IFSP.

  Kung hindi nagbigay ng pahintulot ang magulang patungkol sa partikular na serbisyo sa unang yugto, o kung binawi ng magulang ang pahintulot pagkatapos paunang ibinigay ito, na ang serbisyo ay maaaring HINDI ibinigay.

  Ang mga serbisyo ng unang yugto lamang na ang pahintulot ng magulang ay nakuha ang maibibigay.

  Kasama sa abiso ng magulang ay: Pagkakataon upang Masuri ang mga Rekord Paunang Abiso Katutubong Wika Pahintulot ng Magulang Tumatayong Magulang Pagkakasundo sa Hindi pagkakaunawaan

  Nakasulat na Pahayag ng Reklamo Reklamo sa Walang Pinapanigang Nararapat na

  hakbang Sesyon ng Pagkakasundo Mga Serbisyo Sa Panahon ng Pagkakabinbin ng

  Pandinig Pamamagitan

  Pagiging Kumpidensyal Bayad sa Abogado

  Papipiliang Individualized Education

  Program (IEP)

  Pahintulot ng Magulang

  Isang Paghahambing sa Mga Pagpipiliang IFSP at IEP, ipinagpatuloy

  Alinsunod sa IDEA 2004, 20 U.S.C. sec. 1435 at mga patakaran at hakbang ng Estado, dapat tanggapin ng mga magulang ang Taunang Abisong ito sa Pinalawig na Pagpipiliang IFSP upang makatulong sa paggawa ng desisyon.

 • oPagpipiliang IndividualizedFamily Service Plan (IFSP)

  Pahina 6

  Mga Serbisyo Sa Pamamagitan ng IEP

  Ang espesyal na edukasyon ay espesyal na idinesenyong instruksyon na titiyakin ang pag-access ng bata sa pangkalahatang kurikulum ng edukasyon upang matugunan ang mga karaniwang pang-edukasyon sa loob ng nasasakupan ng pampublikong ahensya na nalalapat sa lahat ng mga bata.

  Mga nauugnay na serbsiyo, kung mahalagang natukoy, upang magawang makinabang ang bata mula sa espesyal na edukasyon, maaaring kasama ang:

  Sasakyan Mga serbisyo sa pathology sa pananalita at wika Mga serbisyo sa teknolohika sa pagtulong, na

  maaaring kasama ang mga aparato sa teknolohika sa pagtulong

  Mga serbsiyong Audiology Mga serbisyong Psychological Physical therapy Occupational therapy Social work na mga serbisyo Mga serbisyo sa unang pagkilala, pag-screen, at pag-

  assess Mga serbisyong pang-medikal lamang para sa mga

  layuning diyagnostiko o pagsusuri Mga Serbisyo sa Pagtingin, kasama ang mga serbisyo

  sa oryentasyon at paggalaw Pagsasanay at pagpapayo sa magulang Mga serbisyo sa Pagbibigay ng kahulugan Libangan, kasama ang therapeutic na libangan Mga serbisyo sa pagpapayo sa mag-aaral, kasama ang

  pagpapayong rehabilitasyon Mga serbisyo sa kalusugan sa paaralan Mga serbisyo ng pag-aalaga sa paaralan

  Mga serbisyo sa lagpas sa taong pampaaralan kung ang koponan ng IEP ay natukoy ang karapat-dapat na indibidwal na mag-aaral

  Mga Serbsiyo Sa Pamamagitan ng IFSP

  Mahalaga ang mga serbisyo sa unang yugto upang matugunan ang natatanging mga pangangailangan ng bata at pamilya ng bata ay maibigay. Kasama sa mga serbisyo ang espesyal na tagubilin na idinesenyo upang matugunan ang mga pangangailangan sa paglaki ng isang bata na may kapansanan.

  Maaaring kasama ng mga serbisyo sa unang yugto, ngunit hindi limitado sa ang:

  Sasakyan Mga serbisyo sa pathology sa pananalita at wika Mga serbisyo sa teknolohika sa pagtulong, na

  maaaring kasama ang mga aparato sa teknolohika sa pagtulong

  Mga serbsiyong Audiology Mga serbisyong Psychological Physical therapy Occupational therapy Mga serbisyo sa gawaing panlipunan Mga serbisyo sa unang pagkilala, pagsala at pagsusuri Mga serbisyong pang-medikal lamang para sa mga

  layuning diyagnostiko o pagsusuri Mga Serbisyo sa Pagtingin Pagsasanay, pagpapayong pampamilya, at mga

  pagbisita ng tahanan Pag-aalaga Mga serbisyong pangnutrisyon Koordinasyon sa serbisyo Pahinga: isang serbisyong nasa uri ng pangangalaga

  ng bata na ibinibigay upang bigyang-kakayahan ang (mga) magulang na sumali o makatanggap ng ibang mga serbisyo sa maaagang yugto upang matugunan ang mga resulta ng IFSP ng isang bata

  Mga serbisyong tuloy-tuloy sa buong taon para sa lahat ng mga bata

  Pagpipiliang Individualized Education

  Program (IEP)

  Mga

  Uri

  ng

  Mga

  Ser

  bisy

  o

  Upang Matulungang Pumili ang Iyong Pamilya Isang Paghahambing sa Mga Pagpipiliang IFSP at IEP, ipinagpatuloy

  Alinsunod sa IDEA 2004, 20 U.S.C. sec. 1435 at mga patakaran at hakbang ng Estado, dapat tanggapin ng mga magulang ang Taunang Abisong ito sa Pinalawig na Pagpipiliang IFSP upang makatulong sa paggawa ng desisyon.

