Click here to load reader

· Web view 37. At ang kanyang Panginoon ay tumanggap sa kanya (ang babae) ng punong pagtanggap at nangako sa kanya ng isang mabuting paglaki; at gumawa kay Sakarias na tagapangalaga

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of · Web view 37. At ang kanyang Panginoon ay tumanggap sa kanya (ang babae) ng punong...

ANG BANAL NA KURAN

Sa pagsasalin ni

ABDUL RAKMAN H. BRUCE

2

3

Copyright 1982

By

ABDUL RAKMAN H. BRUCE

2nd Edition January 2012

PAMBUNGAD

Mahirap mapagtakipang ang Banal na Kuran sa Wikang Arabika o Wikang Ingles o alinmang isinalin sa wikang banyaga ay mahirap maunawaan ng karamihan sa karaniwang Pilipinong Muslim sa Mindanao o sinumang Pilipino sa alinmang panig ng Pilipinas dahil sa paggamit ng malalim at matalinghagang mga salita sa pagsasalin ng Banal na Kuran sa ibang wikang banyaga o sa Wikang Arabikang nangangailangan ng marubdob na pagsusuri bago ito lubusang maunawaan. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit may ilang napapalayong Pilipinong Muslim sa Mindanao sa alituntunin ng tunay na Muslim ayon sa Banal na Kuran.

Bilang isang Muslim, ang pagsasalin ng Banal na Kuran sa Wikang Pilipino ay aking pinaghirapang ginawa upang ang sinumang karaniwang Pilipinong may pagkakaunawa ng kanyang sariling Wikang Pambansa ay makabatid ng alituntunin ng isang tunay na Muslim na napapaloob sa Banal na Kuran.

Ang Nagsalin

ABDUL RAKMAN H. BRUCE

CAPTAIN PN(Ret)

TALAAN NG NILALAMAN

SURA PAMAGAT PAHINA

I Ang Pasimula 1 II Ang Baka 1 III Ang Mag-Anak ni Imran 31 IV Ang Mga Kababaihan 49 V Ang Mantel 68 VI Bakahan 81 VII Ang Kataasan 97 VIII Mga Samsam Sa Labanan 115 IX Pagsisisi 122 X Hona 135 XI Hud 144 XII Hosep 155 XIII Ang Kulog 164 XIV Abraham 169 XV Ang Mabatong Lupain 173 XVI Ang Bubuyog 179 XVII Ang Mga Anak Ni Israel 190 XVIII Ang Yungib 199 XIX Maria 208 XX Ta Ha 215 XXI Ang Mga Propeta 224 XXII Ang Pilgrimahe 232 XXIII Ang Mga Naniniwala 238 XXIV Liwanag 246 XXV Ang Batayan (Ng Wasto at Mali) 252 XXVI Ang Mga Makata 258 XXVII Ang Langgam 269 XXVIII Ang Kasaysayan 276 XXIX Ang Gagamba 284 XXX Ang Mga Romano 290 XXXI Lukman 294 XXXII Ang Pagdapang Nakatungo 297 XXXIII Ang Mga Lipi 300

TALAAN NG NILALAMAN

SURA PAMAGAT PAHINA

XXXIV Siyeba 307 XXXV Ang Mga Anghel 311 XXXVI Ya Sin 316 XXXVII Ang Mga Yaong Nagtakda Ng Mga Tungkulin 321 XXXVIII Sad 330 XXXIX Ang Mga Pangkat 335

XL Ang Naniniwala 342 XLI Sila Ay Ipinaliwanag 349 XLII Tagapayo 353 XLIII Mga Gintong Palamuti 358 XLIV Usok 364 XLV Tumutungo 367 XLVI Ang Nililok Ng Hanging Mga Bulubunduking Buhangin 370 XLVII Muhamad 373 XLVIII Pagwawagi 376 XLIX Ang Mga Pansariling Silid 379 L Kap 381 LI Ang Pumapagaspas Na Mga Hangin 384

LII Ang Bundok 387 LIII Ang Bituin 390 LIV Ang Buwan 393 LV Ang Mapagbigay 396 LVI Ang Pangyayari 400 LVII Bakal 405 LVIII Siyang (Babaeng) Nakipagtalo 408 LIX Pagpapatapon Sa Malayong Lupain 410 LX Siyang (Babaeng) Susubukan 413

LXI Ang Mga Katungkulan 414 LXII Ang Pagtitipon 416 LXIII Ang Mga Mapagpanggap 417 LXIV Gantihang Walang Pagkamalikmata 418 LXV Paghiwalay Sa Asawa 419

TALAAN NG NILALAMAN

SURA PAMAGAT PAHINA

LXVI Pagbabawal 421 LXVII Ang Nasasakupan 422 LXVIII Ang Pluma 424 LXIX Ang Katunayan 427 LXX Ang Paakyat Na Mga Hagdanan 430 LXXI Noa 432 LXXII Ang Diwang Makalupa 434 LXXIII Ang Isang Binalot 436 LXXIV Ang Isang Nakakapa 437 LXXV Ang Pagkabuhay 440 LXXVI “Panahon” O “Tao” 442

LXXVII Ang Mga Tagahatid 444 LXXVIII Ang Mga Pambugad 446 LXXIX Ang Mga Yaong Humila Sa Pangmasid 448 LXXX “Siya Ay Sumimangot” 451 LXXXI Ang Pagbabagsak 453 LXXXII Ang Paghahati 454 LXXXIII Pandaraya 455 LXXXIV Ang Paghihiwalay 457 LXXXV Ang Mga Malalaking Tahanan Ng Mga Bituin 458 LXXXVI Ang Pang-umagang Bituin 459 LXXXVII Ang Pinakamataas 460 LXXXVIII Ang Nakapangyayari 461 LXXXIX Ang Bukang Liwayway 462 XC Ang Lungsod 464 XCI Ang Araw 465 XCII Ang Gabi 466 XCIII Ang Umagang Mga Oras 467 XCIV Pagkaaliw Sa Kapighatian 467 XCV Ang (Punongkahoy Na) Pig 468 XCVI Ang Namumuong Bunton 468 XCVII Kapangyarihan 469 XCVIII Ang Maliwanag Na Katibayan 470

TALAAN NG NILALAMAN

SURA PAMAGAT PAHINA

XCIX Ang Lindol 470 C Ang Mga Nagpapatungo 471 CI Ang Sakuna 471 CII Pag-aaway Sa Makadaigdig Na Pagdami 472 CIII Ang Pababang Araw 472 CIV Ang Naninira Ng Puri 473 CV Ang Elepante 473 CVI “Taglamig” o “Kurais” 474 CVII Maliit Na Mga Kabaitan 474 CVIII Kasaganaan 474 CIX Ang Mga Hindi Naniniwala 475 CX Saklolo 475 CXI Hibla Ng Palma 475 CXII Ang Pag-iisa 476 CXIII Ang Pagkabasag Ng Araw 476 CXIV Sangkatauhan 476

SURA I

ANG PASIMULA

(Isiniwalat sa Meka)

Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, ang Maawain.

1. Ang papuri ay maging kay Allah, Panginoon ng mga Daigdig.

2. Ang Mapagbigay, ang Maawain.

3. May-ari ng Araw ng Paghuhukom.

4. lkaw (lamang) ang aming sinasamba; lkaw (lamang) ang hinihingan namin ng tulong.

5. lpakita sa amin ang tuwid na landas;

6. Ang landas ng mga yaong Iyong tinangkilik;

7. Hindi (ang landas) ng mga yaong kumita ng Iyong galit o ng mga yaong pumunta sa pagkaligaw.

SURA II

ANG BAKA

(Isiniwalat sa Al-Madina)

Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, ang Maawain.

1. Alip. Lam. Mim.

2. Ito ay ang Kasulatang doon ay walang pag-aalinlangan, isang batayan sa mga nagtatakwil (sa masama).

3. Na naniniwala sa hindi nakikita at nagtaguyod ng pagsamba, at gumugol niyang Aming ipinagkaloob sa kanila;

4. At naniniwala diyan sa isiniwalat sa iyo (Muhamad) at diyan sa isiniwalat bago sa iyo, at tiyak sa Kabilangbuhay.

5. Ang mga ito ay umaasa sa batayan galing sa kanilang Panginoon. Sila ay ang matagumpay.

6. Para sa mga hindi naniniwala, balaan mo man sila o hindi mo sila balaan itong lahat ay isa para sa kanila; sila ay hindi naniniwala.

