Pilipino: Dangal ng Lahing Kayumang Dangal+ng... · Itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan noong Hulyo 7, ... Ako ang kauna-unahang babae ... Manny Pacquiao - kauna-unahang boksingero

 • View
  489

 • Download
  20

Embed Size (px)

Text of Pilipino: Dangal ng Lahing Kayumang Dangal+ng... · Itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan...

 • Pilipino: Dangal ng Lahing Kayumanggi

  B a s i c L i t e r a c y L e a r n i n g M a t e r i a lB u r e a u o f A l t e r n a t i v e L e a r n i n g S y s t e m

  D E P A R T M E N T O F E D U C A T I O N

  DepEd LEARNING RESOURCE MANAGEMENT and DEVELOPMENT SYSTEM PORTAL Reformatted for distribution via

  INSTRUCTIONAL MATERIALS COUNCIL SECRETARIAT, 2011

  2

 • Karapatang Ari 2005KAWANIHAN NG ALTERNATIBONG SISTEMA SA PAGKATUTO

  Kagawaran ng Edukasyon

  Ang modyul na ito ay pag-aari ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema sa Pagkatuto, Kagawaran ng Edukasyon. Ang alinmangbahagi nito ay hindi maaaring ilathala o kopyahin sa anumang paraan o anumang anyo nang walang nakasulat na pahintulot ngorganisasyon o ahensya ng pamahalaang naglathala.

  Kawanihan ng Alternatibong Sistema sa PagkatutoKagawaran ng Edukasyon

  3/F Mabini Bldg., DepEd ComplexMeralco Avenue, Pasig City, Philippines

  Tel. No.:(02) 635-5188, Fax No.: (02) 635-5189

  Inilathala sa Pilipinas ng:

  Pilipino: Dangal ng Lahing Kayumanggi

 • PILIPINO: DANGAL NG LAHING KAYUMANGGI

 • i

  Tungkol Saan ang Modyul Na Ito?Ang lahing Pilipino ay tunay na maipagmamalaki. Marami sa ating mga bayani ang

  nagbuwis ng buhay upang makamtan natin ang kalayaan. Ang kanilang kabayanihanay ating kinikilala hanggang ngayon.

  Marami pa ring Pilipino ang patuloy na nakikilala ang pangalan sa ibat ibang larangan.Isang pagpapatunay na tayo, bilang Pilipino, ay isang lahing dapat ipagmalaki,

  Ang modyul na ito ang magbibigay sa iyo ng linaw sa mga kabayanihan ng mgaPilipino.

  Nahahati sa dalawang aralin ang modyul na ito:

  Aralin 1 - Silang MagigitingAralin 2 - Mga Huwarang Pilipino, Noon at Ngayon

 • ii

  Anu-ano ang mga Matutuhan Mo sa Modyul na Ito?Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang maisasagawa mo na ang

  mga sumusunod:

  Naisusulat ang mga pangalan ng mga lokal at magigiting na Pilipino at angkanilang mga naiambag sa pagpapaunlad ng buhay;

  Naipagmamalaki ang mga lokal at pambansang bayani;

  Nabibigyang kahulugan ang mga payak na mensahe na mayroongkaugnayan sa pagiging isang magiting at marangal na Pilipino;

  Nakababasa ng mga payak na parirala at pangungusap tungkol sa mgamagigiting na bayani;

  Nagagamit ang mga kaalaman sa pagdadagdag at pagbabawas sa pangaraw-araw na suliranin; at

  Naisusulat ang mga payak na parirala o pangungusap nang wasto,maliwanag, at maayos.

 • iii

  Anu-ano na ang mga Alam Mo?

  Bago mo simulang pag-aralan ang modyul, gawin ang pagsusulit na ito. Masusukatnito ang nalalaman mo tungkol sa mga paksang napapaloob sa modyul.

  Pag-ugnayin ang mga salita sa hanay A at sa hanay B. Isulat ang titik ng tamangsagot sa patlang.

