Andres bonifacio

  • View
    2.146

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Andres bonifacio

  • 1.Ipinasani: Loren Nicole S. Cantillan
    Andres Bonifacio

2. Talambuhayni Andres Bonifacio
Si Andres Bonifacio ay ipinanganaknoong ika-30 ngNobyembre, 1863. Angkanyangmgamagulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Nakatapossiyasamababangpaaralanni Guillermo Osmeniang Cebu at sagulangna 14, angkanyangmgamagulang ay namatay at napilitansiyanghumintosapag-aaralupangalagaanangmganakababataniyangkapatidnababae and lalaki. Bilanghanap-buhay, inatasanniyaangkanyangmgakapatidnatulungansiyasapaggawangkahoynabaston at papelnapamaypaynakanyangitinindasalansangan.
3. Dahilsiya ay marunongmagbasa at sumulat, siya ay nagingisangkawaningKumpaniyang "Fleeming and Company", isangkumpaniyananagtitindang rattan at iba pang mgapaninda. Dahilsiya ay masipag, siya ay ginawangahente. Subalitangkanyangkinikita ay hindi pa rinsapatna pang-suportasakanyangmganaulilangkapatid. Lumipatsiyasakumpaniyang "Fressell and Company" bilangahente. Ipinakitaniyaangbukod tanging determinasiyon at sipag kaya nagingmatatagsiyasakanyangtrabaho
4. Dinagdaganniyaangkanyangkakulangansapag-aaralsapamagitanngpagbabasa at sarilingpag-aaral. Kasamasasamgakakauntingaklatnakanyangbinasa ay angmganobelani Rizal naNoli Me Tangere at El Filibusterismo, AngmgabuhayngPangulo, Ang "Les Miserables" ni Victor Hugo (naisinalinniyasa Tagalog), Angpagkasirang Palmyra at HimagsikangPranses. Nakapagsulat din siyangmgaartikulo at mgatula, isanaditoangpinakasikatna 'Pag-ibigsaTinubuangLupa'.
5. andres the great plebian imageAngmganabasaniyangaklatangnagsiklabsakanyangkaluluwangpaggawangHimagsikan at pagtatagngKatipunan o KKK (KataastaasangKagalang-galangnaKatipunanngmgaAnakng Bayan).
6. ItinatagniyaangKatipunannoong ika-7 ngHulyo, 1892 kasamasinaLadislaoDiwa, Teodoro Plata at Deodato Arellano. Angkanyangpangalan ay Maypagasa. AngkanyangasawanasiGregoria de Jesus angsiyanglakambiningKatipunan. Angsamahangito ay mabilisnakumalatsamaramingbahagingPilipinas. NaramdamanniBonifaciona kaya naniyangumpisahananghimagsikannoong Mayo ng 1896. Subalit, bago pa man siya mag-umpisa; angKatipunan ay natuklasanngmgaKastila. Mahigitsa 1,000 KatipuneroangsumamasakanyasaPugadLawin, Caloocan noong ika-23 ngAgosto, 1896. Buhat noon ,angKatipunan ay natuklasanngmgaKastila, kaya hindisilamakatakassa pang-aarestongmgaKastila, at angmgatauhanniyanakulangsaarmas, pagod at gutom at kakauntiangtumulong ay nakaranasngmalabongtagumpay at malubhangpagkatalo.
7. Ito angnagkumbinsisabahagingMagdiwangnaanyayahansiBonifaciosa Cavite paraayusinangkanilanghidwaan at patuloynamagkaisa. IsangPulongangginanapsaTejeros, Cavite. Si BonifacioangnamunongpagpupulongupangitatagangRepublikangPilipinas. Sa halalansi Aguinaldo angnahalalnaPangulo, si Mariano TriasnamanangPangalawangPangulo at siBonifacioangTaga-Liham. Si Bonifacio ay nasaktan at ginamitniyaangkanyangkarapatanbilangPinakamataasnaPinunongKatipunan, upangmapawalangbisaanghalalan. Si Bonifacio ay lumipatsaNaic, Cavite at nag-umpisasiyanggumawangsariliniyangpamahalaan at puwersa. Samantala, angmgaumaabantengtropangKastilangHeneralnasiCamilo de Polavia ay nagbabantangsakupinang Cavite. Inutusanni Aguinaldo silaPio del Pilar at NorielnapawangbinigyanngmatataasnakatungkulannaiwanansiBonifacio at bumaliksakanilanggawain.
8. Si Bonifaciokasamaangkanyangpamilya ay umalissaNaicpapuntangIndang at sakanyangpagbabaliksaMontalban, si Aguinaldo ay nagpadalangtauhanparasiya ay arestuhin, subalitsiBonifacio ay lumaban at nasugatan. Humarapsiyasaisangpaglilitisdahilsakanyanggawainnalabansabagongpamahalan at binigyanngsentensiyangbitayngisangMilitarnaHukuman. Angmgatauhanni Aguinaldo angbumitaysakanyasakabundukanngMaragondon, Cavite noong ika-10 ng Mayo, 1897.
9. MgaLarawanni Andres bonifacio

Recommended

View more >