ANALIZA SISTEMA U VREMENSKOM 2020. 5. 14.¢  1.2.3 JEDINI¤’NA IMPULSNA FUNKCIJA (DELTA FUNKCIJA) Jedini¤†na

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA SISTEMA U VREMENSKOM 2020. 5. 14.¢  1.2.3 JEDINI¤’NA IMPULSNA...

 • 1 ANALIZA SISTEMA U VREMENSKOM DOMENU

  PRELAZNO I STACIONARNO STANJE DINAMIČKIH SISTEMA

  Posmatramo jedan stacionaran dinamički sistem na čijem ulazu deluje konstantna pobuda ( )u t U . Neka je izlaz sistema ( )y t na ovu pobudu prikazan na slici

  Sa grafika uočavamo sledeća moguća ponašanja sistema:

   ponašanje u prelaznom stanju definisano sa ( )y t , kada je t  

   ponašanje u stacionarnom stanju definisano sa ( ) lim ( ) . t

  y y t const 

    

  Stacionarno stanje sistema određeno je vrednošću konstantne pobude ( )u t U koja

  deluje na sistem i na njegovom izlazu, kad t , generiše konstantni izlaz ( )y  .

  Napomena: Neki sistemi ne poseduju stacionarno stanje. Za ove sisteme važi lim ( ) .

  t y t const

    ili lim ( )

  t y t

    

  stacionarno stanje

  prelazno stanje

  sistem

 • 1.1 MODELOVANJE DINAMIČKIH SISTEMA

  Dinamičko ponašanje sistema se može opisati pomoću operatora H koji preslikava ulazne veličine  u t u izlazne veličine  y t sistema.

  Operator H nazivamo model sistema.

  H se opisuje pomoću nekog tipa jednačina u zavisnosti od vrste sistema koji se modeluje.

  Tip jednačina stacionarnog H operatora

  Funkcionalna zavisnost jednačina Stanje sistema

  algebarske jednačine ( , ) 0f u y  stacionarno stanje

  diferencijalne jednačine ( , , , ) 0 dydu

  dt dt f u y 

  stacionarno + prelazno stanje

  integralne jednačine ( , , , ) 0f u udt y ydt   stacionarno + prelazno stanje

  diferencijalno-integralne jednačine

  ( , , , , , ) 0 du dy

  f u udt y ydt dt dt

    stacionarno + prelazno stanje

  H

  gH

 • POSEBNI SLUČAJEVI DINAMIČKIH SISTEMA

  Napomena. Osobina linearnosti sistema biće kasnije razmatrana.

  H je opisan sistemom linearnih diferencijalnih jednačina (LDJ) sa konstantnim koeficijentima Linearni, stacionarani

  dinamički sistem

  Linearni, stacionarani dinamički sistem sa jednim ulazom i jednim izlazom

  H je opisan jednom linearnom diferencijalnom jednačinom (LDJ) sa konstantnim koeficijentima

  SISTEM

  u1(t)

  ur(t)

  y1(t)

  ym(t)

  SISTEM u(t) y(t)

  1

  1 1 01

  1

  1 0

  ( ) ( ) ( ) ... ( )

  ( ) ( ) ... ( )

  n n

  n nn n

  m m

  m mm

  d y t d y t dy t a a a a y t

  dt dt dt

  d u t d u t b b b u t

  dt dt

   

      

     

 • 1.1.1 LINEARNI STACIONARNI DINAMIČKI SISTEMI SA JEDNIM ULAZOM I JEDNIM IZLAZOM

  Linearni stacionarni dinamički sistem sa jednim ulazom i jednim izlazom se može opisati jednom linearnom diferencijalnom jednačinom (LDJ) sa konstantnim koeficijentima

  1

  1 1 01

  1

  1 0

  ( ) ( ) ( ) ... ( )

  ( ) ( ) ... ( )

  n n

  n nn n

  m m

  m mm

  d y t d y t dy t a a a a y t

  dt dt dt

  d u t d u t b b b u t

  dt dt

   

      

     

  Ulaz - pobuda sistema ( )u t

  Izlaz - odziv sistema ( )y t

  Koeficijenti diferencijalne jednačine 1 1 0 1 1 0, , , , ; , , , ,n n m ma a a a b b b b 

  Red modela (sistema) n Uslov fizičke ostvarljivosti sistema n m Početni uslovi (1) ( -1)(0), (0), , (0)ny y y

  SISTEM

 • Primer. Mehanički sistem na koji deluje sila f(t) sadrži masu M, oprugu koeficijenta elastičnosti k i trenje koeficijenta  .

  Rešenje.

  sila inercije: 2

  2 ( )i

  d x f t M

  dt  ,

  sila viskoznog trenja: ( )t dx

  f t dt

  

  sila elastičnosti opruge: ef kx .