  A B

  ____ 1. Andres Bonifacio a. Nagtatag ng Samahan ng mgaBabaeng Iskawt sa Pilipinas

  ____ 2. Jose Rizal b. Ama ng Katipunan____ 3. Apolinario Mabini c. Kinilala sa teatro sa buong mundo____ 4. Lapu-lapu d. Ina ng Katipunan____ 5. Emilio Aguinaldo e. Utak ng himagsikan____ 6. Diego Silang f. Pambansang bayani ng Pilipinas____ 7. Josefa Llanes Escoda g. Utak ng Katipunan____ 8. Gabriela Silang h. Ilokanong rebolusyonaryo____ 9. Melchora Aquino i . Unang bayaning Pilipinong lumaban sa

  Espaa____ 10. Lea Salonga j. Joan of Arc ng Pilipinas

 • iv

  Kung isa o dalawa lamang ang mali mo, magaling! Kilala mo na ang mga Pilipinongnagbigay karangalan sa Pilipinas. Maaari mo pa ring pag-aralan ang modyul na ito upangmagkaroon ka ng dagdag na kaalaman.

  Kung lima o higit pa ang mali mo, huwag mag-alala. Kailangan mong pag-aralanang buong modyul. Matututuhan mo rito ang kontribusyong nagawa ng mga kilala at dikilalang lahing Pilipino.

 • 1

  Aralin 1Silang Magigiting

  Pag-aralan Natin

  1

  Mina: Dali! Doon tayo!Ana: Saan?Mina: Sa harap ng monumento

  ni Rizal.Ana: Sino siya?Mina: Siya ang ating pambansang

  bayani. Dito siya binarilng mga Kastila.

 • 2

  Andres BonifacioAma ng Katipunan

  Graciano Lopez JaenaPatnugot ng La

  Solidaridad

  Diego SilangIlokanong

  Rebolusyunaryo

  Lapu-lapuPinuno ng Mactan

  Oo, heto sila.

  Eh, kung bayani natin si Rizal,mayroon pa bang iba?

 • 3

  Pag-usapan Natin

  Ang mga bayaning Pilipino ay nanggaling sa ibat ibang lugar sa Pilipinas.

  3

  Sina Jose Rizal atAndres Bonifacio aytubong Luzon.

  Si Graciano LopezJaena ay sa Jaro,Iloilo.

  Si Sultan Kudarat aytaga-Cotabato,Mindanao.

  Si Lapu-lapu ay nagpa-malas ng kabayanihansa Mactan.

 • 4

  Alamin Natin

  Lita: Buti nga, sumama ako.

  Mila: Lita, kay ganda ng parada!

  Lita: Teka, bakit may parada?

  Mila: Kasi anibersaryo ng pagkamatay niJose Rizal ang ating pambansangbayani. Pinatay siya noongDisyembre 30, 1896.

  Lita: Ah, kaya pala. E, ano pa ba angmaaari nating gawin paramapahalagahan natin sila?

  Mila: Puwede tayong magdaos ngsimpleng palatuntunan. Maaari rintayong mag-alay ng misa. O kayaymagdala ng bulaklak samonumento nila.

  Lita: Katulad ng ginawa noong isangbuwan. Kaarawan daw ni AndresBonifacio taong Nobyembre 30, 1863.

 • 5

  Subukin Natin

  Isulat ang tamang sagot sa mga patlang.

  1. Ang mga bayaning taga-Luzon

  2. Ang mga bayaning taga-Bisaya

  3. Ang mga bayaning taga-Mindanao

  4. Ang petsa ng kapanganakan niAndres Bonifacio

  5. Ang petsa ng pagkamatay ni Rizal

 • 6

  Tandaan Natin

  Ang mga Bayani

  Rizal Bonifacio

  Katangian Nagawa para sabayan Katangian

  Nagawa para sabayan

  Matalino Sinulat ang mganobelang Noli MeTangere at ElFilibusterismo

  Matapang Itinatag angKatipunan

  Dalubhasangmanggagamot Maprinsipyo

  MalikhainNagsilbinginspirasyon ngmga Katipunero

  Makata

  Namuno sapag-aalsa

 • 7

  Mayroon tayong mga pambansang bayani.

  May tinatawag din tayong lokal na bayani.

  Tinatawag na lokal na bayani ang mga taong nasa ating bayan o barangay.

  Kilalang-kilala natin sila. Kababayan o kayay kabarangay natin sila.

  Sa inyong barangay, may kilala ka bang maituturing mong bayani?Marahil may nagawa siyang kabutihan. Maaaring nagsakripisyo siyapara sa iba.