 • oPagpipiliang

  Individualized Family Service Plan (IFSP)

  Pahina 7

  Mga Serbisyo sa Pamamagitan ng isang IEP

  Hindi Gaanong Mahigpit na Kapaligiran

  Hanggang sa sukdulang hangganang naaangkop, ang mga mag-aaral na may mga kapansanan, kabilang ang mga mag-aaral sa publiko at pribadong institusyon o iba pang mga pasilidad sa pangangalaga, ay edukado kasama ang mga mag-aaral na walang kapansanan; at

  Ang mga espesyal na klase, hiwalay na pag-aaral o iba pang pag-aalis ng mga mag-aaral na may kapansanan mula sa regular na kapaligirang pang-edukasyon ay nang-yayari lamang kapag ang sitwasyon o ang kalalaan ng ka-pansanan ay nagiging dahilan upang hindi makamit nang mahusay ang pag-aaral sa regular na mga klase gamit ang mga dagdag na pantulong at serbisyo.

  Maaaring kabilang sa halimbawa ang hindi gaanong mahigpit na mga kapaligiran:

  Tahanan Kabilang ngunit hindi limitado sa ang pampubliko o

  pribadong mga setting ng komunidad: Mga programa sa pampublikong paaralan ng

  preschool at pre-kindergarten Mga programa sa pribadong komunidad sa preschool

  at pre-kindergarten Pagsisimula/Maagang Pagsisimula Mga Pakikipagsosyo sa Judith Hoyer Center Mga sentro sa pangangalaga sa bata Mga Family child care provider Mga parke at panlibangan na programa Pangkooperatibang mga play group Mga Aklatan Iba pang mga programa sa pagsisilbi sa bata

  Lokasyon ng service provider Pampubliko o pribadong pang-araw na paaralanl Pampubliko o pribadong panunuluyang paaralan

  Mga Serbisyo sa Pamamagitan ng isang IFSP

  Natural na Kapaligiran

  Pinagsisilbihan ang mga bata sa kapaligiran na natural, kabilang ang mga setting sa tahanan at komunidad na kung saan ang mga batang walang kapansanan ay nakikilahok.

  Maaari lamang ibigay ang mga serbisyo ng IFSP sa isang setting bukod sa isang natural na kapaligiran kung ang maagang pamamagitan at edukasyon ay hindi maabot nang matagumpay sa isang natural na kapaligiran. Ang isang dahilan ng sukdulan kung saan hindi ibibigay ang mga serbisyo sa isang natural na kapaligiran, kung mayroon man, ay kinakailangan at dapat na nakabatay sa mga pangangailangan ng bata.

  Maaaring kabilang sa mga halimbawa ang natural na mga kapaligiran:

  Tahanan Mga setting sa komunidad na publiko o pribado kabilang

  subalit hindi limitado sa: Mga programa sa pampublikong paaralan sa preschool

  at pre-kindergarten Mga programa sa pribadong paaralan sa preschool at

  pre-kindergarten Pagsisimula/Maagang Pagsisimula Mga Pakikipagsosyo sa Judith Hoyer Center Mga sentro sa pangangalaga sa bata Mga Family child care provider Mga parke at panlibangan na programa Pangkooperatibang mga play group Mga Aklatan Iba pang mga programa sa pagsisilbi sa bata

  Pagpipiliang Individualized Education

  Program (IEP)

  Loka

  syon

  ng

  Mga

  Ser

  bisy

  o

  Upang Matulungang Pumili ang Iyong PamilyaIsang Paghahambing sa Mga Pagpipiliang IFSP at IEP, ipinagpatulo

  Alinsunod sa IDEA 2004, 20 U.S.C. sec. 1435 at mga patakaran at hakbang ng Estado, dapat tanggapin ng mga magulang ang Taunang Abisong ito sa Pinalawig na Pagpipilian sa IFSP upang makatulong sa paggawa ng desisyon.

