of 37 /37
การประกันภัยความรับผิดของผู ้ขนส่ง (CARRIER’S LIABILITY INSURANCE) MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 1

การประกนัภัยความรับผิดของผู้ ...“ของ” หร อทร พย ส น/ส นค าท ให ความค มครอง

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of การประกนัภัยความรับผิดของผู้...

 • การประกนัภยัความรับผดิของผู้ขนส่ง

  (CARRIER’S LIABILITY INSURANCE)

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 1

 • MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 2

  1

 • ลกัษณะเฉพาะที่ส าคญัของกรมธรรม์

  ความรับผดิของผู้ขนส่ง

  ผู้รับจ้างขนส่งสินค้าที ่มสัีญญารับขน

  ความรับผดิตามกฎหมายต่อ “ของทีรั่บขน” (สินค้าของผู้ว่าจ้าง / ตู้คอนเทนเนอร์ของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลอืน่)

  คุ้มครอง ความเสียหาย / สูญหาย / ส่งมอบชักช้า

  สินค้าบรรทุกอยู่บนยานพาหนะทีไ่ด้แจ้งทะเบียน หมายเลขตัวถัง ไว้แล้ว ณ เวลาทีเ่ร่ิมมีการขนส่งสินค้า

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 3

 • ลกัษณะเฉพาะที่ส าคญัของกรมธรรม์

  ไม่มีทุนประกนัภัย แต่เป็น “ความรับผดิสูงสุด” ในแต่ละหมวดของจ านวนเงินจ ากดัความรับผดิ ทีร่ะบุในหน้าตารางกรมธรรม์ First Loss Basis Aggregated Limit / Sub-limit มีการก าหนดความเสียหายส่วนแรก (Deductible) เสมอ เป็นการประกนัภัยค า้จุน - ไม่มีการไล่เบีย้ต่อผู้รับจ้างขนส่ง ความรับผดิตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 887 (หมวดรับขน)

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 4

 • ปัจจัยส าคญัที่ควรพจิารณา

  “ของ” - ประเภททรัพย์สิน / สินค้า “ของ” - ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ประเภทยานพาหนะ เส้นทางการขนส่ง

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 5

 • “ของ” หรือทรัพย์สิน/สินค้าทีใ่ห้ความคุ้มครอง

  ทรัพย์สิน / สินค้าทุกชนิดทีไ่ม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยหรือเป็นสินค้าทีม่กีารยกเว้นเพิม่เติมเป็นกรณีพเิศษ ตามแต่จะมกีารตกลงกนั เป็นสินค้าของผู้ว่าจ้างขนส่ง ที่ผู้เอาประกนัภยัรับขนและต้องมคีวามรับผดิ (ตามกฎหมายหรือตามสัญญารับขน) กรณีที่สินค้าน้ันได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 6

 • “ของ” หรือทรัพย์สิน/สินค้าทีใ่ห้ความคุ้มครอง

  ตู้คอนเทนเนอร์ ทุกชนิดทีม่ิใช่ทรัพย์สินของผู้เอาประกนัภยัหรือผู้เอาประกนัภยัมีส่วนร่วม การให้ความคุ้มครองตู้คอนเทนเนอร์ ควรมีการตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ ในเร่ืองมูลค่าของตู้คอนเทนเนอร์ ก าหนดตามราคาปัจจุบัน (Market Value / Replacement

  Value) ก าหนดแบบ First Loss - เบีย้ประกนัภยัอาจจะน้อยเกนิไป เพราะค่าซ่อมค่อนข้างสูง

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 7

 • “ของ” หรือทรัพย์สิน/สินค้าทีใ่ห้ความคุ้มครอง

  การก าหนดจ านวนเงนิจ ากดัความรับผดิของตู้คอนเทนเนอร์ กรณกี าหนดรวมอยู่ในวงเงนิจ ากดัความรับผดิต่อยานพาหนะ ก าหนดแยกจ านวนจ ากดัความรับผดิของตู้คอนเทนเนอร์ออกมาต่างหาก ท าให้ จ านวนเงนิจ ากดัความรับผดิแตกต่างกนั

