ANG BABAE SA MAY BALONfilip 184.pdf¢  184. ANG BABAE SA MAY BALON (JUAN 4:1-42) "...Sumagot si Jesus,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANG BABAE SA MAY BALONfilip 184.pdf¢  184. ANG BABAE SA MAY BALON (JUAN 4:1-42)...

 • ARALIN 184

  ANG BABAE SA MAY BALON

  JUAN 4:1-42

 • 184. ANG BABAE SA MAY BALON (JUAN 4:1-42)

  "...Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." JUAN 4:13-14

 • 184. ANG BABAE SA MAY BALON (JUAN 4:1-42)

  MEMORY VERSE: " Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu

  at sa katotohanan." JUAN 4:24 TAMA O MALI: 1. ________“Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Africa.”

  JUAN 4:3 2. ________"Ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan.Dumating siya sa isang bayan na

  tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose." JUAN 4:4-5

  BILUGAN ANG TAMANG SAGOT: 3. "Dito matatagpuan ang (BALON, BAHAY) ni Jacob...." JUAN 4:6 4. "May isang Samaritanang dumating upang umigib, at sinabi ni Jesus sa kanya, “Maaari mo ba

  akong bigyan ng (MAKAKAIN, MAIINOM)?" JUAN 4:7 TAMA O MALI: 5. ________"Sumagot si Jesus, “Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong

  humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay-buhay. " JUAN 4:10

  6. ________"Ngunit ang sinumang kumain ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." JUAN 4:14

  7. ________"...ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama." JUAN 4:23

  BILUGAN ANG TAMANG SAGOT: 8. " Iniwanan ng (BABAE, LALAKI) ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga

  tagaroon, “Halikayo! Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Cristo?" JUAN 4:28-29

  9. "Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay (JESUS, DAVID) dahil sa patotoo ng

  babae, “Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa." JUAN 4:39 1/2

 • 184. ANG BABAE SA MAY BALON (JUAN 4:1-42)

  H E U D E H N U L D A D M T U B I G F B F G I N K N U V E A A A G O Y E X Q H B S L I J A C O B P A A I B P Y O I A T E G L D T N N V L E S G E F E P K H O E B S A E J L S Z N E I L I H W M Z Q L T I

  1/2

  BABAE BALON TUBIG JACOB GALILEA UMIGIB

 • 184. ANG BABAE SA MAY BALON (JUAN 4:1-42)

  MEMORY VERSE: " Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu

  at sa katotohanan." JUAN 4:24 TAMA O MALI: 1. ________“Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea.”

  JUAN 4:3 2. ________"Ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan.Dumating siya sa isang

  bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose." JUAN 4:4-5

  3. ________"Dito matatagpuan ang bahay ni Jacob...." JUAN 4:6 4. ________"May isang Samaritanang dumating upang umigib, at sinabi ni Jesus sa kanya,

  “Maaari mo ba akong bigyan ng makakain?" JUAN 4:7 PUNAN ANG PATLANG: 5. "Sumagot si Jesus, “Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong

  humihingi sa iyo ng ________, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay-buhay. " JUAN 4:10

  6. "Ngunit ang sinumang uminom ng _______ na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling

  mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." JUAN 4:14

  7. "...ang mga tunay na __________ sa Ama ay sasamba sa kanya sa espiritu at sa

  katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama." JUAN 4:23 8. " Iniwanan ng ________ ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga

  tagaroon, “Halikayo! Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Cristo?" JUAN 4:28-29

  9. "Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay ______ dahil sa patotoo ng babae, “Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa." JUAN 4:39

  3/6

 • 184. ANG BABAE SA MAY BALON (JUAN 4:1-42)

  N Q G A L T T V Q T N D Q E T E S Q F B A B A E R M E I F A R D S O Y J X T H N A P W J T J J S P B I B I G Y A N Z T R S A S T N A V R E S G S D E U N H C E B N L E J L U M I G I B I A O M Y Q O T I Y C K H W L I M T B K O N N O S C K U P N S G A E D L A H C W D Q Z Q E T L T L E P V I V L E J U D E A S O D B H Q D Q V S B K J D Y J C R Z L T L I M S B C Q Q T R S H I T E D N E E L T R A H G V E F I A I U S L B I I Z U U K N H V W N F G B K O L W N S U M A S A M B A R G R O P L K J H G T R Q S D F G V C X S D A R E T Y H O K H B F D W Q G A L I L E A Q P L Q K E R T X S A Z V N G Y Q H W T H J P L O K J U I H G V G Y U I J W H J W

  3/6

  BABAE BALON TUBIG JACOB GALILEA UMIGIB SUMASAMBA BIBIGYAN JUDEA

 • 184. ANG BABAE SA MAY BALON (JUAN 4:1-42)

  6 PAHALANG “Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa

  _______.” JUAN 4:3 4 PABABA "Ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan.Dumating siya sa isang bayan

  na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni ______ sa kanyang anak na si Jose." JUAN 4:4-5

  5 PABABA "Dito matatagpuan ang ______ ni Jacob...." JUAN 4:6 2 PABABA "May isang Samaritanang dumating upang _______, at sinabi ni Jesus sa

  kanya, “Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?" JUAN 4:7 3 PABABA "Sumagot si ______, “Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung

  sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay-buhay. " JUAN 4:10

  1 PAHALANG "...ang mga tunay na ________ sa Ama ay sasamba sa kanya sa espiritu at

  sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama." JUAN 4:23

  5 PAHALANG "Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa

  patotoo ng ______, “Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa." JUAN 4:39

 • 184. ANG BABAE SA MAY BALON (JUAN 4:1-42)

  MGA KASAGUTAN MGA GAWAIN PARA SA 3-6 TAONG GULANG

  TAMA O MALI

  1. MALI 2. TAMA

  BILUGAN ANG TAMANG SAGOT

  3. BALON 4. MAIINOM

  TAMA O MALI

  5. TAMA 6. MALI 7. TAMA

  BILUGAN ANG TAMANG SAGOT

  8. BABAE 9. JESUS

  WORD HUNT

 • 184. ANG BABAE SA MAY BALON (JUAN 4:1-42)

  MGA KASAGUTAN

  MGA GAWAIN PARA SA 7-12 TAONG GULANG TAMA O MALI

  1. TAMA 2. TAMA 3. MALI 4. MALI

  PUNAN ANG PATLANG

  5. INUMIN 6. TUBIG 7. SUMASAMBA 8. BABAE 9. JESUS

  WORD HUNT

 • 184. ANG BABAE SA MAY BALON (JUAN 4:1-42)

  CROSSWORD PUZZLE: