Click here to load reader

Aktywne metody nauczania - Metody aktywizujące

 • View
  232

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Aktywne metody nauczania - Metody aktywizujące

 • 1

  METODY AKTYWIZUJCE

  I. BURZA MZGW.

  ZALETY METODY.

  * pobudzanie aktywnoci i wyobrani uczniw,

  * zobowizanie do wielostronnego podejcia do problemu,

  * pobudzenie do aktywnoci wszystkich uczniw,

  * analiza problemu w sposb czsto humorystyczny, spontaniczny, zrywajcy z tzw.

  sztywnoci lekcji,

  * moliwo modyfikowania i poprawiania cudzych pomysw,

  ETAPY REALIZACJI.

  1/ Zapisanie problemu na tablicy np. POWSZECHNE WYBORY PREZYDENCKIE W

  POLSCE.

  2/ Zbieranie i zapisywanie argumentw na tablicy.

  3/ Analiza zgromadzonych pomysw, ich rzeczowa ocena i wybr najtrafniejszych

  propozycji. Nauczyciel musi panowa nad klas i czuwa, aby uczniowie przestrzegali zasad

  kultury dyskusji, np.:

  - podczas indywidualnych wypowiedzi pozostae osoby suchaj i nie przerywaj,

  - nie mona le ocenia/wymiewa osb prezentujcych odmienne stanowisko,

  - konieczno uzasadniania swojego zdania,

  - odpowiedzi nie mog by zbyt dugie, kady musi mie moliwo zabrania gosu,

  4/ Podsumowanie dyskusji, wycignicie wnioskw i ostateczne udzielenie odpowiedzi na

  postawione na wstpie pytanie.

  W JAKI SPOSB POLSKA POWINNA SOBIE RADZI Z NAPYWEM

  UCHODCW Z KRAJW AZJI I AFRYKI.

  1. Stworzy przepisy zmuszajce imigrantw do legalnego pobytu w Polsce.

  2. Zaostrzy kontrol na granicach.

  3. Stworzy program opieki nad imigrantami w kraju.

  4. Zamyka imigrantw w specjalnych obozach i rezerwatach.

  5. Zatrzymywa tych, ktrzy s nielegalnie i natychmiast wysya do rodzimego kraju.

  6. Stworzy dla imigrantw program robt publicznych i prac spoecznych.

 • 2

  7. Zakada dla imigrantw orodki pomocy z opiek medyczn i placwkami owiatowo-

  wychowawczymi.

  8. Pomaga imigrantom w zorganizowaniu pobytu w kraju, do czasu a si nie usamodzielni.

  9. Uczy ich jzyka polskiego i ksztatowa na polskich obywateli, tak aby chcieli u nas

  zosta.

  10. Udziela prawa czasowego pobytu i pomocy socjalnej do czasu, a zdecyduj, czy chc w

  Polsce pozosta, czy wyjecha.

  11. Podj wspln dziaalno z krajami Unii Europejskiej, ktra pozwoli przyj jakie

  przemylane przedsiwzicia.

  12. Przyjmowa tylko tych, ktrzy s spokojni i nie maj konfliktw z prawem.

  Przykadowe problemy do rozwizania.

  1. W jaki sposb rozszerzy kompetencje Prezydenta RP?

  2. Ograniczenie przestpczoci w Polsce?

  3. Przeciwdziaanie bezrobociu w Polsce.

 • 3

  II. DEBATA ZA I PRZECIW.

  ZALETY METODY.

  * moliwo analizowania problemu z rnych punktw widzenia,

  * zobowizanie ucznia do ustosunkowania si wobec przedstawionej kwestii,

  * szansa na przeprowadzenie dyskusji midzy osobami reprezentujcymi rne stanowiska,

  * nauka twrczego mylenia, wyraania i obrony wasnej opinii na dany temat,

  * ksztatowanie umiejtnoci obrony swoich racji/pogldw,

  * dostrzeganie zoonoci wielu problemw,

  ETAPY REALIZACJI.

  1/ Przedstawienie przez nauczyciela i zapisanie na tablicy problemy, ktry bdzie

  przedmiotem debaty np. POZYTYWNE I NEGATYWNE CECHY REKLAMY WE

  WSPCZESNYM WIECIE.

