Click here to load reader

Alzheimer y Parkinson: nuevos retos en la atención a mayores

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

El constante aumento de la esperanza de vida que ha logrado nuestra socie- dad ha traído consigo un progresivo crecimiento del colectivo de personas mayores de 65 años, siendo éste el grupo poblacional con mayor número de personas en situación de depen- dencia. Una de las principales causas de que las personas mayores entren en situación de dependencia son las llamadas enfermedades neurodege- nerativas, como son la Enfermedad de Alzheimer y la Enfermedad de Parkinson.

Text of Alzheimer y Parkinson: nuevos retos en la atención a mayores

 • Alzheimer y Parkinson:nuevos retosen la atencin a mayoresAlzheimer eta Parkinson:erronka berriakadinekoen arretan

 • MIRADAS BBK BEGIRADAKPersonas Mayores.Alzheimer y Parkinson: nuevos retos en la atencin a mayores.Nagusiak.Alzheimer eta Parkinson: erronka berriak adinekoen arretan.Diciembre - 2009

  EQUIPO TCNICO: ADOS CONSULTING

 • I P

  erso

  nas

  May

  ores

  I

  PRESENTACIN

  AURKEZPENA

  LASPERSONASMAYORESENBIZKAIA.PERFILYCARACTERSTICAS

  LASENFERMEDADESNEURODEGENERATIVAS

  LAENFERMEDADDEALZHEIMER

  LAENFERMEDADDEPARKINSON

  COMPARTIRLAEXPERIENCIA:LASASOCIACIONESDEPERSONASENFERMASYFAMILIARES AFA BIZKAIA. Asociacin de familiares de enfermos de Alzheimer.

  ASPARBI. Asociacin Parkinson Bizkaia.LAATENCINALASPERSONASMAYORESDEBIZKAIA La red informal de atencin: el papel de las personas cuidadoras.

  Mapa de recursos asistenciales y necesidades de las personas mayores con enfermedades

  neurodegenerativas.

  Prestaciones econmicas.

  Ayudas individuales.

  Servicio de teleasistencia.

  Centros de da.

  Residencias.

  Gizatek.

  Servicios para personas cuidadoras. Programa Zainduz

  ELAPOYODEBBKALASPERSONASMAYORESDEBIZKAIA Los clubes para personas jubiladas.

  Centros de da.

  Residencias BBK.

  El apoyo al tercer sector.

  Nagusi. Saln de ocio, servicios y actividades para mayores.

  ELIMPACTOSOCIALYECONMICODELAPOYOAPERSONASMAYORESCONENFERMEDADESNEURODEGENERATIVASENBIZKAIA

  RETOSDEFUTURO

  SNTESISFINAL

  GLOSARIO

  NDICEDETABLAS

  NDICEDEGRFICOS

  BIBLIOGRAFA

  ANEXO.GUADERECURSOSASISTENCIALESPARAPERSONASMAYORESENBIZKAIA

  NDICE

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  5.1.

  5.2.

  6.6.1.

  6.2.

  6.2.1

  6.2.2

  6.2.3

  6.2.4

  6.2.5

  6.2.6

  6.2.7

  7.7.1.

  7.2.

  7.3.

  7.4.

  7.5.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  PG.

  4

  8

  14

  22

  26

  32

  384043

  4648

  5154555758616466

  707377787983

  84

  90

  94

  98

  102

  103

  104

  108

 • PR

  ESEN

  TAC

  IN

 • I P

  erso

  nas

  May

  ores

  I

  La dependencia en las personas ma-yores, tradicionalmente ha recibido respuesta desde la ayuda informal prestada en su gran mayora por las familias. Todava hoy las familias continan asumiendo esta carga de trabajo que, en la mayora de los ca-sos, es a largo plazo y con una eleva-da intensidad. As, se acrecientan los problemas en los ncleos cuidadores, sobre todo motivados por una cober-tura an insuficiente de servicios de soporte externo y la falta de una red consistente de apoyo a las perso-nas: conciliacin de la vida familiar y laboral, reduccin o exclusin del

  El constante aumento de la esperanza de vida que ha logrado nuestra socie-dad ha trado consigo un progresivo crecimiento del colectivo de personas mayores de 65 aos, siendo ste el grupo poblacional con mayor nmero de personas en situacin de depen-dencia.