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 8

 • “ของ” หรือทรัพย์สิน/สินค้าทีใ่ห้ความคุ้มครอง

  กรณีก าหนดจ านวนเงินจ ากดัความรับผดิเป็นจ านวนเงินเดยีวกนั ความรับผดิสูงสุดต่อยานพาหนะส าหรับสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ 1,000,000.00 บาท = จ านวนเงินจ ากดัความรับผดิสูงสุดของสินค้ารวมตู้คอนเทนเนอร์ไม่เกนิ 1,000,000.00 บาท กรณีก าหนดจ านวนเงินจ ากดัความรับผดิแยกกนั จ านวนเงินจ ากดัความรับผดิของสินค้า 1,000,00.00 บาท / จ านวนเงินจ ากดัความรับผดิของตู้คอนเทนเนอร์ 200,000.00 บาท = จ านวนเงินจ ากดัความรับผดิสูงสุดของสินค้า รวม ตู้คอนเทนเนอร์ ไม่เกนิ 1,200,000.00 บาท

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 9

 • ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง

  รถยนต์บรรทุก “หัวลากโดยแท้”

  ระบุเฉพาะทะเบียนหัวลากและหมายเลขตัวถัง จะให้ความคุ้มครองความรับผดิต่อของหรือสินค้าทีบ่รรทุกในหางลาก ทุกหางลากด้วย โดยไม่ต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถและหมายเลขตัวถังของส่วนหาง

  “หัวลากบรรทุกได้และพ่วงได้”

  ระบุทะเบียนและหมายเลขตัวถังทั้งหัวและหาง หากระบุเพยีงทะเบียนใดทะเบียนหน่ึง จะคุ้มครองตามทะเบียน เท่าทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 10

 • ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง

  เรือ เรือล าเลยีง/เรือยนต์ – คุ้มครองเฉพาะเรือทีร่ะบุทะเบียนเรือและ ช่ือเรือในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภัย เรือลากจูง – ต้องระบุช่ือและทะเบียนเรือทีใ่ช้ลากจูงรวมถึง ทะเบียนเรือ / ช่ือเรือที่ใช้บรรทุกสินค้า (เรือโป๊ะหรือเรือล าเลยีง) ด้วย หากไม่ระบุทะเบียนเรือที่ใช้บรรทุกสินค้า (เรือโป๊ะหรือเรือ ล าเลยีง) - คุ้มครองเรือทีใ่ช้บรรทุกสินค้า (เรือโป๊ะ) เพยีง 4 ล าแรก เท่าน้ัน (นับจากเรือทีใ่ช้ลากจูง)

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 11

 • เส้นทางการขนส่ง

  เส้นทางการขนส่งภายในประเทศ เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ ในกลุ่ม AEC

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 12

 • ความคุ้มครองมาตรฐานตามกรมธรรม์ประกนัภยั

  “ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของทีผู้่เอาประกนัภยัรับขน ซ่ึงเกดิขึน้ในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกนัภยั ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึน้ไปยงัยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของและเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งทีไ่ด้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกนัภยัรวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของของที่เกดิขึน้ในระหว่างการด าเนินการขนขึน้ไปยงัยานพาหนะขนส่งและการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่งซ่ึงกระท าโดยผู้เอาประกนัภยั ลูกจ้างหรือผู้แทนของผู้เอาประกนัภยั”

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 13

 • ความคุ้มครองมาตรฐานตามกรมธรรม์ประกนัภยั

  ความสูญหาย / ความเสียหาย / การส่งมอบชักช้า ความเสียหายหรือสูญหายของของทีรั่บขนส่ง การส่งมอบชักช้า – (เป็นเงือ่นไขทีใ่ห้ความคุ้มครองตามปกติในกรมธรรม์ประกนัภัยแต่ผู้รับประกนัภัยส่วนใหญ่มกัไม่ให้ความคุ้มครองแต่หากจะมกีารให้ความคุ้มครอง ควรมกีารตกลงกนัล่วงหน้าและระบุจ านวนเงนิค่าปรับ / Deductible ส าหรับการส่งมอบชักช้า อย่างชัดเจนในกรมธรรม์ประกนัภัย) เมือ่สินค้าได้ถูกบรรทุกขึน้ยานพาหนะ / จนถึงส่งมอบ / รวม การยกสินค้าขึน้ไปบนยานพาหนะ และ การขนสินค้าลงจากยานพาหนะ โดย ผู้เอาประกนัภัย ลูกจ้างหรือผู้แทน ในระหว่างระยะเวลาประกนัภัย ... ต้องขนโดย ยานพาหนะทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ เท่าน้ัน

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 14

 • ข้อยกเว้น

  เหตุยกเว้นตามกฎหมาย

  เหตุสุดวสัิย สภาพแห่งของน้ันเอง

  ความผดิของผู้ส่งของ / ผู้รับตราส่ง (ผู้รับของ)

