Click here to load reader

Ang Babae Sa Islam_Tagalog

  • View
    268

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang bagay na aking natutunan habang isinasalin ko ang munting aklat na ito. Naniniwala ako na bagama’t maraming aklat na ang naisulat tungkol sa paksang nauukol sa mga kababaihan sa ilalim ng Relihiyong Islam na tumatalakay sa karapatan, edukasyon, pamana at iba pa, nadarama ko na ang aklat na ito ay makapagbibigay ng isang malawak at kabuuang paliwanag ng lahat ng paksang may kaugnayan sa katayuan ng mga babae sa Relihiyong Islam.

Text of Ang Babae Sa Islam_Tagalog

Ang Babae sa Islam At ang Pagpapabulaan sa mga Karaniwang Maling Pagkakaunawa -' -'- `-` ni: Dr.Abdul-Rahman Al-Sheha

Isinalin sa Wikang Tagalog nina:Mohammed Amir Ornido, MBA.Jamal Q. Joves

2 Ang Aklat na ito ay may Kaugnayan sa mga sumusunod na mga Katanungan at mga Pinagtatalunan: Angkalagayanngmgakababaihanmulanoongunang panahon: Ang mga Babae noong panahon bago dumating ang Islam sa Arabong Lipunan; Ang mga taga India; Ang mgatagaTsina;AngmgatagaGriyego;Angmgataga Romano;AngmgaTradisyunalnalipunanngmga Hudyo;SamgaTradisyunalnalipunanngmga Kristiyano;atmulasamgaModernongLipunanna walang kaugnayan sa relihiyon. Sa mga bagay kung saan ang mga Lalaki at mga Babae ay pantay-pantay sa Islam; Sa mga saligan ng Sangkatauhan; Sa pagsasagawa ng mga Tungkulin; Sa mga gantimpala at kaparusahansamundongitoatsakabilangbuhay;Sa mgaari-arianatangkalayaansapakikipag-unawaansa pananalapi;Samgapangangalagangdangalat kadakilaan;Samgasapilitangpag-aaral;Angpagbabata sa mga pananagutan para sa pagbabago ng lipunan. AngmgakatayuanatkarapatanngmgaBabaesaibat-ibanglaranganngbuhaysaIslamikonglipunan:bilang sanggol,sapagkabata,sapagdadalaga,bilangdalaga, bilang asawa, bilang ina, bilang kapamilya o kamag-anak, bilang kapitbahay at bilang babae sa pangkalahatan. Angmalingpagkaunawatungkolsamgakarapatanng mgaKababaihanatang kanilangmgatungkulinsaIslam atangpagpapabulaansamgaito;Sapoligamyao maramihang pag-aasawa; Sa pamumuno at pananagutan; SaKontratasapag-aasawaatangTagapangalaga;Sa pananakitsaasawa;Sapagpatayngmaydangal;Sa diborsyo; Sa pagpatotoo; Sa pagmamana; Sa pagbayad ng salapi sa napatay na tao; Sa pagtatrabaho; Sa paggamit ng Hijab (pantakip sa ulo at mukha). 3 Ang Mga Nilalaman Paunang Salita ng Tagasalin Paunang Salita ng may Akda Pagpapakilala AngPanawaganparasaKarapatanngmga Kababaihan Ang Katayuan ng mga Kababaihan sa Kasaysayan Ang Karapatan ng Kababaihan sa Islam oAngPagkapantay-PantayngLalakiatBabaeat ang Kanilang Likas na Kaganapan sa Bawa't-isa. oAng mga Babae bilang Sanggol, Bata at Anak oAng mga Babae bilang KapatidoAng mga Babae bilang Asawa. oAng mga Kababaihan bilang Mga Ina.oAngmgaKababaihanbilangKamag-anakat Kapit-bahay. oAng mga Maling Paratang Tungkol sa mga Babae oAng Polygamya sa IslamoAngKarapatanngTagapangalagasaKontratang Pag-aasawa. oAng Pananalapi at ang Moral na Pananagutan.oAng Pananakit sa Asawang Babae oAng Pagpatay Dahil sa Karangalan oAng Karapatang Makipag-Diborsyo ay nasa LalakioAng Karapatan ng Babae sa PamanaoAng Diyah (Pagbayad ng Salapi sa Napatay)oAng Pagpapahayag ng mga Kababaihan oPaglalakbayngBabaenaWalangKasamang Pangunahing Kamag-anak na Lalaki oAng Karapatan ng Babae para Maghanap-buhay. oSa Paggamit ng Hijab (pantakip sa ulo at mukha). Panghuling Salita 4 Ang Paunang Salita ng Tagasalin