  Una de las principales causas de que las personas mayores entren en situacin de dependencia son las llamadas enfermedades neurodege-nerativas, como son la Enfermedad de Alzheimer y la Enfermedad de Parkinson.

  PRESENTACIN

 • I P

  erso

  nas

  May

  ores

  I

  mercado laboral, limitacin de las relaciones personales, problemas de salud, etctera.

  Estos problemas son especialmente graves en el caso de las mujeres, que suponen el principal colectivo entre quienes cuidan a las personas mayores. Esto implica dificultades a la hora de que estas mujeres puedan hacer compatibles los cuidados de estas personas dependientes con una actividad laboral y, asimismo, se ven forzadas a suprimir o limitar otro tipo de actividades. Se trata de un trabajo extenuante tanto fsica como psicol-gicamente, que entraa altos niveles de tensin y estrs.

  Este reto social ha tenido histrica-mente una clara respuesta por parte de BBK, a travs de los servicios so-cio-asistenciales dirigidos a personas mayores (centros de da, clubes de personas jubiladas, etctera), que ha trabajado junto a la Administra-cin Pblica y al Tercer Sector para mejorar la calidad de vida de este colectivo.

  Muestra de la importancia que tradi-cionalmente se ha otorgado al colec-tivo de personas mayores, es que ya en 1921 la entonces Caja de Aho-rros Vizcana organiz el Homenaje a la Vejez, demostracin pblica de consideracin a las personas ancia-

  Teniendoencuentalanaturalezadenuestrasactuaciones,colaboramosdeunauotramanera,conlamayoradelasentidadespblicasoprivadasqueorientansuactuacinhacialaspersonasmayores.SubvencionamosalasasociacionesdepersonasmayoresdeBizkaiaycolaboramosmedianteconveniosoconciertoseconmicosconentidadespblicasyprivadasconosinnimodelucroquedanserviciosaestoscolectivos,incluidaBBK.(Juan Mara Aburto, Diputado Foral de Accin Social)

 • I P

  erso

  nas

  May

  ores

  I

  nas, consistente en la concesin de pensiones vitalicias a las personas mayores ms necesitadas.

  En este contexto, la presente publi-cacin se centra en el cuidado de las personas mayores que sufren trastornos neurodegenerativos, y re-copila tambin un mapa de servicios socioasistenciales que en el Territo-rio Histrico de Bizkaia estn a su disposicin. Por ltimo, se incluyen las actividades que en la actualidad realiza BBK a travs de su Obra So-cial en lo que se refiere a este colec-tivo, con el nimo de constituir una gua til para las personas que ten-gan esta publicacin en sus manos.

  EnlainterlocucindelGobierno

  Vascoconlosmovimientossocialesrepresentativosdelaspersonasmayoresseaborda,comonopodraserdeotramanera,unagranvariedaddeasuntos

  comolosrelacionadosconlafiscalidad,eldesarrollodelosserviciossociales,

  lamejoradelaatencindesalud,laspolticasdegarantadeingresos,

  lacoordinacinsociosanitariaolaaccesibilidaddelmediofsico.

  (Fernando Fantova, Viceconsejero de Asuntos Sociales)

 • A

  UR

  KE

  ZP

  EN

  A

 • I P

  erso

  nas

  May

  ores

  I

  Azken hamarkadotan biztanleriak bizi duen zahartzea gero eta naba-riagoa egiten ari da; hain zuzen ere horixe izan da gizarte-beharrizane-tan gertatutako aldaketen kausa na-gusietako bat.

  Estatistikako Institutu Nazionalak azken udal erroldaren bitartez jaso-tako datuen arabera, Bizkaian une honetan 220.000tik gora pertsona daude 65 urte edo gehiago dute-nak; horrek esan nahi du biztanleria osoaren %20 inguru.