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 15

 • ข้อยกเว้น

  สาเหตุจากฝ่ายเจ้าของสินค้า เอกสารบกพร่องหรือผดิพลาด การบรรจุ/การหีบห่อ/ภาชนะบรรจุไม่เหมาะสม ทั้งทีด่ าเนินการโดยบุคคลอืน่/โดยผู้เอาประกนัภัยหรือลูกจ้าง/บุคคลอืน่ใดทีผู้่เอาประกนัภัยต้องร่วมรับผดิชอบด้วย

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 16

 • ข้อยกเว้น

  สาเหตุจากยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนส่ง ขนส่งโดยยานพาหนะทีไ่ม่ได้แจ้งไว้ก่อน หรือ ในขณะท าการขนส่ง (กรณขีอให้มีความคุ้มครองในทะเบียนรถ/หมายเลขตัวถงัหรือยานพาหนะอืน่ๆ ขณะท าการขนส่ง ต้องได้รับการยนิยอมบริษทัประกนัภัยและบันทกึไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัยหรือเอกสารแนบ)

  ขนส่งโดยยานพาหนะทีแ่จ้งไว้แต่ได้โอนขายไปแล้วหรือผู้เอาประกนัภัยไม่ได้ครอบครองหรือใช้งานตามสัญญาทีม่ีหลกัฐานเป็นหนังสือ

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 17

 • ข้อยกเว้น

  สาเหตุจากยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนส่ง สภาพของยานพาหนะ/เส่ือมสภาพ/ไม่เหมาะสม/บรรทุกเกนิขนาด/ผดิหลกัการจัดระวางหรือลากจูง/ไม่มส่ิีงป้องกนัตามปกติวสัิย ยานพาหนะขนส่งมกีารปลอมแปลงเลขตวัถัง/ หมายเลขทะเบียนรถ ไม่ว่าวธีิการใดๆ เพือ่ให้ผดิไปจากรายละเอยีดทีไ่ด้จดทะเบียนไว้

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 18

 • ข้อยกเว้น

  สาเหตุจากคนขบั ใบอนุญาตขบัขีไ่ม่ถูกต้อง

  อยู่ภายใต้ฤทธ์ิยาเสพย์ติดให้โทษหรือมนึเมาตามกฎหมายก าหนด (มีปริมาณ แอลกอฮอล์ในเลอืดเกนิ 50 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์)

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 19

 • ข้อยกเว้น

  สาเหตุจากผู้เอาประกนัภยัหรือลูกจ้าง ส่งมอบให้ผู้อืน่ทีม่ใิช่ผู้รับสินค้าตามใบตราส่ง

  ปล่อยให้มกีารลกัทรัพย์โดยไม่มีผู้ดูแลยานพาหนะทีใ่ช้

  ในการขนส่ง

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 20

 • ข้อยกเว้น

  สาเหตุจากบุคคลอืน่ การกระท าโดยเจตนาร้ายจากบุคคลอืน่ ทีไ่ม่ใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกนัภยั เพือ่ท าให้ยานพาหนะหรือสินค้าเสียหาย

  การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่ปรากฏร่องรอย/การชิงทรัพย์หรือโจรกรรมโดยลูกจ้างของผู้เอาประกนัภยั

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 21

 • ข้อยกเว้น

  ทรัพย์หรือของทีเ่ป็นข้อยกเว้น ทรัพย์มค่ีาสูง เช่น เงนิแท่ง เงนิรูปพรรณ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ อญัมณ ี หรือของมค่ีาอย่างอืน่

  เงนิตรา ธนบตัร ตั๋วเงนิ พนัธบตัร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้หรือใบประทวนสินค้า

  ศิลปวตัถุทีม่มูีลค่าเกนิกว่า 20,000 บาทต่อช้ินหรือโบราณวตัถุ

  ของทีผ่ดิกฎหมาย เช่นยาเสพย์ติดให้โทษ

  ทรัพย์อนัตราย วตัถุอนัตราย วตัถุระเบดิ อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนกระสุนปืนรวมทั้งอาวุธสงคราม

  ทรัพย์ของผู้เอาประกนัภัยหรือทีผู้่เอาประกนัภัยเป็นเจ้าของร่วม

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 22

 • ข้อยกเว้น

  ภัยสงคราม การยดึ/การอายดั/การยดึหน่วง/การท าลาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  สาเหตุมาจาก/สืบเนื่องมาจาก ภยัจากนิวเคลยีร์