  2/ W cigu okrelonego przez nauczyciela czasu ok. 10-15 minut, uczniowie zajmuj

  stanowisko wobec przedstawionego problemu. Swoje racje i opinie zapisuj na kartkach.

  3/ Uczniowie prezentujc swoje racje powinni przestrzega pewnych zasad:

  - mwi zwile i na temat, nie obraajc innych,

  - nie powinni przerywa innym i wymiewa ich opinii,

  - sucha polece nauczyciela,

  - mwi bez podnoszenia gosu,

  - sucha uwanie wszystkich wypowiedzi i przyjmowa z uwag argumenty innych,

  4/ Argumenty i kontrargumenty nauczyciel zapisuje na tablicy, a uczniowie lub zespou

  uczniowskie na przygotowanych kartkach.

  5/ Dokonanie oceny dyskusji i wycignicie ostatecznych wnioskw.

  Przykadowe problemy do rozwizania.

  1. Internet najgorszym wynalazkiem XX wieku.

  2. Problem zalegalizowania eutanazji/aborcji.

  3. Systemy wyborcze do parlamentu wikszociowy i proporcjonalny.

  4. Zjawisko komercjalizacji kultury.

  5. Czy Polska powinna bardziej otworzy swoje granice wobec imigrantw z Azji i

  wschodniej Europy?

 • 4

  POZYTYWNE I NEGATYWNE CECHY REKLAMY WE WSPCZESNYM

  WIECIE.

  ARGUMENTY POZYTYWNE ARGUMENTY NEGATYWNE

  1/ Reklama informuje potencjalnego klienta o towarze, ktre moe on poszukiwa spenia wic funkcj informacyjn. 2/ Dobra reklama np. wizualna, moe by dzieem sztuki, wzbogaca wic dorobek kulturowy. 3/ Reklama wpywa na rozwj konkurencji midzy producentami korzysta na tym klient. 4/ Klient wicej wie o towarze, decyzja o zakupie bdzie wic bardziej przemylana. 5/ Dziki reklamom rozwija si sponsoring mediw i rnych przedsiwzi tzw. kultury wyszej. 6/ Osoby pracujce w reklamie maj zatrudnienie praca w reklamie daje wic zatrudnienie wielu osobom.

  1/ Reklamy s banalne, maj naiwn tematyk, ich warto artystyczna jest czsto bardzo niska. 2/ Poprzez reklam klient jest czsto zmuszany do zakupy niepotrzebnych mu towarw. 3/ Ludzie przestaj myle uzaleniaj si od reklam. 4/ Reklam jest mnstwo narzucaj czowiekowi, jak ma y odbieraj ludziom wolno samodzielnego mylenia. 5/ wiat reklamy tylko pozornie jest przyjazny czowiekowi przecie tak naprawd chodzi tylko o sprzeda i zysk. 6/ Reklamy czsto eksponuj przemoc, seks i lansuj konsumpcyjny tryb ycia. Podtrzymuj stereotypy.

 • 5

  III. PHILIPS 66.

  ZALETY METODY.

  * umiejtno pracy w grupie,

  * konieczno rozwizania problemu w krtkim czasie, poprzez intensywn prac,

  * umiejtno prowadzenia dyskusji i obrony wasnych racji,

  * moliwo przedstawienia problemu w sposb konstruktywny, bez uproszcze,

  ETAPY REALIZACJI.

  1/ Przedstawienie problemu przez nauczyciela np. PRZEMOC W INTERNECIE W

  JAKI SPOSB J POKONA?

  2/ Podzielenie klasy na zespoy po 6 osb. Zespoy te przygotowuj pomysy na rozwizanie

  problemu w cigu 6 minut.

  3/ Konfrontacja rozwiza na forum klasy i ponowne podjcie pracy udoskonalajcej wasne

  koncepcje przez nastpne 6 minut.

  4/ Ponowna konfrontacja pomysw na forum klasy porwnanie dojrzaoci rozwiza i ich

  ulepsze. Zapisanie wnioskw kocowych. Ewentualne ponowne podjcie poprawek przez

  nastpne 6 minut.