  RAVNOTEŽA: ( ) ( ) ( )ei tf t f t f f t  

  2

  2

  ( ) ( ) ( ) ( )

  d x t dx t M kx t f t

  dt dt   

  Karakteristike sistema:

  - red izvoda diferencijalne jednačine:

  2n  , 0m  - red sistema: 2n  - parametri sistema:

  0 1

  2 0

  , ,

  , 1

  a k a

  a M b

   

   

 • 1.2 STANDARDNE ULAZNE VELIČINE

  Namena standardnih ulaznih veličina:

  - Za izvođenje teorijskih rezultata

  - Za poređenje osobina različitih klasa sistema

  - Za definisanje karakterističnih odziva sistema

  Vrste standardnih ulaznih veličina:

  - jedinična odskočna funkcija

  - jedinična nagibna funkcija

  - jedinična impulsna funkcija

  - prostoperiodična funkcija

  sistem

 • 1.2.1 JEDINIČNA ODSKOČNA FUNKCIJA (HEVISAJDOVA FUNKCIJA)

  Jedinična odskočna funkcija - ( )h t

  0 0 ( )

  1 0

  t h t

  t

    

  

  Odskočna funkcija

  0 0 ( )

  0

  t Kh t

  K t

    

  

  t

  h(t)

  1

  t

  Kh(t)

  K

 • Zakašnjena jedinična odskočna funkcija

  0 ( )

  1

  t h t

  t

   

     

  

  Zakašnjena odskočna funkcija

  0 ( )

  t Kh t

  K t

   

     

  

  t

  1

  t

  K

 • Realna odskočna funkcija

  Nagla promena vrednosti odskočne funkcije se ne može realizovati u praksi.

  Zbog toga u praksi koristimo funkciju sa postepenom, ali brzom promenom u posmatranom trenutku vremena

  Osobine odskočne funkcije:

   modeluje idelani prekidač.

   permanentno pobuđuje sistem nakon uključivanja.

  t

  h(t)

  1

  0 ( ) ( )a ah t h t 

  t

  ha(t)

  1

  -a/2 a/2

 • 1.2.2 JEDINIČNA NAGIBNA FUNKCIJA

  Jedinična nagibna funkcija

  0, 0 ( )

  , 0

  t r t

  t t

    

   ( ) ( )r t t h t 

  t

  1

  f(t) = t

  t

  1

  45o

  t

  45o

 • Nagibna funkcija

     ar t ath t

  Zakašnjena nagibna funkcija

   ar t 

  t

  a

  t

 • 1.2.3 JEDINIČNA IMPULSNA FUNKCIJA (DELTA FUNKCIJA)

  Jedinična impulsna funkcija ( )t

  2

  1

  1 2

  ( ) 0, 0

  ( ) 1, 0

  t

  t

  t t

  t dt t t

   

    

  Za 0t  , (0)   , strelica „gleda“ u .

  Površina ispod krive jedinične impulsne funkcije iznosi 1!

  Impulsna funkcija ( )K t

  2

  1

  1 2

  ( ) 0, 0

  ( ) , 0

  t

  t

  t t

  K t dt K t t

   

    

  K - površina ispod krive t

  Kδ (t)

  K

  0

  t

  δ (t)

  1

  0

 • Zakašnjena jedinična impulsna funkcija

  2

  1

  1 2

  ( ) 0,

  ( ) 1,

  t

  t

  t t

  t dt t t

    

    

    

     

  Zakašnjena impulsna funkcija

  2

  1

  1 2

  ( ) 0,

  ( ) ,

  t

  t

  K t t

  K t dt K t t

    

    

    

     

  t

  1

  0

  t

  K

  0

 • Realna impulsna funkcija

  Kod impulsne funkcije imamo nagli beskonačni skok sa nultim trajanjem koji se ne može realizovati u praksi.

  Impulsnu funkciju aproksimirmo funkcijom ( )T t sa pravougaonim skokom.

  Smanjivanjem parametra T postepeno se dobija oštrija impulsna promena

  0

  ( ) lim ( )T T

  t t  

  T0

  t

  δT (t)

  T/2 -T/2

  1/T

  t

  δT (t)

  T/2 -T/2

  1/T

  t

  δT (t)

  T/2 -T/2

  1/T

  t

  δ (t)

  1

 • Veza između funkcija h, r i δ

  Veza preko ( )r t Veza preko ( )t

  ( )r t ( )t

  ( ) ( )

  dr t h t

  dt  ( ) ( )

  t

  h t d   

   

  ( ) ( )

  dh t t

  dt  

  ( ) ( )

  t

  r t h d  

    ili

  ( ) ( )r t t h t 

 • 1.2.4 SINUSNA FUNKCIJA

        2

  sin sin 2 siny t A A ft A t T

       

          

   

  Prigušena sinusna funkcija

        2

  sin sin 2