AkoaynagsisimulasaNgalanngAllah,AngMahabagin, ang Maawain. Lahat ng papuri ay nauukol lamang sa Allah, angDakila.Nawa'ypurihinatitampokngAllahang pagbanggitsaPropetaatiligtassiyaatangkanyang pamilya, ang kanyang mga kasamahan, at ang lahat ng mga tumatahaksakanilanglandasnaligtasmulasaanumang kasamaan at ipagkaloob sa kanila ang katiwasayan sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Tinatalakaysaaklatnaitoangnatatangingkatayuanng mgababaesarelihiyongIslamatipapaliwanagangmga ibangmalingpagkakaunawaatmalingpagpapalaganapsa pamamagitanngpaglalathalangmgaignorantengtaong maymasamanghangarin.SaIslamangmgalalakiatmga babaeaypantaysakanilangpagkatao,atsakanilangmga saligang pananagutan at karapatan, ang pagkakakilala bilang likas nabagosamundo kungikumpara saibangkabihasnan sapanahonngpagdatalngIslamikongmensahesa pamamagitanniPropetaMuhammad()atnananatilisa mga maraming tao sa buong mundo hanggang sa ngayon. Sa Islamangmgakalalakihanatangmgakababaihanay mayroongtungkulinnaginaganapopinupunanngbawat isa sa lipunan. Ang mga ito ay kasukat ng kani-kanilang likas napangangatawan,pangkaisipanatpagkilingsalipunanat angmgadi-pagkakasundo.Angmgakatangianngmga babaeaymaaaringmagingganapkungangmgaitoay mabigyanngkatuparanangpagkakaugnayniyasamga lalaki.Gayondinangkatangianngpagkalalakingmga kalalakihanayhindimagigingganapkunghindimabigyan nghalagaangpakikipag-ugnayanniyasamgababaesa lipunan.Malakingkawalanngkatarunganangmangyayari 5 kungsapilitanghahanapinsakanilaangpagkakapantayng katangianngbawatisadahilsilaaylikasnahindipareho, datapwatsilaaykapupunanngbawatisa.Kungpipilitin natingsilaayhindimagkapantay,silaayatinghinahamak, dahilsilaaytunaynamagkapareho.AngAllah,ang MakapangyarihanatangTagapaglikhanaNakababatidng lahatngbagay,lamangangWalangKapintasan Tagapatnubaysatamaatpinonglandas,nawalang pagkukulangatpagmamalabis.Dahilangmgakarapatanay lagingnauugnaysakakayahan,tungkulinatpananagutan, angwalangkatuladnapananawngIslamtungkolsamga karapatanngmgababaeaynararapatnalubosnamailagay sanilalamanngalituntuninngkagandahang-asalatayonsa batasngIslamikongpaniniwala,kabutihangasalatsa pagbabatas.Angsangkatauhanaymananatiliat magtatagumpaylamangkungnananatiliatumuunladang bawat pamilya, kalakip ng pagsasagawa ng mga tungkulin at natatanggap ang karapatan ng bawat miyembro ng pamilya, habangnagpapasakopsakatanggap-tangapnakabanalano kabutihansalahatngdako(ngdaigdig),kasamasamgaito angpananampalataya,kadalisayan,kahinhinan,paggalang, angmagandangpag-uugaliokabaitanatkatapatanng moralidad.Tunaynaangmgaiba'tibanglipunanatkultura aymaglalarawanngibangpananawsamgaganitongpaksa at kagalingan. SamgaipinanaognakapahayagangIslamiko,maraming mahusaynapagpapakilalaattumutukoysapagkapantay-pantayngbabaesalalaki,atangnatatangingugnayang bumibigkisatnamamagitansapagitannglalakiatbabae. Halimbawa ang Allah, ang Maharlika, ay nagsabi;Katiyakan,angmgalalakingnagpapasakopatangmga babaengnagpapasakop,angmgasumasampalatayang lalakiatmgasumasampalatayangbabae,angmga 6 masunuringlalakiatmgamasunuringbabae,angmga matatapatnalalakiatmgamatatapatnababae,angmga matitiyaganglalakiatmgamatitiyagangbabae,angmga mababang-loob na lalaki at mga mababang-loob na babae, angmgamapagkawanggawanglalakiatmga mapagkawanggawangbabae,angmgamapag-ayunong lalakiatmgamapag-ayunongbabae,angmgalalakina nangangalaga sa kanilang maselang bahagi ng katawan at mgababaenanangangalagasakanilangmaselangbahagi ngkatawan,atangmgalalakinalagingnag-aalaalasa Allahatmgababaenalagingnag-aalaalasaAllah,sa kanilaayinihandangAllahangpagpapatawadat malaking gantimpala (ang Paraiso). (Quran 