  Marahil ay pinahalagahan niya ang kapakanan ng kapwa bago ang sarili.

  Tunay na bayani nga siya.

 • 8

  Subukin Natin

  A. Kilalanin ang mga bayani. Isulat sa inyong papel ang pangalan ng bawat isa.

  B. Pag-ugnayin sa pamamagitan ng guhit ang mga bayani at lugar na kanilangpinagmulan.

  1. Jose Rizal a. Mactan

  2. Lapu-Lapu b. Tondo

  3. Andres Bonifacio c. Cotabato

  4. Sultan Kudarat d. Calamba, Laguna

  e. Cebu

  f. Pampanga

 • 9

  C. Pag-aralan at sagutan ang mga suliraning pambilang.

  1. Ang Pilipinas ay naging malaya noong Hunyo 12, 1898.Ilang taon na ngayon ang ating pagiging malaya?

  2. Itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan noong Hulyo 7, 1892.Ilang taon na ngayon mula nang itatag ni Bonifacio ang Katipunan?

 • 10

  Aralin 2Mga Huwarang Pilipino, Noon at Ngayon

  Mayroong mga Pilipinong nakagawa ng pangalan sa ibat ibang larangan nakinilala hindi lamang dito sa ating bansa kung hindi maging sa ibang bahagi ng mundoman.

  Pag-aralan Natin

  Inay, totoo po ba namay maituturing patayong bayani sapanahon ngayon?

  Aba, oo anak. Maraming mgaPilipino ang nagpapakita nghusay sa ibat ibang laranganna pwedeng sabihing bayani.

 • 11

  Pag-usapan Natin

  CLARO M. RECTO

  Tinawag nila akong Ama ng Konstitusyon.

  Itinaguyod ko ang layuning makabayan.

  Naniniwala akong ang kabuhayan ng ating

  bansa ay di dapat makontrol ng mga

  dayuhan.

 • 12

  AURORA A. QUEZON

  Ito

  ang mga

  nagawa ko noong akoy

  Unang Ginang ng bansa.

 • 13

  GERONIMA PECSON

  Bilang senador, ako ang nagtaguyod ng edukasyon.

  Naghanap ako ng mga iskolarship para sa mga matatalino

  ngunit mahihirap na mga mag-aaral.

  Itinaguyod ko rin ang libreng pag-aaral

  ng mga batang nasa elementarya.

 • 14

  NICANOR ABELARDO

  Ako ay kilala bilang

  Maestro ng Kundiman.

  Ilan sa aking mga nilikha ay ang

  Mutya ng Pasig,

  Nasaan Ka Irog at iba pa.

 • 15

  MARIA YLAGAN OROSA

  Tinawag nila akong kemiko ng mga pagkain.

  Nagsaliksik at tumuklas ako ng mga paraan upang mapatagal

  ang buhay ng mga prutas, gulay, isda, at karne.

  Ito ay sa pamamagitan ng pagsasa-delata,

  pagpapatuyo, at pag-iilado.

 • 16

  CORAZON C. AQUINO

  Ako ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas.

  Woman of the Year daw ako noong 1987.

  Salamat po sa inyong pakikiisa!

 • 17

  CECILIA MUOZ PALMA

  Ako ang kauna-unahang babae

  na naitalaga bilang

  Kataas-taasang Hukom ng Pilipinas.

  Sa aking panunungkulan, nagsumikap akong

  maging makatarungan para sa lahat.

 • 18

  FRANCISCA R. AQUINO

  Anu-ano ang ating mga katutubong sayaw?

  Nasubukan mo na ba ang ilan sa mga ito?

  Siguro namay kilala mo ako bilang

  Ina ng mga Katutubong Sayaw.

 • 19

  JOSEFA LLANES ESCODA

  Itinatag ko ang Samahan ng mga

  Babaeng Iskawt sa Pilipinas. Gayundin

  ang Pambansang Pederasyon ng mga

  Samahan ng mga Kababaihan upang

  maituro ang wastong pangangalaga sa

  kanilang pamilya.

 • 20

  DR. FE DEL MUNDO

  Nakilala ako bilang manggagamot

  ng mga sanggol at bata.

  Itinatag ko rin ang Sentro ng Pagamutan

  para