 • 6

  Przykadowe problemy do rozwizania.

  1. Bezrobocie w Polsce jak ogranicza wystpowanie tego zjawiska.

  2. Patologia ycia rodzinnego w jaki sposb mona osabi skal problemu we

  wspczesnym spoeczestwie polskim.

  3. Konflikty napicia spoeczne na tle etnicznym i kulturowym propozycje

  przezwycienia problemw.

 • 7

  IV. METAPLAN.

  ZALETY METODY.

  * ksztatowanie koncentracji podczas denia do konstruktywnego rozwizywania

  problemw, zrozumienia wagi zjawisk i zdarze,

  * umiejtno prawidowego formuowania wnioskw,

  * umiejtno prowadzenia dyskusji,

  ETAPY REALIZACJI.

  1/ Podanie przez nauczyciela tematu, ktry wymaga bdzie analizy np. DLACZEGO

  BIERNO SPOECZNA JEST ZAGROENIEM DLA DEMOKRACJI? CZY MONA

  J PRZEZWYCIY W POLSKIM YCIU POLITYCZNYM?

  2/ Uczniowie otrzymuj odpowiednio porubrykowane formularze, za nauczyciel

  przygotowuje odpowiednio tablic.

  3/ Kartki zawieraj zapisy metaplanu: Jak jest?, Jak by powinno?, Dlaczego nie jest

  tak, jak by powinno? oraz Wnioski. Uczniowie samodzielnie lub wsplnie z

  nauczycielem, prowadzc dyskusj midzy sob zapisuj swoje spostrzeenia i argumenty w

  poszczeglne miejsca kartek.

  4/ Kulminacyjnym punktem dyskusji jest szukanie konstruktywnych odpowiedzi na pytanie

  Dlaczego nie jest tak, jak by powinno?. Nauczyciel musi czuwa, aby dyskusja nie

  nabieraa banalnego charakteru, a uczniowie nie prezentowali fantastycznych lub zbyt

  radykalnych propozycji.

  5/ Ostateczne sporzdzenie klasowej wersji wypenionego we wszystkich czciach

  metaplanu.

 • 8

  Dlaczego bierno spoeczna jest zagroeniem dla demokracji? Czy mona j

  przezwyciy w polskim yciu politycznym?

  Jak jest? Jak powinno by?

  1/ Obywatele polscy niechtnie uczestnicz

  w wyborach, a take niechtnie bior udzia

  w przejawach demokracji bezporedniej.

  2/ Polacy niechtnie przynale do

  organizacji spoecznych i stowarzysze

  obywatelskich.

  3/ Polacy nie ufaj sobie nawzajem w kraju

  wystpuje niski poziom zaufania

  spoecznego i otwartoci spoecznej.

  1/ Wystpuje zjawisko wysokiej frekwencji

  wyborczej oraz chtnego zaangaowania w

  przejawy demokracji bezporedniej.

  2/ Polacy darz si zaufaniem i chtnie ze

  sob wsppracuj w yciu spoecznym.

  3/ Obywatele chtnie przynale do

  zwizkw, stowarzysze i organizacji

  pozarzdowych.

  Dlaczego nie jest tak, jak by powinno?

  1/ Polacy niechtnie angauj si w ycie polityczne, gdy kojarzy im si ona le, a politycy

  wywouj negatywne skojarzenia i brak zaufania.

  2/ Trudnoci biurokratyczne i niech pastwa nie sprzyjaj realizacji zakadania

  stowarzysze przez obywateli.

  3/ Brak wiary, e organizacje spoeczne mog osign sukces zniechca obywateli do ich

  tworzenia.

  Wnioski

  1/ Pastwo powinno uproci przepisy w dziedzinie zakadania i rejestracji organizacji

  spoecznych

  2/ Naley propagowa np. w mediach ide aktywnoci obywatelskiej i zachca obywateli do

  uczestnictwa w rnych stowarzyszeniach pozarzdowych.

  3/ Naley promowa i rozpowszechnia styl aktywnego ycia spoecznego i obywatelskiego

  przy

Search related