 • DEPARTAMENTO NG EDUKASYON NG ESTADO NG MARYLAND 2011

  Ang paglalathalang ito ay binuo at ginawa ng the Departamento ng Edukasyon ng Estado ng Maryland, Dibisyon ng mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon/Maagang Yugto ng Pagkabata gamit ang mga pondo na mula sa the Departamento ng Edukasyon ng U.S., Grant #H393A090124A, Mga Pondo para sa Pagbawi ng Mga Grant sa Espesyal na Edukasyon para sa Mga Sanggol at Pamilya sa ilalim ng PL 105-17/111-5 Batas para sa Edukasyon ng Mga Indibidwal na May Kapansanan/Batas sa Pagbawi at Muling Pamumuhunan ng Amerika. Ang Departamento ng Edukasyon ng Estado ng Maryland ay ang pangunahing ahensya para sa Programa para sa Mga Sangol at Musmos ng Maryland, ang pambuong estadong programa ng mga serbisyo at suporta na isinasaayos ng Estado at mga lokal na ahensya at organisasyon. Ang Departamento ng Edukasyon ng Estado ng Maryland ay hindi kumikilala batay sa lahi, kulay, kasarian, pinagmulang bansa, relihiyon, kapansanan, o sekswal na oryentasyon sa mga bagay na nakakaapekto pagtatrabaho o sa pagbibigay ng access sa mga programa. Para sa mga tanong kaugnay sa patakaran ng Departamento, makipag-ugnay sa Sangay ng Pagsiguro at Pagsunod sa Pagkakapantay-pantay, Tanggapan ng Kinatawang Tagapangasiwa sa Pamamahala ng Estado Departamento ng Edukasyon ng Maryland, 200 West Baltimore Street, 6th Floor, Baltimore, MD 21201-2595, 410-767-0433, Fax 410-767-0431, TTY/TDD 410-333-6442, www.MarylandPublicSchools.org.

  Lillian M. Lowery, Ed,D., State Superintendent ng Mga Paaralan

  Charlene M. Dukes, Ed.D., Pangulo, State Board of Education

  Martin OMalley, Gobernador

  Marcella E. Franczkowski, M.S., Assistant State Superintendent Sangay ng Mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon/Maagang Pamamagitan

  Binago Hulyo 2013

  Higit pang mga pagkukunan para sa mga pamilya:Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa:Lokal na Mga Programa para sa Mga Sanggol at Musmos

  Allegany County 301-759-2415

  Anne Arundel County 410-222-6911

  Baltimore City 410-396-1666

  Baltimore County 410-887-2169

  Calvert County 410-414-7034

  Caroline County 410-479-3246

  Carroll County 410-876-4437

  Cecil County 410-996-5444

  Charles County 301-609-6808

  Dorchester County 410-221-1111, x1023

  Frederick County 301-600-1612

  Garrett County 301-533-0240

  Harford County 410-638-3823

  Howard County 410-313-7017

  Kent County 410-778-8486

  Montgomery County 240-777-3997

  Prince Georges County 301-265-8415

  Queen Annes County 410-827-4629, X10

  Somerset County 410-623-2037

  St. Marys County 301-475-4393

  Talbot County 410-820-0319

  Washington County 301-766-8217

  Wicomico County 410-677-5250

  Worcester County 410-632-5033

  Maryland School for the Blind 410-444-5000Maryland School for the Deaf 410-480-4545

  Mga Online na Mapagkukunan:www.MarylandLearningLinks.orgAng Maryland Learning Links ay nagbibigay ng impormasyon at mga mapagkukunan na kaugnay sa Maagang Pamamagiatn at Espesyal na Edukasyon sa Maryland. Kung kayo man ay isang tagapamahala, guro, tagapagtustos o magulang, tiyak na makikinabang kayo mula sa komprehensibo at madaling gamitin na kaalaman at totoong buhay na gawain mula sa sityo, lahat ay binuo sa paniwalang ang bawat bata ay matututo at iige sa parehong labas at loob ng silid-aralan. Ang Maryland Learning Links ay binuo at ginawa ng Estado ng Maryland, Dibisyon ng Espesyal na Edukasyon/Mga Serbisyo Para sa Maagang Pamamagitan, sa pakikipagtulungan ng Pamantasan ng Johns Hopkins, Sentro Para sa Teknolohiya sa Edukasyon.

  www.MarylangPublicSchools.orgAng Kagawaran ng Edukasyon ng Estado ng Maryland, Dibisyon ng Espesyal na Edukasyon/Mga Serbisyo Para sa Maagang Pamamagitan ay nagbibigay ng pamunuan, suporta, at pananagutan para sa mga resulta sa mga sistema ng paaralang lokal, pampublikong ahensiya, at mga tulusan sa pamamagitan ng malinis na sistema ng mga serbisyong inayos para sa mga bata at estudyanteng may kapansanan, mula pagkabata hanggang 21, at sa kanilang mga pamilya.

  Ang karagdagang mga mapagkukunan at impormasyon ay maaari ding ibigay ng:

  KAGAWARAN NG EDUKASYON NG ESTADO NG MARYLANDDIBISYON NG ESPESYAL NA EDUKASYON/MGA SERBISYO PARA SA MAAGANG PAMAMAGITAN200 West Baltimore StreetBaltimore, Maryland 21201Phone: 410-767-7770Fax: 410-333-8165Toll Free: 1-800-535-0182