  Biztanleria-multzo hori etengabe han-ditzen joan izanak eragin du, zahart-zaroari atxikitako gaixotasunak (hala nola burukoak, garuneko gaixotasun baskularrekin zerikusia dutenak eta neuronen endekapenak eragindako

  gaixotasunak) biziki gehitzea azken urteotan. Izan ere, Alzheimerren gaixotasuna eta Parkinsonena da-goeneko buru- nahiz gorputz-ezgai-tasunen eragilerik sarrienak dira adi-neko pertsonen artean.

  Oro har, ezagutzan eragina duten gaixotasunei gaixotasun neurodege-neratiboak deitzen zaie, neuronen endekapenak eragindakoak, alegia. Neurona deritzen nerbio-zelula ba-tzuk hondatzeak eragindako gaixo-tasunak dira, haiek normaltasunez funtzionatzeari uzten baitiote.

  Nahasmendu horiek gorputz-jar-duera asko eragozten dituzte, oreka, mugimendua, hitz egitea, arnasketa eta bihotz-funtzioa barne. Eraginik handiena duten gaixotasun neurode-

  AURKEZPENA

 • I P

  erso

  nas

  May

  ores

  I

  10

  generatibo batzuk dira: Alzheimerren gaixotasuna, Parkinsonen gaixota-suna, Huntingtonen gaixotasuna, Creutzfeldt-Jakobena, esklerosi ani-zkoitza, edo Lewy gorputzen demen-tzia, besteak beste.

  Gaixotasun neurodegeneratiboek gizartean dituzten ondorioak oso garrantzitsuak dira, ezen, gaixota-sunak berak berez dakarren pro-zesuaz gain, inpaktu psikikoa, bi-zitza-kalitatea murriztea, lanerako ezgaitasuna, gizarte-trebetasunak galtzea eta adineko pertsona horien zaintzaileek jasaten duten zama fi-sikoa eta psikikoa ere aipatu behar dira. Eta horri guztiorri erantsi be-har zaio ondorio ekonomikoa, izan ere gaixotasun horiei, gizarte- eta osasun-atentzioak eragindako gastu itzela datxekie.

  Atentzio-sare informalaz gain (adi-neko gaixoaren beharrizanak aten-ditzen dituzten senideek nahiz nor-

  berak kontrataturiko etxe-langileek osatuko luketena), zainketa forma-len sare bat ere badago: etxean bertan zein zentro berezituetan es-kaini ahal diren zerbitzuak emateko prestatutako langile profesionalek osatua, artatutako pertsonen nahiz senideen bizi luzeagoa eta bizitza-kalitate hobea lortzea dutela hel-buru, beti ere.

  Sare informalaren kasuan, zaintzai-leak, gehienetan, gaixorik dagoen adineko pertsonarekin bizi diren alaba nahiz emaztea izaten dira. Eginbehar hori atentzio trinkoa eta egun osoz jardutekoa izaten da. Horrek dakar, oso zaila iza-tea mendekotasuna duen pertsona zaintzeko lana eta norberaren lan-jarduera bateratzea, eta ondorioz, beste jarduera mota batzuk edo utzi edo mugatu behar izaten ditu. Horrenbestez, sarri askotan gerta-tzen da, zaintzaile nagusiak euren beharrizan pertsonalez ahaztea eta euren bizitza bera bigarren maila batean uztea.

  Nabaria da, beraz, endekapenezko gaixotasunen batek erasandako pertsonaren zaintzaileak berak ere zenbait beharrizan dituela, eta horiei ere erantzun bat eman behar zaiela, haien bizitza-kalitatea hobetu eta be-ren jardueren gainean zama gehiago eranstea ekidin nahi badugu.

  Sarriaskotangertatzenda,zaintzailenagusiakeurenbeharrizanpertsonalezahazteaetaeurenbizitzaberabigarrenmailabateanuzte

Search related