7. Tinakipan ni Allah ang kanilang pandinig at ang kanilang mga puso, at sa kanilang mga mata ay may isang takip. Ang kanila ay magiging isang nakahihindik na wakas.

8. At sa Sangkatauhan ay ilang nagsabi: Kami ay naniniwala kay Allah at sa Huling Araw, samantalang sila ay hindi naniniwala.

9. Sila ay nag-isip na gumanyak kay Allah at sa mga yaong naniniwala, at sila ay gumanyak sa wala maliban sa kanilang mga sarili; nguni't hindi sila nakatanto.

10. Sa kanilang mga puso ay isang sakit, at pinarami ni Allah ang kanilang sakit. Isang masakit na wakas ang kanila sapagka't sila ay nagsinungaling.

11. At nang sinabi sa kanila: Huwag gumawa ng kasamaan sa lupa, sila ay nagsabi: Kami ay mga tagapamayapa lamang.

12. Hindi ba sila talaga ay ang mga gumagawa ng kasamaan? Nguni't hindi sila makatanto.

13. At nang sinabi sa kanila: ManiwaIa tulad sa paniniwala ng mga tao, sabi nila: Kami ba ay maniniwala tulad sa paniniwala ng walang isip? Hindi kaya silang talaga ay ang walang isip? Nguni't hindi nila alam.

14. At nang sila ay humanay kasama ang mga yaong naniniwala, sila ay nagsabi: Kami ay naniniwala; nguni't nang sila ay pumuntang magkahiwalay patungo sa kanilang mga demonyo sila ay nagpahayag: O! kami ay kasama ninyo; talagang kami ay nangutya lamang.

15. Si Allah (Kanyang SariIi) ay nangutya sa kanila, iniwan sila sa paglalagalag na bulag sa kanilang hindi pagsunod.

16. Ang mga ito ay silang bumili ng pagkakamaling kabayaran ng batayan, kaya ang kanilang pangangalakal ay hindi umunlad, o sila ay pinatnubayan.

17. Ang katulad nila ay tulad sa isang nagsindi ng apoy; at nang ito ay magbigay ng liwanag nito sa palibot niya, kinuhang palayo ni Allah ang kanilang liwanag at iniwan sila sa kadiliman; doon sila ay hindi makakita.

18. Bingi, pipi, at bulag; at sila ay hindi bumalik.

19. O tulad sa isang bagyong ulan mula sa langit, sa loob noon ay kadiliman, kulog at kislap ng kidlat. Inilalagay nila ang kanilang mga daliri sa kanilang mga tenga dahil sa mga tunog ng kulog, sa takot nila sa kamatayan. Si Allah ay pumapalibot sa mga hindi naniniwala (sa Kanyang batayan).

20. Ang kidlat ay halos kumuhang palayo sa kanilang paningin sa kanila. Kasingdalas ng kislap nito sa pangmasid para sa kanila, sila ay lumakad sa loob noon; at nang ito ay dumilim laban sa kanila, sila ay nakatayo lamang. Kung inibig ni Allah, maaari Niyang sirain ang kanilang pandinig at kanilang paningin. O! si Allah ay Kayang gumawa ng lahat ng mga bagay.

21. O Sangkatauhan! Sambahin ang inyong Panginoon, Siyang gumawa sa inyo at mga yaong bago sa inyo, upang inyong itakwil (ang masama),

22. Siyang nagtakda sa daigdig bilang isang lugar na pahingahan, at sa langit bilang bubong; at gumawang ang tubig ay dumaloy pababa galing sa langit, sa gayon gumagawa ng mga bungangkahoy bilang pagkain para sa inyo. At huwag magtaguyod ng mga kaagaw ni Allah dahil sa higit mong alam.

23. At kung ikaw ay may alinlangan tungkol diyan sa Aming isiniwalat sa Aming tagapaglingkod (Muhamad), sa gayon gumawa ng isang surang katulad roon, at tumawag ng inyong mga saksi bukod kay Allah kung kayo ay matapat.

24. At kung ito ay hindi ninyo gawin – at hindi ninyo talag

Search related