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 23

 • ข้อยกเว้น

  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า ซ่ึงเกดิขึน้ในขณะทีผู้่เอาประกนัภัยสามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภัยอืน่

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 24

 • ข้อยกเว้น

  ความเสียหายสืบเน่ืองทุกชนิด (Consequential Loss) ความสูญหายหรือความเสียหายของของทีผู้่เอาประกนัภัยรับขน เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงักของธุรกจิและสายการผลติ การเสียโอกาสในการใช้งาน เว้นแต่ความเสียหายสืบเน่ืองน้ันมีสาเหตุโดยตรงหรือสืบเน่ืองมาจากการส่งมอบของชักช้า (กรณทีีม่ีความคุ้มครองการส่งมอบชักช้า) กรมธรรม์ประกนัภัยจะให้ความคุ้มครองการส่งมอบชักช้า ไม่เกนิจ านวนเงินจ ากดัความรับผดิรวมหรือค่าสินไหมทดแทนเพือ่การส่งมอบชักช้าตามทีร่ะบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกนัภัย

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 25

 • ข้อยกเว้น

  ความสูญหายหรือความเสียหายของของในสถานที ่ ความสูญหายหรือความเสียหายในระหว่างทีข่องอยู่ในสถานทีจ่ดัเกบ็ของผู้เอาประกนัภยั ก่อนเร่ิมต้นการขนส่ง

  ความสูญหายหรือความเสียหายของของในสถานที ่ทีผู้่เอาประกนัภยัใช้เป็นทีจ่ดัแบ่งหรือรวมของหรือเกบ็ของ ในระหว่างเส้นทางการขนส่งไม่ว่าจะมีการขนถ่ายของออกจากยานพาหนะขนส่งหรือไม่

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 26

 • เงื่อนไขและข้อก าหนด

  ระยะเวลาเอาประกนัภยั กรมธรรม์แบบก าหนดระยะเวลา (Time Policy) เร่ิมต้นและส้ินสุด ตามวนัเวลาในหน้าตารางกรมธรรม์ ตามการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทีเ่ตม็วงเงนิจ ากดัความรับ ผดิสูงสุดต่อกรมธรรม์/ต่อยานพาหนะที่ได้ชดไช้ไปแล้วหรือตก ลงเป็นหนังสือว่าจะชดใช้

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 27

 • เงื่อนไขและข้อก าหนด

  ระยะเวลาเอาประกนัภัย กรมธรรม์แบบเฉพาะเทีย่ว (Voyage Policy) เร่ิมต้น เมื่อเวลาเร่ิมขนสินค้าขึน้ยานพาหนะทีไ่ด้ระบุไว้ใน กรมธรรม์ประกนัภยั ณ สถานที ่ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ส้ินสุด เมือ่ส่งมอบหรือขนถ่ายของออกจากยานพาหนะ เสร็จส้ิน ณ ปลายทางตามทีร่ะบุในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั โดยการกระท าของผู้เอาประกนัภยัหรือลูกจ้าง

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 28

 • เงื่อนไขและข้อก าหนด

  เส้นทางการขนส่ง การเปลีย่นเส้นทางการขนส่ง การเปลีย่นวธีิการขนส่ง (การเปลีย่นยานพาหนะ/รูปแบบการขนส่ง เช่น จากการขนส่งทางรถเปลีย่นไปเป็นการขนส่งทางเรือ) การเปลีย่นเส้นทางการขนส่งตามปกตินิยม กระท าได้ ถ้าได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทประกนัภัยหรือผู้เอาประกนัภัยพสูิจน์ได้ว่าความเสียหาย/สูญหาย/ส่งมอบชักช้าน้ันได้เกดิขึน้ก่อนการเปลีย่นเส้นทางการขนส่ง

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 29

 • เงื่อนไขและข้อก าหนด

  การพจิารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จ่ายตามวงเงนิจ ากดัความรับผดิตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง ในสัญญาขนส่ง จ่ายตามมูลค่าทีเ่สียหาย/สูญหายจริงโดยตรงให้ผู้มสิีทธิเรียกร้อง/ ไม่เกนิจ านวนเงินความรับผดิสูงสุดทีไ่ด้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ กรณเีกดิความล่าช้า จ่ายไม่เกนิความเสียหายส้ินเชิงหรือจ านวน เงินจ ากดัความรับผิด ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ แล้วแต่ จ านวนใดจะน้อยกว่า