33:35)AngDakilangAllahaynagsabi;Silaanginyongdamit (saplot)atgayundinnamannakayoangkanilangdamit (saplot)(Quran 2:187) Angmgadamitatmgakasuutanaykinakailanganupang mainitan,pagsanggalang,pangsaplot,atpalamuti;saating mgakasuutanaymayginhawa,kapanatagan,kasiyahanat pagkakakilanlan.Angmgalalakiatbabaeaykailangannila angbawatisakatuladngkatawanngtaonahuboay nangangailangan ngdamitupangharapinang kanyanglikas at panlipunan kapaligiran. AngIslamikonglipunanaymaysarilingpananawna magpapakilala,naangpaglalarawannaitoaysiyang maaaringpinakamataasnaurisapagpapahalagasataona matatamodahilitoaybataysabanalnakapahayaganatsa patnubaymulasanag-iisangTagapaglikha,angDiyosng Sangkatauhan, ang Allah ang Mapagbigay, ang Matalino, ang Dakila at Nakababatid ng lahat, alam Niya ang lahat ng mga pangangailanngKanyangmganilikha.IpinadalaNiyaang KanyanghuliatsagkangmgaPropetasasangkatauhan,si 7 MuhammadibnAbdullah().BinigyansiyangDakilang Allahnginspirasyonsapamamagitanngkapahayaganat katuruan na naginglubosnapatnubayat halimbawasamga matatapatnamananampalataya,nanag-akaysamgaalipin ng Dakilang Allah sa pagiging matapat at masunurin, sa lahat ng uri ng pagkakataon at sa lahat ng kalagayan ng buhay. Sa kababaang-loob ng paglilingkod ni Muhammad, ang Sugo ng Allah (), na nagdala ng mensahe at isinagawa ang malaking pananagutan ng kanyang misyon na may kabaitan at awa. Angkanyangpamilyaattagasunod,kahimattaonahindi sakdalnasiyangtandangkahinaanngtao,aysumunodsa kanyanghalimbawa,sakatataganngpagigingmabutiat kahitnahindibinibigyannghalagaangkanyangkabaitan. PagkataposngmgahalimbawangmgaPropetangAllah, kasamanaritosinaNoe(Noah),Ibrahim(Abraham),Moises (Moses)atsiHesus(Jesus),(Nawa'ypurihinatitampokng Allah ang pagbanggit sa kanila), sila ang nagpakita sa atin ng pinakamagandanghalimbawa.Angmgaibanghumaliling henerasyonnamgaMuslimaynagpakitangibat-ibang kaugalian,atangibaaynakakalungkotnalumihisngtunay nanakakasindaksapinakamababanggradongpagkaligaw, pagkakasalaatkriminalnakaasalan.Magkagayonpaman, angmgaibangMuslimaynanatilingmasigasigathindi nasiraanngloobdahilwalangpanahonnadumaannahindi mababanaagangpamumulangibangilawngkarunungan, ngmatatapatatmababaitnamgaMuslimnalalakiatbabae, na nagpakita ng kabaitan mula sa ipinakilala at ipinamalas ng Islamikong mensahe at misyon. Angaklatnaitoayunangnailathalanamaypamagatna AngBabaesaPananawngRelihiyongIslam,atkamiay nagsumikapnaiangkopangpagsasalinnitoparasa ikabubutingmgamahiligmagbabasangmalawakan (tungkolsaIslam).KamiaydumudulogsaAllah,ang 8 Dakila,nasanaaytanggapinangaminghamakna pagsusumikapatpatawarinkamisaamingpagkakamali. DahilangDakilangAllahangSiyangtumutugonsamga pagdarasal at tumatanggap ng mga mabubuting gawain. Abu Salman Deya-ud-Deen Eberle;com . gmail @ 102 abusalman ; com . yahoo @ 102 abusalman 9 Paunang Salita ng may Akda AnglahatngpapuriayparalamangsaAllah,angDakila. Nawa'ypurihinatitampokngAllah()angpagbanggitsa Kanyang Propeta (Muhammad, ) at ang kanyang pamilya at pangalagaan sila mula sa anumang masamang bagay'. Akoaynaniniwalanahindikomailahadangmgabagong impormasyontungkolsamgapaksanamaykinalamansa mgakarapatanatangkatayuanngmgababaesaIslam. Samakatuwid, nagtangka akong mag-ipon, isaayos at likumin angmgaibangmahalagangimpormasyonsapaksanaitoat ipahayag para sa kapakinabangan ng mga mambabasa. Ako ay umaasa at dumadalangin para sa patnubay mula sa Allah,angDakila,nasanaymagingmatagumpayakosa akingmgalayunin.Hindimagigingmakatarunganna paratanganangIslam samgamalinggawainat pang-aapisa mgakababaihankungsaanmaramingmgasalitamulasa kapahayaganngAllah,angQuranatsamgakatu

Search related