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 30

 • เงื่อนไขและข้อก าหนด

  หน้าทีข่องผู้เอาประกนัภยัหากเกดิความเสียหาย แจ้งบริษทัประกนัภัยโดยเร็ว เม่ือเกดิเหตุ/ถูกฟ้องร้อง รวมถึงด าเนินการรักษาสิทธิทีจ่ าเป็น โดยบริษัทประกนัภัยสามารถใช้ดุลยพนิิจในการต่อสู้คดแีทนได้

  การก าหนดทนายความต่อสู้คดีจากผู้รับประกนัภัย/ความรับผดิในค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

  ไม่เกนิจ านวนเงินความรับผดิสูงสุดในหน้าตารางกรมธรรม์

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 31

 • เงื่อนไขและข้อก าหนด

  หน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยหากเกดิความเสียหาย

  ค่าใช้จ่ายในการกู้สินค้า รวมแล้วไม่เกนิจ านวนเงินความรับผดิสูงสุดต่อคร้ัง/ต่อยานพาหนะและต่อจ านวนเงินความรับผดิรวม

  ห้ามประนีประนอม/สมยอม โดยไม่ได้รับความยนิยอมเป็นหนังสือ

  จากผู้รับประกนัภัย

  รวบรวมหลกัฐาน/รายละเอยีด/มูลค่าสินค้า ให้ผู้รับประกนัภัย

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 32

 • เงื่อนไขและข้อก าหนด

  การผดิค ารับรอง (ข้อรับรอง) กรณทีีม่กีารก าหนดหรือระบุ ค ารับรองไว้โดยชัดแจ้ง ในกรมธรรม์ประกนัภยั (Expressed Warranty) เท่านั้น

  ค ารับรอง (ข้อรับรอง) ทีพ่บเห็นบ่อย...

  สินค้าทีบ่รรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์น้ัน ตู้คอนเทนเนอร์ต้องมีอุปกรณ์ในการลอ็กและมีการลอ็กให้แน่นหนาตามมาตรฐานก่อนการขนส่งทุกคร้ัง

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 33

 • เงื่อนไขและข้อก าหนด

  ค ารับรองทีพ่บเห็นบ่อย... หากใช้รถบรรทุกสินค้าทีไ่ม่มีหลงัคา จะต้องมผ้ีาใบทีม่ีสภาพเหมาะสมและสมบูรณ์คลมุให้มดิชิดตลอดระยะเวลาและตลอดเส้นทางการขนส่งสินค้า

  ยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนส่งจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ และยงัมีผลบังคบัใช้อยู่ ในระหว่างการขนส่งสินค้า

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 34

 • เงื่อนไขและข้อก าหนด

  ค ารับรองทีพ่บเห็นบ่อย...

  เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งจะต้องเป็นเส้นทางตามปกตนิิยมทีเ่ปิดใช้เป็นทางการแล้วเท่าน้ัน โดยกรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองกรณทีีใ่ช้เส้นทางที่ก าลงัก่อสร้างซ่ึงยงัไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการ

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 35

 • เงื่อนไขและข้อก าหนด

  ค ารับรองทีพ่บเห็นบ่อย...

  บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบชดใช้ค่าเสียหายทีเ่กดิขึน้จาก การพลกัตก การแตกหักของสินค้าทีบ่รรทุกในยานพาหนะขนส่งทีเ่อาประกนัภัย เว้นแต่ยานพาหนะทีข่นส่งน้ัน ไปประสบอุบัตเิหตุโดยตรง จากการชนกบัยานพาหนะอืน่ เป็นผลท าให้สินค้าทีบ่รรทุกมาน้ัน ได้รับความเสียหายหรือสูญหาย

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 36

 • เงื่อนไขและข้อก าหนด

  ค ารับรองทีพ่บเห็นบ่อย...

  กรณมีกีารขนส่งสินค้าทีต้่องบรรจุตู้สินค้าแบบปรับอุณหภูม ิ(REEFER) บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบชดใช้ค่าเสียหายทีเ่กดิขึน้จาก เคร่ืองท าความเยน็เกดิหยุดชะงกัในระหว่างการขนส่งสินค้าเอง อนัมไิด้มีสาเหตุมาจากอุบัตเิหตุ ในระหว่างการาขนส่งสินค้า

  MILC_Carrier's Liability Insurance_2015 37